Výroční zpráva
2013
DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
Braunerova 22 180 00 Praha 8
Raiffeisen Bank 2021845001/5500
www.dom-os.cz
DĢŬƵũĞŵĞsƓĞŵ͕ŬƚĞƎşŶĄŵƵŵŽǎŶŝůŝĐĞůljƌŽŬϮϬϭϯƉŽŵĄŚĂƚĂ
ƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚŵůĂĚĠůŝĚŝ͕ŬƚĞƎşǀƐƚƵƉƵũşĚŽǎŝǀŽƚĂďĞnjnjĄnjĞŵşƐǀĠ
rodiny. >EKsKE^<,K^ZhE1KD Michaela Wicki / ƎĞĚŝƚĞůŬĂͬēůĞŶŬĂZĂĚLJKD aƚĞĨĂŶ^ƵŬƵƉͬēůĞŶZĂĚLJKD WĂǀĞůdƵēͬēůĞŶZĂĚLJKD <ĂŵŝůĂ<ůĂƵƐŽǀĄͬēůĞŶŬĂKD <ŽēǀĂƌĂ:ĂƌŽƐůĂǀͬēůĞŶKD ƌĞũĐŚĂsůĂĚŝŵşƌͬēůĞŶŬŽŶƚƌŽůŶşŬŽŵŝƐĞKD :ŝƎşWĞĐŬĂͬēůĞŶŬŽŶƚƌŽůŶşŬŽŵŝƐĞKD KE^<^ZhE1KD^< 15. ϴ͘ϮϬϭϰdZE^&KZDKs>KEKE WZK^W aEKh
^WKEK^dKDʹ pDKds\E|,DKEK^d1͕ŽƉƐ͘ KZ'Ez Michaela Wicki ʹ ƎĞĚŝƚĞůŬĂ͕ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŽƌŐĄŶ Petra Winnette ʹ ƉƎĞĚƐĞĚŬLJŶĢ^ƉƌĄǀŶşƌĂĚLJ sůĂĚŝŵşƌƌĞũĐŚĂʹ ēůĞŶ^ƉƌĄǀŶşƌĂĚLJ WĂǀĞůdƵēʹ ēůĞŶ^ƉƌĄǀŶşƌĂĚLJ WĞƚƌ<ůƵƐĄēĞŬʹ ƉƎĞĚƐĞĚĂŽnjŽƌēşƌĂĚLJ <ĂŵŝůĂ<ůĂƵƐŽǀĄʹ ēůĞŶŬĂŽnjŽƌēşƌĂĚLJ :ŝƎşWĞĐŬĂ-­‐ ēůĞŶ DOM LJůnjĂůŽǎĞŶǀƌŽĐĞ 1997. ,ůĂǀŶşŵƉŽƐůĄŶşŵũĞ͗ BƵĚŽǀĄŶşĨƵŶŬēŶşĐŚƉƌǀŬƽĂƐƚƌƵŬƚƵƌǀƐLJƐƚĠŵƵƉĠēĞ ŽĚĢƚŝĂŵůĂĚĠůŝĚŝďĞnjƌŽĚŝŶŶĠŚŽnjĄnjĞŵşǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐe. sLJŚůĞĚĄǀĄŶşĂnjĂǀĄĚĢŶşŶŽǀljĐŚ poznatkƽ njĞǀƌŽƉƐŬljĐŚŝũŝŶljĐŚnjĞŵş͘ sLJƚǀĄƎĞŶşĂŽǀĢƎŽǀĄŶşŝŶŽǀĂƚŝǀŶşĐŚƉŽƐƚƵƉƽĂŵĞƚŽĚ ƉƌĄĐĞ. WŽƐŬLJƚŽǀĄŶş ƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďLJnjĂŵĢƎĞŶĠŶĂƉŽĚƉŽƌƵŵůĂĚljĐŚůŝĚş͕ŬƚĞƎşŵĂũşŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŶĞďŽ
ŶĞǀLJŚŽǀƵũşĐşƌŽĚŝŶŶĠnjĄnjĞŵşĂƉŽƚƎĞďƵũşƐĞŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶŝƚ͘ 1 WŽƐůĄŶşKDhĂƷƐƉĢƓŶĄƌĞĂůŝnjĂĐĞŵLJƓůĞŶĞŬĂƉƌŽũĞŬƚƽǀƉƌĂdžŝďLJůĂŽĐĞŶĢŶĂ͗ KƌŐĂŶŝnjĂĐş^,K</ŶƚĞƌĂŶĂƚŝŽŶĂů͘ sljďŽƌĞŵĚoďƌĠǀƽůĞ-­‐ ŶĂĚĂĐşKůŐLJ,ĂǀůŽǀĠ Historie DOMU 1997 zĂůŽǎĞŶşŽƌŐĂŶŝnjĂĐĞ ϭϵϵϵŽƚĞǀƎĞŶşŽŵƵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJǀWƌĂnjĞϴ ϮϬϬϬŽƚĞǀƎĞŶşƚƌĠŶŝŶŬŽǀĠĚşůŶLJ:K ϮϬϬϬnjĂŚĄũĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵWƌŽŵĢŶĂ ϮϬϬϰŽƚĞǀƎĞŶşŽŵƵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJǀWƌĂnjĞϮ ϮϬϬϱnjĂŚĄũĞŶşƉƌŽũĞŬƚƵEĞũƐƚĞŶĂƚŽ ƐĂŵŝƉŽĚƉŽƎĞŶĠŚŽnj^&:Wϯ ϮϬϬϲǀnjŶŝŬŬŽŵƉůĞdžŶşŚŽŵŽĚĞůƵƐůƵǎĞďƽŵŽƚĞǀƎĞŶljĐŚŵŽǎŶŽƐƚş ϮϬϬϵϭϬ͘ǀljƌŽēşŽƚĞǀƎĞŶşKDh ϮϬϬϵ^ůƵǎďLJƉŽƐŬLJƚŽǀĂŶĠƉƌŽƓůLJƉƌŽĐĞƐĞŵƐĞďĞŚŽĚŶŽĐĞŶş͘ snjŶŝŬůĂŶŽǀĄŬŽŶĐĞƉĐĞŽŵƵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJKDϴ͘ 2010 KDnjĂŚĄũĞŶşĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽ projektƵŶĂnjǀĂŶĠŚŽ DŽǎŝǀŽƚĂďĞnjƌŝnjŝŬĂ͘ DOM ƷƐƉĢƓŶĠĂďƐŽůǀŽǀĄŶş/ŶƐƉĞŬĐĞŬǀĂůŝƚLJƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďD'h,DW͘ 2011 PoskytŽǀĄŶş ƐůƵǎďLJƐĞ njĂŵĢƎĞŶşŵŶĂŵůĂĚĠŬůŝĞŶƚLJ͕ŬƚĞƎşƚƌƉşǀşĐĞŽďƚşǎĞŵŝƉƎŝnjĂƎĂnjĞŶşĚŽ
ǎŝǀŽƚĂ͘ KDũĞēůĞŶĞŵŽĚďŽƌŶĠƉůĂƚĨŽƌŵLJnjĂŵĢƎĞŶĠŶĂƚĞƌĂƉŝŝƉŽƌƵĐŚĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƵĂŬŽŵƉůĞdžŶşŚŽ
ǀljǀŽũŽǀĠŚŽƚƌĂƵŵĂƚƵ^dZ͘ 2012 ZĂŚĄũĞŶş novĠŚŽ programu KD>EK͘WƌŽŐƌĂŵũĞƵƌēĞŶŵůĂĚŝƐƚǀljŵǎŝũşĐşŵǀ ŽŚƌŽǎƵũşĐşŵ
ƌŽĚŝŶŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 2013 ĂŚĄũĞŶş novĠŚŽ programu DOM ʹ IN (INSPIRACE) sLJƚǀŽƎĞŶşŶŽǀĠŚŽůŽŐĂĂŐƌĂĨŝĐŬĠƉŽĚŽďLJKDh͘ ĂŚĄũĞŶşŶĂǀLJƚǀŽƎĞŶşŶŽǀĠǁĞďŽǀĠƉƌĞƐĞŶƚĂĐĞKDh͘ STRATEGIE 2012 -­‐ 2014 WŽƐŬLJƚŽǀĄŶşĂƌŽnjǀŽũŬŽŵƉůĞdžŶşŵƉƌŽǀĄnjĂŶljĐŚƐůƵǎĞďĂƉƌŽŐƌĂŵƽ sLJƚǀŽƎĞŶşĂnjĂǀĞĚĞŶşŶĄƐƚƌŽũƽƉƌŽŵĢƎĞŶş ƉƎŝŵĢƎĞŶŽƐƚi a efektivity ƐůƵǎĞď /ŶĨŽƌŵŽǀĄŶşlaickĠ a odbornĠ ǀĞƎĞũŶŽƐƚi 2 W\,>^>h A WZK'ZDpW\1DWZ TYKADLO KĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş͘ ŵďƵůĂŶƚŶşƉƌĄĐĞƐŵůĂĚljŵŝůŝĚŵŝǎŝũşĐşŵŝŵŝŵŽƌŽĚŝŶƵ͘ pDEWp>^dzKDϴ PŽďLJƚŽǀĄƉĠēĞnjĂŵĢƎĞŶĄŶĂƉƐLJĐŚŽƐŽĐŝĄůŶşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝŵůĂĚljĐŚůŝĚş po ƵŬŽŶēĞŶşƷƐƚĂǀŶşƉĠēĞŶĞďŽǎŝũşĐşĐŚŵŝŵŽĚLJƐĨƵŶŬēŶşƌŽĚŝŶƵ͘ pDEWp>^dzz>K /ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşďLJĚůĞŶşƐƉŽũĞŶĠƐĂƐŝƐƚĞŶĐşĂƉƐLJĐŚŽƚĞƌĂƉŝş͘WƎĞĚĞǀƓşŵƉƌŽƷƐƉĢƓŶĠ absolventy DPC DOM8, ĂůĞŝũŝŶĠŵůĂĚĠůŝĚŝĐşůŽǀĠƉŽƉƵůĂĐĞ͘ JOB ^ŽĐŝĄůŶşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞƉƌŽŵůĂĚĠůŝĚŝĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJĂĚĂůƓşŵůĂĚĠůŝĚŝnjŶĞǀljŚŽĚŶĢŶĠŶĂ trhu ƉƌĄĐĞ͘ WŽƌĂĚŶĂǀƐŽĐŝĄůŶşĂƉƌĂĐŽǀŶşŽďůĂƐƚŝ͘ dƌĠŶŝŶŬŽǀĠƉƌŽŐƌĂŵLJ ^ŽĐŝĄůŶşĨŝƌŵĂ<ŽƓĄƌĂ͘ DOMLANO ŵďƵůĂŶƚŶşŝƉŽďLJƚŽǀljƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽŵůĂĚŝƐƚǀĠǎŝũşĐşǀ ŽŚƌŽǎƵũşĐşŵƌŽĚŝŶŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ DOM IN /ŶƐƉŝƌĂƚŝǀŶşƌŽnjǀŽũŽǀĠĂŬƚŝǀŝƚLJƉƌŽŬůŝĞŶƚLJĂƉƌĂĐŽǀŶşŬLJKDh͘ s1/E&KZD1K^>h,WZK'ZD, DOM TYKADLO ͬKĚďŽƌŶĠƐŽĐŝĄůŶşƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş WK^>E1 EĂǀĄnjĂƚƐ ŵůĂĚljŵŝůŝĚŵŝĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJǀēĂƐ kontakt, pƎşƉĂĚŶĢǀnjƚĂŚƐƉŽůƵƉƌĄĐĞ. Poskytovat ũŝŵŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚƉŽŵŽĐŝĂƉŽĚƉŽƌLJ ĂnjƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĂƚĚĂůƓşƐůƵǎďLJ͘ 1> ǀLJƓŽǀĂƚŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚŝŶƐƚŝƚƵĐşŝũĞĚŶŽƚůŝǀljĐŚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůƽ ŽƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJĂŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚƉŽŵŽĐŝĂƉŽĚƉŽƌLJ͘ 3 ǀLJƓŽǀĂƚŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞŵůĂĚljĐŚůŝĚşnj ĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJǀ ĚŽďĢ͕ŬĚLJũƐŽƵǀ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝĂƉƎŝƉƌĂǀƵũşƐĞ
ŶĂŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢŶş͕ƚĞĚLJēĂƐŽǀĢĚƎşǀ͕ŶĞǎƉŽĐşƚşĂŬƵƚŶşŶŽƵnjŝ͘ ĨĞŬƚŝǀŶĢƉŽŵĄŚĂƚŽƐƚĂƚŶşŵŵůĂĚljŵůŝĚĞŵnj ĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJǀ ĂŬƵƚŶşŶŽƵnjŝ͘ ǀljƓŝƚƉŽƌŽnjƵŵĢŶşŬůŝĞŶƚƽ ŶĂďşĚĐĞƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďKDU ĂŽƐƚĂƚŶşĐŚƉŽƐŬLJƚŽǀĂƚĞůƽ͘ \1E1 Ambulance: DOM, Braunerova 22, Praha 8 d|D Ing. Michaela Wicki ʹ ǀĞĚŽƵĐşƐůƵǎďLJ͕ŽĚďŽƌŶĄƉƌĂĐŽǀŶŝĐĞ DŐƌ͘ZĂĚŬĂZĞŝƐĐŚůŽǀĄ ʹ ƐŽĐŝĄůŶşƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ Dhƌ͘,ĞůĞŶĂ&ŝƓĞƌŽǀĄ-­‐ supervizorka pDEWp>^dzDOM 8 WK^>E1 WŽƐůĄŶşŽŵƽŶĂƉƽůĐĞƐƚLJKDũĞƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚŬůŝĞŶƚLJ͕ĂďLJĚŽƐĄŚůŝƐǀljĐŚŽƐŽďŶşĐŚĐşůƽĂ
ƷƐƉĢƓŶĢƐĞŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶŝůŝ͘ 1>Ks^<hW/E ĄŬůĂĚŶşĐşůŽǀŽƵƐŬƵƉŝŶŽƵũƐŽƵŵůĂĚşůŝĚĠ, ƵŶŝĐŚǎ ŽƐŽďŶşŚŝƐƚŽƌŝĞ͕ƉƐLJĐŚŝĐŬljƐƚĂǀ͕ǎŝǀŽƚŶşƐƚLJů
a ƐŽĐŝĄůŶşŶĄǀLJŬLJŵŽŚŽƵǀĠƐƚŬ izolaci od sƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕Ŭ ŽƐĂŵĢůŽƐƚŝ͕ēŝŬ ũĞĚŶĄŶş͕ŬƚĞƌĠ
ŽŚƌŽǎƵũĞũĞƐĂŵŽƚŶĠŶĞďŽƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͘ 1> V ƌĄŵĐŝŬĂǎĚŽĚĞŶŶşƐƉŽůƵƉƌĄĐĞWƐŬůŝĞŶƚLJ͕ũĚĞŽŶĂƉůŶĢŶşƚĢĐŚƚŽnjĄŬůĂĚŶşĐŚĐşůƽ͗ hǎŝǀŝƚƐĞ a bydlet ŶĄƚƐǀĄƉƌĄǀĂĂƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ WŽƌŽnjƵŵĢƚƐŽďĢŝĚƌƵŚljŵ hŵĢƚǀLJŚůĞĚĂƚĂǀLJƵǎşƚƉŽŵŽĐ \1E1 DOM 8 / ƽŵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJ Braunerova 22, 180 00 Praha 8 Kapacita 9 ŵşƐƚƉƌŽŵƵǎĞĂǎĞŶLJ ƽŵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJƉŽƐŬLJƚƵũĞůĞǀŶĠũĞĚŶŽĚƵĐŚĠĚůŽƵŚŽĚŽďĠƵďLJƚŽǀĄŶşƐƉŽũĞŶĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş
ƉĠēşŽŬĂǎĚĠŚŽŬůŝĞŶƚĂƉŽĚůĞũĞŚŽƉŽƚƎĞď͘ <ůŝĞŶƚŝďLJĚůşŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĢǀďLJƚŽǀĠďƵŸĐĞĂƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũşƐĞƐǀljŵƉƌƽǀŽĚĐĞŵʹ ƐŽĐŝĄůŶşŵ
terapeutem. 4 d|D Ing. Michaela Wicki ʹ ŵĂŶĂǎĞƌŬĂ͕ŽĚďŽƌŶĄŐĂƌĂŶƚŬĂ /ǀĞƚĂsůĄƓŬŽǀĄ ʹ ǀĞĚŽƵĐşDPC, ƐŽĐŝĄůŶşƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ Mgr. ĚĞŶŬĂĂƌƚŽƓŽǀĄʹ ƐŽĐŝĄůŶşterapeutka MgA. WĞƚƌ,ĄũĞŬ ʹ ƉƌŽǀŽnjŶşƉŽŵŽĐŶljƉƌĂĐŽǀŶşŬ Ak soch. aƚĞĨĂŶ^ƵŬƵƉ ʹ ƉƌŽǀŽnjŶşƉŽŵŽĐŶljƉƌĂĐŽǀŶşŬ :ŝƎşĞƌŶlj ʹ ƉƌŽǀŽnjŶşƉŽŵŽĐŶljƉƌĂĐŽǀŶşŬ Dhƌ͘,ĞůĞŶĂ&ŝƓĞƌŽǀĄ -­‐ supervizorka BYDLO / DƽŵŶĂƉƽůĐĞƐƚLJ BYDLO je program͕ŬƚĞƌljƌŽnjƓŝƎƵũĞŬĂƉĂĐŝƚƵ ďLJĚůĞŶşǀƌĄŵĐŝKDh ĂĚŝĨĞƌĞŶĐƵũĞĨŽƌŵƵƉŽĚƉŽƌLJƉŽĚůĞŵşƌLJƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚŝŬůŝĞŶƚƽ͘ :ĞnjĂůŽǎĞŶljŶĂďĄnjŝďLJĚůĞŶşŶĂƉƽůĐĞƐƚLJ͕ŶĂƌŽnjĚşůŽĚĚŽƐƵĚƉƌŽǀŽnjŽǀĂŶljĐŚnjĂƎşnjĞŶş ;Žŵƽ
ŶĂƉƽůĐĞƐƚLJͿz>KnjŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞŬůŝĞŶƚŝďLJĚůşǀƐĂŵŽƐƚĂƚŶljĐŚďLJƚĞĐŚ͘ V roce 2012 bylo v provozu ϱďLJƚŽǀljĐŚďƵŶĢŬ͘ DOM BYDLO :ĞēŶĄϰ͕ϭϮϬϬϬWƌĂŚĂϮ (4 ďƵŸŬLJͿ sĞůŬŽŵĞƚƌĄǎŶşďLJƚƉƌŽŶĂũĂƚljŽĚDĢƐƚƐŬĠēĄƐƚŝWƌĂŚLJϮ DOM BYDLO ůĂŶŝĐŬĄϭϳ͕WƌĂŚĂϮ;ϭďƵŸŬĂͿ LJƚƉƌŽŶĂũĂƚljŽĚƐŽƵŬƌŽŵljĐŚŵĂũŝƚĞůƽĚŽŵƵ͕ŵĂůĄŐĂƌƐŽŶŬĂ. d|D Ing. Michaela Wicki ʹ ŵĂŶĂǎĞƌŬĂ͕ŽĚďŽƌŶĄŐĂƌĂŶƚŬĂ Bc. Iva RambŽƵƐŬŽǀĄ DŐƌ͘ZĂĚŬĂZĞŝƐĐŚůŽǀĄ Dhƌ͘,ĞůĞŶĂ&ŝƓĞƌŽǀĄ ʹ supervizorka PROJEKT LANO WK^>E1 ZLJĐŚůĄƉŽŵŽĐ͕ďĞnjƉĞēş͕ƐƚĂƌƚĚŽǎŝǀŽƚĂ͘ 1> WƌĞǀĞŶĐĞĚĂůƓşŚŽŽŚƌŽǎĞŶş WŽƐŬLJƚŶƵƚşďĞnjƉĞēŶĠŚŽŵşƐƚĂ >ĠēďĂŶĄƐůĞĚŬƽĚĢƚƐƚǀşǀ ĚLJƐĨƵŶŬēŶşŵƌŽĚŝŶŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ snjĚĢůĄŶş͕njĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ƌŽnjǀŽũĚŽǀĞĚŶŽƐƚş d|D Ing. Michaela Wicki -­‐ ŽĚďŽƌŶĄŐĂƌĂŶƚŬĂ͕ǀĞĚŽƵĐş 5 DŐƌ͘ĚĞŶŬĂĂƌƚŽƓŽǀĄʹ ƐŽĐŝĄůŶşƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ DŐƌ͘ZĂĚŬĂZĞŝƐĐŚůŽǀĄ Mgr. Pavel Kholl Dhƌ͘,ĞůĞŶĂ&ŝƓĞƌŽǀĄ-­‐ supervizorka DOM JOB ͬ^ŽĐŝĄůŶşƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐĞ WK^>E1 WŽƐůĄŶşŵƉƌŽŐƌĂŵƵ:KũĞƉƎŝƉƌĂǀŝƚŶĞnjĂŵĢƐƚŶĂŶĠŵůĂĚĠůŝĚŝnjĐşůŽǀĠƐŬupiny pro ƐĂŵŽƐƚĂƚŶljǎŝǀŽƚǀĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂƷƐƉĢƓŶĠnjĂƉŽũĞŶşŶĂƚƌŚƉƌĄĐĞ 1> ŽďƎĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬŽǀĂƚŬůŝĞŶƚŽǀLJŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞǀƌŽůŝƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽĚŽƐƉĢůĠŚŽ ŽďēĂŶĂ a ƉƌĂĐŽǀŶşŬĂ͘ ƵĚŽǀĂƚ͕ƌŽnjǀşũĞƚĂƵƉĞǀŸŽǀĂƚƐŽƵďŽƌǀůĂƐƚŶŽƐƚşĂĚŽǀĞĚŶŽƐƚşƉŽƚƎĞďŶljĐŚ k njĂƉŽũĞŶşĚŽnjĂŵĢƐƚŶĄŶş͘ WŽƌŽnjƵŵĢƚĚƽǀŽĚƽŵŬůŝĞŶƚŽǀljĐŚƐĞůŚĄŶşĂƷēŝŶŶĢŚŽŵŽƚŝǀŽǀĂƚĂpodporovat na ĐĞƐƚĢŬĞ
njŵĢŶĢ͘ WŽĚƉŽƌŽǀĂƚĂnjƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĂƚǀƐƚƵƉŬůŝĞŶƚĂĚŽĚĂůƓşŚŽǀnjĚĢůĄǀĄŶşĂnjĂŵĢƐƚŶĄŶş͘ 1>Ks^<hW/E KD:KƉƌĂĐƵũĞƐŵůĂĚljŵŝŶĞnjĂŵĢƐƚŶĂŶljŵŝůŝĚŵŝ͕ŬƚĞƎşŶĞŵĂũşƌŽĚŝŶŶĠnjĄnjĞŵşĂ jsou ŽŚƌŽǎĞŶŝƐŽĐŝĄůŶşŵǀLJůŽƵēĞŶşŵ͘ hǎŝǀĂƚĞůĠƐůƵǎďLJũƐŽƵŶĞnjĂŵĢƐƚŶĂŶşĂŶĞĚĂƎşƐĞũŝŵnjƌƽnjŶljĐŚĚƽǀŽĚƽ͕ŬƚĞƌĠ ǀLJƉůljǀĂũşnjũĞũich njĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ͕ƉƐLJĐŚŝĐŬĠŚŽŶĞďŽƐŽĐŝĄůŶşŚŽnjŶĞǀljŚŽĚŶĢŶş͕ƵƐƉĢƚŶĂ ƚƌŚƵƉƌĄĐĞ͘ PROGRAMY DOM JOB AGENTURA KĚďŽƌŶljƐŽĐŝĄůŶşterapeut zde poskytuje konnjƵůƚĂĐĞŬůŝĞŶƚƽŵ͕ŬƚĞƎşŵĂũşnjƌƽnjŶljĐŚĚƽǀŽĚƽ
ŽďƚşǎĞƉƎŝnjĂƎĂnjĞŶşŶĂƚƌŚƉƌĄĐĞ͘ D ^dEE1 ^ŽĐŝĄůŶĢĂƉƌĂĐŽǀŶĢƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşĂŬƚŝǀŝƚLJǀĞǀůĂƐƚŶşƎĞŵĞƐůŶĠĚşůŶĢƐƉŽũĞŶĠ s obchodem. ROZVOJ OSOBNOSTI ŬƚŝǀŝƚLJnjĂŵĢƎĞŶĠŶĂƌŽnjǀŽũƐƉĞĐŝĨŝĐŬljĐŚĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚĚŽǀĞĚŶŽƐƚş. WƌŽŐƌĂŵũĞŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚşƉƌŽŐƌĂŵƵD ^dEE1. WƌĂǀŝĚĞůŶĠŬŽŶnjƵůƚĂĐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŵƉƌƽǀŽĚĐĞŵ:K ĂƐŬƵƉŝŶŽǀĠĂŬƚŝǀŝƚLJ͘ 6 JOB CENTRUM -­‐ ZLJďŶĄϮϱ, 110 00 Praha 1. <KaZ-­‐ ZLJďŶĄϮϳ, 110 00 Praha 1. d|D Ing. Michaela Wicki ʹ ŵĂŶĂǎĞƌŬĂ͕ŽĚďŽƌŶĄŐĂƌĂŶƚŬĂ Mgr. Pavel Kholl ʹ ǀĞĚŽƵĐşKD:K͕ƐŽĐŝĄůŶşƚĞƌĂƉĞƵƚ Đ͘sĞƌŽŶŝŬĂWŝĐŚŽǀĄʹ ƐŽĐŝĄůŶşterapeutka Dhƌ͘,ĞůĞŶĂ&ŝƓĞƌŽǀĄ-­‐ supervizorka ^K/>E1&/ZD<KaZ sLJƌĄbş a prodĄǀĄƉƌŽƵƚĢŶĠŚŽnjďŽǎşĂďLJƚŽǀĠĚŽƉůŸŬLJ͘ ^ŽĐŝĄůŶşĨŝƌŵĂ<KaZũĞŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚşƉƌŽŐƌĂŵƵKD JOB. hŵŽǎŸƵũĞƐŝŵƵůŽǀĂƚƉŽĚŶĢƚŶĠƉƌĂĐŽǀŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ǀĞŬƚĞƌĠŵƐĞŬůŝĞŶƚŝƵēşnjĄŬůĂĚŶşŵ ƉƌĂĐŽǀŶşŵŶĄǀLJŬƽŵĂƐŽĐŝĄůŶşŵĚŽǀĞĚŶŽƐƚĞŵ͘ sljƌŽďĂa prodej ƉƌŽƵƚĢŶĠŚŽnjďŽǎşƵŵŽǎŸƵũĞnjĂŵĢƐƚŶĂƚŵůĂĚĠůŝĚŝnjĐşůŽǀĠƐŬƵƉŝŶLJďĞnj ohledu na nedostatky v jejich ŵŽƚŝǀĂĐŝ͕ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚŶĄǀLJкЌĂdovednostech, ale i s ƉƎŝŚůĠĚŶƵƚşŵŬƌƽnjŶljŵƚLJƉƽŵŚĂndicapu (ĚĞƉƌŝǀĂēŶşƐLJŶĚƌŽŵ͕>D͕ŵĞŶƚĄůŶşŶĞďŽ ĨLJnjŝĐŬĠ
ƉŽƐƚŝǎĞŶşĂpod.) şůŶĂũĞnjĄƌŽǀĞŸŽďĐŚŽĚĞŵ͘:ĂŬǀljƌŽďƵ͕ƚĂŬƉƌŽĚĞũnjĂũŝƓƛƵũşŬůŝĞŶƚŝƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵƐŽĐŝĄůŶşŚŽ
ƉƌĂĐŽǀŶşŬĂ͘ WƌŽŐƌĂŵũĞƉŽũĞĚŶĄŶũĂŬŽďĢǎŶĄŵĂůĄĨŝƌŵĂ͕ŬƚĞƌĄŵĄƐǀĠŚŽǀĞĚŽƵĐşŚŽ͕
ƉƌĂĐŽǀŶşŬy, ŶĄƉůŸƉƌĄĐĞ͕ƉŽƌĂĚLJ͕ƐLJƐƚĠŵŽĚŵĢŸŽǀĄŶşĂpod. WZK:<dK/sKdZ//< :ĞnjĂŵĢƎĞŶŶĂƉƌĞǀĞŶĐŝƌŝnjŝŬ͕ŬƚĞƌĄŚƌŽnjşŵůĂĚljŵůŝĚĞŵďĞnjƌŽĚŝŶŶĠŚŽnjĄnjĞŵşǀũĞũŝĐŚ
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵǎŝǀŽƚĢ͘ 1> ǀljƓŝƚŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶŽƐƚǀƓĞĐŚnjĂƉŽũĞŶljĐŚƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůƽŽŵŽǎŶŽƐƚĞĐŚŽĚďŽƌŶĠƉŽŵŽĐŝĂ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎďĄĐŚƉƌŽŵůĂĚĠůŝĚŝďĞnjƌŽĚŝŶŶĠŚŽnjĄnjĞŵş͘ WZp ,sZKϮϬϭϯ sLJƚǀŽƎĞŶşDĂŶƵĄůƵƉƌŽǀLJŚŽĚŶŽĐŽǀĄŶşŬŽŵƉĞƚĞŶĐşƉŽƚƎĞďŶljĐŚƉƌŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶljǎŝǀŽƚ͘ Tvorba Metodiky prŽƉƎşŵŽƵƉƌĄĐŝƐ ŵůĂĚŝƐƚǀljŵŝǎŝũşĐşŵŝŵŝŵŽƌŽĚŝŶƵ sLJŚůĞĚĄǀĄŶşƉĂƌƚŶĞƌƽ 7 dljŵ͗ Ing. Michaela Wicki ʹ ǀĞĚŽƵĐşƉƌŽũĞŬƚƵ͕ůĞŬƚŽƌŬĂ Mgr. Radka RĞŝƐĐŚůŽǀĄʹ ƐŽĐŝĄůŶşƚĞƌĂƉĞƵƚŬĂ sşƚZŽnjŬŽǀĞĐʹ IT konzultant KĚďŽƌŶşƉƌĂĐŽǀŶşĐŝKD KKZEZK: DOMU KDƐĞƉůŶĢŽĚŬĂnjƵũĞŬ ŽĚŬĂnjƵǀĞůŬljĐŚŽƐŽďŶŽƐƚşƉƐLJĐŚŽůŽŐŝĞĂƉƐLJĐŚŽƚĞƌĂƉŝĞ͘WƎĞĚĞǀƓşŵ
k Johnu Bowlbymu a jeho teorii attachmentu. EĞnjĂŶĞĚďĂƚĞůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚşŬŶŽǁ-­‐ŚŽǁũƐŽƵŵŽĚĞƌŶşƉŽƐƚƵƉLJƐŽĐŝĄůŶşƉƌĄĐĞĂƐŽĐŝĄůŶşŚŽ
ƵēĞŶş͘ V ƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢKDĐşůĞŶĢƌŽnjǀşũşǀnjĚĢůĄǀĄŶşĂodbornost v ƉƌĄĐŝƐ poruchami attachmentu ĂĚůŽƵŚŽĚŽďljŵǀljǀŽũŽǀljŵƚƌĂƵŵĂƚĞŵ͘ EĂƓŝŵŝƉĂƌƚŶĞƌLJĂƵēŝƚĞůŝbyli a ũƐŽƵƉƎĞĚĞǀƓşŵ͗ dŽŵLJ>ĂƌŬŝŶͬ/ƌƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ :ŽŚŶ>ƵŶĚďĞƌŐͬ/ƌƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ ůĂŝƌĞtĂƌŝŶŐƚŽŶͬsĞůŬĄƌŝƚĄŶŝĞ Daniel Hughes / USA Artur Becke-­‐Wiedman / USA Albert Pesso / USA Jonathan Baylin / USA Imman Bardman / Holandsko Petra Winnette ͬZ KDũĞēůĞŶĞŵŽƚĞǀƎĞŶĠƉƌŽĨĞƐŶşƐŬƵƉŝŶLJ^dZͬǀşĐĞŶĂwww.natama.cz. STATISTIKA -­‐ ><Kss|^dhWzKD ;ǀēĞƚŶĢ>EKͿ 2013 sƚĠƚŽƚĂďƵůĐĞƵǀĄĚşŵĞnjĄŬůĂĚŶşƐƚĂƚŝƐƚŝĐŬĠƷĚĂũĞŽƉŽēƚĞĐŚƵǎŝǀĂƚĞůƽƐůƵǎĞď DOM a ƉŽēƚĞĐŚ
njĄŬůĂĚŶşĐŚǀljŬŽŶƽƉƌĂĐŽǀŶşŬƽKDĂƉŽēƚĞĐŚƐŬƵƉŝŶŽǀljĐŚĂŬƚŝǀŝƚ͘ Kapacita WƌƽŵĢƌŶĠ
ǀLJƵǎŝƚş LANO POBYT 2,5 2,2 DOM8 BYDLO 9 8,1 6 5,1 TYKADLO JOB ĂŵĢƐƚŶĄŶş 7 6,1 JOB Agentura 8 WŽēĞƚŬůŝĞŶƚƽ Z toho DƵǎŝ ĞŶLJ EĞnjůĞƚŝůşͬ>ĂŶŽ ůĞƚŝůş /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĄůŶş ǀljĐŚŽǀĂ ĚLJƐĨƵŶŬēŶş
rodiny LANO DOM8 BYDLO TYKADLO 3 3 3 22 16 6 22 11 11 5 6 11 6 11 5 dĞůĞĨŽŶŝĐŬĠ Konzultace Intervence :ĞĚŶĄŶş KƐŽďŶşŬŽŶnjƵůƚĂĐĞ s klientem pobytu Z toho LANO KƐŽďŶşŬŽŶnjƵůƚĂĐĞ
s klientem ĂŵďƵůĂŶĐĞͬnjĄũĞŵĐĞŵ Z toho LANO KƐŽďŶşŬŽŶnjƵůƚĂĐĞ S klientem agentury JOB KƐŽďŶşŬŽŶnjƵůƚĂĐĞ
s ŬůŝĞŶƚĞŵnjĂŵĢƐƚŶĄŶş ^ŬƵƉŝŶŽǀĄƉƌĄĐĞ
DOMJOB / hodiny Z toho LANO Skupiny :ĞĚŶĄŶşŽŚůĞĚŶĢ klienta / s klientem mimo DOM Z toho LANO DOM8 BYDLO 208 116 92 53 155 80 JOB ĂŵĢƐƚŶĄŶş 30 23 7 8 22 11 JOB Agentura 73 39 34 10 63 27 128 19 46 TYKADLO JOB 560 49 242 173 443 218 91 20 9 190 43 142 181 690 49 9 13 67 5 11 4 9 sZKϮϬϭϯE^WKWK\/>/ -­‐ <h:Dps ZhWKWKZh͊ DW^sƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďLJͬŐƌĂŶƚ MPSV podpora rodiny / grant D'jŚů͘ŵĢƐƚĂWƌĂŚLJͬƐŽĐŝĄůŶşŐƌĂŶƚ D'jŚů͘ŵĢƐƚĂWƌĂŚLJͬŐƌĂŶƚƉŽĚƉŽƌĂƌŽĚŝŶLJ D'jŚů͘ŵĢƐƚĂWƌĂŚLJ / grant prevence kriminality DWƌĂŚĂϭ DWƌĂŚĂϴ DĞnjŝŶĄƌŽĚŶşĂƐŽĐŝĂĐĞǎĞŶǀ Praze (IWAP) WƌĂǎƐŬĄƐƉƌĄǀĂŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş EĂĚĂĐĞdĞůĞĨſŶŝĐĂ d>DZ EĂĚĂĐĞƉƌŽƌŽnjǀŽũǀnjĚĢůĄŶş LMC s.r.o. <ĂƌĞůWůƵŚĂƎ MUDr. Jan Kredba Petr ,ƵďĞŶlj WĞƚƌǀŽƎĄŬ /ŶŐ͘/ǀĂKƚĞǀƎĞůŽǀĄ /ŶŐ͘,ĂŶĂsůĂƐĄŬŽǀĄ /ŶŐ͘sŽũƚĢĐŚdƵē /ŶŐ͘dĞƌĞnjĂ<ŽǎƵƐŬĄ /ŶŐ͘/ǀĂ>ĂŶŐƌŽǀĄ :ĂŶĂDƌĂǀĐŽǀĄ 10 ZŽēŶşƷēĞƚŶşƵnjĄǀĢƌŬĂŬ 31. 12. 2013 WƎĞŚůĞĚŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşnjĂŽďĚŽďşϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯʹ 31. 12. 2013 ,ůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚ-­‐ EĄnjĞǀƷēƚƵ sljŶŽƐLJ <ĂŶĐĞůĄƎƐŬĠƉŽƚƎĞďLJ Drogerie <ŶŝŚLJĂēĂƐŽƉŝƐLJ DDHM DĂƚĞƌŝĄůʹ ƉƌŽƵƚĢŶlj >ĠŬLJĂnjĚƌĂǀŽƚŶşŵĂƚĞƌŝĄů KƐƚĂƚŶşŵĂƚĞƌŝĄů ůĞŬƚƌŝĐŬĄĞŶĞƌŐŝĞ Plyn Voda Teplo, voda Plyn ʹ ƉƎĞĚĐŚŽnjşƌŽŬLJ Voda ʹ ƉƎĞĚĐŚŽnjşƌŽŬLJ KƉƌĂǀLJĂƵĚƌǎŽǀĄŶşďƵĚŽǀ KƉƌĂǀLJƐƚƌŽũƽĂnjĂƎşnjĞŶş EĄŬůĂĚLJŶĂƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂĐŝ sljŬŽŶLJƐƉŽũƽ EĄũĞŵŶĠ Internet ^ůƵǎďLJƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐş ^ůƵǎďLJnjƉƌĂĐŽǀĄŶşĚĂƚ Revize KƌŐĂŶŝnjĂēŶşĂƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠƐůƵǎďLJ Software KƐƚĂƚŶşƐůƵǎďLJ;ŽĚǀŽnjŽĚƉĂĚƵ͕ŬŽƉşƌŽǀĄŶş͕
ŐƌĂĨŝĐŬĠƉƌĄĐĞ͕tvorba webu, tisk, poplatky aj.) jŬůŝĚŽǀĠƐůƵǎďLJ WƌĄǀŶşƐůƵǎďLJ ^ŽĐŝĄůŶşĂƉƐLJĐŚŽůŽŐŝĐŬĠƐůƵǎďLJ aŬŽůĞŶşĂǀnjĚĢůĄǀĄŶş Supervize Audit EĄũĞŵŶĠʹ Braunerova ʹ ēĂƐŽǀĠƌŽnjůŝƓĞŶş KƐƚĂƚŶşƐůƵǎďLJƉƎĞĚĐŚŽnjşƌŽŬLJ DnjĚŽǀĠŶĄŬůĂĚLJ W EĄŬůĂĚLJ 21.521,00 21.842,00 6.121,00 49.329,00 89.794,00 1.282,00 18.414,00 92.654,60 228.254,50 18.721,50 24.088,00 1.355,00 3.028,50 87.954,20 10.805,00 16.728,00 2.949,00 70.448,00 20.078,02 42.607,47 262.000,00 25.039,27 24.000,00 3.444,00 88.085,00 82.612,00 33.698,00 13.400,00 37.795,00 16.200,00 12.100,00 266.370,20 8.638,00 2.278.007,00 296.242,00 11 DPP ^ŽĐŝĄůŶşƉŽũŝƓƚĢŶş ĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş EĄŚƌĂĚĂnjĂŶĞŵŽĐ KƐƚĂƚŶşƉŽŬƵƚLJĂƉĞŶĄůĞ ĂŶŬŽǀŶşpoplatky ĄŬŽŶŶĠƉŽũŝƓƚĢŶş WŽũŝƓƚĢŶş KƐƚĂƚŶşĨŝŶĂŶēŶşŶĄŬůĂĚLJ EĄŬůĂĚLJĐĞůŬĞŵǀ <ē EĄnjĞǀƷēƚƵ jƌŽŬLJ jƌŽŬLJʹ ƚĞƌŵşŶŽǀĂŶljǀŬůĂĚ WƎşƐƉĢǀŬLJŶĂƉĠēŝ ZŽnjƉƵƓƚĢŶşĚŽŚ͘ƉŽůŽǎĞŬ DW^sƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďLJ MPSV podpora rodiny D,DWƐŽĐŝĄůŶşƐůƵǎďLJ MHMP podpora rodiny MHMP prevence kriminality DWƌĂŚĂϭ DWƌĂŚĂϴ Dary EĂĚĂĐĞdĞůĞĨſŶŝĐĂ WƌĂǎƐŬĄƐƉƌĄǀĂŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚş Cetelem IWAP sljŶŽƐLJĐĞůŬĞŵ<ē sĞĚůĞũƓşēŝŶŶŽƐƚ-­‐ EĄnjĞǀƷēƚƵ s,ʹ ƐůƵǎďLJƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐş s,ʹ ŵnjĚŽǀĠŶĄŬůĂĚLJ s,ʹ ƐŽĐŝĄůŶşƉŽũŝƓƚĢŶş s,ʹ njĚƌĂǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş dƌǎďLJnj ƉƌŽĚĞũĞǀljƌŽďŬƽnjĚşůŶLJ EĄũĞŵŶĠ>EK sljŶŽƐLJĐĞůŬĞŵ<ē 187.061,00 639.128,00 230.831,00 895,00 12,25 11.867,00 10.423,00 25.289,17 650,00 5.381.761,68 sljŶŽƐLJ 238,03 337,55 239.310,00 24.125,45 3.195.000,00 553.942,00 470.300,00 210.000,00 260,000,00 30.000,00 70.000,00 39.179,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 90.000,00 5.252.432,03 EĄŬůĂĚLJ sljŶŽƐLJ EĄŬůĂĚLJ 1.479,20 2.129,00 533,00 192,00 4.333,20 28.240,00 34.850,00 63.090,00 12 13 
Download

Výroční zpráva 2013