Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou
ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou
MUDr. Jitky Chalánkové, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Rádi bychom odborný program konference v letošním
roce tematicky zaměřili v souladu s Evropským rokem aktivního stárnutí, a proto jsme oslovili
renomované české, ale i zahraniční odborníky zabývající se problematikou stárnutí k aktivní
účasti na konferenci. Část odborného programu bude věnována této cílové skupině našich klientů,
ale odborný program nebude opomíjet ani ostatní oblasti ergoterapeutické praxe a těšíme se na
Vaše příspěvky. Odbornou garanci nad konferencí přijala Doc. MUDr. Olga Švestková,
PhD., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.
Termín konání: 31. 5. a 1. 6. 2012 (čtvrtek, pátek)
Místo konání: v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4,
Praha 1.
ZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
 Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
v Praze
 MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka Kanceláře WHO v ČR
 Prof. Hans Jonsson, Ph.D. , Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care
Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Švédsko (překlad bude zajištěn,
seminář)
 Mgr. Mária Wirth,PhD. certifikovaný Validation ®Naomi Feil- Presenter. Slovensko:
Metoda validace dle Naomi Feil
 Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN
v Praze

PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU Brno:
Pozitivní psychologie

Z. Faltýnková, Česká asociace paraplegiků. Téma příspěvku: Problematika osob po
míšní lézi, zaměření příspěvku bude upřesněno.

PhDr. Martina Venglářová, soukromá poradenská praxe. Téma příspěvku: Sexualita
seniorů žijících v institucích
Mgr. Jitka Suchá, Gerontologické centrum Praha 8: Nefarmakologické přístupy k
osobám s demencí, aktivizace, kognitivní rehabilitace (seminář)
Mgr. Zdeněk Guřan, soukromá praxe fyzioterapie a ergonomie: Tejpování horní
končetiny (seminář)


OFICIÁLNÍ JAZYK KONFERENCE:
Čeština, překlad z anglického jazyka bude zajištěn
TYP ÚČASTI:
 aktivní – podmínkou zařazení přednášky do odborného programu konference je zaslání
abstraktu přednášky společně s přihláškou (přihlášku i abstrakt je možné zaslat též
elektronicky)
 pasivní
FORMA PREZENTACE:
Referáty v rozsahu 20 minut s následnou pětiminutovou diskusí (včetně prezentace
videozáznamu, případně praktické ukázky na místě)
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky na konferenci budou dostupné na internetových stránkách České asociace
ergoterapeutů: http://www.ergoterapie.cz
Formulář oficiální přihlášky je v příloze oznámení. Přihlášky k pasivní účasti očekáváme nejlépe
do 18. 5. 2012. Při pozdějším zaslání přihlášky účastník podstupuje riziko, že nemusí být zařazen
do seznamu účastníků, popř. nemusí obdržet všechny materiály. Přihlášky k aktivní účasti
společně s abstraktem příspěvku zasílejte do 4. 5. 2012.
Přihlášky zasílejte na e-mail sekretářky ČAE: [email protected] nebo na adresu
Bc. Anna Jersáková, Nad Obcí II 62, Praha 4, 140 00. Přihlášky k aktivní účasti společně
s abstraktem přednášky zasílejte na: [email protected] Registrované přihlášky budou
potvrzovány výhradě elektronickou formou.
KONFERENČNÍ POPLATEK PŘI PLATBĚ NA ÚČET DO 18. 5. 2012:
- účastník s aktivním příspěvkem: bez poplatku
- pro členy ČAE, spoluautor příspěvku: 400,- Kč/ 1 den; 800,- Kč/ 2 dny
- pro nečleny ČAE: 700,- Kč/ 1 den; 1400,- Kč/ 2 dny
- pro studenty: 250,- Kč/ 1 den; 500,- Kč/ 2 dny
KONFERENČNÍ POPLATEK PŘI PLATBĚ PO 18. 5. 2012:
Po tomto termínu je možné uhradit konferenční poplatek pouze na místě při registraci a jeho výše
se zvyšuje o 200,- Kč (platí pro členy i nečleny a ostatní).
Poplatek je možno uhradit složenkou nebo převodem na účet ČAE (č. účtu: 103428915/0300).
Jako variabilní symbol použijte Vaše registrační číslo v ČAE jako specifický symbol použijte
číslo 2012-42. Pokud nejste členy ČAE jako VS uveďte číslo 4242.
Upozornění!
Žádáme všechny platící účastníky, abyste zaslali doklad o zaplacení. Pokud budete platit
převodem z účtu, prosíme, abyste uvedli své celé jméno, členské číslo v ČAE.
Pokud vyžadujete vystavit fakturu, prosíme o zaznamenání tohoto požadavku v přihlášce
společně s uvedením přesné fakturační adresy, Organizace/ jména, adresy a především IČ.
Zároveň upozorňujeme, že tyto faktury se budou vystavovat maximálně 7 dní před datem
konference (tedy do 23. 5. 2012).
UBYTOVÁNÍ:
Kontakty na možnost (dostupného) ubytování v Praze lze najít na stránkách http://www.prahahotel.cz/praha-hostel-ubytovna.asp
ČAE ubytování neposkytuje ani nezajišťuje, je v režii každého účastníka konference.
KREDITNÍ OHODNOCENÍ:
Akce je garantována ČAE a je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro
odbornost ergoterapeut dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., v platném znění. Česká asociace
ergoterapeutů žádá o udělení souhlasného stanoviska od profesní organizace fyzioterapeutů
České republiky pro odbornost fyzioterapeut a České asociace sester pro odbornost všeobecná
sestra a zdravotně sociální pracovník.
Účastník obdrží při pasivní účasti 4 kreditní body za každý den, při aktivní účasti 10 kreditních
bodů autorovi a spoluautorovi 5 kreditních bodů.
ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY:
Abstrakt v elektronické podobě upravený podle pokynů níže spolu s přihláškou k aktivní účasti
očekáváme do 4. 5. 2012.
V případě, že bude velký zájem o aktivní účast, bude probíhat posouzení každého abstraktu
nezávislou komisí, která rozhodne o zařazení přednášky do odborného programu konference.
Předpokládáme účast na konferenci a vystoupení alespoň jednoho z autorů. Z konference
plánujeme vydat sborník v elektronické podobě a každý účastník jej obdrží při prezentaci.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU:
Abstrakt zpracujte ve formátu MS Word, minimální rozsah je jedna normostrana, maximální
rozsah tři strany včetně textu, tabulek, grafů a použité literatury. Abstrakt zašlete elektronickou
poštou nejpozději do 4. 5. 2012 na e-mail: [email protected]
Písmo: Times New Roman o velikosti 12, řádkování 1.
Záhlaví: Název příspěvku, jméno a příjmení autora/ autorů, pracoviště, popř. kontaktní email,
pokud jej budete chtít uvést
Členění textu: Úvod, hlavní část, závěr, literatura
Tabulky a obrázky: Pokud je budete chtít uvést ve sborníku, musí mít každá tabulka číslo a
označení (text) nad tabulkou. Každý obrázek je také potřeba doplnit o název.
Literatura:
Neperiodika (knihy, sborníky, monografie, skripta, audiovizuální media apod.)
Autor, A. (2000). Název díla. Místo vydání: Vydavatel.
Periodika (pravidelně vydávané žurnály, časopisy, sborníky apod.)
Autor, A., Autor, B., & Autor, C. (2000). Název článku. Název časopisu, ročník (číslo výtisku),
stránky.
Předání certifikátů bude probíhat po ukončení odborného programu. Definitivní program
konference obdržíte v den konání konference. Průběžně aktualizovaný seznam příspěvků bude na
webových stránkách ČAE www.ergoterapie.cz.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Mgr. Jana Jelínková
Bc. Anna Jersáková
Mgr. Jana Náhlá
Bc. Kateřina Macků
Bc. Kateřina Šuláková
Mgr. Kateřina Svěcená
Bc. Olga Nováková
Bc. Zuzana Rodová
Mgr. Marcela Kryski
KONTAKTY:
Internetová adresa: www.ergoterapie.cz
e-mail: [email protected]
Kontaktní adresy:
Bc. Anna Jersáková- sekretářka ČAE: [email protected], adresa: Nad Obcí II 62,
Praha 4, 140 00
Mgr. Jana Jelínková- prezidentka ČAE: [email protected]
Těšíme se na setkání s Vámi,
organizační výbor
Download

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce