[Zadejte text.]
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
Smluvní strany:
Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát
Sídlo
: Panská 6
110 00 Praha 1
IČ
: 71468781
Evidenční č. ČAK : 12093
(dále jen „advokátní kancelář“)
Klient
Sídlo
Jednající
IČ
:
:
:
:
(dále jen „klient“)
uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o poskytování právních služeb
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek advokátní kanceláře poskytovat klientovi na základě jeho
pokynů právní služby ve všech věcech. Klient se zavazuje zaplatit advokátní kanceláři za právní
služby odměnu podle čl. IV této smlouvy.
2. Právní služby poskytované advokátní kanceláří zahrnují zejména:
- právní porady a konzultace,
- právní rozbory a stanoviska,
1/5
- sepisování smluv a jiných listin,
- zastupování klienta v řízeních před soudy a jinými orgány, jakož i při dalších jednáních.
II.
Podmínky poskytování právních služeb
1. Advokátní kancelář je povinna postupovat při poskytování právních služeb s odbornou péčí.
Advokátní kancelář je přitom vázána právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta,
přičemž je povinna chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Pokud je pokyn
klienta v rozporu se zákonem nebo advokátním stavovským předpisem, není tímto pokynem
advokátní kancelář vázána a je povinna o tom klienta poučit.
2. Advokátní kancelář (její advokáti) se v rámci svého pověření může dát zastupovat jiným
advokátem. Při jednotlivých úkonech může advokátní kancelář (jejího advokáta) zastoupit
advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec advokátní kanceláře.
3. Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dověděla v souvislosti s poskytováním právních služeb (a to i po skončení účinnosti této
smlouvy), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Povinnosti mlčenlivosti ji může zprostit pouze
klient nebo jeho právní nástupce písemným prohlášením; i v tomto případě je však advokátní
kancelář povinna zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností případu zřejmé, že ji klient nebo
jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinnost mlčenlivosti
se vztahuje i na advokátní koncipienty a na jiné zaměstnance advokátní kanceláře.
4. Klient výslovně prohlašuje, že v konkrétní právní věci, jejímž řešením pověřuje advokátní
kancelář, není zastoupen jiným advokátem ani mu jiný advokát neposkytuje v této věci právní
pomoc. Klient se dále zavazuje neprodleně informovat advokátní kancelář o výše uvedených
skutečnostech v případě, že se vyskytnou v budoucnu, tj. o souběhu poskytování právní pomoci
ze strany advokátní kanceláře a jiného advokáta.
5. Klient je povinen poskytovat advokátní kanceláři potřebnou součinnost, spočívající zejména ve
včasném předkládání všech věcí, dokladů, podkladů a informací, které jsou pro advokátní
kancelář nezbytné k řádnému poskytování právních služeb, a které si za tímto účelem u klienta
vyžádá. Vyžaduje-li poskytnutí právních služeb podle této smlouvy uskutečnění právních úkonů
jménem klienta, je klient povinen vystavit advokátní kanceláři nebo jednotlivému jejímu
advokátovi včas potřebnou písemnou plnou moc.
6. Klient bere na vědomí, že úroveň poskytnutých právních služeb je závislá na pravdivosti a
úplnosti údajů poskytnutých a že skutkové informace si advokátní kancelář bez souhlasu klienta
neověřuje.
7. Advokátní kancelář je povinna informovat klienta, jestliže se při poskytování právních služeb
dozví o nových významných skutečnostech, o kterých není klient přímo informován (např.
doručením rozhodnutí nebo dopisu od protistrany), nebo jestliže klient požádá o zprávu o stavu
poskytování právních služeb.
8. Advokátní kancelář je dále povinna bez zbytečného odkladu předat klientovi věci, které za něj
při poskytování právních služeb převzala. Při ukončení poskytování právních služeb je
advokátní kancelář povinna klientovi na jeho žádost vydat bez zbytečného odkladu všechny pro
2/5
věc významné písemnosti, které jí klient svěřil nebo které z projednávání věci vznikly.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy (na základě
důvodů vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona) nebo výpovědí danou jednou smluvní
stranou. V případě výpovědi činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná plynout prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Odměna za právní služby a způsob platby
1. Odměna za poskytované právní služby podle této smlouvy se sjednává v souladu s vyhláškou č.
177/1996 Sb. (advokátní tarif) jako odměna časová ve výši 1.500,- Kč za jednu i započatou
hodinu poskytnutých právních služeb.
2. V případě vzniku nároku klienta na zaplacení nákladů soudního řízení vůči třetí osobě a při
úhradě těchto nákladů k rukám advokátní kanceláře souhlasí klient se započtením takto
uhrazené částky vůči nároku advokátní kanceláře na její odměnu.
3. Advokátní kancelář má vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu výdajů (nákladů) účelně
vynaložených v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy, zejména na
jízdní výdaje (ve výši stanovené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), náhradu za
promeškaný čas ve výši 200 Kč/hod. za cestu mimo území Hl. města Prahy, správní, soudní,
notářské a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady apod. Níže uvedené
náklady nese advokátní kancelář – poštovné, telekomunikační poplatky a bankovní poplatky do
jejich celkové výše 100,- Kč za kalendářní měsíc.
4. Platba odměny za právní služby a souvisejících nákladů podle tohoto článku za uplynulý
kalendářní měsíc se bude uskutečňovat na základě faktury se lhůtou splatnosti 14 dnů. Přílohou
faktury – daňového dokladu bude vždy rozpis poskytnutých právních služeb a vynaložených
nákladů za fakturované období.
5. Advokátní kancelář není plátcem DPH, a proto se k odměně vyúčtované klientovi nepřipočítává
daň z přidané hodnoty.
6. V případě, že je klient v prodlení s platbou částek podle tohoto článku delším než 10 dní, je
advokátní kancelář oprávněna do doby úplné úhrady odepřít poskytování dalších právních
služeb a to v takovém rozsahu, aby tím klientovi nevznikla nenapravitelná újma. V případě, že
prodlení bude přesahovat jeden měsíc, je advokátní kancelář oprávněna od smlouvy odstoupit.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení na adresu klienta (určenou v souladu s čl. VI.
odst. 1).
7. Advokátní kancelář a klient se dohodli, že bude-li předpokládaný rozsah fakturovatelné práce na
jednotlivém případu přesahovat dle zkušeností a znalostí advokáta práci v rozsahu 5 (pěti)
hodin, nezapočne advokátní kancelář s poskytováním právních služeb na takovém případu
dříve, než bude s klientem sjednána jednorázová odměna za veškeré právní služby poskytnuté
3/5
v rámci sjednaného rozsahu celého takového případu.
8. Klient nežádá informace o výši případné mimosmluvní odměny podle vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu).
V.
Ujednání o úschově a správě majetku
1. Ustanovení tohoto článku se použijí v případě, že v rámci poskytování právních služeb
advokátní kancelář převezme od klienta nebo pro klienta peníze, cenné papíry nebo jiný
majetek (úschova) nebo tyto hodnoty pro klienta podle jeho pokynů spravuje.
2. Hodnoty, které advokátní kancelář převzala od klienta na základě této smlouvy k úschově nebo
ke správě, je povinna opatrovat s péčí řádného hospodáře. Případné přírůstky hodnot je povinna
vydat klientovi bez zbytečného odkladu na jeho žádost nebo po ukončení poskytování služeb
podle této smlouvy (resp. po ukončení konkrétního případu). Přírůstky (zejména úroky
připisované na účet advokátní úschovy) spravované nebo uschované peněžité částky do jejich
výše 100,- Kč měsíčně náleží advokátní kanceláři, v takovém případě se úprava podle věty
předchozí neuplatní.
3. Úschova je podle této smlouvy prováděna přímo pro klienta, pokud není písemným dodatkem
stanovena jiná oprávněná osoba.
4. Při úschově peněz je advokátní kancelář povinna sepsat s klientem protokol o převzetí (resp.
vystavit potvrzení), které obsahuje určení výše peněžní částky a měnovou jednotku peněz.
Klient bere na vědomí, že částka peněz přejímaných k úschově nebo vydávaných z úschovy
nesmí v hotovosti přesahovat 15.000 EUR (na bezhotovostní převody se tento limit
nevztahuje).
5. Peníze musí být klientovi vyplaceny bez zbytečného odkladu (nejpozději do pěti pracovních
dnů) po jeho žádosti o jejich vyplacení nebo po ukončení poskytování služeb podle této
smlouvy (resp. po ukončení konkrétního případu).
6. Klient souhlasí s tím, aby peníze v úschově advokátní kanceláře byly použity k úhradě splatné
odměny advokátní kanceláře, a dává tímto souhlas k započtení nároku na odměnu advokátní
kanceláře vůči nároku na vyplacení peněz z úschovy.
7. Při úschově cenných papírů nebo jiného majetku je advokátní kancelář povinna sepsat
s klientem protokol o převzetí (resp. vystavit potvrzení), které obsahuje soupis tohoto majetku.
Tento majetek je advokátní kancelář povinna uložit do bankovní schránky (na náklady klienta),
resp. do trezoru advokátní kanceláře. Advokátní kancelář je povinna vydat tento majetek pouze
klientovi nebo osobě, která se prokáže plnou mocí klienta s tím, že podpis klienta na plné moci
bude úředně ověřen.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré písemnosti si smluvní strany zasílají na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. Každá
smluvní strana je oprávněna písemně sdělit druhé smluvní straně určení jiné poštovní adresy.
4/5
Smluvní strany se zavazují zajišťovat si na takto určené adrese řádné přebírání pošty jim
adresované. Pokud není takto určená adresa výše uvedeným způsobem změněna, má se za to, že
příslušná smluvní strana přebírá písemnosti na tuto adresu zasílané.
2. Tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit a doplňovat a to formou písemných dodatků, které
se stávají její nedílnou součástí.
3. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy, včetně způsobu poskytování právních služeb a odměny za
tyto právní služby, se řídí ve věcech neupravených touto smlouvou zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).
4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky (sudiště Praha) podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení s tím, že každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
V Praze dne _____________2013
V Praze dne________________2013
.........................................................
________________, jednatel
........................................................
JUDr. Ladislav Kolačkovský, advokát
5/5
Download

Smlouva v PDF - advokátní kancelář