AMBA, 12 MART, 1952
M ü n ü R VE IMTIYAZ
BOZKUUT GAZETESİ
A I U ^ E ŞARTEARI
Il'r botîo'U: 3 lirj,
Aj*uı..i L a a ıu çUiju
üç Aylık: İS Şilin
Abone bedeli peyindir.
RO oU y/ ik ı ıV iU fl t
GÜNLÜK
YIL: 1
HAHtBtı
TARAFSIZ TÜRK GAZETESİDİR
+ SAYI: 118 * PERŞEMBE, 13 MART, 1952
*
ı
CEMAL TOCAN
ÎDARE E V İ :
Asmaaltı No. 75
Posta Kutusu 324
Lefkoşa-Kıbns
FlATIl±Kr.
Hışır isyanında bir sinemahaneyi
ateşe veren Nısırlılar mahkemede
BOZKURT ALBÜMÜ: 18
Sanıklar 8 seneden 12 seneye kadar
ağır kürek cezasına çarpıldılar
Yüzde Yüz Sukut
İZMlR'in HARİKA j
Ö g f O N t ve PARFÜMÜ]
ESMERİ
tagiSden itibaren satışa]
çıkarılmış bulunuyor
efa olarak vasıl olan bu
ve LOSYONLARI her
isteyiniz.
Mim Varoğlu
Başdespothanenin ilhak faRum vatandaşlarımızın da
aliyetlerini
destekliyen sakat
kabul ve itiraf ettikleri veçhile, bilhassa son yıllar zarfında siyaseti, biz Türkleri daima
ilhak faaliyetlerinin hızlandı- rencide etmekten hali kalmarılmış olması yüzünden ilhak mıştır. Çünkü, Başdespot ecuğrunda boş yere harcanan nebi gazete muhabirlerine dekilise paralarının tutarı pek meçte bulunurken Kıbrıstaki
muazzam biır yekûn teşkil et- Türk varlığın?, daima kıymet
mektedir. Bu muazzam ye- vermemiye çalışmıştı.
Bütün bu gerçekler karşıkünleri istediği şekilde ve d i .
lediği miktarda harcayan kut- sında, Başdespothanenin varsiyetpenalı Kıbrıs Başdespotu- lığımıza tevcih edilen baltalayıcı siyasetini bugünkü vesile
dur.
Hatırlarda olduğu veçhile, ile bir kere daha protesto eder
bu zat, Yunan hükümeti ile ken Başdespotun başkanı buharhangi bir anlaşmaya var- lunduğu "Millî R u m Meclisi"
madan Atinada temsilciler ta- nin bu memlekette devamıma
yin ederek sözıde ilhakı gerçek lüzumsuzluğuna işaret eder
leştirmek maıksadile bir kam- ve kutsiyetpenahın bu hususpanya burmuş, bu uğurda bol taki erken kararlarına intizar
para harcamış, okul örencile- eylediğimizi belirtiriz.
Zira, ilhak dâvası!!! yüzde
rine Atina meydanlarında gös
teriler yaptırtmış ve bu arada yüz sukut etmiş bulunmaktaYunan gazetelerinde kalın dır.
Yakın bir zamanda, Yunan
harfler ile "ilhak pek yakında
gerçekleşecektir" gibi yersiz matbuatının da b u haberi, bü
ve manasız propagandaların tün tafsilâtıyle müjdelemek
yapılmasına zemin hazırlattır- zorunda kalacağından R u m
vatandaşlarımız şüphe etmemıştır.
Kutsiyetpenah
Başdespot, melidirler.
d
.. ESMER.... ESMER
Fevzi Akarsu
îirne Caddesi No. 34-36
| P . O. Box 489İ
Lefkoşa.•
ıfta Y o l l a r d a !
rrafik tarafa geçecekleri yer budur.
^ H ^ H B ^ H b K i u ğ ı l
| j $ 9 3 sırada, her hangi tekerlekli bir
D U R U P yayanın
ıa geinde meşine fırsat vermeğe becDur
niş ve dur. Her geçit üzerindeki bir
s tehir yayaya çarpan veya onu yaralıyan H E R H A N G İ bir temiftır. kerlekli vasıta sürücüsü tabia|i yara ifiıyle kabahatli olur. Geçitten
geçmek yayalara aittir.
Hafta zarfında,
Lefkoşa
almakrak'ası,
ne va.
ı mani
tle tek
rnıalkâ
/ası ve
lurmaıLştiri polisi
/. mahallelerin
et s.ğacak mev
kiler yapılacaktır.
Ayni veçhile, 'aşağıdaki
lerde otomobillerin
durmas^
için park mahalleri yapılmıştır. Bu parkları açıkça gösteren işaretler vardır.
<
(a) Kıral George V I v e
Köprüsü (Carlcon ile Britaya
Enstitüsü arasındaki köprü)
.zifeleri K » ) ; S a r a y ö n ü (Barclay Ban
bulun- kası duvarı)
iizara.
i(c) Stasinu Caddesi (Briıa halk tanya Enstitümü civarı)
ı i^birli
(,b) Polis Talim Meydanı
Lefko- civarındaki Hurmalık yolu f
durura
"Halt" işaretinde durma-*
3a söy- manın veya "Slow" işaretini
de yavaşlamamanın bir suç
laki ya diuğu bisikletlilere
'ayaları
hatırlatılır. Fakat bıı işaretler, de yolların tehliit basit- keli olduğu yerlere konmuŞ
fraerin- olup birer emniyet tedbiri Qİ"
yayalar
iidüyorlar. B11
inhinan işretleri hiçe sayanlar aleyr levha himle eskidevı kanunî t a k i b *
:e yaya. yapılmıştı r ve şimdiki nizamlar tahtinde de kanunî takibat
yapılmasına devaoı edilf< e k '
4
Yunanistanda bu patırdılı ve
çok gürültülü propagandaları
yaptırırken Kııbrısta yabancı
muhbirlere verdiği demeçlerin
de Türkleri hiçe sayarak id a.,
rei kelâm ediyordu. Fakat, bu
günkü hadiseler apaçık gösteriyor ki, Kıbrıs Başdespothanesinin siyasî işlere karışması
ve bunca emekler ile liralalrın
sarfedilmiş olmasına rağmen
ilhak teybine en ufak bir fayda bile sağlamamıştır. Bundan
başka, ilhak meselesi, halk
arasında o kadar bayağılaşmış
bir konu olmuştur ki, aklı
başında pek çok Rumlar, ilhak faaliyetlerine kıymet vermemiye başlamışlardır.
Geç olsa da, R u m vatandaşlarımızın bir kısmının olsun bu çok yerinde hareketle
; ri, bilhassa, biz Türkleri çok
memnun
etmektedir. Zira,|
Başdespotlıanenin siyasî ceryanlara kapılmasile R u m halkı ikiye bölünmüş ve maalef, güzel adamımla komünizm
kış kaldırmış oklu. O dereceki, kiliseye karşı kuvvetli
bir solcu cephesinin kurulmuş
olduğu artık kimse tarafından
inkâr fcdiîemiyor.
Kahire, 12 ( R ) : Kahirede I Mısırda kanun ve adalet mev
26 Ocakta vukua gelen ayak- cut olduğunu dünyaya göstelanmada bir sinemahaneyi | recektir." demiştir,
ateşe veren altı Mısırlı mahke
Mahkeme bir sivil başkan
meye getirilmiştir. Savcı buniki sivil hakim ve iki ordu sulara kanunun emrettiği cezabayından müteşekkildi.
nın en ağırının verilmesini iste
Müddei umumî, memleketiniştir. Bu, ayaklanma hadite yaşıyan Mısırlılarla yabansesi ile ilgili olup da Kahire
cıların "eşit haklara malik olayüksek askerî mahkemesi h u rak, hep bir arada yaşıyaibilzuruna getirilen ilk davadır.
meleri, memlekette emniyet
Savcı sanıkları "Memleketi ar
ve asayişin iadesi ve 26 Ocak
kasından hançerlemekle" itta açılan yaraların
tedavisi
ham etmiştir. Savcı, iddiasını
için mahkemenin tesirli karar
desteklemek için mahkemeye
almasını 1 talep etmiştir.
bir harita ibraz etmiş ve başMahkeme sanıklardan bekenti yakıp yıkmak için bir
şini
8 seneden lJLsfeneye kasui kast mevcut olduğunu söy
lemiştir. Sözlerine devam eden dar ağır kürek cezasına çarpsavcı "Sairlerine örnek teşkil tırmış diğerini beraat ettiredecek bir cezanın verilmesi miştir.
Çekoslovak Cumhur
Başkanı Gottwald
İstikbal Edildi
Berlin, 12 ( R ) : Çekoslovak
ya Cumhur Başkanı bu gün
batı Berlindeki -bir elektrik
fabrikasını ziyarete geldiğinde
yedi binden fazla işçi tarafından alkışlanmıştır.
Doğu Almanya haberler
ajansının bildirdiğine göre
Gottvvald'a dün vasıl olan di
ğer Çekoslovak delegasyon
azaları da refakat etmekteydi. Fabrika Stalin, Gottvvald
ve batı Almanya Cumhur Baş
kanı Pieck'in portreleri ve
bayraklarla süslenmişti.
Lord Ismay NATO
Genel Sekreteri
Namzedi Gösterildi
Londra, 12 ( R ) : Salâhiyettar bir kaynağın haber verdiğine göre İngiliz milletler camiası münasebetler
vekili
Lord lsmay'in Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtına ilk genel
sekreter olarak namzet gösterilmesi, teşkilât mümessilleri
tarafından bu akşam tasvip
olunmuştur.
Tunusta Oturan
Fransızların Valiye
Müracatları
Eski Belçika Kiralı
Leopold Küba Yolunda
Resimde (soldan ikinci) Paul Robeson'u baş.
kanlık ettiği hey'etle bir arada görüyorsunuz.
Robeson, Birleşmiş Milletlerin Nev Yorktaki
merkezî dairelerine giderek Ameıikada yaşıyan zenciler adına bir dilekçe takdim etmiştir.
Paul bu dilekçesinde Amerika hükümetini zencilere iyi muamele etmemekle itham
etmektedir.
Türk-Iran Dostluğunu
bozmak için tahrikler
Bazı Rus Uşağı Tahran Gazeteleri, İranı
Paylaşmak Üzere Pakistan İle Gizli Bir
Anlaşma İmzaladığımızı İddia Ekliyorlar
Ankara (Anka) İranda bazı gazeteler komünist tahriklerile yeniden aleyhimize çok
şiddetli ve çirkin yazılar neşrine başlamışlardır. Bu gazeteler arasında bilhassa Şahmaz, Aşiyayı Civan, Çilkilingir, Zafirullaıh Han'ın Ankarada Türklerle İranı paylaşmak için gizli bir anlaşma yap
tıklarını yazarak bu budalaca
yalan hakkında şöyle diyorlar:
Türkiye ile Ankara^
bir anlaşma yapmıştır. Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullah Han, uzun zaman Ankarada kalarak İranın iç ve dış
durumu hakkında Türklerle
gizli anlaşmalar imzalamıştır.
Fakat, İran azimle bu iki düşman ve emperyalist uşağı
komşunun karşısında dayanacaktır."
Hauge, 12 ( R ) : Belçikanın
eski Kiralı Leopold Arubc.
adasına vasıl olmuştur. Kûbaya hareket etmezden önce Kiralın Aruba adasında kalarak
Kûbada vukua gelen hükümet darbesinin inkişafını bekliyeceği haber verilmektedir.
Eski Kıral Arulbaya Felemenk
transatılântiği Al'mdıjk ile dün
vasıl olmuştur. Ayni gün orada kendisini beklemekte olan
Eisonhower mi,
"Türkiye, şimalde Azerbeyyatı ile Kûbaya hareket edeTaft mı ?
canı, eskiden beri gözüne kescekti.
Concord,
(New Mampshire),
tirmiş ve Pakistan ise, cenuba
(A.P.):
Yarın
burada başkan
Biücistana ve Sünnilerle mesKoıede Hava Savaşları kûn yerlere gö? koymuştur. lık adayı seçimi yoklamaları
Tokyo, 12 ( R ) : Bu gün Bir ufak hâd'ise vukuunda T ü r yapılacaktır. Bu münasebetle
Kuzey-Batı
Korede Birleşmiş •kİye derhal İran Azerbaycanı- senatör Taft'ın ve General
Amerika ile İspanya
Milletler
uçakları
ile komü- işgal edecek ve İngiliz Amer', Eisonhovver'in taraftarları, ge
Müzakerelere Başlıyor
Vaşington, 12 ( R ) : Birle- nist uçakları arasında yapılan kan emperyalistlerinin hesabı niş faaliyet sarfetmektedirler.
şik Amerika Dışişleri Bakanı hava savaşlarında Amerikan na buraya girecektir. Pakistan General ile mücadele halinde
eskidenberi İngilizlerin olan T a f t , kazanma şanslarıAcheson
yaptığı bir basın Sebre Jetleri dört Rus yapısı
Mig
15'i
tahrip
etmiş
iki
tauşağıdır.
İstiklâli ise, yalan- nın artmakta olduğunu söylekonferansında okuduğu resmî
1
nesin de hasara
bir bayannamede son sekiz ay
|
Ç a t m ı ş t ı r . dan ve İngilizlerin bir manev miştir.
Mütareke
konuşmaları
haNew Hampshire 14 delege
rasından ibrettir.Pakistan Sün
dan beri İspanyayı ziyaret etlâ
girdiği
çıkmazdan
kurtulaseçecek
ve bunlar
Temmuz
ni olduğundan İranın cenup
miş olan askerî ve ekonomik
mamıştır.
ayında,
Chicago'da,
C
umhumıntakasını yemek ve oradaki
grupların verdiği raporların
riyetçi
Partinin
Başkan
adayı
Sünni Bluçları kendi tarafına
esaslı tetkikten geçtiğini söyAmerikan
Hükümeti,
çekmek istemektedir. Hattâ, nı seçecek olan kongrede, d i .
lemiştir. Resmî müzakerelere
20 Seyyar Sinema
son Zebul hadiseleri ve Blü- ğer delegelerin yanında yer
Madridde başlanacaktır. Bu
Hediye Edecek
cilerin ayaklanması da Pakis- alacaklardır.
müzakereler esnasında İspanVali Adams'a göre, 14 deyanın Amerikaya bahşedeceği
Ankara (Anka) Haber al- tanın bir manevrası idi. Pakis
askerî kolaylıklarla kongre ta dığımıza göre Amerika hükü- tan ,zahirde İrana dost gö- legenin onu Eisonhovver taraf
rafından tasvip olunan ve İs- meti köylünün ziraî bilgisini rünmekte, fakat hakikatte düş tarı olacaktır.
panyaya yaıdım
maksadile artıracak bir kısım makine ve man olup, İranın* istiklâlini
verilecek olan yüz milyon do- aletleri Tarım Bakanlığına ve toprak bütünlüğünü ortaAnkaralı Boksörler
ların ne suretle istimal edile- hediye edecektir. Bunlar ara- dan kaldırarak toprak almak Yugoslavyaya Gidiyor
ceği görüşülecektir. İspanyaya sında çiftçiye bilgi ulaştıra- istemektedir.
Ankara, (Anka) Zağrebiıı
Tunus, 12 ( R ) : Tunusta
oturan Fransızlardan ileri gelen 50 kişi genel Vali General De Hantecl'ocgue'e bir dilekçe göndererek Tunusta yaşıyan Fransızların emniyetinin
gerektiği şekilde teminat altına alınmasını talep etmişlerdir.
Dilekçede
Tunustaki
Fransız sekenesi haklarından
mahrum edilmek tehlikesi kar
şısında
kaldıkları halde genel Vali ve Fransız hükümetinin ilgisiz kaldıkları iddia edilmektedir.
tayin edilen Amerikan Elçisi cak broşür basmak üzere mat
Lincolm Macveaglı
Mart- b a a makineleri, gaz ile çalışır
ta Madride vasıl olur olmaz 20 seyyar makine, 370 projekmüzakerelerin başlamasına in siyon ve 500 tane de Stroskos
titar olunmaktadır.
ı makinesi vardır.
Zira,
İranın
buradaki
toprakları çok zengin, ve hepsi de petrol melihaları ile doludur. Pakistan, İngiliz ve Amerikalıları») j^A^ı çijreğiace
Radniçki boks kulübü, Ankara bölgesine bir mektup ya
zarak Ankara boksörleri ile
üç, dört maç yapma teklifinAKTARILMIŞ
SAYFA 2
gönler
BOZKURT
HİKÂYE
geçerken
Çay Partisi
ÎCCCCCCCCCOCCC
"Yakından Alâkadar Olmak
u
Özker YAŞIN
Kıbrısta çıkan R u m gazetelerini takip edenler,
sık sık şu şekilde haiberlere taslarlar: "Atina radyosu,
nun bildirdiğine göre, Yunan Kiralı Paul Kıbrıs meselesi! ile yakından alâkadar olmaktadır." Veya "Başbakan Plâstiras, kendisini ziyaret eden Kıbrıs kilisesi
delegeleri Savaş Loizidis ile Zeno Rossidis'e Kıbrıs
meselesi! ile yakından alâkadar olduğunu söylemiştir."
"Yakından Alâkadar Olmak" deyimi, Kıbrıslı
R u m muharrirler için kılişelenmiş bir deyimdir. Sağcı
ve solcu R u m gazetelerinde bazan bir birine tamamen
zıt durumda, ayni deyimin kullanıldığım görürsünüz.
Etnos'un bildirdiğine göre, Yunan Dış İşleri Bakanı
Sofottdis Venizelos Kıbrıs meselesi ile yakından alâkadar olmaktadır. Ayni gün çıkan Neos Demokratis ise,
Sofokles Venizelos'a Kıbrıs meselesi! ile gerektiği nisbette yakından alâkadar olmadığı için şiddetle hücum
etmektedir.
Bu haberler, senelerden beri okuyuculara kabak
tadı vermiştir. Fakat, pemıbe gözlüklü R u m muharrirleri, ilhamları tükenip mevzusuz kaldıkları zaman,
ayni "Yakından Alâkadar Olmak" deyimini kullanarak sütun dolduracaklar, Kiliseyi Kıbrıs meselesi! ile
yakından alâkadar olmadığı için tenkit edecekler, Yunan Kralının, Yunan Barbakanının, Yunan Dışişleri
Balkanının Kıbrıs Meselesi! ile yakından alâkadar olduğunu veya olmadığını bildirerek fikirler yürüteceklerdir.
Yalnız pembe gözlüklü Kiryelere şunu hatırlatalım ki, bu sayıklamaları hiç bir zaman İngiliz Hükümetinin Kıbrıs Meselesi! ile yakından alâkadar olmasını sağlıyamıyacak, rüya ve hayal alemlerinde dolaşan uyku hastalarının ilhak! feryatları, ortalığı bulandırmaktan gayri bir işe yaramıyacaktır!
HAKİKAT BUDUR
Aman Çocuğum
P E R Ş E M B E , 13
ANAVATANDAKİ BİR GEZİDE
NOTLAR
Ahmet C. GAZ10
18
Sa-met Maıt
O gün "Ocak,, ta fevkalâde rıs Türklerini manen olduğu
şeyler oldu: Türkiyeli öğret- kadar, maddeten de anavatamenlerin gelişindenberi su y ü j n a bağlamaktadır. Zaten biz
zu görmemiş mermerler yıkan Kıbrıs Türkleri anavatana ne
dı; yine o vakittenberi tozlan kadar kuvvetli bağlarla bağlı
alınmamış camlar ve kapılar, bulunduğumuzu ispat etmişizeski gazete parçaları ve ıslak dir; ve edeceğiz de!"
'bezlerle silindi. Kütüphanede
"Yaşasın Türk gençliği!"
ki kitaplar gerçekte değilse bile, görünüşte sıraya kondu. - (Yaşasın sesleri; alkışlar.)
Zaten şimdi her şeyde aranan
bu değil m i ? . Kanapeler, kadifeleri eskimiş olduğundan.,
şurdan burdan ariyeten alın'
mış örtülerle örtülerle örtül
dü. Üniversiteliler geldiklerin
de burada hüküm süren süflüğün farkında olmamalıydılar.
Saıyın sekreter bey de bütün
bu işlerde kahveciye yardım
etti -Yani yardım eder gibi
göründü- Arasıra, iyi bağlanmamış bir örtüyü çözüyor ve
yeniden bağlıyordu.
Bir aralık kahveci "Ay efen
di, öyle yardım olmaz! Bir işi
yapacaksan tam yap.,, diyecek oldu; sekreter bey gözleri
ni açarak "Sen işine bak Ah.
met dayı,, deyince, ağzını aç.
tığına pişman oldu. İçinden,
•burada yazmağa
utandığım
küfürler ederek mermerleri yı
kamıya devam etti.
Bu işler bittikten sonra kah
veci pastacının yolunu tuttu;
sekreter de üniversitelilere okuyacağı veciz hitabesini hazırlamıya koyuldu:
MART, 1
Mevlüt'ü yazafı
Süleyman* Çelebinin
Türbesi
Mevlüt şairi Süleyman Çelebinin türbesi de Bursadadır.
Türbe, Çekirgeye giden asfalt
ve geniş şosenin sol yanında
yüksekçe bir yerdedir. İnsan,
bu lirik, bu din vecdiyle coşan
Sayın başöğretmen bundan şairin türbesini ziyaret edersonra bir çekirge atlayışıle ko ken "Mevlüt"ıten birkaç mısmünizmden bahsetmeye başla ra mırılanmadan geçemez:
dı. "Kahrolsun komünizm!,,
"Merhaba ey Baki Sultan
diyterek ikinci defa alkış top- M e r h a b a "
ladı. Sözü evire çevire Türk- Türbe eskidir... Kadir bilir to
İngiliz dostluğuna getirdi ve
sözlerini şöyle bitirdi: "Yaşasın İngiltere ! Yaşasın Atatürk!,,
nımıza kadar gelmiş ola
vayet şöyledir: Karagöz,
tan O r h a n zamanında
rılmakta
olan bir in
(Bir başka rivayete göre
Caminin inşaatında)
olarak çalışıyormuş. ]
la bu esnada buluşmuş,
ikisi de, ayni yerde çalı$
rı için bütüıı gün
nükteli muhaverelere
larmış.. Bunların alâk
insanı kahkahalarla ı;iil
hoş nüktelerini dlnliyebil;
için, diğer işçiler de etrafl
Bittabi "İngiltere" ve "Atatürk" kelimeleri işitilince sa
londa alkış tufanı koptu. Başöğretmenin ağzı kulaklarına
varıyordu; bir elile de alnındaki terleri siliyordu. (Söylevini verinceye kadar terlemişti.) Bir koltuk iki karpuz sığar
sığmaz mı? Bunu o gün
başöğretmeni görenlere sorun.
Üniversiteli bir genç de ayağa kalkarak kendilerine gös
terilen hüsnü kabulden dolayı çok mütehassis olduklarını
bildirdi. Dudakları heyecandan titriyordu.
Bundan sonra pastalar ve
çaylar ikram edildi. Şimfcli salonla bir sessizlik çökmüştü.
Bu sessizliğin içinde sekreterin
stesi "Arkadaşlar,, dedi, "şimdi Bay Söyler'den bir Tango
dinliyeceksiniz.,,
Mevlüt Şairi Süleyman Çelebinin Bursadakl Yeni Tü
İnşa Edilirken
runları ona şimdi, daha mükemmel daha ihtişamlı bir tür
be hazırlamakla
meşgûldur.
Geçen yıl, Haziran sonlarında
ben Bursa'da iken Mevlüt' şairinin yeni türbesi yapılmakta
idi. Herhalde şimdiye tamam
lanmıştır. Yeni türbesi de öte
kişinin yanındadır.
n a halka olmıya, işi*
yana bırakmıya ba^Ia
Bu suretle inşaat ta ile
olmuş, yarıda kalmış.
Orhan
meseleyi öğra
nükteleri yüzünden
yarıda kalmasına sd:>eb
Karagözle, Hacivata sin
Esat Faik
MUHTAROĞLU
"Aman sakın çocuğum ağ- ağlamağa başlıyacakıtır. Çünmiş ve her ikisini de katle
layıpta üzülmesin!" İşte bu, kü ağlamakla elde edebileceği
"Sevgili ve sayın misafirlemiş...
çocuk terbiyesi hakkındaki bil kanatma sahiptir. Ana-baıba rimiz; (Misafirlerimizi çizdi.)
Karagözün Mezarı
gileri kıt olan ana-ibabaların d a : "Aman çocuğum ağlayıp kardeşlerimiz; anavatanın ko
Okuyucuların içinde herhal
Fakat Sulıtan Orhan
Bitişikteki odanın kapısında
söyledikleri veya söyliyebile- üzülmesin diyerek çocuğun kuşunu taşıyan sizleri aramız- akördeonlu bir genç göründü. de Karagöz ismini işitmemiş bu yaptığına pişman olmu
cekleri bir sözdür.
her istediğini yerine getirme- da görmekten duydüğumuz se M a l û m alkışlar; öksürük., ve ve birkaç Karagöz oyunu sev Vicdan azabı duymıya ba
Hepinize tango! T e m p o ve gam ikide retmemiş olan # belki de yokÇocuk daha küçük yaşta, ğe çalışacaklardır. Amma ge- vinç hudutsuzdur.
mış... İşte o zaman Şeyh
kasabamız
ve
ocağımız
adına birde değişiyor, ses yüksek per tur. Halâ, zaman zaman K a yani konuşup ve yürüyemez celeyin ayın suya düşen aksiteri isimli birisi padişahı
rastlarız.
bir yaşta iken, her ağlayışın- ni isterse ne yapacaklar? Bu- hoş geldiniz derim. ( Burada deteıde boğulup kalıyordu. ragöz oynatanlara
li için saraya bir perde ku
da ağzına ya anne memesi ve- nu varsın kendileri düşünsün. kalem durdu. Ne yazmalı a- Ocağın idarecileri hep yere H a t t a Türkiye radyolarında
muş ve perdenin arkası]
ya yabancı bir emzik başı soİşte bu şekilde her istediği- caba?.. Şöyle herkesi düşündü bakıyorlar ve ateş püskürüyor arası ra Karagöz oyunları terKaragöz ve Hacivatı canla
tiplenmekte ve dinleyicilere
kuluvermektedirler ki bu he- ni yaptırmağa veya elde etme recek bir şey...) U m a r ı m ki lardı.
dıran deriden yapılmış ta
sunulmaktadır,
men her annenin adetidir. A. ğe alışmış bir çocuk hayata a - anayurda iyi intibalarla ve bil
"Rezil
etti
bizi
kerata,,
deler
oynatarak onların n ü i
Hakikaten Karagöz isimli
ma çocuğun bir rahatsızlığı tıldığı zaman müthiş bir ha- hassa Kııbrıs Türklerinin istek
di
sekreter
yanındaki
arkadarini
tekrarlamıya başlamış.!
birisi yaşamışmıdır?... Bu h u mı var d a ağlıyor? Ama ço- yal kırıklığı ve ümitsizlikle bü ve emellerini pek iyi anlamış
şına.
"Bari
Cahit
burda
mı,
te
bu
şekilde Karagöz oyul
susta pek katî tarihî deliller
cuk yatmaktan usandı da ez tün insanlardan nefret ede- olarak dönecek ve daima bizi
,
,
,
.
devrilen çamı doğrultsun?,,
bulunmamakla beraber, bir- da başlamış oluyor.
Anavatan
mek mi istiyor da ağlıyor? A- cektir: Çünkü bilirsiniz ki ha hatırlıyacaksmız.
çok
rivayetlerin
uygunluğu,
ma çocuk konuşma olsun diye yatta insanın her arzusunun, gençliğinden en büyük rica-J Cahit orda dteğildi. GelmişKaragöz oyunu d a h a sonu
ti ama bir meseleden dolayı Karagözün yaşamış olduğunu ları bütün memlekete yayıl»
mi ağlıyor? -çünkü ilk yaşta her isteğinin yerine gelmesi iniz budur.
cam sıkılmış ve kaçmıştı.
çocuğun konulmasının da ağ- gayrî kabildir. Hâlbuki cemiV 1
"Son söz olarak aramızda
lama şeklinde olduğu herkes- yetin başına bir yük olmaktan
iyi günler geçirmenizi dileTango bitince salon alkıştan
çe bilinen bir şeydir- hiç dü- başka bir şeye yaramıyan hop
inledi. Üniversitelilerden biri
rim.,,
şünülmüyor. Hâlbuki bu; ço- p a ve şımarık gençler buna ade kalktı ve bir şarkı okudu.
—Oldu; mükemmel! dedi
cuğu her ağlayışında, ağzında lışkın olmadıklarından büyük
Bermutat o da alkışlandı.
bir meme başı bulmağa alış- bir hüzün ve ümitsizlikle ce- sekreter. Kuvvetli bir de ıslık
tıracaktır. Ve buna alışan ço- miyeti lânetliyeceklerdir. Hâl attı.
Bundan sonra herkes konuş
cuk, meme verilinceye kadar buki asıl lânete müstahak omıya daldı. Kıbrıs'lılar dertFakat ne yazık! Sekreter
ağlamaktan artık vazgeçmiye lan; hoppa ve şımarık gençler
lerinden bahsediyor, üniversibey bu şaheser söylevini üniçektir. Bu ise, çocuğun çok yetiştiren; ana-foabalar değil
teliler de dinliyordu. Hiç bir
versitelilere işittiremedi. Ünikötü bir kanaata sahip olma- midir?
zaman bir zarf üzerine yazılversitelilere işittiremedi. Ünisına seibep olacaktır, ki o da,
mıyacak adresler alınıp verilversitelilerle beraber, "Ocak,,
ağlamakla her istediği şeyin
di. Nihayet akşama doğru üGazete Satışları
ta üye bile olmıyan ilk okul
Karagöz'ün Bursadakl Mezarı
elde edilebileceği kanaatidir.
Resmi istatistiklere göre A- başöğretmeni de çıkageimaş ve niversiteliler kalktılar ve LefBu kanaat, çocukta büyü- merikada hergün 224 milyon
koşe'ye yollandılar.
teyit eder.İşte bu halk rivayet ve halkı eğlendirmek için daha herkes bir yer bulup yer
dükçe daha fazla kökleşecek- gazete satılmaktadır. Bu aralerinden öğrenmiş oluyoruz natılmıya başlandı...
1 eşmeden, yüksek perdeden Birkaç gün sonra gazeteler
tir. Çünkü ana-babanın nok- da yine hergün olmak üzere
ki, Karagöz, Sultan O r h a n za
şunları söylemliye başlamıştı: de şöyle bir yazı çıktı:
san tertiyesi buna yardım et- Amerika halkı 182 milyon
manınlda Bursa'da yaşamış oKaragözün mezarı Bur
'Ey Sevgili misafirlerimiz;
mektedir. Bu kanaatla serpilip radyo v asit asil e dünya haber"Üniversitelilerin
şerefine lan bir nüktedan idi. K a r a - da Çekirgeye giden yolun
hoş geldiniz. Sizleri aramızda
büyümeğe baçlıyan çocuk; ev lerinden istifade etmektedir.
cuma gün (
)de verilen göz'ün mezarının Bursa'da bu tarafındadır. Bursaya luğray
d a h a sık görmek en büyük ar/
<Je, sokakta, misafirlikte, hası- Ayrıca 15 milyon televizyon
çay partisi pek muvaffakiyetli lunuşıu, bu rivayeti hak'ıkatleş birçok yabancılar,
zu muzdur.
lı her nerede olursa olsun; her cihazlarından d a Amerikan
olmuş ve partiye iştirak edten- tirmekte, kuvvetlendirmekte- ün mezarını da ziyareti ihn
dir.
gözüne geçen şeyi isteyecek, halkının faydalanmakta olduetmiyorlar.
"Sevgili kardeşlerimiz; sîzin ler.. v.s. . . . "
tir. Verilmeyince de hemen ğu bildirilmektedir.
SON
b u gidiş gelişlerini?, bi» KılbKaragöz hakkındaki, zama
<D<?vam, v a r j
PERŞEMBE, 13 MART, 1952
BOZKURT
ynenncı
İ
S/KAS/O//'
ÖZETLER
Mim
1
»
f
«
Yunanistanda
Kıbrıs Meselesi
71
Memleket Haberleri
[email protected] "
Varoğlu
Alnıanyada
Endüstri
İlhak Faaliyetleri
Başdespot temsilcilerinden Bay Zinon Rossidis Yunanistandan
Kıbrısa avdetinden son
ra Başdespotun başkan
lığında toplanacak olan
"Millî Meclis"de !!! Pariste yaptığı ilhak propagandaları hakkında
bir konuşma yapacaktır. Bunu müteakip Baş
despothanede, ileride
tayin edilecek bir günde sağcı liderlerin hazır bulunacağı büyük
bir toplantı yapılacağı
bildirilmektedir.
Hapislik
Mennoyalı Hüseyin
Yunan basınında bildirildiBasın haberlerinde verilen
Ali Kamirali 20 okka
ğine göre 12 adaların. Yunan tafsilâta göre Almanyada ihra
zeytin
hırsızlığından
idaresine geçişinin yıldönümü cat son 2 yıl zarfında yüzde
Z. Nuri DAĞDAŞ
dolayı Lârnakada üç
münasebetile Atinada gösteri- 50 nisbetinde artmış bulunbafta hapse mahkûm
"Dağ yürür mü?„ diyeceksiniz. Bu âlemde, ne
ler yapılmasına Yunan hükü- maktadır. Almanyada henüz
olmuştur,
kadar olmıyacak şeyler oldu; gözlerimiz olanları haymetince müsaade edilmemiş- umum işçilerin yüzde 12 sine
ranhUa gördü. Gördü de alıştı bile. Alıştı ya... Daıha
Başdespot Okulda!
tir. Rumca "Vıma" gazetesi tam saatli iş verilmediği haldün tayyareden korkan insanoğlu, bugün onun güBaşdespot
Bay Mabu mesele hakkında şunları de geçen 1951 de Amerika ile
rültüsünü bir müzik sayıyor... Hem de koltuğuna otukarios
Lef
koşada
Ay
yazmaktadır:
İngiltereden sonra Almanlar
rup zaman denen fırsatın her şeyinden inceden ince.
Andoni
ilk
okuluna
gi"12 adaların yıldönümü mü ihracatta üçüncü yeri işğal etyc faydalanmıya kalkıyor. Radyo için'IBu da neymiş"
derek
sınıfları
gezmiş
nasebetile Atina halkı nüma- mişlerdir. Mamafih, Almanlar
diyenler; kulaklarını radyonun çeşitli ses ııiymetlerinve bazı dersleri takip
yiş yapmaktan menedilmiştir. makine ve alet gibi siııai maden ayıramıyorlar. "Küften ilâç,, lâfını duyanlar, as.
ederek öğrencileri takÇiiıikü, bu vesile ile Yunan mulât ihracında birinci gelr.mızda her derde büyük bir deva olan penisiline baş
dis
etmiştir.
halkının Kibrisin ilhakı ley- mektedirler.
kabir uözle bakmışlardı. Şimdi bu bakış değişmiştir.
hine de gösteriler yapmasını
850 Ton Şeker
Bu ilâcın adına dili bile dönraiyenler, onu ceplerinden
hükümet arzu etmemektedir ;,
Yugoslâvyada
Hükümet
hesabına
eksik etmiyorlar.
Not: Yunan hükümetinin il
Casusluk
olmak
üzere
Daniellâ
BOZKURT: îlhak
hak propagandalarına yer ver
Nelere alışlrnıyor. Ne modalara alışmadık!.. ÜrkBelgrat'da iki makinist Rus leyhine olan bu türlü Borsard vapuru ile Ma
memesi en makul bir hareket ya leyhine casusluk suçundan
tüğümüz ne kadar çeşitli şeyler vardı... Hepsine şimidi
toplantıları protesto e- ğusa limanına 850 ton
tir. Kıbrıs Rumları bundan ib 18 zer yıl hapse mahkûm oldost diliyle hitaıb ediyoruz.
şeker gelmiştir. Ayni
deriz.
ret almıya çalışmalıdır.
vapurdan
200 ton çidular.
Ga/ı-telerin verdiği haıber doğru ise Cezair de bir
Millî
Yortu
Yeni
Keşifler
*
mento
boşaltıldığı
bildi
datj piliyi pırtıyı toplayıp, eteklerini beline sokup yii- A
Hazırlıkları
rilmektedir.
"Daily ühıonicle" gazeteYunan Çocukları
rümiye başlamış. Yerinde dura dura canı sıkılmış ola- '
Rum gazetelerinde
Bundan önce Yunan çetecak herhalde Veya asrımızın her şeyde tatbik edile. |> sinde bildirildiğine göre uçak
Bin Durak Yeri
gelen "V«'
fikrine uymaık istiyor. Ne fikirle ha- " lar ile tanklar ve otomobiller leri tarafından Yugoslâvya'ya okunduğuna göre 25
Lefkoşanın
muhtelif
reket ederse etsin, dağ yürümiye başlamış. Koşmadığı k i de benzin istihlâkini yüzde 50 kaçırılan Yunan çocukların- Mart millî yortu günün merkez yerlerinde bina razı olahm.
$ nisbetinde azaltan bir cihaz dan 71 rinin Yunaııista'a ia- de adanın her tarafın1 keşfedilmiştir. Ayni gazeteye delerine karar verildiği basın da Rum kulüplerinde sıkletler için durak yeri
Taıbii dağ yürürde üstündekileri . geride bıraıkır S göre yeni keşif cihaza ait ev- haberlerinde bildirilmektedir. törenler tertip edilecek hazırlanmasına başlantir.
Imıştır.
mı? Onları da beraber götürüyor. Ormanlar, çağlıyan t rak Londrada uçak alanında
lar, çayırlar, mağaralar, kayalar, hayvanlar, böcekler..
Batan Vapur
mucidin çantasından aşınlmış
Belediye Yardım
Her şeyi ile...
f , tır. Mucid, Lbndraya Telâviv BU GÜNKÜ ANKABundan önce Mağuİstedi
sa
civarında
ikiye
bölü
Üstirndekiler ne ise... Ya önündekiler. Gazetedeki
den gitmiştir.
Son
yağmurlar
esnaRA RADYOSUNUN
haberde belirtildiğine göre dağ, önünde ne varsa o n . §
nerek
batmış
olan
Parsında
Maraşta
evleri
Kıbrısta
PROGRAMI
lan sökmiye; ortadan kaldırmıya, yahut daha ileri j§
lock Hull vapurunun hasara uğrıyan fakirle
Telefon Tesisleri
7.28 Açılış ve Program.
sürmiye başlamış.
|j
pek
yakında yüzdürüle re yardım edilmesi için
Gazete haberlerine
göre 7.30 M. S. Ayarı.
rek
kurtarılacağı
ümit Mağusa Belediyesi ikin
Şaıka bir yana... İşi biraz ciddiye alırsak hemen | | "Cable & VVireless" şirketinin 7.31 MÜZİK.
edilmektedir.
j ci reisi Mr. Savvidis Ka
"Aman Yarabbi,, demekten kendimizi alamayız. De- f genel müdürü Mr. Nichol ya- 7.45 HABERLER.
!za
mek dağda ha... Hüseyin Rahmi Gürpınar, öteki dün j j kında Kıbrısa gelerek telefon 8.0P MÜZİK.
Zehirlenme
Komiserine müraca\ava göçmemiş olsaydı, hemen bir roman çıkarırdı bu A tesis sistemleri hakkında ilgili 8.28 Hava Raporu.
Zehirlendiğinden do-i^
Zarar mik.ıo>zudan. "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,, p hükümet makamları ile temas 8.30 MÜZİK.
layı Lefkoşa hastahane t a n n ı n 4 8 0 h r a olduğu
9.00 Günün Programı.
romanını kuyruklu yıldız konusunda uydurulmuş bir i larda bulunacaktır.
sine kaldırılan 45 yaş- bildirilmektedir.
12.15
13.15
Asker
Saati:
haberin tesiriyle yazmıştı. Dağın yürümesi masaldan f j
Beynelmilel Terziler
larında bir adamın sıhİthalât İhracat
12.15 Memleketten Sdâtn.
çok gerçeğin ta kendisi olduğu için bu konudaki eser M
Birliği
hî durumunun tehlikeli Resmî
i herîıalde daha canlı bir şey olurdu.
12.20
Memlekete
Selâm.
Avrupada 13 memleketin
olduğu bildirilmektedir göre geçen istatistiklere
12 3 0 T ü r k
1951 yılında
Kahramanlığı.
Eh!.. Bu dünyada çok şeyler gördük.. Daha da a gelecek Temmuzda lsviçrede
Hırsızlık
adamızda
ithalât
ile ihneler göreceğiz. Hele yürüyen dağı da işittikten son. i toplanacak mümessilleri ara- '12.45 MÜZİK.
Londrada
bulunduracata
ait
kıymetler
ra...
v sında beynelmilel bir terziler 13.00 HABERLER
ğu günlerde meçhul şöyledir:
13.15 MÜZİK.
Birliği kurulacaktır.
kimseler Lefkoşada Mr ithalât
jKT^Mfr^"'"
'
^^
' ' *
13.30 Öğle Gazetesi.
£19,248,669
Arthur
Isaye'nin amba İhracat
Synthetic Morfin
13.45 MÜZİK.
14,645,625
Lise Mezunlar Kurumu
I.EYMOSVNDAN
M.S.G.
Ameriıkada 2 kimyager tara 14.00 Hava Raporu, Akşam rından 73 lira kıymeAyni
yıl
zarfında
İnBafalçnhğından:
tinde
yatak
takımı
ile
fından
Synthetic
morfin
imali
Programı
ve
Kapanış.
giltereden
adamıza
itDoğan Güneşin
bir karyola ve bir dolap hal olunan ve Kıbrıstan
ne muvaffak olunduğu basın 16.58 Açılış ve Program.
ÇAĞRI
Hasılatı
çalmışlardır.
haberlerinde bildirilmektedir. 17.00 MÜZİK.
İngiltereye ihraç olu8.3.52 de Doğan Güneş taMecmua, gezi, eğlence ve
17.30
Serbest
Saat.
nan
malların kıymetleDavar Hırsızlığı
rafından verilen müsamerede diğer kolların, ihtiyacı karşıŞeker İstihsali
17.45
MÜZİK.
ri
şöyledir:
Resmi rakamlara göre 1952
£27-7.0 elde edilmiştir.
Ayakebirde meçhul
layacak şekle konulması için,
İthalât
£7,450,472
Masraf
£ 1 9 16 5 i 16 Mart, 1952 Pazar günü öğ yılına ait dünya şeker istihsa- 1 8 - 2 0 KONUŞMA.
kimseler Bay Cemal
18.30 MÜZİK.
İhracat
2,762,070
li
36,915,000
ton
talimin
edilTemiz
7 10
Mustafanın
ağılından
leden evvel saat 11 de Mezun
Orta okul için
2 10 0 lar Kurumu Lokalinde, Genel meşktedir. Bu miktar 1951 de 19.00 HABERLER.
150 lira kıymetinde 32
19.15 Tarihten Bir Yaprak. kuzu çalmışlardır.
Atina Radyosunda
Kulüp için
5 0 3 Kurul toplantısı yapılacaktır. 35,735,000 idi.
19.20 MÜZİK.
Konuşma!
Orta okul laboratuvarı için
Not: Tiirlkiyede bu yıla ait
Bütün üyelerin belirki saTavuk Hırsızlığı
19.45 Radyo ile İngilizce.
Lefkoşada
münteşir
verilen yüzde 20 den fazla
atıta gelmeleri saygı ile reca şeker istihsalinin tutarı 186 20.00 MÜZİK.
Maraşta meçhul kim "Etnos" gazetesinde ilolan £2-10 Leyuıusun Yoksul
bin tondur. Evelki yıllara nisounur.
seler Bay Tavlû Hacı- hak meselesi ile ilgili
20.15 Radyo Gazetesi.
lara Yardım Kurumu Sekrebeten yüzde 37 nisbetinde bir
pavlinin
evinden 5 ta- uzun bir yazının Pante
20.30 MÜZİK.
teri Bay Rağıp Gülboya tes.
artış kaydedilmiştir.
vuk
çalmışlardır.
21.00 KONUŞMA.
li Bistis tarafından Yu
lira edilmiştir.
İzmirde
21.45 MÜZİK.
nan
rodyosunda yapıGece Hırsızları
Tütün Stokları
Burunlu Biçak Taşıdı
21.30 Hazırcevap Adam.
lan
bir
konuşma olduLârnakada gece hırYıllardanberidir ilk defa oPlâdan ikalı olup şimdi Ay21.45 MÜZİK.
ğu
iddia
edilmektedir.
sızları Varkes Karaoğlarak bu sene İzmirde stoklan
tumada bulunan Turgut Ce22.00 KONUŞMA.
laniyanın evinden 12 li- BOZKURT: Hükü|tTiış bulunan tütünlerin hepsi
mal Bvdimde bir düğüntte ka
22.15 MÜZİK.
ra kıymetinde harman metin dikkat nazarını
nuna aykırı burunlu biçak ta- TAKSİ YAZIHANESİ de şimdiden satılmış bulun- 22.45 HABERLER.
makinesine ait bir alet çekeriz. Panteli Bisti
maktadır.
Sidiği için Leymosun Kaza
23.00 KONUŞMA.
Lüks
Otomobilleriyle
çalmışlardır.
"Etnos" gazetesinin es
mahkemesi tarafından bir se.
Kaza Kurbanları
23.05 Program ve Kapanış.
ki başyazarı olup bun»e hapse mahkûm olmuştur.
Servise Hazırdır.
Sahipsiz Eşya
Geçen 1951 yılında FranPlâtres ve Paramal
önümüzdeki Pazar dan bir kaç yıl önce ada
sada otomobil kazalarından
Tüfek Attılar
Cinayetleri
günü Lefkoşada mer- dan sürgün edilmişti.
Anoyirah Mehmet Kadir man 25 lira ve Kallikos ruh- 4,583 kişi ölmüştür.
^ Plâtres ile Parama!kez polis istasyonunda
Kıbrıs Otelleri
Osman ve And re as Chrıstodo satsız yanında tüfdk bulundur
14 Milyon
cinayetlerine ait polis olan sahipsiz eşyalar a- 1951 istatistiklerine
ulo Kalinos sarhoş okhıîkları duğu için Leymosun Kaza
îngilterede pasif savunma tahkikatının devam et
rasında Kadın ve Er- göre Kıbrısta 81 ruhsat
halde köy dahilinde tüfek at- mahkemesi tarafından 30 lira t e l l â l ı n a tahsis edilen para- mekte olduğu bildiri!
kek kol saatları da bu- lı otellerdeki yatak sa«
tıklan için Mdıraet Kadir Os(cezaya mahkûm olmujlardıt İnin tutarı 14,195,380 liradır. I m e k t e d İ r .
lıınmaktad^ O J W /
VByjs» 3>716 dır. » a a m u u
Yürüyen Dağ
'
basindan
SAYFA S
mm
2724
rIfat a m ı
SAYFA 4
BOZKURT
PERŞEMBE, 13 MARl
Evlenme Kanununu
Tadil Eden Kanun
Tasarısı
H0LLYW00D ve KOMÜNİZM
Dünkü Çarşamba günkü
Resmî Gazetede neşredjlen yu
karıdaki Kanun Tasarısının
esbalbımuciıbesi Tasarıda göste
rildiğine göre şöyledir:
" H e r ne kadar Müstemleke
Müsteşarı tarafından Evlenme Şahadetnamelerinin tasdikli kopyaları çıkarılmasına
dair Aslî Kanunda sarahat
mevcud ise de, bu gibi kopya
lar için her hangi bir harç
ödenmesine dair sarahat yoktur. Bu K a n u n Tasarısının ga
yesi, o gibi her şahadetname
kopyası için iki şilin bir harç
ödenmesini mümkün kılmaktadır.
Bir zamanlar Hollyvvood | da altı h a f t a ücretsiz kalan
stüdyoları çevirdikleri filmler Tyrone Power nihayet stüdle Nazi ve Faşis rejimlerinin yosunun görüşünü kabul etiçyüzünü bütün çıplaklığıyla mek zorunda kaimıştır. Aktör
Ortaya koymuşlardı. Şimdi ay anlaşmazlık mevzuu olan (Ly
ni şekilde komünist rejiminin dia Bailey) isimli filminde
de içyüzünü göstermek gaye- A nn Rlythle oynamaktadır.
Sahip olduğu masraflı at hasiyle harekete geçmişlerdir.
raları
dol ayisiyle yakında Bet.
Hollyvvood idarecileri dety'nin
de ya perdeyi ve bu
mokrasi dünyasının komünist
dünyaya karşı moral bakım- lüksünü terkedeceği veya stüd
dan çok kuvvetli olduğunu ka yosuna baş eğeceği söylenmek
bul etmekle beraber demir tedir.
perde arkasını daha iyi tanıFilm çevirmeği kendi dile.
mak lüzumunu da belirtmek- ğiyle tenkeden son yıldız H e "Kanun tahtinde alınabilen
tedir.
dy Lamanr olmuştur. Perdede diğer her hangi bir harçta de
Bu bakımdan komünistlerin sanat Ve şahsiyetinden ziyade ğişiklik yapılmamıştır."
İzmir Fuarında bir incilik kazanan
Amerika'daki çalışmalarını a- hareketsiz güzelliğiyle 2 yıl
çıklamak gayesiyle iki büyük kalabilmiş olan bu aktris son
film yapmışlardır. Bunlardan zamanlarda zengin bir gece
ilk John Agar'la Janis Car- kulübü sahilbiyle (dördüncüter'in oynadıkları
(Ben Bir sü) evlenmiştir. Filmciliği bir
Komünistim)
isimli filmdir. sanat ve kültür gösterişinden
Bu eserde gençleri Komünist ziyade güzelliğini teşhir vasıta
i Parfüm ve Losyonunu her satıcıdan ısrarla isteyiniz.
Partisine üye olan bir Ameri- sı olarak kabul eden yıldız be
Kazalardan alâkadar olanlar müracaat etsı
kan ailesine bu rejimin getir- yaz perdede daima profesyodiği felâketler tasvir edilmek- nel bir güzel olarak kalmış ve
bilhassa rejisör ve yazarlar aBU GÜN DOĞANLARIN
tedir. (
rasınlda
çolk
fazla
düşman
kaYILDIZ FALI
Eski bir komünist olan ve
Girne Caddesi No.
sonradan kendi arzusuyla par zanmıştır.
13 Mart. —Bu gün doğanlar
P.O.
Tanınmış aktör Alan Ladıd sağlam kimselerdir. Yüksek
tiden nefret ederek ayrılan ak
Lef
tür Sterling Hayden de ( G ü - senel'erdenıberi çalıştığı Para- vicdanları vardır. Bir çok iyi
nahım Neydi) isimli bir film mount Stüdyolarını terkede- kabiliyetlerinin inkişafı ile mu
çevirmektedir. Kendi hayatı rek VVarner Bros, la 15 sene vaffak olabilmeleri için kayıtİnşaat Dairesinin
AÇIKLAMA
Sel Suları
Yıllık Raporu
mevzu olarak alınan bu eser, müddetli bir kontrat imzal? sızlıktan kurtulmalıdırlar.
Bir müddettenberi "İstiklâl"
Alıp Götür
İnşaat Dairesi 1951 yılına gazetesinin "Çizgiler" sütunun
de bir halk idealistinin nasıl' mıştır. Şimdiye kadar çevirdi
ği
filmlerin
hiç
birisi
ziyan
et
ait
Yıllık
Rapftrunu
bu
gün
komünistleştiği ve bilâhare bu
devam ettireceğini söylemişda "Fahri Selen" imzasıyle ya
Mazoto-Softalar
r.eşretmiştir. Rapordan anlaşıl zılar intişar ettiği malûmdur. rindeki köprü sel mI.i
hastalıktan nasıl kurtulduğu mayen aktör her filmi başına tir.
450 bin Lira ücret alacaktır.
gösterilmektedir.
Uzun bir sevişmeden sonra dığına göre sene zarfında çe- Bu yazılarle hiç bir alâkam fından tahrip olundu
Alan
oynıyacağı
filmlerinin
Amerikan halkı aktör Steransızın evlenen Janet Leigh şitli işler için 550 bin lira sarf olmadığını, görülen
lüzum bu yol kesilmiş bulur
mevzuunu
da
kendisi
seçecek
ling Hayden'i gerek h a r p için
ile Tbny Curtis bu hareketle edilmiştir. Bu rakam 1950 yı üzerine açıklarım.
Yukarıdaki ismi
deki mükemmel hizmeti ve ge ve filmin getireceği kazanç ü- ri dolayısiyle stüdyolarından lında sarf olunandan £ 1 6 0
şimdi Alamino-Me
Hikmet
Afif
Mapolar
rekse komite tahkikatı esna- zerinden yüzde lüu hissesine balayı izni alamamışlardır. 1- bin lira daha azdır.
kile gidilmektedir.
Amele, yollar, inşaat, liman
sındaki açık sözlülüğü dolayı- kalacaktır. Aıkıtör her sene ken tki yıldız halen aktörHoward
siyle atfetmiştir. Eski bir ka. di sermayesile de bir film ya- D u f f ' u n Pasifik (kıyısındaki ya lar, ve ıslahat işlerine dair mu
ŞERİK ARANIYOR
münist olan diğer aktör Larry pacaktır.
hsını bir aylığına kiralıyarak fassal malûmatı ihtiva eden
Şahsi işlerimin fazlalığı yüarif ei
Parks'ın d u r u m u henüz meçRita Hayworth bir kaç ay- orada yaşamaya başlamışlar- rapor bir şilin mukabilinde
zünden
idare etmekte olduhuldür.
danberi dinlendiği Reno şeh- dır. Ida Lupino'yla evlenece- hükümet matbaasından elde
taksi YAZİ
ğum film işleriyle gereği nisSon günlerde Hollyvvood'un rini terkederek Hollywood'da ği söylenen aktör Hovvard edilebilir.
betinde meşgul olamadığımeskimiş yıldızları stüdyo idare bir otele yerleşmiştir. Sevimli Duff Okyanusta bir ay devam
Hapislik
dan,
Şirketi daha verimli bir
TEL.
cilerîyle pek kolay anlaşama- yıldız tekrar eski stüdyosu Co edecek olan balina avcılığına
Lefkoşa
sakinlerinşekle
koymak
amacıyle bir kaç
lumbia'da
film
çevirmeyi
arzu
m a d a d ı r l a r . Meselâ son olaçıkmıştır. Yakışıklı aktörü bu
dan Derviş Mustafa Eğ yardımcı arkadaşı ortak al- De Lux Otor
rak Fox Stüdyosü idarecileri etmektedir. Ancak Rita her se tehlikeli seyahatin başlangıcın
lenceli
Bay Cemal Meh mak tasavvurunda olduğumu
kendilerine kontratla bağlı bu ne çevireceği iki filmi için 750 da rıhtımda uğurlayan tek ka
Emre Ams
mede
ait
26 çift kundu- ilgili şahışların * malûmu o l .
lunan Betty Grable ile Tyrone bin lira istemektedir. Stüdyo din, yeni parlayan sarışın yılAsrm
ra çaldığından 4 ay hap mak üzere ilân ederim.
Power'e ücretsizlik cezası tat- eskiden de yıldıza bu ücreti dızlardan Shelley VVinters olLİ
se
mahkûm
olmuştur.
Alâkadarların, müracaat eödemekteydi. Fakat şimdi Ri- muştur. Bu yıldızın da son za
bik etmişlerdir.
Mahkûm
ilâveten
kunderek Şirket şeraitini öğrenH e r iki yıldız da kendileri- ta'nın eski şöhretini kaybetti' manlarda akıtör Farley Gran- duraların sahibine 6.11
meleri
bildirilir.
ne verilen rolleri beğenmedik ği korkusuyla bu şekilde mu. gerle evleneceği söylenmektey şilin tazminat verecekBasıldığı yer Bozkur
Necip Film Sahibi
lirinden refüze etmişler ve ce azzam ücretli bir kontrat öde di.
tir.
Asma Altı I
Necip Mustafa
zaya çarptırılmışlardır. İkisi mekte tereddüt etmektedir.
tafkoşa Arasta Sokak No. 76-78
de şimdilik haftalıklarını ala- 952 den evvel film çevirmiye
Lefkoşa
mamakta ve kontratlı bulun- cek olan yıldız Ali Han'dan
•hoşanısa
dahi
kızları
Yasemin'
dukları için de başka stüdyoin halklarını korumak için olarda çalışamamaktadırlar.
nula
dostane münasebetlerini
Maamafih bu ceza karşısın
ESMEK
Foto. M, Fevzi Akaı
LEMOŞA STADYUMUNDA
St. BARNABAS POLİKLİNİK
St. Barnabas Polikliniğinin St. Barnabas
tepesine yeni inşa edilmiş kendi binalarına naklolunduğu bildirilir.
Poliklinikte hasta ziyareti ö.e. 11-12
arası ve ö.s. 3-6 arasında kabul olunur.
Cossos Sokağı Tel. No. (iki Hat) 2124
Müdüriyetten
< jm dm Jf & *** **
^
Knock-out'un Semi-final Maçı
PAMBÜL0S TUHAFİYE
16.3.52 Pazar günü
MAĞAZASI
Âpoel
Tenzilâtlı Satış
ve
Pezoborikos
Tam Saat 3 te
LIDRA SOKAĞI Nö. 77 LEFKOS
Bu günden 15.3.52 ye kadar Ki
Yünlü Caketler, Elbiseler, Takım,
Eteği, fistan, Plover, Çocuk Ploveri, 3
dm çantaları,
BU ŞANSI KAYBETMEYİN!
Satış maliyet fiatınadır.
Download

O U / i ı V U l ı Hışır isyanında bir sinemahaneyi ateşe veren Nısırlılar