Rychle a snadno – přechody
na transparentní materiály
Firma Asahi Kasei představila v roce 2009 dva typy čistícího granulátu ASACLEAN®
jako řešení problematických přechodů z matného plastu na transparentní, konkrétně na polykarbonát a polymethylmetakrylát, jejich vzájemných přechodů a barevných změn. Roční praxe ukázala jejich úspěšné použití i pro PET a SAN.
Jedná se o ASACLEAN® New M a ASACLEAN® PT
ASACLEAN® New M
ASACLEAN® New M a ASACLEAN® PT obsahují více
než 20 % aditiv zodpovědných za chemické čistění
kovových povrchů.
ASACLEAN® New M je čistící materiál ve formě
Velmi důležitou složku tvoří antioxidanty, zabraňugranulátu na bázi speciálně upraveného polymethyljící degradaci zpracovávaných polymerů a dále látmetakrylátu, který je kompatibilní se všemi plasky podobné teflonům, které konzervují a regenerují
ty zpracovávanými v rozmezí teplot použitelnosti
kovový povrch.
ASACLEANu® New M.
ASACLEAN® neobsahuje žádná toxická, těkavá,
ASACLEAN® New M je speciálně vyvinutý k čištěabrazivní nebo korozivní aditiva.
ní barevných přechodů transparentních materiálů,
především PMMA, přechodů z netransparentních
Použití:
plastů na PMMA a vzájemných barevných přechodů
Použití ASACLEANu® New M a ASACLEANu® PT
PMMA. Je velmi účinný při přechodech na SAN.
na dočištění při přechodu z netransparentního
na transparentní plast zkrátí čas potřebný k tomuto
SPECIFIKACE
úkonu více než o polovinu.
Vzhled:
téměř transparentní granule
Umožní zredukovat množství zmetků a zkrácení
Interval použití:
180 °C – 320 °C
času přechodu po změně barvy.
MFI (220 °C, 10 kg): 12g / 10 min
Je možno lisovat jej do formy ve směsi s následným zpracovávaným plastem 1:1, nebo při plnění
formy na 80 % v teplotním režimu zpracovávaného
®
plastu.
Nelepí se na kov, je vhodný k čištění
ASACLEAN® PT je čistící materiál ve formě gra- horkých vtoků.
nulátu, který je především určen k čištění polykarJe vhodný ke krátkodobým i dlouhobonátu a příbuzných plastů, zpracovávaných v roz- dobým odstávkám strojů, tzv. prevenmezí teplot použitelnosti ASACLEANu® PT. Výborné tivní čištění.
výsledky byly dosaženy při čištění reziduí PET.
ASACLEAN® PT je speciálně vyvinutý k čištění baPodrobné informace na vyžádání.
revných přechodů transparentních materiálů, především PC, přechodů z netransparentních plastů
na PC a vzájemných barevných přechodů PC.
ASACLEAN PT
SPECIFIKACE:
Vzhled:
Interval použití:
MFI (220°C, 10kg):
36
nabělalé granule
200 °C – 360 °C
6g / 10min
Kontakt: VELOX CMS s.r.o.
Thákurova 4, 160 00 Praha 6
tel: 233 311 893
37
Download

Rychle a snadno – přechody na transparentní materiály