Silné a slabé stránky eGovernmentu v ČR
Petr Kučera
Czech ICT Alliance – základní data
• Založena 2005
• 160+ členů: od malých a středních až po
nadnárodní společnosti
• Založena pod patronací CzechTrade
• Zajišťuje proexportní aktivity českých IT
firem
• Podporuje IT start-upy, jejich vstup na
mezinárodní scénu
• Vyhledává investory
• Aktivně spolupracuje s českými
ambasádami, CzechInvestem, CzechTrade
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
2
Zdroj:
ec.europa.eu/
digital-agenda
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
3
Elektronická komunikace se státem
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
4
Jak využíváme registry?
Stav k 30.9.2014
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
5
Dodržujeme zákony?
• Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční
údaje obsažené v příslušném základním registru v
rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle
tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to
aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je
jiným právním předpisem doložení takových údajů
požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat
poskytnutí takových údajů pouze, pokud
– a) nejsou v základním registru obsaženy,
– b) jsou označeny jako nesprávné,
– c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního
údaje, nebo
– d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného
právního předpisu.
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
6
Plány rozvoje
• Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné
správě předložená MV je jistě krok správným
směrem
–
–
–
–
Vytvoření jednoho identitního prostoru
Jeden portál pro fyzické i právnické osoby
Popsaná architektura na úrovni státu i rezortů
Metodiky a pravidla
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
7
Enterprise architektura je víc než IT
Strategie
Business
Architektura
Aplikace a Systémy
Informace a Data
Technická
infrastruktura
Métier
Budoucnost eGovernmentu v ČR
Definuje Enterprise Strategii
Cíle a potřeby
Co udělat a jak.
Business Procesy:
podporují strategii,
definují organizaci
Aplikace podporují Procesy,
Implementují funkce pomocí IT
Informace jsou klíčovým
zdrojem
Ovlivňují celkovou architekturu
Infrastruktura :
-Technické componenty:
servery, sítě, atd.
-Technologie: platformy,
databáze, atd.
20.11. 2014
8
Reálná životní událost jde napříč rezorty
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
9
Co nabízí Czech ICT Alliance?
• Vytvoření diskusní platformy
– Organizaci workshopů a seminářů jako je
tento
– Organizaci setkání s reprezentanty jiných
zemí, které nám mají co dát – viz loňská
návštěva Estonska
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
10
Pár dotazů na začátek diskuse
• Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci, k
efektivnímu řízení vývoje a provozu ICT v ČR.
X
Zákon o státní službě
• Od
nekoordinovaného
řízení
ICT
státu
ke
koordinovanému, postavenému na jednotné architektuře
a jednotných pravidlech.
–
–
–
–
Dokážeme se dohodnout na tom, kdo to bude řídit?
Jaké bude mít postavení ve vztahu k vládě
Jaké bude mít pravomoci?
Za jak dlouho?
• Od nezávislých a nejednotných procesů VS ke
standardizovaným, provázaným, kvalitním, efektivním a
měřitelným službám VS. => Jiný přístup k tvorbě
legislativy!
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
11
Děkuji za pozornost
Michal Zálešák
Executive Director
Petr Kučera
[email protected]
http: //www.czechict.cz
[email protected]
Budoucnost eGovernmentu v ČR
20.11. 2014
12
Download

Silné a slabé stránky eGovernmentu v ČR