Pracovní list 8 – Funkční styl umělecký
Předmět – ročník:
Název aktivity:
Procvičovaná látka:
Mezipředmětové
vztahy:
Cíl aktivity:
Forma práce:
Časová dotace:
Pomůcky:
Zpracovala:
CSJ – 1. ročník
Práce s textem – Funkční styl umělecký
Seznámení s pojmem funkční styl umělecký, jeho funkce,
rozeznání, typické rysy a jejich vyhledávání v textu
Člověk a jeho okolí, komunikace, mezilidské vztahy
Schopnost rozeznat funkční styl odborný, vyhledat jeho rysy v
textu
Výklad formou řízené diskuse, práce s texty
1 vyučovací hodina
Kopie textu
PC, dataprojektor a tabule
PaedDr. Jana Černohorská
Příprava: kopie pracovní listu pro každého studenta
Metodické instrukce:
seznámit žáky se s pojmem funkční styl umělecký
objasnit úlohu tohoto stylu
objasnit rysy tohoto stylu
procvičit nabyté vědomosti na ukázkách
Teoretická část:
1. Funkční styl umělecký
styl literární komunikace
styl projevů básnických a prozaických
styl průjevů dramatu
Kde ho najdeme:
styl uměleckých textů
styl uměleckých ústních projevů
Cíl:
esteticky sdělná funkce – předat děje, fakta, myšlenky a pocity tak, aby
vyvolaly intenzivní prožitek
Základní požadavky:
vyvolání intenzivního prožitku
působení na rozum a cit
rozvíjení fantazie
originalita
Jazykové prostředky:
veškeré jazykové prostředky
větná stavba jednoduchá i složitá
zvláštní kompoziční postupy
specifické prvky vyjadřování – obrazná pojmenování (tropy)
syntaktické prostředky (odchylky od pravidelné větné stavby)
figury
zvukové prostředky
verš, rým aj.
všechny vrstvy jazyka – jazyk spisovný, ale i nespisovný (obecná čeština,
nářečí, profesní čeština, slang, argot)
Forma:
forma psaná (primární) i mluvená
monolog i dialog
dialog autora se čtenářem, dialog postav
vnitřní monolog postavy
Slohové útvary:
vypravování (často obohacené o popis, charakteristiku, úvahu)
prozaické útvary – román, povídka, novela, pověst, pohádka, legenda, bajka
aj.
útvary poezie – báseň, píseň, epos, elegie
útvary dramatu – komedie, tragédie, činohra, opera, muzikál aj.
Praktická část:
Pracovní list
Zdroje:
ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol. 1. vyd. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2000, 173 s. ISBN 80-723-5132-X.
ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: Pověsti národní. 5. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1988, str.
85 – 86.
POLÁČEK, Karel. Bylo nás pět. 13. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. Slunovrat: edice
české klasické prózy a poezie, str. 105.
Pracovní list pro žáka
Ukázka č. 1
Já se nýčko moc těším na zimu, ani se dočkat nemůžu, a každé ráno se dívám z
okna, jestli už je země bílá, ale ono porád nic. Jenom prší, z nebe visí špagáty, že
by se z nich daly plést copánky, a čas je to mrzutý. Když přijdou lidi do krámu, tak
říkají: „To máme počasí, co? pane Bajza,” a tatínek praví: „Co mám dělat, když to
nechce být lepší.”
Musím porád sedět doma, a když tatínek zavře kvelb, tak mne zkouší velkou
násobilku nebo vlastivědu nebo katechismus, a když se spletu, tak mne bere za ucho
a praví: „Já tě naučím, ty kluku darebná,” a ještě praví, že musím být vzdělanější
než on, kdyby mně měl všechny uši utrhat.
Ukázka č. 2
A potřetí buch buch! zase,
když se šeřil ranní svit:
„Pojď již domů, ženo moje,
dítě pláče, dej mu pít!"
„Ach matičko, muka, muka pro děťátko srdce puká!
Matko má, matičko zlatá,
nech mne, nech mne zase jít!"
„Nikam nechoď, dcero moje,
zradu kuje vodní vrah;
ač že péči máš o dítě,
mně o tebe větší strach.
Vari, vrahu, do jezera,
nikam nesmí moje dcera;
a pláče-li tvé děťátko,
přines je sem na náš práh."
Na jezeře bouře hučí,
v bouři dítě naříká;
nářek ostře bodá v duši,
potom náhle zaniká.
„Ach matičko, běda, běda,
tím pláčem mi krev usedá;
matko má, matičko zlatá,
strachuji se vodníka!" –
Něco padlo. - Pode dveřmi
mok se jeví - krvavý;
a když stará otevřela,
kdo leknutí vypraví!
Dvě věci tu v krvi leží mráz po těle hrůzou běží:
dětská hlava bez tělíčka
a tělíčko bez hlavy.
Úkoly:
1) O jaký funkční styl se jedná v případě ukázky č. 1 a ukázky č. 2?
2) Z jakých děl ukázky pravděpodobně pocházejí?
3) Která ukázka je prozaická a která ve formě poezie? Jaké jsou charakteristické
rysy obou forem, doložte z textu.
4) Jaký jazyk používá ukázka č.1 (doložte příklady), zamyslete se nad tučně
vytištěnými výrazy
5) Z jakého jazyka asi pocházejí slova kvelb, špagát?
6) Najděte mezi tučně vytištěnými výrazy výraz expresivní. Jakým způsobem je
expresivity dosaženo?
7) Najděte v textu metaforu.
8) V přímé řeči najděte nějaký typický znak řeči mluvené.
9) Jak je to se spisovností slova lidi?
10) Najděte v textu archaismus.
11) Co není v textu řečeno:
a) Hodně prší.
b) Lidé si stěžují, že je počasí špatné.
c) Tatínek by chtěl, aby počasí bylo lepší.
d) Tatínek nechce, aby počasí bylo lepší.
12) Jaký je jazyk ukázky č. 2?
13) Z jaké části básně ukázka pochází? Vyprávějte obsah ukázky. Znáte celý
obsah básně?
14) Co znamená slovo vari? Pojmenujte tento jazykový prostředek.
15) Najděte v textu prvek frazeologie a vysvětlete ho.
16) Jak na vás závěr zapůsobil?
17) Jak je to s interpunkcí v této ukázce? Jak je to obecně s interpunkcí
v básních?
18) Najděte v textu oslovení, jak je to s interpunkci?
Download

8. VY_12_INOVACE_CJ_CGA8, Práce s textem – funkční styl