Pedagogicko –psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených na děti
předškolního i školního věku se specifickými potřebami:
„Rozvoj grafomotoriky a předškolní příprava pro děti před nástupem školní docházky“ – 15ti týdenní kurz
zaměřený na přípravu předškolních dětí na nástup do školy ve skupině max. 10 dětí. Kurz obsahuje uvolňovací
grafomotorická cvičení, nácvik grafomotorických prvků a správného úchopu tužky, rozvoj zrakového a sluchové
rozlišování, předškolních všeobecných vědomostí, cvičení koncentrace pozornosti apod.
„Příprava na školu – program MAXÍK“ – stimulační program zaměřený na rozvoj grafomotoriky, zrakového
a sluchového vnímání, komunikačních dovedností, koncentrace pozornosti. Program je zaměřen na pravidelnou
dlouhodobější práci rodiče s dítětem . Vhodné pro děti předškolní, děti s odloženou školní docházkou, ale i děti
s obtížemi v učení (1. – 2. tř. ZŠ).
Individuální vedení předškolních dětí“ – dlouhodobé vedení dětí předškolního věku (vhodné zejména pro děti
po odkladu povinné školní docházky) zaměřené dle specifických potřeb žáků (zejm. na rozvoj řeči,
grafomotoriky a percepce), současně je podporován i rozvoj koncentrace pozornosti.
„HYPO“ – program pro děti předškolního, příp. mladšího školního věku, nejčastěji s diagnózou ADHD,
případně děti školsky nezralé (nejlépe při odkladu školní docházky). Důraz se klade na rozvoj pozornosti, dále se
posiluje krátkodobá paměť, vizuomotorická koordinace, zrakové i sluchové vnímání. Program stimuluje i řečové
dovednosti.
„Arteterapie pro děti mladšího školního věku“ – 10ti týdenní cyklus pro děti 4. – 5. tříd ZŠ. Program bude
naplánován s využitím aktivit a technik z expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie), cílem je posilovat
sociální dovednosti, vlastní sebevědomí, pozitivní motivaci, dále pak prevence rizikového chování
a neproblematického začlenění do vrstevnické skupiny.
„Skupina pro rodiče“ – vhodná doplňující aktivita k dětské skupině pro děti s ADHD sy, může existovat
i samostatně. Zaměříme se na problematiku obtíží dětí ve skupině, výchovných možností, zmírňování obtíží
v chování, podporu rodičovských kompetencí v rámci rodiny, vhodné komunikační způsoby s pedagogy a na
spolupráci se školou.
„Diagnostický a nápravný program pro děti se SVPU, ADD, ADHD…“ – jde o využití metody „Percepční
a motorická oslabení ve školní praxi“. Individuální práce s dítětem je zaměřená na vytváření, rozvoj, posilování
a propojení funkcí smyslových, poznávacích a motorických. Jde o dlouhodobé vedení ditěte s následným
pravidelným domácím procvičováním pod vedením rodiče.
„Reedukace SPU s využitím metodiky Percepčně-motorická nápravná cvičení (dříve metoda DOV)“
- individuální práce s dítětem zaměřená na rozvoj funkcí v oblastech smyslového vnímání, poznávání, motoriky
a senzomotoriky. Cíleně se pracuje na oblastech, které jsou oslabené. Nácvik je doplněn klasickými
reedukačními technikami specifických poruch učení. Určeno především žákům 1. stupně ZŠ.
„Reedukace SPU“ – individuální či skupinové vedení žáků se SPU v Čj (2. – 8. roč.) nebo v M (3. – 5. roč.),
zaměřené na reedukaci oslabených percepčních obtíží, vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva
a souhrnné procvičování základního učiva.
„Individuální reedukační péče o děti se SPU“ – pravidelné individuální vedení speciálním pedagogem 1krát
týdně koncipované dle aktuálních potřeb konkrétního žáka.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
„BALÓN – už v tom lítám“ – 11ti týdenní cyklus pro žáky 6.-9. tříd s obtížemi se začleněním do skupiny,
s nápadnostmi v chování, děti zvýšeně neklidné, či naopak zvýšeně citlivé, ostýchavé. V případě zájmu rodičů
bude souběžně probíhat i „Rodičovská skupina“. Setkání budou zaměřena na seznámení s novými výchovnými
postupy i s možnostmi řešení specifických situací při výchově. Měla by rodičům poskytnout vzájemnou podporu
a možnost pohlédnutí na jejich výchovné působení z nadhledu.
„Sebezkušenostní seminář“ – 10ti týdenní cyklus pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Cílem je rozvoj
sebebepoznání, podpora a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, nácvik empatie, posílení pozitivního
vztahu k sobě i k ostatním lidem – to vše prostřednictvím konkrétních sebezkušenostních technik a her.
Dále nabízíme:
Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro děti cca od 10 let, případně i jejich rodiče
s možností krátkodobé či dlouhodobější spolupráce dle potřeb klienta. Společná práce s klienty může být
zaměřena na různé problémy (zvládání úzkosti a depresí, zvládání stresu, problémy ve vztazích, rodičovství,
poruchy příjmu potravy apod.). Cílem je společné hledání možností řešení potíží, zmírnění nebo jen sdílení
pomocí psychologických prostředků (rozhovor, terapeutické a relaxační techniky).
Kontakt: Mgr. B. Dědičová, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá
Individuální konzultace pro rodiče – dle potřeb minimálně 3 setkání, možná dlouhodobá spolupráce. Určeno
pro rodiče našich dětských klientů s obtížemi v chování. Náplní jednotlivých sezení je umožnit rodičům lepší
pochopení obtíží dítěte, posílení rodičovských i osobních kompetencí s cílem zajistit adekvátní výchovné
postupy a možnosti soužití v rámci rodinného systému, zmírnění napětí, redukce nedorozumění apod.
Kontakt: Mgr. D. Kamarádová
Rodinná konzultace – určená pro všechny členy rodiny (1 – 3 setkání, nejedná se o dlouhodobou péči).
V těchto setkáních využíváme psychologické prostředky, které vedou k odstranění či zmírnění potíží v rodině.
Pomocí dialogu a vhodných terapeutických technik se snažíme najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání
náročných životních situací v rodině. Využíváme systemický přístup k rodině, to znamená, že každý člen rodiny
je také členem rodinného systému a nějakým způsobem se podílí na radostech a starostech rodiny, mezi členy
existují různé interakce, které ovlivňují vzájemné soužití členů rodiny.
Kontakt: Mgr. B. Dědičová
Podpůrná rodičovská skupina – určena rodičům klientů, bude zaměřena na zvládání běžných, ale i náročných
situací v domácím prostředí. Cílem je posílení pozitivního vztahu k sobě i k dětem.
Kontakt: Mgr. L. Dolníková
Pravidelné schůzky pro rodiče dětí se SPU – 1krát měsíčně pro rodiče a jejich děti se SPU. Budou zaměřeny
na praktické vyzkoušení různých technik a činností k procvičování oslabených oblastí (zrakové a sluchové
percepce, rozvoj mluvního projevu, práce s textem a procvičování písemného projevu dětí). Součástí schůzky
bude seznámení rodičů s různými postupy při domácí přípravě a při pomoci dítěti se zvládáním školních nároků.
Kontakt: Mgr. M. Jelínek, Mgr. D. Kropáčová, Mgr. Lenka Svobodová
Krizová intervence pro rodiče a děti – pomoc v náročných životních situacích dítěte či rodičů formou
krátkodobé intervence (1 – 3 setkání). Cílem je nalézt možnosti řešení, pomoc zorientovat se v síti následné
péče, nabídnout přehled dostupné pomoci.
Kontakt: Mgr. K. Flekácsová, Mgr. B. Dědičová
Do těchto programů jsou děti zařazovány zpravidla v návaznosti na vyšetření v naší poradně, pokud však budete
chtít využít této nabídky pro děti z Vaší školy, kontaktujte prosím rodiče vytipovaných dětí, aby případné
zařazení dítěte do programu projednali s pracovníky naší PPP. Bližší informace o jednotlivých cyklech naleznete
na našem letáku.
Děkujeme za spolupráci.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
Rozvoj grafomotoriky a předškolní příprava dětí před nástupem školní
docházky

Komu je určen: dětem předškolního věku, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky nebo
nenavštěvujícím MŠ

Co je cílem:
-
Uvolňovací grafomotorická cvičení, nácvik grafomotorickýkch prvků a správného úchopu tužky, rozvoj
zrakového a sluchového rozlišování, všeobecných předškolních vědomostí, cvičení zaměřená na rozvoj koncentrace
pozornosti apod. prováděná skupinovou formou
 Lektor : Mgr.Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
 Časové rozložení :
 Termín :
15 setkání jednou týdně v odpoledních hodinách
říjen 2012 – leden 2013 (skupina bude otevřena při dostatečném počtu účastníků)
březen – květen 2013
 Počet dětí : 6 - 10 dětí ve skupině (v případě většího zájmu možno rozdělit do více skupin)
 Uzávěrka přihlášek: do 15.10. 2012
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr.T. Bariekzahyová, Ph.D.
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
Příprava dětí na školu - stimulační program MAXÍK

Komu je určen: dětem předškolního věku, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky nebo
nenavštěvujícím MŠ, případně žákům 1. – 2. tříd s obtížemi v učení

Co je cílem: Formou individuální práce rozvíjet oblasti důležité pro optimální počátek nácviku čtení
a psaní (rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, komunikačních dovedností, koncentrace
pozornosti. Možno využít i pro žáky 1. a 2. tříd s obtížemi v učení.
 Lektor : Mgr. Dana Kropáčová
 Časové rozložení :
individuální setkávání s dítětem a jeho rodičem s frekvencí 1krát za 1 – 2 týdny, rodič
obdrží za poplatek materiály k domácímu cvičení.
 Termín :
dle individuální dohody s rodiči
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kropáčová
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_________________________________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
Individuální vedení předškolních dětí

Komu je určen: žákům mateřských škol v předškolním věku, příp. dětem, které nedocházejí do MŠ

Co je cílem:
-
individuální rozvoj dítěte v oblastech, které jsou důležité pro optimální zvládání nároků ZŠ (řeč, jemná
motorika a grafomotorika, zraková a sluchová percepce)
posilování koncentrace a pozornosti dětí
využití metodik HYPO a Metoda dobrého startu
 Lektor : PaedDr. Ivana Poláková, Mgr. Lenka Svobodová, PhDr. Taťána Vodičková
 Časové rozložení : dle individuální dohody s rodiči jednou týdně, případně 1krát za 14 dnů
v prostorách PPP SK, prac. Kladno
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. Poláková, Mgr. Svobodová, PhDr. Vodičková
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
____________________________________________________________________
„HYPO“
(autorka dr. Zdena Michalová)
 Komu je určen: dětem předškolního věku od 5 let, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky,
případně i starším dětem do cca 8 let věku. Program byl původně koncipován pro děti
s ADHD syndromem. S drobnými úpravami jej lze použít i pro děti s lehkou mentální
retardací.
 Co je cílem:
prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou
na dítě v 1.roč. ZŠ kladeny
 Způsob práce: těžiště spočívá na individuální domácí práci rodiče s dítětem, kteří spolu každý den pracují
na zadaných úkolech. Pravidelně jednou týdně či jednou za 14 dní docházejí spolu s dítětem do poradny, kde
obdrží pracovní listy na další období. Je jim poskytnuta názorná instruktáž, jak s dítětem na daných úkolech
pracovat. Rodič konzultuje své postupy a případně také koriguje své přístupy k dítěti.
Cena sady pracovních listů je 200,- Kč.
 Lektor: PaedDr. Ivana Poláková, PhDr. Taťána Vodičková
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. I. Poláková, PhDr. T. Vodičková
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
__________________________________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
_______________________________________________________________
Arteterapie pro děti mladšího školního věku
 Komu je určen: žákům 4. – 5. tříd ZŠ
-
s obtížemi se začleněním do kolektivu
s problémy v chování
žákům neklidným, nesoustředěným, hyperaktivním
dětem zvýšeně citlivým, ostýchavým, hypoaktivním
 Co je cílem:
-
témata týkající se aktuálních momentů v životě dětí s cílem posilovat jejich sociální dovednosti, zdravé
sebevědomí a sebepojetí dětí, utváření pozitivní motivace, zdokonalení sociálních dovedností v kolektivu
vrstevníků
 Předpokládaný termín: říjen 2012 - leden 2013
 Počet dětí ve skupině: 8 – 12
 Lektor: Mgr. Katarína Flekácsová, Mgr. Dagmar Kamarádová
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
____________________________________________________________________
Skupina pro rodiče
 Komu je určen: rodičům dětí z dětské skupiny arteterapie, může existovat i samostatně
 Co je cílem:
Zaměříme se na problematiku obtíží dětí ve skupině, výchovných možností, zmírňování obtíží
v chování, podporu rodičovských kompetencí v rámci rodiny, vhodné komunikační způsoby s pedagogy a na
spolupráci se školou.
 Časové rozložení :
setkání rodičů 1krát za 14 dnů v době konání dětské skupiny
 Počet účastníků: min. 5 a max. 12 členů
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
____________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
_______________________________________________________________
Diagnostický a nápravný program pro děti se SVPU, ADD, ADHD
 Komu je určen: žákům se specifickou vývojovou poruchou učení
nebo chování

Co je cílem: s využitím metody Percepční a motorická oslabení ve školní praxi se zaměříme na vytváření, rozvoj,
posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických. Jedná se o individuální práci s dítětem a jeho
rodičem.
 Termín: dle individuální dohody s klienty a jejich rodiči
 Časové rozložení: rodič dochází s dítětem do PPP cca 1krát za 3 – 4 týdny, obdrží materiály pro domácí nácvik. Je
nutné, aby se dospělý s dítětem věnoval procvičování každý den po dobu 8 – 10 minut.
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kropáčová
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_________________________________________________________________________________________
Reedukace SPU s využitím metodiky Percepčně-motorická
nápravná cvičení (dříve metoda DOV)
 Komu je určen: žákům se specifickou vývojovou poruchou učení, zejm. žákům 1.st. ZŠ

Co je cílem: s využitím metody Percepční a motorická nápravná cvičení (dříve metoda Dílčí oslabení výkonu) se
cíleně pracuje na oslabených oblastech (smyslové vnímání, poznávání, motorika a senzomotorika. Jedná se o individuální
práci s dítětem a jeho rodičem. Nácvik je doplněn klasickými reedukačními technikami specifických poruch učení
 Termín: dle individuální dohody s klienty a jejich rodiči

Časové rozložení: rodič dochází s dítětem do PPP cca 1krát za 1 – 2 týdny, na konzultace, obdrží materiály pro
domácí nácvik. Je nutné pravidelné domácí procvičování pod vedením rodiče.
 Bližší informace:
PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. L. Svobodová
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_________________________________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
Reedukace SPU
 Komu je určen:
-
žákům se specifickou vývojovou poruchou učení v Čj (2. – 8. roč.) – skupinově nebo individuálně
dle poptávky
žákům se specifickou vývojovou poruchou učení v M (3. - 5. roč)., individuálně po předchozí
dohodě dle závěrů z vyšetření
 Co je cílem:
-
reedukace oslabených percepčních obtíží
vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva
souhrnné procvičování základního učiva
 Předpokládaný termín: říjen – duben (popř. květen) – dle poptávky a následného sestavení vhodné
skupiny nebo individuálního plánu
 Časové rozložení: dle dohody (např. 1 vyuč. hodina 1krát týdně či 1krát za 2 týdny)
 Lektor: PaedDr. Ivana Poláková
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. I. Poláková
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
__________________________________________________________________________________________
Individuální reedukační péče o děti se SPU
 Komu je určen:
-
žákům se specifickou vývojovou poruchou učení (2. – 8. roč.)
žákům se SPU se zvláštním zaměřením na dyskalkulii (3.- 8.roč.)
 Co je cílem:
-
reedukace oslabených percepčních obtíží
vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva
souhrnné procvičování základního učiva
 Termín a časové rozložení: dle dohody (např. 1 vyuč. hodina 1krát týdně či 1krát za 2 týdny)
 Lektor: Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Dana Kropáčová
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. M. Jelínek, Mgr. D. Kropáčová
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
BALÓN
(„Už v tom lítám“)
Komu je určen: žákům 6. – 9. tříd ZŠ
-
-
s obtížemi se začleněním do skupiny
s nápadnostmi v chování
dětem zvýšeně citlivým, ostýchavým
dětem neklidným
 Co je cílem:
- posilování sebevědomí a sebepojetí dětí
- zdokonalování sociálních dovedností a zkušeností dětí
- pozitivní motivace a aktivizace dětí
- seznámení s relaxačními technikami
Během cyklu se děti v rámci lepšího pochopení sebe i svých vrstevníků budou učit efektivnějším způsobům
komunikace ve skupině. Každé setkání bude zaměřeno na určitou oblast života a různé sociální dovednosti
(např.komunikace, řešení konfliktů, prosazování svých potřeb, emoce, chování apod.). Budeme využívat také
různé výtvarné techniky a dramatické hry.
 Předpokládané termíny zahájení: říjen – prosinec
 Počet dětí: 8 – 12 ve skupině
 Lektor: Mgr. Dagmar Kamarádová,Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
 Rodičovská skupina: v případě zájmu rodičů budou souběžně probíhat i činnosti pro rodiče,
jejichž cílem je:
-
seznámit se s novými výchovnými postupy i možnostmi řešení specifických situací při výchově dětí
pohlédnout na své výchovné působení z nadhledu
vzájemná podpora rodičů
 Lektor: Mgr. Barbora Dědičová, Mgr. Linda Kolenatá
Časové rozložení - jedenkrát za 14 dní po dobu trvání skupiny
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. T. Bariekzahyová, Ph.D.
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
________________________________________________________________________________________
Sebezkušenostní seminář
 Komu je určen: studentům 3 .a 4. ročníků středních škol (skupina 10 – 15 členů)
 Co je cílem:
-
rozvoj sebepoznání, podpora a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
seznámení s technikami asertivního chování
nácvik empatie
posílení pozitivního vztahu k sobě i k ostatním lidem
 Předpokládané termíny zahájení: dle individuální dohody
– přihlášky písemně nebo telefonicky
Plánujeme cca 10 setkání 1krát týdně v trvání cca 70 minut.
 Způsob práce: podstatou jsou konkrétní sebezkušenostní techniky a hry
 Lektor: Mgr. Lenka Dolníková
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. L. Dolníková
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_______________________________________________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
Kromě výše uvedených skupinových aktivit nabízíme také možnost individuálního vedení s prvky
psychoterapie zaměřené na osobnostní, výchovné, resp. závažné výukové obtíže.
Individuální vedení mohou rodiče dětí, resp. plnoletí klienti dohodnout dle problematiky přímo
s našimi odbornými pracovníky. Setkání budou probíhat převážně v odpoledních hodinách, rozsah
a frekvence budou stanoveny dle potřeby a možností klientů.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
Mgr. B. Dědičová, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá
__________________________________________________________________________________
Individuální konzultace pro rodiče – dle potřeb minimálně 3 setkání, možná dlouhodobá
spolupráce. Určeno pro rodiče našich dětských klientů s obtížemi v chování. Náplní jednotlivých
sezení je umožnit rodičům lepší pochopení obtíží dítěte, posílení rodičovských i osobních kompetencí
s cílem zajistit adekvátní výchovné postupy a možnosti soužití v rámci rodinného systému, zmírnění
napětí, redukce nedorozumění apod.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr. D. Kamarádová
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_______________________________________________________
Rodinná konzultace – určená pro všechny členy rodiny (1 – 3 setkání, nejedná se o dlouhodobou
péči). V těchto setkáních využíváme psychologické prostředky, které vedou k odstranění či zmírnění
potíží v rodině. Pomocí dialogu a vhodných terapeutických technik se snažíme najít a posílit
kompetence rodiny ke zvládání náročných životních situací v rodině. Využíváme systemický přístup
k rodině, to znamená, že každý člen rodiny je také členem rodinného systému a nějakým způsobem se
podílí na radostech a starostech rodiny, mezi členy existují různé interakce, které ovlivňují vzájemné
soužití členů rodiny.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr. B. Dědičová
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_______________________________________________________
Podpůrná rodičovská skupina – určena rodičům klientů, bude zaměřena na zvládání běžných, ale
i náročných situací v domácím prostředí. Cílem je posílení pozitivního vztahu k sobě i k dětem.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr.L. Dolníková
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_______________________________________________________
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno
__________________________________________________________________________________________
Pravidelné schůzky pro rodiče dětí se SPU – 1krát měsíčně pro rodiče a jejich děti se SPU. Budou
zaměřeny na praktické vyzkoušení různých technik a činností k procvičování oslabených oblastí
(zrakové a sluchové percepce, rozvoj mluvního projevu, práce s textem a procvičování písemného
projevu dětí). Součástí schůzky bude seznámení rodičů s různými postupy při domácí přípravě a při
pomoci dítěti se zvládáním školních nároků.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 272 01 Kladno, tel. 312 661 044
Mgr.Jelínek, Mgr. Kropáčová, Mgr. Svobodová
_______________________________________________________
Krizová intervence pro rodiče a děti – pomoc v náročných životních situacích dítěte či rodičů
formou krátkodobé intervence (1 – 3 setkání). Cílem je nalézt možnosti řešení, pomoc zorientovat se
v síti následné péče, nabídnout přehled dostupné pomoci.
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr.Flekácsová, Mgr. Dědičová
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
_______________________________________________________
Odborní pracovníci PPP nabízejí rodičům i učitelům v průběhu celého školního roku možnost
individuálních konzultací, které se týkají výukových či výchovných obtíží jejich dětí (resp. žáků).
Konzultace je možné realizovat v odpoledních hodinách, a to nejlépe po předchozí telefonické
domluvě (odpolední pracovní rozvrh jednotlivých pracovníků je individuální).
 Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953
272 01 Kladno, tel. 312 661 044
__________________________________________________________________________________
Download

Vážená paní ředitelko,