Problematika
zaměstnávání osob se
sluchovým postižením
Diverzita pro OZP
CZ.1.04/5.1.01/12.00069
Bc. Hana Poštulková
Kdo jsem?
• Bc. Hana Poštulková
•
•
•
•
Institut inovace vzdělávání
[email protected]
E 405 EkF VŠB-TUO
Klapka 2502
2
PROJEKT DIVERZITA PRO OZP
3
Diverzita pro OZP
• http://www.diverzitaproozp.cz
4
KRÁTKÁ AKTIVITA NA ZAČÁTEK
5
Postavme věž!
Zadání úkolu:
1. Rozdělte se do týmů (cca 5 osob)
2. Dohodněte se na stavbě co nejvyšší věže z
novin, ale pozor! NESMÍTE MLUVIT! Na
určení postupu máte 5 minut.
3. Postavte věž v časovém limitu 10 minut.
6
JAKÉ ZNÁTE DRUHY POSTIŽENÍ?
7
Druhy postižení
• Mentální postižení
• Duševní postižení, resp.
psychiatrické postižení
• Zrakové postižení
• Sluchové postižení
• Tělesné postižení
• Vnitřní postižení
8
KDO SI MYSLÍTE, ŽE JE OSOBA SE
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM?
9
Osoby se sluchovým postižením
Jsou to osoby:
• Nedoslýchavé (lehce, středně, těžce)
• Neslyšící
• Ohluchlé
10
JAKÝM ZPŮSOBEM MOHOU OSOBY
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
KOMUNIKOVAT?
11
Možnosti komunikace
•
•
•
•
•
•
•
Český znakový jazyk
Znakovaná čeština
Prstová abeceda
Odezírání
Psaná komunikace
Prostřednictvím tlumočníka
…
12
Video – možnosti komunikace
13
ZNÁTE NĚJAKÉ SLAVNÉ OSOBNOSTI
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM?
14
15
JAKÉ DLE VAŠEHO NÁZORU MOHOU
NASTAT PROBLÉMY V OBLASTI
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM?
16
NA JAKOU POZICI BYSTE JAKO
ZAMĚSTNAVATEL ZAŘADILI OSOBU
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM?
17
Pracovní pozice vhodné pro neslyšící , středně těžce a lehce
sluchově postižené
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cukrář
Čalouník
Elektrikář
Krejčí
Kuchař
Malíř
Pekař
Zahradník
Pracovník v oblasti
hotelnictví a turismu
18
Pracovní pozice vhodné pro neslyšící , středně těžce a lehce
sluchově postižené
•
•
•
•
•
•
•
Zámečník
Podlahářské práce
Keramik
Obuvník
Klempíř
Knihař
Asistent zubního
technika
• Pracovník v předškolní a
mimoškolní pedagogice
19
Pracovní pozice vhodné pro neslyšící a středně těžce
sluchově postižené
• Informatik v ekonomice
• IT pracovník,
elektronické počítačové
systémy
• Oděvní technolog
• Operátor skladování
20
Pracovní pozice vhodné pro středně těžké a lehké sluchové
postižení
• Administrativní
pracovník
• Rekondiční a sportovní
masér
21
KDE BYSTE JAKO ZAMĚSTNAVATELÉ
HLEDALI VHODNÉ PRACOVNÍKY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?
22
Webové portály
• Portál Národní rady osob se zdravotním postižením
http://www.praceprozp.cz
• Portál Centrum pro zdravotně postižené
http://czp.az4u.info
• Portál Burza práce pro handicapované
http://www.bariery.cz/burzaprace,
• Portál MPSV - služba zaměstnanosti
http://portal.mpsv.cz/sz
23
Webové portály
• Informační systém pro OZP (sdružení Samaritán)
http://www.infoposel.cz
• Portál Centra pro OZP kraje Praha
http://www.czppraha.cz
• Pracovní rehabilitace
http://www.pracovnirehabilitace.cz
• Česká unie pro podporované zaměstnávání
www.unie-pz.cz
• Společnost Duha, Program podporované
zaměstnávání www.spolecnostduha.cz/spolecnost
24
Časopisy
•
•
•
•
•
•
Skok
Můžeš
Roska
Zora
Gong
Unie
25
PRACOVNÍ POHOVOR
26
Videa – modelové situace
27
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
28
Michal Jágr
29
SHRNUTÍ DNEŠNÍHO WORKSHOPU
30
Co jsme se dnes zajímavého dozvěděli?
• Kdo jsou osoby se
sluchovým postižením
• Jakými způsoby
komunikují
• Kde je jako
zaměstnavatel mohu
hledat
• Jak s nimi mám správně
jednat
• Příklady z praxe
31
Použité prameny
• Fotografie Ludwiga van Beethovena, Ludwig van Beethoven,
(1987), Plevka B.(online). (Cit. dne 1. 4. 2011). Dostupné na
www:
http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/popularizace_hi
storie/4/text.htm.
• Fotografie Thomase Edisona, Did Thomas Edison Give Up?
(online). (Cit. dne 1. 4. 2011). Dostupná na www:
http://encouragement100.com/?tag=thomas-edison
• Fotografie Sue Thomas a Deanne Bray, Sue Thomas with
Hearing Dog and Actress Deanne Bray with Actor-Dog
(online). Dostupná na www:
http://suethomasfbeye.com/default.aspx
32
Použité prameny
• Krása, V; Miškovská, B. Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD
*online+, 2009, *Cit. 10. 4. 2011+, Dostupné na WWW:
http://www.diverzitaproozp.cz/KA1_final
• Krása, V; Miškovská, B.; Jesenská J. Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část
výukového DVD, Příloha č. 1 Popis náplně práce pracovních
pozic *online+, 2009, *Cit. 10. 4. 2011+, Dostupné na WWW:
http://www.diverzitaproozp.cz/KA1_final
33
DĚKUJI ZA POZORNOST
34
Download

Prezentace ke stažení zde.