AXA Studio
Kalkulačka produktů AXA
AXA životní pojišťovna a.s.
IT Life Systems
Copyright © 2009 - 2011 AXA životní pojišťovna a.s.
Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem AXA
životní pojišťovna a.s. V ostatních otázkách se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů a Autorským zákonem, zejména ve smyslu ustanovení paragrafu
12, 19 (odst. 2).
28.6. 2011
Přehled revizí
Revize 1.3.6
1.7.2011
IT Life
Doplnění kapitol Neživotní pojištění, Klienti, Tisk návrhu smlouvy, Nastavení. Aktualizace
kapitol Mimořádné platby, mimořádné odkupy
Revize 1.1.8
5.1. 2011
IT Life
Revize 1.1.0
7.10. 2010
IT Life
Revize 1.1.0
1.10. 2010
IT Life
Revize 1.0.8
22.6. 2010
IT Life
Obsah
1. Obecné informace
Určení aplikace
Nápověda
2. Instalace
Systémové požadavky pro instalaci
Postup instalace
Aktualizace
Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
3. Práce s aplikací
První spuštění a registrace
Popis aplikace
Klienti
Novinky
Nastavení
4. Životní pojištění
Modelování
Průběh
Tisk modelace
Návrh smlouvy
5. Neživotní pojištění
Záložka "Základní"
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Připojištění
Smlouva
Tisk
Důležité kontakty
6. Často kladené otázky
Všeobecné otázky
Otázky na instalaci a aktualizaci
Otázky k použití aplikace
Slovník zkratek, pojmů
Rejstřík
2
Kapitola 1. Obecné informace
Obsah
Určení aplikace
Nápověda
Určení aplikace
AXA Studio je nová verze kalkulačky produktů AXA. V dostupné verzi jsou zahrnuty
produkty životního pojištění a neživotního pojištění (pojištění aut a nemovitostí) a databáze
klientů.
Aplikace je primárně určena pro platformu operačního systému Microsoft Windows.
Nápověda
Aplikace obsahuje nápovědu. Nápověda je dostupná z hlavního menu klepnutím na tlačítko
Nápověda je členěna na tyto kapitoly:
•
•
•
•
Instalace - postup nainstalování aplikace.
Práce s aplikací - popis modelace nabízené smlouvy, průběh smlouvy a tisk návrhu.
Často kladené otázky - již řešené problémy.
Rejstřík
Kapitola 2. Instalace
Obsah
Systémové požadavky pro instalaci
Postup instalace
Aktualizace
Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
Systémové požadavky pro instalaci
•
•
•
•
Pro rychlejší instalaci je doporučeno připojení na Internet, bez připojení může
instalace trvat déle.
Operační systém Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7.
Microsoft .NET Framework 3.5 včetně Service Pack 1.
Instalace může trvat několik minut.
Poznámka
Přístup na Internet je nutný jen pro získání nových čísel návrhů a pro instalaci
aktualizací.
3
Poznámka
Pro instalaci z CD je nutné mít CD-DVD ROM mechaniku.
Varování
Starší verze operačních systémů, jako například Windows 2000 nebo Windows
98 nejsou podporovány.
Postup instalace
Instalace z Internetu
•
•
•
•
•
Otevře se webový prohlížeč a vybere se odkaz https://www.axa.cz/axastudio.
Klepne se na odkaz Instalovat aplikaci AxaStudio
Otevře se formulář Instalace aplikace - upozornění zabezpečení.
Klepne se na tlačítko Spustit.
Objeví se okno se zobrazením průběhu instalace (Průběh Instalace Axa studia)
•
Po skončení instalace se objeví přihlašovací formulář a vytvoří na ploše
ikona.
Obrázek 2.1. Instalace aplikace - upozornění zabezpečení
4
Obrázek 2.2. Průběh Instalace Axa studio
Po instalaci se aplikace spustí a je nutné si vytvořit svůj účet – tlačítkem Registrovat na
přihlašovacím formuláři. Více viz Registrace.
Instalace z CD
Získat instalační CD je možné také zadáním požadavku do aplikace ServiceDesk na zaslání
instalačního CD AXA Studia.
Při instalaci z CD je nutné provést tyto kroky:
•
•
Instalační CD se vloží do počítače.
Pokud se automaticky nespustí instalační program, je nutné klepnout na soubor
setup.exe
•
•
•
•
•
•
Klepne se na tlačítko Install.
Zobrazí se formulář "File download (stažení souboru)"
Klepne se na tlačítko Run (Spustit).
Poté se otevře formlář "Internet Explorer security warning (Upozornění zabezpečení)".
Klepne se na tlačítko Run (Spustit).
Po skončení instalace se vytvoří na ploše ikona "AXA Studio".
Aktualizace
Postup
Aktualizace probíhá zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. O nové aktualizaci je makléř
informován prostřednictvím Emailu. Slouží k doplnění nových funkcionalit a opravě různých
chyb a problémů (je nutné, aby uživatel byl připojen k síti Internet).
Je-li k dispozici nová aktualizace, otevře se formulář:
5
Obrázek 2.3. Aktualizace
Tlačítkem Ok se spustí proces aktualizace.
Kontrola aktualizace - okno "O aplikaci"
Při každém spuštění aplikace AXA Studio se kontroluje přítomnost nové verze aplikace na
Internetu. Pokud tedy máte stále připojení k Internetu, není třeba mít o aktualizaci starost - při
každém spuštění se kontroluje automaticky. Kontrolu, zda aplikace obsahuje poslední
aktualizaci, je možné zjistit takto:
•
•
•
V menu Hlavní se klepne na tlačítko
O aplikaci.
Otevře se formulář "O aplikaci", zde v poli je číslo nainstalované verze.
Pokud se neobjeví žádné okno s nabídkou aktualizací, pak běží nejaktuálnější verze
aplikace.
Obrázek 2.4. Formulář "O aplikaci"
6
Pokud stálý přístup na Internet uživatel nemá, budou veškeré informace o nových verzí k
dispozici na adrese https://www.axa.cz/axastudio/. Pokud se spustí instalace aplikace z webu ze stránek https://www.axa.cz/axastudio/ - automaticky se zkontroluje, zda na daném počítači
je již aplikace nainstalovaná. Pokud ano, tak se provede pouze aktualizace (je-li k dispozici),
pokud ne, tak se aplikace nainstaluje.
Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
Interní síť – zaměstnanci
Uživatelé této skupiny (tedy především uživatelé na pobočkách) by se při problémech měli
obracet na IT oddělení (infrastrukturu), protože obvykle na svém počítači mají práva
standardního uživatele a nejsou schopni tedy problém vyřešit vlastními silami. Pro nahlášení
problémů s aplikací AXA Studio použijte aplikaci Service Desk
http://servicedesk/CAisd/pdmweb.exe (stejně jako v případě jakýchkoliv další požadavků na
IT služby). Na adrese Service Desk vytvořte nový požadavek a zvolte Aplikace ->
Abakus/AXA Studio -> Instalace (nebo Aplikace -> Abkaus/AXA Studio -> Instalace pro
HelpDesk pre uživatele HelpDesku).
Obrázek 2.5.
Interní síť – externisté
Uživatelé této skupiny (obvykle uživatelé se svými vlastními notebooky) by měli problémy
primárně řešit se svými supervizory. Ti by jim měli být schopni pomoci vyřešit běžné
problémy a pouze v případě, že nebudou schopni jim pomoci, měli by případné nahlášení
problémů použit zase aplikace ServiceDesk.
Externí síť
Uživatelé externí sítě (zaměstnanci spolupracujících makléřů) by měli problémy primárně
řešit se svými key account managery. A KAMové zase pouze v případě, že nebudou schopni
problém vyřešit, by měli pro nahlášení požadavku použít aplikaci ServiceDesk... Poté, co
bude problém vyřešen a informace k řešení dostupné u požadavku na ServiceDesku, tak by se
měli postarat o doručení informace řešení dotyčnému uživateli (mimo AXA).
7
Kapitola 3. Práce s aplikací
Obsah
První spuštění a registrace
Popis aplikace
Klienti
Novinky
Nastavení
První spuštění a registrace
Přihlášení
Poté, co proběhne instalace, objeví se Přihlašovací okno.
Obrázek 3.1. Přihlašovací okno
•
•
•
•
•
•
•
Není-li uživatel ještě registrován, je nutné se registrovat viz Registrace.
Klepne se na tlačítko Registrovat.
Uživatelské jméno - doplní se uživatelské jméno, zadané při registraci uživatele.
Heslo - doplní se heslo, zadané při registraci uživatele.
Jazyk - vybere se jazyk aplikace (Čeština, English, Slovenčina).
Klepnutím na tlačítko Přihlásit se uživatel přihlásí do aplikace a může pracovat pod
svým profilem.
Pokud se zaškrtne tlačítko Pamatovat si přihlášení, tak se při novém spuštění
aplikace přihlášení nebude vyžadovat.
Odhlášení uživatele
•
•
V hlavním menu se klikne na tlačítko Odhlásit.
Po odhlášení se opět objeví přihlašovací formulář.
8
Registrace
Každý uživatel se přihlašuje k aplikaci pod svým vlastním přihlašovacím jménem a heslem. V
registraci je nutné vyplnit některé údaje jako např. jméno, příjmení,.... Registrační formulář se
otevře po první instalaci. Pokud se uživatel nezaregistruje, tak je možné registraci provést
později.
Po uložení registrace se vytvoří profil uživatele, se kterým souvisí i vytvoření databáze
namodelovaných smluv, čísla návrhů, atd. Postup registrace:
Obrázek 3.2. Formulář "Registrace uživatele"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po první instalaci se na formuláři Přihlašovací okno klepne na tlačítko Registrovat.
Otevře se formulář Formulář "Registrace uživatele".
Číslo zprostředkovatele - doplní se makléřské číslo obchodníka (5 místné číslo
společnosti, pro kterou makléř pracuje).
Osobní číslo - číslo v rámci dané společnosti.
Doplňkový kód - speciální interní číslo (používá se pouze u některých společností).
Titul - akademický titul před jménem.
Další titul - následný akademický titul před jménem.
Jméno - povinný údaj, jméno obchodního zástupce.
Prostřední jméno - nepovinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce.
Příjmení - povinný údaj, prostřední jméno obchodního zástupce.
Titul za - akademický titul za jménem.
Telefon - číslo telefonního operátora, povinný údaj.
9
•
•
•
•
•
•
•
•
Email - Email makléře, povinný údaj.
Přihlásit - uživatelské číslo, pod kterým se bude uživatel dále přihlašovat do aplikace
Heslo - heslo
Potvrzení hesla - potvrzení hesla.
Jazyk - klepnutím na toto tlačítko se vybere jazyk aplikace.
Nahrát fotografii - klepnutím na toto tlačítko se otevře systémový dialog pro nalezení
fotografie.
Registrovat - klepnutím na toto tlačítko se vložená registrační data uloží.
Zrušit - klepnutím na toto tlačítko se registrace ukončí.
Změna hesla
•
•
•
•
V tlačítkové liště Hlavní se klepne na tlačítko Změnit heslo.
Otevře se formulář Změna hesla
Do pole Staré heslo se napíše staré heslo.
Poté se dvakrát zopakuje nové heslo.
Obrázek 3.3. Změna hesla
Popis aplikace
Menu aplikace
Hlavní
Obrázek 3.4. Hlavní
10
Klienti
Obrázek 3.5. Menu Klienti
Produkty
Obrázek 3.6. Produkty
Poznámka
Vzhled menu "Produkty" může být pro různé partnery/makléře odlišný
vzhledem k odlišné struktuře nabízených produktů.
Podmenu
Obrázek 3.7. Podmenu
Pracovní plocha - záložky
Levý panel pracovní plochy (rychlá nápověda)
Pracovní plocha aplikace je tvořena ze záložek, které se otevřou po klepnutí na produkt
(klepne-li uživatel 2x na produkt XY, pak se otevřou 2 záložky s modelací produktu, pouze se
liší jménem záložky). Záložku lze zavřít klepnutím na tlačítko
.
Vlevo na pracovní ploše aplikace je panel rychlé nápovědy, která pomáhá při orientaci a práci
s ovládacími prvky aktivního formuláře.
11
Obrázek 3.8. Levý panel rychlé nápovědy
Prostřední panel pracovní plochy
V prostředním panelu jsou nejdůležitější ovládací prvky aplikace - modelování nabídky
pojištění, její průběh...
Obrázek 3.9. Prostřední panel pracovní plochy
Pravý panel pracovní plochy (infopanel)
Panel vpravo zobrazuje nejdůležitější informace o právě prováděné modelaci:
12
•
•
•
•
•
•
•
Název modelace - do pole lze zadat název modelace, který se pak zobrazí v názvu
záložky.
Druh (název) produktu.
Pojistná částka
Pojistné celkem (dle frekvence)
Pojistná doba.
Hodnota investice.
Pojištěný - seznam připojištění s pojistnou částkou a pojistným (dle frekvence).
Poznámka
Částky v poli "Pojistné celkem" a "Pojištěný" - připojištění s pojistnou částkou
a pojistným (dle frekvence) se mění v závislosti na tom, co je vybráno na
záložce Doplňkové v poli Frekvence.
Obrázek 3.10. Pravý panel pracovní plochy (infopanel)
Klienti
Nový klient
Záložka Podrobnosti
Aplikace obsahuje databázi klientů a událostí. Funkcionalita je přístupná z hlavního menu
Klienti.
•
•
•
•
V menu Klienti se klikne na tlačítko Nový klient.
Otevře se formulář Kontakt
Formulář "Kontakt" obsahuje záložky Podrobnosti a Události.
Zde je možné vyplnit údaje o klientovi:
o Titul, další titul, jméno, prostřední jméno, příjmení, titul za.
13
Rodinný stav.
Pohlaví.
Typ zaměstnání.
Narozen - buď jde zadat datum přímo ve tvaru DDMMRRRR nebo kliknutím
na rozbalovací šipku vlevo se otevře kalendář.
o Místo narození.
o Rodné č.
o Kontakty - Telefon - do závorky lze doplnit případně i předčíslí země (420,
421,...) a Email.
o Trvalé bydliště - ulice, město, PSČ, Země (tu lze vybrat kliknutím na
rozbalovací tlačítko vpravo).
o Kontaktní adresa - ulice, město, PSČ, Země (lze vybrat kliknutím na
rozbalovací tlačítko vpravo).
Archiv - kliknutím na toto tlačítko se klient již nebude zobrazovat v seznamu klientů,
pouze se zobrazí při zaškrtnutí tlačítka Včetně archivních.
Tlačítkem Ok se kontakt uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře.
o
o
o
o
•
•
Obrázek 3.11. Nový klient - podrobnosti
Obrázek 3.12. Standardní systémový kalendář
14
Záložka Události
Má-li klient vytvořenou událost, pak je aktivní záložka "Události".Obsahuje tyto sloupce:
•
•
•
•
Název
Kategorie
Datum
Výsledek
Obrázek 3.13. Klient - záložka "Události"
Vybráním řádku a dvojitým kliknutím na tento řádek se otevře formulář Událost nebo je
možné kliknutím na tlačítko Vytvořit událost vytvořit novou událost pro aktivního klienta.
Nová událost
Formulář Událost se používá pro evidenci událostí jako schůzka s klientem, zaslání klientovi
dokument,... Jde tedy o určitý nástroj plánování, který je propojený se seznamem Klienti. V
menu Klienti se klikne na tlačítko Nová událost.
15
Obrázek 3.14. Nová událost
Pro vytvoření události je nutné provést tyto kroky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ - kliknutím na rozbalovací tlačítko lze vybrat typ události (schůzka, událost,...).
Název - zadá se název události.
Datum - buď se datum zadá přímo (DDMMRRRR) nebo kliknutím na rozbalovací
šipku vlevo se otevře kalendář.
Čas - buď se datum zadá přímo (HHMM) nebo se zadá kliknutím na šipky .
Klient - kliknutím na
tlačítko se otevře formulář pro výběr klienta.
Popis události (nepovinné) - komentáře,...
Výsledek - kliknutím na rozbalovací šipku vlevo se otevře seznam s
přednastavenými možnostmi (kontaktovat, nekontaktovat,..)
Splněno - zaškrtne-li se toto tlačítko, pak událost se již nezobrazí v seznamu událostí.
Tlačítkem Ok se událost uloží, tlačítkem Storno se formulář zavře a neuloží.
Tlačítkem Smazat událost se smaže již vytvořená událost.
16
Obrázek 3.15. Výběr klienta
Moji klienti
Vyhledávání klienta dle kritérií
Formulář "Moji klienti" slouží k zobrazení klientů, vložených uživatelem do aplikace viz
Nový klient. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moji klienti. Na formuláři jsou
dvě hlavní pole pro vyhledávání klienta (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a
samotný seznam klientů.
Obrázek 3.16. Záložka "Moji klienti"
Vyhledávání lze provést pomocí těchto polí:
17
•
•
•
•
•
•
•
•
Jméno.
Příjmení.
Telefon.
Město.
Email.
Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli
přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt".
Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií.
Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání.
Tip
Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např.
napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov".
Seznam klientů
Na záložce je seznam klientů se sloupci:
•
•
•
•
•
Jméno
Příjmení
RČ
Město
Označením řádku levým tlačítkem myši a dvojitým kliknutím na klienta se zobrazí
formulář Kontakt.
Moje události
Formulář "Moji události" slouží k zobrazení událostí, vložených uživatelem do aplikace viz
Nová událost. Otevře se z menu Klienti kliknutím na tlačítko Moje události. Na formuláři
jsou dvě hlavní pole pro vyhledávání událostí (je-li seznam rozsáhlý) podle různých kritérií a
samotný seznam událostí.
Obrázek 3.17. Seznam událostí "Moje události"
18
Novinky
Klepnutím na tlačítko Novinky
v menu Hlavní se otevře záložka s popisem nových
funkcionalit v aplikaci. Je zde popis změn pro jednotlivé verze aplikace.
Obrázek 3.18. Novinky
Vyhledávání událostí lze provést pomocí těchto polí:
•
•
•
•
Název.
Typ.
Výsledek.
Město.
•
•
Klient - kliknutím na tlačítko
se otevře seznam vložených klientů.
Zaškrtnutím tlačítka včetně archivních se zahrnou do výběru i klienti, kteří byli
přesunuti do archivu na formuláři "Kontakt".
Datum - kliknutím na tlačítko se rozbalí menu s možnostmi dnes/tento
týden/měsíc/vše.
Tlačítkem Najít se vyhledá klient dle zadaných kriterií.
Tlačítkem Vymazat se smažou zadaná kritéria vyhledávání.
•
•
•
Tip
Do kritérií pro vyhledávání není nutné psát celé jméno (Novák), ale stačí např.
napsat pouze "Nov", pak budou vybráni všichni klienti, začínající na "Nov".
19
Nastavení
V hlavním menu se kliknutím na tlačítko
Nastavení otevře formulář "Nastavení":
Obrázek 3.19. Nastavení - dotaz
Kliknutím na tlačítko
se vybere adresář pro uložení konečné verze návrhu ve formátu
PDF na disku vašeho počítače. Tlačítkem Ok se formulář a nastavení uloží a zavře.
20
Kapitola 4. Životní pojištění
Obsah
Modelování
Průběh
Tisk modelace
Návrh smlouvy
Modelování
Produkt
Produkty lze vybrat tímto způsobem:
•
•
•
V menu Hlavní se klepne na tlačítko Produkty.
Uživatel vybere v hlavním menu aplikace konkrétní produkt.
Poté se otevře záložka s modelací požadovaného produktu.
Poznámka
Zobrazují se pouze produkty, které má uživatel povoleny podle portfolia
partnera.
Základní
Obrázek 4.1. Základní
Záložka "Základní" slouží k zadání základních údajů o modelovaném pojištění. Je nutné
nastavit hodnoty pro tato pole:
21
•
•
•
•
•
•
•
•
Rok narození - zadá se rok narození pojištěného.
Pohlaví - klepnutím na zaškrtávací tlačítko se vybere pohlaví pojištěného.
Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno více viz Indexace.
Název modelace - lze sem zadat stručný popis, pod kterým bude modelace uložena.
Hlavní tarif - vybere se hlavní tarif.
Pojistná částka - doplní se pojistná částka (povolený rozsah odpovídá min. a max.
možné pojistné částce pod tímto polem). Zadá-li se PČ mimo povolený rozsah, pak se
hodnota automaticky vrátí na minimální, resp. maximální hodnotu.
Pojistné - doplní se pojistné (povolený rozsah odpovídá min. a max. možnému
pojistnému, zobrazenému pod tímto polem).
Pojistná doba - doplní se pojistná doba (povolený rozsah odpovídá min. a max.
možné pojistné době, zobrazené pod tímto polem).
Připojištění
Na této záložce se vybírají připojištění ke hlavnímu tarifu, zadaném na záložce Základní
informace.
Obrázek 4.2. Připojištění
•
•
•
Záložka "Připojištění obsahuje podzáložky "Pojištěný" a "Pojistník", je tedy nejdřív
nutné klepnout na jednu z těchto záložek a zadat hodnoty pro Pojištěného nebo
Pojistníka.
Připojištění, které bude modelováno, je nutné vybrat klepnutím na zaškrtávací tlačítko
z rolovacího seznamu připojištění.
Pouze na záložce "Pojistník" je možné zaškrtnout tlačítko Pojistník je stejný jako
pojištěný. U speciálních produktů, kde je více pojištěných (např. Rodinné úrazové
pojištění) je pak nutné klepnutím na modrý podtržený odkaz Pojištěný
vybrat
Pojistníka ze seznamu pojištěných na formuláři "Výběr pojistníka".
22
Obrázek 4.3. Výběr pojistníka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokud Pojistník není stejný jako Pojištěný, je nutné zadat, zda je pojistníkem
Společnost nebo Fyzická osoba.
Pojistná částka - doplní se pojistná částka (rozsah odpovídá min. a max. možné
pojistné částce). Zadá-li PČ mimo povolený rozsah, pak se hodnota automaticky vrátí
na minimální, resp. maximální hodnotu.
Pojistné - doplní se pojistné (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné).
Pojistná doba - doplní se pojistná doba (rozsah odpovídá min. a max. možné pojistné
době)
Indexace - zaškrtnutím tlačítka bude běžné pojistné indexováno, více viz Indexace.
Indexovat připojištění lze tehdy, je-li indexace zaškrtnuta na hlavním tarifu v záložce
Základní informace
Tímto způsobem se nastaví hodnoty pro všechna klientem požadovaná připojištění.
Pohlaví - zaškrtnutím se vybere Žena nebo Muž.
Rok narození- zaškrtnutím se zvolí rok narození pojistníka nebo pojištěného.
Typ zaměstnání - typ zaměstnání ze seznamu.
Riziková skupina - rizková skupina pojištěného, je-li neznámá, zaškrtne se tlačítko
Zadejte a na následující záložce se určí podle sportu a zaměstnání.
Tip
Dalším klepnutím na název připojištění je možné změnit jeho atributy, jako je
pojistná částka, případně pojistná doba nebo možnost indexace. Klepnutím na
zaškrtávací políčko v řádku daného připojištění se zruší.
Poznámka
Jestliže je nějaký řádek připojištění zašedlý, znamená to, že požadované
připojištění nelze z důvodů kombinovatelnosti s jiným připojištěním zvolit.
Poznámka
Jestliže u některého připojištění zmodrá text, znamená to, toto připojištění je
nutná podmínka pro zvolení dalšího připojištění.
23
Pokud uživatel není schopen určit rizikovou skupinu pojištěného, klepne se na pole Zadejte.
Otevře se formulář
Obrázek 4.4. Nastavení rizikové skupiny
Zaškrtnutím Riziková skupina zaměstnání a Sportovní registrace se určí riziková skupina.
Pokud uživatel nezná ani rizikovou skupinu zaměstnání, vybere se tomto seznamu hodnota
Zadejte a zpřístupní se pole Zaměstnání. V tomto případě tedy bude určena riziková skupina
podle Zaměstnání a Sportovní registrace.
Vpravo lze zkontrolovat Výslednou rizikovou skupinu.
Poznámka
Pro připojištění, které nezávisí na rizikové skupině, není možnost zaškrtnout
rizikovou skupinu - pole Riziková skupina je prázdné.
Doplňkové
Obrázek 4.5. Doplňkové
•
Frekvence - zaškrtnutím tlačítka se vybere frekvence placení ze seznamu.
24
•
•
Způsob platby - zaškrtnutím tlačítka se vybere způsob platby ze seznamu.
Pojistná doba - toto pole se vyplňuje pouze pro případ Rodinného úrazového
pojištění, které nemá kartu Základní.
Strategie
Obrázek 4.6. Strategie
•
•
•
•
Vybere se některá z přednastavených Strategií, nebo se vytvoří vlastní.
Pokud se vybere některá z přednastavených strategií, tak se vpravo zobrazí
Předpokládaný výnos, který lze v poli Upravený výnos upravit v povoleném
rozmezí.
Pokud se vybere strategie Vlastní, tak je možnost si vytvořit vlastní strategii. V
seznamu fondů se klepne na fond, který bude ve vlastní strategii obsažený a vpravo v
poli Poměr fondů se zadá, kolika procenty bude obsažen ve vlastní definované
strategii. Stejným způsobem se vyberou i ostatní fondy.
Součet poměru jednotlivých fondů obsažených ve vlastní strategii se musí rovnat sto
procentům. Poté je možné ještě upravit výnos takto vytvořené strategie v poli
Upravený výnos.
Uložení a nahrání modelace
Uložení modelace
Pokud je modelace hotová, je možné ji uložit:
•
•
V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko
Objeví se dialogové okno o uložení modelace:
25
Uložit model.
Obrázek 4.7. Dialogové okno o uložení modelace.
Nahrání modelace
Pokud je potřeba modelaci nahrát a zobrazit:
•
•
•
V levém horním rohu aplikace se klepne na tlačítko
Nahrát model.
Objeví se Záložka "Nahrát" se seznamem nahraných modelací.
Dvojitým klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře modelace, kterou chce uživatel
znovu zobrazit a použít.
Obrázek 4.8. Záložka "Nahrát"
Průběh
Roční průběhy
Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život)
namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data:
•
•
•
•
•
•
Rok - pojistný rok.
Celkové pojistné - kumulovaná hodnota zaplaceného pojistného dle pojistné doby.
Hodnota investice - agregovaná hodnota investice po odečtení akumulovaného dluhu.
Hodnota odkupu - agregovaná hodnota odkupného.
Poplatky a pojistná ochrana - poplatky za hlavní tarif a všechna sjednaná
připojištění.
Pojistná částka - částka sjednaná pro účely stanovení výše pojistného plnění.
26
Obrázek 4.9. Roční průběhy
Roční srážky
Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život)
namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data:
•
•
•
•
•
Rok - pojistný rok.
Rizikové pojistné - roční částka pojistného za riziko, stanovené na hlavním tarifu.
Poplatek za platbu - roční částka inkasního poplatku dle Obchodních podmínek.
Administrativní poplatek - roční částka za administrativní poplatek dle Obchodních
podmínek.
Srážka za 210U - roční částka za poplatky za připojištění.
Obrázek 4.10. Roční srážky
27
Poznámka
Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v
sekci Modelování.
Roční srážky sumárně
Kliknutím na tlačítko Průběh se otevřou podzáložky, které zobrazují průběh (život)
namodelované smlouvy, viz Modelování. Jednotlivé sloupce zobrazují tyto data:
•
•
•
•
•
Rok - pojistný rok.
Rizikové pojistné - kumulovaná roční částka pojistného za riziko, stanové na hlavním
tarifu za rok.
Inkasní poplatek - kumulovaná roční částka inkasního poplatku dle Obchodních
podmínek.
Administrativní poplatek - kumulovaná roční částka za administrativního poplatku
dle Obchodních podmínek.
Srážka za 210U, 220U,... - kumulovaná roční částka za poplatky za připojištění 210U,
220U,..
Obrázek 4.11. Roční srážky
Poznámka
Srážky za jednotlivá připojištění jsou zobrazeny dle sjednaných připojištění v
sekci Modelování.
28
Mimořádné platby, částečné odkupy
Mimořádné platby
Obrázek 4.12. Mimořádné platby
Mimořádné platby lze zadat takto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klikne se na pole Přidat platbu
Otevře se formulář Přidání mimořádné platby.
Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden mimořádný vklad.
Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden mimořádný vklad.
BOS - vloží se rozdíl mezí nákupní a prodejní cenou podílové jednotky viz BOS.
Do pole Pojistné se zadá výše platby.
Mimořádné platby - výše mimořádného vkladu.
Zaškrtnutím tlačítka Smazat se odstraní vybrané mimořádné poistné.
Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu.
Klepnutím na tlačítko Přidat platbu se mimořádný vklad vloží do kalkulace průběhu
pojistného.
29
Obrázek 4.13. Přidání mimořádné platby
Částečný odkup
Částečný odkup lze zadat kliknutím na tlačítko Přidat odkup na záložce Mimořádné platby.
•
Otevře se formulář Přidání mimořádného odkupu.
Obrázek 4.14. Přidání mimořádné platby
•
•
•
•
•
Do pole Rok se zadá rok od počátku pojištění, kdy bude proveden odkup.
Do pole Měsíc se zadá měsíc v roce, kdy bude proveden odkup.
Do pole Pojistné se zadá výše odkupu.
Do pole Frekvence se zadá frekvence mimořádného vkladu.
Klepnutím na tlačítko Přidat odkup se odkup vloží do průběhu pojistného.
Zaškrtnutím tlačítka Smazat se vybraný řádek s odkupem odstraní.
Graf
Na této záložce se graficky zobrazuje výsledek modelace.
30
Zobrazují se tyto hodnoty:
•
•
•
•
Hodnota investice.
Celkové pojistné.
Pojistná částka - smrt.
Hodnota odkupu.
Obrázek 4.15. Graf
Tisk modelace
Tisknout hotovou modelaci je možné takto:
•
•
V horním podmenu se klikne na tlačítko
hlavním menu.
Otevře sa dialogové okno Tisk
31
Tisk modelace v horním menu nad
Obrázek 4.16. Dialogové okno "Tisknout"
•
•
•
•
•
Je-li třeba tisknout jenom Průběh zaškrtne se tlačítko Průběhy.
Je-li třeba tisknout jenom Graf zaškrtne se tlačítko Graf.
Tlačítkem Tisknout sa zobrazí náhled tisku.
Je třeba doplnit pole Jméno příjmení a Datum počátku.
Tlačítkem Zobrazit se report vygeneruje.
•
Tlačítkem
Tisknout sa report vytiskne.
Obrázek 4.17. Report
Návrh smlouvy
Je-li smlouva vyplněna korektně je možné smlouvu vytisknout. Vlevo nahoře na záložce se
klikne na tlačítko
smlouvy.
Tisknout návrh a vygeneruje se formulář s Návrhem
Popis a ovládací prvky formuláře s náhledem smlouvy viz Tisk návrhu.
32
Kapitola 5. Neživotní pojištění
Obsah
Záložka "Základní"
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Připojištění
Smlouva
Tisk
Důležité kontakty
Záložka "Základní"
Modelace pojištění auta se spustí z hlavního menu klinutím na tlačítko Produkty a výběrem
tlačítka
Auto 1110.
Obrázek 5.1. Záložka "Základní"
Na záložce "Základní" se zadávají tyto údaje:
•
Držitel:
o Typ osoby - Fyzická osoba, Právnická osoba/OSVČ.
o Rok narození.
o PSČ a výběr velikost obce.
33
•
•
•
•
•
Kategorie vozidla (M1/N1/O1) a počet sedadel (uvedeno ve velkém TP).
Výkon (kW).
Způsob užití.
Obchodní případ.
Frekvence placení.
S průběhem modelace se mění v pravém panelu aplikace nejdůležitější informace, jako
pojistné HAV, POV, připojištění, roční pojistné. Je také možné zde napsat název modelace,
tento název se pak zobrazí v názvu záložky.
Do pole "Pojištěn od" se automaticky předvyplní dnešní datum. Datum lze zadat ručně nebo
kliknutím pravým tlačítkem na rozbalovací šipku se datum vybere v systémovém kalendáři.
Do pole "Datum sjednání" aplikace automaticky doplní dnešní datum. Datum lze ručně nebo
přes pravé tlačítko a systémový kalendář změnit.
Obrázek 5.2. Pravý panel
Poznámka
Je-li některé pole nesprávně vyplněné, aplikace na to upozorní červeným
textem v dolní části.
34
Obrázek 5.3. Upozornění
Poznámka
Textové popisy polí tučným fontem jsou povinná pole.
Povinné ručení
Poznámka
Pro zahrnutí modelace do výpočtu povinného ručení je nutné aktivovat záložku
zaškrtnutím
záložky.
tlačítka vedle názvu záložky v horní části
Pro výpočet povinného ručení je nutné doplnit tyto údaje:
•
•
•
Limit plnění - zaškrtne se Standard (35/35) nebo Standard Plus (70/70).
Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS
klienta. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě údajů získaných
od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V případě, že klient
neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0.
Celkové pojistné za povinné ručení se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné POV".
35
Obrázek 5.4. Záložka "Povinné ručení"
Havarijní pojištění
Obrázek 5.5. Havarijní pojištění
Pro výpočet havarijního pojištění nutné doplnit tyto údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki).
Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který
konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP
uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné
nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární
značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO
Rok výroby.
Vozidlo pojištěno na - obecná cena/nová cena. zaškrtneme zvolenou variantu, v
případě nové ceny je věk vozidla 0 let, bez DPH lze pouze u plátců DPH - PO, OSVČ.
Spoluúčast.
Doba bez škody (měsíce) - dle zadaného počtu měsíců se pak vpravo zobrazí BONUS
klienta. vyplníme vždy. Dobu bez škody (tj. rozhodná doba) se vypočítá na základě
údajů získaných od pojistníka. Počet měsíců zaokrouhlíme na celé měsíce dolů. V
případě, že klient neměl dosud pojištění POV, vypíšeme 0.
Vozidlo (Pojistná částka) - pojistnou částku zaokrouhlujeme vždy na celé tisíce Kč
nahoru.
Zvláštní výbava (PČ) - lze zadat více druhů zvl. výbavy. Vyplňujeme, pokud je nad
rámec standardní výbavy vozidla uvedené v předávacím protokolu. Pro jednu zvláštní
výbavu je vyhrazen jeden řádek. Použijeme podrobný popis, dle kterého zvláštní
výbavu identifikujeme (např. CD Changer, loketní opěrka). PČ zaokrouhlujeme vždy
na celé tisíce Kč nahoru.
Do pole Celkem se spočítá součet celkové pojistné částky. Maximální PČ je 1 500
000 Kč včetně zvláštní výbavy!
Celkové pojistné za havarijní pojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Pojistné
HAV".
36
Poznámka
Pro zahrnutí modelace havarijího pojištění je nutné aktivovat záložku
zaškrtnutím
záložky.
tlačítka vedle názvu záložky v horní části
Připojištění
Obrázek 5.6. Připojištění
Na této záložce je možné zaškrtnout a vybrat některé z těchto připojištění (kromě "Připojištění
aistence", které je automaticky již zahrnuto):
•
•
•
•
•
•
Připojištění právní aistence Komfrot.
Úrazové připojištění.
Připojištění náhradního vozidla.
Připojištění zavazadel.
Připojištění skla.
Celkové pojistné za připojištění se zobrazí v pravém panelu v poli "Připojištění".
Smlouva
Sekce smlouvy "Pojistník"
Je-li vytvořena modelace Povinného ručení, havarijního pojištění a případně i připojištění je
možné vytvořit návrh smlouvy rovnež v aplikaci AXA Studio a smlouvu vytisknout bez
nutnosti psát smlouvu ručně.
Poznámka
Data z modelace (pojistné, základní údaje,...) se automaticky doplní do návrhu
smlouvy a není nutné je znovu vyplňovat, zrychlí se tím celý proces uzavření
smlouvy.
Varování
37
Smlouvu nelze vytisknout, dokud není správně vyplněna tzn. dokud je v
dolním poli červený text s upozorněním na nevyplněná pole nebo špatně
vyplněné pole a v jaké sekci se toto pole nachází. Pole, které není vyplněno
nebo je špatně vyplněno je orámováno červeně.
Obrázek 5.7. Sekce "Pojistník"
V sekci pojistník je nutné vyplnit tyto pole:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fyzická osoba - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní.
Právnická osoba nebo OSVČ - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Havarijní
pojištění zaškrtutím tlačítka
bez DPH.
Plátce DPH - předvyplněno, bylo-li vybráno na záložce Základní.
Název firmy.
Titul před - nepovinný údaj.
Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ – příjmení, PO – název).
Křestní - křestní jméno.
Titul za - nepovinný údaj.
Rodné číslo/IČ - vyplníme vždy (FO – RČ; OSVČ, PO – IČ), RČ u cizinců - klient
nemá přidělené RČ na území ČR, proto se vypíše datum narození ve formátu rrmmdd
9999 (např. datum nar. 12. 08. 1965 - u muže vypíšeme 650812 9999, u ženy 655812
9999).
Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1–3
místné).
Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ
automatické komunikace s klientem přes SMS).
Email - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace
elektronicky).
Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy.
Číslo popisné/orientační.
38
•
•
•
•
•
•
Obec.
PSČ.
Řidičský průkaz od roku.
Zastupuje - zaškrtneme a vyplníme příjmení a jméno zástupce Pojistníka v případě, že
není statutárním zástupcem a zastupuje na základě plné moci (neověřená se přikládá a
uvádí se do Celkového počtu příloh).
Ve funkci - vyplníme funkci zastupujícího ve společnosti (např. ekonomický ředitel –
bude uvedeno v plné moci). Nemusí být vyplněno v případě, že funkci neznáme (u FO
nebo OSVČ)
Kontaktní adresa - zaškrtnutím je nutné vyplnit:
o Příjmení
o Jméno.
o Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy
o Číslo popisné/orientační.
o Obec.
o PSČ.
o Stát.
Sekce smlouvy "Vlastník"
Obrázek 5.8. Vlastník
•
•
•
•
•
•
•
Vlastník je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že je vlastník
odlišný od Pojistníka.
Titul před - nepovinný údaj.
Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ – příjmení, PO – název).
Křestní - křestní jméno.
Titul za - nepovinný údaj.
Rodné číslo/IČ - vyplníme vždy (FO – RČ; OSVČ, PO – IČ), RČ u cizinců - klient
nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd
9999 (např. datum nar. 12. 08. 1965 - u muže vypíšeme 650812 9999, u ženy 655812
9999).
Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1–3
místné).
39
•
•
•
•
•
•
•
Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ
automatické komunikace s klientem přes SMS).
Email - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace
elektronicky).
Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy
Číslo popisné/orientační.
Obec.
PSČ.
Řidičský průkaz od roku.
Tip
Kliknutím na tlačítko
šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek.
Sekce smlouvy "Držitel/provozovatel"
Obrázek 5.9. Držitel/provozovatel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Držitel/provozovatel je jiný než pojistník - zaškrtneme a vyplňujeme dále v případě, že
je Držitel/provozovatel odlišný od Pojistníka.
Titul před - nepovinný údaj.
Příjmení/název - vyplnit vždy (FO, OSVČ – příjmení, PO – název).
Křestní - křestní jméno.
Titul za - nepovinný údaj.
Rodné číslo/IČ - vyplníme vždy (FO – RČ; OSVČ, PO – IČ), RČ u cizinců - klient
nemá přidělené RČ na území ČR, proto vypíše datum narození ve formátu rrmmdd
9999 (např. datum nar. 12. 08. 1965 - u muže vypíšeme 650812 9999, u ženy 655812
9999).
Stát - vyplníme pouze u FO dle Seznamu zkratek členských států EU (mohou být 1–3
místné).
Telefon - vyplní se primárně mobil (pokud ho klient chce poskytnout pro případ
automatické komunikace s klientem přes SMS).
Email - vyplníme, pokud ho klient chce poskytnout pro případ komunikace
elektronicky).
40
•
•
•
•
•
Ulice - vyplníme vždy, pokud je součástí adresy
Číslo popisné/orientační.
Obec.
PSČ.
Řidičský průkaz od roku.
Tip
Kliknutím na tlačítko
šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek.
Sekce smlouvy "Vozidlo"
Obrázek 5.10. Sekce smlouvy "Vozidlo"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tovární značka - (např. Škoda, Suzuki).
Model - (např. Fabia, Swift). Vozidlo kromě jiného je specifikováno i typem, který
konkrétněji upravuje tovární značku vozidla. Tento typ však není ve všech velkých TP
uváděn shodně, v některých je nazván obchodní označení nebo se objevují písmenné
nebo číselné tovární kódy. Při specifikaci vozidla (např. FIAT PUNTO 1,2) do tovární
značky vepíše FIAT, do modelu PUNTO
Palivo - označíme před palivo vozidla (BA - benzin,NM - nafta motorová, EP elektropohon, LPG - propanbutan, jiné)
Registrační značka / SPZ - vyplníme vždy (pokud nebyla dosud přidělena, pole
nevyplňujeme, po přidělení ihned nahlásíme změnu do pojišťovny).
Číslo technického průkazu vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP).
VIN kód vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP).
Zdvihový objem válců (cm3) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP).
Celková hmotnost (kg) vyplníme vždy (uvedeno ve velkém TP)
Stav tachometru (km)
Rok výroby - doplněno automaticky ze záložky (uvedeno ve velkém TP).
Leasing zaškrtneme v případě, že vozidlo je na leasing
Vozidlo je poškozeno - zaškrtneme v případě, že vozidlo je poškozeno
Tip
Kliknutím na tlačítko
šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek.
41
Sekce smlouvy "Havarijní pojištění"
Obrázek 5.11. Sekce smlouvy "Havarijní pojištění"
•
•
Zabezpečení:
o Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem - vozidlo vybaveno
mechanickým zabezpečením pevně spojeným s vozidlem (přídavný zámek
řadící páky, přídavný zámek volantu).
o Alarm s plovoucím kódem a křížkem - v případě, že je vozidlo vybaveno
blokováním funkcí alarmem s plovoucím kódem nebo blokováním.
o Trvalé kódové označení skel křížkem - v případě, že vozidlo má na všech obvo
dových sklech vyleptané nebo vypískované VIN nebo jiný unikátní kód.
o Vyhledávací zařízení - vybaveno funkcí nebo pasivním satelitním, rádiovým
nebo GSM vyhledávacím zařízením.
o Jiné - lze doplnit jiné zabezpečení.
Vinkulace - zaškrtneme v případě, že bude plnění z PS vinkulováno.
o Název společnosti.
o IČ.
o Úvěrová / leasingová smlouva.
o Úvěrová / leasingová smlouva - číslo smlouvy vyplníme v případě, že bude
plnění z PS vinkulováno.
Sekce smlouvy "Doplňující informace"
42
Obrázek 5.12. Sekce smlouvy "Doplňující informace"
•
•
•
•
•
•
•
•
Způsob platby pojistného - Poštovní poukázka/Převodní příkaz.
Cas počátku pojištění.
Celkový počet stran příloh (ks) - v případě, že Pojistník dokládá k PS přílohy, jinak 0.
Místo - Místo podpisu!
Kód Zástupce pojistitele, Osobní číslo.
Příjmení a jméno zástupce pojistitele.
Email zástupce pojistitele.
Kontaktní telefon zástupce pojistitele.
Tip
Kliknutím na tlačítko
šipky se lze posunout v návrhu rychle na začátek.
Tisk
Tisknout návrh
Poznámka
Návrh smlouvy slouží ke kontrole správnosti údajů vyplněných v pojistné
smlouvě a je bez přiděleného unikátního čísla smlouvy.
Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko
vygeneruje se formulář s Návrhem smlouvy.
43
Tisknout návrh a
Obrázek 5.13. Náhled smlouvy pro tisk
Vlevo nahoře na formuláři jsou tlačítka:
•
•
•
•
•
- tisk (odeslání návrhu do tisku).
- lupa.
- počet zobrazených stránek.
Tlačítkem Zavřít se náhled zavře.
Vpravo nahoře je tlačítko pro
posun na určitou stránku (zadáním např. 6
se posuneme na stranu 6 návrhu).
Dokončit a tisknout smlouvu
Varování
Je-li smlouva vyplněná korektně a data zkontrolována dle zobrazeného návrhu,
je možné smlouvu vytisknout. Tato smlouva bude již mít přiděleno unikátní
číslo. Vytištěnou smlouvu je možné změnit v aplikaci, bude však přiděleno
nové číslo smlouvy.
Vlevo nahoře na záložce Smlouva se klikne na tlačítko
tisknout smlouvu a otevře se upozornění.
Dokončit a
Obrázek 5.14. Upozornění
Obrázek 5.15. Upozornění pro přidělení dalších čísel smluv.
Otevře se formulář Náhled a tiskne se tlačítkem
Tisk.
Poznámka
Aplikace generuje každému obchodnímu zástupci 50 unikátních čísel
pojistných smluv. V případě, že je vyčerpáno 40 čísel pojistných smluv, pak
44
při přihlášení do aplikace je na to uživatel upozorněn a má možnost stáhnout si
další číselnou řadu.
Důležité kontakty
Infolinka pro poradce HELPDESK (pracovní dny 8 – 17 hod): 531 021 839, 531 021 705,
602 587 984, 725 875 928
AXA linka: 292 292 292 - informace (pracovní dny 7 - 17 hod), asistenční služby (non stop)
Linka EXPERT: +420 272 099 961 - oceňování ojetých vozidel (HAV)
Zasílání SMS při uzavření PS: - Č. PS produkt kód poradce na telefon +421 918 366 288,
např. 8100006814 POVHAV 103003
Zasílání doplňujících údajů nebo požadavků na netechnickou změnu na email:
[email protected]
Zasílání fotodokumentace při uzavření havarijního pojištění vozidel na email:
[email protected]
Hlášení pojistných událostí: +420 292 292 292 - klienti nebo Email: [email protected]
Poznámka
Velmi důležitý je kontakt na Vás - mobil a Email poradce. Uvádějte jej do
příslušného pole na smlouvě.
45
Kapitola 6. Často kladené otázky
Obsah
Všeobecné otázky
Otázky na instalaci a aktualizaci
Otázky k použití aplikace
Všeobecné otázky
Jaké součásti systému aplikace AXA studio vyžaduje?
Na počítači, na který chcete instalovat aplikace AXA studio, je třeba mít instalovanou
komponentu .NET Framework 3.5 SP1 a Windows Installer 3.1. Samotná kontrola, zda jsou
tyto komponenty nainstalované, se provádí automaticky v rámci instalace.
Pokud některé komponenty chybí, tak se během instalace automaticky nabídne jejich
instalace.V případě, že je komponenta .NET Framework poškozena nebo nesprávně
nainstalovaná, může to způsobit problémy a aplikace AXA Studio nepůjde spustit. V takovém
případě je třeba ji odinstalovat a poté nainstalovat znovu.
Otázky na instalaci a aktualizaci
Jakým způsobem aktualizovat AXA Studio na novou verzi?
Při každém spuštění aplikace AXA Studio se kontroluje přítomnost nové verze aplikace na
Internetu. Pokud tedy máte stále připojení k Internetu, není třeba mít o aktualizaci starost - při
každém spuštění se kontroluje automaticky. Pokud stálý přístup na Internet nemáte, budou
veškeré informace o nových verzí k dispozici na adrese https://www.axa.cz/axastudio/.
Aktuální verzi vaší aplikace si kdykoliv můžete zkontrolovat v dialogovém okně O aplikaci,
které je dostupné z panelu nástrojů.
Pokud spustíte instalaci aplikace z webu - ze stránek https://www.axa.cz/axastudio/ automaticky se zkontroluje, zda na daném počítači je již aplikace nainstalovaná. Pokud ano,
tak se provede pouze aktualizace (je-li k dispozici), pokud ne, tak se aplikace nainstaluje.
Jaký Operační systém je třeba pro AXA Studio?
Aplikace AXA Studio vyžaduje pro svůj během systém Windows XP nebo vyšší. Tedy:
•
•
•
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
46
Jak aplikaci AXA Studio odinstalovat?
Najděte aplikaci v seznamu nainstalovaných programů a odinstalujte ji. V prostředí systému
Windows XP je celý postup takto:
•
•
•
Nabídka Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy.
V seznamu nainstalovaných aplikací najděte AXA Studio a klepněte na tlačítko
Změnit nebo odebrat.
V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte položku Odeberte aplikaci z tohoto
počítače.
Co dělat v případě, že se mi zobrazí zpráva "Aktualizace nebyla úspěšná"?
Pravděpodobně je problém s databází. Aplikace AXA Studio nemůže najít databázi na
zadaném umístění nebo na ni uživatel nemá dostatečná práva (číst a zapisovat - měnit daný
soubor). Může to souviset s nastavením synchronizace Offline složek v systému. Kontaktujte
technickou podporu, kde se dozvíte, jak problém vyřešit.
Otázky k použití aplikace
Kde jsou uloženy modelace/smlouvy, které vytvořím v AXA Studiu?
Aplikace AXA Studio ukládá všechna data do databáze AXASTUDIO.FDB, která je uložena v
adresáři Dokumenty přihlášeného uživatele. Celá cesta k této databázi může vypadat
například takto:
•
"C:\Documents and Settings\VomackaF\Data aplikací\AXA\AxaStudio1\" (pro českou
verzi operačního systému WindowsXP a přihlášeného uživatele VomackaF).
Každý uživatel by se měl postarat o zálohování tohoto souboru, který obsahuje jeho jedinečná
data. V případě, že bude třeba z nějakého důvodu aplikaci znovu instalovat, bude třeba po
instalaci tuto databázi obnovit ze zálohy tak, aby se zachovala uložená data.
Jakým způsobem skryji panel nástrojů?
Klepnutím na názvu karty v panelu nástrojů skryjete tlačítka panelu nástrojů a tak můžete
zvětšit plochu pro zobrazení vlastní modelace. Toto řešení může být vhodné zejména pro
uživatele s malými notebooky, kteří by jinak nebyli schopni vidět všechny ovládací prvky
modelace na obrazovce.
47
Slovník zkratek, pojmů
Slovník zkratek, pojmů obsahuje definice použitých výrazů, abecedně seřazených.
A
Administrativní poplatek
Měsíční administrativní poplatek za správu pojištění.
B
BOS
Bid Offered Spread - rozdíl nákupní a prodejní ceny podílové jednotky, BOS=((NCPC)/NC) x 100%.
Č
Částečný odkup
Částečný odkup je výběr části podílových jednotek z podílového účtu klienta výlučně
z akumulačních jednotek, přičemž smlouva zůstává aktivní. Pojistitel má právo snížit
pojistnou sumu.
D
DB
Databáze - uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu.
F
Fond
Portfolio různých investičních instrumentů založené a spravované pojistitelem nebo
správcem pověřeným pojistitelem, které má společnou investiční strategii a které bylo
vytvořeno pouze pro účely tohoto pojištění.
FO
Fyzická osoba pojem užívaný převážně v právu, kde je třeba odlišovat osoby v
běžném slova smyslu (lidi) od jiných druhů osob (právnická osoba).
G
H
HTML
48
Hyper Text Markup Language
CH
I
ID
Identification number
Indexace
Automatické zvyšování pojistného a PČ ke dni výročí smlouvy (jen pro běžné
pojistné). Indexování pojištění se neprovádí v posledních pěti letech pojistné doby.
Inkasní poplatek
Měsíční administrativní poplatek za inkaso běžného pojistného (pouze pro tarify T002
a T100).
IŽP
Investiční životní pojištění
K
KAM
Key Account Manager.
L
M
MOS
Manažer obchodní sítě
N
Nákupní cena
Cena, za kterou může pojistník od pojistitele koupit podílovou jednotku.
O
Odkupné
49
Celková hodnota podílových jednotek vedených na podílovém účtu ke dni zániku
pojištění, snížená o dlužné poplatky a o jednorázový poplatek za zrušení pojistní
smlouvy, který odpovídá hodnotě dosud neuhrazených počátečních nákladů (viz
pojistné podmínky).
OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín používaný v českých zákonech o
dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou
osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.
Typicky je OSVČ například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný
umělec, soudní znalec a podobně.
P
PČ
Pojistná částka je částka sjednaná v pojistné smlouvě pro účely stanovení výše
pojistného plnění.
Prodejní cena
cena, za kterou může pojistník pojistiteli prodat podílovou jednotku.
R
RÚP
Rodinné úrazové pojištění
S
T
Tarif
Pojištění nebo připojištění uvedené ve zvláštní části pojistných podmínek.
TopClass
Speciální produkt IŽP s tarifním označením 100C, právo nabízet produkt TOP CLASS
mají pouze manažeři obchodních skupin.
TP
Technický průkaz.
V
50
Výročí smlouvy
Den pojistné doby, který se datem (dnem a měsícem) shoduje se dnem počátku
pojištění. Není-li takový den v měsíci, připadne výročí smlouvy na poslední den
tohoto měsíce.
X
Ž
ŽP
Životní pojištění
Rejstřík
C
CD, Instalace z CD
D
Datum narození, Základní
H
Hlášení požadavků, Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
O
Odhlášení, Odhlášení uživatele
R
Registrace, Registrace
S
Systémová podpora, Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
T
Technická podpora, Hlášení požadavků, chyb, systémová podpora
51
Download

Nápověda k aplikaci ve formátu PDF ke stažení