TECHNOLOGIE OPRAVY RÁFKŮ
TEXT:
Ing. Jiří Dočkal
FOTO:
archiv společnosti Ferdus
ZJEDNODUŠENÉ
ROVNÁNÍ
SLITINOVÝCH RÁFKŮ
Rovnání ráfků bylo dlouho považováno za
velmi komplikovanou a nákladnou opravu.
Specializovalo se na ni jen malé množství
profesionálů. Situace se však mění, a proto
chceme v tomto článku nabídnout jiný úhel
pohledu na tuto činnost.
Jak jsme již zmínili, rovnání slitinových ráfk ů je tradičně
v podvědomí spojováno s představou náročné opravy velmi
poškozených ráfk ů. Takové opravy klasickým způsobem
vyžadují značnou řemeslnou zručnost a zkušenost. Většinou
je třeba ráfek svařovat, soustružit a rovnat a dále opravovat
jeho povrchovou úpravu.
Ve skutečnosti však většina ráfk ů, které projdou pneuservisem, nepotřebuje náročné opravy. Často jde pouze
o drobné deformace způsobené jízdou na poškozených komunikacích při běžném provozu. Statistiky uvádí, že v České
republice je až 40 % deformovaných ráfk ů. Taková kola pak
nelze plně vyvážit a při jízdě navíc způsobují vibrace.
Jak ráfek rovnat?
Nabízí se několik způsobů, jak rovnat deformované ráfky.
Rovnání paličkou a kladivem může být rychlé pro menší
36
| AutoEXPERT 06.2013
➊ Příklad rovnačky v provedení s propojeným rámem, který
zajistí potřebnou tuhost při rovnání.
→
TECHNOLOGIE OPRAVY RÁFKŮ
➋ Ukázky působení hydraulického válce na
ráfek v různých
bodech podle
místa a druhu
poškození.
ohnuté lemy, nikdy tak ale nedocílíte přesné kruhovitosti ráfku
v požadované toleranci.
Rovnání na soustruhu se může
zdát přesné a správné, i tento způsob opravy je však problematický.
Předrovnané ráfky jsou obráběny
na plochách, kde se stýká pneumatika s ráfkem. Dochází k nerovnoměrnému a někdy i k nadměrnému odebrání materiálu z ráfku.
Zmenší se tím předepsané a otestované rozměry ráfku a je pravděpodobné, že se naruší pevnost ráfku,
který se tak stává zranitelným.
Nedostatky výše uvedených způsobů rovnání ráfků odstraňují profesionální rovnačky ráfk ů.
Příkladem může být rovnačka v upraveném provedení
s propojeným rámem. Tato úprava zajišťuje vysokou tuhost
Spokojený zákazník
Poměrně nenáročná popsaná oprava mírně deformovaných
ráfk ů je možností, jak rozšířit služby stávajícím zákazníkům. Motoristé tuto službu ochotně využijí, pokud jim
stroje, zamezující prohýbání rámu při přítlaku hydraulické-
zkušený mechanik při sezonním přezouvání ukáže, že ráfek
ho válce na ráfek.
hází a že tuto deformaci lze levně a jednoduše odstranit.
Princip práce rovnačky
rovnačkách je záležitostí několika minut, navíc obvyklá
Rovnačky ráfků jsou hydraulické stolice, které při rovnání
cena za drobné rovnání ráfku je pouze ve výši několika sto-
Vyrovnání drobných deformací ráfků na profesionálních
zachovávají původní rozměry ráfku stanovené výrobcem. Při
korun, což je pro zákazníka zajímavý argument. Vzhledem
rovnání nedochází k úbytku materiálu ráfku. Ráfek se otáčí
k tomu, že profesionální rovnačky lze v současnosti pořídit
na hřídeli poháněné elektromotorem a měrkou přiloženou
za velmi příznivé ceny, i návratnost investice je velmi rychlá.
k němu přesně zjistíte místa odchylky kruhovitosti i házivosti.
Vlastní vyrovnání provádíte mechanismem s hydraulickým válcem, který se vkládá mezi rám stolice a ráfek v okolí
V pneuservisu si tak zajistíte práci i na mimosezonní
období a zákazník ocení novou službu, jejímž výsledkem
je komfortnější jízda, aniž by musel zaplatit za nové ráfk y.
nerovnosti. Při rovnání volíte vždy co nejvhodnější místo pro
Navíc se při poukázání na deformované ráfk y vyvarujete
opření hydraulického válce a jeho sklon. Nejdříve provádíte
opakovaného návratu nespokojeného zákazníka, který si
rovnání menší silou, pokud není narovnání dostatečné,
stěžuje na nepříjemné vibrace při jízdě. Samozřejmě že je
můžete sílu zvětšit. Důležité je, abyste rovnání prováděli
skálopevně přesvědčen o nesprávném vyvážení kola, avšak
postupně v několika místech. Tím se energie rozloží do větší
ani opětovné vyvážení kol tento problém bez opravy ráfk u
plochy a nedojde k prasknutí ráfku. Při rovnání ráfk ů z leh-
neodstraní. Zákazník zůstane nespokojen a může případně
kých slitin (ALU) vždy před rovnáním předehřejte rovnanou
odradit i jiné zákazníky. Je tedy na vás, zda máte zájem sku-
část na 60 °C. Předehřev provádějte buď pomocí PB-hořáku,
tečně uspokojit své zákazníky a zajistit si tak jejich trvalou
nebo horkovzdušnou pistolí s vysokým výkonem.
přízeň.
Rovnačku můžete dále doplnit o přídavný soustružnický
support, vhodný k opravě poškrábaných vnějších okrajů
Pokud chcete dlouhodobě nabízet svým zákazníkům
profesionální a komplexnější servis a přitom rozšířit svoji
ráfk ů. Ráfky jsou pak začištěny tak, aby nedošlo k poškození
nabídku o další hodnotné služby, je rovnání ráfk ů právě
pneumatik při montáži nebo demontáži.
takovou službou. ■
Při zpracování bylo využito podkladů společnosti Ing. Pavel Ferdus.
AutoEXPERT 06.2013 |
37
Download

zjednodušené rovnání slitinových ráfků