Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád
pro spotřebitele
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.iFitbit.cz
Strana 1 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Část 1. Všeobecné obchodní podmínky
Článek I.
Úvodní ustanovení
a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího,
b)
c)
d)
e)
kterým je:
Michal Mondík
Lipovka 121
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 8810 8350
neplátce DPH
(dále jen „prodejce“ nebo „prodávající“) a kupujícího, kterým je spotřebitel.
Spotřebitelem se myslí fyzická osoba blíže specifikovaná v §419 zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, která zboží kupuje pro osobní použití.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem
o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito
VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Vše ve znění novel.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem
prodávajícího, a že s jejich obsahem souhlasí. A to ve znění platném a účinném v momentě odeslání
objednávky.
Kupující si je vědom, že koupí produktů z nabídky prodejce mu nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů prodávajícího nebo dalších
firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak zvláštní smlouvou.
Článek II.
Kupní smlouva
a) Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky prodejcem. Toto bude neprodleně oznámeno
b)
c)
d)
e)
f)
kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce.
Vzniklou smlouvu je možné měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze
zákonných důvodů.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. v případě, že vznikne překlad textu smlouvy, platí, že v případě
sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím v
těchto případech:
 zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 zboží je „nedostupné“.
O těchto skutečnostech informuje prodejce kupujícího bez zbytečných odkladů. V případě, že kupující
již zaplatil část nebo celou cenu zboží, bude mu tato částka vrácena zpět na účet, v případě dohody
obou stran jiným způsobem. K uzavření kupní smlouvy nedojde.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po nutnou dobu dle příslušných právních předpisů,
nejméně však 5 let. Po tuto dobu není přístupná žádné třetí straně.
Informace o jednotlivých krocích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento
proces srozumitelně popsán. V případě nesrovnalostí nás kontaktujte na emailu [email protected] Tyto
VOP jsou umístěny na webu prodejce a jsou tak k dispozici kupujícímu k prostudování a archivaci.
Strana 2 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Článek III.
Ochrana osobních údajů
a) Informace o zákazníkovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o
b)
c)
d)
e)
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novel.
Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů
v databázi prodejce a to až do doby jeho písemného nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných
práv k těmto údajům.
Jednotlivé kupní smlouvy jsou prodejcem archivovány a pouze on k nim má přístup. Osobní údaje
zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým budou
údaje předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží zákazníkovi.
Článek IV.
Komunikace na dálku
a) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i
telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), Žádné další poplatky si neúčtujeme, to se
netýká příp. smluvní přepravy.
Článek V.
Práva z vadného plnění
a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
spotřebiteli:
 že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, takové vlastnosti, tak takové vlastnosti které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,
 že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
Pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to
možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,
má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc
bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Strana 3 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
i) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
j) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
k) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP a jeho úplné znění je uvedeno
za textem VOP.
Článek VI.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
a) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),
b)
c)
d)
e)
f)
g)
má spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od
smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Nelze-li den
převzetí prokázat, má se za to, že kupující převzal zboží 2. den po jeho odeslání. Den odeslání je
shodný se dnem vystavení nákupního dokladu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů,
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla
objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti
v Liberci, případně dohodnout jiný způsob předání.
V případě odstoupení od smlouvy kupující zašle zboží v originálním obalu včetně veškerého
příslušenství a dokumentů, čisté, nepoškozené a ve stavu v jakém jej přijal na adresu sídla prodejce
a přiloží průvodní dopis, ve kterém bude napsáno, že dle §1829 odst. 1 občanského zákoníku
odstupuje od smlouvy, číslo objednávky a číslo účtu, na který požaduje zaslat příslušnou částku.
Případně může připojit i důvod odstoupení od smlouvy, což samozřejmě není podmínkou.
Kupující nemůže od smlouvy odstoupit v případech daných §1837 občanského zákoníku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy vzniká kupujícímu nárok na
proplacení finančních částek prokazatelně spjatých s vrácením zboží.
částka za vrácené zboží bude kupujícímu odeslána nejpozději 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy.
V případě, že do 14. dne po odstoupení od smlouvy nedoručí kupující zboží prodávajícímu, si
prodávající vyhrazuje právo na odeslání peněz za zboží až po doručení vráceného zboží.
V případě neuvedení čísla účtu bude částka v téže lhůtě k dispozici v hotovosti na základě předložení
dokladu totožnosti a originálu dobropisu, který je neprodleně po vyřešení odstoupení od kupní
smlouvy odeslán kupujícímu.
Článek VII.
Ceny
a) Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny včetně dalších případných daní
a poplatků.
b) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku odeslání objednávky a má také možnost se s touto
cenou seznámit ještě před odesláním objednávky. Tato cena je uvedena v objednávce i v e-mailu
potvrzujícím přijetí objednávky.
Článek VIII.
Objednávání
a) Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:


elektronickou poštou na adrese [email protected]
prostřednictvím internetového obchodu www.ifitbit.cz
Strana 4 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Článek IX.
Platební podmínky
a) Prodejce akceptuje platbu následujícími způsoby:
 platbu předem na účet prodejce č. 2900494957/2010
 platba dobírkou při převzetí od dopravce (kupující hradí navíc tzv. „dobírečné“ - viz Dodací
podmínky)
 hotově při osobním předání
b) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přecházejí
na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
Článek X.
Dodací podmínky
a) Zaslání přepravní službou je možné Českou poštou kamkoliv po ČR. Zboží odesíláme max. do 6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, není-li dodací lhůta u výrobku v době objednání uvedena
jinak.
Cena za dopravu je 90 Kč, v případě dobírky je cena navýšena o „dobírečné“ ve výši 40 Kč.
V případě dohody obou stran je možné zboží zaslat prostřednictvím jiného dopravce.
Cena balného a přepravy smluvní dopravou je závislá na nabídce smluveného dopravce a bude
kupujícímu upřesněna v dohodnutém termínu.
V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku, aniž by o tom dal prodávajícímu vědět, a ta se vrátí
prodávajícímu zpět, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s
odesláním objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně po přijetí zboží s dopravcem překontrolovat stav zásilky (počet
balíků, poškození obalu, apod.) podle přiloženého přepravního listu.
Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou nebo je viditelně
poškozen obal. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nutno poškození popsat v
předávacím protokolu dopravce. Neučiní-li kupující tak, prohlašuje, že zboží mu bylo dodáno
v pořádku a kompletní.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na e-mail [email protected], sepsat s
dopravcem protokol o škodě a tento neprodleně odeslat prodávajícímu (e-mailem nebo Českou
poštou).
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 6. 2014 a jsou platné pro všechny kupní smlouvy
uzavírané mezi prodejcem a kupujícím. Jsou k dispozici k nahlédnutí a archivaci v sídle prodávajícího
nebo jako dokument na webu www.ifitbit.cz. Prodejce si vyhrazuje právo VOP měnit bez
předchozího upozornění. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP ve
znění platném a účinném v den uzavření kupní smlouvy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak.
Strana 5 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Část 2. Reklamační řád
Článek I.
Všeobecná ustanovení
a) Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného
od prodávajícího.
b) Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro spotřebitele (dále jen „VOP“). Pokud tento
Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud
není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní
předpisy.
c) Tento reklamační řád platí při uplatnění práva z vadného plnění spotřebitelem. Pro
podnikatele platí pouze v bodech určených všeobecnými obchodními podmínkami pro
podnikatele.
d) Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží
nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi zákonem uvedenými
potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, příp.
sériové číslo). Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční
list).
e) Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo.
Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu
kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.
f) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě
srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky,
dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.
Článek II.
Délka záruky
a) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Nelze-li den převzetí prokázat, má
se za to, že kupující převzal zboží 2. den po jeho odeslání. Den odeslání je shodný se dnem
vystavení nákupního dokladu.
b) Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců*, nestanoví-li zvláštní
právní předpis lhůtu jinou. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční
doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze
zákonné lhůty (24 měsíců) a případně sjednané prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se
dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží,
pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
c) Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním
v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto
Reklamačním řádem.
* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. –
taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové,
nepoškozené a kompletní). Záruční doba u takového zboží může s být přihlédnutím k jeho stavu a stáří
ponížena.
Strana 6 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Článek III.
Záruční podmínky
a) Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem
stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle
přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není
ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.
b) Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození
popsat v předávacím protokolu přepravce.
c) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
[email protected], sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat
e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího
poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu
možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.



Reklamace zasílejte na adresu:
Michal Mondík, iFitbit.cz
Lipovka 121
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Na reklamace zaslané na jinou, než uvedenou adresu nebude brán zřetel a nebudou vyřízeny.
Ještě před odesláním reklamace nás kontaktujte na e-mail [email protected]
d) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na výše uvedenou adresu.
e) Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k
jeho dalšímu poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat:
reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný
popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní
číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu ztížena identifikace závady
zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
f) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti
zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.
g) Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako
na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
h) Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, výrobcem
neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla
kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u
podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží
kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.
i) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového
vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho
vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu
k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou a neodborným nebo
nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou
příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem).
j) Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou
vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u
podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží
funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné
problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují,
nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
Strana 7 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
k) Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje
riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a
sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat
a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
l) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností
obvyklou a přesto není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 mechanickým poškozením zboží,
 elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou
běžných odchylek,
 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo
výrobcem určeno,
 neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 opotřebením vzniklým při běžném používání zboží,
 pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit
legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního
materiálu,
 zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, zásahy do firmware a
konstrukce zboží atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
m) Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými
podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím
deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému
způsobu užití zboží.
n) V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií
(média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie,
pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového
produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
o) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v
reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady
doporučujeme písemnou formu.
p) Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale
nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data
poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím,
nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě,
že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před
provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době,
nutné k jejímu provedení.
q) K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na
základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
r) Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme
kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich
možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či
zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.
Strana 8 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
s) Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným
charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou
skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném
zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.
t) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované
zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro
hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění
obvyklé.
Článek IV.
Způsob vyřízení reklamace
a) Spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
 jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,
právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze
vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu
vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí
vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí
vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v
záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem
vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo
na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
b) Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby
kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje
způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu
neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím
poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
c) V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
d) O reklamaci prodávající bez zbytečného prodlení rozhodne ve lhůtě pěti pracovních dní od
převzetí zboží. Tato lhůta se prodlužuje o dobu přiměřenou podle druhu výrobku či služby
potřebnou k odbornému posouzení vady.
e) Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace
prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou
nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně
existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
f) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace
uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem
bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době
trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Strana 9 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
g) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při
odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných
práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace
– zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě
odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k
tomuto odstoupení.
h) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V
případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se
počítá od dne odeslání zboží kupujícím k reklamaci do dne vyřízení reklamace, tedy doby,
kdy byl kupující povinen věc převzít.
i) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď
telefonicky, SMS, e-mailem nebo poštou. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude
po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
j) V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla
být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o
jejím provedení si prodávající vyhrazuje právo účtovat při výdeji reklamace částku za
uskladnění ve výši 100,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc.
k) Při osobním odběru zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit pořizovací
doklad k reklamované věci a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 6. 2014 a je platný pro všechny kupní smlouvy uzavírané
mezi prodejcem a kupujícím. Je k dispozici k nahlédnutí a archivaci v sídle prodávajícího
nebo jako dokument na webu www.ifitbit.cz. Prodejce si vyhrazuje právo Reklamační řád
měnit bez předchozího upozornění. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující vyjadřuje
souhlas s Reklamačním řádem ve znění platném a účinném v den uzavření kupní smlouvy,
nebylo-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
Strana 10 z 10
Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád obchodu www.iFitbit.cz pro spotřebitele
Download

Obchodní podmínky a reklamační řád pro spotřebitele