OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
ZU
na
t á če l a v T V N
ba
l ov
ět
t
Fo
KMŠ slavila Díkuvzdání
s ké
m domo
vě
Š
E
Cena 15 Kč
O
Vydává město Uherský Ostroh
ŘÍJEN 2012
v
é hvě1tdy
d
     
Hugo Nožička
Izabela Vávrová
Jakub Frolek
Kateřina Macháčková
Kryštof Jančařík
Martin Hudáček
Maxmilián Kunovjánek
Patrik Omasta
Sabina Machalová
Terezie Nováková
Zpěvačky z MŠ Sídliště
Šimon Vaculík
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Krajské volby 2012 .. .. .. .. .. .. . 6
Společenská kronika.. .. .. .. .. . 7
Tip na výlet. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
Den pro světlušku. .. .. .. .. .. ..11
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..15
Pozvánka na hody .. .. .. .. .. ..16
Rychlé šípy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..18
Těžba štěrkopísku. .. .. .. .. .. ..21
Staré pohlednice .. .. .. .. .. .. ..22
Mayův cukrovar. .. .. .. .. .. .. ..24
Hokejová sezóna .. .. .. .. .. .. ..27
Pulling v Ostrohu .. .. .. .. .. .. ..28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..30
Vážení a milí spoluobčané,
teplé babí léto nám, a zejména školákům, nedá zapomenout na prázdniny. Rodiny prvňáčků si zvykají na
kolotoč domácích úkolů a zájmových kroužků. Malé
dětičky si snad už zvykly na paní učitelky v našich mateřských školách a nesmutní po rodičích.
Několik deštivých dnů a chladná rána nám připomínají, že podzim je tady. Příznivci folkloru první zářijovou
sobotu žili ve znamení Slavností vína v Uherském Hradišti - největší přehlídky folkloru na Slovácku. Setkání
zástupců obcí, folkloristů a všech příznivců folkloru se
nesla ve znamení burčáku a dobrých vín. Naštěstí je
nepoznamenala aféra s pančovaným alkoholem, která si vyžádala i oběti nejvyšší.
Letošní podzimní čas je poznamenán volbami do krajského zastupitelstva. Opět
se vyrojilo mnoho nových stran a nových, někdy staronových tváří, které budou
usilovat o vaše hlasy. Volby vnímám jako volební soutěž, ne jako boj na život a na
smrt. A takto k tomu přistupuji. Je slibováno, kolik nám přijde peněz do obcí, ale
již se nemluví o tom, co budou muset obce financovat. Nechce se mluvit o tom,
že se má zredukovat počet policistů nejen v Uh. Ostrohu („však máte městskou
policii“), že jsou oklešťovány finance hasičským záchranným sborům ( „ však máte
svoje dobrovolné hasiče“), připravuje se okleštění financování školství („ uklizečky
a kuchařky, ať si zaplatí obec“). A mohla bych pokračovat dál. Co tím chci říct?
Avizovaný zvýšený tok peněz do obcí, pokud nějaký bude, bude druhou stranou
vytažen z obecní (naší společné) kapsy na záležitosti, které doposud platil stát.
V nejbližší době budeme připravovat nový rozpočet města a všechny tyto dopady musíme mít na zřeteli. Není problém zadlužit se, ale pak je to horší se splácením. Je to jako doma: půjčit se dá lehce, vrací se ale těžce.
No, a říjen se v Uherském Ostrohu nese také ve znamení radostnější události
- Ostrožských hodů. Tentokrát se konají ve dnech 19.- 21. října. Role stárků se pro
tento rok ujali Míša Molková a Martin Čech. Hodová chasa pilně nacvičuje, sud
na víno se již zatahuje. Pozvěte své rodiny, příbuzné a známé, jste srdečně vítáni.
Podrobnější hodový program najdete na jiném místě Ostrožských listů.
Těším se na setkání s vámi při našich hodech a hodové zábavě.
Zdraví vás
Ing. Hana Příleská,
starostka
Vydává Městský úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 850 ks, cena 15 Kč,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: A. Helmichová,
V. Šopík, R. Bartoníček, M. Příleský.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
CommArt, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka listopadových
Ostrožských listů je 17. 10. 2012.
Vedení města na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 16/2012 konané dne 27. 8. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/16/A/1 – rada města schvaluje přidělení obecního bytu č. 4, Sv. Čecha 92,
Uherský Ostroh od 1. 9. 2012 do 31. 10.
2012.
2012/16/A/2 – rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní dům
č. p. 46 ul. Svobodova, Uherský Ostroh stávajícím nájemcům do 30. 9. 2012.
2012/16/A/3 – rada města schvaluje svolání zasedání zastupitelstva města na den
19. 9. 2012 v 18.00 hod. v koncertním sále
na zámku v Uherském Ostrohu.
2012/16/A/4 – rada města schvaluje
ukončení nájmu pozemku p. č. 827/12
o výměře 10 m2 v KÚ Ostrožské Předměstí
v Uherském Ostrohu panu Ing. Vyskočilovi,
Uherský Ostroh k 31. 8. 2012.
2012/16/A/5 – rada města schvaluje změnu ceníku služeb dopravy u nákladních automobilů AVIA platný od 1. 9. 2012:
1. Cena s DPH pro organizace města a neziskové organizace – 304 Kč/hod. (započítává se každá čtvrthodina), + 20 Kč/1 km.
2. Cena s DPH pro ostatní – 360 Kč/
hod. (započítává se každá čtvrthodina),
+ 22 Kč/1 km.
2012/16/A/6 – rada města schvaluje cenu
za pronájem kontejneru u AVIE od 1. 9.
2012.
Denní sazba mimo sobotu a neděli:
- pro organizace města a neziskové organizace 80 Kč/den
- pro ostatní 100 Kč/den
2012/16/A/7 – rada města schvaluje pořadí dodavatelů sociálního zařízení pro turisty
Baťova kanálu:
1. Tufír, s. r. o., Kunovice za cenu s DPH
1.716.910 Kč
2. Stavebniny Kodrla, s. r. o., Huštěnovice
za cenu s DPH 1.881.920 Kč
3. Drostav – Čech, s. r. o. Uherský Ostroh
– za cenu s DPH 1.980.354 Kč
2012/16/A/8 – rada města schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků u ZŠ
Uherský Ostroh pro školní rok 2012/2013
pro 3. ročník, 7. ročník a 8. ročník – skupinu matematiky do maximálního počtu dle
školského zákona.
2012/16/A/9 – rada města schvaluje
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č.17/2012 konané dne 10. 9. 2012
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2012/17/A/1 – rada města schvaluje dodavatele chodníků:
- firma Venkov s. r. o. Ostrožská Nová Ves
– ul. Hradišťská – úsek křižovatka – most
přes Okluky
- firma Jozek Milan – Color, Uherský Ostroh – Sídliště BD 814 a zpevněná plocha na
kontejnery
- firma Kunovjánek Zdenek – Drostav,
Uherský Ostroh – ul. Hradišťská – úsek od
mostu přes Okluky po „Vaňkovo“.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2012/17/B/1 – rada města neschvaluje
povolení k pobytu dalších osob v obecním
domě č. p. 46, ul. Svobodova, Uherský Ostroh z hygienických důvodů.
C. RADA MĚSTA DOPORUČUJE :
2012/17/C/1 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
Na základě přehledu o plnění rozpočtu
a skutečnosti za období do 07/2012 dochází k:
Povýšení příjmové části rozpočtu na
pol. 1343 užívání veřejného prostranství
o 30.000 Kč
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 2119
4
příjmů z dobývacího prostoru o 6.500 Kč
Povýšení
příjmové
části
rozpočtu
u § 3745 péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň o 20.000 Kč
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 3613
nebytové hospodářství o 35.000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu na základě požadavků:
- poskytnutí neinv. příspěvků spojených
s přejmenováním ulic.
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. pol 5192 poskytnuté neinv. transfery a náhrady o 24.000 Kč
- doplatek podílu města k prodeji Avie povýšení výdajové části rozpočtu.
Povýšení výdajové strany rozpočtu § 3699
Ostatní nál. bydlení, kom. služby a úz. rozvoj o 40.000 Kč
- ostatní finanční prostředky ponechat v rezervě
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5901 nespec. rezerva o 27.500 Kč
2012/17/C/2 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
Na základě smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se poskytuje do rozpočtu města
přijetí finančního účelového daru ve výši
95.000 Kč od SRPŠ při ZŠ Uherský Ostroh
základní školou p. o.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2012/16/E/1 – rada města bere na vědomí vyřazení majetku DDM Uh. Ostroh,
p. o., v hodnotě 61.953 Kč – dle přiloženého seznamu.
2012/16/E/2 – rada města bere na vědomí výsledky hospodaření k 30. 6. 2012 příspěvkové organizace:
1. Základní škola Uherský Ostroh
(zisk 2.668.182,25 Kč)
2. Mateřská škola Sídliště (zisk
13.939,34 Kč)
3. Mateřská škola s křesťanskou výchovou
(zisk 65.444,45 Kč)
4. Dům dětí a mládeže (zisk 495.877,50)
2012/16/E/3 – rada města bere na vědomí
výsledek hospodaření k 30. 6. 2012 o. p. s.
Lidové tradice a řemesla Uh. Ostroh (ztráta
173.350,31 Kč)
H. RADA MĚSTA POVĚŘUJE:
2012/16/H/1 – rada města pověřuje
Mgr. Bc. Evu Hlůškovou zastupováním
statutárního orgánu Domu dětí a mládeže
Uherský Ostroh, p. o. v plném rozsahu od
1. 9. 2012 po dobu mateřské a rodičovské
dovolené ředitelky DDM Mgr. Štěpánky Dubinové.
částka 790.000 Kč na I. etapu opravy věže
a prostor expozice ve 4. NP zámku.
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 4122
neinvestiční transfer od krajů o 790.000 Kč
Povýšení
výdajové
části
rozpočtu
u § 3322 zachování a obnova kult. památky
o 790.000 Kč
2012/17/C/3 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
Na základě smlouvy o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje se do rozpočtu města poskytuje částka
600.000 Kč na realizaci provozních objektů
pro stanující turisty Baťova kanálu.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol.
4222 Invest. přijatý transfer od kraje
o 600.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 2339
Záležitosti vodních toků a vodoh. děl. j. n.
o 600.000 Kč
2012/17/C/4 – rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
Státní fond dopravní infrastruktury Praha poskytuje do rozpočtu města finanční
příspěvek na akci Výstavba cyklostezky
č. 5048 u Okluk – Uherský Ostroh ve výši
1.378.000 Kč.
Zaúčtování finančních prostředků:
Povýšení příjmové části rozpočtu u položky
4213 Investiční transfery ze státních fondů
o 1.378.000 Kč.
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka u Okluk Uherský Ostroh
o 1.378.000 Kč.
2012/17/C/5 – rada města doporučuje za-
www.uhostroh.cz
stupitelstvu města ke schválení:
Na základě přehledu hospodaření města
za období 01 – 07/2012 a předložených
požadavků odboru investic dochází ke snížení rozpočtovaných § u:
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 2212
Silnice o 100.000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 2321
ČOV o 400.000 Kč
Snížení výdajové strany rozpočtu u § 2339
Moravní hráz o 100.000 Kč u § 2339 Projekt Mikroreg. – protip. opatř. o 370.000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 3632
Pohřebnictví o 100.000 Kč a ke zvýšení rozpočtovaných § u:
Povýšení výdajové strany rozpočtu
u § 2339 Záležitosti vodních toků – Přístaviště – provozní objekty o 50.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu
u § 3322 Zachování a obnova kult. památky zámek – věž o 500.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu
u § 3326 Pořízení, zachování a obnova
hodnot – kříž Blatnická o 20.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu u § 3631
Veřejné osvětlení o 400.000 Kč
Povýšení výdajové strany rozpočtu
u § 3421 Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště Sídliště o 100.000 Kč
2012/17/C/6 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek
č. 2 k Zakládací listině o. p. s. Lidové tradice a řemesla.
E. RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
2012/17/E/1 – rada města bere na vědomí nabídku Exekutorského úřadu v Brně
s tím, že nemá zájem se účastnit v dražbě
na nemovitost – rod. dům č. p. 26 a st.
parcelu p. č. 29/2 o výměře 148 m2 v k. ú.
Uh. Ostroh.
2012/17/E/2 – rada města bere na vědomí
UPOZORNĚNÍ
Město Uherský Ostroh upozorňuje občany, že na nově zbudované hrázi podél řeky Moravy – lokalita Pastruh – jsou osazeny
sloupky z důvodu zamezení vjezdu automobilů na hráz a za
hráz. I přes toto opatření k vjezdům na hráz dochází, a proto
budou neoprávněné vjezdy na pozemek pokutovány.
Odbor investic
aktualizaci záplavového území a požaduje do projektu zapracovat protipovodňovou hráz na Pastruhu.
M. RADA MĚSTA UKLÁDÁ:
2012/17/M/1 – rada města ukládá vedoucímu odboru investic Ing. Kučerovi
zajistit výškové přeměření koruny hrází
řeky Moravy na území města Uherský
Ostroh.
2012/17/M/2 – rada města ukládá starostce města Ing. Haně Příleské pozvat
jednotlivé zájemce o pronájem vinotéky na příští schůzi rady města za účelem upřesnění jejich podnikatelských
záměrů.
REKONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH
BUDOV FARY PŘED DOKONČENÍM
Lokální biocentrum
„Pod Bažantnicí“
V letních měsících byla dokončena výsadba biocentra v k.ú. Ostrožské Předměstí na celkové ploše 23 898m². Vysázeno bylo
4 100 kusů dřevin po obou březích toku Okluky. Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu, který byl financovaný z Operačního programu životního prostředí byly ve výši 2.200.248 Kč.
EZ
Za pomoci finanční dotace Zlínského kraje a města Uherský
Ostroh se dokončuje rekonstrukce hospodářských budov v prostorách ostrožské fary.
Rekonstrukci provádí za velkého prispění dobrovolníků z řad
farníků firma ZESS Boršice.
Stavební obnova historických budov se zejména týká statického zajištění klenby, provedení stropu nad klenbou, celkové
sanace vlhkosti. Dále se prováděla oprava krovu, střešní krytiny
včetně klempířských prvků.
Nutné bylo také zrekonstruovat výplně otvorů, podlahy a provést nové omítky vnitřní i venkovní.
Finanční neinvestiční dotace byla poskytnuta z Fondu kultury
Zlínského kraje ve výši 100 000,- Kč.
Po dokončení stavebních prací budou nově opravené prostory využívány ke kulturnímu a duchovnímu setkávání všech členů
farního společenství. K prohlídce nových prostor jsou po dokončeni zváni nejen věřící, ale všichni občané Uherského Ostrohu.
VŠ
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Dotace od Nadace Děti – kultura – sport
I v letošním roce se nám podařilo z nadačních příspěvků Nadace DKS realizovat
drobné investice.
Tou první bylo zastřešení pergoly pro naše seniory na Domě s chráněnými byty
za celkovou částku 20.109 Kč. Druhou financovanou akcí byla oprava kříže na
cestě při procesí do Blatnice. Celkové náklady na realizaci byly ve výši 66.462 Kč,
z toho dotace od nadace byla ve výši 30.000 Kč a zbývající částku ve výši
36.462 Kč uhradilo město ze svého rozpočtu.
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
V UHERSKÉM OSTROHU
Volby do zastupitelstva kraje se budou konat ve dnech 12. a 13. října 2012.
Pátek 12. 10. 2012 v době od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 13. 10. 2012 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Okrsky pro hlasování
Hlasování bude probíhat ve stejných, stálých volebních okrscích. Hlasovat bude občan v okrsku,
kam patří podle místa trvalého pobytu.
Volební okrsek č. l – volební místnost
Volební okrsek č. 2 – volební místnost
Volební okrsek č. 3 – volební místnost
Volební okrsek č. 4 – volební místnost
– Přízámčí , Uh. Ostroh I, Zámecká 196
– Klub MěÚ, Uh. Ostroh II, Hradišťská 678
– Klub MěÚ, Uh. Ostroh II, Hradišťská 678
– Základní škola, Uh. Ostroh II, Školní 400
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.
Podmínky hlasování
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci. Voličem je také občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu kraje a prokáže se voličským
průkazem, který je povinen po příchodu do volební místnosti odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6
www.uhostroh.cz
Společenská kronika
Narodili se
14.08.
15.08.
20.08.
21.08.
Mikuláš Daniel, Sv. Čecha
Sofie Kolářová, Hradišťská
Michal Očenášek, Blatnická
Matěj Pres, Mašovy
Jubilanti říjen
75 let
01.10.
09.10.
13.10.
30.10.
František Lůčný, Třebízského 169
Martin Maděra, Sv. Čecha 239
Vlasta Tomešková, Třebízského 266
Helena Petříková, Třebízského 216
91 let
Vlasta Vincůrková, Třebízského 216
93 let
26.10.
Sňatky
04.08. Petr Bartoň, Uherský Ostroh
a Eva Nejezchlebová, Veselí nad Moravou
Zlatá svatba
06.10.
06.10.
85 let
04.10.
Hedvika Konečná, Lůčka 456
86 let
06.10.
11.10.
26.10.
Dagmar Shejbalová, nám. sv. Ondřeje 37
Marie Zajíčková, Svobodova 133
Antonín Bachan, Školní 401
87 let
09.10.
21.10.
Božena Bídová, Blatnická 501
Marie Fiantová, Drahová 796
89 let
20.10.
Josef Boček, Mašovy 269
František Botek, Domovinka
20.10.
27.10.
Ludmila a Jan Galuškovi,
Luční 131
Marie a Vladislav Valštýnovi,
Sídliště 814
Jarmila a Miroslav Strakovi,
Drahová 480
Helena a František Lůční,
Třebízského 169
Zemřeli
25.07.
27.07.
30.07.
07.08.
27.08.
Jiřina Hrušková, Zemědělská /1943/
Josef Pokorný, Blatnická /1926/
Ludvík Laga, Školní /1922/
Jan Šaňák, Domovinka /1917/
Terezie Frolková, Komenského /1930/
7
OSTROŽSKÉ LISTY
MIKROREGION OSTROŽSKO
Akce nejen na Ostrožsku
AKCE NEJEN NA OSTROŽSKU – ŘÍJEN
5. 10.
Muzičky
Veselí nad Moravou
5. 10. od 19:00
Royal Club – Metalové hody
Veselí nad Moravou
5. - 7. 10.
Hody s právem
Veselí nad Moravou
12. 10. od 18:00
Beseda o knize Žitkovské bohyně, městské kino Hluk
Hluk
27. 10.
Dušičková pouť
Blatnice pod sv. Antonínkem
14. 9. - 30. 11.
Výstava obrazů a kovaných plastik Jaroslava Straky
Veselí nad Moravou
23. 9. - 18. 11.
Výstavy Chaloupky – městské muzeum
Veselí nad Moravou
27. - 28. 10
Výlov přehrady v Blatničce
Blatnička
Tip na výlet!
Podzim přináší nejenom sychravé počasí, žloutnoucí listí na stromech a usínající přírodu před zimou, ale i poslední
možnosti navštívit oblíbená místa, která
nám po celé léto sloužila pro naši potěchu.
Pojďme společně naposled před zimou
navštívit Archeoskanzen Modrá na Velehradě v sobotu 27. 10. 2012. Tímto dnem
skanzen zamyká sezonu 2012 a nabízí
všem lákavou slováckou zabijačku.
Nenechme si to ujít!
Co nového ve Slováckých tradicích
Září letošního roku začala naše společnost s velkou novinkou. Dne
1. 9. 2012 jsme slavnostně otevřeli naši novou prodejnu – Lidové kroje v Uherském Hradišti. Prodejna se nachází v nově opravených prostorách na Masarykově náměstí (dříve Dům služeb). Nyní v bývalé jezuitské koleji nově zvané
Slovácké centrum kultury a tradic naleznete mimo naši pobočku i informační
centrum a Galerii Joži Úprky. Mnozí z vás v nové prodejně již byli během víkendového programu Slováckých slavností vína a otevřených památek.
Dále bychom rádi připomenuli s blížícími se hody v Uherském Ostrohu
a okolí, že stále půjčujeme kroje a krojové součástky (mimo obuv), nejen ostrožské, ale i hradišťské, dětské i pro dospělé. Půjčení kroje je třeba si zarezervovat.
Nadále provádíme pro veřejnost drobné opravy a úpravy oděvů, prodáváme
metráž a galanterii.
Naše služby můžete tedy využívat nejen v Uherském Ostrohu, ale i v Uherském Hradišti.
Dagmar Raušová
8
www.uhostroh.cz
Aktuálně ze ZUŠ
Letošní školní rok zahajuje naše škola již „aklimatizována“
v novém prostředí sokolovny. I nadále nabízíme v hudebním
oboru výuku hry na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a další žesťové nástroje, klavír, keyboard, kytaru,
akordeon, housle a kontrabas. Po zvládnutí hudebního nástroje je možné zapojit se do některého komorního souboru
– kytarového, dechového, smyčcového nebo instrumentálního
orchestru nebo cimbálové muziky. Populární orchestr BMV
nabízí vyžití v oblasti populární hudby, dvě cimbálové muziky
(mladší Pramének a starší Šefranica) zase poznání a pestrost
lidové písně zpěvem i hrou.
Právě tyto orchestry patří mezi nejzkušenější reprezentanty školy na veřejných vystoupeních, festivalech a soutěžích.
Připomeňme 2. místo orchestru BMV v krajském kole soutěže v roce 2010 nebo senzační vítězství malého Praménku
a 2. místo Šefranice v ústředním kole soutěže v roce letošním.
Tyto soubory vystupují pravidelně i v době prázdnin, například
cimbálová muzika Šefranica zahrála pro hosty z Holandska,
doprovodila dětské folklorní soubory v programu hluckých
hodů a koncem srpna natočila sérii písniček do pořadu Sedmihlásek pro televizi NOE. Samozřejmě se úspěšně prezentovala v několika pořadech v rámci nedávných Slavností vína
a otevření kulturních památek v Uherském Hradišti.
Výtvarný obor má v nabídce pro děti od 5 let odborné zvládnutí všech výtvarných technik (kresba, malba, grafika, modelování, keramika apod.), ukázky prací jste si jistě prohlédli na
nedávno skončené výstavě výtvarného oboru v prostorách ostrožského zámku.
Kdo by rád tancoval nejrůznější styly tance nebo se chce
naučit pohybové prvky klasického, soudobého nebo lidového
tance, má možnost zapojit se do tanečního oddělení naší školy.
Skupinová výuka probíhá v dvouhodinových lekcích, taneční
choreografie jsou tvořeny ke skloubení s živým orchestrálním
doprovodem.
Vážíme si přízně žáků, rodičů i široké veřejnosti, budeme
rádi, když zájemce naše nabídka osloví.
František Říha
V nahrávacím studiu pro televizi NOE
Den hudby v Hluku
Nahrávka pro TV Noe
9
OSTROŽSKÉ LISTY
DDM PASTELKA
INFORMUJE
8. 10. ŠKOLNÍ ZRALOST
AKCE ŘÍJEN
- 17.00 – 19.00 hod., v Mateřském centru Pastelka, náměstí
Sv. Ondřeje 47, přednáška o školní zralosti Mgr. Aleny Vlkové,
speciální pedagožky a muzikoterapeutky z pedagogicko-psychologické poradny Hodonín.
15. 10. BABY SIGNS (ZNAKOVÁNÍ MIMINEK)
– 17.00 – 19.00 hod., v Mateřském centru Pastelka, náměstí
Sv. Odřeje 47, kurz pro rodiče, kteří chtějí porozumět svým
dětem. Usnadnění rozvoje řeči u nemluvňat. Vedoucí kurzu:
Mgr. Alena Vlková, speciální pedagožka a muzikoterapeutka
z pedagogicko-psychologické poradny Hodonín. Více na
plakátech.
AKCE NA PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny se blíží a DDM Pastelka pro všechny
děti, které se nechtějí v tyto dny doma nudit, připravil hned několik zajímavých a zábavných akcí. Ti, jež rádi soutěží, sportují
a nebojí se tmy, ať si určitě přijdou vyzkoušet Noční orientační
závod, který se uskuteční 24. 10. Sraz všech závodníků bude
v 18.00 hod. před DDM Pastelka. Každý ze závodníků musí mít
s sebou baterku. Děti, které mají spíše tvořivou duši a chtějí se
nechat inspirovat barvami podzimu a plody země, si pak mohou
v podzimní dílničce vyrobit skřítka z dýně. Akce Skřítek z dýně
proběhne 25. 10. 2012 od 9.00 do 12.00 hod na DDM Pastelka.
Výrobky se budou pohybovat v cenovém rozpětí 10 – 60 Kč.
Neseďte doma a přijďte se za námi pobavit!
24. 10. NOČNÍ ORIENTAČNÍ ZÁVOD
– sraz v 18.00 hod. před DDM, baterky s sebou.
25. 10. PODZIMNÍ DÍLNIČKA
– SKŘÍTEK Z DÝNĚ
– od 9.00 do 12.00 hod. na DDM
25. 10. DOBRODRUŽNÉ NOCOVÁNÍ
NA PASTELCE
– více na plakátech
Připravujeme na listopad:
BLOUDĚNÍ DUŠÍ
ANEB ERBENOVA KYTICE
3. 11. OD 17.00 HOD.
POZOR NA DDM PASTELKA,
NÁMĚSTÍ SV. ONDŘEJE 47.
PŘIJĎTE SE PŘÍJEMNĚ BÁT S ERBENOVÝMI
TAJUPLNÝMI BALADAMI.
Mateřské centrum
Pastelka
V září na DDM zahájilo svou činnost Mateřské
centrum Pastelka, které je
určeno pro všechny aktivní
maminky či tatínky a jejich
děti ve věku od 6 měsíců
do 6 let. Pokud máte zájem prožít s vašimi dětmi
hravé dopoledne a naučit
se přitom nové říkanky,
písničky, zacvičit si, poslechnout pohádku, zazpívat si a zahrát si na rytmické nástroje,
rádi vás uvidíme. Mateřské centrum je pro vás otevřeno vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 9.00 – 11.00 hod. V rámci Mateřského
centra Pastelka bude probíhat i cvičení rodičů s dětmi, a to vždy
ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod. Přijďte se pobavit mezi ostatní
rodiče a jejich ratolesti do nově upravených prostor Mateřského
centra.
10
Nový časopis DDM Pastelka
Od září začal na DDM Pastelka vycházet časopis s názvem Pasteláček. V časopise můžete najít mnoho zajímavých informací z dění na DDM
Pastelka, různé zábavné články, soutěže, literární
koutek pro malé spisovatele a mnoho dalšího. Pokud si chcete Pasteláček prohlédnout, zavítejte na
naše internetové stránky
www.ddmpastelka.cz.
www.uhostroh.cz
DEN PRO SVĚTLUŠKU
Dne 11. září proběhl v celé České republice již desátý ročník sbírkové akce
Den pro Světlušku, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Organizátoři sbírky již několik let úspěšně
spolupracují s DDM Pastelka, a tak i tento rok podpořil DDM
Pastelka tuto akci a vyslal své dobrovolníky. Dvě dvojice převlečeny za Světlušky a vybaveny zapečetěnou kasičkou a sbírkovými předměty se ráno rozdělily a jedna dvojice procházela ulicemi Uherského Ostrohu, druhá zavítala do Ostrožské Nové Vsi.
Kdo Světlušky potkal a chtěl
projekt podpořit, mohl si koupit
jeden z nabízených sbírkových
předmětů, tedy píšťalku, náramek svítící ve tmě či tykadla
nebo mohl přispět libovolnou
částkou do kasičky Světlušek.
Celkem Světlušky od dobrovolných dárců vybraly 7 795 Kč.
Výtěžky ze sbírky se přispívá
na speciální pomůcky, na psí
vodící pomocníky, na osobní
asistenty pro nevidomé, financují se jimi i neziskové organizace, které rozvíjí schopnosti
a talent nevidomých nebo slabozrakých lidí. V loňském roce
nadace Světluška rozdělila
téměř 9 milionů korun. Děkujeme všem, jež se rozhodli akci
podpořit. Vaše pomoc nevidomým je vidět.
Iva Maxerová
Dny bez úrazů
I letos připravil DDM Pastelka pro žáky 1. stupně ZŠ
výukový program Dny bez
úrazů. Akce probíhala ve
dnech od 17. do 25. září
a zúčastnili se jí žáci z Uherského Ostrohu, Ostrožské
Nové Vsi a Moravského
Písku. Žáčci se zábavnou
formou na čtyřech stanovištích dozvěděli mnoho
užitečných informací nejen o tom, jak předcházet
různým zraněním doma
i venku, ale i jak jednat,
když k nějakému zranění
dojde. První stanoviště patřilo policii a děti zde byly
poučeny např. o výbavě
kola, o základních dopravních předpisech aj. Druhé
stanoviště si připravily žákyně ze zdravotní školy. Zde byli žáčci proškoleni o první pomoci. Na ostatních dvou se pracovníci DDM
Pastelka zaměřili na úrazy doma a úrazy venku. Každé z dětí, které úspěšně absolvovalo všechna stanoviště a splnilo úkoly, obdrželo od DDM Pastelka záchranářský průkaz. Akce se žáčkům velmi líbila a už nyní se těší na příští rok.
DDM Pastelka děkuje Státní policii Uherský Ostroh a SŠPHZ Uherské Hradiště za spolupráci.
Iva Maxerová
11
OSTROŽSKÉ LISTY
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD PŘIVÍTALO STUDENTY
Z CELÉ MORAVY, TENTOKRÁT NA LETNÍ ANGLICKOU ŠKOLU!
Třetím a posledním blokem Prázdninové školy Velehrad, kterou
již tradičně organizuje Stojanovo Gymnázium Velehrad (SGV),
byla jazyková škola. Kurz probíhal v období 19. do 24. 8. 2012
v délce 30 vyučovacích hodin.
Jako čtyřčlenná skupina z DD Uherského Ostrohu jsme přijeli
v neděli večer na internát SGV a ubytovali jsme se. Ve večerním
programu jsme se stihli mezi sebou představit spolu s dalšími studenty, kteří přijeli ze všech koutů historické Moravy a zároveň jsme
se rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme týden učili angličtinu.
Během letní jazykové školy byl pro nás připraven bohatý program. Během pobytu na Velehradě jsme navštívili arecheoskan-
zen Modrá, udělali jsme si „vycházku“ na hrad Buchlov, nahlédli
jsme do života v klášteře, podívali jsme se do klášterní baziliky
nebo jsme si například udělali koloběžkový výlet na Salaš. Ráno
jsme se také v prostorách internátu mohli účastnit mše svaté a večer oázy – společné modlitby.
Jak jsme se při předávání osvědčení o absolvování jazykové
školy shodli, nejednalo se rozhodně o nudný a zbytečný čas. Naopak. Během týdne se z nás stala dobrá parta a myslím, že na
jazykovou školu Velehrad 2012 budeme mít hezké vzpomínky.
Lukáš Kotlár
Dětský domov Uherský Ostroh
LUKÁŠ KUBÁŇ A PETR REINBERK NAVŠTÍVILI DĚTSKÝ DOMOV V UHERSKÉM
OSTROHU, KDE PŘEDALI DĚTEM FOTBALOVÝ MÍČ PODEPSANÝ ČESKÝMI
REPREZENTANTY Z EURO 2012 V POLSKU A NA UKRAJINĚ.
Mimo to rozdávali své podepsané kartičky, rozvrhy hodin,
vstupenky na sobotní utkání s Mladou Boleslaví a nechyběly
ani drobné sladkosti.
„S dětmi jsme si popovídali, rozdali nějaký ten podpis a drobnosti. Možná tam navíc rostou pro Slovácko i šikovní fotbalisté
podle toho, co jsme slyšeli,“ říkal obránce Lukáš Kubáň.
Z návštěvy měla radost i ředitelka dětského domova v Uherském Ostrohu Jana Frühaufová.
„Děti byly z návštěvy nadšené a já jsem ráda, že si na nás
fotbalisté udělali čas a navštívili nás,“ dodává ředitelka Frühaufová.
12
www.uhostroh.cz
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S HANKOU KYNYCHOVOU
Nevěřili jsme vlastním očím, když na
e-mailové adrese dětského domova přistála
pozvánka na sportovní odpoledne s Hankou
Kynychovou v Uherském Brodě. Nadšení
nabralo vysokých obrátek, hledaly se spoje
a hlavně KDO POJEDE? No, přece ti, kteří se
v minulých letech s Hankou pravidelně vídali
a hlavně „hejbali“ a ještě někdo málo navíc.
Nastal vytoužený pátek, nemuselo se uklízet kolem domova, ale vyráželo se na vlakové
nádraží, odkud jsme se vláčkem přesunuli
do Uherského Brodu na stadion Na Lapači.
Tady už čekala spousta dětí z řad veřejnosti
i okolních dětských domovů. S klasickým
krátkým zpožděním dorazila Hanka se svým
týmem Kateřinou Fingralovou, Zdeňkem Drdou a dalšími. Po krátkém
oficiálním zahájení a přivítání hostů
Josefem Kubáníkem se šlo cvičit.
Hanka nemusela nikoho přemlouvat,
lavina dětí ji obklopila a dávali si pěkně do těla. Cvičení byla prokládána
zpěvem Zdeňka Drdy a prezentací
sestav klubů aerobiku.
Moc a moc děkujeme organizátorům za skvělou myšlenku uspořádat
setkání právě s Hankou Kynychovou,
která je pro spoustu dětí v dětských
domovech velkým vzorem.
Mgr. Jana Frühaufová
JARMARK ANA SLAVNOSTECH VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK V UHERSKÉM HRADIŠTI
8. září 2012
V brzkých ranních hodinách jsme se vydali
do Uherského Hradiště, kde se konal již 10.
ročník Slavností vína a otevřených památek.
Součástí tohoto folklórního svátku v srdci Slovácka patří neodmyslitelně na Masarykově
náměstí i Jarmark lidových řemesel a pochutin z našeho regionu.
Děti z Dětského domova v Uherském
Ostrohu zde prezentovaly své rozmanité výrobky, které vyráběly v rámci rukodělných
činností v DD.
V našem stánku děti nabízely košíky z pedigu, podzimní dekorace z přírodních materiálů, batikované hedvábné šátky, podzimní
dráčky a slunečnice z textilu, drátkované
což přilákalo do Uherského Hradiště mnoho
návštěvníků, kteří zavítali i k našemu stánku.
Děti byly milé, ochotné a vstřícné k zákazníkům, kteří nešetřili chválou, což je pro děti
motivací k dalšímu tvoření.
Děti také zhlédly průvod krojovaných z mikroregionů Slovácka, který se jim moc líbil.
Dětem se na jarmarku tak líbilo, že jsme odjížděli až v pozdních odpoledních hodinách
s dobrým pocitem, že jsme spoutě návštěvníkům udělali našimi výrobky radost.
ozdoby a spoustu dalších drobností pro potěšení.
Po celý den se na nás usmívalo sluníčko,
Bc. Sylvie Zálešáková
– vychovatelka DD Uherský Ostroh
„ HOŘÍ, aneb…“
Ne vždy, když se ozve „Hoří“, musí to být
ohrožení majetku nebo osob. Může to být
i příjemně strávený den se zajímavým obsahem.
V sobotu 8. září byly naše děti pozvány
na 5. ročník soutěže „Hoří“, kterou pořádal
dětský domov Zlín Lazy. Sešlo se celkem 6
domovů a mohlo se začít.
Po úvodním přivítání všech domácí paní ředitelkou dostala slovo teta Denisa, která byla
hlavní organizátorkou. Seznámila děti s tím,
že letošní ročník soutěže bude zaměřen na
prevenci a rizika internetu a sociálních sítí, na
rizikové komunikační praktiky v sociálních
sítích, kyberšikanu, sexting, zneužití a změnu
identity, nutkavé užívání a závislosti, problematika ochrany soukromí.
Začátek proběhl ve dvou skupinách, kde
dětem byl promítnut film „Seznam v bezpečí“. Už tato část mnohým bezstarostným
„surfařům internetu“ otvírala oči a to ještě
netušili, co bude dál. Soutěžní družstva si
převzalo Občanské sdružení MADIO, které
se ve své činnosti věnuje prevenci sociálně
patologických jevů a tuto akci podpořilo spolu se Statutárním městem Zlín.
Na šesti pracovištích se dětem věnovali od-
borníci, kteří je vtáhli do děje a ukázali všechny rizika internetu a sociálních sítí. Někteří se
hodně divili, co všechno jsou „ochotni“ sdělit
ze svého soukromí. Děti měly možnost např.
předvést scénku z rizik facebooku a jeho
řešení, vymyslet, namalovat a připravit reklamu proti kyberšikaně a prezentovat ji před
ostatními, uvědomit si, jak jednoduché je dát
někomu cizímu informace, absolvovat test ke
kyberšikaně atd. Závěr proběhl také netradičně, nebyl vyhlášen jeden
vítěz, ale vítězstvím bylo pro
všechny uvědomit si, jak
zrádný je internet a sociální
sítě hlavně pro mladé. Byla
doporučena
východiska
a řešení, jak správně postupovat, na koho se obrátit.
Drobné dárky budou všem
připomínat tento zajímavý
a poučný den.
Na závěr organizátoři
připravili občerstvení a při
té příležitosti proběhla
i beseda. Bylo zajímavé
poslouchat názory při příchodu bezstarostných uži-
vatelů sociálních sítí s těmi čerstvě získanými
informacemi. Většinou bylo znát uvědomění
si svých chyb.
Děkujeme organizátorům ze Zlína za pozvání a už teď se těšíme na příští, v pořadí
šestý ročník. Čím nás opět překvapí? Přejeme hodně nových nápadů.
Mgr. Jozef Mojžiš
vychovatel DD Uherský Ostroh
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
OSLAVY 120. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM OSTROHU
PÁTEK 5. ŘÍJNA 2012:
9.00 – 13.00
15.00 – 17.00
18.00
19.00 – 22.00
Sportovní den za účasti žáků ZŠ Uh. Ostroh a družební školy ZŠ Trenčianska Teplá
(sportovní areál ZŠ Uh. Ostroh)
Slavnostní akademie žáků ZŠ Uh. Ostroh se zapojením žáků, kteří navštěvují
další školská zařízení v Uh. Ostrohu
(DDM Pastelka, DD Uh. Ostroh, ZUŠ Uh. Ostroh, hosté)
Slavnostní posezení pozvaných hostů – hudba, občerstvení
(školní jídelna a hudebna ZŠ Uh. Ostroh)
Diskotéka pro žáky ZŠ Uh. Ostroh a ZŠ Trenčianska Teplá
(tělocvična ZŠ Uh. Ostroh)
SOBOTA 6. ŘÍJNA 2012:
10.00 – 13.00
Den otevřených dveří na ZŠ Uh. Ostroh (prostory ZŠ Uh. Ostroh)
- možnost prohlídky všech prostor školy
- praktická ukázka činností žáků ZŠ Uh. Ostroh
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 NA ZŠ UH. OSTROH
Prázdniny utekly jako voda a nastal opět ten sváteční den,
na který se těšili (kromě rodičů) nejvíce asi prvňáci – zahájení nového školního roku. Tentokrát až 3. září, jelikož 1. září
připadlo na sobotu. Prvňáků nastoupilo sice více než v předešlých školních rocích a více než odešlo loňských deváťáků
(celkem 44), ale protože nám odešel větší počet žáků (na 8-letá gymnázia, do sportovních tříd daných škol, stěhování), byli
jsme nuceni z finančních důvodů udělat celkem tvrdá opatření: 1. neprodloužit smlouvu na dobu určitou dvěma pedagogickým pracovnicím, 2. ve dvou ročních (3. a 7.) spojit vždy
dvě třídy v jednu. I za cenu, že na 2. stupni ZŠ budeme učit
některé předměty neaprobovaně a že v daných spojených třídách bude více než 30 žáků… S tímto problémem bojovali na
řadě škol už v minulých letech, nám se toto spojování zatím vyhýbalo, bohužel, dále se již malé počty žáků ve všech třídách
nepodařilo udržet. ( Pro vysvětlení: MŠMT financuje jednotlivé
školy podle celkového počtu žáků školy, finanční prostředky
14
jsou přidělovány dle ideálního průměrného počtu žáků v každé třídě, ten je naplánovaný na 24). Nový ministr školství sice
slibuje změnu ve financování školství, je to však běh na dlouhé tratě. Jestli nedojde ke schválení nové metodiky v průběhu tohoto školního roku, budeme se problematikou dalšího
propouštění učitelů (ale i provozních zaměstnanců) a dalšího
spojování tříd v ročnících zabývat každoročně… Věříme však,
že situace bude zdárně vyřešena ve prospěch dětí a nebude
brán zřetel jen na finanční hlediska.
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
Veškeré informace o zájmových kroužcích, nepovinných
předmětech, počtech žáků i seznam pracovníků školy naleznete na http://www.skolstvi.uhostroh.cz
www.uhostroh.cz
KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
PŘÍBĚH PRO
POHLAZENÍ DUŠE
Díkůvzdání
Za co všechno můžeme děkovat? Za úrodu, zdraví, rodiče, zvířátka, přírodu, hračky,
počasí,….. Je toho spousta, za co všechno
máme děkovat. Proto se s našimi rodiči
již pravidelně setkáváme na naší zahradě,
abychom se v závěru léta společně zamysleli, za co všechno máme děkovat. Poděkování patří všem, kteří přispěli pomocí,
nápadem a hlavně tím, že přišli. Nechyběla
pohádka v podání herců – rodičů, zpěv
Ha
,
ló, hlásí s
a
h
e
ló,
našich bývalých školáčků – nyní již velkých
slečen ze schóly z kostela, samozřejmostí
byl i tanec všech přítomných, občerstvení
– stůl hojnosti, který ochotně připravili rodiče, a na závěr opékání.
(p. Jurčeka zapůjčil ozvučení, p. Trn zajistil
video, p. Příleský foto, p.Hanák povozil děti
na vyzdobeném vozu s koníky – nápad
a realizace pí Žanety Buráňové).
Zdenka Baladová
MATEŘSKÁ
ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
Co je u nás nového?
Na začátku školního roku nás ve školičce
přivítalo maňáskové divadélko ROLNIČKA se svým představením O kamarádech. V pondělí 17. září zase naši školku
začaroval kouzelník WALDINI. Naštěstí
kouzla byla jenom dobrá a některé naše
děti kouzlily docela samy. Vše se podařilo
a s úsměvem na tváři se budeme těšit na
další zpestření našich školkových dnů, třeba na Drakiádu, na výlet na Travičnou a brzy i na ostrožské hody.
Mgr. Bohdana Ševčíková
ROZHOVOR
DVOU MIMINEK
V DĚLOZE
• Věříš v život po porodu?
• Určitě, něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se
připravili na to, co bude pak.
• Blbost, žádný život po porodu není.
Jak by vůbec mohl vypadat?
• To přesně nevím, ale určitě tam bude
víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.
• No, to je přece nesmysl! Běhat se
nedá a jíst pusou, to je úplně směšné!
Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti
řeknu, život po porodu je vyloučený pupeční šňůra je už teď moc krátká.
• Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude
všechno trochu jinak, než jsme zvyklí.
Tunel, na jeho konci světlo...
• Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život
končí - a vůbec, život není než velká
stísněnost v temnotě.
• No, já přesně nevím, jak to tam bude
po porodu vypadat, ale každopádně
uvidíme mámu a ta se o nás postará.
• Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má
podle tebe být?
• No, přece všude kolem nás! V ní a díky
ní žijeme. Bez ní bychom nebyli.
• Tomu nevěřím. Žádnou mámu jsme
nikdy neviděli, takže je jasné, že žádná
není.
• Ale někdy, když se ztišíme, můžeme
ji zaslechnout, jak k nám promlouvá.
Víš, já si myslím, že opravdový život
nás čeká až potom...
Zdroj: Internet
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Kultura
v Uherském Ostrohu
KULTURNÍ AKCE V UHERSKÉM OSTROHU V ŘÍJNU
3. 10.
17.00 hod.
3. 10.
4. 10.
17.00 hod.
18.00 hod.
5. 10.
7. 10.
13. 10.
15.00 hod.
15.00 hod.
od 9.00
hod.
19. 10. – 21.
10.
22. 10.
18.00 hod.
24. 10.
18.00 hod.
25. 10.
od 9.00
25. 10.
3. 11.
4. 11.
15.00 hod.
Vernisáž výstavy Inspirace folklórem
Klub dříve narozených
Společenství luny
Sebeléčení II.
Oslavy ZŠ
Festival lidových muzik
Zvaní na hody
zámecká galerie
odbor kultury
koncertní sál
taneční sál
GS
odbor kultury
zámecké nádvoří
zámecké nádvoří
Uh. Ostroh
ZŠ
odbor kultury
Ostrožan II
Ostrožské hody s právem
Uh. Ostroh
Leonardova zámecká dílna
Noční orientační závod
Podzimní dílnička
Dobrodružné nocování na Pastelce
Bloudění duší aneb Erbenova
Kytice
Vernisáž výstavy Dějiny udatného
českého národa
taneční sál
sraz před DDM
DDM
DDM
Město Uherský Ostroh
a Ostrožan II
Haštera
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
zámecká galerie
městská knihovna
OSTROŽSKÁ CHASA A MĚSTO UHERSKÝ OSTROH VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ
OSTROŽSKÉ HODY S PRÁVEM
PÁTEK 19. ŘÍJNA 2012
16.30 hodin Zámecký košt vína
(zámecká vinotéka)
16.30 hodin Stavění hodové máje před zámkem
20.00 hodin Beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci
(zámecký koncertní sál)
SOBOTA 20. ŘÍJNA 2012
13.00 hodin Řazení hodového průvodu
– hostinec Pod Lipami
13.30 hodin Chození po stárkoch
(s dechovou hudbou Blatnička)
14.00 hodin Zámecký košt vína
(zámecká vinotéka)
16.30 hodin Potvrzení hodového práva před zámkem
20.00 hodin Hodová taneční zábava na sportovní hale
(dechová hudba Blatnička, Čmeláci)
NEDĚLE 21. ŘÍJNA 2012
10.30 hodin Slavnostní hodová mše svatá
(řazení u zámku)
16
Trasa hodového průvodu:
Hostinec Pod Lipami – řazení průvodu
ul. Zemědělská, ul. Dlouhá – stárek Martin Čech, ul. Svobodova,
Sídliště – stárka Michaela Molková, ul. Svobodova, ul. Rybáře před
zámek – potvrzení hodového práva
Děkujeme všem sponzorům a krojovaným účastníkům
www.uhostroh.cz
Festival hudebních muzik lidových nástrojů opět v Uherském Ostrohu
7. 10. 2012 na zámku v 15.00 hod.
Festival prezentuje lidové nástroje různých etnik, srovnává jejich společné znaky
i rozdíly, zachycuje různé fáze vývoje nástrojů a jejich uplatnění v kulturách národů.
Každoročně se v programech představuje
široká škála instrumentáře z různých etnografických oblastí České republiky i celého
světa. Festival je koncipován jako ozvěna
Slováckých slavností vína a otevřených památek.
Programy jednotlivých ročníků festivalu
jsou zaměřeny tematicky, např. „Ovíněné
inštrumenty“, „Hudba z hor“, „Paste sa,
ovečky“, „Slovanstvo ve svých zpěvech“
apod.
Součástí festivalu jsou výstavy „Folklorní
fotosalon“, ocenění Vinařská obce roku,
poslechové pořady z hudebních archivů,
besedy u cimbálu či plavby hudební lodí
po řece Moravě.
Letošní ročník festivalu má podtitul Muzika pod nohy aneb Jak se k tanci hraje.
Program je připraven nejen v Uherském
Hradišti a v Míkovicích, ale také na zámku v Uherském Ostrohu. Návštěvníci se
letos mohou těšit na
pestrou přehlídku
folkloru.
Vystoupí
například Národopisný soubor Postřekov, Zayva Banda
(H), Mladí Burčáci
či folklorní skupina
Zamutovčan (Zámutov – SK). Folklorní
inspiraci měl Zdeněk Hudečka, který
svá díla představí
na výstavě Slovácko
& Valašsko, kterou
budete moci zhlédnout v Galerii V. Hrocha
v Klubu kultury UH.
Nedělní Muzicírování na zámku v Uherském Ostrohu zpříjemní Zamutovčan,
Malá Nivnička a dětské muziky ZUŠ Smetanova z Brna, Červánek z Hradce Králové
a Malý Vtáčnik z Prievizde. Informace naleznete na programových plakátech a na
www.kkuh.cz.
Tancování na hody
Estli si chceš zatančit s hodovú chasú
pod májú na hody, toš dojdi na zkúšku
na Zámek. Zkúšáme každý pátek večér
od 20.00 hodin. Pod pažu si nezapomeň vzít něco na tančení.
Hodová chasa
SLOVÁCKÉ MÚDRO
Alkohol ti nedá odpověď na fšecko.
Ale aspoň u něj zapomeneš na otázky.

Mařka Bočková peskuje v Ostrohu svojého starého:
„Si úplně nemožný a nespolečenský! Už
rok ně nepřínésls žádnú kytku!“
„… a tys ně kdy naposledy donésla pivo?“
odsekne zákonitý.

Učitelka hudby na zušce varuje žáka Libora Galuškového:
„Estli ňa budeš furt zlobit, tož namluvím
tvojéj matce, že máš veliký talent!“

Archimédůj zákon =
Študent ponořený do alkohola, je z hospody vytláčený vztlakovú silú, kerá sa rovná
súčtu jeho účtú, keré má zaplatit.

Po pátém prohraném zápase si trenér
místního fotbalového klubu svolá všechny
hráče:
„Chlapi, hodně jsem o vás přemýšlel, jak
hrajete a konečně jsem přišel na to, jak
můžete pořád jenom vyhrávat.“
Chlapi nadšeně:
„A co máme dělat?“
„Založte si dechovku,“ odpoví trenér.

Rybář Ota Halíkúj z Ostroha chytí na Štěrku zlatú rybku. Vytáhne ju na břeh a rybka najednú promlúví lidským hlasem:
„Dyž ňa pustíš, splním ti tři přání.“
Rybář Otík na ňu vyjeveně čučí a eště než
sa vzpamatuje z překvapéní, vykúkne
z vody iná ryba a povídá:
„Nepúšťaj ju, kecá!!“

Obchodník donde k paní domu Kači Ševčíkovéj a chce jí prodat speciální vodní
vysavač. Vyleje na koberec kýbl močůvky
a povidá:
„Estli to nevyluxuju do pěti minut, tož to
fšecko slížu!“
„Tož vám přejú dobrú chuť,“ nato Kača,
„nám totiž nejde prúd…“
17
OSTROŽSKÉ LISTY
MIREK DUŠÍN S JINDROU HOJEREM VYLEZLI Z VITRÍNY
Velkým překvapením vernisáže unikátní výstavy Rychlých
šípů v zámecké galerii bylo vystoupení Mirka Dušína a Jindry
Hojera v podání herců Slováckého divadla. Návštěvníci galerie
nemohli uvěřit svým očím, když při vstupu do třetího výstavního sálu ve veliké vitríně nalezli Mirka Dušína a Jindru Hojera
v životní velikosti. Obě oblíbené Foglarovy postavy se okamžitě
staly hlavním terčem všech příchozích fotografů. Ještě větším
překvapením bylo, když chvilku po zahájení vernisáže, kterou
společně s hlavní organizátorkou knihovnicí Lenkou Hrdinkovou uvedla starostka Uherského Ostrohu Ing. Hana Příleská,
postavy Rychlých šípů ožily a čile se vmísily mezi mluvčí. Mirek
Dušín vysvětlil, že si všichni chlapci ze slavné pětky jako bojový
úkol určili dostat se do Uherského Ostrohu, přičemž si každý
z nich mohl zvolit jeden nápomocný předmět. Zatímco Mirek
Dušín si vzal mapu, Jindra Hojer kompas, zbytek pětky si zvolil gumový míček, plyšového medvídka a tkaničku. Není divu,
že se ostatním nepodařilo zámek najít. Přítomní chlapci však
celou společnost nejen pobavili svým vyprávěním, co všechno
ve své klubové činnosti dělají, ale donutili návštěvníky zapojit
se a zdravě si zacvičit. Když na chvíli pustili ke slovu také předsedu Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) Miloše Vraspíra
a člena klubu a velkého fandu „šípáků“ Ostrožana Vladimíra
Vyskočila, prohlédli si výstavu a poté zhodnotili, že by se měli
vrátit i s ostatními chlapci a všechny exponáty pečlivě prozkoumat.
A že se toho ve čtyřech sálech zámecké galerie podařilo nashromáždit skutečně mnoho. Jedna místnost byla věnována
životu a dílu Jaroslava Foglara, ve druhé jsme nalezli materiály
vydané SPJF, ve třetím slavné komiksy Rychlé šípy, a to i ve 3D,
takže zde byly k zapůjčení speciální brýle a poslední sál ukazoval klubovou činnost dnes včetně několika interaktivních úkolů,
které si návštěvníci mohli sami vyzkoušet. Výstava trvala až do
30. září a nenechaly si ji ujít ani děti z místních škol a školek.
Andrea Helmichová
vedoucí odboru kultury
František PAVLICA
Jaroslav STRNAD
Narodil se v Kyjově (ročník 1971), od dětství žije v Hroznové
Lhotě, kde se prolíná Strážnicko, Dolňácko i Horňácko, takže silná
folklorní tradice bezesporu ovlivňuje jeho životní stal i výtvarnou
tvorbu. Zpočátku maloval klasickou krajinu, pak expresivně pojednané obrazy s duchovně-sakrálními náměty, s rostoucí malířskou zkušeností úspěšně zkusil i disciplinu nejtěžší – figurální
motivy a portréty.
Před časem začal zkoušet barevnou litografii a jako první přenesl touto technikou obraz, namalovaný pro plakát na „živé jesličky“ v Hroznové Lhotě. Zde se poprve inspiroval poetikou inzitních
malířů nebo, chcete-li naivistů - také se jim říká „malíři něžného
srdce“. Během dvou let takto vytvořil dalších jedenáct listů, v nich
námětově zpracoval hospodářský rok a zejména folklorní tradice
na Slovácku (tři králové, fašank, vynášení Moreny, šlahačka, májová, pouť, žně, hody, vinobraní, dušičky). František je veskrze pozitivně naladěný člověk, navíc velmi aktivní - má vcelku početnou
rodinu, zajímavé podnikání, hraje divadlo a organizuje kulturní
akce a pochopitelně maluje. Znám ho dlouho, ale nikdy jsem ho
nepotkal ve špatné náladě. Bezesporu dokáže přetlak své energie
a dobré nálady předávat svým přátelům. A to i prostřednictvým
svých obrazů.
Miroslav Potyka
18
Knihovnice Lenka Hrdinková s Mirkem Dušínem a Jindrou
Hojerem
Narodil se v roce 1953 v Novém Městě na Moravě, ale od mládí
žije v Uherském Hradišti. Vystřídal několik zajímavých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako řidič v Okresním kulturním středisku
v Uh. Hradišti, pak jako autoopravář, nyní je zaměstnán v ateliéru
reklamní fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Fotografií se vážně začal zabývat poměrně pozdě, někdy kolem
rok 1996. Předtím sám pro sebe fotografoval přírodu, především
milovanou oblast Chřibů. Fotografuje ovšem i reportáž a krajinu.
Jelikož je sám aktivní muzikant (folklor, folk, country), často svým
objektivem sleduje a zachycuje muzikanty, tanečníky, zpěváky,
fašančáry, účastníky hodů a podobných folklorních slavností.
MP
www.uhostroh.cz
Pozvánka na výstavu
Nové knihy • Nové knihy
Beletrie
Brown, S.
Cornwell, B.
Cornwell, B.
French, D.
Gruša, J.
Hájíček, J.
Hesová, P.
Kohout, P.
Texas. Odhodlaný Chase
Rebel
Zrádce
Tak trochu úžasní
Život v pravdě aneb lhaní z lásky
Rybí krev
Staré a nové světy
Můj život s Hitlerem, Stalinem
a Havlem I., II.
Kříž, J.
Hotel - Posel -Loď
Lustig, A., Lustigová, E. Povídky
Muchamore, R.
Motorkáři
O´Connor, A-M.
Dáma ve zlatém
Paul, J.
O štěstí v umírání
Peetz, M.
Úterní ženy
Toman, M.
Frajer
Urban, M.
Boletus Arcanus
Vaculík, L.
Rušný dům
Poezie
Blatný, I.
Dvořáčková, V.
Nosek, Š.
Pištora, J.
Skácel, J.
Slíva, V.
Pomocná škola Bixley
Vždycky přece někde
Na svobodě
Básně a Brundibásně
Noc s Věstonickou Venuší
Račí mor
Naučná
Brycz, P.
Dvořáček, P.
Charypar, M.
Tywoniak, J.
Kantorek, P.
Pacner, K.
Šantora, R.,
Trojan, O.
Tátologie
České památky Unesco
Máchovské interpretace
Nízkoenergetické domy 3
Jak přežít sport
Osudové okamžiky XX. století
Skautské století
Jak mluvit s dětmi o sexu
Dětská beletrie
Brezina, T.
Brycz, P.
Černá, O.
Eichlerová, I.
Gehm, F.
Gehm, F.
Gehm, F.
McCombie, K.
Myracle, L.
Nesvatba, M.
Verne, J.
Gunston, B.
Ty kluci jsou fakt šílený!
Co si vyprávějí andělé?
Z domu a zahrady
Logopedické pohádky
Super modelky
Šílený plán
Školní superstar
Moje trhlá rodinka
10, Neobyčejný deník obyčejné holky
Krok za krokem celým rokem
Cesta kolem světa za 80 dní
Válečná technika od oštěpu po stíhačku
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
V rámci Týdne knihoven, tj. 1. – 5. října, knihovna nabídla zájemcům besedu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Autor
v Uherském Ostrohu hostoval již podruhé, poprvé asi před pěti
lety. Příchozí si vyslechli zajímavé informace o cestách autora
k historické detektivní próze, o soužití a spolupráci se svojí manželkou, rovněž historičkou. Znalosti historických dat i tvůrčí elán
pana Vondrušky je velký, a tak jistě nebude nouze o další romány.
Nedávno vydaný druhý díl Přemyslovské epopeje, stejného roz-
Městská knihovna připravuje na listopad velkoplošnou
výstavu se zajímavým názvem:
Dějiny udatného
českého národa
Informace z knihovny
sahu jako díl předešlý, jistě jeho obdivovatele neodradí, ale mohou se těšit na nové tituly.
V Týdnu knihoven nabízíme tradiční registrace zdarma na
jeden rok a prominutí upomínkových poplatků.
Nebude chybět oblíbený bazar časopisů a možnost vybrat si
z knižních darů jiných čtenářů.
Za knihovnu: Lenka Hrdinková
Leonardova
zámecká dílna
Občanské sdružení HAŠTERA ve spolupráci
s Městem Uherský Ostroh pořádá
Autorkou výstavy je úspěšná česká
ilustrátorka
KURZ MALOVÁNÍ A KRESLENÍ
Lucie Seifertová.
Přijďte si vyzkoušet různé výtvarné techniky
a nebo si jen tak zatvořit s lektorkou
Expozice vychází z autorčiny stejnojmenné knihy, která se
dostala mezi bestsellery a získala také řadu ocenění (Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003, Zlatá stuha za
nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež,
Zlatá pečať za nejlepší polygrafický počin).
Součástí výstavy bude prodej knih Lucie Seifertové.
Zahájení výstavy: neděle 4. 11.
(vernisáž v 15.00 hodin
v zámecké galerii)
Ukončení výstavy: středa 28. 11.
Vstupné 20 Kč
20
pro všechny ve věku 15 až 99 let.
Mgr. Magdalénou Štachovou.
Začínáme v pondělí 22. 10. 2012 v 18 hodin
v tanečním sále ve 2. patře na zámku v Uherském Ostrohu
Kurzovné 200 Kč (5 dvouhodinových lekcí)
Bližší informace na telefonu 603 426 523
Účast potvrďte emailem na adresu [email protected] nebo na telefon 603 426 523
www.uhostroh.cz
Z vašich
dopisů
TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU
ZA NAŠÍM MĚSTEM PO ROCE
Mnohým z nás ani za dlouhý rok z mysli nesešel záměr rozsáhlé
těžby štěrkopísku za naším městem, o kterou již několik let usiluje
těžařská firma Františka Jampílka.
Zatím co my, obyvatelé Ostrohu, se strachujeme o své památky,
domy a čisté prostředí, odborníci z Hodonínska a našich sousedních obcí znepokojeně poukazují na svůj nejvzácnější a největší
zdroj pitné vody pro 130 000 obyvatel Hodonínska, který se nachází v blízkosti plánované těžby a který by byl, dle odborníků,
nevratně těžbou ohrožen.
Začátkem roku 2011 jsme založili Občanské sdružení Zelená hráz
a opakovaně vás informovali o vývoji situace, následně přes 900
občanů našeho města podepsalo petici proti těžbě a v srpnu
2011 proběhlo veřejné projednání, kterého se zúčastnily stovky
obyvatel Uherského Ostrohu a také spousta odborníků, kteří vydali řadu záporných stanovisek. To bylo taky důvodem, proč jsme
čekali okamžitou zamítavou reakci Ministerstva životního prostředí a nyní, po roce čekání, hledáme odpověď, proč se tak nestalo.
Stejně jako v roce 2007, tak i nyní požádal těžař o ukončení posuzovacího procesu.
Dopisem ze dne 9. 8. 2012, doručeným na Ministerstvo životního
prostředí dne 17. 8. 2012, požádal oznamovatel o ukončení procesu
posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí podle
zákona z důvodu doplnění nezávislého znaleckého hydrogeologického posouzení za účelem objektivního posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Vzhledem k výše uvedenému Vám sdělujeme, že Ministerstvo životního prostředí ukončilo ve smyslu paragrafu 23 odst.
2 zákona proces posuzování vlivů uvedeného záměru na životní prostředí.
Můžeme se jen domnívat, že zřejmě ani nyní nebude důvodem
tohoto stažení plán schválení záměru. Zdá se, že čas těžaře netlačí, zatím co obyvatelé Uherského Ostrohu (a zcela jistě i celého
Hodonínska) by rádi měli ve věci jasno.
MUDr. Martina Hýžová
za Občanské sdružení Zelená hráz
Doufejme, že takový pohled Ostrožany nečeká
TĚŽBA A ÚPRAVA ŠTĚRKOPÍSKU
V UHERSKÉM OSTROHU
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/
2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění – zpětvzetí žádosti investorem – stanovisko VaK Hodonín, a.s. pro Občanské sdružení Zelená hráz
Skutečnost, že investor vzal v předmětném posuzování svou žádost již podruhé zpět, je možno chápat jako vyhranou bitvu, nikoli však jako vyhranou válku. Ta bude bezesporu pokračovat, je
jen otázkou kdy.
Co se týče úřadu, který vedl toto druhé kolo posuzování, tj. MŽP,
OVSS VIII Olomouc, je nutno konstatovat, že dlouhodobě porušuje zákon (do 30 dní od uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku měl vydat stanovisko). Veřejné projednání proběhlo v srpnu
2011, stanovisko nebylo v průběhu 12 měsíců vydáno a investor
vzal v srpnu 2012 svou žádost zpět.
Dle našeho názoru pracovníci úřadu neustále hledali cesty, jak
vydat souhlasné stanovisko, bylo zadáno zpracování dalšího „posudku stávajících posudků“, následně měl být ještě tento materiál dále dopracováván, což však bylo ze strany zpracovatele, tj.:
RNDr. Kněžka a RNDr. Koroše odmítnuto. Předložení předmětné-
ho elaborátu si naše společnost vynutila a zcela zjevně se nejedná
o podklad, který by doporučoval vydání souhlasného stanoviska.
Domníváme se, že se Ministerstvu nepodařilo zajistit podklad, na
základě kterého by mohli vydat souhlasné stanovisko, a aby nemuselo dojít k vydání stanoviska negativního, došlo znovu k dohodě s investorem a k již druhému zpětvzetí žádosti.
Tuto situaci je možno přirovnat třeba k fotbalu, kdy již podruhé,
těsně před koncem zápasu, za stavu 2:0 prohrávající družstvo
skrečuje zápas s tím, že se bude hrát znovu, jen se ještě neví kdy.
To, že v celém procesu bylo ignorováno porušování řady právních předpisů, řada negativních stanovisek dotčených subjektů
a zejména skutečnost, že záměr ohrožuje prameniště pitné vody
pro 130 000 obyvatel, jsme zmiňovali ve všech našich vyjádřeních
a v této chvíli není nutno rozvádět.
Nyní je na místě být nadále ve střehu a aktivity pana Jampílka sledovat, protože, jak je uvedeno v úvodu, válka neskončila!
Ing. Martina Škodáková,
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
21
OSTROŽSKÉ LISTY
LÍSTKY, KTERÉ ZMENŠILY SVĚT
V životě se setkáváme s lístky, které skutečně zmenšily svět.
Na světě jsou zastoupeny ve velkém počtu, ale přesto k nám
nahlédnou jen velmi zřídka. Doba lístky postupně vytlačuje a
nahrazuje moderními prostředky. Na mobilní telefon nám přichází textové zprávy sms a ve světě počítačů si pak mejlujeme
s celým světem.
Tušíte již, přátelé, které lístky jsou na pořadu dne? Samozřejmě, že se jedná o pohlednice. No, schválně, kdy naposled jste
od někoho dostali pohlednici? Na druhé straně, kdy jste někomu poslali pohlednici třeba našeho města? A že jich město
nemá málo. Asi je to těžké vzpomínání.
Přesto je ale pojem pohlednice v dnešním světě každému jasný. Dříve, ještě za císaře pána, se užíval název korespondenční
lístek. Kolem roku 1900 se už ale zažil název pohlednice. Historie
pohlednic je však mnohem starší. Už ve starém Egyptě se posílaly svitky papyru s textem a kresbou. Takže zase jsme nic nevymysleli, pouze zdokonalili. Údajně nejstarší pohlednice na našem
území je pohled zobrazující horu Sněžku, který se
datuje 22. 7.
1873.
Zlatý
věk
pohlednic je
již dávno za
námi. Ten probíhal v letech
1896 – 1918.
Nejprve bylo
na pohlednicích
hodně
málo
místa
na sdělení. To
bylo vymezeno pod obrazovou
částí
a celá druhá
strana sloužila pro adresu.
Byla to tzv.
dlouhá adresa. V roce 1905 došlo k přelomu a adresa byla půlená. Druhá část pak sloužila pro sdělení. A to jsou pohlednice,
které trvají dodnes a my je důvěrně známe.
Druhů pohlednic je nespočet. Pohlednice žánrové, fotografické, místopisné, ale také pohlednice látkové či na dýze. Dřívější
výrobci pohlednic se v nápadech předháněli. Podíváme-li se na
pohlednice lupou, spatříme různé techniky. Mezi nejvzácnější
patří litografie, kterou později nahradil světlotisk, autotyp a v neposlední řadě rastrová mřížka. V roce 1951 nastává éra moderních pohlednic. V roce 1995 se objevuje první elektronická pohlednice, a pak postupně textové zprávy SMS a obrazové zprávy
MMS na mobilních telefonech. Ty jsou nám známé a používáme
je velmi často. Po přečtení se zpráva vymaže a obrázek povětšinou také skončí jeho smazáním.
Pěknou pohlednici si však na památku uschováme a mnohdy
22
na ní máme uchován i rukopis osoby, která nám byla blízká, ale
mezi námi už není. Podíváme se na poštovní razítko i známku
a lehce zjistíme, jak je zpráva stará.
Umělecký závod Karla Swiedernocha ve Vídni vyrobil i několik pohlednic Uherského Ostrohu, které jsou krásně malované
a dnes velmi vzácné. Patří mezi nejstarší. Výrobců pak bylo ale
nespočet a my tak můžeme na starých pohlednicích zaznamenat proměny našeho města. Díváme se tak na slavnosti na náměstí, na starou židovskou synagogu, na plavbu lodí po řece
Moravě, na starý mlýn a spoustu jiných událostí. To všechno
zmizelo v zapomnění proudu času. Pokud by nebylo těchto malých lístků, které zmenšily svět, pak by naše představa o zašlých
časech našeho města byla velmi mlhavá.
Pohlednice, kterou si prohlížíte na stránkách listů, je okénková
a datuje se do válečného roku 1914. Jsme v první světové válce.
Ze známky vzhlíží přísná tvář císaře pána a na adrese je znát, že
je adresovaná do Prahy Smíchova. Cituji z textu: ,,Drahá máti,
dojeli
jsme
k
hranicím
uherským do
Uherského
Ostrohu, kde
jsme prozatím ubytováni
v
bývalém
Lichtenštejnském zámku,
dokud nedojdou povely
a
nepotáhneme na Maďary. Je zde
všeho dost.
Špek, chleba,
salám,
tlačenka, výborná slivovice,
maso
atd. Huváček
Josef, 2. pluk
českoslovanský, 1. prapor, 3. setnina, 3. četa, Ostroh, zámek Lichtenštejn.“
Na pohlednici zprava v prvním okénku vidíme panorama města s komínem Wintrovy sladovny (v místě Sokolovny), v okénku
pod ním válcový mlýn (dnešní Yaro), dole pak hostinec Nový
svět, uprostřed pivovar, pod ním cukrovar (dnešní Dyas) a vila
v cukrovaru, dole pohled na náměstí a ještě jeden pohled na náměstí s původní nízkou věží kostela, vlevo opět náměstí s věží,
jakou již známe. Pod tímto okénkem je část ulice, kterou se mi
nepodařilo identifikovat. Povědomý je snad čtvrtý patrový dům.
Pokud by někdo poznal, ať směle dá vědět do redakce. Poslední
okénko dole vlevo je budova nádraží.
Věřím, přátelé, že vás historie kouzelných lístků, co zmenšily
svět, alespoň trošku zaujala, a také doufám, že se světem starých
pohlednic se na stránkách Ostrožských listů ještě setkáme.
Vladimír Procházka
(redakčně kráceno)
www.uhostroh.cz
Pro motoristy
Železniční přejezdy
V posledních letech zaznamenává Drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali
při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to
již při každé šesté nehodě. V České republice je
více než osm tisíc železničních přejezdů. Každý
musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při dodržování všech pravidel
ze strany účastníků silničního provozu je tedy
střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich při
několika stech nehodách ročně zahynou desítky
osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době,
kdy to zákon zakazuje. Riskantní chování řidičů
automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika
Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž
je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává
takřka polovina všech nehod.
Železniční přejezd je úrovňové křížení pozemní komunikace s železniční tratí. V každém takovém případě jde o velmi nebezpečné a kritické místo, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Také
z toho důvodu je řidič na železniční přejezd včas (téměř čtvrt
kilometru předem) upozorněn dopravními značkami.
Každý železniční přejezd bez rozdílu musí být označen výstražným křížem. Na takto označeném přejezdu si řidič musí počínat
zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Na železničním přejezdu má vždy přednost
vlak! Navíc na přejezd včas upozorňují dopravní značky, a to ve
vzdálenosti 80 m, resp. 160 m návěstní deska s jedním, resp. dvěma šikmými pruhy a ve vzdálenosti 240 m návěstní deska se třemi šikmými pruhy, nad kterou je další dopravní značkou rozlišeno,
zda se jedná o přejezd se závorami či bez závor. Každý železniční
přejezd je zabezpečený, a to buď pouze výstražným křížem nebo
určitým druhem přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Na přejezdu zabezpečeném pouze výstražným křížem si řidič
musí počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet. K tomu mu přispívá trvalá údržba předepsaného rozhledu z pozemní komunikace na železniční
trať. Řidič smí jet ve vzdálenosti 50 m před přejezdem a při jeho
přejíždění rychlostí nejvýše 30 km/h. Na blížící se vlak je řidič upozorněn houkáním. Strojvedoucí vlaku jedoucí k takovému přejezdu má za povinnost před přejezdem opakovaně houkat. Svítí-li
přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího
zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního
přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní
značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na
takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať. Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit
vozidlo mimo železniční trať. Nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni. Je-li řidič sám a vozidlo nelze odstranit, pak
neprodleně telefonuje na linku tísňového volání (112) a oznámí
hrozící nebezpečí, současně na jednu stranu tratě umístí trojú-
helník (nejlépe do vzdálenosti několika set metrů) a na druhou
stranu běží sám, aby gesty informoval strojvedoucího případně
přijíždějícího vlaku o hrozícím nebezpečí na přejezdu. Vozidlo
ponechané na železničním přejezdu může být v právním smyslu
kvalifikováno jako „obecné ohrožení“.
V některých případech je nutné bezpečnost na přejezdu zajistit
použitím určitého druhu přejezdového zabezpečovacího zařízení, které informuje řidiče o pohybu vlaku. Každé takové zařízení
splňuje požadavky na bezpečnou funkci a je schopné i při vlastních poruchách informovat o své poruše buď přímo strojvedoucího vlaku, nebo pověřeného dopravního zaměstnance. Strojvedoucí pak při jízdě k porouchanému přejezdu smí jet rychlostí
nejvýše 10 km/h a musí opakovaně houkat – podobně jako před
přejezdem zabezpečeným pouze výstražným křížem.
Kdy řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd?
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo
zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí,
svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem
f ) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné
přejetí a pokračování v jízdě
V případech uvedených pod písmeny a), b) a c) smí řidič vjíždět
na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě
je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny
pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče
prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.
Jaroslav Lunda
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
M a y ů v c u k r o v a r - 150 let od založení
Už jen sám pojem „cukrovar“ v nás vyvolává příjemné sladké
pomyšlení, aniž bychom si na jeho produktech přímo pochutnávali. A pokud máte chutě na sladké, stačí, když si uvaříte hrnek kávy či čaje a vhodíte kostku cukru. I ona má svou historii.
A cože má „bílé zlato“ společného s naším městem? Víc, než
si myslíte. Téměř 70 let zde prosperoval cukrovar, jenž se stal
nejen zdrojem pracovní příležitosti pro stovky místních i přespolních dělníků, ale který prostřednictvím svých výrobků také šířil
povědomí o našem městě po celé Evropě, v Malé Asii i Africe.
Letos uplyne od jeho založení dlouhých 150 let, plným právem
si zaslouží naši vzpomínku, i když na jeho pozemcích a v jeho
budovách sídlí už přes 80 let závod docela jiný.
zájmu bylo další rozšiřování průmyslového podnikání. A tak roku
1867 připojili ke svému vlastnictví cukrovar v Hejčíně a roku
1868 založili cukrovar i v Uherském Hradišti – Starém Městě.
V daném oboru se jejich firma stala jednou z nejrozsáhlejších.
Z původně malých továren přiměřených tehdejším poměrům,
které zpracovávaly denně v kampani asi 1000 q řepy a vyráběly
výhradně homolové zboží, se využitím veškerých vymožeností
cukrovarnického průmyslu staly postupem času velké podniky
s moderním zařízením, dodávající surový, drcený i kostkový cukr
do celého Rakouska-Uherska i do zahraničí, v nichž našly zaměstnání stovky námezdních dělníků.
Uherskoostrožský cukrovar bratří Mayů byl zpočátku rovněž
Z technických plodin, jejichž pěstování pomohlo v 19. století nevelkých rozměrů. Původně Hermann May odkoupil od velkostatku
knížete
vyvést z problémů
Lichtenštejna nezemědělskou výpatrnou část lánu
robu, to byla přepři veselské silnici
devším
cukrová
a zbudoval na ní
řepa. Té se zvláště
první provozovnu.
dařilo na úrodné
Zásluhou velké připůdě moravského
činlivosti a prozíraSlovácka, což zde
vosti majitele závod
vedlo od 60. let
postupně vzkvétal
k úspěšnému roza zdárně prospevoji cukrovarnickéroval. Díky intenzivho průmyslu. Řeky
nějšímu polnímu
zajišťovaly dostatek
hospodaření bylo
vody, vodní síly, kraj
dosahováno většíbyl protkán rozvětho výnosu cukrovvenou sítí silnic,
ky, což se projevilo
procházela zde Seve stálém zdokonaverní dráha z jihu
lování vybavenosti
na sever a Vlárská
Cukrovar, rok 1911 – pohled od zimního stadionu
uvnitř a rozšiřováze západu na výní podniku vně,
chod,
převážná
část obyvatelstva se zabývala zemědělstvím a byl zde i nadbytek zejména pak připojením pozemku směřujícímu až k potoku
levných pracovních sil. I to vše v souhrnu nahrávalo úspěšnému Okluky. Již roku 1863 pracovalo v cukrovaru 8 parních strojů
cukrovarnickému podnikání, v němž se prosadila především ži- o výkonu 57 koňských sil, voda se odebírala z řeky Moravy. Jen
dovská rodina Mayů z Břeclavi, která svou podnikatelskou dráhu pro ilustraci uveďme několik údajů o množství zpracované řepy
v kampaních: r. 1877/78 - 123 669 q, r. 1878/79 - 159 971 q, r.
zahájila na pronajatém velkostatku v Pozořicích u Brna.
Bratři Abraham a Hermann May již v roce 1851 přesídlili do 1880/81 - 267 630 q, r. 1881/82 - 281 011 q. Zpočátku dodával
Hejčína u Olomouce, kde po desetiletém hospodaření na od- cukrovar snad výhradně homolové zboží a teprve později veškekoupeném hospodářském dvoře a dalších pronajatých velko- ré druhy zboží bílého / 1882/83 a 1884/85 surový cukr, homole,
statcích založil Abraham May hejčínský lihovar a drožďárnu, drcený a snad již i kostkový cukr; 1887 a 1890 surový, rafinozatímco jeho bratr Hermann May se usazuje v Uherském Os- vaný – čištěný a zjemněný cukr a z něho kostky podle patentu
trohu. Zdejší okresní úřad projednal 1. října 1862 žádost firmy Leopolda Maye; 1893 a 1896 surový, drcený a kostkový cukr
Abraham a Hermann May, David Spitzer a Adolf Popper o zří- vyráběný moderním způsobem /difuze a osmóza/. S cukrem
zení cukrovaru a lihovaru /ten přestal pracovat už v roce 1879/ se většinou jezdilo do stanice Bzenec na Severní dráze. V souv Předměstí Uherského Ostroha čp. 254; moravské místodrži- vislosti se zahájením přepravy osob i zboží ze stanice Uherský
telství v Brně vyslovilo definitivní souhlas 14. dubna 1863. Oba Ostroh na železniční trati Brno – Uherský Brod 1. října 1887 byla
bratři cukrovar provozovali pod německým názvem firmy Unga- už v roce 1889 vybudována do cukrovaru vlečková kolej. V roce
risch-Ostraer Zuckerfabrik der Gebrüder May in Ung.- Ostra / 1893 cukrovar obhospodařoval v jedné vlastní a pěti propachtoUherskoostrožský cukrovar bratří Mayů v Uh. Ostrohu /. V jejich vaných ekonomiích na 1 036 ha půdy, v roce 1904 4 propach-
24
www.uhostroh.cz
tované dvory: Louka, Ostrožská Nová Ves, Nivnice a Kunovice
– celkem 940 ha půdy.
Cukrovarnická společnost získala do svého majetku i panský Marianna – rozená Engel – Janossi z Peštu, proslulá svojí dobmlýn čp. 58, který stál na řece Moravě u Uh. Ostrohu a jehož ročinností /více v příštím čísle OL/.
Cukrovar vedený oběma bratry, dokonalými odborníky, po
počátky spadají až někde do 16. století. V 19. století patřil svými
všech
stránkách prosperoval. Kampaň trvávala 2 – 3 měsíce,
deseti složeními na mouku a třemi na kroupy k největším voddenně
se zpracovalo 10 – 11 000 q řepy, po 4 měsíce následoním zařízením na řece. Již od roku 1863 bylo vodní právo mlývala
rafinace.
Cukr se prodával v sídle podniku nebo v prodejní
na omezeno ve prospěch náhonu pro cukrovar a Mayové další
centrále
ve
Vídni
na Schwarzenberské ulici č. 10. Závodní neléta usilovali o jeho získání. Využili příležitosti, kdy v roce 1890
mocenská
pokladna
cukrovaru pojišťovala k roku 1879 na 250
mlýn vyhořel, odkoupili jeho sutiny i s vodním právem od knížedělníků,
v
kampani
roku
1913 se kromě stálých zaměstnanců
te Liechtenštejna za cca 30 000 zlatých a v letech 1893 - 1896
uvádí
308
sezonních
dělníků.
Za 1. světové války zde bylo zajej přestavěli na moderní válcový mlýn „amerického typu“ pro
městnáno
hodně
ruských
a
italských
zajatců a cukrovar veřejně
mletí obilí na mouku a šrotování obilí na krmiva pro vlastní i nai
tajně
podporoval
mnoho
obyvatel,
zejména
úředníků a učitelů,
jaté rozsáhlé dvory. Od roku 1895 začaly tři turbíny o 120 koňjako
„deputátníků“
závodu,
čímž
je
uchránil
od
hladu.
ských silách vyrábět stejnosměrný elektrický proud k osvětlení
Se
vznikem
Československé
republiky
roku
1918
se poměry
mlýna a cukrovaru, od roku 1910 části města, synagogy a díky
podstatně
změnily.
Stoupla
cena
cukrovky
/26
K
za
1
cent/, byla
P. Josefu Bartákovi i kostela. Současně tamtéž Mayové koupili
zavedena
trojí
směna,
mzdy
přizpůsobeny
drahotním
poměrům,
a zmodernizovali vodní pilu a přistavili bednárnu, která vyráběla
bedny na cukr až do roku 1920, kdy byla přestěhována do Uh. roční bilance vykazovala schodky. V této těžké době, v září 1919,
onemocněl a dva roky po své ženě zemřel mladší z bratrů Jakub
Hradiště, pila pokračovala v činnosti dále.
Zakladatelé firmy Abraham a Hermann May záhy po sobě May, jeho nástupcem se stal nejstarší syn dr. Bedřich May.
Poněvadž vývoz do ciziny byl pro vysoká cla sousedních zemí
v jednom roce 1893 zemřeli. Dědictví se ujali jejich synové
omezen a zdejší
– po Abrahamorafinerie vyžadovavi Bedřich, Isidor
la větších režijních
a František, po Hernákladů, byl v roce
mannovi Leopold,
1920 její provoz
Jakub a Julius. Za
z úsporných důvonich byly všechny
dů zastaven a slourodinné
podniky
čen s rafinerií uhervedeny ve čtyřech
s ko h r a d i š ť s ko u ,
komanditních
která byla co nejúspolečnostech:
čelněji zrekonstruo1. Uhersko-hradišťvána. Tím byla také
ský cukrovar A. May,
zrušena patentovaH. May a spol. v Uh.
ná výroba „ křištaHradišti, 2. Uherskolového kostkového
-ostrožský cukrovar
cukru“ a zdejšímu
bratří Mayů v Uh.
dělnictvu
vznikla
Ostrohu, 3. Uherújma
na
mzdě
ročsko-ostrožský válconě
průměrně
ve
vý strojní mlýn bratří Pohled na cukrovar od firmy Eurotec, pole v popředí je osázeno cukrovou řepou
výši
jednoho
milioMayů v Uh. Ostrohu
nu korun.
a 4. Hejčínský cukJakmile
se
hodonínský
cukrovar
brzy
po
válce změnil na akrovar, lihovar a drožďárna bratří Mayů v Hejčíně. Závodům bratciovou
společnost
a
zdejší
rolníci
i
z
okolí
začali
skupovat akcie
ří Mayů citelně konkuroval cukrovar firmy Spitzer v Uh. Brodě,
a
dodávat
řepu
z
větší
části
do
hodonínského
cukrovaru,
výtěa proto usilovali o jeho získání. Roku 1896 jej koupili, výrobu zde
žek
místního
cukrovaru
se
snížil
pro
zvýšenou
režii
a
zmenšezastavili, stroje prodali a z budov zřídili sýpky pro své dvory.
Hermann May zanechal po své smrti rozšířený a zdokonale- nou výrobu. Roční schodek se zvyšoval, a proto se jeho majitelé
ný uherskoostrožský závod svým dvěma synům – Leopoldovi spojili s majiteli uherskohradišťského cukrovaru a roku 1924
a Jakubovi. Třetí nejmladší syn Julius vedl se svým bratrancem došlo k vytvoření akciové společnosti s firemním názvem „Akciová společnost Uhersko ostrožského a Uhersko hradišťského
Isidorem cukrovar uherskohradišťský.
Starší bratr Leopold se staral o technickou stránku výroby cukrovaru“, v níž byly sloučeny tři ze čtyř stávajících komanditcukru, při níž uplatnil několik svých patentů a zdokonalil závod ních společností /uherskohradišťský cukrovar, uherskoostrožtak, že se řadil k nejpřednějším v Evropě. Byl velkým přítelem ský cukrovar a uherskoostrožský válcový strojní mlýn/, své sídlo
technického pokroku, stejně jako jeho bratr Julius, zavedl nej- měla v Praze. Jejími majiteli zůstali Julius, Leopold a dědicové
modernější stroje, zdokonalil výrobu a jako svůj vynález /paten- po Jakubu Mayovi – bratři dr. Bedřich, dr. Felix a ing. Heřman.
tovaný po celé Evropě/ zavedl výrobu speciality – „křištalového V této vážné době, ještě téhož roku v květnu, šéf zdejšího cukkostkového cukru“, který byl vyvážen do celé Evropy, do Afriky rovaru Leopold May zemřel. Také čtvrtá komanditní společnost
byla přeměněna na Akciovou společnost Hejčínského cukrovaa Malé Asie.
Polní hospodářství a obchodní stránku podniku měl na staros- ru a drožďárny, stala se majetkem Isidora a dědiců po Františku
ti mladší z bratrů Jakub. Jeho manželkou byla šlechtična – paní Mayovi.
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Po Leopoldově smrti a v nastalé cukrovarnické krizi bylo stále
více patrné, že se oba cukrovary aktivními neudrží. Proto valná
hromada akcionářů většinou hlasů usnesla, že z úsporných důvodů zastaví surovárna provoz a zpracování řepy převezme cukrovar v Uh. Hradišti. A tak se během kampaně 1928/29 cukrovar, kdysi chlouba Ostrožského Předměstí, ocitl mimo provoz.
Tato skutečnost měla tvrdý dopad na všechny vrstvy zdejšího
obyvatelstva. Téměř 500 živitelů rodin přišlo najednou o práci,
Ostrožskému Předměstí i okolním obcím vyvstaly vážné sociální problémy. Dr. Bedřich May v důsledku nastalých změn vážně
onemocněl a počátkem listopadu 1929 se odstěhoval do Vídně.
Vila v cukrovaru – nazývaná podle paní Marianny „Marianinna
vila“ – zůstala opuštěná.
„V době, kdy jindy po dobu kampaně byl cukrovar plný života,
ryku, shonu dodavatelů řepy, dunění a supění, zavládlo r. 1929
děsné ticho, mrtvý klid. Starší úředníci závodu, zřízenci a dělníci dáni na odpočinek, mladším bylo vyplaceno odbytné a ostatek dělnictva zůstal bez zaměstnání, bez výdělku. Postávali po
hloučcích, procházeli se po skupinách nečinně a zadumaně
a naslouchali dunivým ranám, které se ozývaly z nitra budov
cukrovaru, kde rušeny, ničeny byly stroje a nakládány na povozy
a na nákladní auta a odváženy do cukrovaru hradišťského. Materiál nepotřebný, přebytečný, zejména od železa, byl kupcům
prodán z ruky.
Když se ustálila a potvrdila pověst, že se práce ve zdejším
cukrovaru zastaví, vypravila se dne 23. května 1929 do Brna
k zemskému presidiu a do Prahy k ministerstvu železnice deputace - starosta města p. Arnošt Hoffmann a p. Jan Pařízek,
pak starostové obcí Ostrožského Předměstí, Kvačic, Milokoště,
Chylic, Nové Vsi, Blatnice a Ostrožské Lhoty - se žádostí, aby
nelze-li uchovati cukrovar v akci, stát se ujal opuštěného závodu
a dělnictva a aby z cukrovaru zřídil nějaký závod státní nebo odbočku některého státního závodu průmyslového. Výsledek této
akce byl však nevalně příznivý. Deputaci bylo sděleno, že státní
závody průmyslové se státu nevyplácejí, že se podobné státní
závody / k.p. Brněnská Zbrojovka / pouštějí do soukromé výroby, že tudíž po této stránce žádosti deputace vyhověti nelze.
A tak stojí nyní celý cukrovar s rozsáhlými budovami prázdný, pustý, opuštěný.“
/Pamětní kniha města Uherského Ostrohu, psáno v lednu
1930 /
Počínající hospodářská krize připravila uherskoostrožskému
cukrovaru stejný osud jako 13 dalším v Československu. Jeho
činnost definitivně ukončily vážné ekonomické problémy. Ani
myšlenka dr. Roberta Maye, zřídit z něj sirkárnu, nedošla uplatnění. Koncem roku 1930 si opuštěný areál cukrovaru pronajala
a zřídila zde výrobu překližek a dýh nově založená dřevařská akciová společnost DYAS. Nový podnik se stal opět zdrojem pracovní příležitosti pro místní i přespolní dělníky.
A jak to bylo s onou „kostkou“ cukru?
Světlo světa spatřila snad na přání paní Juliany Radové, manželky ředitele dačické rafinérie Jakuba Kryštofa Rada, které se
nechtělo donekonečna sekat homole cukru. Její manžel promyslel technologii výroby a již v roce 1841 byl zhotoven první lis na
kostkový cukr, o dva roky později si podnikatel nechal vynález
patentovat. Budete-li projíždět Dačicemi, zeptejte se starousedlíků, kde onu kostku najdete. Má tam svůj památník!
P. S.
Kostku cukru si jako symbol vybrala také česká vláda během
svého předsednictví v EU. Odpověď na otázku, kdo to komu
tenkrát osladil, ponechám na úvahách čtenářů.
Pokračování příště
Připravila Věra Hendrychová
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GALUŠKOVO SLOVÁCKO
P O Z O R, N E P Ř E H L É D N Ě T E ! ! !
Program 10. ročníku „Galuškova Slovácka“, který se konal 1. července 2012 v Ostrožském Předměstí na Jiráskově náměstíčku, snímala Česká televize, televizní studio Brno. Záběrů z něj bude použito
v jednom z připravovaných dílů cyklického pořadu FOLKLORIKA, který je věnován patronu našeho
sdružení Zdeňku Galuškovi. Česká televize jej odvysílá v sobotu 6. října 2012 na ČT 2 v 8.50 hodin.
Pořad je reprízován v neděli 7. října v nočních hodinách a ve čtvrtek 11. října v dopoledních hodinách opět na ČT 2.
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Sejdeme se ve středu 3. října 2012 v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále. Na programu máme besedu s hostem a ještě před ní můžeme navštívit v zámecké galerii zahájení výstavy „Inspirace folklorem“.
Pozvánka na příští schůzku – středa 7. listopadu 2012 v 17.00 hodin v zámeckém koncertním sále.
Kontakt: mobil 731 281 275 /V. Hendrychová/
26
www.uhostroh.cz
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
ZIMNÍ STADION
JE V PROVOZU JIŽ DRUHÝ MĚSÍC
Od 12. září 2012 je pro veřejnost v provozu zimní stadion v Uherském Ostrohu.
I přes teplé počasí si nacházejí cestu
do našeho „ledového stánku“ bruslící
i diváci, sledující zápasy mužstev hokejového klubu HOKEJ Uherský Ostroh.
Ještě před zahájením provozu došlo
k celkové kontrole a údržbě sportovního
areálu.
Na zimním stadionu bude od října opět
v provozu Restaurace „Na zimáku“ s příslušným bufetem a své služby nabízí stále
více oblíbené Fitnesscentrum.
Již v tomto období je veřejnosti přístupné tradiční VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, a to
pravidelně každou SOBOTU a NEDĚLI
v odpoledních hodinách. Od listopadu se
bude bruslit i ve STŘEDU.
Nedílnou součástí diváckého sportovního vyžití jsou zápasy Krajské ligy mužů, které máte možnost sledovat v ochozech ZS.
Termíny domácích střetnutí budou hlášeny v místním rozhlase a naleznete je na
webových stránkách: www.hokejostroh.
cz. Zde se také dozvíte všechno, co chcete vědět o ostrožském hokeji a zimním
stadionu.
Dovolte mi touto cestou pozvat vás
všechny k návštěvě ostrožského zimního
stadionu.
Určitě si v nabídce aktivit provozovaných
v rámci našeho sportoviště vyberete.
Bronislav Zápařka
Hokejová sezóna 2012 – 13 se rozbíhá
Nová sezóna se rozbíhá a ostrožští hokejisté postupně vstupují do nového ročníku soutěží. Všechna mužstva mají za sebou víc jak
měsíc tvrdé přípravy, a to jak na suchu, tak na
ledě. Dorostenci a junioři zahájili přípravu na
ledě již od druhého srpnového týdne v Hodoníně a v Uherském Hradišti. Do současnosti
sehrála obě mužstva přípravná utkání, ve
kterých ani jeden tým nepoznal hořkost porážky. Na konci srpna pak absolvovali mladší
a starší žáci 5-denní přípravný kemp v Kroměříži. Přípravka začala své tréninkové porce
začátkem září v Uherském Ostrohu.
Mužstvo mužů zahájilo nový ročník tréninky na ledě od 26. srpna a ve čtyřech přípravných zápasech (Kroměříž, Brumov Bylnice,
Břeclav a Uherské Hradiště) se testovali mladí hráči a ladila sestava pro soutěž Krajské
ligy mužů, která začíná v sobotu 29. září.
Trenérská dvojice Karel Buřič a Zdeněk
Ševela se pokusí se svým týmem navázat
na výjimečné úspěchy z loňské sezóny, kdy
jsme se stali zlínskými krajskými přeborníky,
v nadstavbovém PLAY OFF na 3. místě.
Do nadcházejícího ročníku 2012-13 má
hokejový klub HOKEJ Uherský Ostroh přihlášeny soutěže přípravek 3. tříd, ligu mladších a starších žáků, krajskou ligu dorostu
(hraje pod hlavičkou Hodonín B), krajskou
ligu juniorů (společné mužstvo s Uherským
Hradištěm) a krajskou ligu mužů.
JAK SE TEDY BUDOU HRÁT VŠECHNY SOUTĚŽE:
Mladší žáci (ročníky 2001 a 2002 a mladší) a starší žáci hrají v osmičlenné lize
mladších a starších žáků s těmito soupeři:
HC Zlín, HC Vsetín, HC Uherský Brod, HC
Uherské Hradiště, HC Brumov Bylnice, HC
Valašské Meziříčí a HK Kroměříž. Do soutě-
že starších žáků je navíc přiřazeno slovenské mužstvo HK Bulldogs Nové Město n.
Váhom.
Základní část soutěže je dvojkolová a po
jejím skončení dle výsledků bude rozdělena
na dvě části. První čtverka zlínského kraje
dle umístnění (součtová tabulka ml. a st.
žáků) se spojí v nadstavbové části s první
čtveřicí jihomoravského kraje a ve dvojkolovém systému budou bojovat o vítězství
v soutěži. Tím samým způsobem se spojí
mužstva z 5.- 8.místa zlínského a jihomoravského kraje do nadstavbové soutěže
o umístnění.
V soutěži budou hrát kvůli ekonomičnosti společně mladší a starší žáci formou dvojzápasů.
Dorost (ročníky 1996, 1997, 1998) je přihlášen do soutěže Krajské ligy dorostu ZL,
JM a Vysočiny pod hlavičkou Hodonína
B, z důvodu možnosti startu našich hráčů
v extraligových a ligových dorosteneckých
mužstvech Hodonína. Hracím místem je
Uherský Ostroh.
Mužstvo dorostu bude hrát svá utkání osmičlenné Krajské ligy ve čtyřkolovém herním
systému s těmito soupeři: VSK Technika
Brno B, HCM Warrior Brno B, HHK Velké
Meziříčí, HC Boskovice, HC Uherský Brod,
HC Brumov Bylnice a HC Valašské Meziřící.
Junioři (ročníky 1993, 1994, 1995) budou
nastupovat z důvodu nedostatečného počtu hráčů na obou stranách ve společném
mužstvu s Uherským Hradištěm v Moravskoslezské soutěži krajské ligy, která má
osm účastníků a bude hrána tříkolovým
systémem. Hracím místem je pro první polovinu soutěže (do 8. 12.) Uherské Hradiště
a od 6. ledna 2013 budeme hrát na domácím ostrožském ledě.
Největší počet soupeřů je z moravskoslezského kraje: SK Karviná, HC Kopřivnice,
HC Orlová, HC Studénka, TJ Horní Benešov a dále hrajeme s HC Uničovem a HC
Uherským Brodem.
Jak je patrno z kvality účastníků z druholigových hokejových měst, bude tato soutěž
kvalitní a velice náročná.
Nejvíce sledovaná Krajská liga mužů se
podle přihlášek rozrostla na 13 účastníků.
Přestože z ní zmizel tradiční lídr HC Moravské Budějovice, který koupil druholigovou licenci od Benešova a nyní bude nastupovat
ve druholigové skupině Střed, nahradilo jej
HC Uherské Hradiště, které 2. ligu z finančních důvodů vzdalo a přihlásilo se do krajské ligy mužů, a tak se opět můžeme těšit
na tradiční slovácké derby.
Další loňský účastník, tým z Uničova, se
přihlásil do krajské soutěže moravskoslezského kraje.
Ke stávajícím a pravidelným účastníkům
z Blanska, Boskovic, Brumova – Bylnice,
Kroměříže, Plumlova, Uherského Brodu,
Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a Warrioru
Brno nově přibyl tým Břeclavi B a opět se
přihlásil silný Šternberk.
Hrací systém zůstává stejný jako loni
a je dvojkolový (30. 9. 2012 – 24. 2. 2013),
který určí vítěze z jednotlivých krajů, a tedy
případné kvalifikanty pro baráž o 2. ligu +
nadstavbové PLAY OFF (28. 2.– 31. 3. 2013)
v jednotlivých krajích.
Závěrem vás všechny co nejsrdečněji zveme na všechna utkání ostrožských hokejistů
na našem zimním stadionu.
Všechny informace o ostrožském hokeji
naleznete na: www.hokejostroh.cz
Bronislav Zápařka
27
OSTROŽSKÉ LISTY
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PULLINGU
O druhém zářijovém víkendu se v areálu
Myslivny uskutečnil již čtrnáctý ročník závodů psů v pullingu „Ostrožský tah FITMIN
2012“. Již po čtvrté v řadě byl Ostrožský
pulling club osloven Česko – Moravskou
Kynologickou Unií k pořádání těchto závodů, které se uskuteční jako Mistrovství České republiky.
Tentokráte byla přihlášena
takřka padesátka psů z České
republiky, Polska, Slovenska
a Maďarska. Bohužel se ale na
poslední chvíli několik závodníků odhlásilo a na myslivnu dorazilo „pouhých“ 32 psů.
Již po čtrnácté se domácí
klub zhostil pořádání závodů,
které jsou i díky městu Uherský Ostroh a všem sponzorům
na velmi vysoké úrovni, což je
vidět i počtem účastníků. „Ač
nepřijeli všichni přihlášení, i tak
to bylo nejvíc ze všech letošních
závodů,“ uvedl manager závodu Rosťa Polehňa.
Samotné závody probíhali ve velmi teplém počasí a bylo to znát od úvodních pokusů. Základní váhu tentokráte nepokořilo
jedenáct psů, což je nejvíce v historii ostrožského pullingu. Základní váhu nezvládla ani domácí Aidara kluků Polehňových,
která v loňském roce zvládla 683kg, což by
letos stačilo k titulu Mistra ČR.
V kategorii nejlehčích psů si poháry odvezli domů jen členové Ostrožského pulling
clubu, kteří ovládli všechny tři první příčky.
Vítězství si odvezl sibiřský hasky Andy Rudolfa Řehoře z Rudné. Ten si odvezl i pohár za třetí místo s Andyho potomkem. Na
stříbrné příčce stanul stejně jako loni Akim
„Miláček Moniky“ manželů Štěpánkových
z Valašských Klobouk. Nejsilnějším psem
se tentokráte stal aljašský kalamit Distanc
„Tunder Stormyth“ Martiny Maarové ze Znojma. Ve fenách titul Mistra České republiky
putoval do Valašských Klobouk opět Štěpánkovým a jejich Cindy. Pro tohoto pejska to byl jeho úplně první závod. Nejsilnější
fenou Ostrožského tahu se ale stala polská
Jazda Karola Stanislawskeho, která překonala váhu1362 kg. Jazda se ještě pokusila
překonat rekord dráhy 2402kg, ale tentokrát to bylo pro tuto polskou šampionku příliš, a rekord tak nebyl pokořen. Na
této váze zkusil svoji sílu i Distanc,
který sice vozík dostal do pohybu,
ale překonat kýžených osm metrů
také nedokázal.
„S letošním ročníkem musíme
být naprosto spokojeni. Organizačně jsme za pomoci kamarádů
a rodiny vše zvládli. Závodníci byli
opět nadšeni a plná myslivna diváků si také přišla na své. Je to
podívaná, ke které se lidi rádi vrací. Snad se nám příští rok opět za
podpory města a našich věrných
sponzorů podaří uspořádat jubilejní patnáctý ročník,“ dodal Rosťa Polehňa
Velké poděkování patří zejména sponzorům: Město Uherský Ostroh, Dibaq s. r. o. – Fitmin, Heineken ČR, Cestovní Agentura J. D. Tour Dagmar Polehňová,
Masáže Vlastimil Macháň Javorník s. r. o.,
Seiko a. s., Miroslav Pilčík – Blatnice pod
Sv. Antonínkem, Vinotéka Zámek Buchlovice, Pekárna Ospek, Masna Krásno, Myslivecké sdružení Uh. Ostroh,
RP
POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝSTŘEL
- vyhodnocení II. ročníku o Putovní pohár SYNOT TIPu V neděli 2. září proběhl na střelnici v Uherském Ostrohu již XI.
ročník tradiční mezinárodní soutěže ve střelbě z předovek Poslední prázdninový výstřel. Tohoto závodu se zúčastnilo 46 závodníků z Čech, Moravy a Slovenska. Celkem bylo zaregistrováno 137
startů, které proběhly v jedenácti disciplínách. Na tomto závodě
byli současně vyhlášeni vítězové II. kola soutěže jednotlivců o Putovní pohár SYNOT TIPu, kteří vzešli součtem výsledků ze všech
tří závodů, které náš klub pořádal v jednotlivých vyhlášených disciplínách – PeRe, PePiC a PePuC. V disciplíně PeRe a PePiC se
stal vítězem slovenský střelec Štefan Ernst z Gajar a v disciplíně
PePuC taktéž Slovák Vladimír Jurza z Bratislavy. Jména střelců
budou vyryta, tak jako vloni, na pohárových podstavcích.
A teď zpět k Poslednímu prázdninovému výstřelu. Ostrožané
letos získali čtyři medaile. Sběratel medailí Pavel Dostál získal
hned dvě, a to zlaté. První si vystřílel v pistolové disciplíně PePiV
(perkusní pistole vojenská) za 93 bodů. Druhou pak v puškové
disciplíně KřePu (křesadlová puška) za 91 nastřelených bodů.
Třetí medaili, také zlatou, získal za nástřel 95 bodů v disciplíně
DouPu (doutnáková puška) Miroslav Malůš. Třetím medailistou,
a to bronzovým, se stal Zdeněk Ilek, který nastřílel v disciplíně
DouPi (doutnáková pistole) 86 bodů a zároveň si utvořil svůj
osobní rekord v této disciplíně.
Jitka Zajíčková
28
Vítězové Putovního poháru SYNOT TIPu Vladimír Jurza a Štefan
ERNST
www.uhostroh.cz
Z DĚNÍ V TJ LKOMOTIVA
TJ Lokomotiva obdržela dotaci ze Zlínského kraje na rekonstrukci osvětlení v hale, za což je vedení TJ mimořádně rádo už
jen proto, že stav stávajícího osvětlení je
zoufalý a v posledních několika letech i velmi finančně náročný na opravy a servis.
Nové osvětlení by mělo přinést všem
účastníkům lepší podmínky k provozování svých aktivit a i díky větší variabilitě
obsluhování jednotlivých svítidel by měly
být uspokojeny všechny požadavky na
osvětlení haly. Příspěvek Zlínského kraje
ve výši 100 tis. Kč je významnou pomocí
před zahájením sezony, protože by bylo
nutné opět provést opravu starých a již velmi poruchových těles, a to by byla pro TJ
velká finanční zátěž. Proto jsme šťastni za
všechny své členy a za ostatní návštěvníky
a vyslovujeme svůj dík za rychlou pomoc
v řešení tohoto problému.
Od příštího týdne začnou práce na avizované přístavbě sociálního zařízení, které
bude kombinovaně sloužit sezonně pro
nově budované veřejné tábořiště i pro potřeby sportovní haly. Významně tak bude
zlepšeno zajištění hygienických potřeb
návštěvníků, především pak při konání kulturních akcí, na nichž se vždy nepříznivě
podepsala nedostatečnost v této oblasti.
Dojde ke zdvojnásobení dámských toalet a vznikne nově i toaleta pro vozíčkáře,
která společně s nově zřízeným bezbariérovým vstupem do haly zajistí i této skupině spoluobčanů a návštěvníků dostatečný
komfort. Celá akce je financována s pomocí příspěvku Zlínského kraje a Města Uh.
Ostroh a je významnou součástí plánovaných a potřebných prací ke zkvalitňování
a postupnému zlepšování podmínek používání sportovní haly pro širokou veřejnost.
Výkonný výbor TJ podal žádost o dotaci
na ČSTV, která je v řízení a která by měla
pomoci zajistit prostředky na chod a vybavení sportovní haly a jejího zázemí.
V průběhu několika týdnů bude zahájena sezona ve sportovní hale a je na místě
se předem omluvit za některé drobné problémy související s přístavbou sociálního
vybavení haly. Zkraje bude provoz probíhat
beze změn, včetně organizace vstupu do
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
Pozvánka
na slavnostní výlov rybníka Dvorský
na Písečné u Lužic
Rybářství Hodonín zve milovníky rybářského řemesla na tradiční podívanou
haly, ale jakmile začnou práce na budování
nových šaten, nově situovaného vstupu do
objektu a přestavbě stávajících soc.zařízení, bude vstup do haly bočním vchodem
přímo do sálu, případně bude organizován
hlavním vstupem do Sokolovny a přes malý
sál. Využívat se budou toalety v přízemí Sokolovny. Takto přeorganizovaný režim vstupu by neměl trvat dlouho a je nutnou obětí
za zpříjemnění a zkvalitnění zázemí haly.
Se zahájením sezony v hale je na místě podat informace o vstupném a časový
rozvrh haly. Vstupné zůstává nezměněno
a časový rozvrh se postupně tvoří dle požadavků zájemců. Proto vyzýváme všechny zájemce o návštěvy sportovní haly nebo
sálu Sokolovny, aby si termíny zajistili na
správě haly na tel: 602148374, nebo na e-mail: [email protected], případně osobně u správce sport. haly. Aktualizovaný rozvrh s ceníkem bude vyvěšen na
nástěnce TJ před vchodem do areálu TJ.
B. Janda, správce sportovní haly
Řádková inzerce
Český zahrádkářský svaz pronajme za výhodných podmínek v objektu Na zámecké prostory k parkování nebo
skladování o ploše 150 m2. Tel.: 723 829 189
Pronajmu přízemí (obchod, sklep), část. 1. patra na náměstí, pro komerční účely. Tel.: 571 444 305 (večer)
Prodej zavařovacích sklenic s příslušenstvím, 6 kusů
vzrostlých oleandrů (5 bílých, 1 červený). Cena dohodou.
Tel.: 571 444 305 (večer)
Město Uherský Ostroh nabízí k odprodeji kompletní vybavení obuvnické dílny, podmiňujeme prodej v celku.
Cena cca 90.000,-Kč. Informace podá pí Jiřina Pokorná,
tel. 572 430 521
Nabízíme podnájem v rodinném domě 2+1 v Uherském
Ostrohu. K nastěhování ihned. Tel.: 604 779 638.
30-letý pár z Moravského Písku hledá levný podnájem
v Uherském Ostrohu. Tel.: 734 240 446
ve dnech 20. a 21. 2012
Mimo jiné uvidíte nejrozsáhlejší výstavu sladkovodních ryb v akváriích,
pasování na rybáře, možnost vyhrát živou rybu v kole štěstí.
Akce se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno pod obřím stanem.
K jídlu jsou připraveny vyhlášené rybí speciality.
V sobotu i v neděli od 8 hodin.
V prodejně možnost zakoupit živé i opracované čerstvé ryby mnoha druhů.
Parkování a vstup zdarma.
Oznámení pro pacienty:
Dne 2. listopadu 2012 (pátek)
nebude MUDr. Hýžová ordinovat.
Akutní případy budou ošetřeny
v ordinaci MUDr. Mrazíkové.
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou“. Naší
výherkyni –Marii Botkové, Uh. Ostroh I – blahopřejeme, výhru 200 Kč si může vyzvednout do konce října 2012 v městské knihovně na zámku. Pokud chcete být zařazeni do zářijového slosování, zašlete vyluštěnou tajenku křížovky nejpozději do 17. října 2012 na adresu Městský
úřad Uh. Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uh. Ostroh. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od redakce OL obdrží výhru
200,- Kč.
Dnešní tajenka cituje Thomase Alvu Edisona: Tajemství úspěchů v životě není dělat, co se nám líbí, ... (dokončení v tajence)
Nápověda:�
EMO; ERE;� Otázka�
IA; TITL;
na místo
TULA
1. část�
TAJENKY
Označení
Les�
jedné�
poškozený� Onemocnění�
goniometricrtu
větrem
ké funkce
�
Týkající�
se atiky
�
Kryt�
motoru�
auta
Osmička
Odborník�
v alopatii
Filmová�
hvězda�
Liščí�
doupě�
�
Ruské�
město
Filmový�
Řek�
Cirkus
Starší�
SPZ Ústí�
nad Labem
Kouř�
Tady
Dusání�
Módní a
hudební styl�
Částečný�
výlov
Kůň�
Omastek�
Německy�
„rybí tuk“�
Oddělení�
v nemocnici
Kód Číny�
Rada pro
informační
technologie
Domácky�
Theodor�
Opeřenci
Plzeňský�
pivovar�
Angl. básnicky „dříve“�
Esperantsky�
„nějaký“�
Písečná�
pl�
Kdo�
plete
Žhnout
Dřívější�
Persie�
Ševcovský�
řemen�
Ocas
Pohoří�
30
Zkr. Lidových novin�
Slovensky�
„jev“�
Hábit�
Základní�
správní�
jednotka
Slabika�
smíchu
Britský�
zpěvák�
a klavírista
Lovecký�
pes
Jednotné�
zemědělské�
družstvo
�
2. část�
TAJENKY
Český�
skladatel�
Součást�
kuchyně�
Souostroví�
v Atlantickém oceáně�
�
Mongolský�
pastevec
Španělská�
televize�
Žíla�
Uzdravující�
�
Území�
v západní�
Africe
Být�
zakotven�
Největší�
mořští mlži
Evropan�
Na tom�
místě�
�
Uskutečňovati se
Domácky�
Alena�
Baťovy�
iniciály
Tmavé�
barvivo�
v pokožce
�
Značka�
osmia
Část�
přístavu
Moje�
osoba�
Asijská�
desková hra
Modla�
Teprve�
když�
Osobní�
zájmeno
Japonské�
papírové�
skládanky
Opak�
„výš“�
Delfín�
nebo�
velryba
InterCity�
(zkr.)
www.uhostroh.cz
   
Od samého začátku se všichni dobře bavili
Pro děti byla připravena projížďka s koňským spřežením
      
Rodiče dětí zahráli pohádku O veliké řepě
Ředitelka KMŠ Zdenka Baladová moderovala celé odpoledne
Herci vydrželi ve vitríně bez hnutí celých 20 minut
Foglarovec Vladimír Vyskočil poskytl velmi zajímavý materiál
Šípáci donutili všechny přítomné si řádně zacvičit
Závěrečné fotografování po vernisáži
31
Slavnosti vína 2012
Download

Ostrozske listy - rijen 2012.pdf