Návrh témat pro bakalářské a diplomové práce
pro akademický rok 2014 - 2015
(Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.)
Téma P1_14: Metody zpracování obrazu v bižuterním průmyslu
Cílem práce je studium a aplikace metod zpracování obrazové informace, se zaměřením na hodnocení
rozměrů, tvarů a kvality bižuterních kamenů. Základní seznámení se provede s malým mikroskopem
vybaveným kamerou pro měření malých objektů, s nástroji prostředí Matlab pro zpracování obrazu a cílem je
získání zkušeností se základy práce s programovým prostředím LabVIEW, případně Vision Assistent. V práci se
lze dále zaměřit na aplikování metod rozpoznávání geometrických tvarů kamenů a návrh optické soustavy.
Hlavní důraz bude kladen na optimalizaci algoritmů (hledání hran, bodů, významných vad apod.) s ohledem na
rychlost zpracování. Předpokládá se využití nástrojů prostředí Matlab a cílově v programovém prostředím
LabVIEW, případně Vision Assistent.
Odkazy:
Hlaváč, V. – Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA Praha 1992,
Sonka, M. – Hlavac, V. – Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Thomson Learning,
Toronto 2008, starší vydání dostupné z: http://www.icaen.uiowa.edu/~dip/LECTURE/lecture.html;
Vlach, J. a kol.: Začínáme s LabVIEW, BEN Praha 2008, odkaz: http://shop.ben.cz/cz/121299-zaciname-slabview.aspx
Vlach, J.: Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy, disertační práce, FM TU Liberec 2012
www.ni.com/czech
Téma P2_14: Modelování optických a světelných vlastností bižuterních a skleněných kamenů
Cílem práce je studium a návrh algoritmů pro modelování optických a světelných vlastností bižuterních
a šperkových kamenů (matematický model „reflexní koule“) v prostředí Matlab a cílově LabVIEW. Cílem je
návrh algoritmů pro simulaci chování světla v bižuterním výrobku (kamenu) při vstupní parametrizaci: optické
vlastnosti použitého materiálu bižuterního kamene, index lomu v závislosti na vlnové délce světla, popis
kamene (popisu reflexe pro definované plochy a vyjmenované fazety) a popis zdroje světla (směrovost,
spektrum, tvar vyzařující plochy a příp. další).
Odkazy:
www.upv.cz
(Věstník ÚPV, 2007, č. 10)
Téma P3_14: Aplikování programových částí Matlab do systému LabVIEW
Cílem práce je prostudování vlastností a možností grafického vývojového prostředí LabVIEW (National
Instruments) a navržení aplikace využívající propojení programové části vytvořené v prostředí Matlab. Student
může takto využít své znalosti z programování v prostředí Matlab a vytvořit konkrétní aplikaci pro řízení
technologického procesu. Jedním z výsledků bude diskuse získaných zkušeností a poznatků.
Odkazy:
Vlach, J. a kol.: Začínáme s LabVIEW, BEN Praha 2008,
odkaz: http://shop.ben.cz/cz/121299-zaciname-s-labview.aspx
www.ni.com/czech
1
Téma P4_14: Využití fuzzy transformace a obrazové fúze pro zpracování obrazu
Cílem práce je studium aplikací fuzzy logiky a návrh algoritmů pro zpracování obrazové informace
s využitím metod obrazové fúze pro časově náročné aplikace kvalitativního hodnocení vlastností bižuterních
výrobků. Jedná se o poměrně novou teorii a techniku návrhu programového řešení pro zpracování obrazové
informace.
Odkazy:
Novák, V.: Základy fuzzy modelování, BEN Praha 2002, odkaz: http://shop.ben.cz/cz/121043-zaklady-fuzzymodelovani.aspx
Vajgl, M. – Kotyrba, M.: Aplikace fuzzy transformace na zpracování obrazu, Automatizace, 53, 1-2/2010, s. 5356; odkaz: http://www.automatizace.cz/article.php?a=2754
Vlach, J.: Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy, disertační práce, FM TU Liberec 2012
Téma P5_14: Návrh aplikace s manipulačním robotem Mitsubishi RV-2SD
Cílem práce je prostudování vlastností robota Mitsubishi RV-2SD a navržení modelové aplikace pro
manipulaci s bižuterními kameny. Pro první úlohy se předpokládá řízení robota z počítače PC.
Odkazy:
www.autocontcontrol.cz
Novák, P.: Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení, BEN Praha 2005
Téma P6_14: Mechanismus vlivu diethylftalátu/dibutylftalátu na práškovou směs oxidu ceričitého fenol
formaldehydové pryskyřice a nalezení vhodné náhrady
Ftaláty jsou při výrobě lešticích nástrojů používány jako impregnační činidla povrchu leštiva (CeO 2) a
fenol formaldehydové pryskyřice. Jelikož některé tyto látky jsou, nebo patrně v blízké budoucnosti budou, na
seznamu zakázaných látek (REACH), je potřeba co nejpřesněji zmapovat mechanismus jejich funkce ve výše
uvedených systémech, aby mohly být nahrazeny látkami se stejnou, nebo lepší účinností.
Odkazy:
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
Téma P7_14: Měření povrchového náboje práškových materiálů používaných při výrobě lešticích
nástrojů
Téma souvisí s vývojem nových lešticích nástrojů pro efektivní využití v bižuterním průmyslu. Znalosti
získané z měření práškových materiálů (leštiva, organická pojiva) za různých podmínek (zejm. pH) budou
využity pro přesnější formulaci a predikci vlastností nových lešticích nástrojů. Tato práce může navazovat na
téma P6_14. Při práci se předpokládá též využití přístrojových možností na UJEP.
Odkazy:
Téma P8_14: Návrh metodiky měření tloušťky zápraskové vrstvy
Cílem práce je studium a návrh metodiky měření tloušťky podpovrchové zápraskové vrstvy (SSD –
subsurface damage) vznikající při broušení skleněných polotovarů. Záměrem je navrhnout metodiku, která by
dokázala zjistit tloušťku zápraskové vrstvy s dostatečnou přesností.
Odkazy:
http://www.jeos.org/index.php/jeos_rp/article/viewFile/11001/700
2
Téma P9_14: Návrh a modelování zařízení pro indukční ohřev
Cílem práce je prostudování možností aplikace a navržení modelového zařízení pro indukční ohřev
tmelek na brousicích strojích pomocí induktoru a zlepšit tak rovnoměrnost ohřívání a zmenšit výšku induktoru.
Požadovaná teplota ohřátí je 180 ± 10°C. Potřebná doba ohřevu je cca 3 – 8 sekund.
Odkazy:
http://fluxtrol.com
Téma P10_14: Studium a modelování aplikací 3D tisku v bižuterním průmyslu
Cílem práce je prostudování možností aplikací 3D tiskárny pro využití v bižuterním průmyslu a
navržení modelových aplikací zejména při návrhu vzorů vzniklých v návrhovém systému (mj. přenos z formátu
STL apod.).
Odkazy:
http://tiskarny.heureka.cz/velleman-k8200-3d/specifikace/#section
Téma P11_14: Variantní způsoby opracování skla při zachování jeho opticko-estetických vlastností
Cílem práce je rešerše možností opracování skel jinými metodami, než jsou současně používané metody
broušení a leštění, při zachování opticko-estetických vlastností opracovaných skel. Cílem je nalezení vhodných
a efektivních metod vytváření finálních tvarů skleněných bižuterních výrobků bez nutnosti aplikování
standardních postupů (broušení a leštění). Očekává se zvýšení efektivity výroby a omezení negativních vlivů
výroby na životní prostředí.
Odkazy:
Téma P12_14: Příprava a charakterizace vlastností vrstev s využitím atmosférického plazmatu
Cílem práce je rešerše možností využití atmosférického plazmatu pro vytváření dekoračních vrstev na
bižuterních výrobcích (zejména na skleněných kamenech).
3
Odkazy:
Téma P13_14: Řešení principu návleku rokajlu
Cílem práce je studium a návrh možností průmyslového řešení principu návleku rokajlu (malých
barevných perliček s dírkou) s vysokou kadencí.
Odkazy:
http://www.preciosa-ornela.com/perlicky-rokajl
Kontaktní osoba:
466 01
ing. Jaroslav V l a c h, Ph.D.
PRECIOSA a. s.
úsek rozvoje
Podhorská 35
Jablonec n. N.
tel.: 488 111 290
e-mail: [email protected]
4
Download

Návrh témat pro bakalářské a diplomové práce pro