Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Maturitní práce
Posudek vedoucího práce
Autor:
Třída:
Téma:
Vedoucí práce:
Oponent práce:
Hodnotitel IKT:
Hodnotící kritéria
Plagiátorství
Pokud je označena volba „ne“, práce se dále nehodnotí.
ano
ne
4
6
8
0
3
6
Práce byla vypracována samostatně.
0
Zadání práce
2
Splnění zadání a cíle práce, odborná správnost práce
Přínos práce, využití, vlastní postoj
Praktická část – návrh, provedení, funkčnost
Odborná a jazyková správnost
Terminologie, pravopisné a gramatické chyby
−10 −10
Penalizace
0
Odpočet bodů za neúčast na povinných konzultacích
Otázky k obhajobě
Celkové bodové hodnocení:
................................................. [30 b.]
Pokud práce nebyla vypracována samostatně, nebo hodnocení práce 0 bodů a méně, bude
maturitní práce hodnocena známkou 5 (nedostatečný) a nebude zařazena k obhajobě.
V Brně dne
..........................................
.......................................................................................
podpis vedoucího práce
1/2
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Maturitní práce
Posudek oponenta práce
Posudek hodnotitele IKT
Autor:
Třída:
Téma:
Vedoucí práce:
Oponent práce:
Hodnotitel IKT:
Hodnotící kritéria
Oponent práce
Zadání práce
0
2
Hodnotitel IKT
4
6
8
0
Formátování práce
Splnění zadání
a cíle práce
Formátování textu,
výčty (seznamy)
Odborná správnost
Okraje, číslování stránek
Odborná a jazyková správnost
0
2
1
2
Automatický obsah
4
Typografie
Terminologie, pravopisné
a gramatické chyby
Citace dle ČSN ISO 690
Bodové hodnocení: .................................... [20 b.]
Bodové hodnocení: .................................... [10 b.]
Otázky k obhajobě
Celkové bodové hodnocení:
................................................. [30 b.]
Pokud práce nebyla vypracována samostatně, nebo hodnocení práce 0 bodů a méně, bude
maturitní práce hodnocena známkou 5 (nedostatečný) a nebude zařazena k obhajobě.
V Brně dne .....................................
..........................................................
podpis oponenta práce
2/2
...........................................................
podpis hodnotitele IKT
Download

Maturitní práce - SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno