Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce
2013/2014
Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
1 Základní údaje o škole
Výroční zpráva je zpracována na základě §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění předchozích
předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále
na základě § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Obsah:
1
Základní údaje o škole................................................................................................................. 5
2
Charakteristika školy................................................................................................................... 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Obecná charakteristika .................................................................................................................. 6
Přehled oborů vzdělávání .............................................................................................................. 6
Přehled učebních plánů ................................................................................................................. 8
Prostorové podmínky, vybavení. .................................................................................................... 8
Profil absolventa gymnázia .......................................................................................................... 10
2.5.1 Profil absolventa osmiletého gymnázia ............................................................................ 11
2.5.2 Profil absolventa čtyřletého gymnázia .............................................................................. 11
2.5.3 Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia ..................................................... 11
Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání................................................................... 11
Údaje o počtech tříd, počtech žáků .......................................................................................... 12
3
3.1
3.2
3.3
Počet tříd ..................................................................................................................................... 12
Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání ............................................................ 13
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením ................................................................... 13
Personální zabezpečení činnosti školy .................................................................................... 14
4
4.1
4.2
4.3
Pedagogičtí pracovníci................................................................................................................. 14
Ostatní zaměstnanci .................................................................................................................... 16
Organizační struktura .................................................................................................................. 17
Údaje o přijímacím řízení ........................................................................................................... 18
5
5.1
Přihlášení / přijatí žáci.................................................................................................................. 18
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ........................................................................ 19
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Přehled prospěchu za I. a II. pololetí ............................................................................................ 19
6.1.1 Statistika prospěchu v I. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 31. 1. 2014: .................. 19
6.1.2 Statistika prospěchu ve II. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 30. 6. 2014 ................ 20
Výsledky maturitních zkoušek ...................................................................................................... 21
Výsledky chování za I. a II. pololetí .............................................................................................. 22
6.3.1 Přehled absence za I. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 31. 1. 2014 ...................... 22
6.3.2 Přehled absence za II. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 30. 6. 2014 ..................... 23
Počet žáků s 2. stupněm z chování a 3. stupněm z chování ......................................................... 23
Prevence sociálně patologických jevů ..................................................................................... 24
7
7.1
7.2
Výchovné poradenství ................................................................................................................. 24
Výchovně vzdělávací prevence .................................................................................................... 24
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................................... 25
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Předmětová komise českého jazyka: ........................................................................................... 25
Předmětová komise anglického jazyka:........................................................................................ 25
Předmětová komise anglického jazyka – bilingva ......................................................................... 25
Předmětová komise německého jazyka ....................................................................................... 26
Předmětová komise francouzského jazyka................................................................................... 26
Předmětová komise ruského jazyka ............................................................................................. 26
- 2-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
1 Základní údaje o škole
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
Předmětová komise španělského jazyka...................................................................................... 26
Předmětová komise matematiky a deskriptivní geometrie ............................................................ 26
Předmětová komise fyziky ........................................................................................................... 26
Předmětová komise biologie ........................................................................................................ 26
Předmětová komise chemie ......................................................................................................... 26
Předmětová komise dějepisu ....................................................................................................... 26
Předmětová komise zeměpisu ..................................................................................................... 27
Předmětová komise základů společenských věd.......................................................................... 27
Předmětová komise informatiky ................................................................................................... 27
Předmětová komise výtvarné výchovy ......................................................................................... 27
Předmětová komise hudební výchovy .......................................................................................... 27
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ................................................................. 27
9
9.1
9.2
9.3
Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou .................................................................... 27
9.1.1 Kroužky a kluby ............................................................................................................... 27
9.1.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií ........................................................... 28
Výsledky soutěží, přehlídek ......................................................................................................... 28
9.2.1 Excelence středních škol 2013 ........................................................................................ 28
9.2.2 Talent Olomouckého kraje 2013 ...................................................................................... 29
9.2.3 Talent Olomouckého kraje 2014 ...................................................................................... 29
9.2.4 Sportovní soutěže ........................................................................................................... 30
9.2.5 Pedagog Olomouckého kraje........................................................................................... 31
9.2.6 Předmětové olympiády a soutěže .................................................................................... 31
Další aktivity ................................................................................................................................ 35
9.3.1 Spolupráce s jinými školami a institucemi. ....................................................................... 35
9.3.2 Zahraniční poznávací zájezdy ......................................................................................... 35
9.3.3 Public relations školy ....................................................................................................... 35
10
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ........................................... 36
11
Autoevaluace školy ................................................................................................................... 36
11.1
11.2
11.3
11.4
Srovnávací testy .......................................................................................................................... 36
Vyhodnocení vstupních testů ....................................................................................................... 36
Vyhodnocení výstupních testů ..................................................................................................... 37
Zjištění přidané hodnoty............................................................................................................... 39
12
Základní údaje o hospodaření školy ......................................................................................... 39
13
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.................................................... 39
13.1
13.2
13.3
13.4
Výměnné programy ..................................................................................................................... 39
13.1.1 Výměnný program Bern – Kirchenfeld, Švýcarsko............................................................ 39
13.1.2 Výměnný program Revius Lyceum Doorn, Holandsko...................................................... 39
13.1.3 Výměnný program Owensboro, Kentucky, USA ............................................................... 39
13.1.4 Výměnný program s Lyceé Armorin, Crest, Francie ........................................................ 39
13.1.5 Výměnný program s Institutem Vallvera, Salt, Španělsko ................................................. 39
Studium v zahraničí ..................................................................................................................... 40
Další zahraniční projekty.............................................................................................................. 40
Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek .......................................................................... 41
13.4.1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.......................................................................... 41
13.4.2 Cambridge Exams ........................................................................................................... 41
- 3-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
1 Základní údaje o škole
14
14.1
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16
16.1
16.2
16.3
16.4
17
Projekty financované z cizích zdrojů ........................................................................................ 42
Projekty OPVK ............................................................................................................................ 42
14.1.1 Projekt „EU peníze školám“ ............................................................................................. 42
14.1.2 Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ ........... 42
Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ................................................ 42
Spolupráce s odborovou organizací ............................................................................................. 42
Spolupráce se Školskou radou..................................................................................................... 42
Spolupráce s rodiči ...................................................................................................................... 42
Spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat) ........................................ 43
Spolupráce s Asociací absolventů GH ......................................................................................... 43
Další sledované oblasti ............................................................................................................. 43
Realizace koncepčních materiálů Olomouckého kraje .................................................................. 43
Ekologická výchova ..................................................................................................................... 43
Intenzivní jazyková příprava......................................................................................................... 43
Podpora přírodovědných a technicky zaměřených aktivit.............................................................. 44
Přílohy:....................................................................................................................................... 45
- 4-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
1 Základní údaje o škole
1
Základní údaje o škole
Název školy dle zřizovací listiny:
Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45
Sídlo školy: 779 00 Olomouc, Tomkova 45/314
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 601 799
DIČ: CZ 00 601 799
IZO: 600 016 927
Zřizovatel:
Olomoucký kraj, IČO: 60 609 460, Jeremenkova 40 a, 779 00 Olomouc
Ředitel školy: RNDr. Evžen Mayer
Předseda Školské rady: JUDr. Hana Orletová
Součásti školy:
1. Gymnázium, IZO: 000 601 799
Odloučená pracoviště: 1. 779 00 Olomouc – Hejčín, Dolní Hejčínská 8/56
Kontakty:
Telefon: 585 711 111 (spojovatelka), 585 711 110 (ředitel)
Fax: 585 711 170
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.gytool.cz
- 5-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.1 Obecná charakteristika
2
Charakteristika školy
2.1
Obecná charakteristika
Gymnázium Olomouc – Hejčín je svým počtem žáků (1095) největším gymnáziem v České republice. Ve
třech vzdělávacích oborech poskytuje střední všeobecné vzdělání končící maturitní zkouškou. O prestiži
střední školy svědčí stále značný zájem žáků o vzdělávání na této škole i v době mimořádného
populačního poklesu. Dostatečný počet uchazečů stále umožňuje jejich přísný výběr.
Areál školy tvoří tři komplexy budov, interně označené jako A, B, C, D. Budovy A, B, D jsou na adrese
Tomkova 45, budova C na adrese Dolní Hejčínská 8. Komplex budov A, B je od budovy C vzdálen cca
200 m. Budova D je nově vybudovaná školní kuchyně s jídelnou, jejíž provoz přešel od 1. 7. 2011 pod
samostatnou příspěvkovou organizaci zřízenou Olomouckým krajem.
Škola se nachází severozápadně od centra města Olomouce a je dostupná městskou hromadnou
dopravou (autobus, tramvaj). Součástí školy je mimořádně rozlehlý venkovní areál o rozloze cca 2 ha.
Parková úprava v okolí budov vytváří výborné podmínky ke vzdělávání v nádherném prostředí. V areálu,
který je oddělen od dopravního ruchu velkoměsta, jsou umístěna také sportovní hřiště.
2.2
Přehled oborů vzdělávání
Kód oboru
Název oboru
Ukončení
studia
Forma
studia
Druh studia
79-41-K/41 *)
Gymnázium (čtyřleté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/610 **)
Gymnázium (šestileté), výuka vybraných
předmětů v cizím jazyce
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
79-41-K/81 *)
Gymnázium (osmileté)
maturita
denní
úplné střední
všeobecné
*) výuka dle ŠVP č.j.: 2897/2009
**) výuka dle ŠVP č.j.: 2897/2009 s výjimkou 6. ročníku, kde výuka dobíhá podle dosavadního učebního
plánu
Do prvních ročníků jednotlivých studijních oborů jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož
součástí jsou přijímací zkoušky. Do vyšších ročníků mohou být žáci přijati na základě rozhodnutí o
přestupu, které je vydáváno v případech, že je volná kapacita, žák (uchazeč) přestupuje ze srovnatelného
studijního oboru a splňuje studijní předpoklady (má v předchozím studiu velmi dobrý prospěch a nemá
kázeňské problémy).
Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy a srovnatelných ročníků studijních oborů
víceletých gymnázií. Toto studium je klasickým modelem gymnaziálního studia. O tento typ studia je
dlouhodobě stálý zájem, cca od 200 do 300 přihlášených na oba termíny. Výběrem 90 žáků lze dosáhnout
kvalitních obsazení tříd. Z toho důvodu se tento typ studia se jeví i perspektivní a zatím je nosným typem
Gymnázia Olomouc-Hejčín. Absolventi se výborně uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 3 paralelní třídy.
Zaměření všech paralelních tříd je všeobecné, učební plány jsou vytvářeny ředitelem školy ve spolupráci
s třídním učitele na základě průzkumu zájmu žáků o posílení příslušných předmětů.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, 2. cizí jazyk si žák volí z nabídky německý jazyk, francouzský
jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově si žák volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
Ve 3. a 4. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protože jsou rozvrhově
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Žák je při své volbě pouze zcela
minimálně omezován rozvrhovými možnostmi. Tímto způsobem si žák profiluje svoje studijní zaměření
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se
vhodnější než dříve používaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a
žák se už v 1. ročníku musel závazně rozhodnout.
- 6-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.2 Přehled oborů vzdělávání
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle požadavků žáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li žáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, může se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
Gymnázium šestileté je určeno pro absolventy 7. tříd základní školy a sekund osmiletých gymnázií. Toto
studium realizuje model bilingvního studia, které klade důraz nejen na výborné zvládnutí cizího jazyka, ale
zejména na přípravu na další studium odborných předmětů v cizím jazyce. O tento typ studia je stále velký
zájem. Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí od 100 do 150. Absolventi se výborně uplatňují ve studiu
na všech typech vysokých škol včetně zahraničních.
Ve školním roce bývají otevírány 2 paralelní třídy.
Zaměření obou paralelních tříd je stejné, neboť učební plány jsou pevné. Výuka od 3. ročníku probíhá
v některých předmětech v anglickém jazyce.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 3. ročníku si žák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý jazyk,
francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově má v prvních dvou ročnících žák hudební i výtvarnou výchovu současně, od 3. ročníku
si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
V 5. a 6. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protože jsou rozvrhově
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Žák je při své volbě pouze zcela
minimálně omezován rozvrhovými možnostmi. Tímto způsobem si žák profiluje svoje studijní zaměření
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se
vhodnější než dříve používaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a
žák se už v 1. ročníku musel závazně rozhodnout
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle požadavků žáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li žáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, může se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd základní školy. Toto studium je novým modelem
gymnaziálního studia a je určeno pro mimořádně nadané žáky základních škol. O tento typ studia je
mimořádný zájem zejména proto, že nadaní žáci nechtějí pokračovat ve studiu na ZŠ z důvodů nižší
kvality. Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí 150 – 200. Přesto otevíráme zpravidla 1 třídu, protože dle
zkušeností z minulých let je větší počet otevíraných tříd výrazně na úkor kvality. Absolventi se výborně
uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol.
Zaměření všech případných paralelních tříd je všeobecné, učební plány jsou vytvářeny ředitelem školy ve
spolupráci s třídním učitele na základě průzkumu zájmu žáků o posílení příslušných předmětů.
1. cizím jazykem je jednotně jazyk anglický, od 3. ročníku si žák volí 2. cizí jazyk z nabídky německý jazyk,
francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk.
V estetické výchově má v prvních čtyřech ročnících žák hudební i výtvarnou výchovu současně, od
5. ročníku si volí z nabídky hudební výchova nebo výtvarná výchova.
V 7. a 8. ročníku si žáci volí z nabídky volitelných předmětů. Nabídka je široká, protože jsou rozvrhově
propojeny všechny odpovídající paralelní třídy všech typů studia. Žák je při své volbě pouze zcela
minimálně omezován rozvrhovými možnostmi. Tímto způsobem si žák profiluje svoje studijní zaměření
s ohledem na volbu budoucího povolání a odpovídající vysoké školy. Tento způsob se osvědčil a jeví se
vhodnější než dříve používaný model, kdy byly v 1. ročníku vytvořeny paralelní třídy různých zaměření a
žák se už v 1. ročníku musel závazně rozhodnout.
Doplňkem povinných (nevolitelných i volitelných) předmětů je široké spektrum nabízených nepovinných
předmětů otevíraných podle požadavků žáků s omezením dle kapacity školy.
Neuspokojuje-li žáka nabídka povinných a nepovinných předmětů, může se ještě zapojit do zájmových
kroužků.
- 7-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.3 Přehled učebních plánů
Přehled učebních plánů
2.3
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, vychází ze Školního vzdělávacího programu
Gymnázia Olomouc – Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Učební plán je příloze.
79-41-K/610 Gymnázium (šestileté), výuka předmětů v cizím jazyce
Učební plán gymnázia – vybrané předměty v jazyce anglickém. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 958/2003-23
dne 19. 5. 2003 s platností od 1. 9. 2003 pro Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45. Dobíhající
vzdělávací obor. Týká se pouze tříd V.A6, V.B6, VI.A6, VI.B6. Učební plán je příloze.
Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc – Hejčín,
č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Tento vzdělávací odbor není od dobíhajícího rozlišen jiným kódem
oboru. Učební plán je příloze.
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
Učební plán gymnázia, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc – Hejčín,
č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009. Učební plán je příloze.
Prostorové podmínky, vybavení.
2.4
Po roce 1989 byla realizována řada investičních akcí a došlo k významnému zvýšení kapacity školy.
Původně byla škola umístěna pouze v budově na Tomkově ulici. K této budově přibyly další objekty.
V současné době tvoří areál školy výše zmíněné čtyři budovy (A, B, C, D).
V červenci 2009 byl dokončen stravovací objekt (kuchyň s jídelnou, budova D), který je propojen s budovou
B spojovacím krčkem. Plný provoz v novém stravovacím objektu byl zahájen v říjnu 2009 a zásadní
způsobem přispěl k uspokojivému řešení stravování žáků. Přechod kuchyně s jídelnou na samostatnou
příspěvkovou organizaci od roku 2011 neměl na stravování žáků Gymnázia Olomouc-Hejčín žádný
negativní vliv.
Přehled učeben:
Budova
Kmenové
učebny
Odborné
učebny
Odborné
laboratoře
Kabinety
Ostatní
místnosti
A
15
4
7
14
10
B
12
13
5
17
7
C
9
7
0
9
4
Celkem
36
21
12
40
21
Prostorové podmínky pro vzdělávání jsou po realizovaných úpravách výrazně lepší než v předchozích
letech. Počet kmenových učeben je ale stále limitujícím faktorem pro počty otvíraných tříd. V současné
době je počet tříd 36.
Odbornými učebnami je dnes uspokojivě pokryta výuka výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie,
zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Učebny výpočetní techniky (3 učebny: AUP1, AUP2, AUP3)
jsou cyklicky vybavovány nejmodernějšími počítači, v každé je dataprojektor propojený s učitelským
počítačem, v AUP3 je síťová tiskárna/kopírka a vizualizér. Učebny fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a
hudební výchovy jsou vybaveny počítači s dataprojektory.
Jazykových učeben je celkem 11, všechny jsou vybaveny televizory s videopřehrávači a DVD přehrávači.
Postupně se přechází na nahrazení CRT televizorů velkoplošnými LCD.
Multimediální učebna BUM je zřízena pro potřeby všech předmětů, je vybavena 16 počítači s připojením na
internet, interaktivní tabulí s dataprojektorem, videorekordérem, DVD rekordérem a ozvučením. V rámci
projektu OPVK 1.1. „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na středních školách“. byla zřízena
multimediální učebna AUM na budově A, která je vybavena 34 žákovskými počítači, interaktivní tabulí
s dataprojektorem.
V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělání v Olomouckém kraji“ byla zřízena
učebna přírodních věd na budově C (CUPV), která byla vybavena 17 žákovskými pracovišti pro výuku
přírodních věd (fyzika, chemie, biologie)
- 8-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.4 Prostorové podmínky, vybavení.
Tři učebny hudební výchovy jsou vybaveny kvalitním ozvučením, v jedné z nich je instalován elektronický
klavír profesionální kategorie (Clavinova Yamaha).
Tři učebny výtvarné výchovy doplňuje keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí.
Osm učeben (laboratoř fyziky, učebna fyziky, chemie, biologie, přírodních věd, multimediální učebna AUM
a BUM) je vybaveno interaktivní tabulí Activ Board 75 s výkonným dataprojektorem. Další. devátá
interaktivní tabule s dataprojektorem je umístěna na pojízdném stojanu a je použitelná v kterékoliv učebně.
Instalovaný software Activ Studio umožňuje efektivní interaktivní výuku s bohatými multimediálními
materiály (interaktivní obraz, zvuk).
Pro multimediální výuku se osvědčily také mobilní sady notebook - dataprojektor.
Tělovýchovný areál tvoří dvě tělocvičny, gymnastický sál, posilovna, dva venkovní tenisové kurty, venkovní
hřiště na házenou, hřiště na plážový volejbal, baseballové hřiště a fotbalové hřiště s atletickým oválem a
doskočištěm.
Škola má mimořádně kvalitní vybavení výpočetní technikou. Infrastrukturu tvoří profesionální serverové
vybavení v klimatizované místnosti s profesionální topologií sítě ve všech budovách. Součástí serverů je
profesionální zálohování na páskové mechanice. Instalace kvalitních zařízení je zárukou mimořádné
spolehlivosti těchto zařízení.
Kromě počítačů v učebnách výpočetní techniky (3 x12 PC) a v multimediálních učebnách (16 PC + 35 PC)
mohou žáci využívat počítače i na chodbách (15 x PC), včetně dvou infokiosků s interaktivním displejem.
Všechny budovy jsou již pokryty signálem WiFi s využitím jak pro učitele, tak pro žáky.
Žákům jsou k dispozici dvě kopírky (jedna na magnetickou kartu, jedna na čipovou kartu), dva bufety a
devět potravinových automatů. Každý žák má svou uzamykatelnou šatní skříňku k ukládání osobních věcí.
Všichni učitelé mají k dispozici kabinety s vyhovující výpočetní technikou a internetovým připojením.
Výhled
Počet odborných učeben je limitován prostorovými podmínkami. Cílem je realizovat nejméně jednu
odbornou učebnu pro každý vyučovací předmět. V nejbližší době je třeba nově vybudovat učebnu dějepisu
a učebnu společenských věd, dovybavit učebnu biologie a učebnu přírodních věd, učebnu zeměpisu zcela
rekonstruovat, dovybavit jazykové učebny dataprojektory. Byla provedena generální rekonstrukce
laboratoře chemie, která byla za 15 let již značně provozem opotřebená.
Interaktivními tabulemi je vybaveno 9 učeben, další nákup je přechodně pozastaven.
Odborné sbírky (např.: fyziky, chemie a biologie) jsou již v některých segmentech zastaralé a je nutné je
vyměnit, případně doplnit novými učebními pomůckami. Periodické krácení dotací z ministerstva školství na
učební pomůcky ruku v ruce s krácením rozpočtů zřizovatele, neumožňuje průběžnou obnovu. Částečně se
při obnově počítačového parku podařilo využít OPVK 1.5. (šablony) v letech 2012 – 2014.
Bylo dokončeno definitivní přestěhování učeben výtvarné výchovy do prostor kuchyně a jídelny A. Vznikl
mimořádně ucelený systém učeben s rozsáhlým zázemím.
Žákovská knihovna byla generálně rekonstruována vlastními silami bez finančních nákladů pouhým
přestěhováním do vhodnějších prostor, došlo k realizaci vize multimediální studovny – čítárny.
Vnitřní tělovýchovný areál je v uspokojivém stavu s výjimkou podlahy v BUTV1, která vyžaduje generální
rekonstrukci.
Venkovní tělovýchovný areál vyžaduje zásadní rekonstrukci. Fotbalové hřiště, atletickou dráhu a doskočiště
je třeba nově vybudovat (drenáže, nové podkladní vrstvy, nový povrch). Havarijní stav atletické dráhy byl
zatím provizorně řešen dílčí rekonstrukcí. Dva tenisové kurty a hřiště na házenou mají zcela nevyhovující
asfaltový povrch, je nutné zde položit povrch nový.
Úprava venkovního areálu o rozloze cca 2 ha vyžaduje techniku na údržbu travnatých porostů a
odhrnování sněhu. Stávající traktorek je již třeba nahradit novým. Nekonečné opravy jsou již nerentabilní.
Dílčími opravami je řešena nevyhovující elektroinstalace na budovách A a C a s tím související
nevyhovující osvětlení v učebnách, které není dosud v souladu s hygienickými předpisy.
Na budově C se postupně vyměňují poslední nevyhovující žákovské tabule (Dubno). Díky projektu OPVK
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ se podařilo rekonstruovat učebnu
přírodních věd CUPV.
Nákup žákovského nábytku je realizován postupně, je potřeba vyměnit cca 300 žákovských lavic, cca 600
židlí a cca 500 šatních skříněk (výměna za 10 let staré, opotřebené). Bohužel zde je stále značný dluh,
nábytek je místy na hranici použitelnosti. S tím souvisí nezbytná výměna tabulí na budově B a C, které jsou
již v havarijním stavu. Průběžně je třeba také měnit žákovské šatní skříňky.
- 9-
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.5 Profil absolventa gymnázia
Internetové připojení budovy C je bylo nově realizováno propojením z budovy A optickým kabelem. Toto
propojení bude výhledově využito i pro vnitřní telefonní spojení.
V současné době škola nemá úplný bezbariérový přístup, ale již byl vypracován projekt na řešení
bezbariérového přístupu.
Další aktuální informace o škole jsou dostupné na aktuálních webových stránkách školy na adrese
www.gytool.cz.
2.5
Profil absolventa gymnázia
Hlavním výchovně-vzdělávacím cílem gymnázia stále zůstává příprava žáků ke studiu na vysoké škole.
Všeobecné zaměření vzdělávacích oborů umožňuje žákům široké spektrum výběru vysoké školy. Posílení
přírodovědné oblasti vzdělávání se odráží v žádoucím zájmu absolventů o studium vysokých škol
technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak usnadňuje žákům
další rozvoj v daném oboru.
Požadované profilové vlastnosti absolventa lze shrnout do těchto vět:
 Má široký vzdělanostní základ, který mu umožňuje chápat podstatu hlavních oblastí lidského poznání a
vztahy mezi vědními obory. Osvojené znalosti a dovednosti mu umožňují studium na vysoké škole.
 Je schopen se samostatně a soustavně vzdělávat, osvojovat si nové poznatky, vyhledávat, třídit a
zpracovávat nové informace, kriticky je hodnotit a používat v nových situacích.
 Je otevřený poznatkům a podnětům, uplatňuje přitom vlastní úsudek a kritické myšlení. Dovede řešit
problémy z různých oblastí života pomocí logického uvažování a efektivní práce s informacemi, při
řešení problému dovede nacházet netradiční a kreativní přístupy.
 Ovládá způsoby důkazů a argumentace. Při poznávacích činnostech uplatňuje představivost, fantazii a
tvořivost. Dovede se vyrovnat s novým prostředím a přizpůsobit se novým situacím.
 Dovede se správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, je schopen mluvit na
veřejnosti, argumentovat a obhajovat svůj vlastní názor.
 Je schopen komunikovat (rozumět a hovořit) nejméně ve dvou cizích světových jazycích a studovat
cizojazyčnou literaturu.
 Je schopen pracovat samostatně i týmově, převzít zodpovědnost, organizovat svou vlastní práci a řídit
práci jiných na základě osvojených základů managementu.
 Respektuje postoje, přesvědčení a zájmy jiných lidí, je citlivý k problémům jednotlivců a skupin. Dovede
komunikovat a otevřeně vyjadřovat své názory a pocity.
 Chápe kompletnost vztahu mezi přírodou a lidskou činností, důležitost uchování přírodních zdrojů, vztah
mezi spotřebou a ekologií, mezi lidskou činností, zaměstnáním, zdravím a životním prostředím. Rozumí
principům trvale udržitelného rozvoje.
 Chápe význam a rozsah rozvoje moderních technologií v životě člověka a společnosti, rozumí
základním technickým principům v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví a dalších technických
oborech.
 Orientuje se ve světě práce.
 Orientuje se v globálních problémech současného světa, tj. v otázkách ekologie, využívání vědeckého
pokroku ve prospěch trvale udržitelného zdroje lidstva, v otázkách multikulturního soužití mezi
národnostmi, v rasových a etnických problémech, problémech zaměstnanosti, vlivu médií apod.
 Má rozvinuté mravní vědomí, charakter, sebeúctu a přiměřené sebevědomí, chápe smysl mravních a
právních norem, dovede se v nich orientovat a přijímá je jako jeden z vnitřních regulativů vlastního
jednání.
 Dovede smyslově vnímat, obrazně chápat a prožívat svět ve všech jeho měnících se strukturách a
koncepcích. Umělecké dílo chápe jako východisko pro uvědomování si, prožívání a chápání
různorodosti reality a jejího vyjádření.
 Dbá o své zdraví a tělesnou i psychickou zdatnost, dokáže se vyrovnat s negativními vlivy ohrožujícími
zdraví a rozhodovat se ve prospěch vlastního zdraví.
 Absolvováním školního vzdělávacího programu žák získá:
 základní vzdělání u nižšího stupně osmiletého gymnázia a nižšího stupně šestiletého gymnázia;
- 10 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
2 Charakteristika školy 2.6 Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
 střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou u vyššího stupně osmiletého gymnázia, vyššího stupně
šestiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia.
2.5.1
Profil absolventa osmiletého gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro mimořádně nadané žáky 5. tříd základní školy.
Počet přihlášených se nyní pohybuje v rozpětí 150 – 200 uchazečů.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 1 - 2 paralelní třídy.
Absolventi osmiletého gymnázia vykazují stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na všechny typy
vysokých škol. Ještě významnější je skutečnost, že úspěšně dokončí i prestižní vysoké školy v České
republice i v zahraničí.
2.5.2
Profil absolventa čtyřletého gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro nadané žáky 9. tříd základní školy a uchazeče, kteří ukončili povinnou školní
docházku.
Počet přihlášených se nyní pohybuje v rozpětí 150 – 300 uchazečů. Absolventi se výborně uplatňují ve
studiu na všech typech vysokých škol.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 3 paralelní třídy.
Absolventi čtyřletého gymnázia vykazují téměř stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na všechny typy
vysokých škol. Ještě významnější je skutečnost, že vysoké školy úspěšně dokončí. Řada absolventů
studuje i na zahraničních vysokých školách.
2.5.3
Profil absolventa šestiletého dvojjazyčného gymnázia
Vzdělávací obor je určen pro nadané žáky 7. tříd základní školy a sekund osmiletých gymnázií.
Počet přihlášených se pohybuje v rozpětí 100 - 150 uchazečů.
Ve školním roce bývají otevírány zpravidla 2 paralelní třídy.
Absolventi se výborně uplatňují ve studiu na všech typech vysokých škol. O dlouhodobé úspěšnosti
bilingvního typu studia svědčí téměř stoprocentní úspěšnost jeho absolventů v přijímacím řízení na všechny
typy vysokých škol v ČR i v zahraničí. Někteří absolventi studují paralelně i na dvou vysokých školách.
Výsledkem studia je vynikající uplatnění absolventů v celé škále oborů (právo, diplomacie, zahraniční
obchod, lékařství, technické a přírodovědné obory). Přínosem je výborná jazyková vybavenost.
Cílem studia na šestiletém gymnáziu je zachovat humanistickou myšlenku klasického a všeobecného
vzdělání, které dovoluje pochopit základy evropské kultury, kdy není kladen důraz na pouhou znalost dat a
povšechnou informovanost, ale na schopnost orientovat se v kontextu. Absolvent si uvědomuje souvislosti
a je vybaven schopností kriticky myslet.
2.6
Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
V souvislosti s uplatněním absolventa gymnázia v rámci Evropské unie, případě ve světě, byla preferována
výuka cizích jazyků. U osmiletého a čtyřletého studia byly učební plány modifikovány posílením počtu hodin
cizích jazyků. V prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia (resp. kvintě a sextě osmiletého gymnázia)
je výuka prvního cizího jazyka dotována 5 hodinami týdně. Z toho 4 hodiny týdně vyučuje český vyučující a
1 hodinu týdně rodilý mluvčí. U osmiletého gymnázia byla zavedena výuka druhého cizí jazyka již od
tercie, tj. dříve než předpisuje učební plán (kvinta). Rodilí mluvčí jsou využíváni také v konverzacích, na
škole působili 3 lektoři anglického jazyka (2 z Británie, 1 z USA), 1 vyučující španělštiny (Španělsko) a
1 vyučující cizích jazyků a dějepisu (Švédsko). V šestiletém studiu je výuka cizích jazyků bohatě
dimenzována již v základním učebním plánu.
Vzhledem k uplatnění absolventů na trhu práce byla posílena výuka technických předmětů a informatiky.
U osmiletého a čtyřletého studia byly učební plány modifikovány posílením počtu hodin matematiky, fyziky,
chemie a informatiky Tímto způsobem byli žáci nenásilnou formou motivováni ke studiu na technických
vysokých školách. Bylo využito všech forem výuky: povinná výuka, nepovinná výuka, zájmový útvar.
V návaznosti na to byly realizovány exkurze v technických provozech: jaderná elektrárna Dukovany,
elektrárna Dlouhé stráně, INVEX Brno apod.
- 11 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
3 Údaje o počtech tříd, počtech žáků 3.1 Počet tříd
Ve školním řádu má každý žák při zahájení studia zakotveno právo na bezplatné přidělení „počítačového
účtu“. To mu umožňuje používat elektronickou poštu a připojení vysokorychlostního internetu při použití
vlastních notebooků prostřednictvím WiFi sítě na celé škole i době mimo vyučování.
Materiální zabezpečení výuky umožnilo využívat moderních vyučovacích metod. I když je role kvalitního
učitele z pedagogicko-psychologického hlediska nezastupitelná, moderní vyučovací metody rozšíří
možnosti motivace žáka a oživí vzdělávací proces. Při zabezpečení materiálního vybavení bylo
realizováno:
- pokrytí budov A ,B, C signálem WiFi k propojení na počítačovou síť školy
- revitalizace vybavení kabinetů moderní výpočetní a kopírovací technikou s ohledem na možnosti
moderní přípravy na vyučování;
- průběžná modernizace vybavení odborných učeben, pravidelná obměna zařízení je nezbytná,
zabraňuje zaostávání za vývojem (týká se zejména vybavení výpočetní a audiovizuální technikou);
- pravidelné doplňování fondu učebnic u žáků nižšího gymnázia, kteří plní pravidelnou školní docházku;
- obnovování titulů v žákovských a učitelských knihovnách.
V oblasti metodiky výuky byly v jednotlivých předmětech realizovány moderní vyučovací metody. Např.
v jazykové výuce a výuce výtvarné výchovy byly běžně uplatňovány metody skupinového vyučování.
Zejména na šestiletém studiu byly již tradičně velmi často používány metody samostatné práce žáků na
projektech.
Učitelé mají k dispozici patnáct sad: notebook – dataprojektor, díky tomu má učitel v učebnách
nevybavených počítači možnost výuky s využitím počítače včetně internetového připojení;
Na škole byly dokončeny tři projekty v rámci v rámci operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ (OPVK).
První projekt s názvem „Studujeme moderně a dvojjazyčně“, registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.04/01.0007, je dvouletý a proběhl v letech 2009 až 2011. Cíl projektu byl zaměřen na pronikání
bilingvních prvků do výuky i na běžných gymnáziích.
Druhý projekt „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na středních školách“
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/02.0016 je také dvouletý, proběhl v letech 2010 až 2012.
Výstupem obou projektů jsou materiály vypracované pro bilingvní výuku (česko-anglickou) vybraných
předmětů.
Třetí projekt operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0788,
EU – peníze školám, název projektu: Moderní škola Gymnázium Hejčín (šablony) byl dokončen v červnu
2014.
Od 1. 9. 2014 byl zahájen čtvrtý projekt v rámci operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0009: „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Po
následující školní rok je připraven projekt OPVK opatření 1. 5. Příjemcem projektu je Olomoucký kraj, škola
je partnerem.
3
Údaje o počtech tříd, počtech žáků
3.1
Počet tříd
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
Celkem:
12 tříd
12 tříd
12 tříd
36 tříd
- 12 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
3 Údaje o počtech tříd, počtech žáků 3.2 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech
vzdělávání
3.2
Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech vzdělávání
Třída
Umístění
Třídní učitel
Osmileté studium
I.A8
C340
Selucká
I.B8
C353
Chmelíčková
II.A8
C253
Solařová
III.A8
C240
Konečná O.
III.B8
C250
Zárubová
IV.A8
C440
Adamíková
Celkem nižší stupeň
V.A8
C150
Lekešová
VI.A8
C451
Hájek
VII.A8
A367
Richterková
VII.B8
A366
Zajícová
VIII.A8
A466
Navrátil
VIII.B8
A465
Bartoňková
Celkem vyšší stupeň
Celkem osmileté studium
Šestileté studium
I.A6
B280
Navrátilová
I.B6
B281
Sedláčková
II.A6
B282
Heřmanová
II.B6
B283
Krčová
Celkem nižší stupeň
III.A6
B381
Hamříková
III.B6
B390
Nezvalová
IV.A6
B382
Menoušková
IV.B6
B383
Vojtovičová
V.A6
B384
Dvorský
V.B6
B481
Brauner
VI.A6
B490
Stránská
VI.B6
B485
Dohnalová
Celkem vyšší stupeň
Celkem šestileté studium
Čtyřleté studium
I.A
A167
Ferenc
I.B
A168
Pazderová
I.C
A268
Studnička
II.A
A267
Švecová I.
II.B
A266
Křížová R.
II.C
A265
Glos
III.A
A264
Hubáčková
III.B
A261
Kvapil
III.C
A368
Ondrák
IV.A
A365
Šádková
IV.B
A364
Šimanová
IV.C
A361
Bednaříková
Celkem čtyřleté studium
Zast. tř. uč.
Hoši
Dívky
Celkem
Bartoňková
Petr
Bartoňková
Hubáčková
Chmelíčková
Horváth
17
16
22
10
14
18
97
14
17
15
12
14
14
86
183
14
16
11
18
17
13
89
15
15
12
12
13
11
78
167
31
32
33
28
31
31
186
29
32
27
24
27
25
164
350
8
9
12
11
40
12
13
15
18
15
8
13
15
109
149
24
22
21
21
88
20
20
18
14
17
19
14
15
137
225
32
31
33
32
128
32
33
33
32
32
27
27
30
246
374
17
10
10
12
9
7
15
10
6
15
8
6
125
14
22
20
20
23
23
17
20
20
15
21
21
236
31
32
30
32
32
30
32
30
26
30
29
27
361
137
320
457
177
451
628
314
771
1085
Petr
Křížová R.
Daniel
Bartoňková
Richterková
Przybylová
Polednová
Kostková
Hartmannová
Švecová H.
Vojtovičová
Vávra
Stránská
Hamříková
Brauner
Krčová
Pohaněl
Stránská
Vacková
Havelková
Švecová I.
Studnička
Vacková
Křížová R.
Bednaříková
Dohnalová
Hubáčková
Buchta
Menoušková
Ondrák
Celkem nižší stupeň
Celkem vyšší stupeň
Celkem všechny typy studia
3.3
Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením
V tomto školním roce ve škole nestudovali integrovaní žáci se zdravotním postižením.
- 13 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Pedagogičtí pracovníci
4
Personální zabezpečení činnosti školy
4.1
Pedagogičtí pracovníci
Poř.
Čís. Titul
Příjmení
Jméno
Vzdělání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Abrahámová
Adamíková
Bartoňková
Bednaříková
Bisbee
Brauner
Buchta
Daniel
Dohnalová
Dostálová
Dubová
Dvorský
Faberová
Ferenc
Fuka
Glos
Hájek
Hamříková
Hartmannová
Havelková
Heřmanová
Horváth
Hubáčková
Chmelíčková
Chromá
Jones
Juřík
Kleislová
Knápek
Konečná
Kostková
Krčová
Krejčíř
Krejčířová
Křížová
Křížová
Kvapil
Lekešová
Letáková
Ličmanová
Mayer
Menoušková
Navrátil
Navrátilová
Nezvalová
Ondrák
Pazderová
Pečová
Petr
Pohaněl
Alice
Alena
Jana
Lenka
Mary
František
František
Jiří
Lenka
Irena
Jarmila
Jan
Júlia
Peter
Petr
Jiří
Milan
Pavla
Pavlína
Renáta
Marcela
Dalibor
Jana
Zuzana
Jana
Timothy
Radomil
Ludmila
Jakub
Dagmar
Kateřina
Ivana
Václav
Lucie
Romana
Vladimíra
Jiří
Dana
Markéta
Kristína
Evžen
Bohdana
Marek
Lucie
Hana
František
Jana
Danuše
Jaroslav
Karel
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
PhDr.
Mgr.
Mgr.
BA
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
- 14 -
Ve šk.
Aprobace roce
vyučoval
A,TV
A,TV
A,R,D
A,R,D
M,Z
M,Z
M,VT
M,VT
A
A
Bi,Ch
Bi,Ch
M,F,VT
M,F
TV,Z
TV,Z
Č,HV
Č,HV
TV
TV
Č,N
Č,N
A,D
A,D
A,R
A
M,F
M,F
Č,N
Č,N
Č,D
Č,D
Bi,Ch
Bi,Ch
Ch,M
Ch,M
Bi,TV
Bi,TV
Č,D
Č,D
Č,HV
Č,HV
Š
Š
Č,D
Č,D
Bi,Ch
Bi,Ch
TV,Z
TV,Z
A
A
TV,Z
TV,Z
M,DG
M,DG
A,Š
A,Š
M,Ch
Ch
M,Ch
M,Ch
M,Z
M,Z
TV,Z
TV,Z
Š
Š
M,F
M,F
Č,N
Č,N
M,F
M,F
Č,HV
Č,HV
Bi,Ch
Bi,Ch
ZSV,D
ZSV,D
M,F,VT
M
Č,Fr
Č,Fr
Bi,Ch
Bi,Ch
A
A
A,R,D
A,D
ZSV,L
ZSV,L
M,F
M,F
M,Ch
M,Ch
M,F
M,F
M,Z,A
M,Z
Pracovní
zařazení
Prac.
úvazek
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
st.zást.řed
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
zást.řed.
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
ředitel
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,619
1
0,2857
1
0,1905
1
1
1
1
1
0,4286
1
1
0,4762
1
1
1
1
1
1
1
1
0,0952
1
1
Vedoucí
předm.
komise
A
Ch
F
N
D
Bi
HV
ZSV
Z
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Pedagogičtí pracovníci
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing. Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Poláková
Polednová
Przybylová
Přidalová
Pucholt
Richterková
Sedláček
Sedláčková
Selucká
Severová
Sládeček
Solařová
Spurná
Stánec
Stěpanov
Stránská
Studnička
Suchánková
Swidrová
Šádková
Šimáčková
Šimanová
Švecová
Švecová
Teplý
Trottestam
Vacková
Valls Izard
Vasiljevová
Vašinová
Vávra
Vejborová
Veselá
Vojtovičová
Vychodilová
Zajícová
Zárubová
Zatloukal
Zatloukalová
Vladimíra
Ivana
Renáta
Dagmar
Zdeněk
Šárka
Ladislav
Renata
Irena
Alexandra
Stanislav
Hana
Svatava
Martin
Stěpan
Iva
Ivan
Jana
Pavla
Irena
Šárka
Markéta
Hana
Iva
Jaroslav
Petrus
Hana
Cecília
Hana
Jaroslava
Jiří
Alice
Barbora
Dana
Milena
Šárka
Hana
Jan
Iva
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
N,VV
M,Z
Č,HV
A,R
F,VT
M,F
M,F
Fr,Č
M,A
M,VT
Č,A
ZSV,D
A,N
Š,HV
VT
M,F
M,VT
A
A
Č,N
A
Š,ZSV
Č,A
Bi,Z
A,TV
A,D
Č,VV,E
Š
Bi,TV
M,A
Č,VV
Č,A
Č,N
M,F,A
A
Č,N
M,Ch
Č,Fr
VV,R
N,VV
Z
Č,HV
A
F
M,F
M,F
Fr,Č
M,A
VT
A
ZSV,D
A,N
Š,HV
VT
F
M,VT
A
A
Č,N
A
Š,ZSV
A
Bi,Z
A,TV
A,D
Č,VV,ZSV
Š
Bi,TV
M,A
Č,VV
A
Č,N
M,F,A
A
Č,N
M,Ch
Fr
VV
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
zást.řed.
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
učitel SŠ
1
1
1
1
0,5714
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8095
0,381
0,1905
1
1
1
1
1
1
0,5238
1
1
1
1
1
1
0,381
1
1
0,7619
1
M,DG
Š
IVT
Č
A-AS
TV
VV
Fr
Vyučováno bylo celkem 1790 hodin týdně, z toho 1784 hodin bylo vyučováno aprobovaně, 6 hodin
neaprobovaně. Aprobovaná výuka tvořila 99,7%. Neaprobovaná výuka tvořila zbylých 0,3% (Vacková 6
hodin ZSV), aprobace uvedeného pedagoga je velmi příbuzná (Ekonomie).
Celkový fyzický počet učitelů je 89, přepočtený počet 82,96. Školní psycholog (úvazek 0,25) není do tohoto
počtu zahrnut.
Počet žáků na učitele
Z celkového přepočteného počtu učitelů 82,96 a celkového počtu žáků 1085 vyplývá 1085/82,96 = 13,08
žáků na učitele. Hodnotu ukazatele zkresluje mimořádně vysoká náročnost na počet učitelů u šestiletého
studia (snížený úvazek a vysoký počet dělených hodin).
- 15 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.2 Ostatní zaměstnanci
4.2
Ostatní zaměstnanci
Poř. č. Příjmení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Barcalová
Blažková
Čecháčková
Dostálová
Dostálová
Filoušová
Hudečková
Kořínek
Kučerová
Malíková
Nastoupil
Nastoupil
Pavlíková
Rozbrojová
Řehák
Řehák
Stejskal
Stejskalová
Školoudíková
Žák
Žák
Jméno
Vzdělán
Pracovní zařazení
Alena
Regina
Michaela
Lumíra
Lumíra
Soňa
Světlana
Richard
Romana
Alena
Miroslav
Miroslav
Alena
Hana
Zdeněk
Zdeněk
Miroslav
Pavla
Soňa
Jan
Jan
ZŠ
ZŠ
ÚSO
ZŠ
SO
ZŠ
SŠ
VŠ
ZŠ
SŠ
vyučen v oboru
uklízeč
uklízeč
účetní rozpočtář
uklízeč
vrátný
uklízeč
správce majetku
školní psycholog
uklízeč
účetní, admin. a spis. prac.
školník, údržbář
topič - budova A, D
uklízeč
uklízeč
provozář, údržbář - C- škola
topič - budova C
správce inf. a kom. techn.
personalista, sekretář
uklízeč
provozář, údržbář - budova B
topič - vařič vody budova B
ZŠ
ZŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
ZŠ
vyučen
vyučen
Prac. úvazek
1
1
0,8432
0,5
1
1
1
0,25
1
0,8
1
0,3
1
1
0,5
0,3
1
1
1
1
0,3
Celkový fyzický počet nepedagogických pracovníků školy je 17, přepočtený počet 16,79. Vyšší počet
pracovníků vyplývá z rozsáhlého areálu školy (3 budovy, 3 nezávislé kotelny a velké venkovní plochy).
- 16 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
4 Personální zabezpečení činnosti školy 4.3 Organizační struktura
4.3
Organizační struktura
Platí od 1. 9. 2013
(V závorkách uveden fyzický počet zaměstnanců)
Zástupce ředitele
(zástupce
statutárního
orgánu)
2. st. řízení
Ředitel školy
(statutární orgán)
3. stupeň řízení (§ 124 ZP)
Zástupce
ředitele
1. st. řízení
Zástupce
ředitele
(zástupce pro
bilingvní
vzdělávání)
1. st. řízení
Ekonom,
účetní (1)
Správce
majetku (1)
Personální
referent (1)
Učitelé (52)
Učitelé (13)
Učitelé (22)
Předsedové
předmětových
komisí (15)
Školní metodik
prevence (1)
Třídní učitelé (36)
Metodik
informačních a
komunikačních
technologií (1)
Výchovný
poradce
Admin. prac.
(budova C) (1)
Domovník
(školník)
1. st. řízení
Topiči (3)
Údržbáři (2)
Uklízeči (10)
Vrátný (1)
Výchovný poradce
(1)
Olomouc 1. 9. 2013
RNDr. Evžen Mayer
ředitel gymnázia
- 17 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
5 Údaje o přijímacím řízení - 5.1 Přihlášení / přijatí žáci
5
Údaje o přijímacím řízení
5.1
Přihlášení / přijatí žáci
Přihlášení
Přijatí
Odvolání
Přijatí na
odvolání
Gymnázium
osmileté
79-41-K/81
185
30
62
23
Gymnázium
šestileté
79-41-K/610
129
60
35
Gymnázium
čtyřleté
79-41-K/41
205
90
63
Obor
Odvolání
předaná
KÚOK
Přijato na
odvolání
KÚOK
Přijati
celkem
39
0
53
30
15
20
0
75
60
49
14
0
139
90
Odevzdali
zápisový
lístek
Počet odevzdaných zápisových lístků k 30. 6. 2014
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
30
60
90
Počet žáků prvních ročníků k 1. 9. 2014
Gymnázium osmileté 79-41-K/81:
Gymnázium šestileté 79-41-K/610:
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41:
30
60
90
Počet žáků přijatých do vyššího stupně víceletého gymnázia
Všichni žáci, kteří na konci roku prospěli, postoupili automaticky do vyššího stupně víceletého gymnázia.
Na základě přijímací zkoušky dle § 63 školského zákona nebyli přijati žádní žáci.
Počet výjimek k přijetí do vyššího ročníku než prvního za sledované období
Nebyla udělena výjimka.
Počet žáků, kteří přerušili vzdělávání
7 žáků
- 18 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.1 Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
6.1
Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6.1.1
Statistika prospěchu v I. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 31. 1. 2014:
Průměrný
prospěch
Gymnázium osmileté 79-41-K/81
I.A8
31
1,38
I.B8
32
1,30
II.A8
33
1,28
III.A8
28
1,44
III.B8
31
1,59
IV.A8
31
1,88
V.A8
29
1,56
VI.A8
32
1,82
VII.A8
27
2,00
VII.B8
24
2,09
VIII.A8
27
1,96
VIII.A8
25
1,51
1,65
Celkem
321
Gymnázium šestileté 79-41-K/6100
32
1,55
I.A6
31
1,44
I.B6
33
1,58
II.A6
32
1,57
II.B6
31
1,86
III.A6
32
1,72
III.B6
33
2,01
IV.A6
30
1,91
IV.B6
31
1,84
V.A6
29
2,03
V.B6
27
2,26
VI.A6
29
2,27
VI.B6
1,84
Celkem
370
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
I.A
31
2,07
I.B
30
1,56
I.C
30
1,81
II.A
32
2,03
II.B
31
2,01
II.C
30
1,76
III.A
32
2,00
III.B
30
2,01
III.C
26
2,05
IV.A
30
2,11
IV.B
29
2,30
IV.C
26
2,13
1,99
Celkem
357
1,82
Celkem
1048
Třída
Počet žáků
Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl
Neklasif.
Neprospěl
23
23
26
20
14
6
12
14
4
5
8
16
171
8
9
7
8
16
25
17
18
23
19
19
8
177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
13
18
11
11
8
7
6
6
7
8
5
3
103
19
13
22
21
22
24
26
24
24
19
21
23
258
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
4
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
2
5
5
13
9
5
4
11
6
3
5
5
1
4
71
345
25
17
21
25
26
19
26
26
19
24
28
21
277
712
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
7
1
0
0
2
1
0
0
1
1
1
0
0
7
13
- 19 -
Poznámka
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.1 Přehled prospěchu za I. a II. pololetí
6.1.2
Statistika prospěchu ve II. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 30. 6. 2014
Průměrný
prospěch
Gymnázium osmileté 79-41-K/81
I.A8
31
1,50
I.B8
32
1,32
II.A8
33
1,37
III.A8
28
1,39
III.B8
29
1,49
IV.A8
31
1,86
V.A8
29
1,47
VI.A8
31
1,74
VII.A8
27
2,01
VII.B8
24
1,97
VIII.A8
27
1,94
VIII.A8
25
1,52
1,63
Celkem
318
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
32
1,66
I.A6
31
1,48
I.B6
33
1,71
II.A6
32
1,60
II.B6
30
1,89
III.A6
31
1,91
III.B6
33
1,98
IV.A6
30
1,81
IV.B6
30
1,95
V.A6
29
2,12
V.B6
27
2,20
VI.A6
29
2,32
VI.B6
1,89
Celkem
367
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
I.A
31
2,25
I.B
31
1,59
I.C
29
1,72
II.A
32
1,96
II.B
30
1,87
II.C
30
1,71
III.A
32
2,15
III.B
30
2,08
III.C
25
1,96
IV.A
29
2,03
IV.B
29
2,33
IV.C
26
2,16
1,98
Celkem
354
1,83
Celkem
1039
Třída
Počet žáků
Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl
Neklasif.
Neprospěl
14
21
16
17
17
6
16
11
3
6
6
13
146
17
11
17
11
12
25
13
20
21
16
21
12
196
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
3
11
16
8
13
4
5
5
7
10
7
4
2
92
21
13
25
18
25
26
28
23
19
20
23
27
268
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
5
3
12
9
6
7
9
3
3
7
5
2
4
70
308
25
19
20
26
23
21
28
27
17
24
27
21
278
742
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
6
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
12
- 20 -
Poznámka
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.2 Výsledky maturitních zkoušek
6.2
Výsledky maturitních zkoušek
Statistika maturitních zkoušek školního roku 2013/2014 ke dni 30. 6. 2014
VIII.A8
27
13
14
0
0
Opakuje
mat.
zkoušku na
podzim
0
VIII.B8
25
24
1
0
0
0
0
Celkem
52
37
15
0
0
0
0
VI.A6
27
8
16
3
0
3
0
VI.B6
29
10
19
0
0
0
0
Celkem
56
18
35
3
0
3
0
IV.A
29
8
19
2
0
2
0
IV.B
29
9
19
1
0
1
0
IV.C
26
9
13
4
0
4
0
Celkem
84
26
51
7
0
7
0
Celkem
192
81
101
10
0
10
0
Třída
Počet
žáků u
mat. zk.
Prospěl s
vyzn. u
mat. zk.
Prospěl u
mat. zk.
Neprospěl u
mat. zkoušky
Nedostavil se
k mat.
zkoušce
- 21 -
Opakuje
mat.
zkoušku
příští rok
0
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.3 Výsledky chování za I. a II. pololetí
6.3
Výsledky chování za I. a II. pololetí
6.3.1
Přehled absence za I. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 31. 1. 2014
Absence
Absence
celkem
celkem
omluv.
neomluv.
Gymnázium osmileté 79-41-K/801
I.A8
31
710
0
I.B8
32
747
0
II.A8
33
995
0
III.A8
28
794
0
III.B8
31
1020
0
IV.A8
31
1247
3
V.A8
29
1444
0
VI.A8
32
1827
0
VII.A8
27
1827
6
VII.B8
24
1490
0
VIII.A8
27
2585
0
VIII.A8
25
1836
0
16522
9
Celkem
321
Gymnázium šestileté 79-41-K/6100
32
642
0
I.A6
31
784
0
I.B6
33
1438
0
II.A6
32
839
1
II.B6
31
1237
1
III.A6
32
1604
0
III.B6
33
2124
26
IV.A6
30
1278
0
IV.B6
31
1398
0
V.A6
29
1592
4
V.B6
27
1979
0
VI.A6
29
3057
0
VI.B6
17972
32
Celkem
370
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
I.A
31
831
0
I.B
30
846
0
I.C
30
1106
0
II.A
32
1541
0
II.B
31
1612
0
II.C
30
1069
7
III.A
32
1525
0
III.B
30
2042
0
III.C
26
1930
0
IV.A
30
2043
0
IV.B
29
3005
0
IV.C
26
1967
0
19517
7
Celkem
357
54011
14
Celkem
1048
Třída
Počet
žáků
Absence
Absence na
na žáka
žáka omluv.
neomluv.
2. st. z
chování
3. st. z
chování
Podmín.
vyloučení
Nepodm.
vyloučení
22,90
23,34
30,15
28,36
32,90
40,23
49,79
57,09
67,67
62,08
95,74
73,44
51,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,06
25,29
43,58
26,22
39,90
50,13
64,36
42,60
45,10
54,90
73,30
105,41
48,57
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,79
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,81
28,20
36,87
48,16
52,00
35,63
47,66
68,07
74,23
68,10
103,62
75,65
54,67
51,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 22 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
6 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků - 6.4 Počet žáků s 2. stupněm z chování a 3.
stupněm z chování
6.3.2
Přehled absence za II. pololetí školního roku 2013/2014 ke dni 30. 6. 2014
Absence
Absence
celkem
celkem
omluv.
neomluv.
Gymnázium osmileté 79-41-K/801
I.A8
31
1095
0
I.B8
32
1293
0
II.A8
33
1586
0
III.A8
28
1099
0
III.B8
29
1264
0
IV.A8
31
1367
0
V.A8
29
1432
0
VI.A8
31
1896
0
VII.A8
27
1866
13
VII.B8
24
1723
0
VIII.A8
27
1620
3
VIII.A8
25
1004
0
17245
16
Celkem
318
Gymnázium šestileté 79-41-K/610
32
1251
0
I.A6
31
1370
0
I.B6
33
2227
0
II.A6
32
1332
0
II.B6
30
1461
0
III.A6
31
1830
0
III.B6
33
2631
0
IV.A6
30
1539
0
IV.B6
30
2358
3
V.A6
29
2313
12
V.B6
27
1587
1
VI.A6
29
1567
0
VI.B6
21466
16
Celkem
367
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
I.A
31
1895
1
I.B
31
1920
0
I.C
29
1158
0
II.A
32
1518
0
II.B
30
1691
0
II.C
30
1479
0
III.A
32
1895
7
III.B
30
2403
2
III.C
25
2026
0
IV.A
29
996
0
IV.B
29
2014
0
IV.C
26
1208
0
20203
10
Celkem
354
58914
19
Celkem
1039
Třída
6.4
Počet
žáků
Absence
na žáka
omluv.
Absence
na žáka
neomluv.
2. st. z
chování
3. st. z
chování
Podmín.
vyloučení
Nepodm.
vyloučení
35,32
40,41
48,06
39,25
43,59
44,10
49,38
61,16
69,11
71,79
60,00
40,16
54,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,48
0,00
0,11
0,00
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,09
44,19
67,48
41,63
48,70
59,03
79,73
51,30
78,60
79,76
58,78
54,03
58,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,41
0,04
0,00
0,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,13
61,94
39,93
47,44
56,37
49,30
59,22
80,10
81,04
34,34
69,45
46,46
57,07
56,70
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet žáků s 2. stupněm z chování a 3. stupněm z chování
2. a 3. stupeň z chování nebyl v tomto školním roce udělen.
- 23 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
7 Prevence sociálně patologických jevů - 7.1 Výchovné poradenství
7
Prevence sociálně patologických jevů
7.1
Výchovné poradenství
Na škole působí výchovná poradkyně (RNDr. Pavlína Hartmannová). Mezi její úkoly patří zejména:
 operativní řešení pedagogických a psychologických otázek profesionální orientace žáků;
 průběžná a komplexní péče o zdravý psychický a sociální vývoj žáků a rozvíjení jejich osobnosti
v procesu výchovy a vzdělávání ve škole;




pravidelné sledování absence žáků ve vyučování;
sledování případných poruch vývoje žáků, zajišťování prevence a nápravy;
prevence projevů diskriminace, násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti;
práce se žáky se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami)
 rozvoj žáků z méně podnětného sociálního prostředí, žáků z národnostních menšin;
 organizace dobročinných sbírek
Při plnění zmíněných úkolů byly využívány další poradenské služby v regionu (Úřad práce, orgány sociální
péče, krizové centrum apod.). Byly realizovány pravidelné besedy s právníkem, byla organizována
návštěva soudu při soudním procesu v oblasti trestní.
Ve snaze o dosažení minimální absence žáků ve vyučování byla využita spolupráce třídních učitelů
s ostatními zainteresovanými subjekty (ostatní učitelé, rodiče, lékaři). Bohužel zejména s lékaři je
spolupráce problematická, protože ve většině případů nepostupují podle metodického pokynu MŠMT.
Individuálním přístupem se ovšem zatím daří udržet absenci v přijatelné míře.
Škola vytvářela podmínky pro rozvoj talentovaných žáků organizací předmětových olympiád a dalších
soutěží. Jazykově nadaným žákům škola umožnila složit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
Výchovná poradkyně RNDr. P. Hartmannová a metodička prevence Mgr. Ing H. Vacková v průběhu celého
školního roku prováděly individuální šetření s jednotlivými studenty, ve spolupráci se školním psychologem
Mgr. Richardem Kořínkem a třídními učiteli řešily aktuální problémy ve třídách formou komunitních kruhů a
výchovných komisí
Kromě konzultací se žáky v rámci jejich profesní volby byla pro žáky maturitních ročníků zorganizovaná
akce o vysokých školách Hejčínský Gaudeamus a exkurze na výstavu Gaudeamus v Brně
V oblasti profesionální orientace byli žáci motivováni k volbě studia na technických oborech s ohledem na
požadavky trhu práce. Škola přitom využívala různé prostředky. Jedná se zejména vhodnou skladbu
učebních plánů, včetně organizace volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Dále škola organizovala
předmětové exkurze v technických provozech, pořádala besedy s pracovníky z technické praxe. I díky této
strategii je úspěšnost žáků školy při přijímání na vysoké školy tradičně velmi vysoká.
Dr. Hartmannová je na našem gymnáziu také hlavní koordinátorkou charitativních sbírek. Výtěžek ve
školním roce 2013/2014 byl 13 919 Kč ve sbírce Světluška a 20 910 Kč ve sbírce Zasukované tkaničky.
7.2
Výchovně vzdělávací prevence
Na škole působil školní metodik prevence (Mgr. Ing. Hana Vacková). Její pracovní náplň sestává z těchto
úkolů:
koordinace přípravy Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole dle Metodického
pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
čj.: 14514/2000 – 51 (navrhuje vhodné odborné a metodické materiály aj. pomůcky pro realizaci
Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy);
organizace přednášek, seminářů pro žáky i učitele, které souvisejí s prevencí a jsou pořádány
specializovanými odbornými zařízeními;
V tomto školním roce byly úkoly minimálního preventivního programu splněny, bylo realizováno několik
přednášek zejména ve spolupráci s D - centrem Olomouc (přednášky a besedy: „S Tebou o Tobě“, „Kelly a
Anna“, „Art protest“ a další). V rámci systému primární prevence byli žáci v rámci výuky zejména
společenskovědních předmětů vychováváni ve všech oblastech prevence, tj.:
- 24 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 8.1 Předmětová komise českého jazyka:
 drogová závislost, alkoholismus a kouření
 kriminalita a delikvence
 virtuální drogy (počítače, televize, video)
 patologické hráčství (gambling)
 šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 interkulturní výchova
Byla navázána spolupráce s krajským školským koordinátorem. Pokračuje projekt Příběhy bezpráví –
měsíc filmu na školách spojený s besedou. Naše gymnázium také pravidelně spolupracuje s organizátory
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaný společností Člověk
v tísni. Žáci navštěvují filmová představení, která se věnují problematice odpovídající průřezovým tématům
podle uvážení, resp. doporučení příslušné předmětové komise.
Osvědčila se také úzká spolupráce se Sdružením rodičů, se Studentskou radou na škole a třídními učiteli.
Je zřejmé, že patologické jevy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyhnou ani Gymnáziu
Hejčín. V areálu školy je dodržován přísný zákaz kouření. Při užívání ostatních návykových látek lze
konstatovat, že situace na škole je pod kontrolou. Byl vypracován přesný pokyn, jak postupovat v případě
podezření, že žák užívá návykových látek. Přitom byly respektovány odpovídající právní předpisy.
Podezření z užívání návykových látek u žáků nebyla prokázaná.
Stručný přehled aktivit v rámci programu prevence nežádoucích jevů ve školním roce 2013/2014
 Únor – září 2013 - Minimální preventivní program ve spolupráci se Sdružením D ( prožitkové programy
pro nižší gymnázia a první ročníky čtyřletého studia)
 seminář pro učitele školy ve spolupráci s lektorkami Člověka v tísni o využití dokumentárních filmů ve
výuce
 žáci volitelných seminářů se zúčastnili dalšího ročníku Příběhů bezpráví
8
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě nabídek PC Olomouc, Schola
Servis Prostějov, NIDV Olomouc a dále na základě nabídek vysokých škol. Všechny využité programy byly
akreditovány MŠMT v rámci DVPP.
Přesný program níže uvedených vzdělávacích akcí je k dispozici u příslušných předmětových komisí.
8.1
Předmětová komise českého jazyka:
 Nástroje pro tvorbu elektronických materiálů
 Rozvoj čtenářství na SŠ
 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
 Interaktivní tabule
 Jazyk a styl současné tvorby
 Využití internetu v ČjL
 Práce s chybou
8.2
Předmětová komise anglického jazyka:
 Live the Language 1
 Live the Language 2
8.3
Předmětová komise anglického jazyka – bilingva
 Activ 2013 – tablet ve výuce
 Warm-ups and Icebreakers
- 25 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 8.4 Předmětová komise německého
jazyka
 Noam Chomsky
 Zelený ostrov v AJ
8.4
Předmětová komise německého jazyka
 Úvod do tvorby digitálních učebních materiálů
 Internet im Deutschunterricht
 Rollen spiele
8.5
Předmětová komise francouzského jazyka
 Hra jako aktivizační metoda při výuce francouzštiny
 Les comptines et les chansons en classe de FLE
8.6
Předmětová komise ruského jazyka
 Moderní trendy ve výuce ruského jazyka a počátečním vzdělávání
8.7
Předmětová komise španělského jazyka
 Propojení tištěných a elektronických materiálů
8.8




Předmětová komise matematiky a deskriptivní geometrie
Jak učit matematice (JČMF)
Využití Geogebry v M
Seminář Geogebra II.
XVII seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky
8.9
Předmětová komise fyziky
 Rozvoj profesních kompetencí učitelů F I
 Rozvoj profesních kompetencí učitelů F II
 Rozvoj profesních kompetencí učitelů F III
8.10




Kurz genetiky a molekulární biologie
Otevřená věda – biologie
Kurz Vernier
Člověk a životní prostředí
8.11




Předmětová komise biologie
Předmětová komise chemie
Veletrh nápadů učitelů chemie
Otevřená věda – chemie 1
Interaktivní technologie v Ch
Robotika a chemie (EV3)
 Školní experimentální systém Vernier
 Otevřená veda – chemie 2
8.12
Předmětová komise dějepisu
 Inovativní postupy v dějepise – 20. století I.
 Inovativní postupy v dějepise – 20. století II.
 Soudobé dějiny – co a jak učit
- 26 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 8.13 Předmětová komise zeměpisu
 Moderní dějiny do škol
8.13
Předmětová komise zeměpisu
 Mapování – kurz PřF UPOL
 Technologie GIS
 Rozvojové země
8.14
Předmětová komise základů společenských věd
 Profesionální komunikace v náročných situacích
 Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život
 Active Citizens
 Globální souvislosti s přesahem do historie
 NOZ – nezletilé dítě, nové rodinné právo
8.15
Předmětová komise informatiky
 Škola učitelů informatiky I
 Škola učitelů informatiky II
8.16
Předmětová komise výtvarné výchovy
 Artefiletika
 Vila Tugendhat
8.17
Předmětová komise hudební výchovy
 Seminář – nová učebnice HV
9
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1
Mimoškolní vzdělávací aktivity organizované školou
9.1.1
Kroužky a kluby
Doplňkem povinných a volitelných předmětů je široké spektrum nabízených kroužků a klubů otevíraných
podle požadavků žáků s omezením dle kapacity školy. V tomto školním roce byly otevřeny:
Kroužky
Název
Posilování
Basketbal
Ruština
Společenský tanec
Latina
Výtvarný
Švédština
Taneční skupina
Odbíjená
Psaní všemi deseti
Klub malých debrujárů
Florbal a futsal nižší g.
Florbal vyšší g.
Vedoucí
Juřík
Juřík
Heřmanová
Pazderová
Ondrák
Zatloukalová
Trottestam
Studnička
Dostálová
Havelková
Kvapil, Richterková
Daniel
Daniel
- 27 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Futsal hoši
Futsal dívky
Kroužek elektrotechniky
Písemná elektronická komunikace
Francouzština
Pěvecký sbor
Katecheze
Čínština
Šachový
Debatování
Vasiljevová
Vasiljevová
Kvapil
Havelková
Sedláčková
Burgetová (ext)
Franc (ext)
Weixi Jiang (ext)
Biolek (ext.)
Kadlec (ext)
Kluby
Název
Biologický kroužek (klub)
Hudba a divadlo za školou (klub)
Klub fyzikálních a chemických soutěží (klub)
9.1.2
Vedoucí
Navrátil, Chmelíčková, Zábojová
Kvapil, Lekešová, Przybylová
Hamříková, Zárubová, Stránská
Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Špičkové vybavení školy v oboru výpočetní techniky je využíváno i v mimovyučovací době. Síť WiFi je ve
všech budovách školy (A, B, C i D). Ve školním řádu má každý žák při zahájení studia zakotveno právo na
bezplatné přidělení „počítačového účtu“. Každý žák může používat bez omezení elektronickou poštu a
připojení k vysokorychlostního internetu prostřednictvím svých notebooků v zabezpečené síti WiFi. O tuto
nabídku byl stále větší zájem. Na budovách A a C byly hojně žáky využívány informační kiosky.
Multimediální učebna byla také využívána v mimovyučovací době pro aktivity žáků.
9.2
Výsledky soutěží, přehlídek
Motivující prostředí na škole spolu s kvalitní výukou přináší i vynikající úspěchy našich žáků v široké škále
soutěží a předmětových olympiád. Vychází také z dobré spolupráce učitelů a žáků, která se rozvíjí nejen
v řádné výuce, ale také v bohatě dimenzovaných zájmových kroužcích, které škola organizuje v rámci
mimoškolní činnosti.
9.2.1
Excelence středních škol 2013
V roce 2012 vyhlásilo MŠMT nový rozvojový program, který je zaměřen na hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT pro věkové kategorie nad 15 let. Tento program má kromě
jiného podpořit zájem žáků o přírodovědné a technické předměty. Díky vynikajícím výsledkům našich žáků
byly našemu gymnáziu ve školním roce 2013/2014 přiděleny finanční prostředky ve výši 261 283,- Kč.
Tímto ziskem je naše gymnázium na 1. místě v Olomouckém kraji a na 6. místě v ČR
O úspěch se zasloužili:
Jméno a příjmení žáka
Pechová Kristýna
Tran Dieu Linh
Janíková Tereza
Dostálová Kateřina
Kýr Gabriel
Batlová Tereza
Daniš Vojtěch
Tran Hong Quan
Škrovánek Igor
Kubíková Martina
Rok
narození
1996
1995
1996
1996
1994
1993
1996
1996
1996
1995
Soutěž
Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2
Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I
Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I
Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II
Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II
Chemická olympiáda - kategorie B
Matematická olympiáda - kategorie B
Zeměpisná olympiáda - kategorie D
Soutěž v cizích jazycích - angličtina - kategorie A
- 28 -
Body
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1
1
0.2
0.2
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Polívka Jan
Nevřela Vojtěch
Šimová Tereza
Škrovánek Igor
Sečkařová Anna
Hubáček Pavel
Neoral Aleš
Turek Pavel
Zemanová Anna
Rudorfer Vojtěch
Laitoch Petr
Daniš Vojtěch
Tříska Pavel
Michalec Tomáš
Šumník Adam
Cenker Michael
Neoral Aleš
Tříska Pavel
Lounová Hana
Turek Pavel
Tříska Pavel
Quan Tran Hong
Daniš Vojtěch
Charvot David
Zemanová Anna
Turek Pavel
Charvot David
Lounová Hana
Daniš Vojtěch
Turek Pavel
9.2.2
1995
1996
1996
1996
1994
1993
1993
1998
1993
1995
1995
1996
1995
1995
1996
1993
1993
1995
1998
1998
1995
1996
1996
1997
1993
1998
1997
1998
1996
1998
Soutěž v cizích jazycích - angličtina - kategorie B
Soutěž v cizích jazycích - angličtina - kategorie B
Soutěž v cizích jazycích - angličtina - kategorie B
Zeměpisná olympiáda - kategorie D
Biologická olympiáda - kategorie A
Biologická olympiáda - kategorie A
Fyzikální olympiáda - kategorie A
Matematická olympiáda - kategorie A
Středoškolská odborná činnost - obor biologie
SOČ - obor stavebnictví, architektura a design interiérů
Fyzikální olympiáda - kategorie B
Fyzikální olympiáda - kategorie C
Fyzikální olympiáda - kategorie C
Fyzikální olympiáda - kategorie C
Fyzikální olympiáda - kategorie D
Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
Fyzikální olympiáda - kategorie A
Soutěž v cizích jazycích - latina - kategorie B
Astronomická olympiáda CD
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Soutěž Náboj - kategorie Junior
Středoškolská odborná činnost - obor biologie
Matematická olympiáda - kategorie C
Matematická olympiáda - kategorie C
Mezinárodní astronomická olympiáda
Přírodovědná olympiáda zemí EU (EUSO)
Středoevropská matem. olympiáda
0.2
0.2
0.2
0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.4
1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1
1
1
1
1
1
Talent Olomouckého kraje 2013
Na ocenění Talent Olomouckého kraje 2013 byli za GH nominováni:
 Přírodovědný obor: P. Turek, V. Daniš, A. Neoral, I. Škrovánek, P. Cenker, D. Procházka, H. Lounová,
A. Zemanová, J. Loun, P. Tříska
 Humanitní obor: P. Tříska, M. Kubíková
 Sportovní obor: M. Kotyzová, Bordováčová, Martiníková, A. Vařeková, M. Wiedermann
V hodnocení škol se naše gymnázium umístilo na 1. místě s dotací 28 000,- Kč za 1. místa v ústředním
kole Astronomické olympiády (Hana Lounová a Jiří Loun) a 1. místo v ústředním kole Soutěže
v latinském jazyce (Pavel Tříska).
9.2.3
Talent Olomouckého kraje 2014
V závěru školního roku 2013/2014 byly dvě desítky studentů GH nominovány na ocenění v dalším ročníku
soutěže. Výsledky budou vyhlášeny na podzim 2014.
- 29 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
9.2.4
Sportovní soutěže
(údaje uvedeny chronologicky)
Datum
18.9.
18.9.
23. 9.
23. 9.
24.9.
30.9.
30.9.
1.10.
3.10
11.10.
16.10.
21.10.
31.10.
31.10.
31.10.
7.11.
8.11.
11.11.
11.11.
11.11.
11.11.
13.11.
13.11.
14.11.
15.11.
20.11.
21.11.
25.11.
2.12.
3.12.
4.12.
4.12.
5.12.
11.12.
12.12.
16.12.
16.12.
8.1.
6.3.
6.3.
20.3.
Název soutěže
Okresní kolo atletického poháru SŠ Corny
Okresní kolo atletického poháru SŠ Corny
Atletický čtyřboj – okresní kolo
Atletický čtyřboj – okresní kolo
Krajské kolo atletického poháru SŠ Corny
Okresní kolo přeboru SŠ v přespolním běhu
Okresní kolo přeboru SŠ v přespolním běhu
Okrskové kolo přeboru SŠ v kopané
Okrskové kolo přeboru ZŠ a NG v malé kopané
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG v malé kopané
Krajské kolo přeboru ZŠ a NG v malé kopané
Okresní kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu
Přebor družstev ZŠ a NG ve stolním tenisu
Přebor družstev ZŠ a NG ve stolním tenisu
Přebor družstev ZŠ a NG ve stolním tenisu
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG ve florbalu dívek
Krajské kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu
Okresní kolo přeboru škol v plavání
Okresní kolo přeboru škol v plavání
Okresní kolo přeboru škol v plavání
Okresní kolo přeboru škol v plavání
Okrskové kolo přeboru ZŠ a NG ve florbalu
Okresní kolo přeboru SŠ ve volejbalu
Okrskové kolo přeboru ZŠ a NG ve florbalu
Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci –
přespolní běh
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG ve florbalu
Memoriál SC, volejbalový turnaj
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG ve florbalu
Okresní kolo přeboru SŠ v házené
Okresní kolo přeboru SŠ ve volejbalu
Krajské kolo soutěže škol v plavání
Krajské kolo soutěže škol v plavání
Krajské kolo přeboru ZŠ a NG ve volejbalu
Krajské kolo přeboru SŠ ve volejbalu
Okresní kolo přeboru SŠ ve florbalu
Okresní kolo přeboru SŠ ve šplhu
Okresní kolo přeboru SŠ ve šplhu
2. kolo SŠ futsálové ligy
Krajské kolo přeboru SŠ ve šplhu
Krajské kolo přeboru SŠ ve šplhu
Okresní kolo přeboru ZŠ a NG v basketbalu
- 30 -
Kategorie
Dívky
Hoši
Dívky
Hoši
Dívky
Dívky
Hoši
Hoši
Hoši
Hoši
Hoši
Hoši
Ml. žačky
Ml. žáci
St. žáci
Dívky
Dívky
Hoši III.
Dívky IV.
Hoši V.
Dívky V.
Ml. žáci
Dívky
St. žáci
Umístění
3. místo
4. místo
1. místo
3. místo
5. místo
3. místo
3. místo
4. místo
1. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
4. místo
2. místo
2. místo
4. místo
3. místo
2. místo
2. místo
1. místo
5. místo
Ml. žáci
Smíš. dr.
St. žáci
Dívky
Hoši
Hoši III.
Dívky IV.
Dívky
Hoši
Dívky
Hoši
Dívky
Hoši
Hoši
Dívky
Hoši
4. místo
5. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. místo
1. místo
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
21.3.
21.3.
27.3.
2.4.
2.4.
9.4.
9.4.
15.4.
16.4.
24.4.
29.4.
29.4.
14.5.
14.5.
14.5.
20.5.
3.6.
9.2.5
Republikové finále přeboru SŠ ve šplhu
Republikové finále přeboru SŠ ve šplhu
Krajské kolo přeboru ZŠ a NG v basketbalu
Okresní kolo přeboru SŠ v basketbalu
Krajské kolo přeboru SŠ v silovém čtyřboji
O Pohár CMG – plavecké závody škol
O Pohár CMG – plavecké závody škol
Krajské finále přeboru SŠ ve florbalu
Okresní kolo přeboru SŠ v basketbalu
Slovanská florbalka
Ščudlův memoriál – soutěž SŠ v lehké atletice
Ščudlův memoriál – soutěž SŠ v lehké atletice
Pohár rozhlasu – atl. soutěž škol, okresní kolo
Pohár rozhlasu – atl. soutěž škol, okresní kolo
Pohár rozhlasu – atl. soutěž škol, okresní kolo
Pohár rozhlasu – atl. soutěž, krajské kolo
Bowlingový turnaj škol
Hoši
Dívky
Hoši
Hoši
ZŠ a NG
SŠ
Dívky
Dívky
Smíš. dr.
Dívky
Hoši
Ml. žákyně
St. žákyně
St. žáci
St. žákyně
3
3
2
3
3
4
4
1
3
1
2
3
9
1
8
2
1
Pedagog Olomouckého kraje
V úterý 1. dubna 2014 byli v Moravském divadle Olomouc oceněni nejlepší učitelé Olomouckého kraje.
Mezi nimi byl i Mgr. Jiří Kvapil, učitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45. Ocenění Pedagog
Olomouckého kraje si plným právem zaslouží za svoji vynikající pedagogickou práci a široké spektrum
mimoškolních aktivit (Klub malých debrujárů, Kroužek Elektrotechniky, kroužek Hudba a divadlo za školou,
práce v Nadaci Depositum Bonum a projektu Heuréka, atd.).
9.2.6
Předmětové olympiády a soutěže
Matematická olympiáda
 P. Turek V.A8 – 1. místo v ústředním kole kategorie A 63. ročníku soutěže
 P. Turek V.A8 – 1. místo, D. Procházka 2. místo a H. Lounová V.A8 4. místo v krajském kole kat. C
 P. Turek V.A8 získal v krajském kole také 3. místo v kategorii B a 1. místo v kategorii A
 J. Bareš IV.A8 – 1. místo v okresním a 1. místo v krajském kole kategorie Z9
 M. Repčík IV.A8 – 2. místo v okresním kole kategorie Z9
 M. Bršťáková II.B6 a M. Hrabal IV.A8 se dělí o 3.- 4.místo v okresním kole kategorie Z9
 K. Kosinová I.A8 - 3. místo v okresním kole v kategorii Z6
 T. Pippal - 2. místo v okresním kole v kategorii Z7
Matematický klokan 2013
 P. Turek V.A8 – 1. místo v krajském kole a 1. místo v celostátním kole v kategorii Kadet
 V. Hejl III.A8 – 1. místo v krajském kole v kategorii Benjamin
Pythagoriáda
 T. Pippal II.A8 – 1. místo v krajském kole v kategorii septima
 M. Pilková III.B8 – 4. místo v krajském kole v kategorii kvarta
Mezinárodní matematická soutěž "Náboj 2014"
 v kategorii Junioři získal tým GH pod vedením P. Turka V.A8 (ve složení D. Charvot VI.A8, L. Čepek
VI.A8, I. Macháčová VI.A8 a D. Procházka V.A8) 2. místo ze 178 týmů
- 31 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Internetová matematická olympiáda
 Družstvo „Hejčín II“ obsadilo v 6. ročníku této soutěže 17. místo z 205 týmů z celé ČR (ve složení:
J. Zárybnický, F. Blažek, Quan Tran Hong, V. Daniš, D. Procházka, D. Řehulka, P. Turek)
Logická olympiáda
 Jáchym Bareš IV.A8 - 1. místo v krajském kole v kategorii C a účast v celostátním finále
Fyzikální olympiáda
 D. Charvot VI.A8 – 4.místo a A. Šumník II.A – 5. místo v krajském kole kategorie C
 T. Michalec VII.A8 – 2. místo, V. Daniš VII.A8 – 4. místo aj. Hájek VII.B8 v krajském kole kategorie B
 H. Lounová V.A8 – 2. místo a D. Procházka V.A8 4. místo v krajském kole kategorie D
 M. Hrabal IV.A8 - 2. místo v krajském kole kategorie E
International Young Physics Tournament
 Družstvo Klubu fyzikálních a chemických soutěží ve složení V. Rudorfer VIII.B8, R. Kudělka V.A6,
V. Daniš VII.A8, A. Vyjídák VII.B8 a A. Andrýsková V.A8 obsadilo 2. místo v regionálním kole
Fyzikální soutěž FYKOSí Fyziklání 2014
 Družstvo "Černá síla " ve složení: F. Blažek, T. Michalec,V. Daniš, F. Blažek (VII.A8), A. Šumník III.A a
P. Baláš VIII.A8 obsadilo 8. místo v celostátním kole soutěže v konkurenci 30 týmů
Astronomická olympiáda
 J. Loun II.A8 – 1. místo v krajském kolev kategorii GH
 H. Lounová V.A8 – 1. místo v krajském kole soutěže v kategorii CD
 H. Lounová V.A8 –1. místo v celostátním finále soutěže v kategorii CD s postupem na
XIX. Mezinárodní astronomickou olympiádu v hlavním městě Kyrgyzstánu Biškek
 J. Bareš IV.A8 – 1. místo v krajském kole a 4.místo ve finále soutěže v kategorii EF
 V. Daniš VII.A8 - 5. místo v krajském kole v kategorii AB s postupem do finále
Biologická olympiáda
 J. Loun II.A8 - 1. místo v okresním kategorie D
 O. Belfín V.A8 – 2. místo v krajském kole kategorie B
 V. Marxová I.A6 – 4. místo v okresním kole kategorie C
Biologická soutěž „Zlatý list
 2. místo v okresním kole a 3.místo v krajském kole soutěže (mladší kategorie) získalo družstvo ve
složení T. Havlíková, K. Kosinová, Š. Kupka (I.A8), T. Lemáková, E. Menšíková a Z. Waicová (I.B8)
 3. místo v okresním kole (starší kategorie) získalo družstvo ve složení K. Heřman, J. Čech, R. Chamlar
(III.B8), A. Skřivánková, H. Černá a K. Šigutová (III.A8)
Přírodovědný klokan
 Kategorie Junior: V. Látal II.A - 1. místo, J. Malý III.B6 – 2. místo, J. Kupka V.A8 – 3.místo
Chemická olympiáda
 Úspěšný řešitel krajského kola kategorie B: V. Daniš VII.A8 (4. místo)
 Úspěšní řešitelé krajského kola kategorie C: V. Látal II.A a M. Oščádalová IV.B6
 Úspěšní řešitelé krajského kola kategorie D: O. Navrátilová III.A8 (3. místo v okresním kole) a
V. Rohánek IV.A8 (1. místo v okresním kole)
Středoškolská odborná činnost
 Lucie Malá – obor pedagogika, psychologie sociologie a problematika volného času – 1. místo
v celostátním kole
 P. Sedlák VII.A8 – obor fyzika – 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole
- 32 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
 J. Zárybnický V.A6 – obor informatika – 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole
 T. Kurová III.C - obor zdravotnictví – 2. místo v okresním kole
Zeměpisná olympiáda
 I. Škrovánek VII.B8 – 3. místo v okresním a 2. místo v krajském kole kategorie D
 K. Kubešová I.A8 – 3. místo v okresním a 4. místo v krajském kole kategorie A
 T. Kreuzinger II.A8 – 1. místo v okresním a 1. místo v krajském kole v kategorii B
Eurorebus
 V krajském kole soutěže si 18 žáků GH vybojovalo postup do celostátního kola a ve svých kategoriích
zvítězili E. Ondrášek II.A8, J. Bareš IV.A8 a I. Škrovánek VII.B8. 2. místa obsadili J. Loun II.A8 a
J. Čáp III.B8, 3 místo získal J. Liška
- V krajském kole soutěže týmů získala ve svých kategoriích 1. místa družstva II. A8 a III.B8, 2. místa
obsadila družstva I.A8,IV.A8 a VII.B8 a 3. místo získalo družstvo VIII.B8
 V celostátním kole soutěže obsadil tým II.A8 ve složení T. Kreuzinger , J. Loun a M. Tomečková
2. místo, v soutěži jednotlivců J. Bareš IV.A8 skončil na 5. místě a E. Ondrášek II.A8 na 4. místě
Dějepisná olympiáda
 M. Voltnerová II.A6 – 2. místo v okresním kole, 2. místo v krajském a 11. místo v ústředním kole
 T. Nevřiva I.A6 – 4. místo v okresním kole
 soutěžní družstvo ve složení M. Stojan II.C, J. Koutná III.C a P. Janíček III.A získalo 1. místo v krajském
kole v Dějepisné soutěži studentů gymnázií s postupem do celostátního kola
Olympiáda v českém jazyce
-
K. Dokoupil I.A – 3. místo v okresním kole
Soutěž „Mladý Demosthenes“
-
T. Nevřiva I.A6 – 1.místo v regionálním kole soutěže ve II. kategorii
-
V. Kala VII.A8 – 2. místo ve IV. kategorii
-
O. Jansa I.B8 – 4. místo v I. kategorii
Olympiáda v německém jazyce
 F. Kroutil IV.A8 – 1. místo v okresním a 4. místo v krajském kole v kategorii IIB
 J. Fluger VI.A8 – 1. místo v okresním a 4. místo v krajském kole v kategorii IIA
Olympiáda ve španělském jazyce
 V. Látal II.A – 2. místo v krajském kole v kategorii SŠ1
 G. Kýr VIII.A8 – 1. místo v krajském kole v kategorii SŠII a 6. místo v ústředním kole
 L. Dobešová VI.A8 – 2. místo v krajském kole v kategorii SŠII
Olympiáda ve francouzském jazyce
 V. Dohnalová V.A6 – 1. místo v krajském kole a 6. místo v ústředním kole v kategorii B1
Olympiáda v anglickém jazyce
 P. Netopil IV.A8 – 1. místo v okresním kole
 A. Alijeva II.C – 3. místo v okresním kole
 M. Tkadlčík II.A – 4. místo v okresním kole
 R. Curtis III.A6 – 1. místo v krajském kole v kategorii IIIB s postupem do ústředního kola
 D. Havran III.A6 – 3. místo v krajském kole v kategorii IIIB
 D. Kupková I.B6 – 1. místo v krajském a 5. místo v ústředním kole v kategorii II.C
- 33 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.2 Výsledky soutěží, přehlídek
Soutěž o Angličtináře roku
 34-členné družstvo GH zvítězilo v v kategorii škol s více než 30 účastníky v konkurenci 187 škol z celé
republiky a získalo pro školu 10 tabletů od New York University of Prague
Evropa ve škole
 V krajském kole výtvarné části soutěže zvítězily a v celostátním kole získaly cenu za kolektivní práci
Svět pod mikroskopem cenu studentky T. Vrtalová, V. Pernicová, T.Rumlerová, M. Tezzelová,
M. Škarabelová, V. Michálková (I.B), T. Lebedová, A. Cholinská (VI.A8)
 V literární části soutěže získali ve 2. kategorii J. Schneider I.B8 2. cenu, B. Poláková I.B8 a
K. Ambrůzová III.B8 čestná uznání a K. Ambrůzová a L. Karasková III.B8 1. cenu za kolektiv. Ve
3. kategorii získala čestné uznání B.Mracká V.A8 , ve 4.kategorii byla 1. cena udělena M. Vašenkovi
VII.A8
 M. Vašenka VII.A8 se svou povídkou zvítězil ve 4. kategorii literární části soutěže
Kroužek mladých debrujárů
 Tým Kvantové limetky získal v regionálním kole soutěže First Lego League 2013 celkovém hodnocení
6. místo. V disciplíně „Robot Game“ získali žáci GH 3. místo a v disciplíně „Týmová spolupráce“
1. místo
 Tým Radioaktivní pomeranče obsadil 1. místo ze 120 týmů ve finále a 7. místo v mezinárodním kole
soutěže Pohár vědy – KVARK 2014
 Tým ROTA (Robotics Olomouc Team Alfa) získal se svým originálním robotem 2. místo na
mezinárodním finále soutěže „The Volare Space Rotbotics Competition“ , které probíhalo v Evropském
technologickém centru vesmírného výzkumu (ESTEC) Evropské kosmické agentury (ESA) v Noordwijku
v Nizozemí. (složení týmu: M Čepl VIII.A8, O. Čepl II.B, F. Fiala III.A6, D. Kastner VII.B8, P. Koluchová
VII.B8, O. Kvapil III.A6, M. Opatrný VII.B8, J. Pavela IV.A, vedoucí týmu: Mgr. Kvapil(GH) a Mgr.
M. Dudek (PřF UP)
Soutěž PlšQworky
-
V oblastním kole vyhrál tým GH ve složení: O. Kvapil, F. Mlýnský, D. Zachar, D. Havran, R. Curtis III.A6
Šachové soutěže
 V okresním kole v soutěži družstev se umístilo družstvo Hejčín A na 1. místě a družstvo Hejčín B na
2. místě (M. Šnevajs, I. Alfimov, T. Rábek, T. Michalec, D. Charvot, F. Zeman, J. Bareš, Iran Hong
Quan)
Soutěž v simulovaném soudním jednání Street Law Moot Court Competition
-
vítězný tým GH: K. Tozzi, J. Dokoupil III.A a D. Novotná III.B
Pěvecký sbor GH
 Pod vedením Mgr. V. Burgetové a PaeDr. L. Dohnalové - Mlynářové i v tomto roce výborně
reprezentoval školu na řadě koncertů a festivalů v rámci Olomouckého kraje i České republiky
Literární soutěž „Máchovou stopou“
-
V 5.ročníku celostátní soutěže získal 3.místo Martin Vašenka VII.A8 v kategorii středoškoláků
Literární soutěž FF UP
-
Tereza Medková IV.B6 obsadila 2.místo v soutěží na téma „Z Čech až na konec světa“
- 34 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - 9.3 Další aktivity
9.3
Další aktivity
9.3.1
Spolupráce s jinými školami a institucemi.
V rámci grantů z ESF škola spolupracovala s Gymnáziem Jiřího Wolkera Prostějov (partnerská škola
projektu GH „Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce některých předmětů na SŠ), Gymnáziem Holešov a
Gymnáziem s JŠ Zlín. Zmiňované SŠ spolupracují s vybranými vyučujícími na bilingvním typu studia GH
(zejména jde o náslechové stáže)v rámci svých projektů CLIL (projekt „Content and Language Integrated
Learning“). V rámci „Asociace ředitelů gymnázií České republiky“ probíhá velmi těsná spolupráce mezi
gymnázii a přizvanými školami v regionu (Slovanské gymnázium, Gymnázium Čajkovského, Gymnázium
Litovel, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Gymnázium Šternberk, Obchodní akademie Olomouc aj.).
Pravidelné schůzky asociace mají významnou podporu zřizovatele prostřednictvím odboru školství mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Tradiční je spolupráce s Univerzitou Palackého, zejména s fakultou přírodovědeckou, pedagogickou a
filozofickou. Ve školním roce 2006/2007 získala škola statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Spolupráce zahrnuje náslechové praxe studentů, koordinaci grantové činnosti
(např. Sokrates), návštěvy univerzitních laboratoří, účast vyučujících GH na projektech Katedry jazyků PřF
UP. Předmětová komise dějepisu je zapojena do projektu ESF Inovace studia Historických věd na
Univerzitě Palackého, v jehož rámci probíhají na našem gymnáziu náslechy studentů UP. V rámci
spolupráce s Právnickou fakultou se 5 pedagogů s aprobací ZSV zúčastnilo školení k novému
Občanskému zákoníku, a proběhla praxe 3 studentů v rámci předmětu tzv.Street Law
Spolupráce s Magistrátem města Olomouce (MMO) je také již tradiční. MMO přispívá na některé
studentské akce, organizuje pro studenty přednášky, poskytuje propagační materiály pro reprezentaci
města v zahraničí apod. Spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Dcentrum, Úřad práce Olomouc, Schola Servis, Divadlo hudby, Muzeum umění, Festival dokumentárních
filmů Jeden Svět a další) patří mezi běžnou provozní spolupráci a je na velmi dobré úrovni.
Ve spolupráci s organizací AFS Mezikulturní programy organizujeme soutěže pro žáky středních škol se
sídlem v Olomouckém kraji pro studijní pobyty v zahraničí a informační semináře o možnostech studia na
zahraničních SŠ.
Intenzivní jsou dlouhodobé kontakty s Britským centrem Univerzity Palackého (bývalá Britská rada).
Spolupráce probíhá na několika úrovních. Jednou z nich je např. aktivní účast Mgr. Hany Švecové jako
lektorky anglického jazyka na konferencích pro vyučující AJ středních a základních škol v ČR, pravidelné
exkurze skupin žáků seminářů anglického jazyka v souvislosti s přípravou na Cambridgeské zkoušky a
vedením Oxford University Press v Olomouci.
Intenzivně se rozvíjí také spolupráce PK Francouzský jazyk s Francouzským centrem v Olomouci.
Spoluúčast žáků na rozvoji školy je realizována prostřednictvím volené Studentské rady. Pravidla
spolupráce respektují práva i povinnosti obou stran v souladu se stanovenými legislativními normami.
Opakovaně jsou zástupci našich žáků voleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK).
Studentská rada zorganizovala v prosinci 2013 tradiční vánoční charitativní aukci, jejíž výtěžek byl zaslán
Sdružení Šance - Dětské onkologické klinice FN Olomouc. V závěru školního roku proběhla zásluhou SR
další charitativní akce - Běh pro Afriku, jehož výtěžek je příspěvkem pro stavbu školy v Africe. Tradicí se
stává Festival hejčínskych kapel „HEY!“ . Druhý ročník festivalu proběhl v závěru školního roku ve
spolupráci s Mgr. M. Stáncem a dalšími členy PK HV.
9.3.2
Zahraniční poznávací zájezdy
Výběrové poznávací zájezdy jsou specificky zaměřené tematické zájezdy, jejichž využití ve výuce je
nesporné. Zájezdů se mohou účastnit pouze zájemci s dobrým prospěchem a chováním. Ve školním roce
2013/2014 byly realizovány tyto zahraniční poznávací zájezdy (z důvodu omezeného rozpočtu byl jejich
počet oproti předchozím u období výrazně snížen):
srpen - září 2013 – Grand Tour Velkou Británií pro 4. ročník bilingvního studia
prosinec 2013 – výběrový lyžařský výcvikový kurz Nassfeld, Rakousko
duben 2014 – poznávací zájezd s výukou anglického jazyka,Velká Británie
9.3.3
Public relations školy
Škola se prezentuje zejména prostřednictvím průběžně aktualizovaných webových stránek na vlastní
doméně www.gytool.cz. Stránky jsou koncipovány jako redakční systém, kdy např. předmětové komise si
- 35 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
10 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí - 11.1 Srovnávací testy
samostatně spravují svoje odkazy. Na webových stránkách je inzerována odpovědní mailová adresa
[email protected], kde jsou operativně zodpovězeny dotazy respondentů.
Inzerce v periodikách byla z finančních důvodů omezena, ale nijak se to neprojevilo na snížení zájmu o
vzdělávání na škole.
Škola pravidelně pořádá „Den otevřených dveří“ vždy první sobotu v prosinci. Podrobný program je vždy
uveden na webových stránkách. Pokračovali jsme v nově zavedeném prodlouženém dnu „otevřených
dveří“ i v následující ch vyučovacích dnech, kdy měli rodiče i budoucí žáci možnost navštívit vybrané
vyučovací hodiny podle standardního rozvrhu.
Pravidelně se škola zapojuje do prezentace středních škol Olomouckého kraje „Scholaris“.
10
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Poslední kontrola Českou školní inspekcí byla na škole provedena ve školní m roce 2011/2012. Ve školním
roce 2013/2014 kontrola provedena nebyla.
11
Autoevaluace školy
11.1
Srovnávací testy
Jako prostředku autoevaluace se škola rozhodla využít vlastních srovnávacích testů. Ve školním roce
2013/2014 pokračoval projekt, jehož součástí jsou vstupní a výstupní testy z matematiky, českého jazyka a
anglického jazyka. Vstupních testů se zúčastnily třídy I.ABC, III.AB6 a V.A8, výstupních testů třídy IV.ABC,
VI.AB6 a VIII.AB8. U tříd dobíhajícího bilingvního studia byly, vzhledem k odlišnému formátu maturitní
zkoušky, zvoleny pouze testy z českého jazyka. Testy si připravily příslušné předmětové komise tak, aby
ověřily očekávané výstupy dané ŠVP pro příslušný ročník. Vzhledem k tomu, že jednotlivé předmětové
komise samy nastavily úroveň obtížnosti, nelze testy využít ke srovnání mezi jednotlivými předměty, lze je
ale využít k porovnání jednotlivců a tříd mezi sebou. Následně byly testy vyhodnoceny, bylo provedeno
srovnání jednotlivých tříd mezi sebou i průměrem školy. Každý žák rovněž obdržel individuální zprávu o
dosažených výsledcích.
11.2
Vyhodnocení vstupních testů
Ve vstupních testech dosáhly, podle očekávání, nejlepších výsledků v anglickém jazyce třídy šestiletého
gymnázia. V matematice dosáhla nejlepšího výsledku třída V.A8 a v českém jazyce dosáhla nejlepšího
výsledku třída III.B6. Předmětové komise dále využily výsledků testů k tomu, aby určily učivo, na které je
potřeba se v jednotlivých třídách intenzivněji zaměřit. Vyhodnocení vstupních testů udávají následující
tabulky a grafy.
Průměrná úspěšnost
(první graf)
M
Č
A
I.A
42,91% 57,30% 41,16%
I.B
46,88% 61,07% 42,09%
I.C
47,93% 61,67% 41,99%
III.A6 43,79% 63,02% 78,43%
III.B6 38,66% 75,81% 75,00%
V.A8 68,50% 68,90% 63,86%
Škola 47,21% 64,58% 57,07%
Srovnání s průměrem školy (druhý graf)
M
Č
A
-4,30%
-7,28%
-15,92%
-0,34%
-3,51%
-14,98%
0,72%
-2,92%
-15,08%
-3,42%
-1,57%
21,36%
-8,56%
11,23%
17,93%
21,29%
4,32%
6,79%
- 36 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
11 Autoevaluace školy - 11.3 Vyhodnocení výstupních testů
11.3
Vyhodnocení výstupních testů
V maturitním ročníku dosáhla nejlepšího výsledku matematice, anglickém i českém jazyce třída VIII.B8.
Třídy šestiletého gymnázia se účastnily, vzhledem k odlišnému formátu maturitní zkoušky, pouze testu
z českého jazyka. Výsledky testů využily předmětové komise k tomu, aby určily učivo, na které je třeba se
intenzivněji zaměřit při přípravě k maturitě. Žákům výsledky testů, které se obsahem i formou podobaly
testům státní maturity, napověděly, nakolik jsou na státní maturitu připraveni, na jaké učivo se mají zaměřit
a který z volitelných předmětů (matematika nebo cizí jazyk) je pro ně lepší zvolit. Vyhodnocení výstupních
testů udávají následující tabulky a grafy.
- 37 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
11 Autoevaluace školy - 11.3 Vyhodnocení výstupních testů
IV.A
IV.B
IV.C
VI.A6
VI.B6
VIII.A8
VIII.B8
Škola
Průměrná úspěšnost
(první graf)
M
Č
36,59%
64,63%
52,22%
64,78%
39,79%
63,09%
N
59,36%
N
64,70%
57,22%
65,08%
68,71%
74,00%
50,64%
64,96%
A
66,54%
70,91%
70,31%
N
N
80,29%
90,55%
75,36%
Srovnání s průměrem školy
(druhý graf)
M
Č
A
-14,05% -0,33%
-8,82%
1,58%
-0,18%
-4,45%
-10,85% -1,87%
-5,05%
N
-5,60%
N
N
-0,26%
N
6,58%
0,12%
4,93%
18,07% 9,04%
15,19%
- 38 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
12 Základní údaje o hospodaření školy - 11.4 Zjištění přidané hodnoty
11.4
Zjištění přidané hodnoty
Dalším cílem srovnávacích testů je určení přidané hodnoty, tedy nakolik se jednotliví žáci nebo celé třídy ve
svých výsledcích posunuli mezi vstupním a výstupním testováním. Přidanou hodnotu bude možné určit až
se třídy, které letos absolvovaly vstupní testy, posunou do maturitního ročníku, tedy ve školním roce
2015/2016.
12
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy jsou zpracovány za kalendářní rok 2013. Údaje o hospodaření školy
jsou uvedeny na konci dokumentu v příloze (Rozvaha k 31. 12. 2013, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013,
Příloha účetní uzávěrky k 31. 12. 2013).
13
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
13.1
Výměnné programy
13.1.1 Výměnný program Bern – Kirchenfeld, Švýcarsko
Ve školním roce 2013/2014 proběhl již XXIV. ročník výměny žáků GH a Gymnázia Bern-Kirchenfeld ve
Švýcarsku. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit mladým lidem z obou zemí navázat vzájemné
dlouhodobé kontakty, prezentovat svá rodná města v zahraničí a pro české žáky je to také dobrá příležitost
zdokonalit své znalosti německém jazyce. Program koordinují členové předmětové komise Německého
jazyka v čele s Mgr. Petrem Fukou.
13.1.2 Výměnný program Revius Lyceum Doorn, Holandsko
Ve školním roce 2013/2014 proběhl další ročník výměnného pobytu žáků GH a bilingvním Revius Lyceum
Doorn v Holandsku, zaměřeného na vzájemné poznávání přírodních a kulturních památek, životního stylu,
zvyků, způsobů studia apod. Obě strany mají velký zájem o dlouhodobou spolupráci, která je přínosem
zejména pro bilingvní česko-anglický typ výuky na obou školách. Program koordinuje Mgr. Ivana Polednová
za PK Zeměpisu ve spolupráci s Mgr. Navrátilovou za PK Anglického jazyka na bilingvě.
13.1.3 Výměnný program Owensboro, Kentucky, USA
Projekt Olomouc – Owensboro Sister Cities pokračoval v září a říjnu 2013 pobytem další skupiny žáků
středních škol z regionu Owensboro, Kentucky na našem gymnáziu. Kromě návštěvy GH poznávali město
Olomouc a zajímavosti jeho okolí a přilehlých regionů. V následující etapě ( říjen 2014) pojede vybraná
skupina žáků našeho gymnázia do USA. Program koordinuje Mgr. Brauner PhD a předmětová komise
Anglického jazyka ve spolupráci s dalšími vyučujícími.
13.1.4 Výměnný program s Lyceé Armorin, Crest, Francie
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily 2 etapy výměnného programu GH s gymnáziem
ve francouzském Crestu. Na pobyt našich žáků ve Francii v květnu tradičně v červnu navázala návštěva
skupiny francouzských studentů na GH. Výměnné pobyty s francouzskými školami koordinuje Mgr. Jan
Zatloukal a PK Francouzského jazyka).
13.1.5 Výměnný program s Institutem Vallvera, Salt, Španělsko
Proběhl další ročník výměnného pobytu s Gymnáziem Vallvera, Salt (Girona) ve Španělsku, který
koordinovala lektorka španělského jazyka p. Cecilia Valls. Na přelomu dubna a května se uskutečnil pobyt
španělských studentů v ČR, na který vzápětí navázal pobyt našich studentů ve Španělsku. Velký zájem
našich studentů o tento jazykový a poznávací pobyt odráží obecně zájem o výuku španělského jazyka jako
druhého cizího jazyka.
- 39 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 13.2 Studium v zahraničí
13.2
Studium v zahraničí
Stalo se již tradicí, že v každém školním roce vyjíždí několik našich žáků studovat do zahraničí (obvykle
s podporou nadací Open Society Fund a United World College). Ve školním roce 2013/2014 absolvovali
roční studium na střední škole v Itálii Pavel Tříska a na partnerském gymnáziu v Bernu Tereza Köchrová,
oba ze třídy VII.A8.
Další žáci se úspěšně ucházeli o zahraniční studijní pobyty pro šk. rok 2014/2015.
Ve spolupráci se Asociací absolventů GH navštívilo v průběhu roku školu několik našich absolventů, kteří
t.č. studují v zahraničí, aby poskytli studentům maturitních a předmaturitních ročníků informace o
specifikách univerzitního studia ve Velké Británii a USA (např. University of Nebraska,USA, St. Andrew´s
University, Británie).
13.3
Další zahraniční projekty
Dlouhodobý projekt olomouckého magistrátu, škol a dalších institucí, známý jako Olomouc – Owensboro
Sister Cities, zmíněný již v rámci výměnných programů má dlouhou tradici. V květnu 2014 nás opět
navštívila v rámci svého letního studijního pobytu v ČR početná skupina amerických vysokoškolských
studentů. Součástí programu na GH byla i letos prezentace na téma „Český vzdělávací systém“, kterou pro
americké studenty připravili žáci vyšších ročníků bilingvního studia. Následovaly interaktivní aktivity na
téma „ Vzdělávání a rozdíly mezi životem v USA a ČR“ ve třídách bilingvního studia. Ve spolupráci
s Oddělením zahraniční spolupráce Úřadu primátora Statutárního města Olomouc se v atriu školy v závěru
školního roku konal koncert americké roots- rock kapely Heath & Molly z partnerského města Owensboro.
Pravidelně v červnu probíhá na našem gymnáziu týdenní pedagogická stáž postgraduálních studentů
z britské Durham University. V rámci stáže proběhlo projektové vyučování v prvním a druhém ročníku
bilingvního studia zaměřené na společenský systém a reálie Velké Británie.
V rámci grantu Asistentský pobyt Comenius - Hostitelské instituce (uděluje Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy) působila ve 2. pololetí šk. roku 2013/2014 na našem gymnáziu zahraniční jazyková
asistentka Stephanie Oliver z Bristolské univerzity ve Velké Británii, která byla zapojena do tzv. „partnership
teaching“ ve výuce anglického jazyka na bilingvě.
V rámci dlouhodobých kontaktů s Kulturním centrem Velvyslanectví USA v Praze a ve spolupráci se
Studentskou radou navštívil ve šk. roce 2013/201 naše gymnázium prof. Paul von Bloom, světově
uznávaný odborník a aktivista v oblasti boje za lidská práva, který působí na Univerzitě v Kalifornii, Los
Angeles. Jeho přednáška se u maturitních ročníků setkala s velmi živou odezvou
Ve školním roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do tříletého mezinárodního projektu „Active Citizens
– komunitní vzdělávání pro střední školy“. Hlavním koordinátorem projektu je Britská rada, která organizuje
zároveň školení pedagogů a studentů v oblasti komunitního vzdělávání. Partnerem projektu je Člověk
v tísni, o.p.s. Projekt usiluje o posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení
problémů v okolí školy a je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Skupina 25 studentů našeho gymnázia s koordinátorkami Mgr. Šimanovou a Ing. Vackovou vypracovala
program pro popularizaci Fair Tradu a lokálních potravin mezi žáky základních škol , který pak realizovali
na vybraných ZŠ v Olomouci (, FZŠ Hálkova, FZŠ Terera a ZŠ Nemilany). V závěru školního roku proběhl
na našem gymnáziu za účasti výše zmíněných ZŠ tzv. Hej Fair Day
Pokračovala spolupráce s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK)
v rámci kritického zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve
formálním vzdělávání. Partnerskými zeměmi projektu jsou Bulharsko, Česká republika, Itálie, Irsko,
Nizozemí, Rakousko. 9 pedagogů naší školy se zúčastnilo setkání tzv. „fokus groups“ pořádaných
Centrem občanského vzdělávání v Brně.
Taneční skupina GH pod vedením Mgr. Ivana Studničky pokračovala ve svých mezinárodních
multilaterálních projektech, které jsou dotovány nadačním fondem Mládež v akci. Ve šk. roce 2013/2014
se skupina zúčastnila projektu YOUTH CULTURE ATTACK zaměřěného na rozšiřovaní vzájemého
povědomí o zvycích a tradicích jednotlivých evropských kultur. Hlavním koordinátorem projektu byla
Fundacja Power, Polsko a jeho partneři byli účastníci z Bulharska, ČR a Španělska. Setkaní proběhlo
v Zakopanem v Polsku v říjnu 2013.
V rámci dlouhodobých kontaktů s UPOL pokračovala spolupráce také s Konfuciovou akademií UP, která
organizuje na našem gymnáziu kroužek čínského jazyka a také výběrová řízení pro účast žáků SŠ na
mezinárodním letním kempu v hlavním městě ČLR Pekingu.
- 40 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - 13.4 Zapojení do mezinárodních
jazykových zkoušek
13.4
Zapojení do mezinárodních jazykových zkoušek
13.4.1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Vedle českých státních jazykových zkoušek se v r. 2002 výnosem MŠMT mezi státem uznané zařadily i
celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka. Tyto zkoušky organizují Goethe Institut za Spolkovou
republiku a také obdobná rakouská státní instituce Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Zkoušky se
skládají na několika úrovních, které jsou sladěny se Společným evropským referenčním rámcem pro
jazykové zkoušky, čímž je zaručena porovnatelnost úrovní se zkouškami z jiných evropských jazyků.
Gymnázium Olomouc - Hejčín – získalo od školního roku 2002/2003 licenci pro provozování zkoušek
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, a to jako tzv. otevřené centrum, poskytující zkoušky i pro zájemce
zvenčí, čímž se liší od tzv. uzavřených center, kterých je v České republice sice několik, ale které poskytují
tyto zkoušky pouze svým studentům.
Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se konají na úrovních A1 – C2 na naší škole:
Grundstufe (odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce)
Zertifikat Deutsch (odpovídá stupni B1 Evropského rámce) – tuto zkoušku pořádají ve stejné podobě a pod
stejným jménem ÖSD i Goethe Institut a Universität Freiburg/Schweiz
Mittelstufe (odpovídá stupni B2)
Oberstuffe (odpovídá stupni C1)
Ve školním roce 2012/2013 byly znovu uskutečněny 2 termíny:
Březen: Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch
Červen: Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch
13.4.2 Cambridge Exams
Aktivní spolupráce mezi Cambridge ESOL British Council a Gymnáziem Olomouc - Hejčín při přípravě
ke zkouškám Cambridge Exams pokračovala i v tomto školním roce. V souvislosti s přípravou k těmto
zkouškám byly modifikovány volitelné předměty žáků maturitních i předmaturitních ročníků.
Při přípravě na úroveň First Certificate in English ( FCE - koresponduje s úrovní B2 Společného
Evropského referenčního rámce pro jazyky) a úroveň Certificate in Advanced English (CAE koresponduje s úrovní C1 – Effective Operational Proficiency Společného Evropského referenčního rámce
pro jazyky) bylo možné v rámci celé školy využívat volný přístup na osvědčený britský interaktivní program
www.examsuccessplus.co.uk , pro který má naše škola zakoupenou dlouhodobou licenci.
Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Mají
doživotní platnost a zahrnují všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní, posuzují
schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. V
případě dostatečného zájmu žáků je škola připravena zavést také volitelný předmět pro přípravu ke
zkoušce Cambridge Business English Certificate (BEC).
- 41 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
14 Projekty financované z cizích zdrojů - 14.1 Projekty OPVK
14
Projekty financované z cizích zdrojů
14.1
Projekty OPVK
Ve školním roce 2013/2014 byl ukončen projekt „EU peníze školám“ a od 1. 9. 2014 byl zahájen projekt
Olomouckého kraje „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“.
14.1.1 Projekt „EU peníze školám“
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1.5. byl Gymnáziu,
Olomouc – Hejčín přiznán projekt „Moderní škola Gymnázium Hejčín“, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0788.
Jádrem projektu je vypracovávání digitálních učebních materiálů (DUM) - šablony. Celková výše dotace
činí: 2 951 566,- Kč. Projekt úspěšně skončil 1. července 2014 schválením závěrečné monitorovací zprávy
(bez výhrad). Aktuální podrobnosti o projektu jsou na webové stránce školy v odkazu
http://sablony.gytool.cz/
14.1.2 Projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“
Přípravy na projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ byly zahájeny
v březnu 2012 podáním návrhu jako partnera projektu. Projekt byl Olomouckému kraji schválen a
Gymnázium Olomouc – Hejčín bylo zařazeno mezi partnery příjemce. Jádrem projektu je seznámení žáků
s robotickými systémy a dále práci s laboratorními experimentálními systémy. Tento unikátní projekt
zahrnuje i spolupráci se 4 základními školami v regionu (ZŠ a MŠ Dub nad Moravou, ZŠ Milady Petřkové
Velký Týnec, ZŠ Olomouc, třída Spojenců 8, ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39). Projekt byl zahájen v září
2013 a pokračuje i ve školním roce 2014/2015. Byla rekonstruována učebna přírodních věd, která
mimořádným způsobem přispěje ke zkvalitnění výuky fyziky, chemie a biologie. Byly zakoupeny robotické
sestavy EV3 a experimentální systémy Vernier. Bližší podrobnosti jsou na
http://www.gytool.cz/soubory/projekt-podpora-technickeho-prirodovedneho-vzdelavani.pdf
15
Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
15.1
Spolupráce s odborovou organizací
Na škole je zřízena jedna odborová organizace v rámci ČMOS (Českomoravského odborového svazu).
Tato organizace má své volené orgány, předsedou je Mgr. Petr Ferenc. Spolupráce vedení školy
s odborovou organizací není formální, odborová organizace se podílí na činnosti školy i nad rámec
Zákoníku práce.
15.2
Spolupráce se Školskou radou
Školská rada je devítičlenná, tři členové byli zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, tři
členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky a tři členové byli jmenováni zřizovatelem.
Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
JUDr. Hana Orletová (předseda), JUDr. Petr Angyalossy, PhD., Michel van den Brink (za zletilé žáky),
koncem roku 2013 ve volbách nahradil Patrik Dostál
Členové zvolení pedagogickými pracovníky:
Ing. Mgr. Hana Vacková (zapisovatel), Mgr. Jiří Kvapil, Mgr. Jan Dvorský
Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Pavel Horák, Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA., Bc. Miroslav Petřík
Na pravidelných schůzkách Školská rada jednak plnila úkoly stanovené legislativou a současně
spolupracovala na dalším rozvoji školy.
15.3
Spolupráce s rodiči
Sdružení rodičů při Gymnáziu Olomouc – Hejčín tvoří tradiční základ spolupráce s rodiči. Sdružení rodičů je
mimořádně aktivní. Kromě organizace mimoškolních akcí (plesy, oslavy) zajišťuje dotace pro zájmové
- 42 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
16 Další sledované oblasti - 15.4 Spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
(Cermat)
činnosti žáků, ve spolupráci se školou organizuje třídní schůzky a zprostředkovává přenos informací mezi
rodiči a školou.
15.4
Spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat)
Škola se nadstandardním způsobem podílí na genezi zkoušek organizovaných Cermatem (maturitní
zkoušky). Mgr. Renata Havelková je členem širšího expertního týmu při pracích na revizi ústní zkoušky z
českého jazyka a literatury. Expertní tým se skládá ze dvou skupin: užší expertní tým se kromě distančního
posouzení návrhu nové podoby ústní zkoušky zúčastnil také odborné diskuse realizované prezenční
formou. V období červenec – srpen 2014 bude zpracována nová metodika k hodnocení ústní zkoušky,
budou také aktualizovány příslušné e-learningové moduly.
15.5
Spolupráce s Asociací absolventů GH
Intenzivní jsou kontakty s Asociací absolventů Gymnázia Olomouc – Hejčín. Členové asociace ve
spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů organizují pro žáky GH odborné semináře, přednášky a
besedy s odborníky z různých oborů z řad bývalých studentů Hejčína, kteří se etablovali ve svých profesích
v ČR i v zahraničí. Mezi jinými navštívil ve školním roce 2013/2014 naše gymnázium čerstvý nositel ceny
Česká hlava 2013, p. Ondřej Maršálek PhD (absolvent VI.A6, 2002), který právě působil na Univerzitě
v New Yorku. Setkal se se studenty přírodovědných seminářů a také s úspěšnými účastníky soutěží
v oblasti přírodních věd ze všech typů studia.
V září 2013 byl zahájen nový projekt Hejčínský Gaudeamus pro maturitní ročníky. Jde o sérii prezentací
25 absolventů GH věnovaných jednotlivým typům studia na VŠ a různým profesím. Projekt měl u maturantů
výbornou odezvu a předpokládá se jeho pokračování i v dalších letech. Mezi další aktivity AAGOH již
tradičně patří organizace oblíbeného Absolventského plesu. Zahájena byla spolupráce mezi PK TV a
studenty lékařských oborů VŠ při školení první pomoci v hodinách TV. V závěru školního roku
zorganizovala AAGOH další setkání po roce, které začalo tradičně diskusí u kulatého stolu a pokračovalo
posezením u grilu v atriu školy s doprovodem studentské kapely.
Asociace absolventů GH zároveň úzce spolupracuje se Studentskou radou GH při organizaci širokého
spektra akcí pro studenty (koncerty, výstavy, přednášky a pod)
16
Další sledované oblasti
16.1
Realizace koncepčních materiálů Olomouckého kraje
Pro vzdělávací koncepci školy je závazný „Dlouhodobý záměr rozvoje školství Olomouckého kraje“.
V materiálu PRÚOOK je pro školství relevantní zejména kapitola 4. Lidské zdroje. Koncepci těchto
programů se na Gymnáziu Olomouc – Hejčín daří plnit zejména v následujících oblastech:
16.2
Ekologická výchova
Ekologická výchova je standardní součástí vyučování. V rámci programu EVVO byl škole schválen projekt
na zbudování školního jezírka, které již bylo dokončeno. Předmětová komise Biologie pravidelně
spolupracuje s ekologickým hnutím Brontosaurus při pořádání interaktivních seminářů pro žáky naší školy.
Konkrétním příspěvkem k ekologické výchově bylo pokračování zavedeného sběru tříděného odpadu na
škole.
16.3
Intenzivní jazyková příprava
V bilingvním šestiletém studiu je dotace cizích jazyků zcela bezkonkurenční, ve čtyřletém a osmiletém
studiu je jako 1. cizí jazyk určen jazyk anglický, druhý cizí jazyk volí z N, Š, Fr, R. Oproti GUP (generálnímu
učebním plánu) je zvýšena hodinová dotace 1. i 2. cizího jazyka, v osmiletém studiu zařazen 2. cizí jazyk
už od tercie - GUP předpokládá až od kvinty. V rámci rozvojového programu gymnázií, vyhlášeným MŠMT,
bylo navýšení 2 vyučovacích hodin týdně na vyšším gymnáziu realizováno zejména posílení dalších hodin
anglického jazyka (v některých ročnících až 5 hodin týdně anglického jazyka).
- 43 -
Gymnázium Olomouc – Hejčín, Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
16 Další sledované oblasti - 16.4 Podpora přírodovědných a technicky zaměřených aktivit
Znalosti studentů jsou prověřovány srovnávacími testy – v republikovém hodnocení CERMAT je škola ve
všech cizích jazycích zařazena mezi nejlepší v ČR).
16.4
Podpora přírodovědných a technicky zaměřených aktivit
Motivace obyvatel k podnikání a zaměstnání, pružnost vzdělávacích aktivit, nedostatek pracovní síly ve
strojírenství a dalších technických oborech:
V učebních plánech byla posílena výuka technických předmětů a informatiky. Tímto byli žáci přirozenou
formou motivováni ke studiu na technických vysokých školách. Zde škola využívá všech forem výuky:
povinná výuka, nepovinná výuka, zájmový útvar (kroužek, klub). V návaznosti na to škola organizovala
v moravských lokalitách exkurze, např.: jaderná elektrárna Dukovany, elektrárna Dlouhé stráně, INVEX
Brno apod. Mimořádně atraktivní byla návštěva vybraných žáků v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi,
která se již stala pravidelnou součástí plánu odborných exkurzí v rámci školního vzdělávacího programu.
LS
RNDr. Evžen Mayer
ředitel školy
V Olomouci dne 29. srpna 2014
Projednáno v Pedagogické radě Gymnázia Olomouc – Hejčín dne 25. 8. 2014
Schváleno Školskou radou Gymnázia Olomouc – Hejčín:
JUDr. Hana Orletová
předsedkyně školské rady
V Olomouci dne:
- 44 -
17
Přílohy:
 Učební plán gymnázia – vybrané předměty v jazyce anglickém. Schválilo MŠMT ČR č. j. 19 958/200323 dne 19. 5. 2003 s platností od 1. 9. 2003 pro Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45
 Učební plán gymnázia osmiletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
 Učební plán gymnázia čtyřletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
 Učební plán gymnázia šestiletého, vychází ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc –
Hejčín, č.j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009 (Úplný ŠVP je k dispozici na www.gytool.cz a v písemné
podobě ve škole).
 Údaje o hospodaření školy (Rozvaha 2013, Výkaz zisku a ztráty 2013, Příloha účetní uzávěrky 2013).
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – všeobecné, 7941K81 (osmileté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Ročník
Počet hodin předmětu týdně
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Celkem
Český jazyk a lit.
5
4
4
4
3
3
3
4
30
Anglický jazyk
4
4
4
4
5
5
4
4
34
Další cizí jazyk
-
-
3
4
3
4
3
4
21
Občanská výchova
2
1
1
1
-
-
-
-
5
Základy společenských věd
-
-
-
-
1
1
2
2
6
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
-
14
Matematika
5
4
4
4
4
4
4
4
33
Fyzika
2
2,5
2
2,5
3
2
3
3
20
Chemie
-
2,5
2
2,5
2
3
2
-
14
Biologie
2
2
2
2
2
3
2
2
17
Zeměpis
Informatika a výp. technika
2
-
2
-
2
2
2
-
2
2
2
-
-
-
12
4
Hudební výchova
1
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
1
2
2
-
-
14
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
2
2
16
Volitelný předmět 1
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 2
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 3
-
-
-
-
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 4
-
-
-
-
-
-
-
2
2
29
29
32
32
33
33
33
33
254
Celkem hodin
- 49 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – všeobecné, 7941K41 (čtyřleté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Ročník
Počet hodin předmětu týdně
I.
II.
III.
IV.
Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
3
4
13
Anglický jazyk
5
5
4
4
18
Další cizí jazyk
3
4
3
4
14
Základy společenských věd
1
1
2
2
6
Dějepis
2
2
2
-
6
Matematika
4
4
4
4
16
Fyzika
3
2
3
3
11
Chemie
2
3
2
-
7
Biologie
2
3
2
2
9
Zeměpis
2
2
-
-
4
Informatika a výpočetní technika
2
-
-
-
2
Hudební výchova / Výtvarná výchova
2
2
-
-
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Volitelný předmět 1
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 2
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 3
-
-
2
2
4
Volitelný předmět 4
-
-
-
2
2
33
33
33
33
132
Celkem hodin
- 50 -
Učební plán vzdělávacího oboru: Gymnázium – výuka předmětů v cizím jazyce, 7941K610
(šestileté)
Součást Školního vzdělávacího programu, č. j.: 2897/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předmět
Počet hodin předmětu týdně
Ročník
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
I.
4
9
1
2
II.
3
10
1
2
III.
3
4
4
1
2
IV.
4
4
4
1
2
V.
3
4
4
2
2
VI.
4
4
4
2
-
Celkem
21
35
16
8
10
Matematika
Fyzika
3
2
3
2,5
4
3
4
2
3
3
3
2
20
14,5
Chemie
Biologie
2
2
2,5
2
2
2
3
3
2
2
2
11,5
13
Zeměpis
Informatika a výp. technika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
1
2
1
1
2
-
2
1
1
2
-
2
2
2
-
-
2
-
9
4
2
2
-
-
8
2
-
2
-
2
2
2
2
12
4
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
-
-
-
-
2
2
-
2
2
2
4
4
2
32
32
33
33
33
33
196
Celkem hodin
- 51 -
Download

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014