ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ
V letošním školním roce zahajujeme nový celoroční projekt pro žáky devátého ročníku s názvem „Absolventská
práce.“
Absolventská práce je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní
vzdělávání.
Jejím cílem není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho
kompetencí.
Absolventské práce představují pro žáky příležitost propojit získané poznatky a dovednosti s vlastními možnostmi,
jsou příležitostí jak zažít osobní úspěch.
Cíl zpracování absolventské práce
Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:






schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce
schopnost vyhledávání a zpracování informací
schopnost propojit učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
schopnost napsat vlastní text na dané téma
schopnost praktické práce na PC - napsat a upravit text pomocí textového programu, zhotovit prezentaci své
práce v prezentačním programu
schopnost svou práci prezentovat
Průběh obhajoby absolventské práce
 představení seminární práce žákem prostřednictvím prezentace (volba tématu, pojetí a specifikace tématu
a jeho zpracování, přiblížení obsahu a významu práce)
 doplňující otázky (prostor pro členy komise, pro otázky, se kterými žák není předem seznámen)
 prezentace budou veřejné, je možné pozvat zákonné zástupce, prezentace se mohou účastnit žáci osmého
ročníku (vždy max. 3 žáci najednou), aby získali inspiraci pro vlastní absolventské práce
Přehled zvolených témat pro školní rok 2014/2015
TÉMA
Chov akvarijních ryb
Jednoduché fyzikální pokusy
Chov koní
Chemie se nebojíme
Historie odívání
Využití volného času - hasiči
Využití volného času - sport
Lukostřelba a současnost
Londýn a já
Titanic
Psí spřežení
VEDOUCÍ PRÁCE
Mgr.Kosař
Mgr.Kosař
I.Lapáčková
Mgr.Burešová
Bc.Štollová
Mgr.Burešová
Mgr.Hodrment
Mgr.Hodrment
Mgr.Guličuková
Bc.Štollová
Mgr.Junková
JMÉNO ZPRACOVATELE
Marin Miličevič
Petr Petrlík
Jan Maštalířský
Alžběta Laštovicová
Tereza Svobodová
Nikola Bodláková
Vlastimil Bezchleba
Lukáš Kučera
Diego Polanský
Kateřina Kučková
Monika Nováková
Zpracovala: Jana Guličuková
Download

Absolventské práce žáků 9. ročníků