Odraz zdravotního stavu v
růstovém profilu - význam
sledování růstových
parametrů.
aneb
Co nám říká růst o zdraví?
Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
??
• Lze pravidelným sledováním
tělesné výšky a hmotnosti
dítěte s předstihem odhalit
závažná onemocnění?
??
Růst a vývoj
= hlavní projev všech živých organizmů.
specifikum člověka
dlouhé růstové období
dětství
Co o růstu
víme?
Růst
• neprobíhá stejně rychle
• růstové periody
• charakteristický růstový profil.
Nejintenzivnější růst
prenatální období
• početí
• nárůst tělesné délky
• nárůst hmotnosti
porod
3.850krát
44 x 107.
Postnatální období
intenzita růstu se snižuje
• porod
ukončení růstu
(adolescence)
• nárůst tělesné výšky
• nárůst hmotnosti
3 - 4krát
20krát.
Řízení růstu
• genetické faktory
= genetický růstový potenciál
až 80 %
• faktory environmentální
= zevní prostředí
až 20 %
limitují uplatnění GRP
růst a vývoj
rozdílná dynamika
orgány i jednotlivé části těla mají
vlastní růstové tempo
zákon „periodicity
a alternace“
Rozdílná dynamika vývoje
orgánových soustav
Vývoj proporcionality
Periodizace dětského věku:
období
věkové vymezení
novorozenecké
0 – 28 dní
kojenecké
od 29. dne do
konce 1. roku
batolecí
2. – 3. rok
předškolní
4. – 6. (7.) rok
prepubertální
7. – 10. (12.) rok
pubertální
biologické vymezení
charakteristické znaky
od přestřižení umbilikálního
provazce do zahojení
pupeční jizvy
adaptace systémů
na extrauter. prostředí
počátek erupce zubů 1. dentice
ovládnutí chůze
první proměna postavy
erupce 2. dentice
10. (12.) – 15. (17.) rok druhá proměna postavy
intenzívní somatický a
psychomotorický vývoj
růst zubů 1. dentice,
zdokonalování lokomoce,
rozvoj řeči
intenzívní rozvoj pohybové
aktivity, aference a citového
vnímání
růstové a motorické zklidnění,
adrenarché
růstová akcelerace, zrání
gonád, rozvoj sek. pohl. znaků
Vývojové periody:
- mají vlastní růstové tempo a charakteristickou
specifiku vývoje
intenzívní růst:
období kojenecké
předškolní
pubertální
zpomalení růstu:
období batolecí
prepubertální
• Každé dítě má svůj geneticky
naprogramovaný růstový vzorec, na
jehož základě zaujímá růstovou pozici v
rámci interindividuální variability růstu
dané populace
• individuální růstová křivka.
Fyziologické varianty růstu:
v postnatálním období – genetický růstový potenciál
(midparent height)
limitovaný faktory prostředí
děti malých rodičů
děti vysokých rodičů
rozdílná výška rodičů
nižší růst. potenciál
menší finální výška
vysoký růst. potenciál
vyšší finální výška
vysoká variabilita růst. potenciálu
finální výška odpovídá střední výšce rodičů
s variab. rozmezím ± 8,5 cm
Konstituční varianty růstu:
1. jedinec ve všech
růstových a vývojových
ukazatelích průměrný
2. konstituční urychlení
růstu a puberty
3. konstituční opoždění
růstu a puberty
4. familiárně malý vzrůst
5. familiárně velký vzrůst
Stanovení teoretické predikce finální výšky
(genetický růstový potenciál)
• střední výška rodičů (midparent)
• adjustace na pohlaví – zohlednění expresivity
genetické růstové vlohy
• Chlapec = [výška otce + (výška matky + 13 cm)] / 2
• Dívka = [výška matky + (výška otce – 13 cm)] / 2
+ / - 8,5 cm
Intersexuální diference
tělesné výšky
• Tělesná výška (CAV 2001):
• Muži: 180,3 cm
• Ženy: 167,3 cm
• dif. 13 cm
= vyjádření expresivity
genetické růstové vlohy
Intersexuální diference
v růstovém profilu
+ 8 cm
+ 5 cm
Jak růst
sledujeme?
Sledování růstu
• Tělesná délka – do 24 měs.
Sledování růstu
• Tělesná výška
Posouzení růstu
• Porovnání s normou (percentily, SDS)
•
•
•
•
aktuální růstová pozice
genetické růstové pásmo
růstová rychlost
výškový věk
• zhodnocení hmotnostních parametrů
• posouzení vývojových markerů (PMV, dentice,
kostní věk, sex. maturace)
Percentilové růstové grafy
Pomůcky pro hodnocení růstu
Rodiče
• tělesná výška/délka
• hmotnostní
proporcionalita
• obvod hlavy
• krevní tlak
• percentilové grafy
Pomůcky pro hodnocení růstu
Pediatr
• tělesná výška/délka
• hmotnostní
proporcionalita
• obvod hlavy
• krevní tlak
• růstová rychlost
• predikce finální výšky
• pohlavní maturace
• nutriční stav a
distribuce tuku
• Růstové programy
• Růst CZ
• Kompendium pediatrické
auxologie
Vymezení genetického růstového pásma
• vynesení výšek rodičů s
adjustací na pohlaví na
pravý okraj grafu
• růstová pozice
od 2. roku
Příklad 1 stanovení GRP:
•
•
•
•
Chlapec
Výšky rodičů:
Otec = 189 cm
Matka = 167 cm + 13 cm = 180 cm
• GRP = 50. – 90.P.
Příklad 2 stanovení GRP:
•
•
•
•
Dívka
Výšky rodičů:
Otec = 173 cm - 13 cm = 160 cm
Matka = 167 cm
• GRP = 10. – 50.P.
Proč růst
sledujeme?
Růst reaguje velice citlivě na
zdravotní stav dítěte
indikátor zdravotního stavu
patologie
fyziologický růst
vychýlení pozice dítěte
z růstového pásma.
růstová akcelerace
růstová retardace
Adaptivní růst - RR
• Snížení RR
– lag-down růst
• chronická onemocnění,
• vrozené vady
• endokrinopatie
• dysmorfie
• chromozomální aberace
______________________
• „velký“ novorozenec
malých rodičů
Růstová retardace - z GRP
Adaptivní růst – RR
• Zvýšení RR
– catch-up růst
• předčasná puberta
• CAH
• dysmorfické syndromy
• chromozomální aberace
______________________
• „malý“ novorozenec
vysokých rodičů
• kompenzační urychlení
růstu
Růstová akcelerace - z GRP
Kompenzační urychlení růstu u poruchy
sekrece růstového hormonu–substituční léčba
GH substituce
Patofyziologický mechanizmus
vzniku růstové akcelerace
•
•
•
•
Předčasná aktivace gonadální osy
Konstituční varianta
CAH
Dysmorfické syndromy a chromozomální
aberace
• Nadprodukce GH
• Estrogenová rezistence (u chlapců)
• Tyreotoxikóza
Patofyziologický mechanizmus
vzniku růstové retardace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deficit GH – parciální, kompletní
Deficit tyreoidálních hormonů
Nadbytek glukokortikoidů
Konstituční varianta
Malnutrice – proteinový a energetický deficit
Dysmorfie, chromozomální aberace
IUGR/SGA
Zánět
Acidóza
Tkáňová hypoxie
Porucha kostního metabolizmu
Porucha elektrolytového a vodního metabolizmu
Crohnova nemoc
Vrozená srdeční vada
(cor triatum dex. se sy exsudativní enteropatie)
Craniopharyngeom
Celiakie
A co tělesná
hmotnost?
• Malnutrice
• Poruchy příjmu
potravy
• Nadváha/obezita
• metabolická
onemocnění
• poruchy pubertálního
vývoje
• svalové dysbalance ortopedické
komplikace
• chronická onemocnění
GIT
• potravinové alergie
• růstová retardace
• opoždění puberty
Tělesná hmotnost
• Růst
zvyšování tělesné hmotnosti
• Kauzální závislost
• Posuzování hmotnosti VŽDY ve vztahu k
výšce, nikoliv pouze k věku dítěte !!!
Forma vyjádření vztahu výška / hmotnost
• Hmotnostně-výškový poměr – vynášíme
do percentilového grafu aktuální hodnotu tělesné
hmotnosti k aktuální hodnotě tělesné výšky (nikoliv
k věku!!)
• Body mass index (BMI)
• BMI = hmotnost (v kg) / výška2 (v m)
• v dětství se mění hodnoty BMI s věkem!
• percentilové grafy BMI
Hmotnostně – výškový poměr
PERCENTILOVÉ GRAFY BMI
Za finanční podpory firmy Pfizer
byl konstruován kotouč (na
jedné straně pro chlapce, na
druhé straně pro dívky)
 s jeho pomocí se nastavením tělesné výšky proti
hmotnosti určí hodnota BMI
 vnitřní kotouč je opatřen výřezem, na jehož stranách
nalezneme věk měřeného dítěte.
 tam kde se protíná část kružnice odpovídající
danému věku s ryskou určující hodnotu BMI nalézáme
zařazení dítěte do percentilového pásma
Kategorizace hmotnostních pásem
Percentilové pásmo
nad 97. P.
90. – 97. P.
75. – 90. P.
25. – 75. P.
25. – 10. P.
10. – 3. P.
pod 3. P.
Hodnocení dítěte
obézní
nadváha
zvýšená hmotnost
normální hmotnost
štíhlý (snížená hmotnost)
nízká hmotnost
astenie (vyhublost)
Příklad posouzení tělesné hmotnosti u dítěte
•
•
•
•
Chlapec
12 let
výška = 165 cm
hmotnost = 60 kg
BMI = hmotnost (kg)/výška2 (m)
• BMI = 22 kg.m-2
= 92.P.
nadváha
Co ke
sledování růstu
potřebujeme?
Vypracování národních
růstových normativů
• národní reprezentativní studie dětí a mládeže
Celostátní
antropologický výzkum
dětí a mládeže
• tradice CAV –
Antropologické výzkumy dětí a mládeže
1790: Čeští chlapci z Vojenské
akademie ve Vídni. Čeští chlapci
větší o 2,7 cm než průměr
Habsburské monarchie.
1895: Český lékař a antropolog
prof. Matiegka – 100tis. školních
dětí
1951 – 2001:
6 výzkumů v desetiletých
intervalech (CAV), věk 0 - 18
roků, 3 až 5 % populace.
______________________________
Další výzkumy:
rozměry hlavy
prevalence obezity
semilongitudinální sledování tělesného růstu.
Praha
Antropologické výzkumy v ČR
• 6 celostátních antropologických výzkumů (1951, 1961, 1971,
1981, 1991, 2001) – tělesná výška, hmotnost, obvod hlavy, paže,
hrudníku, břicha, boků, sociálně-ekonomické faktory – vždy 80
až 100 tis. dětí ve věku 0 – 18 let.
• Výzkum zaměřený na rozměry hlavy (1995-96) - 24 rozměrů
hlavy, 28 tis. dětí ve věku 3 – 15 let.
• Semilongitudinální studie tělesného růstu (1997 – 1999) - 30
tělesných rozměrů, opakované měření dětí v půlročních
intervalech, 2 tis. školních dětí po dobu tří let.
• Výskyt dětské obezity v ČR (1999-2001) – tělesná, výška
hmotnost, obvodové rozměry a čtyři kožní řasy, 3 tis. dětí ve
věku 7 – 11 let.
• Sledování obézních dětí během léčebného pobytu v
obezitologické léčebně v Poděbradech – průběžně.
Význam antropologických výzkumů
•
•
•
•
•
•
Stanovení růstových standardů tělesných
parametrů (růstové grafy, tabulky, software pro
hodnocení růstu).
Sledování zdravotního a výživového stavu
populace, prevalence obezity.
Stanovení růstových rychlostí základních
tělesných parametrů.
Posouzení sekulárního trendu a porovnání s
ostatními zeměmi.
Ověřování metod odhadu konečné tělesné výšky
jedince – predikční postupy.
Ověřování metod odhadu podílu tukové složky,
stanovení hranic nadváhy a obezity.
Forma prezentace výstupů
CAV dětí a mládeže
• Percentilové grafy (tělesná výška, hmotnost,
BMI, hmotnostně-výškový poměr, obvod hlavy,
obvod břicha, obvod boků)
• Tabelární hodnoty
(aritm. průměr, SD, percentily)
• Růstové programy
Aktualizace normativů –
působení sekulárních změn
•
•
•
•
•
Mění
růstový a vývojový profil
průměrnou tělesnou výšku populace
hmotnostní profil populace
tvar hlavy atd.
• Příčiny:
• příznivé působení environmentálních faktorů
(zlepšování socioekonomických faktorů)
• zvyšování genetického outbreedingu v populaci
SEKULÁRNÍ TREND TĚLESNÉ VÝŠKY
CHLAPCI
cm
200
2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895
1800-09
180
160
140
160
140
120
100
100
80
80
6
8
2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895
180
120
4
DÍVKY
cm
200
10
12
Věk roky
14
16
18
4
6
8
10
12
Věk roky
14
16
18
SEKULÁRNÍ TREND VÝŠEK RODIČU
SEKULÁRNÍ TREND NÁSTUPU PUBERTY
CHLAPCI
Rok
cm/rok 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895
1800
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Věk roky
SEKULÁRNÍ TREND NÁSTUPU PUBERTY
DÍVKY
Rok
cm/rok 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Věk roky
Vignerová, Bláha, Brabec, Kobzová, Krejčovský, Riedlová: Dlouhodobé změny růstu české dětské
populace. Čes.-slov. Pediat., 2005, roč. 60, č.5, s. 274-280.
Pravděpodobnost
SEKULÁRNÍ TREND STŘEDNÍHO VĚKU
NÁSTUPU MENARCHE A MUTACE
1991, 2001
Počet:
Dívky: 12 837
Chlapci: 9 645
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Dívky
Chlapci
10 11 12 13 14 15 16 17
Věk roky
Logistická regrese
Střední věk menarche:
(50 % ANO, 50 % NE)
1895: 15,10 roku 2,09 r.
1991: 13,01 roku
0,01 r.
2001: 13,00 let
Střední věk nástupu
mutace:
1991: 14,50 roku 0,66 r.
2001: 13,84 roku
Další fenomén dlouhodobých změn
v somatickém profilu populace
zvyšování tělesné hmotnosti
nárůst prevalence nadváhy a obezity.
•
•
•
•
Příčiny:
nadměrný přísun živin
nesprávná struktura živin
nesprávný stravovací režim
hypokineze.
Aktuální hodnoty prevalence
nadměrné hmotnosti u českých dětí
•
•
•
•
Guttenbergerová, T. et al. (2012)
studie COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative)
7-leté děti
(n = 2594)
Prevalence nadváhy a obezity
2010
Věk: 7 let
Chlapci
Dívky
(n=1241)
(n=1269)
Klasifikace Nadváha %
Obezita %
Nadváha %
Obezita %
CZ
6,5
6,9
8,0
6,9
(6,0-9,0)
(6,0-9,0)
(6,6-9,7)
(5,6-8,5)
13,3
9,1
14,3
7,1
(11,9-15,8)
(8,5-11,9)
(13,5-17,5)
(5,7-8,6)
WHO
Nadváha a obezita dětská populace ČR 1951 – 2010
Klasifikace
WHO
rok
2010
chlapci
* 0,05
dívky
* 0,05
nadváha %
obezita %
nadváha %
obezita %
13,3
9,1
14,3
7,1
13,5
10,0
14,7
4,8
18,5 *
8,3
16,0
6,9
14,0
4,1 *
14,3
3,5 *
15,5
4,1 *
13,1
2,8 *
11,3
1,7 *
9,2 *
1,7 *
n=1241/1269
2008
n=778/753
2001
n=1067/1065
1991
n=1723/1758
1981
n=2333/2259
1951
n=2367/2598
Hypokineze v dětském věku
– následky
• posun rozvoje nadváhy a obezity
do nižšího věku !!
• snižování věku adiposity rebound
Adiposity rebound
VĚK ADIPOSITY REBOUND
CHLAPCI
7
6,5
6,2
1.3
6
5,5
5,5
4,9
5
Věk roky
Věk roky
6,5
5,4
5,2
5
4
4
2001
1.2
5,5
4,5
1991
6,4
6
4,5
1951
DÍVKY
7
1951
1991
2001
Platí pro 50. percentil, pro vyšší percentily v nižším věku, pro nižší percentily později
Praktické posouzení tělesné výšky ve
vztahu ke genetické růstové dispozici
• Dívka – 10 let
• tělesná výška: 134 cm
= 10.P.
• GRP:
• výška matky: 156 cm
• výška otce: 175 cm
- 13 cm = 162 cm
• GRP = 3. – 25.P.
Mít „futra“ a krejčovský
metr se vyplatí!
Děkuji za
pozornost!
Download

význam sledování růstových parametrů. Co nám říká růst o zdraví