Překlad originálního
návodu k obsluze
- Tschechisch -
MobiSet 3 digital
CAP 710
VŠEOBECNĚ
Dear Customer, Chère Cliente, Cher Client, Gentile cliente, Estimado cliente,
GB
You can obtain an English version of our mounting instructions from our representatives in your country
(http://www.kathrein.de/include/kontakte_groups_eng.cfm?kontinent=1&gruppe=SAT) or download one
from our homepage (http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm).
F
Vous pouvez obtenir un manuel d‘installation en français chez notre réprésentant en votre pays
(http://www.kathrein.de/include/kontakte_groups_eng.cfm?kontinent=1&gruppe=SAT) ou le télécharger de
notre page d‘ouverture (http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm).
I
Lei puo avvere la versione italiana delle istruzioni di montaggio dalla nostra rapresentanza (http://www.
kathrein.de/include/kontakte_groups_eng.cfm?kontinent=1&gruppe=SAT) piu vicina della sua citta´, oppure
scaricarla dalla nostra hompage (http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm)
E
Para obtener la versión española de nuestro manual de instalación, contacte nuestros representantes en
su país (http://www.kathrein.de/include/kontakte_groups_eng.cfm?kontinent=1&gruppe=SAT) o bajela de
nuestra página de Internet (http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm).
ADRESA FIRMY A ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
KATHREIN-Werke KG.
Anton-Kathrein-Straße 1 - 3
PO B 100 444
83022 Rosenheim NĚMECKO
2
Prof. Dr. Dr. h. c. Kathrein,
Dipl. podnikový ekonom
jednatel, osobní ručitel
společník KATHREIN-Werke KG
KOMPONENTY/ROZSAH DODÁVKY MOBISETS 3 CAP 710
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Střešní průchodka s upevňovací maticí
Montážní deska
Polohovač s integrovaným řídicím systémem
Držák antény
Parabolická anténa
LNB
6
3
2
1
UFS 940sw
(Pohled na přední stranu)
Pohled na zadní stranu přijímače a rovněž vysvětlení
a použití přijímače viz návod
k obsluze UFS 940sw.
ROZSAH DODÁVKY
MobiSet 3 digital CAP 710 se skládá z těchto prvků:
•
•
•
•
•
•
•
•
Komplet polohovače s řídicí elektronikou, předmontovanou parabolickou anténou a LNB
Montážní deska
Kompletní sada kabelů: 1 x koaxiální kabel délky 8 m a přívodní elektrický kabel (10 m) pro připojení
k palubní síti vozidla
Střešní průchodka s těsněním
Těsnicí lepicí hmota Sikaflex® 291 (tuba 100 ml)
Přijímač HDTV-DVB-S UFS 940sw s propojovacími kabely, infračerveným čidlem a infračerveným
dálkovým ovládáním
Montážní návod a návod k obsluze pro MobiSet 3 digital CAP 710
Návod k obsluze satelitního přijímače UFS 940sw
3
OBSAH (MONTÁŽNÍ NÁVOD)
VŠEOBECNĚ ............................................................................................................................ 2
KOMPONENTY/ROZSAH DODÁVKY MOBISETS 3 CAP 710 ....................................................... 3
OBSAH ..................................................................................................................................... 4
POUŽITÍ PODLE URČENÍ .......................................................................................................... 6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ............................................................... 7
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ............................................................................................................ 10
MONTÁŽ KABELOVÉ PRŮCHODKY A MONTÁŽNÍ DESKY ............................................................
MONTÁŽ POLOHOVAČE........................................................................................................
STRUČNÝ NÁVOD K MONTÁŽI POLOHOVAČE ..........................................................................
MONTÁŽ UFS 940SW ............................................................................................................
POKLÁDÁNÍ KABELŮ A PŘIPOJENÍ POLOHOVAČE.....................................................................
PŘIPOJENÍ UFS 940SW ........................................................................................................
INFORMACE O FUNKCI PŘI PŘIPOJENÍ K PALUBNÍ SÍTI VOZIDLA ................................................
PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ 12 V - PŘÍPOJKA AKUMULÁTORU .........................................................
OBLAST OSVITU/ROZSAH PŘÍJMU.........................................................................................
DEMONTÁŽ V PŘÍPADĚ OPRAVY V SERVISU ..........................................................................
DEMONTÁŽ ..........................................................................................................................
ADRESA SERVISNÍHO STŘEDISKA .......................................................................................
NASTAVENÍ POLARIZACE ......................................................................................................
VYSVĚTLENÍ NASTAVENÍ POLARIZACE ................................................................................
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....................................................................................................
NASTAVOVÁNÍ ......................................................................................................................
RUČNÍ SKLOPENÍ DO PARKOVACÍ POLOHY...........................................................................
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....................................................................................................
PROVEDENÍ RUČNÍHO SKLOPENÍ ........................................................................................
TECHNICKÉ ÚDAJE ................................................................................................................
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291 ....................................................................................
TECHNICKÁ SMĚRNICE SIKAFLEX®-291 .................................................................................
4
12
15
18
20
25
25
26
27
28
29
29
29
30
30
32
32
35
35
36
37
40
45
OBSAH (NÁVOD K OBSLUZE)
NÁVOD K OBSLUZE CAP 710 ................................................................................................. 47
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K CAP 710 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU .................................... 48
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ............................................................................................................ 48
PRVNÍ INSTALACE ................................................................................................................. 49
MENU CAP (NASTAVENÍ OTOČNÉ ANTÉNY) ...........................................................................
VYVOLÁNÍ MENU CAP ..........................................................................................................
VYNULOVÁNÍ (RESET) SYSTÉMU CAP (OTOČNÁ ANTÉNA) ...................................................
CAP - ZADÁNÍ GPS POZICE ..................................................................................................
RUČNÍ POJÍŽDĚNÍ ANTÉNOU ................................................................................................
ELEVACE ...........................................................................................................................
LNB NÁKLON ......................................................................................................................
ZASTAVENÍ PŘI SIGNÁLU ......................................................................................................
NAJETÍ NA AZIMUT (OTOČENÍ ANTÉNY) ..................................................................................
PŘEJET DO PARKOVACÍ POLOHY ..........................................................................................
NASTAVENÍ CAP ...................................................................................................................
MEZNÍ ELEVACE A POSUN ELEVACE ......................................................................................
RYCHLOST VYHLEDÁVÁNÍ ....................................................................................................
SMĚROVÁNÍ (VYHLEDÁVÁNÍ SATELITŮ) ................................................................................
VÝBĚR (SATELITNÍCH) PROGRAMŮ/PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE ........................................
VÝBĚR PROGRAMŮ V SEZNAMU PROGRAMŮ ......................................................................
VÝBĚR PROGRAMŮ V SEZNAMU PROGRAMŮ (ŘAZENO PODLE SATELITŮ) .........................
ZMĚNA STANOVIŠTĚ ..............................................................................................................
PARKOVÁNÍ ...........................................................................................................................
PARKOVÁNÍ POLOHOVAČE ..................................................................................................
SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ POLOHOVAČE ......................................................................................
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .........................................................................................................
POKYNY PRO LIKVIDACI ........................................................................................................
53
53
53
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
57
58
58
59
60
61
61
62
66
67
5
POUŽITÍ PODLE URČENÍ
POUŽITÍ PODLE URČENÍ (ÚČEL POUŽITÍ)
Sada MobiSet 3 digital CAP 710 slouží k příjmu digitálních TV a rozhlasových programů přes satelit.
Automatická otočná jednotka je určena jako polohovač pro parabolickou anténu.
Polohovač slouží pro příjem digitálních TV a rádiových signálů v kmitočtovém rozsahu od 10,70 do
12,75 GHz; anténa neumožňuje příjem pozemních signálů (např. DVB-T).
Polohovač může být použit jen ve spojení s přijímačem DVB-S UFS 940sw/740sw.
Ve spojení s těmito přijímači umožňuje polohovač plně automatické nasměrování parabolické antény
pro příjem digitálních satelitních signálů. Polohovač je určen k použití na stojících karavanech nebo
obytných vozech.
Při odchylném použití zaniká nárok na záruční plnění a záruku.
K zániku nároku na záruku vůči výrobci a nároků plynoucích z odpovědnosti výrobce
dochází v důsledku těchto skutečností:
•
•
•
•
•
•
•
neodborná montáž
použití nevyjmenovaného upevňovacího materiálu, čímž nemusí být zaručena mechanická
bezpečnost anténního zařízení
nedovolené použití, jako např. užívání plochy antény jako odkládací plochy
konstrukční úpravy nebo zásahy do součástí sady a do příslušenství sloužícího k jejímu upevnění,
čímž může být ohrožena mechanická i funkční bezpečnost
neodborné nebo násilné otevření komponentů
použití čističů s obsahem rozpouštědel jako aceton, nitroředidlo, benzín apod.
nedodržení ostatních montážních a bezpečnostních pokynů v tomto návodu
Upozornění: Maximální povolená rychlost vozidla s přijímací jednotkou CAP 710 namontovanou
na střeše vozidla činí 130 km/h. Před započetím jízdy musíte anténu vždy spustit do
vodorovné (parkovací) polohy.
Pro polohovač platí rozsah teploty prostředí -20 °C až +45 °C, při kterých se smí
zařízení provozovat. Provoz mimo těchto hodnot může mít za následek poruchy
funkce nebo poškození zařízení. Při volbě místa montáže resp. instalace dbejte na
možnost dostatečného větrání UFS 940sw.
Montáž zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál!
Dodržujte přesně uvedená poučení a pokyny, předejdete tak ohrožení při montáži, provozu
a při účasti na silničním provozu. Řádné provedení montáže a připojení zařízení jsou
předpokladem pro shodu s příslušnými normami.
Ta je doložena značkou CE a prohlášením o shodě v příloze tohoto návodu.
6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Bezpečnost při montáži
Při montáži na místech s nebezpečím pádu učiňte bezpečnostní opatření (např. použití
pracovní plošiny). Ujistěte se, že má střecha vozidla dostatečnou pevnost a stabilitu pro
provedení montáže (může hrozit nebezpečí poškození nebo prolomení).
Při pochybnostech se obraťte na kvalifikovaného specializovaného prodejce nebo na
výrobce vozidla, aby Vám poradil, které místo montáže je vhodné.
Je třeba dbát na to, aby:
-
polohovač a přístroje, které jsou s polohovačem propojené, byly odpojené od sítě
-
osoba, která montáž/úpravu provádí, netrpěla závratěmi a dokázala se bezpečně pohybovat na střeše
obytného vozu nebo automobilu
-
osoba, která montáž/úpravu provádí, měla pevnou a neklouzavou obuv
-
stanoviště osoby, která montáž/úpravu provádí, bylo bezpečné a umožňovalo dobře se držet
-
střecha a použitá stoupací pomůcka (např. žebřík) byly suché, čisté a nebyly kluzké
-
střecha vydržela zatížení osobou, která úpravu provádí
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo prolomení střechy!
-
Během montáže/demontáže se nesmí nikdo zdržovat v obytném voze nebo automobilu v oblasti pod
anténou
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku možného prolomení střechy a příp.
padajícími předměty!
Řádná montáž a bezpečnost
Základní informace
Důležitým bezpečnostním faktorem je řádné provedení montáže a elektroinstalačních prací
a předepsané seřízení polohovače ve směru jízdy (parkovací poloha), viz též popis montáže a připojení.
Dodržujte s maximální přesností popsané montážní podmínky a kroky při montáži.
Úpravy elektroinstalace v motorovém vozidle smí provádět výhradně odborník v oboru elektrického
vybavení vozidel. Neprovádějte svévolné změny na polohovači.
Těsnicí lepicí hmota
Polohovač se upevňuje na střechu vozidla lepeným spojem, který je navíc zabezpečen šrouby.
Nezapomeňte, že vytvrzování těsnicí lepicí hmoty závisí na teplotě. Konečné pevnosti bude dosaženo
zhruba po pěti dnech.
Při montáži se bezpodmínečně řiďte pokyny pro aplikaci a bezpečnostními
pokyny uvedenými v informačním letáku těsnicí lepicí hmoty (bezpečnostní list
Sikaflex® 291 a technická směrnice Sikaflex® 291).
7
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Německá směrnice o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
Při pevné instalaci polohovače na motorovém vozidle, které se účastní provozu na veřejných pozemních
komunikacích, je nutno dodržovat ustanovení StVZO.
To platí zejména pro §§ 19/2; 30 C; 32 (2) a směrnici ES 74/483 EHS.
Stručně řečeno se zde uvádí, že zápis do dokladů o vozidle není nutný, jestliže se anténní jednotka
na naloženém vozidle nenachází ve větší výšce než 2 m a nepřesahuje vnější boční obrysy vozidla.
Přitom nesmí být překročena maximální dovolená výška 4 m (vozidlo a anténní jednotka).
Při zvýšení obvyklé výšky vozidla o nespuštěnou anténu hrozí zvýšené nebezpečí
nehody či úrazu. Za stav nástaveb a doplňků je odpovědný výhradně řidič vozidla!
Kabel
Veškeré kabely pokládejte vždy tak, aby na ně nemohl nikdo šlapat ani o ně zakopnout.
Aby nedocházelo k rušivým vlivům nebo k rušivým emisím, použijte pro případné prodloužení
anténního kabelu koaxiální kabel 75 Ω se stíněním nejméně 75 dB.
V případě, že jste kabel připojili drátem nebo podobným materiálem, odstraňte je,
aby se zabránilo doutnavému hoření!
Při připojení elektrického kabelu (přijímač a polohovač) k palubní síti vozidla, nesmí být zaměněna polarita.
Při uvedení zařízení do provozu s přepólovanými kabely hrozí nebezpečí tepelného
přetížení a zničení konstrukčních součástí!
Napájecí napětí, jištění
Zařízení je možné napájet z akumulátoru (12 V) vozidla nebo z vhodného síťového adaptéru.
Síťový adaptér musí zaručovat stabilní výstupní napětí 12 V a ustálený proud 11 A a špičkový proud
15 A (300 ms).
Příkon proudu činí krátkodobě až max. 12 A.
Pro zajištění bezpečné funkce připojení/řídicí jednotky musí být přívodní elektrický kabel připojen
přímo k akumulátoru. V případě, že je napájecí napětí příliš nízké, upozorní na to přijímač UFD 170
zobrazením hlášením na televizní obrazovce „Nízké palubní napětí!“.
V přívodním elektrickém kabelu je integrována pojistka 15 A. Při zareagování pojistky musíte odstranit
zdroj závady a vadnou pojistku nahradit pojistkou stejné jmenovité hodnoty (15 A).
Pojistku v kabelu nikdy nepřemosťujte – hrozí nebezpečí požáru kabelu!
Po připojení žíly přívodního elektrického kabelu označené jako „Zapalování“ k proudovému okruhu
zapalování má polohovač funkci sloužící k automatickému spuštění antény. Ke spuštění dojde po
sepnutí proudového okruhu zapalování vozidla. Při připojování řídicí jednotky k palubní síti vozidla
dbejte na to, aby vedení „12V“, „Kostra“ a „Zapalování“ nebyla přerušena spínačem (spínači),
protože by tím mohla být vyřazena z provozu funkce automatického spouštění.
8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Anténa se spustí teprve cca 12 sekund po sepnutí proudového okruhu zapalování
(v případě, že je v režimu Stand-by a v případě, že je UFS 940sw vypnutý)!
Za provozu ji jinak spustí řídicí jednotka okamžitě.
Pozor:
Spuštění antény může trvat až 30 sekund (od sepnutí proudového okruhu
zapalování)!
Kontrola před započetím jízdy
•
•
•
•
Před započetím jízdy musíte anténu vždy spustit do vodorovné (parkovací) polohy. Po kolizi
antény s pevnými nebo pohyblivými předměty musíte zkontrolovat řádné upevnění zařízení.
Jelikož je anténa za jízdy vystavena otřesům a chvění, musíte, v závislosti na četnosti jízd,
v pravidelných intervalech kontrolovat řádné upevnění zařízení a utáhnout uvolněné součástky.
Dovolená maximální rychlost pro vozidla s přijímací jednotkou namontovanou na střeše vozidla ve
spuštěném stavu činí 130 km/h.
Jestliže anténu delší dobu nepoužíváte, spusťte ji do parkovací polohy. Připevňovací šrouby jsou
pak hůře přístupné (ochrana před krádeží).
Parkovací poloha antény za jízdy
Anténa musí být za jízdy vždy spuštěna do vodorovné (parkovací) polohy. Pro připomenutí
si nalepte samolepku, kterou najdete na přiloženém listu „CAP 710 spuštění antény
za jízdy“, viditelně v blízkosti zámku zapalování.
Bezpečnostní opatření při provozu
Musí být vyloučeno, aby se při provozu polohovače nacházely osoby, zejména
děti, v bezprostřední blízkosti polohovače a mohly se dotýkat se pohyblivých
dílů – nebezpečí zhmoždění!
Při montáži vždy vytáhněte přívodní elektrický konektor ze zásuvky.
Hrozí nebezpečí nehody či úrazu vlivem překročení obvyklé výšky vozidla
v případě nespuštění antény! Řidič vozidla je odpovědný za stav nástaveb
a doplňků!
V každém případě se bezpodmínečně řiďte také pokyny v montážním návodu
a v návodech k obsluze a provozu pro používané přístroje a rovněž tak pro
nástavby a doplňky!
Při varování před bouří musí být polohovač bezpodmínečně přestaven do
parkovací polohy, protože jinak by mohlo dojít k poškození CAP 710 a rovněž
vozidla.
9
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kruhový vrták o Ø 38 mm
Šroubovák na šrouby se drážkou M 5
Vrtačka
Pozinkované šrouby s čočkovou hlavou v závislosti na skladbě střechy (Ø: 5 mm, závitořezné
šrouby D 7981, podle skladby střešního pláště) nebo šrouby s čočkovou hlavou D 7985
s podložkami a maticemi
Šroubovitý vrták o Ø 2,5 nebo 5,5 mm
Kruhový pilník anebo brusný papír
Čisticí prostředek
Otevřený nebo očkový klíč s otvorem klíče 10 a 11 mm
Nůž
Křížový šroubovák na šrouby M 3 a M 5
Momentový klíč s rozsahem 6 až 11 Nm
Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm)
Dva dřevěné hranolky na uložení polohovače
VYBALENÍ A PŘÍPRAVA
CAP 710 nesmí být nošen za parabolu, protože by
to mohlo vyvolat její deformaci. Pro přepravu na
střeše vozidla může CAP 710 zůstat v kartonu.
Originální obal uschovejte - v případě zaslání
k opravě nelze vyloučit poškození při přepravě
a výrobce za škody tohoto druhu neručí.
Povolte šest upevňovacích šroubů (otvor klíče:
10 mm). Zvedněte polohovač opatrně z montážní
desky a uložte polohovač na připravené dřevěné
hranolky. Přitom nesmíte přiskřípnout kabel
vyvedený ze spodní strany polohovače.
Obal CAP 710 může být otevřen z na obou
delších stranách. To Vám umožní lepší přístup
u upevňovacím šroubům.
VOLBA MÍSTA MONTÁŽE
Délka kabelů jednotlivých komponent a konstrukčních součástí MobiSet 3 digital CAP 710 umožňuje
zvolit místo montáže kdekoli na karavanu nebo obytném automobilu.
Měli byste se však řídit těmito body:
•
Před montáží se informujte, zda návod k obsluze Vašeho vozidla dovoluje montáž dílů, které nejsou
pro vozidlo specifické, popř. jaké předpoklady musíte splnit.
•
Pro přímý satelitní příjem se mezi anténou a satelitem nesmějí nacházet žádné překážky. Dbejte
proto, aby anténa nebyla zastíněna střešními nástavbami, jako jsou střešní box, klimatizační
zařízení, solární panely apod. Problém zastínění platí i pro výběr místa při zaparkování vozidla.
Pro nerušený satelitní příjem vyžaduje anténa volný výhled směrem k jihu v úhlu 0° až 75° od
vodorovné roviny (podle stanoviště).
10
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
•
Při výběru místa montáže pamatujte na akční rádius polohovače (viz obrázek a kapitola „Technické
údaje“). V tomto akčním rádiusu se nesmí nacházet žádné střešní nástavby, které by mohly
překážet (nebezpečí kolize). Pro jistotu ponechejte o něco více volné plochy než je nutné
(usnadní to montáž a případnou pozdější demontáž).
Elevace 45°
Směr jízdy
Elevace max. 75°
Parkovací
poloha
Vysoké okolní střešní
nástavby mohou vést
ke stínění!
Doporučený
volný prostor
(poloměr)
min. 807 mm
Oblast (poloměr
min. 566 mm), kterou
až do výšky 230 mm
může zaujímat sklopený
polohovač.
Ve šrafované
oblasti je možno
namontovat střešní
nástavby.
11
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
•
Na střeše vyberte montážní plochu pokud možno vodorovnou nebo jen s co nejmenším sklonem,
protože při sklonu střechy větším než 5° (podle stanoviště vozidla) nelze vyloučit problémy při
vyhledávání satelitu.
•
Aby lepený spoj bezpečně držel, nesmí rozdíl výšek zakřivení střechy činit více než 1 cm na délce
2 m, v opačném případě již nelze spáru mezi střechou a montážní deskou těsnicí lepicí hmotou
vyrovnat.
•
Jelikož je vozidlo za jízdy trvale vystaveno vibracím, je také střecha pod anténní jednotkou vystavena
velkým zatížením. Při posuzování vhodnosti k montáži s ohledem na vlastnosti resp. zatížitelnost
střechy vozidla (viz také návod k obsluze vozidla) vezměte v úvahu, že vlastní hmotnost anténní
jednotky je cca 9,7 kg. Při pochybnostech se obraťte na kvalifikovaného specializovaného prodejce
nebo na výrobce vozidla.
•
Střešní průchodka umožňuje vodotěsné zavedení dvou propojovacích kabelů (koaxiální a přívodní
elektrický kabel) dovnitř vozidla přímo pod polohovačem. Pokud Vám tento způsob instalace
nevyhovuje, můžete kabely vyvést z polohovače směrem dozadu přes kanál v montážní desce. Aby
byly kabely chráněny, musí být po střeše vozidla vedeny v kabelovém kanálu a přes samostatnou
střešní průchodku HDZ 100 (není součástí dodávky).
•
Střešní průchodka HDZ 100 se dodává jako příslušenství pod objednacím číslem 20410032,
k dostání ve specializovaných prodejnách.
Upozornění: Kabely se nesmějí zkracovat, jinak by nebyla zajištěna správná funkce zařízení.
JEDNOTLIVÉ MONTÁŽNÍ KROKY
MONTÁŽ KABELOVÉ PRŮCHODKY A MONTÁŽNÍ DESKY
Poznámka:
Pokud jste dosud pro satelitní anténu Kathrein HDM 140/141 používali kloubový stožár
nebo jiný stožár s průměrem 34 mm, můžete použít stávající otvor vyvrtaný ve střeše
(pokud je to možné kvůli místu).
Obrázek: A
O-kroužek
Lepidlo
•
Ve středu plánovaného umístění polohovače vyvrtejte kruhovým vrtákem (Ø: 38 mm) otvor pro
kabelovou průchodku. Otvor zbavte ostrých hran kruhovým pilníkem nebo brusným papírem.
•
Do otvoru vsaďte provizorně střešní průchodku (obr. A).
12
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
•
Umístěte montážní desku na střechu vozidla tak, aby osy prostřední díry a kabelové průchodky
ležely nad sebou. Přitom musí být nahoře viditelný symbol šipky, která ukazuje ve směru jízdy
vozidla vpřed (obr. B).
Obrázek: B
Šipka ukazuje
směr jízdy
• Na střeše vozidla označte polohu šesti upevňovacích děr rozmístěných na kružnici.
Poznámka:
•
Velikost vrtaných děr a volba používaných upevňovacích šroubů (nejsou součástí dodávky)
závisí na druhu a tloušťce materiálů tvořících střechu vozidla. Při dostatečné pevnosti
střešního pláště (plastové střechy) doporučujeme pro zajištění nalepené montážní desky
použít zásadně šrouby s čočkovou hlavou, podložky a samosvorné matice.
Je-li materiál střešního pláště velmi tenký a šrouby by v izolačním materiálu dostatečně nedržely,
musíte skrz střech vyvrtat průchozí díry (Ø: 5,5 mm) a použít pozinkované šrouby s čočkovou
hlavou M 5 dostatečné délky.
Dbejte na to, aby opěrné uložení, které bude zachycovat síly působící na šroub, bylo dostatečně
pevné (velká podložka nebo kompletní ztužovací deska).
Obrázek: C
*)
Není součástí dodávky
Podložka
Lepená plocha
mezi oběma
drážkami
Alternativní
upevnění ke střeše
13
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
• Vyvrtejte díry potřebné pro upevnění montážní desky (obr. C).
• Kromě přišroubování musí být montážní deska a střešní průchodka přilepeny ke střeše a utěsněny.
To se provádí pomocí těsnicí lepicí hmoty Sikaflex® 291 (součást dodávky), která je díky svému
širokému spektru materiálů, na kterých drží, pro tyto účely vhodná.
Před použitím těsnicí lepicí hmoty Sikaflex® si bezpodmínečně pročtěte bezpečnostní list pro
výrobky Sikaflex® a technickou směrnici v příloze tohoto návodu!
Předpokladem pro dobrou přilnavost je čistý, suchý a odmaštěný podklad. Očistěte proto plochu střechy
v okruhu 35 cm kolem otvoru vhodným čisticím prostředkem a nechte plochu dokonale oschnout.
U lakovaných ploch musíte zjistit, zda laková vrstva na podkladu dobře drží.
Jestliže je již laková vrstva uvolněná nebo odprýskává, musíte ji v místě nanášení lepidla odstranit až
na nosnou vrstvu. Máte-li pochybnosti v otázce schopnosti přilnutí, poraďte se s lakýrníkem nebo
s výrobcem vozidla.
V případě potřeby musí být schopnost přilnutí ke střešní ploše odpovídajícím způsobem zlepšena
předběžným ošetřením čističem, k dostání ve specializovaných prodejnách (např. Sika®-Cleaner), nebo
základní nátěrovou hmotou (např. Sika®-Primer).
Při lepení montážní desky postupujte takto:
Obrázek: D
Vybrání
pro kabel
Lepené plochy mezi
oběma drážkami
14
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
•
Upozorňujeme, že optimální teplota zpracování lepených materiálů a těsnicí hmoty je
+5 až +45 °C. Myslete na to, než začnete s lepením. Připravte si všechny potřebné připevňovací
prvky a nářadí.
•
Připravte si tubu s těsnicí lepicí hmotou podle návodu, který je k tubě přiložen.
•
Vytáhněte provizorně zasunutou střešní průchodku (obr. A) a naneste těsnicí lepicí hmotu
rovnoměrně na spodní stranu příruby střešní průchodky.
Vsaďte střešní průchodku zpátky do otvoru a přitlačte ji ke střeše.
•
Naneste rovnoměrně těsnicí lepicí hmotu tak, aby pokryla celou plochu mezi kruhovými drážkami
na spodní straně montážní desky (obr. D).
Aby bylo dosaženo potřebné přídržné síly, musí být ke střeše vozidla přilepená celá tato plocha.
Nyní nasaďte montážní desku na střechu vozidla (stejně jako při orýsování upevňovacích děr).
Přitom dbejte, aby šipka na montážní desce ukazovala dopředu ve směru jízdy vozidla.
Upevňovací díry na desce se musejí krýt s vyvrtanými dírami ve střeše.
•
Zafixujte montážní desku pomocí připravených šesti šroubů: utahujte je střídavě na protilehlých
stranách po diagonále.
Poznámka:
Použitá těsnicí lepicí hmota je schopna vyrovnat malé spáry vzniklé zakřivením střechy
vozidla. Dbejte však, abyste montážní desku nezkřivili při utahování šroubů.
•
Případně vytlačenou těsnicí hmotu setřete čistým hadrem, a pokud je to nutné, odstraňovačem
Sikaflex®-Remover (k dostání ve specializovaných prodejnách). Nepoužívejte čističe s obsahem
rozpouštědel nebo ředidel, které by mohly nanesenou těsnicí hmotu pod montážní deskou
poškodit. K mytí rukou použijte pouze pastu na mytí rukou a vodu.
•
Zafixujte kabelovou průchodku: přitáhněte ji zevnitř vozidla přiloženou rýhovanou maticí ve směru
šipky (obr. A).
•
Nezapomeňte, že vytvrzování těsnicí lepicí hmoty závisí na teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu.
Konečné pevnosti bude dosaženo zhruba po pěti dnech. V montáži průchodky však můžete bez
obav pokračovat, protože montážní desku drží utažené šrouby.
MONTÁŽ POLOHOVAČE
VARIANTA S KABELOVOU PRŮCHODKOU POD POLOHOVAČEM
•
Konce kabelů s konektory zasuňte skrz kabelovou průchodku co nejdál dovnitř vozidla.
15
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Obrázek: E
Směr jízdy
Těsnění s těsnicími
zátkami pro prázdný
kanál
•
Baterie, zapalování
Přijímač
Zvedněte polohovač a usaďte jej ve směru jízdy (viz obr. E) opatrně na montážní desku (nešlapte
přitom na konektor a nezalomte/nepřiskřípněte kabel!).
Průchozí díry polohovače se musí krýt se závity v montážní desce. Při spouštění dbejte, aby se
kabely pohybovaly skrz kabelovou průchodku současně s jednotkou a nedošlo k jejich přiskřípnutí.
•
Na šest závitových otvorů montážní desky naneste trochu těsnicí lepicí hmoty a do závitů
zašroubujte upevňovací šrouby. Šrouby utáhněte utahovacím momentem 6 Nm.
•
Aby nedocházelo k průniku vodní páry zevnitř vozidla skrz střešní průchodku do polohovače,
vložte dva kabely do přiloženého těsnění (viz obr. E), těsnění zaklapněte a zasuňte je nadoraz
do střešní průchodky. Do třetího, nepotřebného, kabelového kanálu vložte zaslepovací zátky.
Dbejte, aby těsnění nebylo zatížené tahem dolů, mohlo by časem vypadnout.
16
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
VARIANTA S VNĚJŠÍ KABELOVOU PRŮCHODKOU (OBR. F)
Směr jízdy
Kabel uložený
v kabelovém kanálu *)
a vodotěsná střešní
průchodka *)
*)
Není součástí dodávky! Střešní průchodka HDZ 100 se dodává jako příslušenství pod objednacím
číslem 20410032, k dostání ve specializovaných prodejnách.
•
Vnější střešní průchodka má takovou konstrukci, aby místo spojení obou kabelů vycházejících
z polohovače s jejich prodloužením ve vozidle bylo ve vodotěsné krabici na střeše vozidla
a v případě potřeby bylo možno je rozpojit.
•
Při usazování polohovače na montážní desku uspořádejte kabely do kabelového kanálu. Dbejte
přitom, aby se nekřížily a byly dostatečně napnuté, aby nemohlo dojít k jejich přiskřípnutí.
Nepokoušejte se vytahovat kabel z přístroje. Kabel by se přitom mohl poškodit popř. by mohlo dojít
k uvolnění kabelových přípojek.
•
Usaďte polohovač opatrně na montážní desku. Průchozí díry polohovače se musí krýt se závity
v montážní desce.
•
Na šest závitových otvorů montážní desky naneste trochu těsnicí lepicí hmoty a do závitů
zašroubujte upevňovací šrouby. Šrouby utáhněte utahovacím momentem 6 Nm.
•
Při protahování připojovacích kabelů přes střešní průchodku HDZ 100 je nesmíte přiskřípnout,
zalomit nebo poškodit.
17
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
STRUČNÝ NÁVOD K MONTÁŽI POLOHOVAČE
Uvedený seriál fotografií obsahuje všechny montážní kroky, které jsou nutné
pro montáž polohovače s předmontovanou parabolickou anténou na střechu
vozidla.
Je však třeba bezpodmínečně dodržovat také ostatní podrobné pokyny v montážním návodu
a návodu k obsluze!
Stanovte místo montáže.
Pozor!
Rozsah
otáčení
činí
162 cm (Ø). Vyvrtejte otvor
Ø 38 mm. Otvor zbavte ostrých
hran.
Těsnicí lepicí hmotu Sikaflex® 291
naneste
na
hrdlo
střešní
průchodky. Hrdlo zasuňte do
otvoru a zespodu je upevněte
rýhovanou maticí.
Vyšroubujte šrouby (6 kusů,
otvor klíče 10) z montážní desky
a desku sundejte.
Polohovač uložte na připravené
dřevěné hranolky. Zabráníte tak
poškození střechy vozidla.
18
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Vyrovnejte montážní desku. Šipka
ukazuje směr jízdy. Orýsujte si
všech šest děr pro upevnění
montážní desky.
Těsnicí lepicí hmotu Sikaflex® 291
naneste vlnovkou mezi obě
drážky, rozetřete stěrkou apod.
Zamezte styku s pokožkou!
Montážní
desku
usaďte
na
střešní průchodku a připevněte
vhodnými šrouby (šrouby volte
podle tloušťky/vlastností střechy).
Pomocí momentového klíče přišroubujte polohovač
zpátky na montážní desku.
Pozor!
Utahovací moment: 6 Nm
Proveďte elektrické zapojení. Připojte přijímač UFS 940sw. Polohovač připojte svorkami k baterii.
Anténa musí být za jízdy stále spuštěna ve vodorovné (parkovací) poloze!
Maximální rychlost vozidla: 130 km/h
19
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
MONTÁŽ UFS 940SW
VOLBA VHODNÉHO MÍSTA MONTÁŽE
Poznámka:
Při výběru místa montáže dbejte na to, aby zadní strana přístroje zůstala přístupná.
Přijímač UFS 940sw je vybaven úsporným režimem a má oddělený infračervený
vysílač, abyste přístroj nemuseli umisťovat na viditelné místo. To umožňuje namontovat
přijímač UFS 940sw skrytě, v libovolné poloze, např. na stěnu skříně, boční stěnu
nebo dno odkládací police.
Při použití čtyř úchytů pro šrouby (viz obrázek na následující straně) máte možnost přijímač na
rovný podklad nejen postavit, ale také jej k němu upevnit nebo jej přimontovat do jiné polohy.
Další nutné podmínky:
•
Tloušťka stěny v místě upevnění musí být nejméně 15 mm, jinak by šrouby vyčnívaly na zadní
straně nebo poškodily povrch
•
Dbejte také na to, aby skříň nebo odkládací police, do níž má být přístroj umístěn, byla
dostatečně větraná, aby mohlo odcházet teplo. Montáž na stěny potažené kobercem je nevhodná
•
Při šroubování šroubů nesmí být poškozeny případné kabely apod., které jsou vedeny za stěnou
nebo v ní
•
Přijímač je určen výhradně pro montáž v suchých vnitřních prostorách. Místo montáže musí být
chráněné před vlhkostí
•
Při výběru místa montáže musíte brát ohled na délku kabelů
•
Propojovací kabely nesmějí být zatěžovány tahem
Větrání:
Teplo vznikající v přijímači je možno
odvádět na těchto stranách skříně Dole,
vlevo, vpravo a vpředu. Při výběru místa
montáže dbejte na to, aby tyto strany
nebyly zastavěny nebo zakryty. Trvalé
nedostatečné větrání přístroje může mít
negativní dopad na jeho životnost!
Ponechejte volný prostor minimálně
20 cm nad/pod, 2 cm na každé straně
a 5 cm vzadu a před přístrojem, aby
mohlo být vznikající teplo bez překážek
odváděno.
20 cm
Min 5 cm
im
vol ální
pro ný
stor
m
2c
2c
m
5c
m
Přístroj sám sleduje svou provozní teplotu. Na případný výpadek přístroje
v důsledku trvalého provozování nad doporučenou provozní teplotou kvůli
nedostatečnému větrání se nevztahuje záruka ani plnění ze záruky.
20
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Přípojky a jištění přístroje:
Všechny ppropojovací kabely přijímače (včetně infračerveného čidla) se připojují na zadní straně (viz
také bod „Příklad připojení“ v této kapitole). Při výběru místa montáže přístroje počítejte s volným
prostorem pro připojované kabely a jejich konektory.
Při pohledu zepředu se nachází na levé straně přijímače zvenku zasunutá pojistka. Tato pojistka (typ
viz kapitola „Důležité informace“ v návodu k obsluze přijímače) by měla být přístupná i po montáži
přijímače, aby bylo možno ji v případě potřeby snadno vyměnit.
PŘÍPRAVA
Odstranění zaslepovacích zátek:
Úchyty pro šrpuby jsou ve stavu při
dodání zakryty zaslepovacími zátkami.
Ty lze libovolným šroubem vytlačit ven
(zdola nahoru, viz obrázek vpravo).
Instalace infračerveného čidla:
Infračervené čidlo můžete přichytit na
přístroj (při neskryté montáži) nebo, máli se přijímač instalovat skrytě, na místo
se zaručenou přímou viditelností pro
dálkové ovládání. Na infračerveném čidle
jsou tři místa určená k jeho přichycení
pomocí přiložených lepicích proužků


(viz obrázek vpravo dole ,  a ).
K uchycení na přístroj je určeno místo


pro přilepení .
Místo pro přilepení na přijímač se nachází
na přední straně (viz obrázek vpravo ).

21
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Přichyťte nyní infračervené čidlo pomocí
přiloženého lepicího proužku k přijímači
nebo na požadované místo. Při montáži
na přístroj lze kabel infračerveného
čidla přivést zespodu, podobně jako
u telefonu, na zadní stranu přijímače
(viz obrázek vpravo).
Při provlékání dbejte
na to, aby nedošlo k
poškození pláště kabelu.
DŮLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI
Při montáži se v žádném případě nesmí používat šrouby se
zapuštěnou hlavou (viz obrázek vpravo), protože by mohly poškodit
úchyty pro šrouby v přijímači. Podle možnosti použijte vruty
do dřeva, které jsou u přijímače přiloženy.
Než přijímač namontujete k jinému přístroji (např. k televizoru),
informujte se nejdříve u výrobce přístroje nebo v dodané
dokumentaci k přístroji, zda je to přípustné, a pokud ano, jaké
pomůcky (šrouby atd.) k tomu potřebujete/smíte použít. Příslušné
ohřívání přístroje při provozu (přijímač/televizor) může vést
k nepříznivému ovlivnění jiných přístrojů.
S přístrojem dodané vruty do dřeva se nikdy nesmí použít pro montáž na
televizor nebo jiný elektrický spotřebič! Přístroj by se tím mohl poškodit/zničit.
Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
Použití jiných šroubů:
Pokud by se z důvodu místa montáže
popř. vlastností místa montáže nemohly
použít dodané šrouby, řiďte se při výběru
šroubů vedlejším obrázkem. Je na něm
zobrazen průřez úchytů pro šrouby
na přijímači a ukazuje, jaké šrouby
(průměr, tvar hlavy šroubu atd.) můžete
do úchytů přijímače vložit.
22
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Užitečné informace pro montáž přijímače na televizor:
Pro montáž na zadní stěnu televizoru postačí uchycení dvěma šrouby.
Přístroj musí mít na zadní straně některou z následujících roztečí otvorů (pro uchycení na stěnu):
100 x 100; 100 x 200; 200 x 200 nebo 200 x 400. Není-li tomu tak, můžete pracovat s držáky VESA,
k dostání ve specializovaných prodejnách.
Před montáží přijímače si musíte bezpodmínečně přečíst kapitolu „Upevnění na stěnu“ (nebo
s podobným názvem) v pokynech pro používání Vašeho televizoru, abyste zjistili průměr šroubů (M4, M6
nebo M8) a co je velmi důležité, povolenou hloubku zašroubování.
Před započetím instalace musíte bezpodmínečně všechny přístroje odpojit od
sítě. Pokud by se šrouby zašroubovaly příliš hluboko, mohli byste tím televizor
zničit a hrozilo by nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
V žádném případě nesmíte přijímač montovat mezi televizor a nástěnný držák!
Montáž na zadní stranu televizoru je přípustná jen tehdy, je-li televizor na stojanu
přichyceném na jiném místě.
Označení bodů k vyvrtání otvorů pro šrouby v místě montáže:
Pomocí tohoto obrázku můžete vyznačit přesné body k vyvrtání otvorů pro šrouby v místě montáže.
↑
Zadní strana přijímače
Přední strana přijímače
↓
23
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
MONTÁŽ
Upevněte přijímač na předem zvolené a připravené místo montáže.
Nepoužívejte nadměrnou sílu a dbejte na to, aby se nepoškodily úchyty pro šrouby,
vlastní skříň přijímače, jakož i případné připojené kabely k přijímači!
Výstup šroubu
24
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
POKLÁDÁNÍ KABELŮ A PŘIPOJENÍ POLOHOVAČE
• Položte koaxiální kabel k UFS 940sw.
• Položte přívodní elektrický kabel polohovače (3pinový konektor) k baterii.
Vyhněte se pokládání přes ostré hrany a chraňte kabel na místech možného otěru.
• Koaxiální kabel (vedoucí od polohovače) připojte do TV zdířky „IF IN“ na zadní straně UFS 940sw.
• Infračervené čidlo umístěte do blízkosti televizoru nebo přímo na něj a položte kabel až
k přijímači UFS 940sw. Konektor RJ-45 (6pinový) připojte do zásuvky na zadní straně označené
„IR-REMOTE IN“ (viz také „Montáž přijímače UFS 940sw“ v této kapitole).
Poznámka:
Položte kabel Cinch přiložený k CAP 710. Přitom bezpodmínečně dbejte na správné
přiřazení konektorů!
PŘIPOJENÍ UFS 940SW
Přijímač smí být provozován výhradně s napájecím napětím 12 V. Pro připojení
přijímače ke kostře je třeba jej připojit k pólu mínus obytného vozu nebo
karavanu.
Před zahájením následujících prací přerušte napájení palubní sítě vozidla (hlavní spínač přepněte na
„Vypnuto“ nebo odpojte kabel od pólu plus akumulátoru, který napájí palubní síť vozidla):
•
Elektrický kabel, který je součástí dodávky, připojte (podle dostupnosti ve Vašem obytném voze nebo
“ přijímače.
karavanu, 12 V nebo 230 V se síťovým adaptérem) ke konektoru „
Dbejte na to, aby pojistka (5 A) „inline“ vestavěná v kabelu byla zcela zasunutá a neporušená. Při
zareagování pojistky musíte nejprve odstranit zdroj závady. Vadnou pojistku musíte vždy nahradit
pojistkou stejné jmenovité hodnoty (5 A).
Pojistky v kabelu a v přijímači nikdy neodstraňujte ani nepřemosťujte – hrozí
nebezpečí požáru kabelu!
•
V místě připojení elektrického kabelu nesmí napětí ani při zatížení 12 A klesnout pod 10,9 V. Pokud
by k tomu přesto došlo, nemůže být zajištěna optimální funkce.
•
Elektrický kabel připojte do příslušné zásuvky ve Vašem obytném voze nebo karavanu (12 V nebo
230 V).
25
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
Jen při zapojení v obytném voze, ne u karavanu!
•
Zelená žíla připojovacího kabelu označená „ZAPALOVÁNÍ“ umožňuje připojení k proudovému
okruhu vozidla, který se aktivuje při otočení klíčku zapalování, a potom trvale přivádí napětí 12 V.
Tento způsob zapojení zajišťuje, že se při nastartování motoru anténa automaticky spustí do
parkovací polohy (přijímač přitom nemusí být zapnutý).
Pamatujte, že se anténa spustí jen tehdy, když je kromě signálu zapalování přiváděno také
napájecí napětí!
•
Před přivedením napětí do palubní sítě vozidla znovu zkontrolujte zapojení.
•
Pro první uvedení do provozu a podrobnější informace o dalších ovládacích funkcích odkazujeme
na přiložený samostatný návod k obsluze přijímače a část návodu k obsluze tohoto provozního
návodu.
INFORMACE O FUNKCI PŘI PŘIPOJENÍ K PALUBNÍ SÍTI VOZIDLA
Při zapojení přístrojů do různých připojovacích zdířek resp. k různým proudovým okruhům/zemnicím
potenciálům by mohly za určitých okolností nastat problémy. Pokud tomu tak není, doporučuje se
propojit připojovací zdířky pro přijímač a televizor stejným kabelem jak je znázorněno na obrázku „G“.
Proudovou zatížitelnost použitého proudového okruhu je třeba překontrolovat s ohledem na plánované
použití.
Další informace o ovládání přijímače UFS 940sw najdete v návodu k obsluze přiloženém k přístroji.
26
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ
PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ 12 V - PŘÍPOJKA AKUMULÁTORU
Obrázek: G
Pozor:
Při provozu se dvěma bateriemi
je třeba dát pozor na to, že kostra
signálu zapalování je na stejném
potenciálu jako kostra baterie pro
napájení polohovače.
Při
nedodržení
této
automatické spouštění
nepracuje!
zásady
antény
Nepřepólujte kabely!
hnědý
Master
bílý
zelený
6pinový
Baterie
Zapalování
Kabel HDMI doporučený
u televizoru s HDMI
Televizor
externí infračervené čidlo
Zásuvka
zapalovače
cigaret nebo 12V
norm. zásuvka
DIN ISO 4165
Baterie
Není součástí
dodávky
27
OBLAST OSVITU/ROZSAH PŘÍJMU
Oblast osvitu je oblast příjmu na (planetě) Zemi, kterou pokrývá družice (satelit) svým vysílacím
paprskem (spotem) a ve které je možný satelitní příjem. Ve středu spotu je vysílací výkon největší –
směrem ven slábne.
Vaši anténu budete přednostně směrovat do polohy satelitu ASTRA 19,2° vých. délky (obrázek vlevo
dole) nebo EUTELSAT/HOTBIRD 13° vých. délky (obrázek vpravo dole). Níže jsou vyobrazeny oblasti
osvitu těchto satelitů.
Vnitřní čára zobrazené
oblasti osvitu představuje
celou
oblast,
kterou
satelit ASTRA pokrývá
digitálním signálem.
Vnější (čárkovaná) čára
zobrazené oblasti osvitu
představuje oblast, která
je pokryta jen jednotlivými
transpondéry
satelitu
ASTRA.
Uvnitř
této
oblasti osvitu proto nejsou
k
dispozici
všechny
programy.
Jednotlivé satelity (družice) vysílají různé bloky programů do různých
oblastí osvitu. V těchto oblastech osvitu mohou být normálním způsobem
přijímány příslušné bloky programů. V okrajových oblastech je příjem
zásadně možný, z důvodu nejrůznějších podmínek, které jej ovlivňují,
však není zaručen. Kvalita přijímaných programů může být velmi rozdílná
(např. z důvodu vlivů prostředí).
28
DEMONTÁŽ V PŘÍPADĚ OPRAVY V SERVISU
V případě nutnosti opravy zařízení nebo jednotlivých komponent se obraťte na specializovaného
prodejce popř. na naše servisní středisko (adresa je uvedena níže).
V žádném případě neotvírejte polohovač!
DEMONTÁŽ
Kabely se nesmějí odřezávat! Kabel vycházející z polohovače odpojujte na
k tomu určených místech oddělení kabelu (uvolněním konektoru) od obou kabelů
uložených uvnitř vozidla.
•
Kabely instalované ve vozidle zde mohou zůstat
•
Vyšroubujte šest šroubů M 6, kterými je polohovač přišroubován k montážní desce
•
Podložte dva dřevěné hranolky k ochraně střechy vozidla
•
Polohovač poté položte na připravené dřevěné hranolky
•
Pro odeslání polohovače použijte uložený originální obal
•
Otvor ve střeše vozidla utěsněte k ochraně před vnikáním vlhkosti vhodnými pomocnými prostředky
•
Při použití střešní průchodky HDZ 100 je třeba po demontáži uzavřít nepoužívané kabelové
průchodky integrovanými zaslepovacími zátkami. Skříň je tak opět vodotěsná
Poznámka:
Před výměnou UFS 940sw je třeba nejprve přejet polohovačem do parkovací polohy.
ADRESA SERVISNÍHO STŘEDISKA
Servisní opravna
ESC
Electronic Service Chiemgau GmbH
Bahnhofstraße 108
83224 Grassau NĚMECKO
Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:
+49 8641 9545-0
+49 8641 9545-35 a -36
http://www.esc-kathrein.de
[email protected]
Krajská servisní opravna
KATHREIN Sachsen GmbH
Lindenstraße 3
09241 Mühlau NĚMECKO
Telefon:
Fax:
E-mail:
+49 3722 6073-31
+49 3722 6073-18
[email protected]
29
NASTAVENÍ POLARIZACE
VYSVĚTLENÍ NASTAVENÍ POLARIZACE
LNB CAP 710 je z výroby montován s nastavením polarizace „0“. V této poloze můžete
přijímat signály ze satelitů s odchylkami 15 až 20° (mezi stupni zeměpisné délky
požadovaného rozsahu příjmu a polohou satelitu na oběžné dráze). Pro větší odchylky
může být účelné natočení LNB nastavením potřebného úhlu polarizace.
Výslovně však upozorňujeme, že poloha LNB, která se liší od střední polohy
o +45 nebo -45°, má smysl jen tehdy, jestliže skutečně chcete přednostně přijímat
signál ze satelitu, který je mnohem západněji nebo mnohem východněji.
Potřebný úhel nastavení polarizace najdete v následující tabulce.
Zeměpisné délky pro místa příjmu
30
31
-13
-26
Lucembursko/Luxemburg/
Luxembourg
0
-1
-4
0
-1
-11
7
4
-17
3
7
9
-3
6
13
-22
7
2
6
-4
-5
-4
-2
4
-12
-1
-8
14
10
-9
0
2
14
-5
8
ASTRA
19.2°
v. d.
East/Est
3
0
-21
-1
3
5
-7
1
9
-26
2
-2
1
-8
-9
-8
-6
1
-17
-4
-13
11
5
-13
-4
-3
10
-9
5
EUTELSAT
W2
16°
v. d.
East/Est
6
2
-18
2
6
8
-5
2
11
-23
5
0
2
-6
-6
-6
-3
4
-15
-1
-11
14
6
-10
-2
-1
13
-7
8
HOTBIRD
13°
v.d.
East/Est
9
5
-15
5
8
11
-2
4
14
-20
7
3
4
-4
-3
-3
0
7
-13
3
-9
18
7
-7
0
1
16
-5
11
EUTELSAT
W1
10°
v. d.
East/Est
11
7
-11
8
11
14
1
5
17
-17
9
6
5
-1
0
-1
2
10
-11
6
-7
21
9
-5
3
3
19
-2
15
EUTELSAT
W3A
7°
v. d.
East/Est
18
13
-2
15
17
21
8
9
23
-8
15
13
9
5
9
6
10
17
-6
15
-2
28
12
3
9
8
25
4
22
Thor 2/3
0.8°
z.d.
West/Ouest
21
16
3
18
20
24
12
11
26
-3
18
16
10
8
13
9
13
20
-3
19
1
32
14
7
12
11
29
8
26
Atlantic
Bird 3
5°
z.d.
West/Ouest
Další země popř. města v těchto zemích najdete na Internetu na stránce Kathrein „www.kathrein.de/de/sat/index.htm“ pod položkou menu
„Satelliten-Empfangsanlagen/Technische Infos/Azimut/Elevation und Polarisationsvoreinstellung“.
-20
Maďarsko/Hungary/La Hongrie
-24
-40
-21
-18
-24
Slovensko/Slovakia/Slovaquie
Slovinsko/Slovenia/Slovénie
Španělsko/Spain/L´Espagne
-21
Srbsko a Černá Hora/Serbia and
Montenegro/Serbie-Monténégro
Česká republika/Czech Republic/
Republique Tchéque
-5
-28
Švýcarsko/Switzerland/Suisse
1
4
-28
-16
Portugalsko/Portugal/Portugal
-12
-43
Polsko/Poland/Pologne
2
-6
Rumunsko/Romania/Roumanie
-17
Rakousko/Austria/L´Autriche
-10
-10
Švédsko/Sweden/Suède
-11
-24
Norsko/Norway/Norvège
-31
-11
-26
-25
-5
-24
Chorvatsko/Croatia/Croatie
Lichtenštejnsko/Liechtenstein/
Liechtenstein
Monako/Monaco/Monaco
-10
-17
-29
-30
Itálie/Italy/L´Italie
Irsko/Ireland/L´Irlande
Nizozemsko/Netherlands/
Les Pays-Bas
-13
-26
Velká Británie/Great Britain/
La Grande-Bretagne
2
6
-16
-7
-32
Francie/France/France
-7
-4
-21
-23
Německo/Germany/Allemagne
Řecko/Greece/Grèce
-19
Dánsko/Denmark/Danemark
4
Finsko/Finland/Finlande
-17
Bulharsko/Bulgaria/Bulgarie
-11
-2
-23
-27
Albánie/Albania/L´Albanie
Belgie/Belgium/La Belgique
Země/Country/Pays
ASTRA
(Eurobird 1)
28.2°
v.d.
East/Est
TÜRKSAT
42° v. d.
East/Est
Satelity/Satellites/Satellites
´23/11
´19/7
´6/5
´21/9
´22/10
26/14
´15/§
´13/1
28/16
0/-12
´20/8
´18/6
12/0
10/-2
´16/4
12/0
`16/4
´23/11
0/12
´22/10
3/-9
34/22
15´/3
10/-2
14´/2
´13/1
31/19
10/-2
28/16
Atlantic
Bird 2/
Telecom 2D
8°
z.d.
West/Ouest
35
31
29
34
34
39
30
21
38
24
31
32
19
24
32
26
31
36
15
37
17
46
21
27
28
24
41
25
41
Hispasat
1C/1D
30°
z.d.
West/Ouest
NASTAVENÍ POLARIZACE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Uživateli, který si na práce spojené s nastavením netroufá, skutečně nedoporučujeme,
aby nastavení LNB prováděl sám. Měl by si na tuto práci přizvat technika nebo mechanika.
Možná najde vhodného člověka v kempu.
Je třeba dbát, aby:
- anténa a přístroje, které jsou s anténou propojené, byly odpojené od sítě
- osoba, která montáž provádí, netrpěla závratěmi a dokázala se jistě pohybovat po střeše obytného
vozu nebo automobilu
- osoba, která nastavení provádí, měla pevnou a neklouzavou obuv
- stanoviště osoby, která úpravu provádí, bylo bezpečné a umožňovalo dobře se držet
- střecha a použitá stoupací pomůcka (např. žebřík) byly suché, čisté a nebyly kluzké
- střecha vydržela zatížení osobou, která nastavení provádí
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo prolomení střechy!
- Dbejte na to, aby se při uvádění polohovače do provozu nenacházely v bezprostřední blízkosti
jednotky žádné osoby, zejména děti, a nemohly se dotýkat pohyblivých částí - hrozí nebezpečí
zhmoždění! Během nastavování se nesmí nikdo zdržovat v obytném voze/automobilu v oblasti
pod anténou.
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku možného prolomení střechy a příp.
padajícími předměty v obytném voze/automobilu!
Dále dodržujte pokyny v kapitole „Bezpečnostní pokyny - důležité pokyny“!
V rozsahu otáčení (viz „Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění“ se nesmí nacházet žádné
překážky!
NASTAVOVÁNÍ
Při výkladu tohoto postupu nastavení vycházíme z toho, že byla kompletní jednotka CAP
řádně složena, instalována a seřízena podle popisu v tomto montážním návodu. Řiďte se také
bezpečnostními pokyny v podrobném návodu k obsluze přijímače UFS 940sw!
Označení tlačítek se vztahují na dálkové ovládání přijímače UFS 940sw
1.
2.
3.
4.
Zapněte přijímač síťovým spínačem na zadní straně přístroje.
Stisknutím některého z numerických tlačítek uveďte přijímač do provozu.
V případě potřeby musíte provést první instalaci.
Vyčkejte, až se zobrazí hlášení „Poloha satelitu ASTRA je neznáma. Spustit vyhledávání?“ – proces
pak přerušte tlačítkem
5.
32
Stiskněte tlačítko
.
 (zelené).
NASTAVENÍ POLARIZACE
6.
Pomocí tlačítek
tlačítkem
7.

přejděte na položku menu „Konfigurace antény“ a výběr potvrďte
.
Pomocí tlačítek
 přejděte na položku menu „Ruční pojíždění anténou“ a výběr potvrďte

.
tlačítkem
Nyní zadejte v řádku „Elevace“ pomocí numerických tlačítek dálkového ovládání hodnotu „400“.
Polohovač najede krátce po zadání hodnoty na zvolený elevační úhel.
9. Vypněte přijímač UFS 940sw síťovým spínačem na zadní straně přístroje a odpojte jej od
proudového okruhu.
10. Uvolněte upevňovací šrouby svorky na LNB na polohovači pomocí přiloženého klíče na šrouby
s vnitřním šestihranem (velikost 20).
11. Otočte LNB o požadovaný počet stupňů (stupnice je dole na LNB).
8.
Stupnice pro nastavení
polarizace
12. Utáhněte znovu šrouby s vnitřním šestihranem momentem 3,3-3,5 Nm.
13. Opusťte místo montáže a připojte přijímač UFS 940sw k proudovému okruhu.
14. Zapněte přijímač nejprve síťovým spínačem a potom některým numerickým tlačítkem.
CAP 710 připraven k provozu.
33
NASTAVENÍ POLARIZACE
Pohled na montáž +45°
34
Pohled na montáž -45°
RUČNÍ SKLOPENÍ DO PARKOVACÍ POLOHY
V případě závady elektronického řízení je možno po několika demontážních pracích
ručně sklopit anténu do parkovací (horizontální) polohy. Poté je však v každém případě
nutné nové nastavení prostřednictvím autorizovaného servisu.
Jízda do nejbližší opravny je možná i se vztyčenou anténou, a to pomalou
rychlostí a s uvážením větší výšky vozidla (+ 79 cm), a měla by mít přednost
před ručním sklápěním!
Uživateli, který si netroufá na opravářské práce, se důrazně nedoporučuje
provádět svépomocí ruční sklopení do parkovací polohy. Měl by si na tuto práci
přizvat technika nebo mechanika. Možná najde vhodného člověka v kempu.
V každém případě se musí dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené níže.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Je třeba dbát, aby:
-
anténa a přístroje, které jsou s anténou propojené, byly odpojené od sítě
osoba, která opravu provádí, netrpěla závratěmi a dokázala se jistě
pohybovat po střeše obytného vozu nebo automobilu
osoba, která úpravu provádí, měla pevnou a neklouzavou obuv
stanoviště osoby, která úpravu provádí, bylo bezpečné a umožňovalo
dobře se držet
-
střecha a použitá stoupací pomůcka (např. žebřík) byly suché, čisté
a nebyly kluzké
-
střecha vydržela zatížení osobou, která úpravu provádí
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo prolomení
střechy!
-
Nesmíte se přidržovat antény, protože kyvná páka se při demontáži náhle
uvolní
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo prolomení
střechy!
-
Během demontáže/montáže se nesmí nikdo zdržovat v obytném voze/
automobilu v oblasti pod anténou
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku možného prolomení
střechy a příp. padajícími předměty!
35
RUČNÍ SKLOPENÍ DO PARKOVACÍ POLOHY
PROVEDENÍ RUČNÍHO SKLOPENÍ
1.
V ose hřídele (viz šipka) se nachází plastový kryt.
Pomocí šroubováku pro úzkou drážku jej vyjměte.
2.
Pod ním se nachází šroub s šestihrannou hlavou M8.
Pomocí nástrčného klíče OK 13 mm, ho vyšroubujte.
Po odstranění šroubu M8 je viditelný další závit.
3.
Pozor! Zajistěte a podepřete anténu před převrácením.
Spojení s kyvnou pákou se při dalším kroku (bod 4)
může náhle uvolnit. Pak již anténa není nijak spojena
s polohovačem!
4.
Do tohoto závitu zašroubujte šroub M12 x 40 *) (minimální
délka: 40 mm). Zašroubováním šroubu M12 *) je kyvná
páka odtlačena z kuželu kuželovitého hřídele a aretace je
uvolněna.
Pozor: Šroub zašroubujte dovnitř jen natolik, až bude
kuželové sedlo kyvné páky na kuželovém hřídeli
uvolněno!
5.
Sklopte anténu do parkovací polohy (horizontální polohy).
6.
Vyšroubujte šrouby M12 *). Tím kyvná páka opět dosedne
na kuželový hřídel.
7.
Opět našroubujte šroub M8 a utáhněte jej.
8.
Nasaďte zpět plastový kryt.
Uvolněním kyvné páky z kuželového hřídele se přestaví
nulový bod kyvné páky. Odstranění závady a nové seřízení
kyvné páky musí provést autorizovaný specializovaný prodejce!
36
9.
Vyhledejte autorizovaného specializovaného prodejce.
*)
U dřívějších provedení byl použit šroub M10 namísto
šroubu M12
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY (V MM)
Směr jízdy
Montážní deska
37
Elevace max. 75°
Elevace 45°
38
Matice
Střešní průchodka
Rozsah upnutí 20/50
Montážní deska
Otočná osa
TECHNICKÉ ÚDAJE
137,5 s montážní deskou
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
CAP 710
Objednací č.
20310021
1 výstup přepínací:
V/H (14/18 V)
Low/high (0/22 kHz)
LNB
V
Vertikální: 11,5-14
Horizontální: 16-19
Vstupní frekvence
GHz
10,70-12,75
Výstupní frekvence
MHz
950-1950/1100-2150
Frekvence oscilátoru (L.O.)
GHz
9,75/10,60
Věrnost přenosu systému (G/T) 11,3/12,5 GHz
dB/K
13,4/13,7
V
10,9-13,8
A
Typicky 10, max. 12
Typicky 3
Typicky 1,2
Typicky 0,024
mA
Typicky 160
Napájecí napětí LNB
Napájecí napětí (akumulátor vozidla)
Příkon proudu z palubní sítě vozidla 12 V:
Spínací proud
Vyhledávání satelitů
Příjem televize
Stand-by
Příkon proudu z přijímače
Rozsah nastavení:
Elevace
Azimut
Asymetrie
°
Hmotnost polohovače s parabolickou anténou
Počet balení/Hmotnost
Signál zapalování
Doba vyhledání prvního satelitu
Doba vyhledání dalších satelitů
Doba najetí LSM
(LSM = poslední poloha satelitu)
0-75
370
± 45
kg
9,7
ks/kg
1/15,3
12 … 24 V
(typicky) 10 … 120 s
(typicky) 2 … 30 s
2 … 15 s
39
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291
1. Označení látky/přípravku a název firmy
Sikaflex®-291
Údaje o produktu (obchodní název):
Údaje o výrobci/dodavateli
Výrobce/Dodavatel:
Ulice/POB:
PSČ a místo:
Země:
Telefon:
Fax:
Všeobecné informace:
Nouzový/Informační telefon:
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103-107
70439 Stuttgart
Německo
+4971180090
+497118009321
Bezpečnost produktu
+49-(0)173-6774799 Jen mimo pracovní dobu
2. Složení/Údaje o komponentách
Chemická charakteristika:
plněný reaktivní PUR polymer
Obsažené nebezpečné látky (označení dle 67/548/EHS)
Č. CAS
Koncentrace
Symboly nebezpečí
R-věty
Č. EC
Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
64742-82-1
1 - 2.5 %
Xn,N
10,65,51/53,66,67
265-185-4
4,4’-Methylendiphenyldiisocyanat
101-68-8
0.1 - 1 %
Xn
20,36/37/38,42/43
202-966-0
Xylol
1330-20-7
Xn
10,20/21,38
215-535-7
1 - 2.5 %
3. Možná nebezpečí
Označení nebezpečí:
Xn
Zdraví škodlivý
Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí
42
Může vyvolat senzibilizaci při vdechnutí.
4. Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny
Ve všech případech předložte lékaři bezpečnostní list.
Po vdechování
Při potížích vyhledejte přivolejte lékařskou pomoc.
Po styku s pokožkou
Při styku s pokožkou ihned opláchněte vodou a mýdlem.
Při trvajícím podráždění pokožky vyhledejte lékaře.
Po styku s očima
Při styku s očima ihned vyplachujte 15 minut dostatečným množstvím vody.
Ihned přivolejte lékaře.
Po požití
Nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře.
40
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291
5. Opatření pro zdolávání požáru
Vhodné hasicí prostředky
Snáší se se všemi běžnými hasicími prostředky.
Zvláštní ohrožení samotným produktem, produkty jeho spalování nebo vznikajícími plyny
Při požáru se může uvolňovat:
Oxid kyslíku (CO)
Dioxid kyslíku (CO2)
Chlorovodík (HCl)
Oxid dusíku (NOx)
Přídavné pokyny
Zbytky po požáru a kontaminované hasicí prostředky musí být likvidovány v souladu
s předpisy místních úřadů. Kontaminovanou hasicí vodu shromažďujte odděleně,
nesmí se dostat do kanalizace.
6. Opatření v případě náhodného úniku
Osobní preventivní opatření
Zajistěte dostatečné větrání.
Používejte osobní ochranný oděv.
Při působení páry/prachu/aerosolu používejte ochranu dýchacích cest.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vodního toku.
Při úniku výrobku do povrchových vod, půdy nebo kanalizace informujte příslušné
úřady.
Postup při čištění/zachycování
Zachycujte do materiálu absorbujícího tekutiny (např. písek, piliny, univerzální
sorbenty). Se zachyceným materiálem zacházejte v souladu s kapitolou „Likvidace“.
7. Manipulace a skladování
Manipulace
Pokyny k bezpečnému zacházení:
Pokyny pro ochranu proti požáru a explozi:
Kapitola 8 „Osobní ochranné vybavení“
vždy dodržujte.
Odpadá
Skladování
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném
místě.
Pokyny pro společné skladování
Uchovávejte odděleně od potravin, poživatin a krmiv.
Další pokyny ke skladování
Chraňte před mrazem.
Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.
Chraňte před vzdušnou vlhkostí a vodou.
* 8. Omezování expozice a osobní ochranné vybavení
Komponenty s mezními hodnotami vztahujícími se k pracovišti
Název komponenty
Č. CAS
Druh látky
Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
64742-82-1
AGW
350 mg/m3
64742-82-1
AGW
70 ml/m3
*) Označení (*) na levém okraji odkazují na změny oproti předcházející verzi.
Reference/Země/Rok
TRGS 900/DE/2004
TRGS 900/DE/2004
41
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291
4,4’-Methylendiphenyldiisocyanat
101-68-8
AGW
0,05 mg/m3
TRGS 900/DE/2004
101-68-8
AGW
0,005 ml/m3
TRGS 900/DE/2004
Xylol
TRGS 900/DE/2004
1330-20-7
AGW
440 mg/m3
1330-20-7
AGW
100 ml/m3
TRGS 900/DE/2004
1330-20-7
EU-TWA (8h)
221 mg/m3
2000/39/EC
1330-20-7
EU-TWA (8h)
50 ml/m3
2000/39/EC
1330-20-7
EU-STEL (15‘)
442 mg/m3
2000/39/EC
2000/39/EC
1330-20-7
EU-STEL (15‘)
100 ml/m3
Osobní ochranné vybavení
Všeobecná ochranná a hygienická opatření
Zajistěte dostatečné větrání nebo odsávání na pracovišti.
Zabraňte styku s očima a pokožkou.
Používejte preventivní ochranu pokožky, mast na ochranu pokožky.
Znečištěný a nasáklý oděv ihned svlékněte.
Při práci nekuřte, nejezte ani nepijte.
Před přestávkami a po ukončení práce si řádně umyjte ruce.
Ochrana dýchacích cest
Při špatném větrání: filtr se širokým rozsahem ABEK
Třída plynového filtru je závislá na koncentraci škodlivých látek na daném místě.
Ochrana rukou
Rukavice z butylového kaučuku/nitrilového kaučuku
Ochrana očí
Ochranné brýle
Tělesná ochrana
Pracovní oděv
* 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Vzhled
Tvar:
Barva:
Zápach:
Bezpečnostní údaje, metody
Bod vzplanutí:
Hustota při 20 °C:
Rozpustnost ve vodě:
Viskozita při 20 °C:
VOC (rozpouštědlo):
VOC (CH):
pastovitý
různá, podle probarvení
charakteristický
> 65 °C
cca 1,26 g/cm3
reaguje s vodou
není použitelné
3,47 %
3,47 %
10. Stálost a reaktivita
Interakce s jinými látkami/nebezpečné reakce
Žádné nebezpečné reakce při předpisovém skladování a manipulaci.
Tepelný rozklad a nebezpečné produkty rozkladu
Při předpisovém použití nedochází k rozkladu.
42
*) Označení (*) na levém okraji odkazují na změny oproti předcházející verzi.
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291
11. Toxikologické informace
Senzibilizace
Senzibilizace/alergické reakce jsou možné.
U citlivých osob se již při nízkých koncentracích mohou vyskytnout alergické reakce.
Zkušenosti u člověka
Při styku s pokožkou:
Může vést k podráždění.
Při styku s očima:
Může vést k podráždění.
Po vdechování:
Může vést k podráždění.
Při požití:
Může vést ke zdravotním potížím.
12. Ekologické informace
Přídavné pokyny
Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vodního toku nebo do zeminy.
13. Pokyny k likvidaci
Produkt
Doporučení
Podle platného odpadového klíče je třeba odpady třídit v závislosti na původu daného druhu
odpadu. Proto není možné jednoznačné stanovení kódu odpadu.
Balení
Doporučení
Obaly zbavené zbytků je třeba předat k recyklaci. Obaly, které obsahují zbytky
nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami znečištěny a rovněž obaly
nevyprázdněné od zbytků je třeba likvidovat jako produkt předpisově a beze škod.
V případě, že je to z důvodu poslední náplně nutné, musí se obaly vyprázdněné od zbytků
předem připravit k likvidaci (např. provést vypláchnutí, neutralizaci, vytvrzení, vytřepání).
14. Informace pro přepravu
ADR/RID
Další údaje
Žádné nebezpečné zboží.
IMO/IMDG
Marine pollutant: no
Další údaje
Žádné nebezpečné zboží.
IATA/ICAO
Další údaje
Žádné nebezpečné zboží.
15. Předpisy
Označení podle směrnic ES
Produkt je třeba klasifikovat podle směrnic ES/příslušných národních vyhlášek a příslušným
způsobem označit.
Komponenta (komponenty) nebezpečí směrodatná (směrodatné) pro etiketování
Obsahuje:
4,4’-Methylendiphenyldiisocyanat
43
BEZPEČNOSTNÍ LIST SIKAFLEX®-291
Symboly nebezpečnosti
Xn
Zdraví škodlivý
R-věty
42
Může vyvolat senzibilizaci při vdechnutí.
S-věty
23
Plyn/kouř/páru/aerosol nevdechujte.
45
Při nehodě nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možne, předložte tuto etiketu).
Zvláštní označení určitých přípravků
Obsahuje isokyanát. Řiďte se pokyny výrobce.
Národní předpisy
Třída ohrožení vody
WGK 1 (podle VwVws ze dne 17. května 1999)
GISCODE/PRODUKTCODE
GISCODE: PU 50
16. Další údaje
Označení (*) na levém okraji odkazují na změny oproti předcházející verzi
Účel použití:
Chemický produkt pro stavebnictví a průmysl
R-věty pro obsažené látky uvedené v kapitole 2
10
Hořlavý.
20
Zdraví škodlivý při vdechování.
20/21
Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s pokožkou.
36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.
38
Dráždí pokožku.
42/43
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s pokožkou
51/53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
65
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
66
67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim znalostem v době jeho publikace.
Nepředstavují žádný příslib vlastností produktu. Po stránce záruky platí výhradně příslušné technické
směrnice a všeobecné obchodní podmínky. Před použitím a zpracováním prostudujte technické směrnice.
44
TECHNICKÁ SMĚRNICE SIKAFLEX®-291
Technická
směrnice
Technisches
Merkblatt
Version12/2005
12 / 2005
Verze
Sikafl
ex®®-291
Sikaflex
-291
Přilnavá
těsnicí hmota
pro lodě
Der haftstarke
Marine-Dichtstoff
Technischevlastnosti
Eigenschaften
Technické
Chemická
Chemische báze
Basis
Farbe
Barva
Härtungsmechanismus
Mechanismus
vytvrzování
1-K-polyuretan
1-K Polyurethan
weiss,
schwarz,
Bílá,
černá,
dřevo holz
Vytvrzující
vlhkostí
feuchtigkeitshärtend
Dichte vor
(DIN 53479)
Specifi
ckáAushärtung
hmotnost před
vytvrzením (DIN 53479)
Standfestigkeit
Stabilita
Verarbeitungstemperatur
Teplota
při zpracování
1
Hautbildezeit
Doba
vytvoření
kůry1
Rychlost
vytvrzování
Durchhärtegeschwindigkeit
Volumenänderung
Objemová
změna(DIN
(DIN52451)
52451)
Härte Shore
A (ISO
868868/DIN
/ DIN 53505)
Tvrdost
Shore
A (ISO
53505)
Zugfestigkeit
(ISO
527527/DIN
/ DIN 53504)
Pevnost
v tahu
(ISO
53504)
Reissdehnungpři(ISO
527 / DIN
53504)
Prodloužení
přetržení
(ISO
527/DIN 53504)
Weiterreisswiderstand
(ISO 34535153504)
/ DIN 53515)
Pevnost
v trhu (ISO 34/DIN
Glasumwandlungstemperatur
(ISO 4663
/ DIN 53445)
53445)
Teplota
skelného přechodu (ISO
4663/DIN
Teplota
použití
Einsatztemperatur
Kurzfristig
Krátkodobě
Haltbarkeit (Lagerung
unter 25°C
im25
ungeöffneten
Gebinde)obalu)
Skladovatelnost
(skladování
pod
°C v neotevřeném
23
°C/50
% rel.
23°C
/ 50%
r.Lf.vlhk.
Popis
Beschreibung
Sikafl
ex®®-291
Sikaflex
-291 ist einjefür den stabilní,
Bootsjednosložková
těsnicí
und Schiffsbaupolyuretanová
entwickelter, standfester vyvinutá
1-Komponenten-Polyurehmota
pro stavbu člunů a
than-Dichtstoff.
lodí.
Při působení vzdušné vlhkosti
Unter Einwirkung
Luftfeuchreaguje
přeměnou nader
elastomer.
tigkeit ®reagiert dieser zu einem
Sikaflex 291 splňuje požadavky
Elastomer.
®
mezinárodní
organizace
Sikaflex -291 námořní
erfüllt die
AnforIMO
(Internationalen
Maritimen
Orderungen
der Internationalen
Mari®
ganisation).
Sikaflex(IMO).
291 je vyráběn
timen Organisation
®
wird nachřízení
dem jakosti
QuavSikaflex
souladu-291
se systémem
litätssicherungssystem
ISO
9001/14001 a programem ISO
Re9001 / 14001
sponsible
Care.und dem Responsible Care Programm hergestellt.
Přednosti
produktu
Produktvorteile
- - 1-komponentig
jednosložkový,
- - elastisch
elastický,
- - geruchsarm
nezapáchá,
und a povětrnosti,
- - alterungsodolává stárnutí
- witterungsbeständig
nekoroduje,
korrosiv
- - nicht
lakovatelný,
- überlackierbar
- - schleifbar
brousitelný,
- - breites
široké spektrum
přilnavosti,
Haftspektrum
- - elektrisch
elektricky nevodivý,
nicht leitfähig
- - Meerwasserodolává mořské
vodě a hyund Hydrolysebeständig
drolýze.
Oblast
použití
Anwendungsbereich
®
Sikafl
ex®-291
všestranně
Sikaflex
-291 jeist produkt
ein im Bootsund
použitelný
stavbě člunů
a lodí a
Schiffsbaupřivielseitig
einsetzbares
Produkt
und dient
der Herstellung
slouží
k výrobě
elastických
výplní odolvon vibracím
elastischen
und vibrationsbených
ve vnitřním
i venkovním
ständigenSikafl
Dichtungsfugen
im Inprostředí.
ex ®-291 se vyznačuje
nen- und
Aussenbereich.
Sikavelkou
přilnavostí
k důležitým
®
flex -291 verfügt über ein grosses
materiálům
používaným
při
stavbě
Haftvermögen
auf
den
welodí.
Vhodnéim
základní
materiály
jsou
sentlichen,
Schiffsbau
verwendřevo,
základníGeeignete
nátěrové hmoty
deten kovy,
Materialen.
Unatergründe
lakování sind
(systémy
keramické
Holz, 2-K),
Metalle,
Grundierungenplasty
und (sklolaminát
Lackierungen
(2-Kmateriály,
atd.).
Materialien,
Systeme),
keramische
nesmí být
použit k
Sikafl
ex ®-291
Kunststoffe
(UP-GFK etc.). Sitěsnění
®plastů ohrožených napěťovými
kaflex -291 darf nicht zur Abdichtrhlinami
(např. polymetylmetakrylát,
tung von spannungsrissgefährpolykarbonát
atd.).
deten Kunststoffen
(wie PMMA,
Pro
spárování
palubního
PC etc.)
verwendet
werden. obložení
doporučujeme
Sikaflex®-290
DC. Ve
Für Stabdeckverfugung
empfehlen
®
wir Sikaflexstavu
-290 lze
DC. Sikafl
In erhärtevytvrzeném
ex®-291
®
temproblémů
Zustandbrousit.
kann Sikaflex -291
bez
problemlos geschliffen
werden.
Mechanismus
vytvrzování
Härtungsmechanismus
Sikaflex® -291 1 / 2
1)
1)
ca. 1,3 kg/l, farbabhängig
gut
dobrá
+5
až +40
°C
+5°C
- +40°C
60
ca.minut
60 min
(siehe
Diagramm
1)
(viz
diagram
1)
cca
%
ca. -5
-5%
ca. 40
40
cca
2
2
1,8
ca.N/mm
1,8 N/mm
cca
%
ca. 400
500%
cca
ca. 66N/mm
N/mm
cca
°C
ca. -45
-45°C
trvale
dauerhaft -40
-40°C
bis °C
+90°C
až +90
°C
44 Stunden
160°C
hodiny 160
°C
Stunde 180
180°C
11hodina
12
12měsíců
Monate
cca 1,3 kg/podle barvy
45
TECHNICKÁ SMĚRNICE SIKAFLEX®-291
Reakce síťování Sikaflex ®-291
probíhá díky vzdušné vlhkosti. Při nízkých teplotách je obsah vody ve vzduchu nízký a reakce síťování probíhá
poněkud pomaleji (viz diagram).
Tloušťka vrstvy (mm)
23 °C/50 % rel. vlhk.
10 °C/50 % rel. vlhk.
Čas (dny)
Diagram 1: Rychlost vytvrzování pro
®
Sikaflex -291
Chemická stálost
Sikaflex® je odolný proti sladké a slané
vodě, vápenné vodě a komunálním
splaškovým vodám a rovněž tensidům
na bázi vody, proti rozředěným louhům
a kyselinám, krátkodobě odolává
palivům, minerálním olejům a rovněž
rostlinným a zvířecím tukům a olejům,
neodolává organickým kyselinám, alkoholu, silnějším anorganickým kyselinám
a louhům a také rozpouštědlům. Informace představují jen základní fakta.
Konzultaci vztahující se k objektu
obdržíte na dotaz.
Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu
Lepené (těsněné) plochy musí být
čisté, suché, zbavené prachu a
odmaštěné. Informace o přípravě povrchu výrobku najdete v tabulce Primer
pro Sika® Marine Systeme.
Optimální teplota materiálu a výrobku
leží mezi 15 °C a 25 °C.
Pro konzultaci o výběru a použití
vhodného pumpovacího zařízení kontaktujte oddělení System Engineering
firmy Sika Industry.
Zahlazování
Zahlazování se musí provést během
doby vytvoření kůry lepidla. K zahlazování doporučujeme zahlazovací
prostředek Sika® Abglättmittel N. U
jiných zahlazovacích prostředků je
třeba vyzkoušet jejich vlastnosti po
stránce vhodnosti.
Odstranění
Nevytvrzený Sikaflex®-291 může být
z přístrojů a nástrojů odstraněn pomocí odstraňovače Sika® Remover208. Vytvrzený materiál je možno
odstranit jen mechanicky.
Ruce a pokožku je třeba ihned očistit
pomocí Sika® Handclean nebo vody
a pasty na mytí rukou. Nepoužívejte
rozpouštědla!
Obaly (balení)
Tuba
Kartuše
Sáček
Důležité
Při zacházení s našimi produkty
je třeba použít důležité fyzikální,
bezpečnostně technické, toxikologické a ekologické údaje uvedené v
bezpečnostních listech pro daný materiál. Je nutno dodržovat příslušné
předpisy např. pro zacházení s
nebezpečnými látkami. Na požádání
Vám dáme k dispozici naši systémovou směrnici TM 7510 „Pokyny
Přelakování
Po vytvoření kůry může být Sikaflex®- pro ochranu při práci“ při zacházení s
291
přelakován.
Snášenlivost produkty Sika Deutschland GmbH.
laku musí být vyzkoušena pomocí
předběžného
testu.
Vypalovací
laky smí být nanášeny jen na plně Poznámka:
vytvrzený Sikaflex®-291. Je třeba brát Uvedené informace, zvláště rady pro zpracovohled na fakt, že tvrdost a tloušťka la- ání a použití našich výrobků, jsou založeny na
znalostech a zkušenostech při standkového filmu nepříznivě ovlivňuje di- našich
ardních podmínkách, za předpokladu, že jsou
lataci lepidla a může vést k vytváření produkty řádně skladovány a aplikovány. Vzhledem k rozdílným materiálům, podkladům a
trhlin.
Příprava
Propíchněte membránu kartuše a
zcela ji otevřete. Sáček vložte do
vytlačovací pistole a odřízněte klips.
Hrot trysky seřízněte způsobem
odpovídajícím šířce spáry a pomocí
ruční, akumulátorové nebo pneumatické pístové pistole vpravujte těsnicí
hmotu do spáry, aniž by v ní zůstával
vzduch. Materiál v porušených
obalech je nutno zpracovat během
několika málo dní. Teplota při zpracování nesmí poklesnout pod +5 °C
popř. překročit +40 °C.
Další informace
Internet: www.sika-industry.de, E-mail: [email protected]
www.sika.com
Sika Deutschland GmbH
Kleb- und Dichtstoffe Industrie
Stuttgarter Strasse 139
D-72574 Bad Urach
Německo
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763
46
Další informace
Následující dokumenty obdržíte na
dotaz:
- Bezpečnostní list
- Tabulka Primer pro Sika Marine
Systeme
- směrnice pro zpracování lepicích a
těsnicích hmot Sikaflex®
- Příručka Marine
odlišným pracovním podmínkám při zpracování
nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení,
vždy zárukou uspokojivého pracovního
výsledku, což vylučuje právní odpovědnost,
pokud nepřipadá v úvahu úmysl nebo hrubá
nedbalost. Zároveň musí uživatel prokázat, že
byly firmě Sika včas předány písemně všechny
poznatky, které jsou nutné k odbornému a
úspěšnému posouzení ze strany Sika. Uživatel
zkontroloval produkty po stránce vhodnosti pro
předpokládaný účel použití. Změny technických údajů produktu jsou vyhrazeny. Je nutno
dodržovat autorská práva třetí strany. V ostatním platí naše příslušné obchodní a dodací
podmínky. Platí vždy nejnovější vydání technického listu, který by od nás měl být vyžádán.
NÁVOD K OBSLUZE CAP 710
Od této strany začíná návod
k obsluze pro
CAP 710
Pokud byste i po přečtení tohoto návodu
k obsluze měli ještě dotazy k uvedení do provozu
nebo k obsluze, nebo i oproti očekávání došlo k
problému, obraťte se laskavě na specializovaného
prodejce.
K dispozici je Vám nadále i naše linka
technického
poradenství
pro
zákazníky.
Telefon: +49 8031 184-700
Automatická noční aktualizace dat EPG popsaná v návodu k obsluze
UFS 940sw se při provozu UFS 940sw na CAP 710 automaticky neprovádí! Data
EPG jsou aktualizována při sledování jednotlivých programů. Přijímač však přitom
aktualizuje všechna data EPG těch programů, které jsou vysílány právě přijímaným
transpondérem.
Příklad: Máte zvolen program „SAT.1“. Přitom jsou aktualizována data EPG např.
„ProSieben“ a „KABEL1“.
47
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K CAP 710 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
V následující části návodu k obsluze UFS 940sw pro polohovač vycházíme
z toho, že UFS 940sw a polohovač jsou řádně instalovány a připojeny, jak je to
popsáno v montážním návodech a v návodech k obsluze!
Přečtěte si, pokud jste tak již neučinili, bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze
UFS 940sw a v montážním návodu a návodu k obsluze a při zacházení s UFS 940sw
a polohovačem je dodržujte!
Před uvedením satelitního zařízení do provozu se ujistěte, že stanoviště
umožňuje volný výhled směrem k jihu na polohu satelitu a nedochází ke stínění
stromy a jinými překážkami. Ušetříte si čas a námahu!
Aby se zabránilo přehřátí motorů polohovače, neměly by být motory v trvalém
provozu déle než 20 minut.
Doby 20 minut se nedosáhne při žádném vyhledávání inicializovaném CAP 710
a mohlo by jí být dosaženo jen několikanásobným opakováním neúspěšného
vyhledávání nebo ručními zásahy uživatele.
Pokud signál zapalování přestane být přiváděn do polohovače, přijímač je zapnutý
a polohovač je napájen napětím +12 V, může se stát, že polohovač automaticky
najede do poslední známé polohy satelitu. Zapínejte proto přijímač teprve tehdy,
když chcete CAP 710 používat.
m
Příje
ní
Ne
jem
pří
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Všechna nastavení na UFS 940sw se provádí dálkovým ovládáním!
48
PRVNÍ INSTALACE
Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny důležité pokyny“ a rovněž „Montáž a připojení“.
V části „Montáž a připojení“, „Příklad připojení“ najdete vzorovou konfiguraci pro
obytný vůz.
Přístroj připojte k elektrické síti teprve tehdy, když byly všechny instalační práce
odborně provedeny.
V kapitole „První instalace“ vycházíme z toho, že přijímač byl odborně připojen,
a to se zohledněním kapitol „Bezpečnostní pokyny - důležité pokyny“ a „Montáž
a připojení“.
Zapněte nejprve televizor a zvolte programovou pozici AV popř. Video/HDMI, k níž jste připojili
přijímač. Přijímač uveďte do provozu provozním spínačem na zadní straně přístroje. Zobrazí se
následující hlášení:
Kromě
toho
sledujte
lišty
zobrazené ve spodní části
zobrazení hlášení na televizní
obrazovce! Zde najdete pokyny
k dalšímu ovládání.

. K dispozici jsou: němčina, angličtina,
Zvolte požadovaný jazyk menu pomocí tlačítek
francouzština, italština, španělština, čeština, nizozemština, polština, norština, turečtina a ruština.
Stisknutím tlačítka
 (zeleného) přejdete k následujícímu menu.
Upozornění: Pokud si nejste jisti, zda jste v předchozím menu provedli správné nastavení, můžete se
v průběhu celé první instalace vrátit o jeden zpět pomocí tlačítka
 (červené).
49
PRVNÍ INSTALACE
Zobrazí se následující hlášení:

zvolte, zda
Pomocí tlačítek
se má seznam programů nastavený
z výroby nahradit předem setříděným
seznamem programů pro určitou zemi
(v současnosti je k dispozici jen omezený
počet předem setříděných seznamů
programů). Pokud byste chtěli použít
seznam programů nastavený z výroby,
zvolte pod položkou „Vynulovat seznam
programů“ nastavení „Ne“.
Stisknutím tlačítka
 (zeleného) přejdete k následujícímu menu.
Zobrazí se následující hlášení:

Zde pomocí tlačítek
provedete
základní nastavení výstupu obrazu
a zvuku z přijímače do televizoru.
Postupujte
zde
podle
návodu
k obsluze Vašeho televizoru a zvolte
jen taková nastavení, která může
televizor zpracovat.
Výstup obrazu přes
Vyberte připojení přijímače, k němuž je připojen Váš televizor.
Buď
HDMI
nebo
VIDEO
Upozornění: Lepší kvalitu obrazu, zejména u signálů HDTV, docílíte s použitím připojení HDMI.
Předpokladem k tomu však je, že Váš televizor disponuje připojením HDMI.
Režim HDMI
TV formát
Zde zvolíte obrazové rozlišení, jaké má televizor
mít. Buď:
Zde zvolíte formát zobrazení televizoru. Buď:
-
50
1080i (rozlišení 1920 x 1080, poloviční obraz)
576p (rozlišení 720 x 576, celý obraz) nebo
720p (rozlišení 1280 x 720, celý obraz) nebo
Automaticky
- 4:3 nebo
- 16:9
PRVNÍ INSTALACE
Zobrazení vysílání 4:3
Formát obrazovky
Zde zvolíte způsob zobrazení na obrazovce
pro vysílání 4:3 na televizoru 16:9:
Zde zvolíte druh zobrazení v závislosti na
nastavení formátu televizoru:
- normální (Pillarbox)
- roztažené (celý obraz) nebo
- zvětšení (Pan & Scan)
- TV formát „4:3“: Pan & Scan nebo Letter-Box
- TV formát „16:9“: Vždy 16:9 nebo automaticky
TV norma
Audio přes HDMI
Zde zvolíte platnou TV normu.
Zde zvolíte druh audiosignálu, který se má
přenášet přes rozhraní HDMI. Zvolte signál,
který je Váš televizor schopen zpracovat.
- PAL nebo
- NTSC nebo
- MULTI
- Dekódovaný formát PCM nebo
- Formát S/PDIF
TV stand-by přes HDMI
Při výběru „Vyp“ se musí televizor samostatně
vypnout nebo zapnout. Při výběru „Zap“ je
při spuštění přijímače automaticky zapnut
také televizor (funguje však jen tehdy, když
se televizor nachází v režimu Stand-by). Při
vypnutí přijímače v režimu Stand-by se televizor
přepne rovněž na režim Stand-by.
Automatické vypínání a zapínání prostřednictvím přijímače funguje jen tehdy, pokud televizor
tuto funkci podporuje!
Stisknutím tlačítka
 (zeleného) přejdete k následujícímu menu.
Zobrazí se následující hlášení:
Systém
 u položky „Systém“ vyberte nastavení „CAP“. Poté vyberte pomocí tlačítek
 řádek „Inicializovat systém CAP“ a potvrďte tlačítkem .
Pomocí tlačítek
51
PRVNÍ INSTALACE
Váš systém CAP je nyní inicializován. Poté se zobrazí následující hlášení:
Stisknutím tlačítka
 (zeleného) přejdete k následujícímu menu. Zobrazí se následující hlášení:
Odchylka časových pásem (UTC)

odchylku časového pásma od UTC (dříve GMT) (např. pro
Zde zvolte pomocí tlačítek
Německo: + 1 hodina). Odchylku můžete nastavit v krocích po 1 hodině. Můžete zvolit max.
12hodinovou časovou odchylku (+ a -).
Automatické přepínání času (letní/zimní čas)

vyberte, zda má přijímač automaticky přepínat z letního času na zimní
Pomocí tlačítek
a obráceně. Při výběru možnosti „Zap“ nastaví přijímač automaticky správný čas. Když zvolíte nastavení
„Vyp“, musíte výběr v poli „Letní čas“ „Ano“ popř. „Ne“ provést ručně.
Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko
52
 (zelené) k ukončení první instalace.
MENU CAP (NASTAVENÍ OTOČNÉ ANTÉNY)
VYVOLÁNÍ MENU CAP
Stiskněte tlačítko
 (zelené). Zobrazí se následující hlášení:

Pomocí
tlačítek
vyberte
řádek „Konfigurace antény“ a potvrďte
tlačítkem
.
Zobrazí se následující hlášení:
K tomuto menu se dostanete také
z hlavního menu „Nastavení“, „Konfigurace antény“ (Systém: CAP).
VYNULOVÁNÍ (RESET) SYSTÉMU CAP (OTOČNÁ ANTÉNA)
Všechny polohy satelitů nalezené prostřednictvím vyhledávání budou vymazány.
 vyberte řádek „Vynulovat otočnou anténu“ a potvrďte tlačítkem . Zobrazí
Pomocí tlačítek
se následující hlášení:
Potvrďte tlačítkem
 nebo proces zrušte tlačítkem .
Upozornění: Před výměnou jednotlivých komponent zařízení (např. přijímače) musí polohovač
pomocí příkazu „Vynulovat otočnou anténu“ přejet do své parkovací polohy. Po
provedení příkazu „Vynulovat“ jsou všechny dosud uložené polohy satelitů vymazány.
Data satelitů v přijímači UFS 940sw však zůstanou zachována.
53
MENU CAP (NASTAVENÍ OTOČNÉ ANTÉNY)
CAP - ZADÁNÍ GPS POZICE
Tyto funkce můžete využít k tomu, abyste např. po změně stanoviště vyloučili dlouhé doby
vyhledávání uloženích satelitů pomocí CAP. Při zadání dat GPS Vaší aktuální pozice najde jednotka
CAP požadované satelity několikrát rychleji.
 vyberte řádek „CAP - Zadání GPS pozice“ a potvrďte tlačítkem . Zobrazí
Pomocí tlačítek
se následující hlášení:
Data GPS je možno zadat pomocí numerických tlačítek nebo tlačítek
všechna data, potvrďte je tlačítkem
. Když jsou zadána
 nebo proces zrušte tlačítkem .
RUČNÍ POJÍŽDĚNÍ ANTÉNOU
Tuto funkci by měli používat jen zkušení uživatelé. K ručnímu zaměření antény
na některý satelit jsou nutné znalosti o přesné poloze satelitů a aktuální pozici
stanoviště. Dejte pozor na příp. překážky, které by mohly vyvolat kolizi s anténou.
Při kolizi může dojít k poškození antény!
V položkách „Elevace“ a „Najetí na azimut
(otočení antény)“ můžete upravit náklon
a vodorovný úhel antény. Pro kontrolu
sledujte pruhy „Síla signálu“ a „Kvalita
signálu“ na pravé straně. Čím delší
jsou pruhy, tím silnější a kvalitnější je
přijímaný signál.
Aktuálně zobrazená poloha CAP je „Parkovací
poloha“.
54
MENU CAP (NASTAVENÍ OTOČNÉ ANTÉNY)
ELEVACE
Zadejte požadovanou hodnotu elevace pomocí numerických tlačítek nebo tlačítek
sekundy od dokončení zadání nebo po stisknutí tlačítka
. Za dvě
 najede CAP do zadané polohy.
LNB NÁKLON
Funkce není u CAP 710 k dispozici.
ZASTAVENÍ PŘI SIGNÁLU

Pomocí tlačítek
vyberte, zda má být CAP při příjmu satelitního signálu, během ručního
zaměřování uživatele, automaticky zastaven (Ano nebo Ne).
NAJETÍ NA AZIMUT (OTOČENÍ ANTÉNY)
Jakmile pomocí oranžového pruhu přejdete na řádek „Najetí na azimut (otočení antény)“, zobrazí
se následující hlášení:
Nyní máte následující možnosti jak CAP otáčet:
- „Po krocích“ pomocí tlačítek

 nebo
„Jízda ve směru max.“ (maximální otočení) pomocí tlačítka 
- „Jízda ve směru min.“ (minimální otočení) pomocí tlačítka
-
Upozornění: Pokud jste předtím, při nastavení „Zastavení při signálu“ zvolili „Ano“, zastaví se anténa,
jakmile je přijat satelitní signál.
55
MENU CAP (NASTAVENÍ OTOČNÉ ANTÉNY)
PŘEJET DO PARKOVACÍ POLOHY

Stisknutím tlačítka
přejede CAP
do parkovací polohy. Když polohovač
dosáhne parkovací polohy, zobrazí se
následující hlášení:
NASTAVENÍ CAP
V tomto menu je možno provádět důležitá základní nastavení CAP jako např.
Mezní elevace nebo Posun elevace. Zejména tato dvě nastavení by měl kvůli jejich
náročnosti a daným skutečnostem provádět odborník, protože při nesprávném
nastavení by mohl být CAP poškozen!

Pomocí tlačítek
následující hlášení:
vyberte řádek „Nastavení CAP“ a potvrďte tlačítkem
.
Zobrazí se
MEZNÍ ELEVACE A POSUN ELEVACE
Obě tato nastavení by se měla měnit jen tehdy, když je to nutné z důvodu přítomnosti okolních
)
střešních nástaveb nebo jiných překážek. Nastavení se provádějí pomocí kurzorových tlačítek (
popř. pomocí numerických tlačítek.
RYCHLOST VYHLEDÁVÁNÍ
V okrajových oblastech zóny osvitu satelitů se může stát, že lepších výsledků vyhledávání je možno
docílit při použití nižší rychlosti vyhledávání CAP. Pokud by při „Normální“ rychlosti nebylo možno
získat žádný uspokojivý výsledek, je možné, rychlost vyhledávání snížit na stupeň „Pomalu“.
Při velmi dobré síle a kvalitě signálu může být rychlost vyhledávání nastavena na stupeň „Rychle“.
Standardně se však doporučuje nastavení „Normální“.
Nastavení se provádějí pomocí tlačítek
56
.
SMĚROVÁNÍ (VYHLEDÁVÁNÍ SATELITŮ)
Nasměrování antény se provádí automaticky. Po každém zapnutí UFS 940sw najede polohovač
automaticky na naposledy přijímaný kanál a tomu odpovídající polohu satelitu (např. ARD/ASTRA).
Je to umožněno tím, že každý satelit je polohovačem automaticky rozpoznán.
Hledání satelitu je spuštěno na základě Vámi zvoleného kanálu. Pokud pozice satelitu nebyla
v polohovači uložena, zobrazí se při zvolení kanálu tohoto satelitu následující hlášení (příklad):
Pokud vozidlo během vyhledávání nestojí na podpěrách a pohybují se v něm
osoby, existuje nebezpečí, že kvůli kolébání vozidla nebude satelit nalezen.
Toto hlášení se zobrazí když
v CAP ještě nebyla uložena
žádná poloha satelitu (např. po
vynulování (Reset) CAP nebo
v souvislosti s první instalací).
Toto hlášení se zobrazí když
v CAP již byla uložena některá
poloha satelitu, ale z důvodu,
např. změny stanoviště vozidla,
již
není
v
původní/uložené
poloze.

Vyhledávání se spustí automaticky za pět sekund nebo po předchozím stisknutí tlačítka
.
Vyhledávání může trvat několik minut (zpravidla dvě minuty). Teprve potom se zobrazí následující hlášení:
Jakmile polohovač najde správný satelit, uloží jeho polohu. Při této proceduře ještě není vidět žádný
televizní obraz. Poté polohovač provede automaticky jemné vyladění (při dostatečné úrovni signálu je
poloha satelitu v polohovači ihned uložena). Během jemného vyladění se poprvé zobrazí televizní obraz,
který však může během jemného vyladění „zamrznout“, což však je podmíněno systémem.
Nastavená poloha (nalezený satelit) se uloží a na televizoru se zobrazí požadovaný program.
57
VÝBĚR (SATELITNÍCH) PROGRAMŮ/PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE

vybrat všechny programy v pořadí, v jakém jsou v aktuálně
Zásadně můžete pomocí tlačítek
zvoleném seznamu programů při daném řazení. Přepínání mezi programy pro TV a rádio se provádí
 (modré).
tlačítkem
VÝBĚR PROGRAMŮ V SEZNAMU PROGRAMŮ

Pomocí tlačítka
můžete (pokud se nenacházíte v některém menu) vyvolat seznam programů.
Zobrazí se následující hlášení:
Vyvolá
Vyvo
Vy
láníí
úplného seznamu
(Tl
T ač
ačít
ítko
ít
ko
Aktuálně zvolený
seznam progr
g amů
Aktuálně zvolený
prog
gram
ené
en
é)
 zelelen
Seznam programů
Síl
S
íla a
kvalita
sign
g ál
álu
u
Vyvolá
Vyvo
Vy
láníí sez
ezna
namů
ů
oblíbených
(Tl
T ač
ačít
ítko
ít
ko
né))
né
 čerervevevené
Přřepíínán
P
Přep
ínán
ání
ní
seznamu
u
TV/r
TV
/rád
ádio
ád
io
Vyvolá
Vyvo
Vy
láníí řaz
azen
eníí
podle satelitů,
Nové programy
a poslední
vyhledávání
(
Živé
Ži
é vys
ysí
síl
ílán
ílá
ání
ání
zvoleného
prrog
p
gra
amu
u
)
Vy
V
Vyvolá
y láníí
abecedního
řazení
(Tl
T ač
ačít
ítko
ít
ko
 žlulutétété))
Vy
V
Vyvo
yvolá
láníí fun
unk
kce
kce
vyhledávání

(Tlačítko
) lze
vyvolat v každém
se
s
ezn
znam
amu
am
u pr
p og
gra
ramů
mů
Údaj
Úd
aje
je o p
prog
pr
ogra
gramu
mu::
- vysílající satelit
- frekvence transpondéru
- polarizace
- sy
ymb
mbol
olov
ol
ová
ov
á ry
ych
chlo
lost
lo
st
Při vyvolání je vždy zobrazena možnost výběru/řazení seznamu programů, v němž jste vybrali poslední
program.

nechat zobrazit různé seznamy programů řazené podle
Například můžete pomocí tlačítek
satelitů (např. ASTRA 19,2° nebo Hotbird 13°).
Výběr požadovaného programu v různých provedeních seznamu programů se provádí pomocí kurzorových


). Vyvolání zvoleného programu se potvrzuje tlačítkem
. Jakmile polohovač vyhledá
tlačítek (
satelity popř. najede do známé polohy, uslyšíte popř. uvidíte aktuálně zvolený program, který je zobrazen
58
VÝBĚR (SATELITNÍCH) PROGRAMŮ/PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE
v malém okně vpravo nahoře. Dalším stisknutím tlačítka
programů a vrátíte se zpět k zobrazení TV obrazu.
 nebo tlačítka  opustíte seznam
Upozornění: Podrobné vysvětlení seznamu programů včetně jeho rozsáhlých funkcí (např. funkce
vyhledávání a řazení) najdete v návodu k obsluze UFS 940sw.
VÝBĚR PROGRAMŮ V SEZNAMU PROGRAMŮ (ŘAZENO PODLE SATELITŮ)
Aby bylo možno seznam programů zobrazit podle uložených satelitů, postupujte takto: Stiskněte
. Pokud se nenacházíte v úplném seznamu „zelený pohled“, stiskněte
tlačítko  (zelené). Nyní vyberte pomocí tlačítek  požadované satelity. Automaticky se zobrazí
seznam programů pro tyto satelity (viz příklad):
(z televizního obrazu) tlačítko
Volba programů funguje stejně jak bylo dříve popsáno pod položkou „Výběr programů v seznamu
programů“.
PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE
Funkce časovače není v současné době v režimu CAP k dispozici!
Způsob programování časovače najdete v návodu k obsluze přijímače UFS 940sw. Při použití
UFS 940sw spolu s CAP 710 je však třeba pamatovat na následující okolnosti:
Aby se zabránilo tomu, že se polohovač otočí v okamžiku, kdy je bez dozoru,
popř. by otočení mohlo působit rušivě (např. v noci), je akce časovače provedena
jen tehdy, když je UFS 940sw v provozu nebo je v režimu Stand-by.
Jestliže je přijímač zcela vypnutý (síťovým spínačem) anebo je polohovač
v parkovací poloze, akce časovače se neprovede! Totéž platí v případě,
že při prvním najetí není poloha satelitu nalezena.
59
ZMĚNA STANOVIŠTĚ
Po změně stanoviště anténa najede do naposledy zvolené polohy. Po inicializaci se proto zobrazí
následující hlášení (jedná se o příklad, protože závisí na poslední zvolené poloze):
Při malé změně stanoviště najde
anténa satelit velmi rychle.
Jestliže satelit není ve známé poloze
nalezen,
spustí
se
automaticky
vyhledávání.
Jestliže bylo první vyhledávání neúspěšné, zobrazí se následující hlášení:
Upozornění: Pokud by nebyly k dispozici údaje GPS Vašeho stanoviště, řiďte se bodem „CAP Zadání GPS pozice“ v kapitole „Menu CAP (nastavení otočné antény)“. S pomocí údajů
GPS Vašeho aktuálního stanoviště je možno zkrátit doby vyhledávání otočné antény.

Vyhledávání se spustí automaticky za pět sekund nebo po předchozím stisknutí tlačítka
.
Vyhledávání může trvat několik minut (zpravidla dvě minuty). Teprve potom se zobrazí následující hlášení:
Jakmile polohovač najde správný satelit, uloží jeho polohu. Při této proceduře ještě není vidět žádný
televizní obraz. Poté polohovač provede automaticky jemné vyladění (při dostatečné úrovni signálu je
poloha satelitu v polohovači ihned uložena). Během jemného vyladění se poprvé zobrazí televizní obraz,
který však může během jemného vyladění „zamrznout“, což však je podmíněno systémem.
Nastavená poloha (nalezený satelit) se uloží a na televizoru se zobrazí požadovaný program.
60
PARKOVÁNÍ
PARKOVÁNÍ POLOHOVAČE
„Parkování“ antény můžete provést čtyřmi způsoby:
1.
2.
3.
4.
Anténu lze uvést do parkovací polohy dvěma stisky tlačítka

.
 (zelené). Pomocí tlačítek  zvolte „Přejet CAP do parkovací polohy“
a potvrďte tlačítkem .
Přejděte tlačítkem  do hlavního menu. Pomocí tlačítek  a tlačítka  vyvolejte
submenu („Nastavení“, „Konfigurace antény“, „Ruční pojíždění anténou“). Pomocí tlačítek 
přejděte na položku „Přejet do parkovací polohy“ a stiskněte tlačítko  k zaparkování antény.
Stiskněte tlačítko
Při zapnutí zapalování se anténa automaticky sklopí do parkovací polohy! K tomu však musí
být zelená žíla přívodního elektrického kabelu propojena se zapalováním a polohovač připojen
k napájení (viz schéma zapojení). Přitom dodržujte všechny pokyny podrobného montážního
návodu jednotky CAP.
Anténa se sklopí do své parkovací polohy, což je následně potvrzeno.
61
SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ POLOHOVAČE
HLÁŠENÍ PRO OCHRANU SYSTÉMU
Pro ochranu Vašeho přijímacího systému a palubní sítě vozidla se na obrazovce zobrazují následující
chybová hlášení:
Napájení polohovače je nedostatečné (napětí baterie je pod minimální hodnotou). Polohovač je sice
možno dále používat, ale může dojít k chybám komunikace mezi UFS 940sw a polohovačem (např. při
vyhledávání satelitů).
Pokud by napájecí napětí dále klesalo, zobrazí se obě následující chybová hlášení:
Zkontrolujte napájení polohovače a zjistěte, zda
polohovač nenajel na překážku (např. větev).
Pokud by se nejednalo o žádnou z uvedených
příčin, je teplota motoru pro otáčení v kritické
oblasti. Nechejte polohovač několik minut
stát v aktuální poloze, než teplota motoru pro
otáčení klesne. Polohovačem také můžete
přejet do parkovací polohy a nechat jej ochladit
tam.
Stiskněte tlačítko
parkovací polohy.
Poznámka:
62

.
Zobrazené hlášení potvrďte tlačítkem
Polohovač se již nebude moci dále pohybovat.
Zkontrolujte napájení polohovače.
 a polohovač přejede do
Během dobíjení akumulátoru by se s anténou nemělo pohybovat, aby se vyloučily proudové
špičky při zapínání.
SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ POLOHOVAČE
Bylo aktivováno zapalování vozidla. Polohovač z bezpečnostních důvodů přejede parkovací polohy.
To však funguje jenom tehdy, když je zelený kabel zapalování polohovače propojen se zapalováním
vozidla a polohovač je připojen k napájení! Po celou dobu, kdy je napětí na zapalování, je spojení
s CAP přerušeno. CAP proto není možno ovládat.
Pokud zařízení najde na překážku,
uvolní se CAP pojezdem zpět o 10°.
Překážku lze potom snadněji odstranit.
Otočná anténa je na mechanickém dorazu nebo není volně pohyblivá! Zkontrolujte, zda polohovač
nenajel na překážku (např. větev).
Teplota motoru pro otáčení je v kritické oblasti. Nechejte polohovač několik minut stát v aktuální poloze,
než teplota motoru pro otáčení klesne.
63
SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ POLOHOVAČE
HLÁŠENÍ Z DŮVODU SOFTWAROVÝCH PROBLÉMŮ
Došlo k závažné chybě softwaru. Vynulujte polohovač v menu CAP nebo se obraťte na naše servisní
středisko.
Operační software otočné antény je vadný. Je nutná aktualizace. Obraťte se na naše servisní středisko.
DALŠÍ HLÁŠENÍ
Toto hlášení se zobrazí také v těchto
případech:
- je zapnuto zapalování
- do zapalovacího kabelu (zelený) je
přivedeno napětí
Přijímač nemá možnost komunikovat s polohovačem. Zkontrolujte propojení mezi UFS 940sw
a polohovačem, napájení a popř. zda je do CAP přiveden signál zapalování.
Spojení s polohovačem je rušeno. Vynulujte polohovač v menu CAP, zkontrolujte propojení mezi
polohovačem a přijímačem nebo se obraťte na naše servisní středisko.
64
SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ POLOHOVAČE
Vámi zvolený satelit nelze z Vašeho aktuálního stanoviště přijímat nebo byly provedeny příp. změny
v menu „Nastavení CAP“ (viz kapitola „Menu CAP (nastavení otočné antény), nastavení CAP“),
na jejichž základě není možný příjem požadovaného satelitu.
Naprogramovali jste vysílače k nahrávání pomocí UFS 940sw (viz plán nahrávání v EPG přijímače
UFS 940sw). Pokud byste nyní s CAP přejeli do parkovací polohy, nebude nahrávání provedeno.
Aby se zabránilo tomu, že se polohovač otočí v okamžiku, kdy je bez dozoru,
popř. by otočení mohlo působit rušivě (např. v noci), je akce časovače provedena
jen tehdy, když je UFS 940sw v provozu nebo je v režimu Stand-by.
Jestliže je přijímač zcela vypnutý (síťovým spínačem) anebo je polohovač
v parkovací poloze, akce časovače se neprovede! Totéž platí v případě,
že při prvním najetí není poloha satelitu nalezena.
Funkce časovače není v současné době v režimu CAP k dispozici!
65
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě ES
Výrobce:
Kathrein-Werke KG
Adresa:
POB / Postfach 10 04 44
83004 Rosenheim
Označení produktu:
Sat-Paket MobiSet 2, 3, 4
Typové označení:
CAP 610, CAP 710, CAP 910
Objednací číslo:
20310020, 20310021, 20310022
Kathrein-Werke KG tímto potvrzuje, že označený produkt je ve shodě s
následujícími směrnicemi pro harmonizaci právních předpisů.
Elektromagnetická kompatibilita (2004/108/ES ze dne 15. 12. 2004)
Byly dodrženy následující normy:
Směrnice pro stroje (2006/42/ES ze dne 17. 05. 2006)
Byly dodrženy následující normy:
Směrnice pro nízká napětí (2006/95/ES ze dne 12. 12. 2006)
Byly dodrženy následující normy:
Produkty spotřebovávající energii (2009125/ES)
Byly dodrženy následující vyhlášky:
Vyhláška (ES) č. 1275/2008, č. 278 / 2009
RoHS (2011/65/EU ze dne 08.06.2011)
Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních
Následující normy jsou závazné
EN 50581:2012
Vývoj, výroba, řízení jakosti a odbyt splňují požadavky normy EN ISO 9001.
Místo, datum:
Právoplatný podpis:
Rosenheim dne 14. 02. 2013
POKYNY PRO LIKVIDACI
Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale dle směrnice 2002/96/EG
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 27. ledna 2003 o elektrických a elektronických
starých přístrojích se musí odborně zlikvidovat.
Odevzdejte tento přístroj na konci jeho používání k likvidaci v komunálních sběrných
místech určených k tomu účelu.
Vybité baterie jsou nebezpečný odpad!
Nevyhazujte proto vybité baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je v místě sběru
starých baterií!
67
936. 3824/a/0513/VKDT - Technické změny vyhrazeny.
Internet: http://www.kathrein.de
KATHREIN-Werke KG • Anton-Kathrein-Straße 1 - 3
PO B 100 444 • 83004 Rosenheim NĚMECKO
Download

CAP 710 - Kathrein