Dotace z fondů - Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
pro OBCE, občanská sdružení, zájmová sdružení, církve, podnikatele
1/ Podpora výstavby Pečovatelských bytů
2/ Podpora výstavby Vstupních (startovacích) bytů
3/ Podpora výstavby Komunitních domů pro seniory NOVĚ
Tento dotační titul umožňuje čerpat dotaci do výše 600.000 Kč / 1 pečovatelský byt,
550.000 Kč / 1 vstupní (startovací) byt a 600.000 Kč / 1 byt v komunitním domě.
Max. výše dotace je 200.000 EUR – režim normální „de minimis“ – pro Pečovatelské a Vstupní byty.
Max. výše dotace je 500.000 EUR - režim „SGEI de minimis“ – pro byty v Komunitním domě.
Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby
seniorského věku 65 let+ a u Komunitních domů 60 let+, nebo osoby se zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na
pomoci jiné fyzické osoby, popřípadě pro osoby v nepříznivé sociální situaci /např. svobodné matky s dětmi a
podobně/.
Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba nebo pořízení
bytu za účelem vzniku podporovaných bytů.
Výstavbou se rozumí:
1. novostavba bytového domu
2. stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma
stavebních úprav v rodinném domě
3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rod. domě
4. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy.
Pořízením se rozumí:
1. koupě bytu nebo veřejná dražba bytu, ze kterého vznikne vstupní byt
2. dražba bytu, ze kterého vznikne vstupní byt, podle obč. soudního řádu.
 Podmínkou pro Pečovatelský byt a Komunitní byt je, že pro obec je dostupná alespoň jedna z terénních služeb
soc. péče v okolí - podle § 39, 40, 41 a 43 zákona o sociál. službách a nutnost, aby žadatel o dotaci byl
jediným a bezvýhradním majitelem nemovitosti. /max. velikost bytu je 80m2, u Komunitních domů je max.
velikost bytu 45m2/
 Další podmínkou je, aby žadatel, pokud to není přímo obec, měl souhlas obce s pořízením či výstavbou těchto
bytů a POZEMEK NEBYL V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ!
Výhodou tohoto dotačního titulu je to, že obec nebo subjekt v obci si za relativně zajímavou částku zvelebí objekt,
který bude sloužit ke smysluplnému užívání a má z něho odpovídající nájem. Je možno použít průběžného proplácení
dotace při financování stavby
Předpokládaný příjem žádostí je prosinec 2014 – únor 2015.
Veškeré informace k těmto dotačním titulům Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma!
Mob.: 724 994 559
E-mail: [email protected]
www.dotacnikancelar.eu
mob. : 725 140 000; 725 421 111
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Klazarová
dotační poradce
Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878
Download

zde-leták - Dotační a realitní kancelář