Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou
skupinu „Sociální integrace na Jesenicku“, registrační číslo
CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Realizace: Sociotrendy (první etapa - 11/2011 až 03/2012)
ÚVOD
Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je zaměřen na podporu a pomoc sociálně
vyloučeným osobám, popřípadě osobám ohroženým sociálním vyloučením. Sociálním
vyloučením (exkluzí) rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na
okraj společnosti a je jim omezován nebo zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné
ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje řadíme především zaměstnání, bydlení,
sociální ochranu, zdravotní péči a vzdělání.1
Cílem projektu je proto „… začlenění sociálně vyloučených osob zpět do společnosti,
zabránění jejich migraci v rámci regionu i celé České republiky, podpora jejich návratu na trh
práce, zvýšení životní úrovně, protidluhové poradenství i prevence rizikového chování
(kriminality, závislostí, gamblingu apod.).2
Celkově projekt obsahuje osm klíčových aktivit zaměřených na jeho různé aspekty, a to od
obsahového, administrativního a technického řízení projektu, přes evaluace plánované
v určitých fázích projektu, vzdělávání různých cílových skupin, až po práci s konkrétními
cílovými skupinami, zejména z důvodu rizikového způsobu života s jedinci potenciálně
ohroženými sociálním vyloučením, na něž je dopad aktivit orientován.
Na základě výběrového řízení byla v rámci výše uvedeného projektu vybrána firma
„Sociotrendy“s.r.o. ke zpracování zakázky „Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit
projektu na cílovou skupinu registrační číslo 02/2011/55.00006.
Účelem kvalitativní analýzy je prostřednictvím vyhodnocování jak vstupních, tak i dalších
aktivit naplňujících projekt, zjistit efektivitu dopadu výše uvedeného projektu na cílové
skupiny. Proto kvalitativní analýza ve funkci evaluačního výzkumu je řešena ve čtyřech
etapách. První etapa mapuje zejména vstupní podmínky projektu, druhá a třetí etapa bude
evaluovat jednak posun ve vývoji projektových aktivit, jednak konkrétní dopad na jednotlivé
cílové skupiny prostřednictvím formativní evaluace a závěrečná etapa bude zaměřena na
sumativní evaluaci dopadu.
Evaluace první etapy projektu obsahuje tři části. První část obsahuje strukturovaná shrnutí
a doporučení, druhá část argumentaci založenou na přehledu klíčových aktivit a celkovém
nastavení vstupů tak, jak byla jednotlivými realizátory klíčových aktivit vydefinována (počtem
podpořených osob, vyškolených osob, realizovaných aktivit apod.). Součástí této části je
přehled kvalitativních indikátorů zpracovaných v tabulce, jejichž prostřednictvím bude
možné jednotlivé dopady nejen zaznamenávat, ale i hodnotit úroveň jejich kvality. Třetí část
doplňuje zprávu o aktuální údaje z již realizovaných aktivit a zhodnocení jejich dopadu na
konkrétní cílové skupiny.
1
Připojujeme, že sociální vyloučení je především způsob myšlení, což odpovídá parafrázi výroku: „Ghetto
nejsou jenom … zchátralé domy a odpadky na ulicích, ghetto je také a možná především stav mysli,“ říká Kumar
Vishwanathan (Zdroj Romea.cz; 15. 11. 2010 a Google - Data map, TeleAtlas 2011)
2
Dle zadávací dokumentace.
1
1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ PROBÍHAJÍCÍCH AKTIVIT
•
•
Projekt v současnosti probíhá podle stanoveného harmonogramu, nevykazuje od
tohoto programu zásadní odchylky a je třeba v něm pokračovat.
Z provedených zjištění byl již v současnosti zaznamenán účinný dopad na předmět
projektu, jak je dále specifikováno.
•
Pro celkové nastavení projektu, zejména aktivit všech jeho členů, je významná
zejména řídící pozice administrátora projektu a udržení všech klíčových a
manažerských aktivit v rámci KA 01.
•
Byla nastavena spolupráce zástupců klíčových aktivit na projektu, zejména tvorbě
společné databáze účastníků zahrnutých v projektu; po celou dobu projektu zajištění
stabilních členů v databázi s možností oslovovat vícekrát stejné jedince (unikátní
osoby) za předpokladu, že konkrétní sociální situace toto umožní. Administrátor
projektu zajistil podmínky pro intersubjektivitu v této oblasti prostřednictvím
kódování klientů, kteří jsou v režimu anonymních klientů.
• Proběhlo vyhledání relevantních znaků, kterými je možné zaznamenat počáteční stav
a jimiž bude projekt monitorován: zejména sociodemografické charakteristiky jako
věk, pohlaví, typ bydlení, míra zadlužení, počet dětí navštěvujících různá zařízení
apod. podle jednotlivých cílových skupin, ve spektru: děti a mládež od 16 do 26 let,
dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů, osoby
ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby
dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu
aj., na jejichž integraci je projekt zaměřen. Tyto charakteristiky budou
zaznamenávány u osob majících charakter unikátních jedinců, zaznamenávání bude
řešeno anonymně, nicméně je identifikovatelný dopad na konkrétní jedince.
Specifickou charakteristikou monitorující dopad aktivit, bude i indikátor zajišťující
ukončení aktivity z různých důvodů, zejména vyřešení problému klienta (oddlužení,
získání zaměstnání, nástup na odvykací kůru apod.). Záznamy budou řešeny
s ohledem na jeho vhodnost pro jednotlivé cílové skupiny (anonymní/neanonymní).
• Byla realizována diskusní skupina (FG) se zástupci jednotlivých klíčových aktivit, jehož
výstupem bylo nastavení kvalitativních indikátorů, které zajistí změření účinnosti
dopadu na cílové skupiny, jichž se projekt dotýká. Toto zaznamenávání je řešeno pro
každou klíčovou aktivitu samostatně a je uvedeno v souhrnné tabulce, která je
součástí této zprávy.
• Cílové skupiny, na něž je projekt zaměřen, jsou vymezeny ve dvou úrovních.
Jednou úrovní jsou klienti sociálních služeb, náležejících cílovým skupinám děti a
mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a
azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových
látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z
výkonu trestu aj. Tato skupina dostává podporu prostřednictvím a) sociálních služeb,
b) fakultativních služeb (odborné poradenství – dluhové, zdravotnické, právní apod.,
motivační semináře – dluhové pasti, návykové jednání a návykové látky apod.)
2
Druhou úrovní jsou podpořené osoby z řad pracovníků pracujících s klienty cílových
skupin prostřednictvím vzdělávacích služeb. Tato skupina mimo toho, že pracuje
s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených, dostává podporu prostřednictvím a) vzdělávacích programů a
tematických seminářů (KA 03), b) metodického vedení a koordinace, terénních
pracovníků včetně tematických odborných seminářů (KA 04) apod. Jedná se o
vzdělávací služby, jejichž dopad je zaznamenáván prostřednictvím jak počtu osob
účastnících se vzdělávacích aktivit, tak kvalitou tohoto vzdělávání (prostřednictvím
pohovorů a realizovaných testů zjišťujících dosaženou úroveň vzdělání). Podpořenými
osobami vzdělávacích aktivit jsou nejen sociální pracovníci, pracovníci působící
v sociálních službách, terénní pracovníci apod., ale i jednotliví klienti cílových skupin
děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a
azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových
látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z
výkonu trestu aj., kteří jsou či budou ochotni participovat na konkrétní vzdělávací
aktivitě. Dopad tohoto typu vzdělávání bude rovněž monitorován aktéry vzdělávacích
služeb (KA 03 a KA 04).
• Z metodologického hlediska celkově je a i nadále bude pro evaluaci používán
integrovaný výzkumný přístup (IVP), který využívá integrované paradigma pro
procesy zkoumání a byl vyvinut zejména pro výzkumné projekty s malými
výzkumnými soubory v sociální oblasti, zejména s převahou kvalitativních
výzkumných strategií. Nicméně v tomto přístupu jsou používána i kvantitativní
zjištění, která jsou analyzována. Pro cíle, které jsou zaměřeny na podporu a pomoc
sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým,
je tento přístup obzvláště vhodný, neboť bere v úvahu a analyzuje všechny interakce
(vzájemné vazby), které se v procesech zjišťováni údajů (sběru dat) objevují. Lze
zaznamenávat procesy interakce a jejich dopad, zejména u plánovaných evaluací ve
fázích 2. A 3., kdy budou realizovány hloubkové rozhovory a diskusní skupiny (focus
groups – FG) nejen se zástupci realizátorů klíčových aktivit projektu, ale i s unikátními
jedinci, kteří budou případně navrženi do diskusní skupiny realizátory klíčových
aktivit, avšak na základě jejich ochoty k takové spolupráci. Cílem FG bude vyhledat
silné či slabé stránky projektu, případně sociální reprezentace vztažené jak
k aktivitám zajišťujícím klíčové aktivity projektu, tak k dopadům aktivit projektu na
způsoby řešení problémů unikátních jedinců. Existují pojmy jako „vzdělání“, „práce“,
„péče o dítě“, „potřeby“ apod., pod nimiž však různé skupiny lidí mohou mít (a
zpravidla mají) obsazeny různé sociální reprezentace. Rozdílnost sociálních
reprezentací (stručně obsahů, které tyto reprezentace naplňují) bývá mnohdy
zdrojem nedorozumění a tím i konfliktů mezi skupinami. Cílem je tyto reprezentace
vyhledat, porozumět jim a případně připravovat podmínky ke změně těchto
reprezentací. Tyto aktivity jsou účinné jedině působením uvnitř skupin.
• Poznamenáváme, že psychologové upozorňují na okolnost, že očekávání je mocnou a
přitažlivou silou, která „přitahuje události“. Pokud lidé myslí na strachy, problémy,
obavy (z čehokoliv - útoků, dluhů, špatné budoucnosti), je nepravděpodobnější, že by
se z těchto problémů dostali. Pokud si vytvoří způsob, jakým se zaměří na pozitivní
události (vytvoří se program splácení dluhů a pak už na ně nemusí myslet, program
3
podpořený silnou důvěrou ve zlepšení budoucnosti), je pravděpodobnější, že změna
nastane. Je zřejmé, že jedinec sám obvykle toto nedokáže, ale pokud se v lokalitě
objeví osobnost, která akceptuje roli vůdce, je naplnění očekávání, kterým je pozitivní
změna, pravděpodobnější. Podobnou roli mají všechny vnější systémy, které
podpůrnou roli přebírají a jejichž „hybnými pákami“ jsou všichni systémoví aktéři,
kteří se těchto procesů účastní (např. v terénní sociální práci, sociálně aktivizační
službě pro rodinu s dětmi, které pracují přímo s jedinci v rodinách).
1.1 Sociotechnická doporučení
Pokračovat v nastavených aktivitách průběžným sledováním projektu prostřednictvím
•
pracovních schůzek realizačního týmu;
•
zasíláním průběžných (měsíčních) hodnotících zpráv;
•
evidencí jednotlivých unikátních klientů odpovídajících jednotlivým klíčovým
aktivitám projektu (KA) a zajištěním průběžné evidence klíčových indikátorů.
•
Doporučujeme připravit na podzimní aktivity možnost realizace diskusní skupiny
(focus groups – FG). Tato metoda předpokládá relativně homogenní skupiny, uvnitř
nich lze sledovat zejména skupinovou dynamiku a postoje, které se díky této skupině
objevují. Proto tato metoda FG bude použita:
a) v rámci workshopů pořádaných pro realizátory klíčových aktivit,
b) v rámci vyhledání účinnosti projektu (dopadu) na jednotlivé cílové skupiny podle
vhodnosti (na základě aktuálního zjištění) u konkrétních cílových skupin pro případ, že
aktuální situace bude vyžadovat zjištění skupinové dynamiky. Proto pro druhou
evaluační fázi doporučujeme zajistit výběr osob podpořených projektem pro realizaci
specifické FG pro cíl vyhledání silných či slabých stránek projektu z pohledu uživatelů,
případně sociální reprezentace tematické oblasti, která bude pro danou skupinu
relevantní.
•
S ohledem na doplňkovou aktivitu KA 02, která je prezentována záznamem
unikátních sdělení, lze argumentovat důležitost podpory aktivit týkajících se
monitoringu a komunikace nejen osob závislých na návykových látkách, ale i
důležitost podpory osob blízkých, konkrétně rodičů dětí a mladistvých, ačkoliv tito
nejsou přímými cílovými skupinami, na něž by měl být projekt orientován. Dáváme na
zvážení, zda by bylo vhodné rozšířit zejména komunikační a poradenské aktivity i
tímto směrem.
4
2. ARGUMENTACE - KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
2.1 Popis klíčových aktivit
Klíčové aktivity projektu jsou popsány na základě vstupních prezentací zajištěnými jejich
realizátory.
Klíčová aktivita číslo 01: Zajištění obsahového a technického řízení projektu
Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Poskytovatelem dotace je MPSV, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.2 – Podpora soc.
integrace příslušníků romských lokalit. Zahájení projektu: 1. 6. 2011, ukončení projektu:
31. 5. 2015.
Klíčovou aktivitu 01 zajišťuje realizační tým:
• Ing. Martina Mařáková, koordinátor projektu, zaměstnanec MěÚ Jeseník
• Olga Tomášková, ekonomický manažer projektu, zaměstnanec MěÚ Jeseník
• Bc. Lenka Tichavská, administrátor projektu
• Daniel Horký, koordinační asistent administrátora3
Činnost administrátora projektu, spočívá zejména ve:
• Zpracování 7 výběrových řízení od 200 000 do 6 031 548 Kč bez DPH
• Spolupráci s koordinátorem a ekonomickým manažerem projektu na úspěšné
realizaci klíčových aktivit projektu, a to v souladu s harmonogramem, schváleným
rozpočtem a stanovenými indikátory projektu
• Zprostředkovávání informací mezi vybranými dodavateli a realizačním týmem (tj.
koordinátorem projektu a ekonomickým manažerem projektu)
• Kontrole dodržování harmonogramu projektu a naplňování jednotlivých indikátorů
dodavatelů vzešlých z jednotlivých výběrových řízení
• Podílení se na zajištění plynulého financování projektu (za úzké spolupráce
ekonomického manažera projektu)
• Zajišťování setkání realizačního týmu (20 setkání)
• Zajištění workshopů (3x)
• Organizace závěrečné konference
• Vypracování závěrečného dokumentu k vyhodnocení projektu
Provázanost jednotlivých částí projektu je zajištěna:
• Komunikací s vybranými realizátory služeb a zprostředkování informací
koordinátorovi a ekonomickému manažerovi projektu
• Kontrolou dodržování povinné publicity ESF a OP LZZ
3
Na základě výběrového řízení od 1. 4. 2012 na DPP.
5
•
•
Řízením a kontrolami hodnotících zpráv
Kontrolou plnění (smluvních podmínek, plnění indikátorů, harmonogramu projektu)
Klíčová aktivita číslo 02: Kvalitativní analýza „Sociální integrace na Jesenicku“
Klíčovou aktivitu 02 zajišťuje výzkumná agentura Sociotrendy.
Realizační týmem:
• Mgr. Martin Přibyl, výzkumný manažer projektu,
• Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc., zodpovědný řešitel projektu
• Ing. Iveta Mikošková, ekonom projektu.
Cílem aktivity je formativní a sumativní evaluace projektu.
Východisko pro hodnocení programového plánu:
• Jakým způsobem program zajišťuje cíle uvedené v programovém plánu
• Jaké aktivity musejí být realizovány
• Přijatelnosti resp. problematičnost cílů plánu pro uživatele programu
• Kdo všechno je do programu zaangažován
• Zda se v programovém plánu reaguje (resp. byla možnost reagovat) na aktuální
sociální potřeby uživatelů programu.
V první etapě projektu:
• Proběhne vyhledání relevantních znaků, kterými bude možno zaznamenat počáteční
stav a jimiž bude projekt monitorován: zejména sociodemografické charakteristiky,
jako věk, pohlaví, typ bydlení, míra zadlužení, počet dětí navštěvujících různá zařízení
apod. podle jednotlivých cílových skupin, na jejichž integraci je projekt zaměřen
• Spolupráce všech na tvorbě společné databáze účastníků zahrnutých projektu
integrace; po celou dobu projektu zajištění stabilních členů v databázi (oslovovat
vícekrát stejné jedince)
• Budou realizovány FG s realizátory jednotlivých klíčových aktivit
• Zjištěné údaje budou vyhodnoceny a zpracovány do zprávy
Ve 2. a 3. etapě (12/2012 až 04/2013, 12/2013 až 04/2014) budou realizovány:
• Aktivity zaměřené jednak na zjištění posunu ve vývoji projektových aktivit, jednak na
konkrétní dopad na jednotlivé cílové skupiny
• Je doporučena realizace FG všech účastníků projektu (s koordinátorem projektu,
administrátorem projektu a realizátory jednotlivých klíčových aktivit)
• Doplňkově je možno realizovat další individuální interview s vybranými účastníky
náležejícími do cílových skupin projektu.
• Formativní analýzy
Ve 4. etapě (12/2014 až 04/2015) půjde o:
• Sběr dat a zpracování závěrečné analýzy
• Dokumentace analyzovaných fází
• Návrh odpovídajících sociotechnických doporučení
6
•
Prezentace na konferenci
Klíčová aktivita číslo 03: Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční
gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců
Klíčovou aktivitu 03 zajišťuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
Realizační tým:
• Andrea Novotná – koordinátorka zakázky
• Mgr. Martina Musílková – supervizor, expert a lektor
• Ing. Bc. Květa Krčmářová – dluhový poradce a lektor
• Bc. Kateřina Jírová – dluhový poradce a lektor
• Bc. Lenka Šimková – dluhový poradce a lektor
• Mgr. Pavla Aschermannová – expert.
Cílem je:
1. Účast na činnostech organizovaných administrátorem
• Spolupráce na realizaci kvalitativní analýzy v rámci klíčové aktivity č. 02
• Motivační seminář na téma Finanční gramotnost pro cílovou skupinu projektu v
rámci klíčové aktivity č. 05
• Úvodní odborný vstupní seminář pro terénní pracovníky a terénní sociální pracovníky
v rámci klíčové aktivity č. 04
• Spolupráce s realizačním týmem, účast na 20. Realizačních týmech
• Účast na 3 evaluačních odborných workshopech
• Účast na závěrečné konferenci projektu.
2. Příprava týmu místních odborníků
- příprava 15-ti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách okresu Jeseník na
poskytování dluhového poradenství cílové skupině
2.1. Vzdělávací programy
• Akreditovaný vzdělávací program (3 dny, 2-3/2012)
• Neakreditovaný vzdělávací program (4 dny, 4-5/2012)
• Absolvování programů - solidní základ pro započetí práce dluhového poradce
2.2. Tematické semináře
• Nástroj dalšího upevnění získaných znalostí dluhové problematiky
• 4 interaktivní 3-hodinové semináře (1x za 6 měsíců, počínaje 9/2012)
• Výstupem bude také zpracování minimálně 6-ti kazuistik dluhového poradenství
2.3. Konzultace
• Forma vedení v začátcích samostatné práce odborníků (6-10/2012)
• Konzultace telefonické či e-mailové
• 20 konzultačních hodin ze strany realizačního týmu pro budoucí odborníky.
7
3. Přímá podpora cílové skupiny
3.1. Dluhové poradenství pro klienty cílové skupiny
• 320 hodin individuálního dluhového poradenství pro osoby cílové skupiny
• Ve spolupráci odborných členů realizačního týmu a budoucích odborníků
• Budoucí odborníci tak postupně získají praktickou dovednost ve vytváření scénářů
řešení zadluženosti
• Podpořeno bude minimálně 60 osob (3/2012 – 3/2015)
3.2. Letáky prevence
• Nástroj protidluhové kampaně
• Osvěta a prevence ekonomické nestability
• 4/2012 bude zahájena tvorba letáků, poté distribuce až do roku 2015
• Leták bude vznikat ve spolupráci realizačního týmu, týmu dluhových poradců a
terénních pracovníků
Klíčová aktivita číslo 04: Koordinační činnosti a metodická podpora pracovníků v sociálních
službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou
skupinu:
Klíčovou aktivitu 04 zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s.
Realizační tým:
• Ing. Michaela Rešková - koordinátorka zakázky
• Hana Šimková – ekonomka zakázky
• Mgr. Richard Kořínek - odborný garant zakázky
• Bc. Marcela Nosálová – lektorka odborných tematických seminářů
• Bc. Michal Láš – lektor odborných tematických seminářů
• Bc. Kateřina Dobrozemská – lektorka odborných tematických seminářů
• Mgr. Dita Palaščáková – lektorka odborných tematických seminářů
Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu terénních sociálních služeb a přispět ke
zkvalitnění poskytovaných terénních soc.služeb prostřednictvím
• podpory konkrétních pracovníků, kteří služby realizují
• podpory managementu těchto soc.služeb v rámci metodického setkávání
• podpory procesu poskytování a koordinace služeb
Vytvoření platformy bude řešeno prostřednictvím tří aktivit:
Aktivita A1 – Iniciace lokální platformy:
Cílem aktivity je vznik analýzy příkladů dobré i špatné praxe ve spolupráci a prvotní nástin
budoucí spolupráce
Souhrn aktivity:
• Doba realizace: leden – květen 2012
• Oslovení všech poskytovatelů terénních sociálních služeb zapojených do projektu a
dalších aktérů sociálního začleňování (OSPOD, odbor sociální MěÚ Jeseník, PMS)
8
Výstupy z aktivity A1 budou analytické podklady pro realizaci dalších následujících aktivit:
• Analýza stávajících poskytovaných terénních služeb, jejich geografický dosah a
podrobné tematické zaměření.
• Analýza spolupráce a návrh mechanismů spolupráce do budoucna.
• Očekávání od fungování koordinační a metodické platformy,
• Očekávání a potřeby v oblasti vzdělávání
Aktivita A2 - odborné metodické vedení
Souhrn aktivity:
• Nabídka zapojeným poskytovatelům sociálních služeb možnosti metodických
konzultací k poskytovaným službám.
• Koordinátor zakázky bude udržovat kontakt s poskytovateli a bude reagovat na jejich
poptávku.
• Realizované konzultace budou zaznamenány
Výstupy aktivity A2:
• Ze všech konzultací bude pořízena objednávka ze strany poskytovatele služeb a dále
záznam z konzultace
Pokud to bude vhodné, tak zobecněná témata z individuálních konzultací budou použity jako
podklady pro další metodická setkávání (Aktivita 3).
Aktivita A3 – Pracovní setkání terénních sociálních pracovníků
Souhrn aktivity:
•
Aktivita bude probíhat od května 2012 do ledna 2015.
•
Celkem proběhne 14 metodických setkání v délce 6 hodin.
•
Obsah setkávání bude vycházet z analytických podkladů.
•
Jednotlivá setkání budou tematicky zaměřena a jejich obsah bude předem
dohodnut s účastníky a zformulován do tematické zakázky (objednávky).
Výstupy aktivity:
• Z každého metodického setkání bude pořízen souhrnný zápis.
• Z každého metodického setkání vyplyne i zakázka pro další metodické
setkání, která bude formulována jako objednávka na realizační tým zakázky.
• V rámci metodických setkávání bude také ověřována a testována metodika
koordinace a spolupráce sociálních služeb.
Aktivita A4 – Tematické odborné semináře
• V rámci realizace veřejné zakázky proběhne 8 odborných seminářů o délce 6
hodin
• Konkrétní témata seminářů budou vycházet ze zadání veřejné zakázky a dále
ze zjišťování potřeb a poptávky, realizované v rámci aktivity A1 – výstup č. 4 a
dále z průběžného zjišťování potřeb a poptávky účastníků seminářů.
Výstupy aktivity
• 8 zrealizovaných odborných tematických seminářů.
9
• Každý seminář bude zdokumentován prezenčními listinami a fotodokumentací.
• Každý seminář bude vyhodnocen pomocí evaluačních dotazníků.
Aktivita A 5 – Zpracování dokumentu Standardizovaný model spolupráce subjektů a
pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko
• Zpracování dokumentu Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků
terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko (dále
jen dokument) bude probíhat s občasnými přestávkami po celou dobu realizace
zakázky.
• Základ dokumentu vznikne už v průběhu realizace Aktivity A1, jmenovitě z výstupu č.
1. (Analýza stávajících poskytovaných terénních služeb, jejich geografický dosah a
podrobné tematické zaměření) a výstupu č. 2 (Analýza spolupráce a návrh
mechanismů spolupráce do budoucna).
• Dokument bude průběžně aktualizován a přepracováván tak, aby reflektoval praxi
spolupráce subjektů, tak jak bude rozvíjena, testována a ověřována při realizaci
Aktivity A3 – Pracovní setkávání terénních pracovníků a částečně i z Aktivity A2 –
Odborné metodické konzultace.
Klíčová aktivita číslo 05: Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních
dovednosti cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného
poradenství a motivačních seminářů
Tato aktivita bude řešena realizačním týmem na základě vyhlášeného výběrové řízení,
zahájení činnosti bude od června 2012.
Cílem je postupně snižovat dopady sociálního vyloučení jednotlivých osob s ohledem na
zajištění přístupu k sociálním službám, trhu práce, bydlení a vzdělávání. Formy realizace:
- terénní služby – vyhledávání osob přímo v terénu, minimalizace rizikového způsobu,
poskytování potřebné podpory;
- fakultativní služby – poskytování odborného poradenství a motivačních seminářů.
Konkrétními aktivitami terénních služeb bude:
• Docházka do „startovacích“ bytů
• Vyhledávání klientů v terénu Mikroregionu Jesenicko
Konkrétními aktivitami ambulantní formy fakultativních služeb bude:
• Poradenství
• Motivační semináře
• Pracovní činnosti v rámci údržby a činnosti v AD – spolupráce s KA 08
Je plánována provázanost s klíčovými aktivitami projektu:
• 02 kvalitativní analýza - evaluace dopadu projektu na cílovou skupinu
• 03 Podpora CS k ekonomické stabilizaci
• 04 Koordinační činnost a metodická podpora na poli terénní práce a síťování služeb
• 08 Mezioborová spolupráce
Kvantitativními indikátory dopadu budou:
10
•
•
•
•
Minimálně 66 unikátních osob CS podpořených touto aktivitou
Minimálně 252 hodin poradenství odborníků (terapeut, psycholog, zdravotník..)
Minimálně 280 výukových hodin motivačních seminářů (povinně zařadit minimálně
jeden z KA 03)
1sociální pracovník, 1koordinátor pro bydlení, 1 koordinátor pro práci, 2 terénní
pracovníci
Klíčová aktivita číslo 06: Zajištění terénní sociální práce zaměřená na osoby s návykovým
jednáním:
Klíčovou aktivitu 06 zajišťuje Darmoděj o.s.
Realizační tým:
• Josef Vondrka, Statutární zástupce, Vedoucí zakázky a terénní pracovník: Josef Bechr
• Sociální pracovník: Petra Kadlecová, DiS.
Cílem zakázky je
• zlepšit kvalitu života klientů
• aktivně vyhledávat a oslovovat klienty drog v jejich přirozeném prostředí
• navázat kontakt s co největším počtem klientů
• vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
• redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů
• posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog
• psychicky a sociálně stabilizovat klienta
• postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život
• chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog
• poskytovat reference na další navazující péči
• redukovat trestnou činnosti a podpořit adaptaci klientů do majoritní společnosti
Výstupem budou:
• realizované aktivity pro realizátory terénních forem služeb zapojených do projektu:
– 1 seminář realizovaný pro pracovníky v sociálních službách- účastníky klíčové
aktivity 04, - lektorné hrazeno z rozpočtu klíčové aktivity 04
– 4 semináře po 3 hodinách pro celkem 32 osob, včetně minimálně 16 hodin
konzultací k rozpoznání hlavních znaků závislých osob a možných postupů
práce s nimi pro terénní pracovníky
– zpracovaný manuál pro pracovníky v soc. službách – podpora pro práci s
osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním (kontaktní
práce, sociální poradenství, informační servis, krizová intervence apod.)
Dokument bude předložen ke konzultaci koordinátorovi a administrátorovi,
následně jim bude předán v minimálním počtu 30 výtisků a 1x na CD nosiči.
• realizovaný 1 motivační seminář – lektorné bude hrazeno z rozpočtu klíčové aktivity
05. Seminář je určen pro cílovou skupinu uživatelů dané aktivity.
11
•
zajištěný terénní pracovník (úvazek 0,5) vyhledávající osoby s látkovými i nelátkovými
závislostmi na území obce s rozšířenou působností (ORP) Jeseník.
•
podpořených minimálně 35 unikátních osob (unikátní osoba je započítána pouze jednou a to
bez ohledu na to, kolik podpor obdržela).
•
Terénní pracovník bude působit na celém území ORP Jeseník. Před zahájením
samotné terénní práce bude zapotřebí vytvořit plán terénního programu, kde bude
uvedena místní a časová dostupnost služby terénního programu. Tato bude
zaznamenána v mapce a společně se základními informacemi bude vytvořen
informační leták pro klienty, jež bude v rámci terénního programu terénní pracovník
distribuovat. Tento informační leták bude sloužit převážně klientům terénního
programu pro lepší orientaci v dostupnosti služby. Časy a místa poskytování služeb
budou závazná.
Terénní práce bude spočívat jak ve vyhledávání cílové skupiny, tak k motivaci klientů
ke změně chování a v neposlední řadě bude terénní pracovník řešit životní a sociální
situace klientů.
•
Klíčová aktivita číslo 07: Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminalitě
dětí a mládeže
Klíčovou aktivitu 07 zajišťuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Jeseník, rovněž
Darmoděj o.s.
Realizační tým:
• Josef Vondrka, statutární zástupce organizace
• Ing. Jana Vrbovská sociální pracovník, Pavel Rotter,
• Petr Laštovica, vedoucí zakázky a pracovník v sociálních službách, 4.lístek NZDM
Jeseník
• Josef Bechr a terénní pracovník
NZDM Čtyřlístek zajišťuje:
• podmínky k řešení nepříznivé sociální situace
• podporu při předcházení a snižování sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z
konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
• podporu pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a zlepšování kvality jejich
života prostřednictvím zvyšování sociálních schopností a dovedností
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
• podporu při zvládání obtížných životních situací
Je plánovaná spolupráce při zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou
skupinu s upřesněním pro:
• Děti a mládež od 16 do 26 let
• Dospělí jedinci a rodiny ze startovacích bytů a azylových domů
• Osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách
• Osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší, předlužené nebo vracející se z
výkonu trestu
12
Výstupy projektu bude:
• 60 podpořených unikátních osob z cílové skupiny děti a mládež ve věku od 16 do 26
let na území Mikroregionu Jesenicko podpořených ambulantními službami a terénní
formou služby
• Zajištění terénní pracovníci k vyhledávání dětí a mládeže ohrožených sociálním
vyloučením, tzv. „děti ulice“
• Zajištěná sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jeseníku o
víkendech – provozní doba v rozsahu 13:00 až 18:00 hodin
• Vyškolený pracovník/ pracovníci v rámci klíčové aktivity 03 (Podpora cílové skupiny k
ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování
rodin a jedinců) Terénní pracovníci distribuují letáky prevence
• Prokoordinované terénní práce v rámci klíčové aktivity 04 (Koordinační činnosti a
metodická podpora pracovníků v sociálních službách na poli terénní práce a síťování
poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu)
Aktivity zaměřené na fakultativní služby – tematické semináře a odborné akce, jsou
plánovány:
• 90 hodin seminářů zaměřených na prevenci na jednotlivá témata: rasizmus a
extremismus, šikana – násilí, ostatní sociálně patologické jevy, legální drogy, zdravý
životní styl,.. (30 krát 3hod.)
• 18 hodin seminářů k zajištění finanční gramotnosti (6 krát 3hod.) V rámci tohoto
semináře budou klientům distribuovány „letáky prevence“
• 24 hodin seminářů pro dospívající dívky zaměřených na poznání a přijetí vlastního
těla a přirozených změn, civilizační nemoci (anorexie a bulimie), správnou ochranu při
sexu, jak říkat ne a jak předcházet zneužití a další témata. (8krát 3hod.)
• 28 hodin besed a přednášek zaměřených na drogy, protidrogovou prevenci, rizika
spojená s užívání OPL a další. ( 8 krát 3hod. a 1 krát 4hod)
Klíčová aktivita číslo 08: Nastavení mezioborové spolupráce realizace sociální rehabilitace
formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce:
Klíčovou aktivitu 08 zajišťuje Zahrada 2000 o.s., Jeseník
Realizační tým:
• Mgr. Stanislav Turek, statutární zástupce
• Ing. Kamila Brabcová, projektový manažer KA 08
• Romana Němcová, DiS., sociální pracovník
• Cílem aktivity je pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, zapříčiněné
ztrátou zaměstnání, úplnou absencí zaměstnání nebo dlouhodobou nezaměstnaností,
obnovit ztracené pracovní návyky a dovednosti pro návrat do pracovního procesu
prostřednictvím alternativních postupů a sociální rehabilitace.
13
2.2 Shrnutí
Z výše uvedených popisů klíčových aktivit 01 až 08 je zřejmé, že projekt je zaměřen na
systémové struktury cílových skupin, kterých se dotýkají a na které dopadají klíčové aktivity
projektu.
I. Jednou úrovní jsou klienti sociálních služeb, náležejících cílovým skupinám děti a
mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a
azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových
látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z
výkonu trestu aj.
II. Druhou úrovní jsou klienti vzdělávacích služeb. Jedná se o vzdělávací služby, jejichž
dopad je zaznamenáván prostřednictvím jak počtu osob účastnících se vzdělávacích
aktivit, tak kvalitou tohoto vzdělávání (prostřednictvím pohovorů a realizovaných
testů zjišťujících dosaženou úroveň vzdělání). Klienti vzdělávacích služeb jsou (a
budou) jak sociální pracovníci či pracovníci působící v sociálních službách, tak
jednotliví klienti cílových skupin děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny
z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů, osoby ohrožené návykovým
jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez
přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj., kteří jsou či budou ochotni
participovat na konkrétní vzdělávací aktivitě. Dopad tohoto typu vzdělávání je a
rovněž bude monitorován aktéry vzdělávacích služeb (KA 03 a KA 04).
III. Indikátory kvalitativního sledování klíčových aktivit, které byly zpracovány
prostřednictvím FG realizované KA 02 a dojednané se členy řídící skupiny, jsou
uvedeny v následující tabulce 1.
14
Tabulka 1: Indikátory kvalitativního sledování klíčových aktivit –aktuální dopad klíčových aktivit na cílové skupiny a podpořené osoby
Skupiny dle
KA
KA03
KA04
KA05
Indikátory aktivity metodické
podpory a vzdělávání
poskytovatelů služeb
1. vstupní zjištění úrovně
zkušeností, znalostí apod. v
rámci semináře
2. závěrečné zhodnocení
semináře
3. konzultace
Indikátory aktivity klientů/uživatelů soc.
služeb
1. záznam o poskytnutém poradenství
klientovi (anonymně)
2. záznam k ukončení spolupráce s
klientem (shrnutí průběhu včetně
zhodnocení; došlo k řešení, jakým
způsobem, nedošlo ke zlepšení a proč,
vč. rámcové časové linie)
Motivační semináře
pro klienty/uživatele
sociálních služeb
1. KA05- návaznost
na investiční
projekt (IOP 3.1b
AD Boétheia)
2. KA07(skupina dětí
a mládeže ve
věku 16 – 26 let)
1. iniciace lokální platformy k
terénní práci na území ORP
Jeseník
2. vzájemná propojenost terénní
práce subjektů (ÚP, MěÚ,
obcí a poskytovatelů soc.
služeb (počet setkání apod.)
3. vstupní zjištění úrovně
zkušeností, znalostí v rámci
semináře
4. závěrečné zhodnocení
semináře
5. poskytování metodických
konzultací terénním
pracovníkům (záznamy o
konzultacích)
1. vyhledávání a podpora soc. vyloučených
osob a osob bez domova v terénu a
docházka do startovacích bytů
(záznamy)
2. sledování podporovaných osob ve
1. vstupní zjištění
úrovně
2. závěrečné
zhodnocení
motivačního
15
Rámcový přehled plánovaných výstupů
Počátek
sledování
Aktuální dopad klíčových
aktivit
1. vzniklý tým místních odborníků na
dluhové poradenství (15 os.)
Poradenství bude poskytováno ve dvou
kategoriích:
1. poradenství profesionálů
SPMJ
2. vyškolenými místními
odborníky
2. podpořené osoby v zadlužení (počty)
3. hodnotící zpráv y (HZ)
1. od
března
1. standardizovaný model spolupráce
subjektů a pracovníků terénních
služeb na území ORP Jeseník se
zaměřením na Mikroregion Jesenicko
1. metodicky podporovaná síť terénní
práce na území ORP Jeseník
2. hodnotící zpráv y
1. od
března
2. od
května
1. personální zajištění:
3. 1 sociální pracovník
4. 1 koordinátor pro bydlení
5. 1 koordinátor pro práci
6. 2 terénní pracovníci (terén
od června
Proběhly 2 akreditované
vzdělávací programy
výstupy:
a) hodnocení
lektorů
b) hodnocení
účastníků,
jejich úrovně
Z dostupných HZ:
Termíny realizace
vzdělávacích programů:
9. 3., 19. 3., 20. 3, 13. 4.,
27. 4., 11. 5. a 25. 5. 2012;
Byly realizované březnové
aktivity
Plánované aktivity:
- A2 – Odborné metodické
vedení - začátek realizace
květen 2012
- A3 – pracovní setkání
terénních pracovníků –
začátek realizace květen
2012
- A4 – Realizace odborných
tetických seminářů –
začátek realizace březen duben 2012
- A5 – Zpracování
dokumentu
Standardizovaný model
spolupráce subjektů a
pracovníků terénních
služeb - začátek realizace
duben 2012
Vyhlášení VŘ
smyslu posunu na vyšší stupeň bydlení
(bez bydlení s využitím služeb denního
centra, noclehárna, azyové
bydlení,startovací byty, nechráněné
bydlení) (záznamy)
3. nabídky motivačních seminářů ke
znovuzískávání či udržení pracovních
dovedností a osobních kompetencí
prostřednictvím:
1. Poradenství
2. Motivační semináře
3. Pracovní činnosti v rámci údržby a
činnosti v AD – spolupráce s KA 08
KA06
1. poskytování konzultací, jak
závislost rozpoznat a jak s ní
pracovat. (počty individuálních
konzultací)
2. Odborné semináře (4)
3. Manuál pro pracovníky
semináře
1. primární užívaná droga
2. rizikovost užívání (způsob)
3. motivace na ambulantní nebo
pobytovou léčbu
4. indikátor ukončené léčení
5. možnost mapování gamblingu –
motivace k ambulantní léčbě, ukončení
léčby
6. motivační semináře „PREVENCE“ pro
cílovou skupinu KA05 a KA07
7. způsob bydlení klientů (sám, s rodiči,
jinak)
8. finanční situace
9. vzdělání a zaměstnanost
16
Mikroregionu Jesenicko a
docházka do startovacích
bytů)
1. zajištění přístupu cílové skupiny v
azylových domech ke službám
umožňující návrat na trh práce,
bydlení a vzdělávání
2. podpořených minimálně 66
unikátních osob
3. minimálně 252 hodin poradenství
odborníků (terapeut, psycholog,
zdravotník..)
4. minimálně 280 výukových hodin
motivačních seminářů
5. propojení a postup nejúspěšnějších
klientů k zapojení do sociální
rehabilitace KA08
6. hodnotící zpráv y
1. podpora zajištění podmínek pro
vytvoření vzájemné důvěry mezi
klientem a pracovníkem
1. redukovat zdravotní rizika
spojená s životním stylem
klientů
2. posilovat motivaci klientů k
bezpečnějšímu užívání drog
3. psychicky a sociálně
stabilizovat klienta
4. postupně vést klienta k
odpovědnosti za vlastní život
5. chránit veřejnost před
možnými negativními
důsledky užívání drog
6. poskytovat reference na další
navazující péči
2. seminář realizovaný pro pracovníky v
sociálních službách - účastníky
klíčové aktivity 04
3. zajištění 4 seminářů po 3 hodinách
pro celkem 32 osob, včetně
minimálně 16 hodin konzultací k
rozpoznání hlavních znaků závislých
osob a možných postupů práce s
od ledna
Průběžně probíhá
mapování terénu,
vytipování stanovišť,
plánování časové
dostupnosti, byl vytvořen
plán terénního programu,
zajištěna informovanost
pro sílovou skupiny ;
ZOd února pravidelně
plněn terénní program
v rámci města Jeseník, od
poloviny února byl
pravidelně plněn terénní
program i v obcích okresu
Jeseník;
Čtyři podpořené osoby (se
získaným souhlasem o
evidenci – kódováním)
KA07
1. účast dětí (počty) na víkendových
2.
3.
4.
KA08
1. součinnost mezi organizacemi
(provázanost)
2. sledování kolik organizací,
aktivitách NZDM
analýza karet (anonymně)
pravidelnost využívání aktivit
terénní programy - vyhledávání soc.
vyloučených nebo ohrožených v regionu
- motivace na zapojení do aktivit, počty
dětí, aktivní a pasivní přístup klientů
(počty)
1. vstupní zjištění
úrovně
2. závěrečné
zhodnocení
motivačního
semináře
1. využívání nácvikových dílen - soc.
rehabilitace (záznam uživatele)
2. Klub pracovního poradenství - vznik
17
nimi pro terénní
4. zpracovaný manuál pro pracovníky v
soc. službách - podpora pro práci s
osobami závislými na návykových
látkách a s návykovým jednáním
(kontaktní práce, sociální
poradenství, informační servis,
krizová intervence apod.).
5. hodnotící zpráv y
1. podpora 60 unikátních osob z cílové
skupiny děti a mládež ve věku od 16
do 26 let na území Mikroregionu
Jesenicko podpořených
ambulantními službami a terénní
formou služby
2. zajištění terénních pracovníků k
vyhledávání dětí a mládeže
ohrožených sociálním vyloučením,
tzv. „děti ulice“
3. zajištěná sociální služba
nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež v Jeseníku o víkendech provozní doba v rozsahu 13:00 až
18:00 hodin
4. vyškolený pracovník/pracovníci v
rámci klíčové aktivity 03 (Podpora
cílové skupiny k ekonomické
stabilizaci v oblasti finanční
5. gramotnosti a přímé pomoci
oddlužování rodin a jedinců - terénní
pracovníci distribuují letáky
prevence)
6. prokoordinované terénní práce v
rámci klíčové aktivity 04 (koordinační
činnosti a metodická podpora
pracovníků v sociálních službách na
poli terénní práce a síťování
poskytovaných terénních služeb pro
cílovou skupinu)
7. hodnotící zpráv y
1. minimálně 30 podpořených
unikátních osob Mikroregionu
Jesenicko
od ledna
NZDM otevřeno o
víkendech od 13:00 do
18:00 hodin, víkendový
provoz využilo dalších 30
osob cílové skupiny.
Průběžně navazován
vztah, budou sepsány kódy
a individuální plány. Dosud
podpořeno 25 osob.
Realizace terénního
programu NZDM (lokality
Jeseník; Česká Ves;
Ostružná)
od března
Nastavována činnost
Metodické sjednocování
práce terénních
zaměstnavatelů apod. se
zapojilo - efektivita
mezioborového a
multifunkčního týmu
3. kolik osob se dostane na nechráněný trh
práce
4. podpora terénních pracovníku v udržení
pracovního místa klientem
5. osoby soc. vyloučené - nezaměstnané,
propojenost uživatelů KA08, KA03 a
KA05
2. účastnění se aktivit realizovaných v
rámci klíčové aktivity 04
3. zajištěný a vytvořený provoz
nácvikové dílny, včetně školení
pracovníků, fungující sociální služby
sociální rehabilitace včetně klubu
pracovního poradenství
4. vzniklý a fungující tým mezioborové
spolupráce - prokoordinované
5. zákonné a alternativní nástroje ke
zvýšení šancí uplatnění cílové
skupiny na trhu práce
6. vytvořená informační brožura o
poskytovaných službách
7. vzniklý a fungující tým mezioborové
spolupráce, pro-koordinované
zákonné a alternativní nástroje ke
zvýšení šancí uplatnění cílové
skupiny na trhu práce
8. hodnotící zpráv y
18
pracovníků, vyhledávání a
oslovování potenciálních
uživatelů
3. AKTUÁLNÍ ÚDAJE Z JIŽ REALIZOVANÝCH AKTIVIT A ZHODNOCENÍ JEJICH
DOPADU NA KONKRÉTNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
3.1 Aktivity KA 03
V rámci aktivit KA 03
proběhly vzdělávací aktivity (školení) prostřednictvím
akreditovaných kurzů „Řešení finanční situace předlužených osob I. a II.“ konaných ve
dnech 9.3 a 19.-20.3.2012 v Jeseníku, zaměřené na zvýšení znalostí a dovedností účastníků a
jeho vyhodnocení.
Dopad aktivit na cílovou skupinu účastníků školení byl zajištěn vstupními a výstupními
testy včetně skupinové práce v úvodním bloku. Zjištění míry základních znalostí v oblasti
finanční gramotnosti a dluhové problematiky se týkalo zejména specifikací: Základní finanční
pojmy, oddlužení pod zák. č. 182/2006 sb., exekuční řízení, právní aspekty dluhové
problematiky, typy závazků a jejich specifika.
Z aktivit sdělených lektorkou kurzu4 se jednalo jak o zjištění dopadu prostřednictvím testu
měřitelných znalostí, tak o osvojení praktických dovednosti při práci s autentickými
dokumenty k dluhům:
-
rozlišení jednotlivých fází zadlužení
rozlišení věřitele, typu závazku, výši dlužné částky
fáze exekučního řízení.
Všichni účastníci kurzu si rovněž osvojili dovednosti nutné k asistenci předluženému klientovi
při podávání návrhu na oddlužení podle zák. č. 282/2006 sb. (podmínky, výpočet, vyplnění
formuláře, průběh insolvenčního řízení atd.).
Zpracovaní dopadu této aktivity na základě zdrojových údajů dodaných realizátorem KA
03 provedla výzkumná agentura Sociotrendy. Vstupní testy vyplnilo 18 účastníků, výstupní
15 účastníků. Soubor odpovídající podílovému vyjádření (procentům) je velikosti N=15 a
vyhodnocení je uvedeno následujícím grafem 1, podrobné údaje jsou obsahem tabulky 2.
Dopad realizace kurzu byl zjištěn prostřednictvím rozdílových údajů, je proto třeba brát v
úvahu, že rozdíl je závislý na vstupním výkonu, který byl u sledovaných položek různý. Proto
z grafu, co se týká rozdílu procent ve srovnání vstupních a výstupních údajů, je zřejmý efekt
kurzu ve výší větší než dvoutřetinové, v grafu 1 je rovněž uvedena položka „dopad realizace
kurzu“. Poznamenáváme, že v položkách „Základní finanční pojmy“ a Typy závazků a jejich
specifika“ byla úspěšnost účastníků kurzu stoprocentní.
4
Lektorkami kurzu byly Kateřina Jirová, Květa Krčmářová a Matrina Musilová
19
Graf 1: Řešení finanční situace předlužených osob – dopad akreditovaných vzdělávacích programů na cílovou
skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Základní finanční pojmy
Oddlužení pod zák. č.
182/2006 sb.
Úspěšenost vstupních testů
Exekuční řízení
Právní aspekty dluhové
problematiky
Úspěšnost výstupních testů
Typy závazků a jejich
specifika
Dopad realizace kurzů
Tabulka 2: Řešení finanční situace předlužených osob – dopad akreditovaných vzdělávacích programů na
cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Základní finanční pojmy
Oddlužení pod zák. č. 182/2006 sb.
Exekuční řízení
Právní aspekty dluhové problematiky
Typy závazků a jejich specifika
Úspěšnost
vstupních testů
Úspěšnost
výstupních testů
Dopad
kurzů
29%
16%
27%
25%
43%
100%
89%
98%
98%
100%
71%
73%
71%
73%
57%
realizace
3.2 Aktivity KA 02
Záznamem níže uvedených unikátních sdělení je možno argumentovat nejen důležitost
podpory aktivit zejména týkajících se monitoringu a komunikace s osobami závislými na
návykových látkách, ale i potenciální důležitost podpory osob blízkých, konkrétně rodičů dětí
a mladistvých, ačkoliv tito nejsou přímými cílovými skupinami, na něž by měl být projekt
orientován.
Záznam rozhovoru 1:
Ukázka ze záznamu 1 části rozhovoru s komunikační partnerkou, konkrétně rodičem
dítěte užívajícího návykovou látku, Jeseník
„.... Nikdy bych nevěřila, že je to možné…. Nějak změnila chování. Často byla v noci venku,
chodila domů pozdě, prý tak to mají všichni, někdy přišla až ráno. Když manžel chtěl jít pro ni,
nechtěla, jedině tak, aby ho nikdo ze spolužáků neviděl. Měla různé nálady, často záchvaty
vzteku, až tak, že jsme volali sanitku, odvezli do nemocnice (měla 16), žádali jsme o test na
drogy, lékař ale odmítl, že to pozná, že nic nebere, ale brala. Byla na pervitinu.
Šla se léčit. Za dva dny ze zařízení utekla, nebyla k mání, měla vypnutý mobil, hledali jsme ji, i
policie ČR. Kamarád ji předávkoval. Za dva dny se vrátila sama, pak … se sama chtěla nechat
20
léčit, … měla tam být 3 měsíce, přišel tam ale kluk co s ní kdysi chodil - gambler, za 2 týdny se
nechala vyhodit - pro nekázeň, odešla domů. Už tam nechtěla být…
Říkala, že ji nemáme rádi, a že ona nás taky nemá ráda. Ale našla jsem její poznámky z
léčebny, měla tam psát životopis, tam ale psala, že doma má zázemí a že ví,že ji rodiče mají
rádi. Léčit se může jedině, když sama chce…
Tohle trvá dva roky. Těší se, až jí bude 18, odejde z domu, že jí musí najít bydlení, že rodiče
mají povinnost, matka - že ať na to zapomene...
Manžel šel za kurátorem, domluvili se, že si s ní promluví, byla tam 3x, pak se jí kurátor
neozval, říkal, že je v pořádku. Ale není. Chtěla se léčit sama, ale vždy sama ze zařízení utekla.
Je inteligentní. Byla v kontaktu s psychology i soc. pracovníky – kontakt byl vždy jen jednou,
že „ty kecy nebude poslouchat“…. Nevím, jak to dopadne. Říká, že chce odejít z domu, že jsme
nemožní …
Poslední dobou říká, že prý už nic nebere, ale ve skupině kouří trávu, prý je to normální, prý to
dělají všichni. Zas chodí do školy….
Má kamaráda, taky bere drogy, jeho otec je ředitel ... Kouří ale normálně, nevím, co. Taky
kradla, aby měla peníze, …“
Záznam rozhovoru 2:
Ukázka ze záznamu 2 části rozhovoru s komunikační partnerkou, konkrétně rodičem
dítěte užívajícího návykovou látku, Jeseník
„.... Nikdy bych nevěřila, že se mi to může stát.
Manžel mi říkal, že je to moje chyba a že je to mojí výchovou. Byly to děsivé 3 roky. Syn začal
podnikat v „...“, dařilo se mu, bylo mu 23 let, byl vyučený v jiném oboru, ale nijak ho to
netáhlo k této práci, ve které byl vyučený.
Rozešel se s dívkou, se kterou před tím chodil, nevím, kvůli čemu. Zamiloval se ale brzo do jiné
dívky, jejíž rodiče byli dobře postaveni (a oba měli tituly), ale ona brala drogy a syna stáhla
k témuž.
Začalo to být hrozné. On přestal platit svoje zdravotní a sociální pojištění a platil to jí....
Veškerý výdělek šel na drogy a na její zajištění, sám svoje si neplatil. Bydleli od nás pryč, spolu
s tou holkou, byla stará jak on. Ale mnohdy jsme neměli o něm žádné zprávy. Jednou jsem už
ho hledala, nevěděli jsme, co s ním je už dlouho. Jezdila po celé oblasti sama a s příbuznými
autem a hledali jsme ho, když jsme ho našli, byl v ubytovně daleko od místa, kde bydlel,
vypadal hrozně. Nevím, jak jsem to přežila. On nikam jít nechtěl, ani k lékaři, myslel si, že vše
zvládne sám. .... Já jsem zašla do jednoho místa, kde byla sociální služba, na mě byli hodní,
chtěli, aby přišel i syn, ale syn nechtěl nikam. A zakázal mi, abych ještě někam chodila. Bylo to
hrozné, měl velké dluhy, o všechno přišel. Sama jsem se domluvila na splátkovém kalendáři a
vše platila za něho. Měla jsem komplikace i s manželem. Nakonec holka z ničeho nic ho
opustila a odešla od něho. To bylo vysvobození.
21
Syn ale na mě někdy dal. Vrátil se domů. Ale dokud byla holka s ním, nešlo nic dělat. Byl
zamilovaný a holka ho táhla dolů. Nevím, co se stalo, že odešla. Když jsem se ptala na drogy,
říkal, že se vůbec nechce k tomu životu se vracet. On o tom nechce mluvit . Říká „to už máme
za sebou“.
Na žádné léčení nešel. Od ledna našel místo a začal znova pracovat. To je záchrana. Hlavně,
že byl vyučený...“
Na dotaz, zda by nebylo potřebné nějaké služby pro ně jako rodiče nebo pro uživatele
drog něco rozšířit, komunikační partnerka odpověděla, že pro uživatele ani neví. Že někteří
beztak nikam nepůjdou, pokud je někdo najde, že utečou, jak se to stalo jí. Co se týká osob
blízkých, zejména rodičů, sama byla ráda, že mohla o tom někomu něco říct, že jí doporučili
ten splátkový kalendář.
3.3 Hodnocení dopadu - dílčí zjištění
Ze zjištění empirických aktivit, viz tabulka „Indikátory kvalitativního sledování klíčových
aktivit – aktuální dopad klíčových aktivit na cílové skupiny a podpořené osoby“, zejména
její poslední sloupec, byl již v současnosti zaznamenán účinný dopad na předmět projektu.
Co se týká specifické skupiny osob, které jsou blízké osobám, na něž je projekt orientován,
z výše uvedených rozhovorů je zřejmé, že v jejich výpovědích se objevuje opakující se klíčová
věta typu: „Nikdy bych nevěřila, že se mi to může stát.“ Je otázkou, zda by nebylo vhodné i
tuto situaci reflektovat.
22
Download

Vstupní kvalitativní analýza.pdf