LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
1/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
LP
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group s.r.o.
Velehradská 1652/23
Praha 3, 130 00
Zpracoval:
Mgr. Alena Bendová
Schválil:
RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí
laboratoře
Platnost revize od: 1. 3. 2015
Celkový počet stránek: 25
Rozdělovník:
MATRICE = řízený výtisk č. 1
- vedoucí, MK laboratoře
Aktuální platná verze - www.agilab-group.cz
Datum: 12. 2. 2015
Datum: 1. 3. 2015
Verze: 02, revize 03
Řízený výtisk č. 1
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
2/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
OBSAH
1 Úvod
2 Informace o laboratoři
2.1 Identifikace laboratoře a důleţité údaje
2.2 Kontakty
2.3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště
2.4 Organizace laboratoře (Provozní doba laboratoře)
2.5 Odběrová a sběrná místa
2.6 Zdravotní pojišťovny, samoplátci
3 Spektrum nabízených služeb
3.1 Základní informace
3.2 Přehled laboratorních vyšetření
4 Preanalytické podmínky
4.1 Neovlivnitelné faktory preanalytické variability
4.2 Ovlivnitelné faktory preananalytické variability
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Stravovací návyky-dieta
Kofein a kouření
Alkohol a drogy
Vliv léků
Psychický stres
Fyzická zátěž a tělesná aktivita
Poloha při odběru
5 Návody pro pacienty před vyšetřením
5.1 Odběr na vyšetření metabolizmu tuků
5.2 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera-dospělý pacient
5.3 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera-dětský pacient
5.4 Průkaz okultního krvácení ve stolici
5.5 Sběr moče (za 24 hodin)
5.6 Příprava na OGTT
5.7 Stanovení kyseliny vanilmandlové (VMA) a 5-hydroxyindoloctové (5-HIAA) v moči
6 Odběr vzorku
6.1 Poţadavkové listy (ţádanky)
6.2 Pouţívaný odběrový systém
6.3 Příprava pacienta před vyšetřením, vlastní odběr vzorku
6.4 Poţadovaný objem biologického materiálu pro vyšetření (objem vzorku)
6.5 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
6.6 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
7 Příjem materiálu
7.1 Příjem ţádanek a vzorků
7.2 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku
7.3 Dodatečné poţadavky na vyšetření
7.4 Poţadavky na urgentní vyšetření „Statim“
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
3/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
8 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
9 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
10 Transport a separace odebraného materiálu
10.1 Hlavní zásady
10.2 Podmínky transportu pro jednotlivé druhy biologického materiálu
11 Podmínky skladování již vyšetřených vzorků
12 Vyšetřování ve smluvních laboratořích
13 Vydávání výsledků
13.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv
13.2 Hlášení výsledků s kritickými hodnotami
13.3 Revize výsledků a nálezů
13.4 Časová dostupnost výsledků
14 Stížnosti a podněty od klientů
14.1 Příjem stíţnosti
14.2 Vyřízení stíţnosti
15 Ostatní služby poskytované laboratoří
15.1 Konzultační činnost
15.2 Zajištění spotřebního materiálu
16 Související dokumenty
17 Přílohy
Příloha č.1 - Abecední seznam laboratorních vyšetření
Příloha č.2 - Tabulky
Příloha č.3 - Poţadavkový list (ţádanka)
Příloha č.4 - Vzor výsledkového listu
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
1
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
4/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Úvod
Váţené kolegyně, váţení kolegové, váţení klienti,
předkládáme Vám nabídku našich sluţeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní
medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a klientům. Je připravena v
souladu s normou ISO 15189.
Prioritním cílem laboratoře je prospěch klienta, zvláště pak přispění ke správnému
stanovení diagnózy, sledování účinku léčby a ke zvýšení kvality ţivota. Tomuto cíli zcela
podřizujeme své postupy a aktivity.
2
Informace o laboratoři
2.1
Identifikace laboratoře a důležité údaje
Název laboratoře
AGILAB group s.r.o.
Identifikační údaje
IČO 285 34 409, IČZ 03 332 000
Akreditace zdravotnické laboratoře č. 8134
Registr NASKL (RLK/0286)
Jednatelka společnosti a vedoucí laboratoře RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc.
Adresa
Velehradská 1652/23, Praha 3, 130 00
Předmět činnosti
laboratorní diagnostika v odbornostech
klinická biochemie, hematologie, imunologie
a mikrobiologie
Okruh působnosti laboratoře
sluţby pro ambulantní zdravotnická zařízení
2.2
Kontakty
Vedoucí pracoviště
RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc.
Zástupce vedoucí
RNDr. Vlasta Chýlková, CSc.
Manaţer kvality
Ing. Jana Hinďoš Hřebačková, PhD.
Odborní pracovníci:
RNDr. Markéta Ibrahimová, PhD.
Lékařský garant odbornosti: 801
813
818
MUDr. Klára Bořecká
MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Jan Vydra
Vedoucí laborantka
Telefonní linky laboratoř (Velehradská)
Naděţda Janovská
222 212 718
222 222 078
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
5/25
3
Fax
e-mail
webové stránky
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
222221251
[email protected]
www.agilab-group.cz, www.agilab.cz
2.3
Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště
Laboratoř AGILAB group s.r.o. provádí biochemická, imunologická, hematologická a
mikrobiologická vyšetření, včetně odběru biologického materiálu a konzultačních sluţeb.
Laboratoř je akreditována ČIA pod č. 8134 a vedena v registru klinických laboratoří pod č.
RKL 0286.
2.4
Organizace laboratoře
Provozní doba laboratoře
Po – Pá 7:00 – 17:00
Příjem biologického materiálu
Po – Pá 7:00 – 15:00
Odběry a vyšetření jsou prováděny i mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě.
2.5
Odběrová a sběrná místa
Vlastní odběrová a sběrná místa laboratoře AGILAB group s.r.o. se nachází na Praze
3, 4, 5 a 8. Kvalifikovaný zdravotnický personál zde provádí odběry na poţadovaná
vyšetření dle ţádanky.
Je vypracován standardní operační postup pro odběr ţilní a kapilární krve.
Odběrové místo
Adresa
Provozní doba
AGILAB group s.r.o., Krčská
Krčská 1079/59, Praha 4
6:45 – 10:00
AGILAB group s.r.o., Tajovského
Tajovského 1310/4, Praha 4
6:45 – 11:00
AGILAB group s.r.o., Koněvova
Koněvova 221, Praha 3
6:45 – 11:00
AGILAB group s.r.o., Šimůnkova
Šimůnkova 1596/4, Praha 8
7:00 – 11:00
AGILAB group s.r.o., Čumpelíkova
Čumpelíkova 2, Praha 8
6:45 - 10:00
AGILAB group s.r.o., Vinohradská
Vinohradská 1513/176, Praha 3
6:45 – 11:00
AGILAB group s.r.o., Zárubova
Zárubova 497/33, Praha 4
6:45 – 10:30
AGILAB group s.r.o., Ţitavského
Ţitavského 497, Praha 5 - Zbraslav 6:45 – 11:00
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
6/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
2.6
Zdravotní pojišťovny, samoplátci
AGILAB group je smluvním partnerem :
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
333 Pojišťovna VZP, a.s.
Bodové ohodnocení jednotlivých vyšetření je uvedeno na www.agilab-group.cz
Laboratorní vyšetření pro samoplátce :
Pacienti, kteří si vyšetření z jakéhokoli důvodu hradí sami, mají moţnost úhrady platbou
předem u lékaře.

Na ţádance musí být výrazně označeno „SAMOPLÁTCE“

Nemá být vyplněná kolonka „Pojišťovna“ a to i v případě, ţe se jedná o
pojištěného pacienta, který pouze na vlastní ţádost poţaduje vyšetření bez
zdravotní indikace (např. vyšetření HIV pro výjezd do zahraničí)
Faktury za provedené výkony jsou předány indikujícímu lékaři k proplacení formou
bezhotovostní nebo hotovostní platby.
3
Spektrum nabízených služeb
3.1
Základní informace
Základní informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v příloze č.1 „Abecední
seznam laboratorních vyšetření“.
Informace a pokyny pro pacienty a pro odběrová oddělení jsou shrnuty v kapitole „Návody
pro pacienty před vyšetřením“.
Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kapitole
„Pouţívaný odběrový systém“, typ primárního vzorku a mnoţství, které je třeba pro dané
vyšetření odebrat uvádí kapitola „Poţadovaná mnoţství biologického materiálu pro
vyšetření (objem vzorku)“.
Kapitola „Ústní poţadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)“ obsahuje
instrukce pro dodatečné vyţádání analýz včetně časového limitu od data odebrání
primárního vzorku.
Laboratoř AGILAB group s.r.o. současně poskytuje:
A) konzultační sluţby v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie a serologie
B) logistické sluţby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava
výsledkových listů, dodávky odběrového materiálu)
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
7/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
C) komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné
zpracování v Otevřeném laboratorním informačním systému (Open LIMS) STAPRO,
moţný elektronický přenos výsledků MISE
3.2
Přehled laboratorních vyšetření
Laboratoř AGILAB group s.r.o. poskytuje:
 základní biochemická vyšetření běţně získávaných biologických materiálů (krev,
moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály)
 základní hematologická vyšetření krve
 specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů a
kostních metabolitů, proteinových frakcí v různých biologických materiálech)
 základní a specializovaná vyšetření pro diagnostiku poruch imunity; tato vyšetření
jsou průběţně inovována vzhledem k rychlému rozvoji poznání v oblasti imunologie
a alergologie
 průkaz specifických protilátek proti infekčním agens (virové hepatitidy, AIDS, lymské
boreliózy, infekční mononukleózy, chlamydie a dalších)
 průkaz autoprotilátek (ANF, ANCA, ENA, AMA, specifické protilátky proti orgánovým
antigenům a další)
Základní mikrobiologická vyšetření laboratoř zajišťuje ve Zdravotním ústavu,
specializovaná mikrobiologická vyšetření v laboratořích Státního zdravotního ústavu,
specializovaná hematologická vyšetření v laboratořích ÚLBLD VFN a v Transfúzní stanici
FN Královské Vinohrady.
4
Preanalytické podmínky
4.1
Neovlivnitelné faktory preanalytické variability
Pohlaví, věk
Pohlaví a věk jsou zohledněny v referenčních mezích a hrají důleţitou úlohu při
interpretaci výsledků.
Rasa
Různé rasy mají odlišné některé metabolické cesty a mnoţství svalové hmoty (např.
afričané mají aţ dvojnásobnou aktivitu kreatinkinázy, asiaté vyšší aktivitu slinné amylázy).
Příslušníci afrických etnických skupin mají významně menší počet granulocytů neţ běloši.
Cyklické změny (denní, roční)
Jsou to periodické jevy, které lze s určitou nejistotou predikovat. Koncentrace některých
analytů se mění během dne či roku. Například koncentrace ţeleza, draslíku a
anorganického fosforu je niţší odpoledne neţ ráno. Naopak koncentrace kreatininu je ráno
minimální a dosahuje maxima večer. Diurnální rytmus je známý u kortizolu, v měsíčním
rytmu jsou vylučovány ţenské pohlavní hormony.
Gravidita
Gravidita vede ke změnám koncentrací, aktivit nebo počtu komponent :

zvýšení produkce vazebných proteinů a následné zvýšení
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
8/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
koncentrace kortizolu a tyreoidálních hormonů,

zvýšení plazmatického objemu, ovlivněny jsou proto plazmatické
proteiny a dochází ke sníţení koncentrace krevních elementů,

zvýšení glomerulární filtrace (o 50%),

zvýšení objemu moče,

zvýšení reaktantů akutní fáze,

zvýšení sedimentace (aţ 5x),

pokles ţeleza, transferinu, erytrocytů,

přesun směrem k anabolismu (pokles urey),
Biologický poločas stanovované látky
Biologický poločas je nutné brát v úvahu u akutních nebo měnících se stavů (např. u
krátkodobých stavů je nutné vyuţít bílkovinu s krátkým biologickým poločasem, jako je
transferin a zejména prealbumin).
4.2
Ovlivnitelné faktory preanalytické variability
4.2.1 Stravovací návyky
Při většině vyšetření se vyţaduje odběr krve nalačno, coţ znamená po 10-12ti hodinovém
hladovění. Při nedodrţení této podmínky dochází ke změnám koncentrace nebo aktivity
prostřednictvím několika mechanizmů:
- strava bohatá na cukry – zvyšuje glukózu. Sekundární důsledky vyplavení inzulínu
- způsobují pokles koncentrace kalia a fosfátů
- strava bohatá na tuky – zvýšení triacylglycerolů, vznik chylózního séra
- strava bohatá na bílkoviny – zvyšuje bílkovinu, kreatinin, ureu, kyselinu močovou,
amoniak a fosfáty
- prodlouţení lačnění aţ hladovění zvyšuje kyselinu močovou, ALP, volné mastné
kyseliny, sniţuje koncentraci inzulínu, apolipoproteinů, triacylglycerolů, cholesterolu
- nízkoproteinové diety vedou ke sníţení prealbuminu, transferinu, ceruroplazminu,
albuminu, prolaktinu
- dehydratace – ovlivňuje některé výsledky a ztěţuje odběr
4.2.2 Kofein a kouření
Kofein vyvolává zvýšení glukózy a neesterifikovaných mastných kyselin.
Kouření působí změny jak okamţité tak trvalé. Kuřáci mívají vyšší hladinu fibrinogenu,
hemoglobinu, ţeleza, glukózy, cholesterolu a CEA. Kouření můţe ovlivnit i rychlost
metabolizace léků (teofylin).
4.2.3 Alkohol a drogy
Pacient by neměl přijímat alkohol 24 hodin před vyšetřením, jinak můţeme pozorovat:
- vzestup koncentrace triacylglycerolů,
- uvolnění jaterních enzymů do krve,
- ovlivnění metabolismu glukózy (hypoglykémie),
- porucha renálního vylučování kyseliny močové (hyperurikémie).
U dlouhodobé konzumace alkoholu dochází ke zvýšení GGT, ALT, AST, triacylglycerolů,
cholesterolu a některých hormonů.
Konzumace drog vede ke zvýšení amylázy, lipázy, AST, ALT, ALP, TSH a prolaktinu. Klesá
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
9/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
hladina inzulínu, kreatininu, glukózy a kyseliny močové.
4.2.4 Vliv léků
Podávání léků můţe ovlivnit vyšetření působením na metabolismus stanovované látky
nebo ruší při vlastním stanovení. Jako léky se mohou podávat i stanovované látky (infúze
roztoku glukózy, aminokyselin, iontů či tukových emulzí).
Nová antitrombotika: typu Pradaxa, Xarelto, Eliquis a pod. mohou ovlivňovat jak základní
koagulační testy (PT i aPTT, TT), tak i speciální koagulační vyšetření – jejich podávání je
nutné také uvádět na ţádance.
4.2.5 Psychický stres
Psychický stres doprovází závaţnější onemocnění, lékařský výkon, ale i odběr krve
-zejména u dětí. Projevuje se vyplavením hormonů kůry i dřeně nadledvin a jejich
metabolickými účinky, např. hyperglykémií ap.
4.2.6 Fyzická zátěž a tělesná aktivita
Fyzická aktivita vede k četným změnám:

k přesunu tekutin z intravazálního do intersticiálního prostoru v séru stoupá
koncentrace celkové bílkoviny, hemoglobinu a hematokritu

uvolnění svalových bílkovin do krevního oběhu (stoupá aktivita CK, AST, LD)

při anaerobní zátěţi klesá pH a stoupá koncentrace laktátu v krvi)
4.2.7 Poloha při odběru
Poloha pacienta má svou úlohu při odběru i určitou dobu před ním. Je vhodné zajistit
polohu vsedě. Vstoje dochází k přesunu tekutiny z intravazálního prostoru do intersticia,
koncentrace např. hematokritu můţe stoupnout aţ o 10-15%.
5
Návody pro pacienty před vyšetřením
5.1 Odběr na vyšetření metabolizmu tuků
Váţená paní, váţený pane,
na radu Vašeho lékaře jste se rozhodli pro vyšetření některých látek metabolizmu tuků,
které se mohou významně podílet na vývoji onemocnění srdce, cév a slinivky břišní.
Jedním ze základních předpokladů spolehlivých výsledků vyšetření je i Vaše spolupráce,
konkrétně:
1. Odběr malého objemu krve ze ţíly bude proveden v předem dohodnutém dni v
době od 7.00 do 9.00 hod.
2. Dvanáct hodin před odběrem, tj. zhruba od 19 hodin předchozího dne, jiţ
nepřijímejte žádnou potravu!
3. Večeři v den před odběrem volte chudší, neměla by obsahovat mléčné výrobky,
vajíčka, tučná masa, sladkosti.
4. 24 hodin před vyšetřením nepijte alkoholické nápoje (včetně piva!)
5. Bez omezení, a to i ráno v den odběru můžete pít podle potřeby vodu,
neochucené minerální vody, neslazený čaj.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
10/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
5.2 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera- dospělý pacient
Váţená paní, váţený pane,
na ţádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehoţ cílem je
posoudit přítomnost buněčných elementů v moči. Abychom mohli vyšetření provést,
potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.
Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
1. Sběr začíná v určený den přesně v ... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se
naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby
močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
2. Sběrné období trvá 3 hodiny.
3. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle
jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůţete-li se vymočit přesně za 3
hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 aţ 3,5 hodiny. Na štítku musí být vţdy
uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj.
začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na
minuty.
4. Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u ţen
zásadně po sedací koupeli.
5. Během pokusu můţete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období
pohybovat okolo 300 ml.
6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po
ukončení sběru do ordinace ošetřujícího lékaře.
Přesné dodrţení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
5.3 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera- dětský pacient
Váţení rodiče,
na ţádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehoţ cílem je
posoudit přítomnost buněčných elementů v moči. Abychom mohli vyšetření provést,
potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.
Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
1. Sběr začíná v určený den ..... přesně v ..... hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se
dítě naposledy důkladně vymočí na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od této doby
dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné
sklenice).
2. Sběrné období trvá 3 hodiny.
3. Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy,
obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůţe-li se Vaše dítě
vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 aţ 3,5 hodiny. Na štítku
musí být vţdy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do
sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s
přesností na minuty.
4. Močení do sběrné nádoby je vhodné provést po hygienické očistě genitálu, u děvčat
po sedací koupeli.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
11/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
5. Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve
věku do 8 let vypít 100 - 200 ml (1 - 2 dcl, ne více), děti osmileté a starší 200 - 300
ml (2 - 3 dcl, ne více).
6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po
ukončení sběru do ordinace ošetřujícího lékaře.
Přesné dodrţení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
5.4 Průkaz okultního krvácení ve stolici
Váţená paní, váţený pane,
tímto testem můţe být prokázáno skryté, tedy nepatrné mnoţství krve ve stolici.
Není nutná speciální dieta. Při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci se testy
nesmí provádět. Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů.
Doporučuje se odebírat vzorky na toaletní papír nebo do vhodné nádoby (není součástí
testů).
Provedení testu:
a) Odběr do zkumavky se zeleným víčkem (kvantitativní test)
1. Drţte odběrovou zkumavku ve svislé poloze, odšroubujte zelený uzávěr vybavený
tenkým hrotem pro odběr stolice.
2. Pomocí odběrového hrotu odeberte část vzorku ze 3 různých míst stolice.
3. Odstraňte veškerý přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem!!!
4. Stále drţte zkumavku ve svislé poloze, vloţte uzávěr s hrotem obsahujícím
odebraný vzorek stolice zpět, a co nejpevněji utáhněte.
5. Umístěte zkumavku do igelitového sáčku a před předáním uskladněte v ledničce.
b) Odběr do lahvičky s fialovým víčkem (kvalitativní test)
1. Odšroubujte vrch zkumavky a postupně ponořte špičku sondy do vzorku stolice na
šesti různých místech.
2. Sondu vloţte do zkumavky, dobře zašroubujte a potřepte.
Přesné dodrţení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
5.5 Sběr moče za 24 hodin
Váţená paní, váţený pane,
na ţádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehoţ cílem je
posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést,
potřebujeme znát přesně objem moče vyloučené za 24 hodin.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Ráno v 6 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve
od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby
označené I. Po naplnění této nádoby můţete pokračovat ve sběru moče do nádoby
označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 6 hodin, se do nádoby
vymočíte naposledy.
2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte cca 2 l tekutin za 24
hodin. Nejnutnější léky uţívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu
sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechejte.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
12/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
3. Sběrné nádoby s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
4. Po ukončení sběru odneste obě sběrné nádoby do ordinace ošetřujícího lékaře.
Přesné dodrţení pokynu je podmínkou pro získání správného výsledku.
5.6 Příprava na OGTT
Váţená paní, váţený pane,
na ţádost ošetřujícího lékaře provedeme orální glukózový toleranční test (OGTT), který je
vyuţíván v diagnostice diabetu mellitu, gestačního diabetu a porušené glukózové
tolerance.
Tři dny před provedením OGTT se doporučuje klientům obvyklá strava. Po konzultaci
s lékařem se doporučuje vysadit glukokortikoidy, diuretika, beta-blokátory a thyroidální
hormony. Před testem je zapotřebí 8-10 hodin hladovění. Vzhledem k tomu, ţe test trvá
2,5 hodiny, je třeba se do odběrové místnosti dostavit ráno v 7 hodin.
K provedení testu je nezbytné přinést 0,5 litru neslazeného čaje. V čaji laboratorní
pracovnice rozpustí poţadované mnoţství glukózy potřebné k provedení testu.
Po celou dobu vyšetření se klient řídí pokyny laboratorního personálu. Především nesmí
během testu jíst, pít a kouřit. Rovněţ je třeba se vyvarovat fyzické námahy.
Výsledky testu jsou zasílány ošetřujícímu lékaři.
5.7 Stanovení kyseliny vanilmandlové a hydroxyindoloctové v moči
Váţená paní, váţený pane,
na ţádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehoţ cílem je
posoudit vylučování některých látek močí za 24 hodin. Spolu s návodem viz kapitola 5.5
Vám bude předána plastová lahev s 10ml 6mol/l HCl, do které budete sbírat veškerou
moč za 24 hodin. Sběr uchovávejte v ledničce.
3 dny před sběrem vyloučit čokoládu, kakao, černou kávu, čaj, všechny vanilkové
přípravky, banány, citrusové plody.
1 den před sběrem dodrţovat fyzický a duševní klid.
6
Odběr vzorku
6.1
Požadavkové listy (žádanky)
Základním poţadavkovým listem je barevný formulář laboratoře AGILAB group s.r.o.
formátu A4 „ Poukaz na laboratorní vyšetření“.
Poţadavkový list je určen pro současné dodání všech v laboratoři analyzovaných
materiálů (tj. sráţlivá a nesráţlivá krev, ranní a sbíraná moč, dialyzát, sliny, stolice) a
obsahuje všechny informace nutné pro provedení poţadovaných vyšetření (v souladu s
vyhláškou č.195/2005 Sb)
Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky:
 číslo pojištěnce – klienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců),
 kód zdravotní pojišťovny pojištěnce (klienta),
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3











Verze:
Strana/celkem
Revize
2
13/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
příjmení a jméno klienta
základní a další diagnózy klienta,
adresa pojištěnce,
datum narození a pohlaví klienta v případě, ţe tato data nejsou jednoznačně určena
číslem pojištěnce,
datum a čas odběru, datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován
programem OpenLIMS po zápisu ţádanky,
identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře,
název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře),
kontakt na objednavatele – adresa, telefon, FAX, e-mail
urgentnost dodání výsledků
identifikace osoby provádějící odběr (podpis),
poţadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku, resp. vzorkům.)
příp. údaj o antikoagulační léčbě
V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat:
 kód pojišťovny
 jméno lékaře nebo jiné osoby legálně oprávněné poţadovat vyšetření
Laboratoř NESMÍ přijmout ţádanku pacienta, je-li objednavatelem lůţkové oddělení, tj.
lékař s odborností H nebo jednotka intenzivní péče (odbornost I). Tyto odbornosti podléhají
zvláštnímu reţimu evidence a zahrnují agregované výkony. Je nepřípustné pouţívat pro
hospitalizované pacienty ţádanky s razítkem ambulance.
Laboratoř NESMÍ přijmout ţádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště
praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Poţadavek na vyšetření
dítěte od lékaře jiné neţ pediatrické odbornosti můţe být přijat pouze tehdy, je-li věk
pacienta vyšší neţ 10 let.
Laboratoř NESMÍ přijmout ţádanku pacienta muţe s razítkem odbornosti 603 a 604
(gynekologie).
Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola „Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných
(kolizních) primárních vzorků“. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola „Postupy
při nesprávné identifikaci vzorku nebo ţádanky“.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
14/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
6.2
Používaný odběrový systém
Bezpečnostní systém odběrových nádobek slouţí k odběru krve pro analýzu v laboratorní
diagnostice. Jedná se o uzavřený vakuovaný systém, který obsahuje jehlu s dvojím
zakončením s bezpečnostním ventilem, drţák a zkumavku s přednastaveným vakuem.
TYPY ODBĚROVÝCH ZKUMAVEK
Biologický
materiál
Nesrážlivá žilní
krev
Nesrážlivá žilní
krev/ plazma
Nesrážlivá žilní
krev
Srážlivá žilní
krev/ sérum
Typ odběrové
nádobky
Zkumavka s
K2EDTA
(fialové víčko)
Zkumavka s citrátem
sodným
(modré víčko)
Zkumavka s citrátem
sodným
(černé víčko)
Zkumavka s dělícím
gelem
(žluté víčko)
Nesrážlivá žilní
krev/ plazma
Nesrážlivá žilní
krev
Moč
Sbíraná moč
Stolice
Zkumavka s
NaF a Na2EDTA
(šedé víčko)
Zkumavka s
Li - heparinem
(zelené víčko)
Sterilní plastová
zkumavka
Skupiny metod dle žádanky
Hematologie – KO+5-popul. dif, retikulocyty,
Glyk. hemoglobin, Sedimentace, KS + Rh faktor,
Imunofenotypizace
Koagulační vyšetření-Quick test-INR, APTT, Fibrinogen,
D-Dimery,
koagulační faktory, vyšetření destičkových a plazmatických
funkcí
Sedimentace
Biochemie, ELFO bílkovin,
Kardiální markery, Tumorové markery, Léky, C-peptid,
Hormony, vitamíny, Hormony štítné žlázy, Autoprotilátky,
Specifické bílkoviny, Ukazatelé zánětu, Imunoglobuliny,
Bakteriální/parazitární agens, Hepatitidy, Virová agens
Diagnostika autoimunitních onemocnění,
Diagnostika alergických onemocnění
Glukóza v plazmě, OGTT
Fagocytóza (ingesce částic)
HLA B27
Vyšetření v moči
Plastová láhev bez Biochemická analýza moče (elektrolyty, kreatinin,
konzervačního činidla močovina)
zkumavka
zelené víčko
lahvička
fialové víčko
lahvička
oranžové víčko
Okultní krvácení – kvantitativní test
Okultní krvácení – kvalitativní test
Průkaz antigenu Helicobacter pylori
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
6.3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
15/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku
Příprava
pacienta
Odběr žilní
krve
Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi 7. – 9. hodinou. Pacient je poučen, že
odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze, má pacient po
konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem. Jinak je nezbytné uvést
seznam podávaných léků na žádance. Ráno před odběrem se doporučuje, aby
pacient vypil 0,25 l vody, neslazeného čaje.
Při použití odběrového vakuového systému se vloží vhodná jehla do držáku,
palcem se stabilizuje poloha žíly ve vzdálenosti 2 až 5 cm od místa vpichu. Po
dezinfekci kůže se provede vpich a následně se do držáku vkládají odběrové
nádobky. Nasazením vakuové nádobky před venepunkcí by došlo ke zrušení vakua
v nádobce. Turniket lze odstranit bezprostředně po té, co začne krev vtékat do
odběrové nádobky. Je-li v odběrové nádobce protisrážlivé činidlo, je nezbytné
zabránit styku tohoto činidla s víkem nádobky a zpětnému nasátí krve s činidlem
do žilního systému. Nádobky obsahující protisrážlivá činidla je nutné
bezprostředně po odběru důkladně a šetrně promíchat. V případě většího počtu
odběrů z jednoho vpichu je doporučeno následující pořadí:
1. zkumavka pro krevní obraz
2. zkumavka pro hemokoagulaci (bezpodmínečně nutný odběr po rysku)
3. zkumavka pro sedimentaci
4. odběrové nádobky s dalšími přísadami
Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál,
Odběr ranního
aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci.
vzorku moče
Sběr moče
Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru. Při
sběru je nutné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 – 2,0 l moče za 24 hodin. Proto
by měl pacient v průběhu každých 6ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l
vody nebo minerální vody. Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den
odběru vymočí mimo sběrnou nádobu. Od této doby „0“ pak sbírá veškerou moč,
včetně moče při stolici. Po uplynutí 24 hodin od zahájení sběru se vymočí do láhve
naposledy. Uzavřenou, jménem a rodným číslem označenou, sběrnou láhev (lahve)
s celým objemem moče doručí pacient k lékaři, který ji odešle do laboratoře.
Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto
Sběr moče pro okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance
stanovení
je třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na
sedimentu dle minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře.
Hamburgera
Stolice na
okultní krvácení
Není nutná speciální dieta. Test se nesmí provádět při průjmu, krvácení hemeroidů
nebo menstruaci, test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
6.4
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
16/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Požadovaný objem biologického materiálu pro vyšetření (objem vzorku)
Krevní obraz, Glyk. hemoglobin, Sedimentace, KS + Rh faktor,
imunofenotypizace
1 zkumavka - 2 ml
nutný odběr po rysku
Koagulační vyšetření
1 zkumavka - 1,8 ml
Sedimentace
Biochemie, ELFO bílkovin,
Kardiální markery, Tumorové markery, Léky, C-peptid,
Hormony, vitamíny, Hormony štítné žlázy, Autoprotilátky,
Specifické bílkoviny, Ukazatelé zánětu, Imunoglobuliny,
Bakteriální/parazitární agens, Hepatitidy, Virová agens
Diagnostika autoimunitních onemocnění,
Diagnostika alergických onemocnění
Glukóza v plazmě, OGTT
1 zkumavka - 1,6 ml
Vyšetření v moči
Sběr moče pro stanovení odpadu iontů a bílkovin
Stolice na okultní krvácení, průkaz antigenu Helicobacter pylori
6.5
nutný odběr po rysku
1 zkumavka - 3 nebo 5 ml
1 zkumavka - 2 ml
1 zkumavka - 8 ml ranní
moče
celý objem moče nasbírané
za 24 hodin
malý kousek stolice
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem
pacienta jsou odběrové nádobky skladovány při teplotě odběrové místnosti, ne však na
místě s přímým slunečním zářením. Tato doba nesmí být delší neţ 4 hodiny pro vyšetření
analytů ze sráţlivé krve.
Vzorky krve odebrané pro stanovení krevního obrazu je moţné v uzavřených odběrových
nádobkách (K2EDTA) skladovat do druhého dne, ne však v lednici.
6.6
Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro
bezpečnost práce s biologickým materiálem:
 Kaţdý vzorek krve je nutné povaţovat za potenciálně infekční.
 Ţádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým
materiálem. Kontaminace je důvodem k odmítnutí vzorku.
 Vzorky od pacientů s jiţ diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají
být viditelně označeny.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
17/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloţeny
do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do
laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému
znehodnocení vzorku.
7
Příjem materiálu
7.1
Příjem žádanek a vzorků
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří
příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz
dále).
Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí
další povinné identifikační údaje, můţe ji laboratoř přijmout za předpokladu, ţe je
jednoznačně připojena k ţádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v
uzavřeném obalu a podobně).
7.2
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
V laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky materiálů, které mají na štítku
čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta.
Po kontrole přijatého materiálu a ţádanky jsou identifikační znaky pacienta dle
poţadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (OpenLIMS).
Kaţdému přijatému materiálu je přiřazeno laboratorní číslo, které je operačním systémem
zpracováno v jedinečný čárový kód. Tento je pak tiskárnou vytisknut a štítek nalepen na
zkumavku. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na ţádance a zkumavce s
biologickým materiálem.
Přiřazené laboratorní číslo je uvedeno na výsledkovém listu.
7.3
Dodatečné požadavky na vyšetření
Doordinované poţadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře
dodaných při dodrţení následujících pravidel:
1. Dodatečná vyšetření lze přiobjednat zasláním dodatečné ţádanky s poznámkou, ţe
se jedná o doordinaci vyšetření z konkrétního dne.
2. Dodatečná vyšetření lze dále přiobjednat telefonicky nebo e-mailem. Laboratoř
provede ihned záznam do LISu, povinností ţadatele je poslat dodatečnou ţádanku
do laboratoře.
3. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je
dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu (viz kapitola „Abecední
seznam laboratorních vyšetření“).
Laboratoř skladuje vzorky séra při +4 aţ +8°C po dobu aţ 14 dnů. Po uplynutí daného
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
18/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
časového intervalu vyšetření nelze provést, biologický materiál je likvidován, a je nutný
odběr nového vzorku.
7.4
Požadavky na urgentní vyšetření „Statim“
Pokud vyšetřující lékař poţaduje některá vyšetření urgentně, vyznačí tento poţadavek
viditelně na ţádance (poţadavek se zaškrtne v poli Statim nebo vyznačí slovem
„STATIM“). Laboratoř pak provede tato vyšetření přednostně, mimo rutinní sérii stanovení
a výsledek nahlásí vyšetřujícímu lékaři telefonicky, odešle faxem, e-mailem nebo
elektronicky MISÍ se záznamem, zpravidla do hodiny od doručení do laboratoře.
8
Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních
vzorků
Odmítnout lze:
 ţádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní
údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího
lékaře nebo pracoviště, kód diagnózy)
 ţádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie
 ţádanku muţe od subjektu s odborností gynekologie
 ţádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůţkového oddělení
 ţádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou neţ pediatrickou
specializací
 ţádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů
 ţádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem
 nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný
 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o
preanalytické fázi
 neoznačenou nádobu s biologickým materiálem
 biologický materiál bez ţádanky
 špatně odebraný vzorek – pravidla viz kap.6.4
9
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu:
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí.
Odesílající subjekt obdrţí informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického
materiálu.
Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na ţádance:
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
19/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Při nedostatečné identifikaci pacienta na ţádance se materiál v laboratoři upraví pro
skladování (centrifugace krve, odlití moče apod.) a uskladní s ohledem na poţadované
typy vyšetření. Krevní obraz se vyšetří. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a
alespoň základní identifikace nemocného, je moţné telefonicky vyţádat kompletní
ţádanku nebo doplňující údaje.
10
Transport a separace odebraného materiálu
10.1 Hlavní zásady
Dopravu vzorků do laboratoře zajišťuje AGILAB group s.r.o. dle dohodnutého
harmonogramu svozu biologického materiálu. V naléhavých případech je moţné dopravu
vzorků po předchozí telefonické ţádosti zajistit i v době mimo tento harmonogram.
10.2
Podmínky transportu pro jednotlivé druhy biologického materiálu
Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro
bezpečnost práce s biologickým materiálem:
 Kaţdý vzorek krve je nutné povaţovat za potenciálně infekční.
 Ţádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým
materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.
 Vzorky od pacientů s jiţ diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním mají
být viditelně označeny.
 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloţeny
do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do
laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému
znehodnocení vzorku.
Transport a separace biologického materiálu
AGILAB group s.r.o. transportuje vzorky biologického materiálu v termoboxech.
Teplota je sledována minimo-maximálním teploměrem umístěným v transportním boxu.
Chyby při skladování vzorku biologického materiálu a při transportu do laboratoře
 Vzorky plné krve - příliš dlouhá doba mezi odběrem a doručením do laboratoře,
respektive oddělením krevního koláče od séra nebo plazmy vede k hemolýze
vzorku nebo ke změně koncentrace stanovované látky.
 Vzorky moče - časová prodleva mezi vymočením a dodáním do laboratoře,
transport v teple způsobuje mnoţení bakteriální flóry, rozpad elementů.
 Transport a skladování v teple a na světle (bez uţití chladicího boxu) vede ke
znehodnocení biologického materiálu a tím k nespolehlivým výsledkům se všemi
důsledky pro pacienta.

Příprava transportního vozidla:
 Pokud venkovní teplota je pod 25º C, přepravuje se biologický materiál
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
20/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
v termoboxu.
 Pokud venkovní teplota je nad 25º C, přepravuje se biologický materiál
v termoboxu, do kterého se umístí chladící vloţka.
 Do termoboxu se vţdy umístí teploměr.
Separace (oddělení krevních elementů)
Pro oddělení krevních elementů od séra (plazmy) je vhodná centrifugace po dobu 15
minut při pokojové teplotě při otáčkách 2800/min.
Delší doba centrifugace nebo zvýšení počtu otáček vede často k částečné či úplné
hemolýze. Plazma nebo sérum by měly být odděleny od buněk co moţná nejdříve, ale
zcela určitě do 4 hodin od odběru.
Předčasné oddělení séra od krevních elementů (dříve než za cca 20 – 30 minut po
odběru) však může vést k dodatečné tvorbě fibrinu a dochází tak k pocentrifugační
koagulaci.
11
Podmínky skladovaní již vyšetřených vzorků
Laboratoř skladuje vzorky séra při +4 aţ +8°C po dobu 14 dnů. Po uplynutí daného
časového intervalu vyšetření nelze provést, biologický materiál je likvidován. Krevní obraz
je skladován po dobu 24 hodin.
12
Vyšetřování ve smluvních laboratořích
Doprava vzorků biologického materiálu, který je analyzován ve smluvních laboratořích, je
zajištěna laboratoří AGILAB group s.r.o. Vzorky jsou svezeny z ordinací současně s
materiálem určeným pro analýzu v laboratořích AGILAB group s.r.o. Výsledkové listy
vyšetření provedených v těchto zařízeních jsou v původní formě předány do ordinace
objednavatele následujícího dne při svozu biologického materiálu. V případě akutních
vyšetření je nutné, aby si objednávající lékař telefonicky vyţádal výsledek vyšetření v dané
smluvní laboratoři.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
21/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Seznam smluvních laboratoří
Pořadové Název smluvní laboratoře
číslo
1
ÚLBLD VFN, Klinická biochemie a cytogenetika, U nemocnice 2, Praha 2, 128 08
ÚLBLD VFN, Klinická imunologie a alergologie, Karlovo n. 32, Praha 2, 121 11
ÚLBLD VFN, Centrální hematologické laboratoře, Trombotické centrum
ÚLBLD VFN, Klinická mikrobiologie a ATB centrum
2
Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF, Toxikologie, Ke Karlovu 2
3
Ústav dědičných a metabolických poruch, Ke Karlovu 2, Praha 2, 128 08
4
Zdravotní ústav, Od. virologie, Jasmínová 2905/37, Praha 10, 106 00
Zdravotní ústav, Od. imunologie, Dittrichova 17, Praha 2, 120 00
Zdravotní ústav, Od. paraz., mykol., mykobak., Sokolovská 60, Praha 8, 186 00
Zdravotní ústav, Od. lék. mikrobiologie, Fr. Kloze 2316, Kladno, 272 01
5
FN Královské Vinohrady, Transfúzní oddělení, Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
6
IMMUNIA, spol. s.r.o., Křižíkova 147/77, Praha 8, 186 00
Laboratoř vyuţívá sluţeb laboratoře pro konfirmační vyšetření syfilis, HIV a virových
hepatitid. Ve výsledkové zprávě je při pozitivním výsledku některého z testů (TPHA, RPR,
HIV, HBsAg) uvedeno „ NRL “ a lékař je telefonicky informován.
Název laboratoře
Parametr
Státní zdravotní ústav
Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří
Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Konfirmace syfilis
Státní zdravotní ústav
Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří
Národní referenční laboratoř pro AIDS
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Konfirmace HIV
Státní zdravotní ústav
Laboratoře Odboru mikrobiologických laboratoří
Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Konfirmace HBV, HCV
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
22/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
13
Vydávání výsledků
13.1
Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv
Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné formě (běţný je kumulativní nález), výsledkové
listy jsou dopraveny na pracoviště objednavatele v následující den svozovou sluţbou. Po
předchozí dohodě je moţné provést instalaci počítačového programu MISE a vedle
klasické cesty (papírová forma výsledků) zasílat výsledky elektronickou cestou (ještě týţ
den). Na vyţádání je moţné zaslat výsledky v den odběru vzorku, FAXem nebo e-mailem.
Pacientům se jejich výsledkové listy vydávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:
 na poţadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, ţe výsledkový list si osobně
vyzvedne pacient, pacient podpisem stvrdí převzetí výsledku
 pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáţe průkazem
totoţnosti, je proveden zápis a převzata plná moc
Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují, pouze pokud o sdělení písemně
požádá lékař na požadavkovém listu.
Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné formě, v elektronické
formě jsou výsledky také archivovány.
13.2
Hlášení výsledků s kritickými hodnotami
Kritické výsledky je nutné v co nejkratší době nahlásit osobě, která poskytuje zdravotní
péči pacientovi (zdravotní sestra, ošetřující lékař). Jedná se o hodnoty, významně
přesahující referenční intervaly a/nebo rozhodovací limity, jejichţ opoţděné sdělení můţe
ohrozit zdraví pacienta
Hlášení výrazně patologických výsledků je provedeno telefonicky, bez ohledu na to, zda
bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním reţimu, s následným zasláním
výsledkového listu faxem nebo e-mailem na pracoviště objednavatele. Informace o
ohlášení provede pracovník laboratoře do LIS, kde je uveden datum a čas hlášení,
identifikace pacienta, parametr, identifikace zadavatele a identifikace příslušného
pracovníka laboratoře.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Vyšetření
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
23/25
3
VÝSLEDEK
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Jednotka
pod
nad
3,0
13,0
mmol/l
CK
-
5,0
μkat/l
CRP
-
50
mg/l
3,0
6,5
mmol/l
Bilirubin
-
50,0
μmol/l
ALT
-
3,0
μkat/l
AST
-
3,0
μkat/l
GMT
-
3,0
μkat/l
ALP
-
5,0
μkat/l
Urea
1,5
15,0
mmol/l
Kreatinin
20
200
μmol/l
AMS v séru
-
5,0
μkat/l
AMS v moči
-
20,0
μkat/l
Leukocyty
3,0
20
109/l
Erytrocyty
2,9
7,0
106/l
Hemoglobin
90
180
g/l
Trombocyty
100
800
109/l
dle léčby
(bez léčby)
4,5
3,5
-
3,0
1,0
-
Glukóza
Draslík
PT-INR
PT-poměr
APTT-poměr
Fibrinogen
HIV
Hepatitidy
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
g/l
Informace o zaslání vzorku do NRL
pozitivita
Poznámka
u dětí nad 30 mg/l
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
13.3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
24/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Revize výsledků a nálezů
Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem
OpenLIMS STAPRO lze provádět pro:
 identifikační část
 výsledkovou část
Oprava identifikační části:
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna
nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu
(výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ţeny apod.).
Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání
poţadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí
vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.
Oprava výsledkové části:
Opravu výsledkové části laboratoř neprovádí, pouze doplňuje (komentář, výsledek
opakovaného vyšetření).
13.4 Časová dostupnost výsledků
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Podrobné časové údaje jsou uvedeny u kaţdého analytu v kapitole „Abecední seznam
laboratorních vyšetření“.
14
Stížnosti a podněty od klientů
Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamţitě řeší a následně
informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stíţností věcí
vedoucího laboratoře.
14.1 Příjem stížnosti:
Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamţitě pracovník, který stíţnost přijal, je-li to
v jeho kompetenci. Jinak předává stíţnost vedení laboratoře.
Při zjevně neoprávněné stíţnosti pracovník předává stíţnost k řešení vedení laboratoře.
14.2 Vyřízení stížnosti
Laboratoř reaguje na všechny stíţnosti ať jiţ podané písemně (ve formě listinné, nebo
elektronické) nebo ústně (osobně, či telefonicky). Stíţnosti, které jsou anonymní,
povaţujeme také za podněty pro kontrolu.
Všechny (písemné i ústní) stíţnosti jsou evidovány K-L-16 Kniha stížností. Pracovník,
který přijal stíţnost je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucí
laboratoře. Stíţnosti v listinné formě jsou přikládány ke K-L-16 Kniha stížností.
V případě ústních stíţností, je pracovník přijímající stíţnost, povinen pořídit záznam o
dané skutečnosti do K-L-16 Kniha stížností.
LP
Laboratorní příručka
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
AGILAB group,s. r.o.
Velehradská 23
130 00 PRAHA 3
Verze:
Strana/celkem
Revize
2
25/25
3
Zpracoval:
Schválil:
Schválil dne:
Bendová
Rozprimová
1. 3. 2015
Vedoucí laboratoře, jakoţto i manaţer kvality odpovídá za řešení stíţnosti.
V případě, ţe je z jakéhokoli důvodu zjevné, ţe stíţnost nebude vyřízena do 30 dnů po
jejím doručení, je osoba pověřená řešením stíţnosti odpovědná za informování
stěţovatele o přijetí a řešení jeho stíţnosti. Toto informování provede do 5 dnů po
doručení stíţnosti. Vedoucí laboratoře je povinen stíţnost vyřídit do 30 dnů od data
doručení.
Výsledek řešení stíţnosti je vţdy písemně vyhotoven ve 2 výtiscích – jeden je odeslán
stěţovateli, druhý je uloţen u vedoucího laboratoře.
15
Ostatní služby poskytované laboratoří
15.1 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří
Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky a na seminářích
pořádaných laboratoří AGILAB group s.r.o.
15.2 Zajištění spotřebního materiálu
Na vyţádání laboratoř poskytuje všechny typy odběrových nádobek, jehel a poţadavkové
listy.
Při přebírání vzorků k vyšetření řidiči převezmou od zdravotnických pracovníků
spolupracujících ordinací nebo zdravotnických zařízení vyplněnou ţádanku na objednávku
odběrového materiálu. Při převzetí je řidič povinen zkontrolovat zda je objednávka
vyplněna čitelně a srozumitelně, zda je potvrzena razítkem a podpisem lékaře ţádajícího
dodání odběrového materiálu. Případné nejasnosti upřesní řidič na místě při přebírání
objednávky.
Objednávku předá řidič neprodleně pověřeným pracovníkům příjmu. Administrativní
pracovnice zajišťuje přípravu objednaného materiálu a jeho evidenci.
Při následné cestě do stejného zdravotnického zařízení, vyzvedne řidič na určeném místě
připravený a zabalený odběrový materiál, který předá v ordinaci kompetentnímu
zdravotnickému pracovníkovi. Kromě odběrového materiálu dováţí řidiči na vyţádání i
tiskopisy „Poţadavkové listy (ţádanky)“ a „Ţádanky na odběrový materiál“.
16 Související dokumenty
17 Přílohy
Příloha č.1 – Abecední seznam laboratorních vyšetření
Příloha č.2 - Tabulky
Příloha č.3 - Poţadavkový list (ţádanka)
Příloha č.4 - Vzor výsledkového listu
Download

Stáhnout ve formátu PDF