TOUHA ŽEN PO RÁJI
Psychologická perspektiva ţenské závislosti
Mgr. Petra Kašparová
A kluby ČR, o.p.s.
Ţeny a závislost na alkoholu
• počátek 20. století - 1 ţena : 20 muţů
• období po II. sv. válce - 1 ţena : 13 muţů
• současnost - 1 ţena : 2 muţi
A kluby ČR: 1/3 ţeny
(Následná péče, ambulantní léčba)
- nejčastěji 30 – 40 let, dále 56 – 67.
Co se očekává
od ţeny mezi 30 a 40?
• Úspěšná ţena: kariéra, dobré místo, finanční
zajištění, vlastní bydlení (příp. hypotéka).
• Moderní ţena: krásná, trendy, sportovní, štíhlá,
aktivní, kreativní, spousta kamarádek.
• Vzdělaná ţena: VŠ, jazyky, cestování, kurzy
• Aktivní ţena: velké mnoţství zájmových aktivit
(jóga, tai-chi, výroba šperků, běh, zumba)
• Ţena jako dobrá partnerka a matka: uklizeno,
navařeno, dokonalý ţivotní partner, dítě.
Touha po dokonalosti (ráji)
• Touha po ráji = touha po bezkonfliktním ţivotě
bez utrpení a deprivace, sen o dokonalém štěstí.
• Kde je smysl, cíl, účel – v dokonalosti?
• Dokáţe terapeut obnovit spojení se ztraceným
rájem? A chce to? Je to cílem terapie?
• Individuace …
• Pocity viny a alkohol („Nezvládám to.“ „Jsem
neschopná.“ „Nedokážu to.“).
(Jacoby, 2011)
Víno pomáhá …
„… dodat večer energii, když musím ještě vařit,
uklízet, žehlit, … fungovat.“
„… zapomenout na to, že jsem tak neschopná.“
„… dodat odvahu, když jsem sama.“
„… odpočívat, zapomenout, usnout.“
Innana / Ištar
• Archetypický obraz bohyně lásky => uvědomění
vlastní ţenské přirozenosti (vnitřní sjednocení
sama se sebou).
• Ztráta vztahu k bohyni → nespokojenost,
prázdnota → závislost.
• Absence iniciačních rituálů v Evropě (někdy
dobře – ţenské obřízky, chrámová prostituce,
ale často vede ke zmatenosti / prázdnotě)
• Propaganda „moderní ţeny“ je jen reklama
konzumu.
„… ţije svůj vlastní ţivot a není závislá
na reakcích ostatních lidí. Není pouhým
protějškem muţe, ať uţ jde o otce,
milence nebo manţela. Je vnitřně
sjednocená, sama se sebou, dělá to,
co dělá – ne proto, ţe chce uspokojit, ne proto,
aby se líbila či aby bylo její chování schváleno …
nikoli z touhy získat nad druhým moc, upoutat
jeho pozornost či získat lásku, ale proto,
ţe to, co dělá, je pravdivé.“
(Qualls-Corbettová, 2004)
Jsou to naše potřeby?
PA pohled – „orální“ charakter:
• Nedostatečná péče v dětství → nedosycenost,
→ vzor pro zacházení s vlastními potřebami v
dospělosti (emoční nedosycenost).
• Tendence k přizpůsobování, sebenegaci,
potlačování vlastních potřeb ve prospěch
druhých, např. starost o nepečující rodiče
• fixace blokování potřeb → opakování
bolestného zklamání
(Johnson, 2007)
Symbolika proměny
• Psychologická proměna ţeny (osvobození duše)
- symbol motýla (vývoj)
• Stagnace: strach ze změny, z nejistoty,
z odloučení, ze samoty; vliv výchovy.
Pouţitá literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estés, C.P. (1999). Ženy, které běhaly s vlky. Mýty a příběhy archetypů
divokých žen. Pragma: Praha.
Hollis, J. (2009). Mytologémy. Ztělesnění neviditelného světa.
Nakladatelství Tomáše Janečka: Brno.
Jacoby M. (2011). Touha po ráji. Psychologická perspektiva archetypu
ráje.Nakladatelství Tomáše Janečka: Brno.
Johnsons, S.M. (2007). Charakterové typy člověka. Terapeutická léčba
raných poruch. Computer Press: Brno.
Perera, S.B. (2002). Sestup k bohyni. Iniciační cesta žen. Nakladatelství
Tomáše Janečka: Brno.
Poněšický, J. (2004). Fenomén ženství a mužství. Psychologie ženy a
muže, rozdíly a vztahy. Triton: Praha.
Profous, J. (2013). Průvodce alkoholovou závislostí – především pro
ženy pijících partnerů. Galén: Praha.
Qualls-Corbettová, N. (2004). Posvátná prostitutka. Věčný aspekt
ženství. Nakladatelství Tomáše Janečka: Brno.
Woodmanová, M. (2009). Těhotná panna. Proces psychologické
proměny. Nakladatelství Tomáše Janečka: Brno.
Děkuji za pozornost.
Download

Touha žen po ráji (psychologická perspektiva ženské závislosti)