P
r
a
c
o
v
n
í
l
i
s
t
yp
r
o
r
u
s
k
ýj
a
z
y
k
CZ
.
1
.
0
7
/
1
.
1
.
3
4
/
0
2
.
0
0
5
2
PRACOVNÍ LIST 1
AZBUKA
Úloha 1
Doplňte vynechaná malá písmena ruské abecedy.
а
Б
К
Ф
Ю
у
э
г
м
ц
д
н
ч
е
о
ш
ж
п
ъ
з
с
ы
и
т
ь
Úloha 2
Písmenu ruské abecedy přiřaďte odpovídající malé písmeno abecedy české a doplňte do
tabulky.
rusky
ф
н
ц
česky
rusky
ж
п
ч
česky
rusky
з
х
ш
česky
Úloha 3
Vyberte správné tvrzení.
1. Písmeno h se v ruské abecedě
a) nevyskytuje
b) vyskytuje ojediněle
c) vyskytuje a čte jako /ch/
2. Předcházející souhlásku změkčuje písmeno
a) Ы
b) Ъ
с) Ь
3. Jako /šč/ čteme písmeno
a) Ц
b) Щ
c) Ш
4. Měkké и se vždy píše po písmenech
a) к, г, ц
b) к, л, х
c) г, к, х
1
5. Pouze měkké souhlásky v ruštině jsou
a) ч, щ, й
b) ж, ч, щ
c) ж, ч, ш, щ
6. Po souhláskách ж, ш
a) píšeme ы a vyslovujeme /y/
b) píšeme и vyslovujeme /i/
c) píšeme и а vyslovujeme /y/
7. Zvuk /jo/ odpovídá písmenu
a) Я
b) Ё
c) Ю
8. Pouze samohlásky jsou
a) a, я, е, э, и, ы, о, ё, у, ю
b) a, я, е, э, ъ, и, ы, о, ё, у, ю
2
c) а, я, е, э, и, ы, й, о, у, ю
PRACOVNÍ LIST 2
SKLADBA VĚTY
Úloha 1
Z uvedených slov složte ruskou větu. Velké písmeno signalizuje začátek věty.
Příklad: 0
...брата/ Как/ твоего/ зовут ?...
…Как зовут твоего брата?...
1. ...хорошо/ по-английски/ Я/ говорю. ...
2. ...меню,/ пожалуйста/ Принесите. ...
3. ...находится/ банк/ Извините,/ где? …
4. …сожалению, / понимаю/ я/ К/ не. ...
5. ...по/ вы/ национальности/ Кто? ….
6. …в/ Это/ конце/ апреля/ случилось. ..
7. ...когда/ дома/ Скажи,/ будешь/ ты. ...
8. ...купила/ книгу/ Вчера/ я/ новую. ...
9. ...говорить/ Вы/ с/ не/ ним/ можете. ....
3
10. ...Кому/ написать/ вы/ хотели?...
Úloha 2
Věty z úlohy 1 přeložte do jazyka českého.
4
PRACOVNÍ LIST 3
ČÍSLOVKY
Úloha 1
Z následujících písmen sestavte číslovky 1-10
příklad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
ятьп
моcевь
динo
сетьяд
вад
месь
терыче
ветьдя
рит
тьсеш
...пять...
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
Úloha 2
Rozhodněte, zda jsou číslovky napsány správně. Správně napsanou číslovku označte
symbolem ✓, nesprávně napsanou označte symbolem X a opravte pravopis.
příklad:
pravopis
двенадцать
сорак
správně/nesprávně
✓
х
korekce
pravopis
шестнадцать
восемьнадцать
пятдесять
одинадцать
двадцать
девяносто
девятнадцать
пятьдесят
семнадсать
Тридцать
správně/nesprávně
korekce
5
сорок
PRACOVNÍ LIST 4
GRAMATIKA – SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE
Úloha 1
Najděte české ekvivalenty ruských sloves.
1.
говорить
A. poslouchat
2.
быть
B. moci
3.
думать
C. pracovat
4. работать
D. vědět, znát
5. мочь
E. být
6. звонить
F. hrát
7. заниматься
G. přemýšlet
8 знать
H. zabývat se
9. слушать
I. volat/zvonit
10. играть
J. mluvit/hovořit
Úloha 2
A) Najděte tvary slovesa. První tvar je vždy infinitiv (neurčitek). Jednotlivé tvary zapište do
tabulky.
Příklad: говорить/говорю/говоришь/говорит/говорим/говорите/говорят
1.
2.
3.
4.
5.
житьживуживёшьживётживёмживётеживут
знатьзнаюзнаешьзнаетзнаемзнаетезнают
делатьделаюделаешьделаетделаемделаетеделают
мочьмогуможешьможетможемможетемогут
бытьбудубудешьбудетбудембудетебудут
6
B) Jednotlivé tvary zapište do tabulky.
1.
infinitiv
jednotné číslo
я
ты
он
množné číslo
мы
вы
они
jednotné číslo
я
ты
он
množné číslo
мы
вы
они
jednotné číslo
я
ты
он
množné číslo
мы
вы
они
jednotné číslo
я
ты
он
množné číslo
мы
вы
они
jednotné číslo
я
ты
он
množné číslo
мы
вы
они
2.
infinitiv
3.
infinitiv
4.
infinitiv
5.
infinitiv
7
PRACOVNÍ LIST 5
GRAMATIKA – SLOVESA V PŘÍTOMNÉM ČASE
Úloha 1
Doplňte do textu tvary sloves z tabulky.
играет живёт зовут (2х) можем
думаем занимаюсь говорит
знаю
работает
хочет
люблю
помнит
Я не (0) ...знаю..., как его (1) ....................... . Моя сестра (2) ................, что он по
национальности русский. Мы (3) ..........................., что он (4) ................................. в
Москве, но никто не (5) .................., как его (6) ................................. . Мы (7)
...........................спросить, но никто не (8) ............................ .
Он (9) ................................. инженером и он часто (10) ............................ в футбол.
Я (11) .................... играть в футбол! Я (12) ........................... этим видом спорта уже
несколько лет.
Úloha 2
Přeložte do ruského jazyka. V případě potřeby použijte slovník.
1. Kde pracujete?
2. Mohou přijít v pátek.
3. Mám rád boršč.
4. Chce studovat v Praze. (ona)
5. Nevím, kde bydlí. (on)
6. Co si o tom myslíš?
7. Tamaro Petrovno, hrajete na klavír?
8. Mluví dobře rusky. (ona)
9. Zabývám se sportem.
10. Nevzpomínám si, jak se jmenuje. (on)
8
PRACOVNÍ LIST 6
GRAMATIKA – SLOVESA V MINULÉM ČASE
Úloha 1
Vytvořte minulý čas daných sloves v mužském, ženském, středním rodě a v množném čísle.
Tvary sloves zapište do tabulky.
infinitiv
быть
знать
работать
думать
говорить
звонить
заниматься
видеть
ходить
сидеть
mužský rod
ženský rod
střední rod
množné číslo
Úloha 2
Doplňte do vět tvary minulého času sloves v závorkách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Я .............................................. ей, но её не было дома. (звонить)
Сегодня мы .................................. целый день в школе. (работать)
Лучше бы он этого не ..................................! (говорить)
Скажи, о чём ты ................................., мальчик. (думать)
Когда он был ребёнком, он часто ................................................... в кино. (ходить)
Чем она ................................................... в детстве? (заниматься)
Спасибо за всё, это .............................. прекрасное время! (быть)
Она ............................................ у окна и читала книгу. (сидеть)
Вы их ..................................................? ( видеть)
Я ......................................, что вы это скажете. (знать)
9
Úloha 3
Přeložte následujících pět vět do jazyka ruského. V případě potřeby použijte slovník.
1.
2.
3.
4.
5.
Viděli jsme je včera v obchodním domě.
Nepochopil, co jsem řekl.
Potkal jsem ji na autobusové zastávce.
Už mi o tom říkala.
Tamaro, kde jsi byla včera?
10
PRACOVNÍ LIST 7
GRAMATIKA – SLOVESA V PŘÍTOMNÉM A MINULÉM ČASE
Úloha
Najděte a opravte chybu ve slovese. Každá věta obsahuje pouze jednu chybu.
Příklad: Иван Иванович, где вы был вчера?
были
1. Мы об этом часто говориме.
2. Ты знаеш, который час?
3. Извините, но я не понимаем.
4. Чем вы занимали вчера вечером?
5. Тамара Петровна, где вы была вчера?
6. Говорите, мы вас слушаеме.
7. Я позвоним, когда ты будешь дома.
8. Где ты живёш?
9. Яна и Якуб можут прийти завтра.
10. Студенты писалы письмо в Чехию.
11. Он часто работае с утра до вечера.
12. Я приду завтра. Они меня буду ждать.
13. Извините, но вы с ним неможете говорить.
14. Вчера мы купилы билеты на концерт.
15. Я любю рок музыку.
11
Úloha 2
Co k sobě patří? Spojte české věty s jejich ruskými ekvivalenty.
1. Я живу на этой улице.
2. Скажите, который час?
3. Никто не знает, как его зовут.
4. С кем вы об этом говорили?
5. Кого я вижу!
6. Кто звонил?
7. Я думаю, что ты их знаешь.
8. Вы можете прийти завтра?
9. Кто из вас занимается искусством?
10. Завтра я буду дома, заходи!
A. Myslím, že je znáš.
B. Můžete přijít zítra?
C. Kdo volal?
D. S kým jste o tom mluvili?
E. Kdo z vás se zabývá uměním?
F. Nikdo neví, jak se jmenuje.
G. Zítra budu doma, přijď!
H. Bydlím v této ulici.
I. Koho to vidím!
J. Řekněte, kolik je hodin.
12
PRACOVNÍ LIST 8
GRAMATIKA – SLOVESNÉ VAZBY
Úloha 1
K českým slovesným vazbám najděte správný ruský ekvivalent.
1. zajímat se o (co)
2. starat se/pečovat o (koho)
3. blahopřát (komu k čemu)
4. pracovat (jako)
5. omluvit se (komu)
6. ptát se (na koho, co)
7. smát se (komu)
8. fandit (komu)
9. pozdravovat (koho)
10. hrát (co)
A спрашивать о (ком/чём)
B смеяться над (кем)
C заботиться о (ком)
D играть в (что)
E интересоваться (чем)
F передать привет (кому)
G болеть за (кого)
H извиниться перед (кем)
I поздравлять кого (с чем)
J работать ( кем)
Úloha 2
Přeložte do jazyka ruského. V případě nutnosti použijte slovník.
1. Pozdravuj sestru!
2. Budeš se mu smát.
3. Kdo se stará o děti?
4. Musím se vám omluvit.
5. Kterému mužstvu fandíš?
6. Zajímám se o rokovou hudbu.
7. Vše nejlepší k narozeninám. / Blahopřeji ti k narozeninám.
8. Děvčátka se postavila do kruhu a začala si hrát s míčem.
9. Děkuji vám za pomoc.
10. Neptej se na ně!
13
PRACOVNÍ LIST 9
GRAMATIKA – PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU (základní vzory
магазин / портфель)
Úloha
Vyberte správnou možnost. Podstatné jméno v 1. p. j. č. v závorce vám usnadní situaci
správně vyřešit.
1. Мой брат занимается .................................... . (спорт)
А) спортам
В) спортом
С) спортах
2. Я уже купила .................................... на концерт. (билет)
А) билеты
В) билети
С) билета
3. Поздравляю тебя с .................................... рождения. (день)
А) днем
В) днём
С) дном
4. Мой друг живёт на .................................... Чехии. (запад)
А) западу
В) запад
С) западе
5. Здание школы находится в центре .................................... . (город)
А) городе
В) городу
С) города
6. Мы взяли кредит в .................................... . (банк)
А) банке
В) банку
С) банк
7. Папа говорил с моими .................................... . ( учитель)
А) учительми
В) учителями
С) учителами
8. В школе мы читали этот текст со .................................... . (словарь)
А) словаром
В) словарами
С) словарём
9. У Яны два .................................... и две сестры. (брат)
А) браты
В) братья
14
С) брата
10. Учитель говорил о своих .................................... . (студент)
А) студентах
В) студентох
С) студентов
11. Мы любим спать в больших .................................... . (отель)
А) отелох
В) отелах
С) отелях
12. .................................... любят хоккей. (чех)
А) Чехи
В) Чехы
С) Чехам
13. Всем .................................... нравится Прага. (турист)
А) туристах
В) туристам
С) туристы
14. Ты уже говорил с ....................................? (отец)
А) отцам
В) отцом
С) отцём
15. В Чехию приезжает много .................................... из России. (турист)
А) туристов
В) туристах
С) туристав
Úloha 2
Přeložte pět následujících vět do jazyka ruského. V případě potřeby použijte slovník.
1.
2.
3.
4.
5.
V naší škole bylo několik ruských studentů.
Koupila pět lístků.
V diktátě Jana udělala mnoho chyb.
Četli jsme o tom v knihách o přírodě.
Hovořil jste už o tom se svými studenty?
15
PRACOVNÍ LIST 10
GRAMATIKA – PODSTATNÁ JMÉNA ŽENSKÉHO RODU (základní vzory школа /
неделя)
Úloha
Vyberte správný tvar podstatného jména a doplňte do věty. Podstatné jméno v 1. p. j. č.
v závorce vám usnadní situaci správně vyřešit.
1. Моя бабушка родилась в .................................... . (Польша)
А) Польши
В) Польше
С) Полшей
2. В этом городе несколько .................................... . (гостиница)
А) гостиниц
В) гостиницей
С) гостиницев
3. Студенты внимательно слушают свою .................................... . (учительница)
А) учительницы
В) учительницю
С) учительницу
4. Через .................................... я вернусь. (неделя)
А) неделю
В) недели
С) неделу
5. Тамара интересуется .................................... . (музыка)
А) музыков
В) музыкой
С) музыку
6. В этом тексте много .................................... . (ошибка)
А) ошибков
В) ошибок
С) ошибек
7. Моя мама была одну .................................... в больнице. (неделя)
А) неделу
В) неделю
С) недели
8. Мы об этом читали во всех .................................... . (газета)
А) газетах
В) газетам
С) газетов
9. Ты видишь эти ....................................? (яблоня)
А) яблоны
В) яблоне
16
С) яблони
10. Вчера я познакомилась с .................................... . (Таня)
А) Танёй
В) Таней
С) Таню
11. В школе мы говорили об интересных .................................... . (женщина)
А) женщин
В) женщинaх
С) женщинях
12. Мой папа работает врачом в .................................... . (больница)
А) больнице
В) больници
С) больницы
13. В этой .................................... спит мой брат. (cпальня)
А) спалней
В) спальне
С) спальни
14. В нашем саду несколько прекрасных .................................... . (яблоня)
А) яблонь
В) яблоней
С) яблон
15. Я хотел бы жить в .................................... . (деревня)
А) деревни
В) деревней
17
С) деревне
PRACOVNÍ LIST 11
GRAMATIKA – PODSTATNÁ JMÉNA STŘEDNÍHO RODU (základní vzory место /
здание)
Úloha
Vyberte správný tvar podstatného jména a doplňte do věty.
1. Много детей не любит .................................... .
А) молока
В) молоко
С) молок
2. На столе было несколько .................................... .
А) писем
В) письм
С) письмов
3. В этом городе прекрасные .................................... .
А) здании
В) здание
С) здания
4. Здесь можно платить в .................................... .
А) eврами
В) eвро
С) eврах
5. Это случилось в .................................... апреля.
А) началу
В) начале
С) начала
6. Все туристы говорили об интересных .................................... Чехии.
А) местам
В) мест
С) местах
7. На уроке .................................... ребята читали прекрасные сказки.
А) чтения
В) чтении
С) чтений
8. Таня сидела у .................................... и читала книгу.
А) окне
В) окну
С) окна
9. Ян - это мужчина с большим .................................... .
А) сердцем
В) сердцам
С) сердцом
10. У всех был хлеб с .................................... .
А) маслом
В) маслам
С) маслем
18
11. К ...................................., я вас не слышу.
А) сожелении
В) сожаленю
С) сожалению
12. Моя мама родилась в .................................... .
А) Брне
В) Брно
С) Брну
13. По моему ...................................., всё будет в порядке.
А) мнению
В) мнении
С) мнени
14. Туристы видели много интересных .................................... .
А) местов
В) места
С) мест
15. Мы пришли к этому ...................................., но мы их не видели.
А) здании
В) зданю
С) зданию
19
PRACOVNÍ LIST 12
GRAMATIKA – PODSTATNÁ JMÉNA VŠECH RODŮ (základní vzory)
Úloha 1
Vyberte správný tvar podstatného jména a doplňte do věty.
1. Она лежала пять дней в .................................... .
А) больницы
В) больнице
С) больници
2. Мой брат работает .................................... .
А) водителем
В) водителём
С) водителом
3. Я получила эту книгу от .................................... .
А) Яни
В) Яны
С) Яне
4. Он родился в маленьком .................................... .
А) городе
В) городу
С) городом
5. Мы должны ехать на .................................... .
А) метре
В) метрy
С) метрo
6. Якуб занимается классической .................................... .
А) музыку
В) музыке
С) музыкой
7. На каком .................................... вы живёте?
А) этаже
В) этажу
С) этажи
8. Наша школа находится в этом .................................... .
А) здание
В) зданию
С) здании
9. Позвони мне ...................................., пожалуйста.
А) вечерам
В) вечером
С) вечер
10. У Нади два .................................... .
А) братья
В) брата
С) браты
20
11. Он ей об этом написал в .................................... .
А) письму
В) письме
С) письмо
12. Студенты видели своего .................................... на улице.
А) учитела
В) учителе
С) учителя
13. К ...................................., я вас не слышу.
А) сожалениу
В) сожалении
С) сожалению
14. В этой .................................... она сделала много ошибок.
А) задаче
В) задачи
С) задачой
15. Мой друг живёт в этой части .................................... .
А) Прагы
В) Праги
С) Праге
Úloha 2
Přeložte pět následujících vět do jazyka ruského. V případě potřeby použijte slovník.
1.
2.
3.
4.
5.
Tvoje knížka leží na stole.
Pošta se nachází v centru města.
Mám dva bratry a jednu sestru.
Moje přítelkyně bydlí v malém domě.
Jana pracuje jako lékařka v nemocnici.
21
PRACOVNÍ LIST 13
GRAMATIKA – PODSTATNÁ JMÉNA (základní vzory) A SLOVESA
Úloha
Vyberte správný tvar podstatného jména а slovesa a doplňte do věty.
Vzor: Мой брат .................................... классической .................................... .
А) заниматся/музыкой
В занимается/музыкой
С) занимается/музыку
1. Я читала все ...................................., которые .................................... Ярослав Гашек.
А) книги/напсал
В) книгы/написал
С) книги/написал
2. Мой брат .................................... работать .................................... .
А) хотет/полицейским
В) хочет/полицейский
С) хочет/полицейским
3. Тамара Петровна, вы .................................... вчера в .................................... ?
А) были/школу
В) была/школе
С) были/школе
4. Муж моей .................................... всегда .................................... только о себе.
А) сестры/думает
В) сестры/думае
С) сестри/думает
5. Я .................................... в .................................... Оломоуц .
А) живю/городе
В) живу/городе
С) живу/городу
6. Нина Петровна, что вы .................................... сегодня .................................... ?
А) делаете/вечером
В) делаете/вечер
С) делате/ вечером
7. На каком .................................... вы .................................... ?
А) этаже/живёте
В) этажу/живёте
С) этаже/жиете
8. Мы .................................... в маленькой .................................... .
А) работаем/фирмы
В) работаем/фирме
С) работаме/фирме
9. Я .................................... читать книги на английском .................................... .
А) любим/языке
В) люблю/языку
С) люблю/языке
22
10. Вчера мы .................................... нашего .................................... в театре.
А) виделы/учителя
В) видели/учителя
23
С) видели/учитела
PRACOVNÍ LIST 14
GRAMATIKA / ZÁJMENA
Úloha 1
Doplňte do vět správné tvary zájmen v závorce.
1.
Я хотел бы пригласить .................................... на концерт. (она)
2.
.................................... 27 лет, а .................................... 40 лет. (я, он)
3.
Она .................................... очень любит. (он)
4.
Таня, ты .................................... слушаешь? (я)
5.
Да, я .................................... слушаю. (вы)
6.
Мы хотим с .................................... поговорить о том, что случилось. (ты)
7.
Мы читали о .................................... в вчерашней газете. (они)
8.
Ольга часто ходит с .................................... в кино. (он)
9.
Они говорят о .................................... с уважением1. (вы)
10. Он пригласил .................................... отмечать2 день рождения. (она)
1
2
s úctou, s respektem
oslavovat
Úloha 2
Přeložte následující krátká spojení. Řešení napište. V případě potřeby použijte slovník.
Nezapomeňte, že rod některých podstatných jmen se v ruštině a češtině liší!
můj bratr
tvůj přítel
její studenti
vaše pomoc
naše auto
jejich učitel
24
její odpověď
tvůj stůl
moje třída
váš dopis
Úloha 3
Najděte a opravte chyby. V každé větě je jedna gramatická nebo pravopisná chyba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вчера мы получили письмо от его.
Я слушаю вам внимательно!
Её 20 лет.
Скажи их, что мы не приедем.
Ты с неё вчера встретился?
Я с тебой долго не говорил.
Он всегда заботился о их.
Ты знаешь ево?
25
PRACOVNÍ LIST 15
SLOVNÍ ZÁSOBA / OBCHOD / NAKUPOVÁNÍ
Úloha 1
Přeložte do jazyka ruského následující české výrazy.
1. nákupní centrum
2. pokladna v supermarketu
3. moje velikost
4. sleva
5. hotovost
6. drobné
7. levné zboží
8. drahé zboží
Úloha 2
Co vidíte na obrázku? Výrazy zapište.
1.
zdroj: http://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%A1n%C3%AD-zimn%C3%AD-sn%C3%ADh-zimn%C3%AD-sen-65673/
26
2.
zdroj: http://pixabay.com/cs/pozad%C3%AD-banka-bankovka-bill-2322/
3.
zdroj: http://pixabay.com/cs/loose-change-euro-m%C4%9Bna-pen%C3%ADze-101139/
4.
zdroj: http://pixabay.com/cs/obuv-police-displej-prezentace-107400/
27
5.
zdroj: http://pixabay.com/cs/tri%C4%8Dko-ko%C5%A1ile-oble%C4%8Den%C3%AD-blankyt-153369/
Napište ještě další výrazy, které znáte a které se týkají tématu Obchod/Nakupování. Pokud je
to nutné, k výrazům doplňte český překlad.
Úloha 3
Víte, o které názvy obchodů nebo jiných míst jde? Pokuste se k ruským výrazům najít český
ekvivalent.
rusky
česky
Продукты
Книжный магазин
Мясной магазин
Кондитерская
Фрукты и овощи
Обувной магазин
Аптека
Булочная
Кафé
Ресторан
28
PRACOVNÍ LIST 16
SLOVNÍ ZÁSOBA 1
Úloha 1
A. Vyhledejte 10 ruských časových výrazů, které odpovídají českým ekvivalentům v tabulce.
den
týden
měsíc
rok
včera
dnes
zítra
ráno
г
о
д
д
л
м ы
к
и
в
т
щ
н
у
а
в
ш
е
д
е
н
ь
в
в
с
н
я
т
ю
с
р
е
п
п
к
с
е
в
р
о
ж
я
о
ш
ж
а
э
д
у
т
р
о
г
ц
л
ч
э
п
е
м
с
ч
ю
а
я
с
й
ц
у
л
к
е
н
г
р
ш
в
ф
ы
в
я
а
п
р
о
е
л
е
д
з
а
в
т
р
а
я
ч
с
ч
м
и
т
ь
б
ю
б
ю
в
я
е
ц
с
е
г
о
д
н
я
к
й
р
B. Ruské výrazy napište k českým ekvivalentům.
den
týden
měsíc
rok
včera
dnes
zítra
ráno
29
hodina
večer
hodina
večer
Úloha 2
Doplňte do vět ruské časové výrazy z úlohy 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.................................... начинается с понедельника.
Каждый .................................... летом и зимой мы встречаемся у бабушки.
Май - прекрасный .................................... !
Я звонила ему ...................................., но его не было дома.
Он работает за компьютером каждый .................................... .
Извините, который .................................... ?
.................................... прекрасная погода!
Доброе ...................................., Тамара Петровна.
.................................... я буду дома, позвони мне.
Добрый ...................................., дорогие друзья.
30
PRACOVNÍ LIST 17
SLOVNÍ ZÁSOBA 2 / HOTEL
Úloha 1
Najděte 14 výrazů spojených s tematickým celkem Hotel. Zbylá písmena čtená po řádcích
tvoří 3 slova, pomocí kterých doplníte tvrzení pod osmisměrkou.
Hledejte tyto výrazy:
ЗАВТРАК КЛЮЧ КРОВАТЬ ЛИФТ НОМЕРА НОЧЬ ОБЕД ОТЕЛЬ ПОЛОТЕНЦЕ
РЕСЕПШН ТЕЛЕВИЗОР УЖИН ФЕН ШКАФ
П
А
Ь
Р
Ш
О
К
Л
Ю
Ч
О
Р
Т
Е
Р
К
О
Е
З
Т
Л
Е
А
С
О
В
А
Ф
А
Е
О
М
В
Е
Т
А
Т
Ф
В
Л
Т
О
О
П
Е
Т
Е
О
Т
Е
Е
Н
Р
Ш
Л
Ь
У
Л
Р
В
Н
А
К
Н
Ь
Ж
И
Н
А
И
Ц
Б
О
И
И
Ф
Л
У
К
З
Е
Р
Н
Н
Т
Н
О
Ч
Ь
О
З
Д
Е
Б
О
П
Ф
Е
Н
Р
Doplňte tvrzení:
В нашем отеле номера можно ............................................................................................... .
31
PRACOVNÍ LIST 18
SLOVNÍ ZÁSOBA 3 / NA ULICI
Úloha 1
Přeložte:
1. ulice
2. centrum města
3. na křižovatce
4. náměstí
5. banka
6. nádraží
7. muzeum
8. semafor
9. autobus
10. taxi
11. vlak
12. roh ulice
Úloha 2
Přeložte následující krátké věty. V případě potřeby můžete použít slovník.
1. Muzeum se nachází na rohu ulice.
2. Musíte (Вы должны) jet autobusem.
3. Kde se nachází muzeum?
4. Na této ulici se nachází zastávka autobusu.
5. Promiňte, kde se nachází náměstí Svobody?
6. Centrum města je nedaleko.
7. U semaforu zahněte vpravo.
8. Muzeum je naproti nádraží.
9. Banka se nachází na náměstí.
10. Můžete jet taxíkem.
32
PRACOVNÍ LIST 19
SLOVNÍ ZÁSOBA 4 / V RESTAURACI
Úloha 1
Zpřeházeli jsme písmena. Sestavte z nich 12 slov týkajících se tématu Jídlo a nápoje. Některé
položky jsou dvouslovné. Ruské výrazy potom přeložte do češtiny.
1. випо
2. нерамильяна даво
3. какусза
4. пус
5. доблю
6. ригарн
7. седетр
8. мося
9. сир
10. талас
11. ныкамаро
12. нови
Úloha 2
Doplňte do vět slova z rámečku týkající se tématu V restauraci.
заказали салфетка чашку
туалет бутылку
меню
возьму
сдачи
аппетита
столик счёт
1. Принесите, пожалуйста, .................................... .
2. Принесите .................................... белого вина и .................................... кофе.
3. Извините, .................................... у вас есть?
4. У вас есть свободный .................................... ?
5. Где находится .................................... ?
6. На первое я .................................... картофельный суп.
7. Принесите ...................................., пожалуйста.
8. Приятного .................................... .
9. Мы .................................... столик на два человека.
10. .................................... не надо.
33
PRACOVNÍ LIST 20
SLOVNÍ ZÁSOBA 5 / VŠEOBECNÁ
Úloha 1
Doplňte vynechané časové výrazy.
A) měsíce v roce
январь
август
март
май
ноябрь
декабрь
B) dny v týdnu. Který den v týdnu v tabulce není?
понедельник
четверг
суббота
V tabulce chybí ………………………………………………………
Úloha 2
Znáte barvy? Napište je.
34
PRACOVNÍ LIST 21
FRÁZE / SPOLEČENSKÝ STYK
Úloha
Vyberte věty, které odpovídají dané situaci. Z vybraných vět sestavte dialog. Nepoužité fráze
přeložte do jazyka českého.
Úloha A
1.
Zdroj: http://pixabay.com/cs/%C5%BEena-partne%C5%99i-handshake-148699/
Fráze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Я родился в городе Брно.
Мне тоже очень приятно с вами познакомиться.
Вы женаты?
Сколько вам лет?
Меня зовут Ян.
Позвольте представиться. Меня зовут Ян Новак.
Мишкина Тамара Петровна. Очень приятно.
Кто вы по национальности?
35
Úloha B
2.
zdroj: http://pixabay.com/cs/%C5%BEena-partne%C5%99i-handshake-148698/
Fráze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Какое у вас образование?
Кто вы по специональности?
Тамара Петровна, разрешите представить вам моего коллегу Яна Новака.
Мишкина. Очень приятно.
Какое у вас гражданство?
Я тоже очень рад c вами познакомиться.
Úloha C
3.
zdroj: http://pixabay.com/cs/pot%C5%99esen%C3%AD-rukou-ru%C4%8Dn%C3%AD-ruky-dub-96298/
36
Fráze:
1. Как я рад, что вас вижу!
2. Как у вас дела?
3. У меня тоже. Спасибо.
4. Здравствуйте, господин Новак!
5. А где вы живёте?
6. У меня всё в порядке. А у вас?
7. Здравствуйте, Иван Петрович.
8. Я тоже рад вас видеть!
9. В центре города, на улице Свободы.
10. Не за что.
37
PRACOVNÍ LIST 22
FRÁZE / V RESTAURACI
Úloha 1
Sestavte dialog týkající se situace v restauraci. Rozlišujte role číšníka a hosta.
zdroj: http://pixabay.com/cs/lid%C3%A9-p%C3%A1r-%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk-tabulka-restaurace-146963/
Что вы будете пить?
Да. На первое я возьму томатный суп.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо.
Добрый день. Вот вам меню.
А на второе?
Минеральную воду, пожалуйста.
Вы уже выбрали?
Салат из огурцов. Да, ещё мороженое.
Жареную свинину с картошкой.
Что ещё?
Úloha 2
Na základě dialogu v úloze 1 vymyslete dialog podobný.
38
PRACOVNÍ LIST 23
FRÁZE / VE MĚSTĚ
Úloha 1
Z nabízených vět sestavte dialog týkající se orientace ve městě.
Это далеко?
Извините, пожалуйста, как попасть к отелю «Москва»?
Спасибо.
Нет, пешком это займёт около пяти минут.
Отель «Москва»? Ну, как вам объяснить? Идите пешком по этой улице и на
перекрёстке поверните налево. Отель находится напротив парка.
Не за что.
Úloha 2
K obrázkům přiřaďte správné ruské slovo. Vyberte z nabídky slov v rámečku. Některá slova
zůstanou nepoužita.
трамвай
поезд
автобус
метро
самолёт велосипед тролейбус такси автомобиль
1.
zdroj: http://pixabay.com/cs/trolejbus-stop-budape%C5%A1%C5%A5-m%C4%9Bsto-197386/
39
2.
zdroj: http://pixabay.com/cs/vlak-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-railwayconsumer-167981/
3.
zdroj: http://pixabay.com/cs/%C5%A1kolen%C3%AD-kolo-hra%C4%8Dka-cyklistika-165021/
4.
zdroj: http://pixabay.com/cs/vzlet-letadla-air-new-zealand-airbus-123036/
40
5.
zdroj: http://pixabay.com/cs/%C5%A1koly-m%C4%9Bsto-%C4%8Dern%C3%A1-ikona-obrys-24365/
41
PRACOVNÍ LIST 24
FRÁZE / U LÉKAŘE
Úloha 1
Spojte ruské věty s jejich českými ekvivalenty a prostudujte je.
1. Cледующий.
A. Mám teplotu a bolí mě hlava.
2. Что у вас случилось?
B. Nedýchejte!
3. У меня температура и голова болит.
C. Lehněte si, prosím.
4. Как ваша фамилия и имя?
D. Další!
5. Что у вас болит?
E. Co se vám stalo?
6. Горло у вас болит?
F. Co vás bolí?
7. Как вы себя чувствуете?
G. Jak se jmenujete (celým jménem)?
8. У меня зубы болят.
H. Bolí mě zuby.
9. У меня насморк.
I. Zavolejte lékaře, prosím.
10. Вызовите, пожалуйста, врача.
J. Necítím se dobře.
11. Вызовите скорую помощь.
K. Tady vás to bolí?
12. Здесь болит?
L. Jak se cítíte?
13. Я сделаю вам укол.
M. Otevřete ústa.
14. Ложитесь, пожалуйста.
N. V krku vás bolí?
15. Откройте рот.
O. Mám rýmu.
16. Я себя плохо чувствую.
P. Píchnu vám injekci.
17. Не дышите.
Q. Zavolejte sanitku.
18. У меня болит живот.
R. Bolí mě břicho.
42
PRACOVNÍ LIST 25
NĚCO NA ZÁVĚR / KVÍZ
Pokuste se odpovědět na následující otázky. Z nabízených možností vyberte jednu odpověď.
1. Rusko je
a) personální unií.
b) federativní prezidentskou republikou.
c) konfederací.
2. Vlajka Ruska je na obrázku
a)
b)
c)
zdroj:
http://pixabay.com/cs/vlajka-znamen%C3%AD-evropa-zn%C3%A1mky-26901/
http://pixabay.com/cs/vlajka-%C4%8Derven%C3%A1-%C4%8Dern%C3%A1-modr%C3%A1-obrys-38922/
http://pixabay.com/cs/francie-zem%C4%9B-vlajka-151217/
3. Rusko je svou rozlohou
a) největším státem světa.
b) druhým největším státem světa po Kanadě.
c) třetím největším státem světa po Kanadě a USA.
4. V Rusku převládá
a) římskokatolická církev.
b) řeckokatolická církev.
c) pravoslavná církev.
43
5. Mezinárodní poznávací značka Ruské federace je
a) RUS.
b) ROS.
c) RF.
6. Ruská federace je následnickým státem
a) Společenství nezávislých států.
b) Ruského impéria.
c) Sovětského Svazu.
7. Prvním prezidentem Ruské federace byl
a) Michail Gorbačov.
b) Boris Jelcin.
c) Alexander Lukašenko.
8. Se jménem Michail Gorbačov je spojen pojem/y
a) kult osobnosti.
b) studená válka.
c) perestrojka a glasnosť.
9. Křižník Aurora se nachází ve městě
a) Petrohrad.
b) Moskva.
c) Volgograd.
10. Pelmeně (nebo taky pelmeni), tradiční jídlo ruské kuchyně, jsou
a) lívance se smetanou.
b) druh pirohů se zelnou nádivkou.
c) taštičky plněné masem.
44
KLÍČ:
PRACOVNÍ LIST 1
Úloha 1
в, ё, й, л, р, х, щ, я
Úloha 2
ф-f
ж-ž
з-z
н-n
п-p
х - ch
ц-c
ч-č
ш-š
Úloha 3
1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a
PRACOVNÍ LIST 2
Úloha 1
1.
Я хорошо говорю по-английски.
2.
Принесите меню, пожалуйста.
3.
Извините, где находится банк?
4.
К сожалению, я не понимаю.
5.
Кто вы по национальности?
6.
Это случилось в конце апреля.
7.
Скажи, когда ты будешь дома.
8.
Вчера я купила новую книгу.
9.
a) Вы не можете с ним говорить.
b) Вы с ним не можете говорить.
10. Кому вы хотели написать?
45
Úloha 2
1.
Hovořím dobře anglicky.
2.
Přineste jídelní lístek, prosím.
3.
Promiňte, kde je (tady) banka?
4.
Bohužel, nerozumím.
5.
Jaké jste národnosti?
6.
Stalo se to na konci dubna.
7.
Řekni, kdy budeš doma.
8.
Včera jsem koupila novou knihu.
9.
Nemůžete s ním mluvit.
10. Komu jste chtěl/a napsat?
PRACOVNÍ LIST 3
Úloha 1:
1.
восемь
2.
один
3.
десять
4.
два
5.
семь
6.
четыре
7.
девять
8.
три
9.
шесть
Úloha 2
pravopis
шестнадцать
восемьнадцать
пятдесять
одинадцать
двадцать
девяносто
девятьнадцать
пятнадцать
семнадсать
тридцать
správně/nesprávně
✓
x
x
х
✓
✓
х
✓
х
✓
46
korekce
восемнадцать
пятьдесят
одиннадцать
девятнадцать
семнадцать
-
PRACOVNÍ LIST 4
Úloha 1
1J, 2E, 3G, 4C, 5B, 6I, 7H, 8D, 9A, 10F
Úloha 2
1
infinitiv
Жить
jednotné číslo
я живу
ты живёшь
он живёт
množné číslo
мы живём
вы живёте
они живут
jednotné číslo
я знаю
ты знаешь
он знает
množné číslo
мы знаем
вы знаете
они знают
jednotné číslo
я делаю
ты делаешь
он делает
množné číslo
мы делаем
вы делаете
они делают
jednotné číslo
я могу
ты можешь
он может
množné číslo
мы можем
вы можете
они могут
jednotné číslo
я буду
ты будешь
он будет
množné číslo
мы будем
вы будете
они будут
2
infinitiv
знать
3
infinitiv
делать
4
infinitiv
Мочь
5
infinitiv
быть
47
PRACOVNÍ LIST 5
Úloha 1
(1) зовут
(2) говорит
(3) думаем
(4) живёт
(5) помнит
(6) зовут
(7) можем
(8) хочет
(9) работает
(10) играет
(11) люблю
(12) занимаюсь
Úloha 2
Překlad vět – slovesa v přítomném čase.
1.
Где вы работаете?
2.
Они могут прийти в пятницу.
3.
Я люблю борщ.
4.
Она хочет учиться в Праге.
5.
Я не знаю, где он живёт.
6.
Что ты думаешь об этом?
7.
Тамара Петровна, вы играете на рояле?
8.
Она хорошо говорит по-русски.
9.
Я занимаюсь спортом.
10. Я не помню, как его зовут.
48
PRACOVNÍ LIST 6
Úloha 1
infinitiv
быть
знать
работать
думать
говорить
звонить
заниматься
видеть
ходить
сидеть
mužský rod
был
знал
работал
думал
говорил
звонил
занимался
видел
ходил
сидел
ženský rod
была
знала
работала
думала
говорила
звонила
занималась
видела
ходила
сидела
Úloha 2
1.
звонил/а
2.
работали
3.
говорил
4.
думал
5.
ходил
6.
занималась
7.
было
8.
сидела
9.
видели
10. знал/а
Úloha 3
Překlad
1.
Мы видели их вчера в универмаге.
2.
Он не понял, что я сказал.
3.
Я встретил её на остановке автобуса.
4.
Она мне уже об этом говорила.
5.
Тамара, где ты была вчера?
49
střední rod
было
знало
работало
думало
говорило
звонило
занималось
видело
ходило
сидело
množné číslo
были
знали
работали
думали
говорили
звонили
занимались
видели
ходили
сидели
PRACOVNÍ LIST 7
Úloha 1:
1.
Мы об этом часто говорим.
2.
Ты знаешь, который час?
3.
Извините, но я не понимаю.
4.
Чем вы занимались вчера вечером?
5.
Тамара Петровна, где вы были вчера?
6.
Говорите, мы вас слушаем.
7.
Я позвоню, когда ты будешь дома.
8.
Где ты живёшь?
9.
Яна и Якуб могут прийти завтра.
10. Студенты писали письмо в Чехию.
11. Он часто работает с утра до вечера.
12. Я приду завтра. Они меня будут ждать.
13. Извините, но вы с ним не можете говорить.
14. Вчера мы купили билеты на концерт.
15. Я люблю рок музыку.
Úloha 2
1h, 2j, 3f, 4d, 5i, 6c, 7a, 8b, 9e, 10g
PRACOVNÍ LIST 8
Úloha 1
1E, 2C, 3I, 4J, 5Z, 6A, 7B, 8G, 9F, 10D
Úloha 2
1.
Передай привет сестре!
2.
Ты будешь смеяться над ним.
3.
Кто заботится о детях?
4.
Я должен извиниться перед вами.
5.
За какую команду ты болеешь?
6.
Я интересуюсь рок музыкой.
7.
Поздравляю тебя с днём рождения!
8.
Девочки стали в круг и начали играть в мяч.
9.
Благодарю вас за помощь.
10. Ты не спрашивай о них!
50
PRACOVNÍ LIST 9
Úloha 1
1B, 2A, 3B, 4C, 5C, 6A, 7B, 8C, 9C, 10A, 11C, 12A, 13B, 14B, 15A
Úloha 2
Překlad
1.
В нашей школе было несколько русских студентов.
2.
Она купила пять билетов.
3.
В диктанте Яна сделала много ошибок.
4.
Мы читали об этом в книгах о природе.
5.
Вы уже говорили об этом со своими студентами?
PRACOVNÍ LIST 10
Úloha
1B, 2A, 3C, 4A, 5B, 6B, 7B, 8A, 9C, 10B, 11B, 12A, 13B, 14A, 15C
PRACOVNÍ LIST 11
Úloha
1B, 2A, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A, 8C, 9A, 10A, 11C, 12B, 13A, 14C, 15C
PRACOVNÍ LIST 12
Úloha 1
1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8C, 9B, 10B, 11B, 12C, 13C, 14A, 15B
Úloha 2
Překlad:
1.
Твоя книга лежит на столе.
2.
Почта находится в центре города.
3.
У меня два брата и одна сестра.
4.
Моя подруга живёт в маленьком доме.
5.
Яна работает врачом в больнице.
Pozn. Slovo врач se používá v mužském i ženském rodě!
51
PRACOVNÍ LIST 13
Úloha
1C, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9C, 10B
PRACOVNÍ LIST 14
Úloha 1
1.
Я хотел бы пригласить eё на концерт.
2.
Мне 27 лет, а ему 40 лет.
3.
Она его очень любит.
4.
Таня, ты меня слушаешь ?
5.
Да, я вас слушаю.
6.
Мы хотим с тобой поговорить о том, что случилось.
7.
Мы читали о них вo вчерашней газете.
8.
Ольга часто ходит с ним в кино.
9.
Они говорят о вас с уважением.
10. Он пригласил её отмечать день рождения.
Úloha 2
1.
мой брат
2.
твой друг
3.
её студенты
4.
ваша помощь
5.
наш автомобиль/ наша машина
6.
их учитель
7.
её ответ
8.
твой стол
9.
мой класс
10. ваше письмо
52
Úloha 3
1.
Вчера мы получили письмо от него.
2.
Я слушаю вас внимательно!
3.
Ей 20 лет.
4.
Скажи им, что мы не приедем.
5.
Ты с ней вчера встретился?
6.
Я с тобой долго не говорил.
7.
Он всегда хорошо заботился о них.
8.
Ты знаешь его?
PRACOVNÍ LIST 15
Úloha 1
1.
торговый центр
2.
касса в супермаркете
3.
мой размер
4.
скидка
5.
наличные
6.
мелочь/ мелкие деньги
7.
дешёвый товар
8.
дорогой товар
Úloha 2
oткрытки, банкноты, монеты, ботинки, футболка/ майка
Úloha 3
rusky
Продукты
Книжный магазин
Мясной магазин
Кондитерская
Фрукты и овощи
Обувной магазин
Аптека
Булочная
Кафé
Ресторан
česky
Potraviny
Knihkupectví
Maso/uzeniny
Cukrárna
Zelenina a ovoce
Obchod s obuví
Lékárna
Pekařství
Kavárna
Restaurace
53
PRACOVNÍ LIST 16
Úloha 1
г
о
д
д
л
м ы к
и
в
т
щ н
у
а
в
ш е
д
е
н
ь
в
в
с
н
я
т
ю с
р
е
п
п
к
с
е
в
р
о
ж я
о
ш
ж а
э
д
у
т
р
о
г
ц
л
ч
э
п
е
м с
ч
ю а
я
с
й
ц
у
л
к
е
н
г
р
ш в
ф
ы в
я
а
п
р
о
е
л
е
д
з
а
в
т
р
а
я
ч
с
ч
м и
т
ь
б
ю б
ю в
я
е
ц
е
г
о
д
я
й
р
с
н
к
Úloha 2
1.
Hеделя начинается с понедельника.
2.
Каждый год летом и зимой мы встречаемся у бабушки.
3.
Май - прекрасный месяц!
4.
Я звонила ему вчера, но его не было дома.
5.
Он работает за компьютером каждый день.
6.
Извините, который час?
7.
Сегодня прекрасная погода!
8.
Доброе утро, Тамара Петровна.
9.
Завтра я буду дома, позвони мне.
10. Добрый вечер, дорогие друзья.
54
PRACOVNÍ LIST 17
Úloha
П
А
Ь
Р
Ш
О
К
Л
Ю
Ч
О
Р
Т
Е
Р
К
О
Е
З
Т
Л
Е
А
С
О
В
А
Ф
А
Е
О
М
В
Е
Т
А
Т
Ф
В
Л
Т
О
О
П
Е
Т
Е
О
Т
Е
Е
Н
Р
Ш
Л
Ь
У
Л
Р
В
Н
А
К
Н
Ь
Ж
И
Н
А
И
Ц
Б
О
И
И
Ф
Л
У
К
З
Е
Р
Н
Н
Т
Н
О
Ч
Ь
О
З
Д
Е
Б
О
П
Ф
Е
Н
Р
Doplňte tvrzení:
В нашем отеле номера можно ....забронировать по телефону... .
PRACOVNÍ LIST 18
Úloha 1
1.
улица
2.
центр города
3.
на перекрёстке
4.
площадь
5.
банк
6.
вокзал
7.
музей
8.
светофор
9.
aвтобус
10. такси
11. поезд
12. угол улицы
Úloha 2
1.
Музей находится на углу (улицы).
2.
Вы должны сесть на автобус.
3.
Где находится музей?
55
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
На этой улице находится остановка автобуса.
Извините, где находится площадь Свободы?
Центр города находится недалеко.
На светофоре поверните направо.
Музей находится напротив вокзала.
Банк находится на площади.
Вы можете взять такси.
PRACOVNÍ LIST 19
Úloha 1
1.
пиво - pivo
2.
минеральная вода – minerální voda
3.
закуска - předkrm
4.
суп - polévka
5.
блюдо – jídlo, chod
6.
гарнир - příloha
7.
десерт - dezert
8.
мясо - maso
9.
рис - rýže
10. салат – salát (míchaný)
11. макароны - těstoviny
12. вино – víno
Úloha 2
1.
Принесите, пожалуйста, меню .
2.
Принесите бутылку белого вина и чашку кофе.
3.
Извините, салфетка у вас есть?
4.
У вас есть свободный столик ?
5.
Где находится туалет ?
6.
На первое я возьму картофельный суп.
7.
Принесите счёт, пожалуйста.
8.
Приятного аппетита .
9.
Мы заказали столик на два человека.
10. Сдачи не надо.
56
PRACOVNÍ LIST 20
Úloha 1
А)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
В)
понедельник
четверг
вторник
пятница
среда
суббота
V tabulce chybí ...воскресенье...
Úloha 2
1.
голубой (světlemodrý) / синий (tmavomodrý)
2.
красный
3.
жёлтый
4.
зелёный
5.
коричневый / карий (tmavohnědý, výraz spojený např. s výrazem oči)
6.
чёрный
7.
фиолетовый
8.
белый
PRACOVNÍ LIST 21
Úloha A
Fráze
1.
Позвольте представиться. Меня зовут Ян Новак.
2.
Мишкина Тамара Петровна. Очень приятно.
3.
Мне тоже очень приятно с вами познакомиться.
57
Překlad frází, které se v dialogu neobjevují
Я родился в городе Брно. Narodil jsem se v Brně.
Вы женаты? Jste ženatý?
Сколько вам лет? Kolik je vám let?
Меня зовут Ян. Jmenuji se Jan. (vzhledem k povaze situace je tato replika nevhodná – příliš
neformální)
Кто вы по национальности? Jaké jste národnosti?
Úloha B
Fráze
1.
Тамара Петровна, разрешите представить вам моего коллегу Яна Новака.
2.
Мишкина. Очень приятно.
3.
Я тоже очень рад c вами познакомиться.
Překlad frází, které se v dialogu neobjevují
Какое у вас образование? Jaké máte vzdělání?
Кто вы по специональности? Jaká je vaše specializace/odbornost?
Какое у вас гражданство? Jaké máte občanství?
Úloha C
Fráze:
1.
Здравствуйте, господин Новак!
2.
Здравствуйте, Иван Петрович.
3.
Как я рад, что вас вижу!
4.
Я тоже рад вас видеть!
5.
Как у вас дела?
6.
У меня всё в порядке. А у вас?
7.
У меня тоже. Спасибо.
Překlad frází, které se v dialogu neobjevují
А где вы живёте? A kde bydlíte?
В центре города, на улице Свободы. V centru města na ulici Svobody.
Не за что. Není zač.
58
PRACOVNÍ LIST 22
Úloha 1
Добрый день. Вот вам меню.
Спасибо.
Вы уже выбрали?
Да. На первое я возьму томатный суп.
А на второе?
Жареную свинину с картошкой.
Что ещё?
Салат из огурцов. Да, ещё мороженое.
Что вы будете пить?
Минеральную воду, пожалуйста.
Хорошо. Спасибо.
Úloha 2
různá řešení
PRACOVNÍ LIST 23
Úloha 1
Извините, пожалуйста, как попасть к отелю «Москва»?
Отель «Москва»? Ну, как вам объяснить? Идите пешком по этой улице и на
перекрёстке поверните налево. Отель находится напротив парка.
Это далеко?
Нет, пешком это займёт около пяти минут.
Спасибо.
Не за что.
Úloha 2
тролейбус, поезд, велосипед, самолёт, автобус
59
PRACOVNÍ LIST 24
Úloha
1D, 2E, 3A, 4G, 5F, 6N, 7L, 8H, 9O, 10I, 11Q, 12K, 13P, 14C, 15M, 16J, 17B, 18R
PRACOVNÍ LIST 25
Úloha
1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c
60
www.
oaul
par
.
cz
Download

pracovní list 1