Case management
Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity
nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým
klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování,
překrývají se služby různých poskytovatelů a využívání
těchto zdrojů je třeba optimalizovat?
Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?
Case management je praxí osvědčený způsob
poskytování a koordinace služeb ve prospěch
individuálních klientů (case – „případová“ práce
zaměřená na jedince v prostředí, management – řízení).
case management
Case management je vhodný:
■■ při kumulaci sociálních problémů ve
více oblastech života klienta (práce,
bydlení, péče o děti, zdraví ad.),
■■
využívá-li klient různých zdrojů pomoci
a hrozí jejich tříštění nebo zdvojení,
■■
je-li třeba propojit veřejné služby s přirozeně působícími komunitními zdroji
(sousedé, zaměstnavatelé, náboženská
obec, přátelé, kluby atd.),
■■
pro zefektivnění týmové spolupráce při
řešení klientova problému.
Může mít různé formy:
a) Individuální case management
Sociální pracovník obce či sociální služby
vede sám klientův „případ“ a garantuje
kvalitu zvolených postupů, společně
s klientem volí, kdy a jaká sociální služba,
instituce, osoba či organizace vstoupí do
řešení klientovy zakázky.
b) Týmový case management
Vnitřní case management charakterizuje
spolupráci v rámci týmu organizace. Na
řešení klientovy situace se podílí několik
služeb jedné organizace (v rámci obce
např. sociální pracovník OSPOD, pracovník agendy hmotné nouze, pracovník
sociální služby, kterou obec registrovala,
apod.).
Vnější case management: na řešení klientovy situace se podílejí další subjekty,
které tvoří tým s různou mírou zapojení
(pracovníci obce, poskytovatelů služeb,
školy a jiní).
■■
pasivní týmy (pracovníci o sobě vědí,
společně usilují o řešení klientovy situace, sdílejí informace o podniknutých
krocích, jejich služby se nepřekrývají,
komunikují spolu spíše zprostředkovaně, pomocí telefonu, e-mailem),
■■
aktivní týmy (pravidelně se scházejí,
řízeně hledají možnosti řešení klientova
problému, klient může být na tato setkání přizván, návrhy řešení jsou s ním
konzultovány a on sám volí, zda daný
postup využije, nebo ne). Jedním z možných nástrojů těchto týmů mohou být
případové konference1.
1 Případové konference jsou zejména
prostředkem k nalezení řešení a rozhodování
o dalším postupu v jednom či několika málo
strukturovaných setkáních, case management
je kontinuální systematická práce s klientem
zahrnující jak mapování, tak rozhodování,
realizaci atd.
Agentura pro sociální začleňování
61
Výhody case managementu:
■■ možnost ovlivňovat situaci klientů
v mnoha rovinách a multidisciplinárně,
■■
efektivnější a hospodárnější využívání
služeb a zdrojů, předcházení protichůdnému působení služeb,
■■
propojení profesionálních a přirozených
zdrojů pomoci a komunikace,
■■
probíhá v komunitě, v přirozeném prostředí klienta.
Omezení case managementu:
■■ není vhodný ani potřebný pro všechny
klienty služeb,
■■
nese zvýšené nároky na ochranu osobních údajů klienta,
■■
vyžaduje spolupráci klienta2,
■■
vyžaduje otevřené a kooperativní
nastavení všech účastníků a shodu na
tzv. klíčovém pracovníkovi (koordinátor
procesu).
2 Klient má přitom ze zákona právo využívat
tentýž druh sociální služby u více poskytovatelů
současně.
62
Příručka pro obce / Sociální služby
JAK NA TO
Města a obce mají možnost uplatňovat
metodu case managementu v rámci
sociální práce vykonávané v přenesené
působnosti nebo v případě rodin s dětmi
v agendě sociálně-právní ochrany dětí.
Pokud tuto možnost zvažujete, existují
krátkodobé vzdělávací programy, v nichž
se mohou pracovníci vzdělat.
Jedná se o metodu práce s klienty, tedy
nikoli samostatnou službu, a váš zaměstnanec k tomu nepotřebuje žádné speciální
vybavení; základem pro dobrý case management je kvalifikovaný pracovník, síť
služeb otevřených spolupráci, které sdílí
myšlenku potřeby koordinace, metodické
ukotvení3 a samozřejmě informovaný klient se zájmem case management aktivně
využívat.
3 Systém zásad a pravidel (jak se case
management na úřadě dělá), jimiž sice nelze
zavázat třetí subjekty (sociální služby, školy,
volnočasové kluby), ale přesto je vhodné
zapojit do tvorby metodiky i je. Realizace case
managementu na úrovni obce/města tak pro
ně bude transparentní, je vyšší pravděpodobnost, že ji přijmou za svou, a k dodržování společně vyjednaných postupů, práv a povinností
se mohou připojit např. odkazem ve vlastním
vnitřním předpise.
case management
Příklady a kontakty
Na přiloženém DVD si můžete prohlédnout:
videomedailon Případové konference v Javorníku
Využití case managementu pro cílovou skupinu osob zotavujících se ze závislosti
na návykových látkách
Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek realizovaný o. s.
Podané ruce s hlavním partnerem A Kluby ČR, o. p. s., Brno
Cílem projektu je vytvoření fungujícího systému péče o osoby, které po dlouholetém
užívání návykových látek usilují o změnu životního stylu. Takový systém, ve kterém
bude jasné, na koho, kdy a jak se obrátit, jak zprostředkovat a poskytnout klientovi tu
nejlepší pomoc, ale který bude současně klást největší důraz na vztah mezi pracovníkem a klientem. Případoví pracovníci1 z různých služeb sdružení Podané ruce, jako např.
agentura Pasáž, kontaktní centrum, drogové služby ve vězení a následná péče, nebo
z partnerské organizace A Kluby tvoří tým, který se setkává minimálně jednou za měsíc.
Úkolem týmu je kreativní plánování práce, řešení problémů, sdílení znalostí zdrojů
a podpory členům týmu.
Realizace projektu: květen 2010–duben 2013
http://casemanagementcr.wordpress.com/case-management-ve-sdruzeni-podane-ruce-v-brne/ Case management je v České republice dále využíván při práci s rodinami s mnohočetnými problémy v kontextu sociálně-právní ochrany dětí (například Amalthea,
o. s. Chrudim – Case management v programech Amalthea) či s osobami s duševním
onemocněním, pro svůj potenciál však může být užitečný i pro další cílové skupiny,
zejména:
■■
osoby s vysokou psychosociální zranitelností (např. chronicky nemocní, lidé bez
přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu),
■■
osoby s nedostatečnou sociální podporu, které mají těžkosti s navazováním a udržením sociálních vztahů, malé sociální dovednosti, problémy učit se ze zkušeností,
slabou motivaci apod.
1
Případový pracovník je ten, který vykonává přímou práci s klienty.
Agentura pro sociální začleňování
63
Náklady
Zavádění metod case managementu samo o sobě nutně neklade zvláštní nároky na
financování, profesionálové angažovaní v jednotlivých týmech se mohou zapojovat
v rámci svých pracovních povinností. Důležitá je podpora účasti a vytváření podmínek
ze strany zaměstnavatelů – poskytovatelů sociálních služeb, obcí a dalších institucí.
Zdroje informací
■■
64
Case management v programech Amalthea, o. s. – příklad metodického nastavení
case managementu v oblasti práce s rodinou
http://www.amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_comred_publikace.htm
Příručka pro obce / Sociální služby
Download

Case management - Agentura pro sociální začleňování