FastBooking
Web Traffic Builder
Zviditelněte
svůj hotel
u maximálně
Boost
the visibility
of your
hotel among a highly
relevantníinternational
zahraniční klientely
qualified,
audience
Díky programu
Webpromotes
Traffic Builder
budete
Web
Traffic Builder
your hotel
onsvůj
the hotel
Internet
propagovat
na internetu
prostřednictvím
exkluzivní
through
an exclusive
network
of booking sites
and
sítě rezervačních
partnerships
withstránek
leadinga partnerství
players in thes předními
tourism
společnostmi
v oblasti turistiky a cestovního ruchu.
and
travel industries.
„Prodejní
a partnerský
program
"The
distribution
and partnership
společnosti
vás
program
setFastBooking
up by FastBooking
zviditelní na internetu
increases
our visibility a přivede
on the
na vaše stránky
maximálně
internet
and attracts
highly
relevantníusers
uživatele.
qualified
to ourBez
site.jakýchkoli
dodatečných
investic
jsme
zvýšili
We
have increased
the
volume
of
objem rezervací
zahraničních
reservations
made
by international
zákazníků.“without making any
customers
extra investments."
Andrea King,
Communications
Director,
Andrea
King
JJW Hotels & Resorts
Communications
Director
JJW Hotels & Resorts
Více informací
získáte
na stránkách
For more
information,
go to
www.fastbooking.net
nebo nás kontaktujte
or na e-mailové
contact us at
adrese [email protected]
Zviditelněte
se a zvyšte
Boost
your visibility
andpočet
online
internetových rezervací
bookings
Program
služby FastBooking
propaguje
This
FastBooking
program promotes
váš hotel
že jej zviditelní
your
hoteltím,
increasing
its visibility among
u zahraničníchbusiness
klientů cestujících
international
and leisure
za obchodem
i odpočinkem
a vytvářífor
clients
and creating
strong potential
silný potenciál
pro další
rezervace.
additional
bookings.
Every
month, the
Program každý
měsíc
vícemillion
než
program
attracts
morepřiláká
than 100
100 milionů
unikátních
návštěvníků
unique
visitors
worldwide.
z celého světa.
Selective distribution channels
Pečlivě zvolené
distribuční
kanály
FastBooking
has created
its own
hotel
Společnost
FastBooking
vlastní
booking
sites
promotingvytvořila
only customer
internetové
stránky
hotels
equipped
withpro
therezervaci
Booking
hotelů, které
propagují
pouzeguarantees
hotely
Engine.
This specific
feature
zákazníků
disponujících
programem
high
visibility
for every establishment.
prothe
zadávání
rezervací
(Bookinghas
At
same time,
FastBooking
Engine). Totodistribution
opatření zaručuje
všem
established
partnerships
těmtomore
podnikům
viditelnost.
with
than 60výbornou
key players
in the
Společnost
zároveň
tourism
andFastBooking
travel industries.
navázala for
prodejní
partnerství
s více
než
Selected
their quality
and the
close
60 between
klíčovýmithe
společnostmi
fit
geographicpodnikajícími
markets,
v oblasti
turistiky a cestovního
ruchu.
these
partnerships
ensure worldwide
Tato partnerství,
zvolená
pro svoji kvalitu
coverage
and access
to qualified
a úzké propojení
geografických
customers
with high
purchasingtrhů,
power.
zajišťují celosvětové pokrytí a přístup
k relevantním zákazníkům s velkou
kupní silou.
Odkaz
oficiální
internetovou
Link
tona vaši
your official
site:
an exclusive
prezentaci: exkluzivní
FastBooking
feature funkce služby
FastBookingis the only service provider
FastBooking
FastBooking
that
proposesjeajediný
directposkytovatel
link to your hotel's
služeb, site.
kterýThis
nabízí
přímý
odkaz
official
unique
functionality
na oficiální
internetové
stránky
allows
you to
increase the
trafficvašeho
on
hotelu.
Tato
jedinečná
funkce
your
own
site,
to promote
yourvám
brand
umožní
zvýšit návštěvnost
vašich with
and
to benefit
from direct contacts
internetových
stránek,
propagovat
web
users. More
than one
in every two
vaši značku
a těžiton
z přímých
kontaktů
bookings
is made
the official
site.
s uživateli internetu. Na oficiálních
internetových
stránkách se
uskuteční
No
need for additional
outlay
více než polovina
všech
FastBooking
finances
itsrezervací.
Web Traffic
Builder program in full: creation and
Žádné dalšíenhancement
výdaje
permanent
of the sites,
Společnost FastBooking
sama
plně
communication
and search
engine
financuje svůj
programpurchase
Web Traffic
marketing
campaigns,
of
Builder: tvorba
a soustavné
zkvalitňování
keywords
on partner
sites, etc.
Your
stránek,
komunikace
hotel
benefits
from ana marketingové
unparalleled
kampaně pro
vyhledávače,
marketing
program,
withoutnákup
making any
klíčových slov
na partnerských
additional
investments.
It does not cost
internetových
stránkách
atd.
VášTraffic
hotel
anything
to sign
up for the
Web
bude bez
jakýchkoli
dodatečných
Builder
program
itself.
You only pay a
investic těžiton
ze the
zcelabookings
jedinečného
commission
generated
marketingového
programu.
Samotná
by
this program that
are actually
used!
registrace
do programu
Web Traffic
It's
a win-win
deal!
Builder je bezplatná. Zaplatíte pouze
provizi z rezervací, k nimž dojde
na základě tohoto programu a jež budou
skutečně využity! To je oboustranně
výhodné!
Komplexní
programprogram
pro zvýšení
návštěvnosti
z vašich
internetových
stránek
A
comprehensive
to increase
the a příjmů
traffic and
revenue
of your website
A
Síťnetwork
partnerůofz celého
global partners
světa
a exkluzivních
distribučních
stránek
and
exclusive distribution
sites
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Nearly
Téměř 30
30 stránek
sites with
s různými
multiple
destinations
destinacemi nebo
or dedicated
věnovaných
to a single
jediné
destination
destinaci či tématu
or theme
(FastBooking.com,
(FastBooking.
com,
Collection-Hotels.com,
Collection-Hotels.com,
Hotels-Paris.fr,
HotelsParis.fr,
Hotels-Londres.com
Hotels-Londres.com,
atd.)
etc.)
Only
Na těchto
FastBooking
stránkách
customers
jsou umístěni
equipped
with
pouzethe
zákazníci
BookingFastBooking,
Engine are listed
kteří on
these
disponují
sites.
programem pro zadávání
A
rezervací
weekly (Booking
newsletter
Engine).
sent to
400,000
Týdenní newsletter
qualified web
zasílaný
users.400 000
A
relevantních
direct link with
uživatelů
your internetu.
hotel's official
site.
Přímý odkaz na oficiální internetové
A
stránky
network
vašeho
of more
hotelu.
than 60 partners,
including
Síť více než
some
60 partnerů
of the biggest
včetně
players
největších
in the
společností
tourism and
působících
travel
sector
v oblasti
(TripAdvisor,
turistiky a cestovního
Kayak, Trivago,
TravelSuperMarket,
ruchu (TripAdvisor, Kayak,
LondonTown,
Trivago,
etc.)
TravelSuperMarket, LondonTown atd.)
More
Každý than
měsíc100
vícemillion
než 100
unique
milionů
visitors
are
unikátních
attracted
návštěvníků
every month
z celého
around
světa.
the
V roce
world.
2009 generováno více než
More
600 000
than
noclehů.
600,000 overnight stays
generated in 2009.
Důraz na kvalitu vašeho hotelu
Focus
n FastBooking
on the quality
zaručujeofkvalitní
your hotel
n
FastBooking
prezentaci, která
guarantees
zdůrazňuje
a quality
vaši
presentation
značku a image
that
podniku.
highlights
Vášyour
brand
hotel jeand
prezentován
the image formou
of your
establishment.
velmi podrobného
Yourinformačního
hotel is presented
in
přehledu
a highlypřeloženého
detailed factdo pěti
sheet, jazyků.
translated
Informace into
doplňuje
five languages.
fotogalerieThe
information
a případně i videa
is complemented
s vyobrazením
by a
photo
nejvýznamnějších
gallery and possibly
charakteristik
videos
depicting
a atraktivních
the most
prvkůoutstanding
vašeho hotelu.
features and attractions of your hotel.
Zajistěte, aby se z co nejvíce
Convert
návštěvníků
as many
stali zákazníci
visitors into
n Internetové
customers
as stránky
possibleFastBooking jsou
n
FastBooking's
řešeny tak, abysites
vyhovovaly
are designed
základním
to
potřebám
uživatelůneeds
internetu
meet
the essential
of web
a vedlyand
je k rezervování
users
to encourage hotelů:
them to make
přehlednéclear
a snadno
porovnatelné
bookings:
and easily
comparable
ceny, okamžité
zobrazení
prices,
immediate
displayspeciálních
of special
nabídek,
komentáře
zákazníků
offers,
customer
comments
and hotel
a hodnocení
hotelů
a samozřejmě
ratings,
and, of
course,
a very simple
také intuitive
velmi jednoduchý
a intuitivní
and
booking process.
All the
rezervační
postup.
Všechny stránky
sites
include
the FastBooking
Engine,
obsahují
program FastBooking
the
best-performing
booking engine
Engine,
nejvýkonnější
rezervační
on
the market.
Reservations
can be
program
na trhu.
Rezervaci
lze učinit
made
quickly
in just
four steps.
Users
rychle
v několika
málo31krocích.
can
choose
between
languages
Uživatelé
mohou
zvolit in
mezi
and
makesitheir
bookings
any of the
31 available
jazyky a uskutečnit
62
currencies.rezervaci
As a result,
v kterékoli
měn.and
more
visitsze 62 dostupných
are converted to sales
income
To vše znamená
is boosted!
více nakupujících
návštěvníků a vyšší příjmy!
Your hotel web site
Ceny a dostupnost
Complete
control ofplně
yourpod
prices
kontrolou
and
availability
Každýhotel
hotelcontrols
si sám určuje
Each
its owninventární
inventory
a cenovou
flexibilní
otevření
and
pricingpolitiku:
policy: flexible
opening
a uzavření
povinné
and
closingprodeje,
of sales,žádné
no compulsory
alokace Vašich
pro
nás ani
allocations,
no pokojů
imposed
prices,
nařizování
k vašim of
respect
forcen,
yourrespekt
own conditions
vlastním prodejním podmínkám.
sale.
Vaše most
nejatraktivnější
cena is
jealways
vždy
n Your
attractive price
zvýrazněna na našich
rezervačních
highlighted
on our hotel
booking
stránkách
i na stránkách
našich
sites
and our
partners' sites
in
partnerů v souladu
s vaší
strategií,
accordance
with your
strategy,
čímž automaticky
zvyšujeme
vaši
automatically
boosting
your appeal
atraktivnost
a šancifor
na další
rezervace.
and
opportunities
more bookings.
n
Systémovésystem
sledování
vašich of your
Real-time
monitoring
rezervací v reálném čase
bookings
n
Všechny
hotely, které
jsou zákazníky
All
FastBooking's
customer
hotels
FastBooking,
majíand
trvalý
přístupaccess
have
permanent
real-time
k vyhrazenému
extranetuwhere
v reálném
to
a dedicated extranet,
čase a mohou
sledovat
rezervace
they
can keep tak
track
of the bookings
provedenéby
prostřednictvím
generated
the Web Trafficprogramu
Web Traffic
Builder
Builder
program
anda hledat
identifynové
new
možnosti k dosažení
příjmů.
opportunities
for revenue.
Individuální
poradenství
Individual
advice
to optimize your
k optimalizaci vaší výkonnosti
performance
n
Díky odborným
znalostem
našichof
Thanks
to the expert
knowledge
konzultantů
specializovaných
our
staff of consultants
specialized in
na hotelový
průmysl
a internetový
the
hotel trade
and Internet
marketing
využít
marketing,můžete
you benefit
užitečného
from usefulporadenství
advice in the
zaměřeného
promotion ofna propagaci
your offers and
vašich
nabídek a nejlepší
the application
of the best
praxi
v oblastipractices.
elektronického
e-commerce
They
obchodu.
Pomohou
help you to
optimizevám
your
s optimalizací
obsazenosti
occupancy rate
and,
a z toho
plynoucích
consequently,
your tržeb.*
sales
revenues.
www.fastbooking.net
Download

Web Traffic Builder