Časopis pro obchodní partnery, přátele a spolupracovníky společnosti Baumit
téma
Fasáda roku 2009
rozhovor
Pavel Med:
České stavebnictví
se zase probudí
osobnost
Martin Kroh:
Komplexní revitalizace
jsou výhodnější
Bytový dům Tulipa v Modřanské rokli
cena v soutěži Fasáda roku 2009 v kategorii Novostavba
1.
léto 2010 Fasáda roku 2009
Baumit
Zateplení
Regenerace
panelových domů
Baumit – zateplení na míru panelovému domu
Zateplení od společnosti Baumit, to je komplexní řešení obnovy pláště panelového domu. Od
prvních úvah a analýz přes konkrétní návrh až po realizaci, včetně dotací. Společnost Baumit
bude při regeneraci Vašeho panelového domu s Vámi. Přesvědčte se.
■ Úspora energie, dlouhodobá životnost
■ Kvalita a spolehlivost v detailu i celku
■ Nová architektura omítek a barev
www.baumit.cz
100 540
Zelená linka: 800
Nápady s budoucností
03
úvodní slovo
04
rozhovor
06–09
Ing. Pavel Med: České stavebnictví se zase probudí
06
Ing. Zdeněk Fluxa: Obchodník není prodavač
08
téma Fasáda roku
10–29
Fasáda roku 2009
10
Novostavba Tulipa
12
Novostavba Troja
14
Novostavba Atrium
16
Rekonstrukce Divadla Alfa
18
Rekonstrukce panelového domu Pomořanská
20
Rekonstrukce bytového domu v Karlových Varech
22
Zvláštní cena – Rodinný dům Zlín–Kostelec
24
Zvláštní cena – Rekonstrukce Trávník
26
Mediální cena VOŠ Volyně
28
osobnost
Mgr. Martin Kroh: Komplexní revitalizace jsou výhodnější
expres
30–31
30
32–34
Allgaeuer Baufach­kongress 2010
32
Přátelské setkání v Zillertalu
33
Baumit a Rabat na Vysočině
34
Baumit partners
35
PLATFORMA – vše pro řemeslníky
35
news
36–37
Rychle, snadno, efektivně – to je Ratio Slim
36
Jak vyrovnat podlahu?
37
outside
38–39
STUDIO HANGÁR: Architektura jako rébus
38
akce
40
František Komňacký: Dobré výsledky zavazují
40
summary
Facade of the Year 2009
kulér
obsah
obsah
41–42
41
> 20
Zateplovací systémy
Baumit Journal
Časopis pro obchodní partnery, přátele a spolupracovníky společnosti Baumit
01/2010, vychází dvakrát ročně
Vydává: Baumit, spol. s r. o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
Redakce, design & DTP: Dongo Creative, s. r. o.
Foto: archiv Baumit
Uzávěrka čísla: červen 2010
www.baumit.cz
úvodn í sl ovo
Vážení čtenáři,
přestože jsme kalendářně již v plném létě, zdá se, že toto léto bude opravdu rozmarné. Ales-
Na protější straně:
poň co se týká počasí. Pro deštivé chvíle jsme pro Vás připravili nové číslo našeho časopisu.
Vítězové ceny Fasáda roku
v kategorii Novostavba – Zleva Nejprve se vracíme k soutěži Fasáda roku. A to nejen k oceněným stavbám, ale také k zají-
prof. Ing. Miroslav Pavlík, CSc., předseda
mavým okamžikům slavnostního večera. Carmen v podání Lucie Bílé byla pro mne osobně
poroty, Ing Peter Šimko za firmu SPING
úchvatná.
STAV spol. s r o., Vladimír Koldinský za firmu
Krušnohorská stavební spol. s r.o, Více prostoru tentokrát věnujeme panelovým domům. Předseda SBD Praha Martin Kroh
Ing. arch. Milan Veselý a Ing. Lukáš Janko
se zamýšlí nad specifickými aspekty komplexní revitalizace a také nad budoucností pane-
za firmu LOXIA a.s. a generální ředitel
lových domů v Čechách.
společnosti Baumit Ing. Pavel Med
Moderní tepelněizolační systémy se uplatňují nejen při dodatečném zateplování bytových
JUDr. Jan Wagner, ředitel Státního fondu
domů, ale tvoří také základní konstrukční prvek při navrhování obvodového pláště novosta-
rozvoje bydlení (úplně vlevo) a Ing. Vít
veb. Stále více jsou pak vyžadovány systémy se špičkovými stavebně-technickými parame-
Janíček, předseda Svazu Českomoravských
try. Podívejte se s námi na poslední inovace z našich laboratoří!
stavebních družstev (zcela vpravo) předali
ceny vítězům v kategorii Rekonstrukce
Dokonale hladké stěny a dokonale rovná podlaha – s novými výrobky Baumit Ratio Slim
(zleva) Petru Mixovi z firmy Trigema Building
a Nivello Quattro hračka. Dva ušlechtilé výrobky s jednoduchou aplikací a skvělým výsled-
a.s., Iljovi Davidovi z firmy STANAP s.r.o.
kem možná i Vám poskytnou inspiraci.
a Ing. arch. Janu Tomanovi.
Obrovské překvapení nám v letošním ligovém ročníku připravil FK Baumit Jablonec. Po
zisku skvělého 2. místa v lize postoupil i v poháru až do finále. V rozhovoru s trenérem
Františkem Komňackým se dozvíte, jak se tým připravuje na vstup do evropské ligy.
Přeji Vám příjemné prožití léta a věřím, že počasí konečně začne přát nejen našim dovoleným, ale i našim stavbám.
Pavel Med
ředitel Baumit
rozhovor
České
stavebnictví
se zase
probudí
...říká ředitel společnosti Baumit Ing. Pave l M e d, j e nž
před nedávnem obdržel prestižní cenu Manaž e r ro ku
v odvětví výroby stavebníc h materiálů. Jak h o toto
mimořádné ocenění potěšilo, jak se dívá na s o uč a s no s t
a budoucnost firmy, kterou vede, a zda mu j e š t ě z b ý v á
nějaký volný čas, prozradil v krátkém rozh ovo r u.
Jak na vás úspěch v soutěži Manažer roku
Proč jste letos neuděloval cenu ředitele?
jednotku a zahájit výrobu, byť ve složitých
zapůsobil?
V minulosti dostaly zvláštní uznání stav-
podmínkách. Teprve poté jsme postupně
Cena mě samozřejmě potěšila, protože ji
by, které se neumístily v hlavní soutěži, ale
dokončovali infrastrukturu. Musím poděko-
beru nejen jako ocenění své práce, ale také
přesto byly svým způsobem výjimečné – aty-
vat všem spolupracovníkům v Dětmarovi-
práce svých kolegů. Vnímám ji jako vyústě-
pickým technickým řešením, inovativním
cích za to, jak skvěle se s provizorními pod-
ní dlouhodobě úspěšné činnosti firmy Bau-
přístupem k technologiím nebo kreativním
mínkami vyrovnali. V loňském roce vyrobili
mit v České republice. Musím přiznat, že
přístupem architekta.
115 000 tun suchých směsí, což je na první
význam tohoto ocenění jsem si uvědomil
Protože v letošním roce byly z našeho pohle-
rok provozu značné množství.
až při slavnostním vyhlašování výsledků,
du zajímavé stavby oceněny již v hlavních
vysokou společenskou prestiž podtrhovala
kate­goriích, nebylo třeba udělovat toto zvlášt-
Jaká má být výrobní kapacita v plném
přítomnost mnoha známých a úspěšných
ní ohodnocení.
provozu?
manažerů a také reprezentativní zastoupení
vlády v čele s předsedou Janem Fischerem.
Technologické zařízení dokáže vyrobit 40 tun
Dětmarovice na špičce technologií
suchých směsí za hodinu. Praktická kapacita, se kterou uvažujeme, je 300 000 tun roč-
Když mluvíme o prestižních soutěžích,
Nedávno mělo dojít ke slavnostnímu
ně. To je v současné době největší výrobní
nedávno byly vyhlášeny výsledky již
otevření nového výrobního závodu
kapacita v celé České republice.
desáté Fasády roku…
v Dětmarovicích na Moravě. Proč se tak
Závod je nyní stavebně zcela dokončen. Do
Počet přihlášených prací překonal všechny
nestalo?
budoucna plánujeme v již postavené rozleh-
předchozí ročníky. Co mně ale udělalo ještě
Původně jsme plánovali otevření výrobní haly
lé skladové hale výrobní linku na pastózní
větší radost, opět vzrostla i celková úroveň
v Dětmarovicích na 20. května letošního
tenkovrstvé omítky. Tato výroba bude také
přihlášených děl. Jako každý rok, tak i letos
roku. Otevření závodu jsme chtěli pojmout
vysoce automatizována.
byl slavnostní ceremoniál vyhlášení výsled-
zejména jako poděkování všem, kteří se na
ků velkým a příjemným setkáním odborníků.
výstavbě podíleli, a moderní průmyslový pro-
Baumit je tedy stále krok před
Těší mě, že možnost vzájemně se setkávat
voz představit našim zákazníkům a obchod-
konkurencí…
je motivující pro manažery podniků, před-
ním partnerům ze Slezska, Moravy i příhra-
Snažíme se každý rok přicházet s inovacemi,
sedy družstev, zástupce státní správy i pro
ničních polských regionů.
protože jsme přesvědčeni, že právě inovace
naše zákazníky, kteří s výrobky Baumit pra-
Těšili jsme se na krásné a teplé počasí,
nám umožní být na trhu dlouhodobě úspěš-
cují. Důležitými účastníky této společenské
bohužel v té době zasáhly Moravu a vzápětí
ní. Inovacemi se snažíme uspokojovat mění-
události jsou samozřejmě i ti, kvůli kterým
i Polsko intenzivní deště s následnými roz-
cí se potřeby stávajících zákazníků nebo
soutěž pořádáme především, tedy architekti
sáhlými povodněmi, a proto jsme se rozhodli
zvýšit jejich konkurenceschopnost, novými
a projektanti.
termín posunout.
výrobky můžeme také oslovovat další cílové
Novým termínem slavnostního otevření je
skupiny.
Dá se říci, že Fasáda roku vznikla kvůli
čtvrtek 19. srpna - snad to tentokrát vyjde!
architektům?
Vize do další dekády
Právě architektům a projektantům je soutěži-
Dětmarovice již plně fungují?
vost vlastní. Jsou zvyklí poměřovat svá díla,
První výrobky jsme ve zkušebním provozu
Poodhalíte směřování firmy Baumit
soutěžit se svými projekty a nápady, protože
vyrobili již počátkem roku 2009, ale celý
v budoucnosti?
pouze tak mohou uspět u velkých investorů.
závod nebyl v té době ještě dokončen. Pro-
Jak říká již náš slogan, Baumit je značka pro
Myslím si, že každé ocenění v soutěži Fasá-
tože jsme v tomto regionu trpěli výrazným
tři hlavní oblasti - fasády, omítky a potěry
da roku je pro ně nejen povzbuzením, ale
nedostatkem výrobní kapacity, bylo pro nás
– a tak tomu zůstane i v budoucnu. Naším
také velmi cennou a prestižní referencí.
zásadní dokončit co nejdříve vlastní výrobní
cílem je podílet se na zdravém, ekologicky
rozhovor
programu i za deset let bez velkých změn.
Osobně se domnívám, že velký potenciál
mají v České republice výrobky na bázi sádrového pojiva, tedy obecně sádrové omítky
a tenkovrstvé stěrky, lité podlahy a také
samonivelizační stěrky. Ukazuje se, že nově
používaná forma sádrového pojiva - tzv. alfapolohydrát - má pro použití ve stavebnictví
vynikající vlastnosti.
Čeká Baumit v České republice zásadní
růst nebo rozšíření?
Pro nejbližší období nepřipravujeme žádný
velký projekt či akvizici, protože naše výrobní
základna je v ČR dostatečná, a to i pro další navýšení poptávky. Samozřejmě bychom
chtěli kontinuálně růst a domnívám se, že
k tomu máme všechny předpoklady.
V současné době je ale na trhu velmi složitá situace, velmi ostrý konkurenční boj je
důsledkem velkého počtu účastníků při
výrazně klesající poptávce. Očekávám, že
v důsledku hospodářského zpomalení se
počet firem na nám relevantním trhu sníží,
ale vysoce konkurenční prostředí v České
republice zůstane.
a energeticky uvědomělém bydlení. Součas-
Domníváte se, že Baumit může
ně chceme zpracovatelům nabízet technolo-
v následujících letech stavět na svých
gie s vyšší produktivitou a odstraňovat fyzic-
zavedených produktech?
Léto je zde a s ním prázdniny. Má i ředitel
ky namáhavé činnosti.
Stavebnictví patří ke konzervativním obo-
takové firmy, jako je Baumit, nějaké
I v budoucnu zůstane stavba či rekonstruk-
rům, technologické změny se tady prosa-
prázdniny?
ce domu naším hlavním cílem. Jsem pře-
zují pomalu, charakteristický je kontinuální
Bohužel, toto léto se mi to asi nepovede.
svědčen, že během dvou, tří let se české
vývoj závislý na materiálové základně. Náš
Prázdniny jsem si totiž udělal už v lednu,
stavebnictví probudí a bytová výstavba
výzkum i vývoj pracuje na řadě nových výrob-
v době, kdy je pro nás stavaře nejméně prá-
opět poroste. Je známo, že bytový fond v ČR
ků, uvidíme, které z nich se prosadí v širo-
ce. Strávil jsem se synem krásné tři týdny
nemá optimální strukturu a pouze pro pros-
kém měřítku do stavební praxe. Připravuje-
v teple na golfu. Také jsem si dopřál s rodi-
tou reprodukci by bylo třeba stavět 50 000
me inovace stávajících výrobků i vstup do
nou týden na lyžích a kvůli tomu už mi té
nových bytů ročně. Navíc stávající bytový
některých nových produktových segmentů,
dovolené moc nezbývá. Nicméně jsem názo-
fond potřebuje revitalizovat, a proto bude
přesto jsem přesvědčen, že naše osvědčené
ru, že v létě je u nás krásně, těším se na slu-
růst počet rekonstrukcí a modernizací.
a oblíbené výrobky najdete v našem výrobním
nečné víkendy a půvabné letní večery.
Prázdniny nebudou
rozhovor
Obchodník
není
prodavač
Po půlroce na pozici obc hodního ředitele B a um i t
je Ing. Zdeněk Fluxa optimistic ký a plný e l ánu .
Z následujícího rozhovoru vyčtete mnoho o j e h o
dojmec h z pr vníc h měsíců ve vedení firmy a z e j m é na
o v izíc h do budoucnosti, která bude sice ná ro č ná, a l e
nabízí mnoho příležitostí.
Jak zatím hodnotíte své působení ve firmě?
abychom byli úspěšní nejen v letošním roce,
odpovědná práce. Velmi pozitivně vnímám
Na pozici obchodního ředitele jsem od
ale i v letech následujících, protože stavební
možnost mít i mezinárodní srovnání díky pra-
1. ledna, ale už od poloviny října 2009 jsem
boom v blízké budoucnosti neočekávám.
covním mítinkům se svými kolegy v rámci
měl možnost začít se seznamovat s kolegy
Evropy a mateřského holdingu.
i firmou. Se svými kolegy se stále postupně
To je pouze jedna z plánovaných změn?
seznamuji. Na to, aby se člověk zoriento-
Počítáte s dalšími?
Jaké segmenty to jsou?
val v takové společnosti, jakou Baumit je,
Do budoucna bych rád zjednodušil některé
Mezi nové segmenty patří lepidla na obkla-
a poznal se se všemi spolupracovníky, ten
procesy v rámci obchodního úseku. Součas-
dy a dlažby, programová řada Baumacol.
rok potřebuje, resp. tak to osobně vnímám.
né procesy fungují velmi dobře, ale někdy
Tuto skupinu výrobků již třetí rok prodáváme
K tomu určitě přispívá i řada pracovních
používáme příliš mnoho dokumentů a pod-
a chceme ji pevně umístit na trhu. Druhým
a společenských akcí.
kladů v papírové formě. Rád bych podpořil
segmentem je skupina sádrových omítek
vývoj v obchodním úseku tak, aby se komu-
a stěrek. Sádra jako materiál je moderní,
A jak jste spokojen?
nikační procesy zjednodušily, věcně nastavi-
sofistikovaný produkt, který se začíná pro-
Musím říci, že práce u společnosti Baumit
ly a zefektivnily.
sazovat i na našem trhu. Český trh si na
splnila má očekávání, jsem spokojený. Pra-
sádrové výrobky zvyká a sádra se dostává
cuji u firmy pevně etablované na českém
Co považujete za své nejdůležitější úkoly?
do povědomí obchodníků a zpracovatelů. Do
trhu, která nabízí své produkty a služby
Samozřejmě v první řadě dosáhnout pláno-
budoucna je to směr, kterým chceme jít.
v rámci silného evropského holdingu.
vaný obrat a zajistit úspěšný prodej výrobků
Dalším segmentem jsou vlastní výrobky Bau-
Vyhovuje mi mezinárodní prostředí a mám
a produktových skupin, které jsou pro nás
mit, jako je zateplovací systém Open nebo
pocit, že jsem se dostal do firmy, kde mohu
prioritní v letošním roce. Vedení obchodního
hmoždinky KlebeAnker. Jedná se o výrobky,
zužitkovat zkušenosti ze svého předchozího
úseku, do kterého patří i produktmanažerský
které se svými parametry a vlastnostmi liší
působení v rámci obchodu.
úsek a zákaznické centrum. Osobně vidím
od již klasických zavedených produktů na
jako jeden z mých hlavních úkolů úzkou
trhu. Jejich prodej rapidně roste a prvních
Plánujete již změny?
komunikaci s osmi regionálními vedoucími
pět měsíců letošního roku to opět potvrdilo.
Je jistě mnoho věcí, které lze změnit a kte-
prodeje. To je týmové jádro, které tvoří širší
To, co představuje v tomto okamžiku pro nás
ré se změnit musí. Mezi ně patří pracovní
vedení obchodního úseku a jde tedy o mé
hlavní směr obchodu, jsou zateplovací sys-
nasazení a myšlení lidí. Jelikož už nejsme
nejbližší spolupracovníky.
témy. Díky státním a evropským dotačním
v roce 2007, kdy jsme byli všichni svědky
titulům jsou investice do tohoto segmentu
velkého stavebního boomu v podobě vel-
Co vám činnost na pozici obchodního
trhu v následujících 2 – 3 letech pro investo-
kého množství zakázek a boj o ně nebyl tak
ředitele takovéto společnosti přináší?
ry velmi zajímavé.
náročný, jako je nyní, musíme se přizpůsobit
Je to pro mne stále výzva a zároveň i novum,
nové situaci na trhu.
protože obchod je v Baumitu spojen s výro-
Očekáváte pokles ve stavebnictví?
Pro nás to znamená, že nikdo z našeho
bou, což je kombinace, kterou jsem neznal.
Osobně se domnívám, že stavebnictví v nej-
obchodního týmu již nemůže být pouze pro-
Přicházím do Baumitu z ryze obchodní firmy.
bližších letech bude spíše stagnovat. To
davačem a servismanem, ale musí být v pra-
Obchod mě velmi baví, je to práce s lidmi
je dáno ekonomickou situací v republice,
vém slova smyslu obchodník. Prodavač jen
a to zde nacházím.
zdrženlivostí investorů a chováním bank.
prodává – zákazník si o něco řekne a pro-
Pozice obchodního ředitele společnosti, jako
Očekávám pokles v oblasti infrastruktury
davač mu to prodá. Zato obchodník musí
je Baumit, mi umožňuje ovlivňovat a určovat
i ve výstavbě nových bytových domů. Státní
aktivně oslovovat zákazníka, musí s ním pra-
její obchodní politiku. Ať už se jedná o vyjed-
rozpočet bude omezen a privátní investice
covat, nabízet, komunikovat. Nejsme na trhu
návání vstupů do firmy či finálních výstupů
půjdou na trh pozvolna a více opatrně než
sami. Musíme začít pracovat sami na sobě,
z firmy směrem k zákazníkovi, což je velmi
v minulosti. Během 3 – 5 let se v rámci
rozhovor
revitalizace zateplí většina bytových domů
představit, jak může vypadat stavební trh
materiálů. Změnit něco zásadního ve firmě
v republice díky již zmiňované dotační pod-
za deset let a jak mohou vypadat jednotli-
není třeba. Baumit jako firma funguje velmi
poře, která skončí v letech 2013 a 2014. To
vé segmenty. Na naší budoucnosti pracuje
dobře. Spíše půjde o nastavení podmínek
neznamená, že zateplování a sanace z trhu
celý holding se sídlem v Rakousku. Mám na
pro úspěšný obchod a o intenzivnější práci s
zmizí, ale celkový objem materiálu bude nižší.
mysli výzkum, vývoj, testy, certifikace, ale
celým obchodním týmem. Doba hojnosti je
Proto již nyní pracujeme na tom, jak toto vol-
i marketing.
přinejmenším na několik let pryč, a pokud
né místo na trhu zaplnit a nahradit novými
chceme být úspěšní jako doposud, musíme
výrobky a systémy. Mám na mysli výrobky
Znamená to, že se Baumit zásadně
si všichni v obchodním úseku tuto skuteč-
s vyšší přidanou hodnotou. Jsem přesvědčen,
promění?
nost uvědomit a pracovat
že to je ta správná cesta do budoucna.
Domnívám se, že firma se příliš nepromění. Zůstane v segmentu stavebnictví a naši
Jak toho chcete dosáhnout?
O jakých letech nyní uvažujete?
zákazníci budou titíž, především distribuční
Od letošního roku používáme nový pracov-
Dovolím si říci, že se bavíme o horizontu
sítě, obchodníci a realizační firmy. Avšak
ní nástroj, tzv. objektový management, což
roku 2020. V tomto okamžiku si dokážeme
změní se určitě naše portfolio nabízených
znamená správu a práci s objekty v celé České republice.
Za velmi důležité v našem obchodu považuji maximálně „vytěžit“ jednotlivé regiony
a zakázky. Proto se snažíme využít celou šíři
nabídky výrobků a tu zákazníkovi nabídnout.
Znamená to pro obchodní tým zvýšení jeho
kompetencí a také náročnosti práce, ale
v tom okamžiku jsme schopni vygenerovat
mnohem větší obrat z jedné zakázky. Tímto
způsobem obchodu a komunikace se dostanou do širšího povědomí nejen standardní
již zavedené výrobky, ale i ostatní výrobky
z široké škály značky Baumit.
Ing. Zdeněk Fluxa
Vystudoval VUT Stavební v Brně. Od
roku 1996 se pohyboval v obchodních
firmách s mezinárodními kontakty nebo
zahraničním kapitálem. Většina z nich
podnikala v oblasti stavebnictví, ačkoli si
dle svých slov na chvíli „odskočil“ do segmentu elektro. Jeho posledním zaměstnavatelem před společností Baumit byla
obchodní firma DEKTRADE, kde vedl jednu z divizí.
tém a Fasáda roku
Fasáda roku
2009
15. dubna 2010 proběhlo v Hudebním divad l e Kar l í n
slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutě ž e Fas ád a
roku 2009. Tato soutěž pořádaná společno s t í B a um i t
se letos dočkala svého jubilejního desátéh o ro č ní ku.
Odborná porota udělila celkem osm ocenění. V hlavních kategoriích „Novostavba“
a „Rekonstrukce“ bylo oceněno vždy po
třech stavbách. Navíc odborná porota udělila zvláštní cenu v kategoriích „Rodinný dům“
a „Rekonstrukce bytového domu“. Svého
favorita vybrali i zástupci mediálních partnerů, kteří ocenili citlivou rekonstrukci rozsáhlého funkcionalistického komplexu Střední
školy stavební ve Volyni. U přihlášených
staveb se již tradičně hodnotí jejich fasáda
z inovačního hlediska, dále pak architektonické ztvárnění a kvalita realizace.
Kategorie Novostavba
1
Nominované novostavby letos zcela jednoznačně ovládla Praha, což se promítlo i při
1. místo v kategorii Novostavba:
která využívá systému Baumit a předsaze-
vyhlašování vítězů. První místo získal bytový
Bytový dům Tulipa
né konstrukce hliníkových pozinkovaných
dům Tulipa v pražské Modřanské rokli, na
Projektant: LOXIA, a.s.
lamel, které tvoří jistou formu transparent-
kterém porota ocenila kvalitní návrh a rea-
Zhotovitel fasády: IMOS Brno, a.s.
ní opony. Tím je vytvořen zajímavý kontrast
lizaci. Ve fasádě jsou zdařile aplikovány
Majitel: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.
a dramatičnost, která je od divadelní budovy
návštěvníkem očekávána. Druhé místo zís-
kvalitní materiály a je využita jejich přirozená barevnost. Promyšleně a funkčně jsou
2. místo v kategorii Novostavba:
kal vynikající příklad rekonstrukce fasády
navrženy také konstrukční prvky a detaily,
Rodinný dům v Praze Tróji
panelového domu, který je založen na nově
které spoluvytvářejí harmonický celek. Cena
Projektant: Adam Rujbr Architects
koncipovaném architektonickém členění.
za druhé místo putuje rovněž do hlavního
Zhotovitel fasády: SPING STAV, spol. s r.o.
Porotu zejména zaujal návrh výtvarného
města. Reprezentativní vila v pražské Tróji
Majitel: soukromý investor
řešení štítu objektu, který navozuje naprosto odlišné měřítko dvanáctipatrového pre-
je ukázkou velmi kvalitní architektury pro
náročné investory. Měřítko, proporce, kom-
3. místo v kategorii Novostavba:
binace materiálů a střídmé použití barev
Obchodní centrum ATRIUM
vytvářejí napětí, které umocňuje výrazná
Hradec Králové
kombinace horizontály a vertikály. Kvalitně
Projektant: Ing. arch. Antonín Juštík,
navržené a řemeslně zvládnuté detaily pod-
Ing. Vladimír Tůma
trhují celkový vynikající dojem. Třetí místo
Zhotovitel fasády:
bylo uděleno technicky náročné a estetic-
Krušnohorská stavební, s.r.o.
ky velmi zdařilé fasádě obchodního domu
Majitel: AMON REAL, a.s.
fabrikovaného domu. Jediným zástupcem
Atrium v Hradci Králové. Fasáda složená
10
z kontaktního tepelněizolačního systému
Kategorie Rekonstrukce
s keramickou povrchovou úpravou je ukáz-
První cenu v této kategorii získala rekon-
kou současných technologických a materiá-
strukce pláště plzeňského Divadla Alfa.
lových možností.
Porota ocenila kvalitní realizaci fasády,
2
Pavík, CSc. a Ing. Pavel Med
(2) Večerem provázeli Sabina Laurinová a Vladimír Čech.
(3) Ředitel společnosti Baumit Ing. Pavel
Med si připíjí s hvězdou večerního představení Carmen Lucií Bílou
(4) Ředitel Ing. Pavel Med se ujal slavnostního krájení dortu
(5) Fasáda roku je především místem
3
setkávání a rozhovorů, k nimž patří
i dobré jídlo.
historických budov se stala rekonstrukce
vě řešená úprava lodžií a vkusné barevné
Cena mediálních partnerů:
bytového domu v Karlových Varech, která
pojetí dodávají tomuto panelovému domu
Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ
uchvátila precizním zpracováním detailů
noblesní novou dimenzi. Další cenu převzal
stavební Volyně
a střídmým barevným pojetím.
zástupce rodinného domu ve Zlíně - Kostelci.
Projektant: AIP, s.r.o., Plzeň
Realizátorům a architektovi se zde podařilo
Zhotovitel fasády: Metrostav, a.s., divize 6
1. místo v kategorii Rekonstrukce
přetransformovat nevýraznou normalizační
Majitel: Jihočeský kraj
Rekonstrukce pláště budovy divadla ALFA
architekturu v hrdého následovníka zlínské
Projektant: Ing. arch. Jan Toman
funkcionalistické tradice.
Zhotovitel fasády: Albet metal, s.r.o., Praha
tém a Fasáda roku
(1) Úvodní slovo pronesli prof. Ing. Miloslav
Složení poroty
O vítězích ve dvou hlavních kategoriích
Trigema Building, a.s., Praha
Zvláštní cena Rekonstrukce bytového domu:
a o dvou mimořádných oceněních rozhodo-
Majitel: Divadlo Alfa, město Plzeň
Revitalizace bytového domu Trávník 2013-
vala porota složená ze stavebních odborní-
2015
ků, které předsedal prof. Ing. Miloslav Pavlík,
2. místo v kategorii Rekonstrukce
Projektant: Ing. Tomáš Fremr
CSc. Dalšími členy poroty byli: autorizovaná
Zateplení BD Pomořanská
Zhotovitel fasády: ISOTEP, s.r.o., Ústí nad Orlicí
architektka Ing. arch. Marcela Bílková, Doc.
Projektant: Ing. arch. Daniel Smitka
Majitel: BD Trávník 201
Pavel Svoboda, CSc., z pražského ČVUT, Ing.
arch. Oleg Haman, předseda Obce architek-
Zhotovitel fasády: Trigema Building, a.s.
Majitel: SVJ v budově č. p. 485-7, Pomořan-
Zvláštní cena Rodinný dům:
tů, Ing. Tomáš Chromý, člen ČKAIT, Ing. Pavel
ská ul., Praha 8
Rekonstrukce domu ve Zlíně-Kostelci
Štěpán, viceprezident ČSSI, a Ing. Pavel
Projektant: Ing. arch. Jiří Jílek
Med, ředitel Baumit, spol. s r.o.
3. místo v kategorii Rekonstrukce
Zhotovitel: Navláčil – stavební firma, s.r.o.
V porotě mediálních partnerů zasedali: Jitka
Rekonstrukce bytového domu Karlovy Vary
Investor: soukromý investor
Korčeková z vydavatelství Economia, PhDr.
Matěj Šišolák z Jaga Media, Mgr. Antonín
Zhotovitel fasády: STANAP Karlovy Vary, s.r.o.
Investor: Společenství vlastníků BJ
Ocenění mediálních partnerů
Gottwald z vydavatelství BusinessMedia,
Posledním oceněným je citlivá rekonstrukce
s.r.o., a Mgr. Jan Táborský z EXPO DATA, spol.
Zvláštní ocenění
VOŠ a SPŠ stavební ve Volyni, která okouz-
s r.o.
Odborná porota rovněž udělila dvě mimořád-
lila porotu mediálních partnerů. Rozsáhlý
ná ocenění. Bytový dům Trávník v České Tře-
komplex ve funkcionalistickém stylu si i přes
Materiál Fasáda roku 2009 byl převzat
bové je tak druhým zástupcem panelových
kompletní energetickou sanaci zachoval
a zpracován z materiálů Petry Kutinové,
domů s titulem Fasáda roku 2009. Zajíma-
svou původní tvář.
4
agentura Deee.
5
11
téma Fasáda roku
12
Fasáda,
která se
mění
před očima
Pokud dá investor dostatečný prostor šikov né m u
arc hitektovi, zpravidla se to vyplatí. Přesně to s e s t a l o
v případě realizace komplexu bytovýc h do m ů Tul i p a
v Modřanské rokli.
Architektonické studio Loxia, a.s., citlivě umís-
Tím, kdo se o celý projekt staral jak v průběhu
„Maximální soukromí jsme se jednotlivým
tilo komplex tří budov na okraj třetího největší-
projektování, tak v době realizace a dal do něj
bytovým jednotkám snažili zajistit díky spe-
ho pražského přírodního parku. Díky tvořivosti
srdce i duši, byl Ing. Lukáš Janko.
ciálním posuvným dřevěným konstrukcím,
architektů, zručným zpracovatelům a v nepo-
„Výhodou tohoto projektu byla relativně vol-
které byty v létě chrání před přehříváním. Tyto
slední řadě s pomocí kvalitních a moderních
ná ruka, kterou jsme dostali od investora.
žaluzie na fasádě působí rovněž jako estetický
materiálů tak mohl vzniknout projekt, který
Specifikem bylo umístění komplexu, který
prvek a pokaždé rozehrávají jinou hru. Vzhled
stoprocentně odpovídá současným nárokům
je sevřen mezi Modřanskou roklí na jedné
domu se zkrátka mění podle nálady obyva-
na nadstandardní moderní bydlení. Důkazem
straně a tramvajovou tratí na straně druhé.
tel,“ pokračuje Lukáš Janko v charakteristice
toho je i první místo v soutěži Fasáda roku
Domy jsou navrženy tak, aby maximálně
projektu a pochvalně se zmiňuje i o realizační
2009 v kategorii novostaveb.
chránily své obyvatele ze strany tramvajové
firmě: „Musím říci, že se během stavby několi-
trati. Směrem k parku naopak ustupují, aby
krát docela zapotila. Kvalitní provedení tak
Bydlení mezi městem a přírodou
měli všichni obyvatelé dostatečný výhled
členité fasády není zrovna úplnou procházkou
Autorem konceptu celého komplexu je
do zeleně,“ komentuje pan Janko orientaci
růžovým sadem. Nicméně výsledek hovoří za
Ing. arch. Milan Veselý a kolektiv studia Loxia.
objektů.
to, že jsme z toho všichni vyšli se ctí.“
téma regi ony
1. místo v kategorii Novostavba
Bytový dům Tulipa
Projektant: LOXIA, a.s.
Zhotovitel fasády: IMOS Brno, a.s.
Majitel: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.
Cenu převzali Ing. Lukáš Janko a Ing. arch.
Milan Veselý
Nadstandardní bydlení si žádá prvotřídní
ale i maximální prodyšnost všech složek, což
a musím říci, že jsme spokojeni. Největší
materiál
je jedním z předpokladů dlouhé životnosti kon-
službu pro nás vždy dělají obchodní zástupci
Atraktivní lokalita předurčila nadstandardní
strukce a zdravého vnitřního mikroklimatu.
společnosti Baumit. Poradí nejen po tech-
provedení stavby, kterým bytový dům Tulipa
nické, ale i estetické stránce, což je pro
vyniká. Zděné objekty jsou dodatečně zatep-
Servis na míru
naši profesi rozhodující. Pokud si vymyslíme
lené kontaktním zateplovacím systémem
„Na počátku 90. let jsem pracoval ve Francii,
odstín, který není ve vzorníku, vždy je možné
Baumit s minerální vlnou. Na lepení a stěr-
kde jsem měl možnost poznat, jak to cho-
domluvit se na výrobě dané barvy. Aby bylo
kování byl použit vysoce paropropustný mate­
dí na Západě. Tam jsem se poprvé setkal
možné udělat si přesnou představu, zástup-
riál z řady Baumit ProContact. Finální úprava
i s materiálem a službami společnosti Bau-
ce Baumitu nám následně dodá namíchaný
je provedena silikonovou probarvenou omít-
mit. Když jsem pak zakládal vlastní ateliér
prototyp například na polystyrenové desce.
kou od téhož výrobce, která vykazuje na roz-
Loxia v Čechách, navázali jsme spolupráci
Díky tomu si můžeme být jisti, že během
díl od akrylátových omítek dostatečnou paro-
se společností Baumit v Německu, protože
výstavby nedojde k nepříjemným překvape-
propustnost. Tím je zajištěna ideální skladba,
tady ještě nebylo ani zastoupení, ani výro-
ním,“ dodává na adresu Baumitu autor pro-
která přinese energeticky úsporné bydlení,
ba. Od té doby jsme tomuto materiálu věrni
jektu Milan Veselý.
13
téma Fasáda roku
Opojeni
krásou
Funkcionalismu se v době největšího rozm a c h u
podařilo vypořádat s přezdobenou historiz u j í c í
arc hitekturou devatenáctého a počátku dvac á t é h o
století. Ornament se stal veřejným nepříte l e m , p rot i
němuž se bojovalo čistou geometric kou lini í . S ve ře pá
touha po funkci a estetic ké čistotě však m no h d y ve d l a
k absurdním situacím.
Když Ludwig Mies van der Rohe navrhoval
že jím navržené objekty nejsou nijak měně-
vila v pražské Tróji je toho důkazem. Její maji-
vilu pro vídeňskou rodinu Tugendhatů, jeho
ny, Mies van der Rohe doslova nevěřil svým
tel si splnil sen a z respektu k neměnným
cílem bylo vytvořit pro život co nejpříjemněj-
očím. Paní Tugendhat měla ve vitrínách vysá-
estetickým hodnotám si nechal navrhnout
ší prostředí. Maximum prosklených ploch,
zené kýčovité suvenýry a na prosklených stě-
a postavit vilu, která funkcionalistický ráz sot-
otevřené prostory plné světla a propojení
nách a v prostoru pověšené závěsy, kterými
va popře. Štědré funkcionalistické tvary dnes
s okolím měly vytvořit ideální místo k bydlení.
se snažila dům alespoň trochu zútulnit…
už nepůsobí ultramoderně a neútulně jako
v době svého vzniku, naopak představují jistý
Jeho dílo bylo dotažené do nejmenších detailů a nechávalo minimální možnosti zásahům
Kouzlo anachronismu
anachronismus. V současnosti se do popředí
samotných obyvatel domu. Na jedné ze svých
Dnes si podobný teror ze strany architekta
nejen odborných, ale i laických debat dosta-
inspekcí, jež uskutečňoval, aby se ubezpečil,
nikdo snad ani nedokáže představit. Nová
la ekologie. Téměř vše se podřizuje úsporám
energie. Tento dům jde jinou cestou, což
uznává i majitel trojské vily, která v architektonicky zkostnatělé Praze vzbuzuje zasloužený
zájem. „Předpisové nízkoenergetické nebo
pasivní bydlení jsme si rozhodně nepořídili,
zato máme krásný dům na nádherném místě
s výhledem na celou Prahu.“ Investor zkrátka
toužil po unikátním bydlení, které architektonicky obohatí své okolí. A tohoto cíle rozhodně
dosáhl. Oficiálního ocenění se dočkal nejen
majitel, ale zejména architekt Adam Rujbr
a realizační firma Sping Stav, když byl dům
15. dubna vyhlášen druhou nejlepší Fasádou
roku 2009 v kategorii Novostavba.
Unikátní monolitická konstrukce
Ing. Peter Šimko z realizační firmy Sping Stav,
spol. s r.o., vyzdvihuje unikátnost trojské stavby: „Jedná se o neobvyklou železobetonovou
konstrukci. Dům je uvnitř podepřen čtyřmi
sloupy. Volnou dispozici pro okna po obvodě
s velice subtilní vnější podpůrnou konstrukcí
umožňuje použití železobetonových průvlaků
nadvěšených nad železobetonovými stropy
nad každým patrem. To umožnilo konzolování jednotlivých prvků včetně vzniku průsvitů
navržených architektem. Na železobetonovou
konstrukci jsme aplikovali kompletní fasádní
systém Baumit s izolací z polystyrenových
desek,“ říká k výběru materiálu. „Povrchová úprava je provedena Baumit silikonovou
14
Rodinný dům v Praze Tróji
Projektant: Adam Rujbr Architects
téma Fasáda roku
2. místo v kategorii Novostavba
Zhotovitel fasády: SPING STAV, spol. s r.o.
Majitel: soukromý investor
omítkou. S Baumitem máme dlouholeté zkušenosti a používáme ho, protože jsme dlouhodobě spokojeni s kvalitou jejich produktů.
Naše firma funguje jako zakázkové krejčovství. Nejsme zastánci nějaké masivní reklamy. Snažíme se odvádět maximální výkon,
aby nás naši zákaznicí dále doporučovali.
Krom dodávek na klíč se již delší dobu specializujeme i na výstavbu atypických monolitických konstrukcí. Naše klientela je většinou
velmi náročná, a proto i provedení všech prací musí být perfektní. Jedna chyba vám může
zavřít dveře u dalších deseti potencionálních
zákazníků. Na produkty Baumit se můžeme
spolehnout. Speciálně fasády Baumit dobře
drží barvu a hlavně nepraskají,“ komentuje
bezproblémovou spolupráci se společností
Baumit pan Šimko.
15
tém a Fasáda roku
16
Obchodní
dům
s čárovým
kódem
Hradec Králové patří od počátku 20. stolet í
k nejmodernějším městům v celýc h Čec há c h . A ni
v jednadvacátém století nezůstává Hradec p o z ad u
a hrdě obhajuje svou pr vorepublikovou pře z d í v ku
„ salon republiky“, která poukazovala na m o d e rní ráz
celého města.
O mimořádné postavení Hradce v předvá-
Současnost v salónu republiky
mezi komunismem a kapitalismem. Kon-
lečné architektuře se zasloužilo to osvícené
Hradec si udržuje svůj styl do dnešních dnů.
zervativní člověk, který se zpravidla brání
městské zastupitelstvo, které se v urbanis-
Loni sem putoval například titul Stavba roku,
vzniku každého nového obchodního domu,
tickém plánování opakovaně spojilo s mimo-
který si vysloužila unikátní budova Studijní
by k tomu možná dodal, že vystihli tu správ-
řádnými osobnostmi české moderní archi-
a vědecké knihovny.
nou míru. Dispozičně nepřekypující prostor
tektury, ať už to byl Jan Kotěra na samém
Ani v letošním roce nebude hradecká archi-
je dostatečně osvětlen a přírodní cihlová
počátku 20. století nebo jeho žák Josef
tektura ochuzena o prestižní ocenění. Třetí
barva působí v interiéru i v exteriéru klidným
Gočár v době mezi válkami. Tomu se díky cit-
cena v kategorii Novostavba soutěže Fasá-
dojmem.
livému regulačnímu plánu podařilo Hradec
dy roku putuje přímo na jednu z hlavních
zařadit mezi nejkvalitnější a pro život nejpří-
tepen Hradce. Získal ji obchodní dům Atrium
Fasáda s vlastním certifikátem
jemnější česká města. Na tehdejší dobu vel-
na Dukelské třídě, jehož autorem je karlo-
Hlavním estetickým prvkem na celé stavbě
mi prozíravý plán silničního obchvatu chrání
varské architektonické Studio Hangár. Ing.
je výrazná a neobvyklá fasáda, na níž byla
město od zbytečného provozu dodnes. Pás
arch. Antonín Juštík a Ing. Vladimír Tůma
použita na naše poměry nezvyklá konstruk-
zeleně kolem centra a pěší stezky, které
navrhli obchodní prostor, který působí zven-
ce složená z kontaktního zateplení Baumit
brázdí město křížem krážem, jsou dalším
čí i zevnitř lidsky a harmonicky navazuje na
a obkladových pásků Feldhaus Klinker.
příjemným bonusem, který díky Gočárově
objekt obchodního domu ze 70. let. Místní
Zajímavý doplněk navíc tvoří nerezové pásy
plánu Hradec získal.
říkají, že se jim podařilo vystihnout přechod
připevněné na fasádě, jež připomínají čáro-
Obchodní centrum ATRIUM
Hradec Králové
Projektant: Ing. arch. Antonín Juštík,
Ing. Vladimír Tůma
Zhotovitel fasády:
tém a Fasáda roku
3. místo v kategorii Novostavba
Krušnohorská stavební, s.r.o.
Majitel: AMON REAL, a.s.
vý kód. Výstavbu prováděla Krušnohorská
fungovala skvěle. Společnost nám na míru
stavební společnost, která právem považu-
připravila speciální zateplovací systém, který
je obložení přes 5000 m2 fasádní plochy za
pečlivě prověřila a následně na něj získala
monumentální dílo.
certifikát dle platných evropských norem.
„Architekti zadali jasné stanovisko, jak má
Získali jsme tak individuální řešení na míru s
vypadat obklad. Když jsme vybírali, u jaké
plnou garancí od výrobce,“ komentuje výběr
firmy obstaráme zateplení, měli jsme jas-
materiálu pan Koldinský z realizační firmy.
no. Obrátili jsme se na společnost Baumit,
Společnost Baumit tak prověřila kontaktní
našeho dlouholetého partnera, se kterým
vnější tepelněizolační systém Baumit KERA
máme dobré zkušenosti. Technické zázemí
Mineral a vydala mu příslušnou certifikaci.
a dlouholetá praxe s veškerými typy zateple-
Systém se skládá z lepicí a spárovací hmoty,
ní jsou jejich největší devizou. V případě této
sklotextilní síťoviny, hmoždinek, tepelně izo-
realizace bylo nutné provést certifikaci na
lačních minerálních desek s kolmou orientací
daný systém, neboť žádná podobná stavba
vláken a dalších komponentů značky Baumit.
v Čechách ještě nevznikla. Hlavně komuni-
Povrchová úprava je pak provedena právě
kace s technickými a obchodními zástupci
keramickými pásky Feldhaus Klinker.
17
tém a Fasáda roku
18
Hravá
proměna
dětského
divadla Alfa
Tradice loutkového divadla sahá v Plzni až d o p r v n í
republiky. V roce 1930 zde bylo založeno p ro fe s o r e m
J osefem Skupou, autorem slavného Spejbl a a H u r v í nka,
pr vní profesionální loutkové divadlo v tehd e j š í m
Československu. Druhým významným západ o č e s k ý m
centrem loutkářské scény byly Karlovy Var y. Tam ní
Yápadočeské loutkové divadlo tehdy patři l o k ab s o l u t ní
špičce. A právě členové karlovar ské scény, k te ř í p o
rozpuštění divadla přesídlili do Plzně, zalo ž i l i D i vad l o
Alfa v samém centru na Americ ké třídě.
V tehdejší relativně uvolněné době provozo-
Fasáda, která vystupuje z řady
vali populární „divadlo malých forem“, kde
Jan Toman, autor architektonického návrhu,
se hrál jazz, šanson, pantomima a černé
má k divadlu jako správný lokálpatriot vřelý
divadlo. O tři roky později však nastala reor-
vztah. „Jako dítě jsem do Alfy párkrát zaví-
ganizace a mávnutím proutku zde bez větší-
tal. Když jsem dostal příležitost podílet se na
ho promýšlení vzniklo Divadlo dětí.
rekonstrukci, byla to pro mě výzva, kterou
Na loutkové divadlo předimenzovaný pro-
člověk nepociťuje u každého projektu. Umís-
stor dal paradoxně vzniknout celé řadě zají-
tění divadla je opravdu tragické. Kolem vede
mavých projektů. V roce 1991 bylo divadlo
skoro dálnice. Před divadlem se nedá ani
přesunuto na současnou adresu a opět se
přejít silnice. Musíte použít podchod. Zapar-
neocitlo v ideálním prostoru pro dětské náv-
kovat se tu nedá. Původně divadlo počítalo
štěvníky. Kolem divadla vede velmi frekven-
s tím, že provede pouze zateplení bez vět-
tovaná čtyřproudová silnice. Nevhodná polo-
ších zásahů do vzhledu. Když jsem přemýšlel
ha a nevýrazný vzhled divadla však podnítily
o tom, jak plášť divadla pojmout, říkal jsem
místního mladého architekta Jana Tomana
si, že ho musím pozvednout. Systémem hli-
k návrhu zajímavé rekonstrukce pláště.
níkových pozinkovaných lamel upevněných
15. dubna na slavnostním galavečeru
na železné nosné konstrukci nevýrazný dům
v Hudebním divadle Karlín získalo Divadlo
vystoupil z řady. Dnes když jdete kolem diva-
Alfa první místo v kategorii Rekonstrukce
dla, všimnete si ho. Navíc jsou lamely umís-
soutěže Fasáda roku 2009 společnosti
těny po celé ploše jižní fasády, takže ochra-
Baumit.
ňují interiér od přílišného přehřívání.“
Rekonstrukce pláště budovy divadla ALFA
Projektant: Ing. arch. Jan Toman
Zhotovitel fasády: Albet metal, s.r.o., Praha
Trigema Building, a.s., Praha
Majitel: Divadlo Alfa, město Plzeň
tém a Fasáda roku
1. místo v kategorii Rekonstrukce
(dole) Cenu z rukou Ing. Víta Vaníčka převzal
na slavnostním večeru Ing. arch. Jan Toman
Snížení energetické náročnosti
Kromě estetické funkce má nová fasáda
za cíl snížit energetickou náročnost stavby.
Fasáda je na přání architekta zhotovena
z kompletního fasádního systému Baumit
EPS. Tento systém jako první obdržel evropské technické schválení dle ETAG 004. Je
cenově příznivý, dobře zpracovatelný a díky
kvalitnímu lepidlu Pro Contact dostatečně
paropropustný.
Vhledem k velkému provozu na přilehlé silnici byla jako finální úprava zvolena omítka
Granopor, která vyniká barevnou stálostí.
Jako dodatečný izolant byly nakombinovány
polystyrenové desky tloušťky 10 cm s minerální vlnou, která je z důvodu požární bezpečnosti použita po celé ploše zadního traktu, kde se nacházejí vývody vzduchotechniky
z jeviště. „Nedávno jsem se byl v divadle
informovat, jak jsou s novou fasádou spokojeni. Ačkoliv ještě nemají vyúčtování tepla
za tuto zimu, snížení nároků na vytápění je
razantní,“ dodává k úspěšné rekonstrukci
Toman.
19
tém a Fasáda roku
Podceňované
zakázky,
nebo výzva
pro
architekty?
Výstavba panelovýc h domů vyšla z arc hite k to ni c k y
velmi promyšleného konceptu, který měl u m o ž ni t
kvalitní bydlení rozrůstající se městské po p ul ac i .
Po druhé světové válce však budování sídl i š ť d o s áh l o
v c elém výc hodním bloku monstrózníc h ro z m ě r ů.
Pr votní idea kvalitního bydlení pro široké m as y s e
značně pokřivila.
Díky stigmatu z minulého režimu se sídliště stala v 90. letech nevzhledným reliktem.
Svou „panel story“ však prožívala téměř polovina české populace a nezbývalo, než se s
přítomností těchto objektů vyrovnat a začít
řešit katastrofální technický stav většiny
z nich. Přestavby bytových jader a revitalizace panelových domů přinesly nezbytné zkvalitnění stavu budov, i když estetická stránka
zůstala ve velké míře zanedbána.
Současná „panel story“
Černý scénář z počátku 90. let, který předpokládal, že se sídliště dříve či později vylidní
a stanou se pomníkem bývalého režimu, se
nevyplnil. Mnohá sídliště sice zažila exodus
části obyvatel, kteří se zmohli na „lepší“
bydlení v satelitních městech, ale zejména
problémy s dopravou, stoupajícími náklady
na bydlení mimo sídliště a nedostatek kulturního vyžití přílišnému odlivu lidí ze sídlišť
zabránily.
Dnes je byt v panelovém domě synonymem
dostupného bydlení, které má své nepochyb­
né výhody. Sídliště jsou většinou dobře
napojená na centrum města, nacházejí se
v blízkosti zeleně a na rozdíl od novodobých
satelitů jim nechybí občanská vybavenost.
Pro tento standard bydlení hovoří rovněž
demografický vývoj. Díky nárůstu rodin s jedním dítětem, bezdětných párů či „singles“
poptávka po menších a levnějších bytech
neklesá.
Paneláky triumfují v architektonických
soutěžích
Stoupající kvalita bydlení na českých sídlištích se promítla i do letošního ročníku
prestižní soutěže Fasáda roku. Letos překvapilo několik zdařilých rekonstrukcí panelových
domů.
20
Kontaktní tepelněizolační systémy ETICS
kem 8 typů systémů ETICS, z nichž 6 nese
(External Thermal Insulation Composit Sys-
nový název: Baumit Premium, Star, Pro, Duo,
tems) se staly v posledních letech v Evropě
Sokl, Multipor. Zateplovací systémy Baumit
nejrozšířenější technologií pro obvodové
2010 lze volně zařadit do tří skupin:
ETICS
Baumit:
změny,
novinky,
inovace
pláště obytných budov jak u novostaveb, tak
při rekonstrukcích. Společnost Baumit patří
Systémy typu open, ETICS na bázi difúz-
k průkopníkům ETICS v České republice od
ně otevřeného fasádního polystyrénu; patří
počátku svého působení u nás v první polo-
sem Baumit Premium, Baumit open a open
vině 90. let. Značka Baumit se stala synony-
S. Baumit Premium je špičkový zateplovací
mem pro kvalitní zateplení a tepelně izolační
systém, jehož sestava obsahuje kotvy typu
systémy Baumit patří k nejžádanějším a nej-
KlebeAnker a izolační desky open Reflect
rozšířenějším na českém trhu.
a jehož povrchovou úpravu tvoří omítka Baumit Nanopor.
Certifikovaná kvalita
Při porovnávání kvality hraje stále důležitější
Systémy ETICS „klasického“ typu: Baumit
roli certifikace na úrovni evropských technic-
Star, Baumit Pro, Baumit Duo. Tyto tři sys-
kých schválení, známá pod zkratkou ETA. Pro
témy jsou „nezávislé“ na typu izolačních
získání certifikátu ETA musí příslušný systém
desek.
ETICS splnit kritéria stanovená v Evropské
technické směrnici ETAG 004; tato směrnice
Třetí skupinu systémů ETICS Baumit
klade důraz na výztužnou stěrku jako systé-
tvoří speciální systémy. Patří sem Baumit
mový komponent, jehož vlastnosti mají klí-
Sokl, systém na ochranu soklu a perimet-
čový význam na fungování celého systému
ru – části fasády přiléhající k úrovni terénu
ETICS.
nebo komunikace. Posledním článkem řady
Firma Baumit v duchu tohoto nejnovějšího
systémů Baumit uvedených v Ceníku 2010
trendu zavedla do výrobního programu pro
je Baumit Multipor, čistě minerální systém
letošní rok (Ceník 2010) nové zatřídění svých
ETICS na bázi izolačních desek z pórobetonu
Mateřské škola Velké Hoštice tepelněizolačních systémů. Najdete zde cel-
se zvýšenou tepelněizolační schopností.
před a po rekonstrukci
zatepl ovací sys témy
N ov é p o j et í E TICS v duc hu nejnovějšíc h trendů
zatepl ovací sys témy
Premium
open
open S
Baumit open – jedinečný systém zateplení , k te r ý dý c h á
Systémy Baumit open lze zařadit mezi systémy ETICS na bázi pěnového polystyrénu; na
rozdíl od běžných systémů mají podstatně
lepší vlastnosti: díky důmyslnému systému
difúzních kanálků umožňují výrazně lepší
prostup vodních par napříč celým systémem. Baumit open S je varianta systému
open, která přináší možnost dodatečného
zateplení kontaktním způsobem i pro vlhké
a zasolené zdivo.
Systém Baumit Premium zahrnuje ty nejprogresivnější inovační prvky v zateplení:
Produkty z řady Baumit open
Baumit KlebeAnker
Baumit open fasádní desky reflect
Baumit Nanopor omítka
Baumit KlebeAnker, kotvení systému, které na rozdíl od talířových hmoždinek neprochází skrz izolační desky a tím brání vzniku
lokálních tepelných mostů
Baumit open fasádní deska reflect: fasádní
desky typu open se zvýšenou tepelněizolační schopností: součinitel λ dosahuje hodnoty
0,031 W/mK
Baumit Nanopor: povrchová úprava systému, která využívá princip nanotechnologií
k dosažení samočisticího efektu.
systém
Baumit Premium
Baumit open
Baumit open S
lepicí hmota
Baumit open lepicí stěrka W
Baumit open lepicí stěrka W
Baumit open S sanační lepicí stěrka
izolant
Baumit open fasádní desky reflect
Baumit open fasádní desky reflect
Baumit open fasádní desky reflect
Baumit open fasádní desky
Baumit open fasádní desky
Baumit KlebeAnker Hmoždinky STR U
kotvení
Baumit KlebeAnker 88
výztužná vrstva
Baumit open lepicí stěrka W
Baumit open lepicí stěrka W
Baumit open S sanační lepicí stěrka
výztuž
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit sklotextilní síťovina
základ
Baumit open základ
Baumit open základ
Baumit open základ
doporučená vrchní
Baumit Nanopor omítka
Baumit open strukturální omítka
Baumit open struktrurální omítka
UP: Baumit Nanopor omítka
UP: Baumit Nanopor omítka
Hmoždinky
omítka
Star
Pro
Duo
ETICS (External Thermal Composit Insulati-
s izolačními deskami z EPS a deskami
Baumit lepicí stěrku. Tento výrobek bude
on Systems) od společnosti Baumit, to jsou
z minerální vlny.
v průběhu letošního roku nahrazen ještě
komplexní systémy pro zateplení fasády
Tato výhoda se uplatní zejména při zatep-
dokonalejším inovativním produktem Bau-
prakticky všech typů obytných budov. Napří-
lování panelových domů, kde nejnovější
mit StarContact s atraktivním obalem. Pře-
klad Baumit Star, Baumit Pro a Baumit Duo:
požární norma vyžaduje na fasádě vytváření
svědčte se sami, že zateplovat se vyplácí.
systémy v novém pojetí, které jsou nezávis-
tzv. požárních dělících pásů. U systému Bau-
lé na použitém typu izolačních fasádních
mit Star ještě připomeňme, že jako stěrku
Kvalita na 100%: Baumit Star
desek. V rámci každého z těchto systémů je
používá známého a osvědčeného přeborní-
Profesionalita: Baumit Pro
technicky možné volně kombinovat sestavy
ka mezi zateplovacími lepidly – Klebespachtel,
Spolehlivost: Baumit Duo
Baumit silikonová omítka
Fasádní desky EPS
Fasádní desky EPS-F Plus
Baumit StarContact / lepicí stěrka
Minerální fasádní desky s podélnými vlákny
Minerální fasádní desky s kolmými vlákny
systém
Baumit Star
Baumit Pro
Baumit Duo
lepicí hmota
Baumit StarContact / lepicí stěrka
Baumit ProContact
Baumit DuoContact
Baumit EPS-F
Baumit EPS-F
Baumit EPS-F plus
Baumit EPS-F plus
Baumit EPS-F
Minerální fasádní desky Austrotherm
Minerální fasádní desky Austrotherm
Minerální fasádní desky
izolant
XPS TOP
XPS TOP
kotvení
Hmoždinky
Hmoždinky
Hmoždinky
výztužná vrstva
Baumit StarContact / lepicí stěrka
Baumit ProContact
Baumit DuoContact
výztuž
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit sklotextilní síťovina
Baumit Duo sklotextliní síťovina
základ
Baumit univerzální základ
Baumit univerzální základ
Baumit univerzální základ
Baumit DuoTop omítka
Baumit Granopor omítka
doporučená vrchní
Baumit silikonová omítka
omítka
UP: Baumit Nanopor omítka
UP: Baumit Nanopor omítka UP: Baumit Nanopor omítka Baumit silikonová omítka Baumit silikonová omítka Baumit silikátova omítka Baumit silikátova omítka
Baumit Granopor omítka Baumit Silipor omítka
zatepl ovací sys témy
Baumit ETICS – komplexní zateplení, které se v y p l a t í
zatepl ovací sys témy
Sokl
Baumit Sokl – kvalita se projeví v detailu
Sokl je oblast fasády přiléhající k terénu,
sahající do výšky cca. 50 cm. Na rozdíl od
ostatních fasádních ploch je sokl obzvláště namáhán několika způsoby: odstřikující
voda, vzlínající vlhkost, ležící sníh, mechanické namáhání. Těmto všem vlivům by
měl sokl dlouhodobě a opakovaně odolávat. Proto je nutno pro řešení kontaktního
zateplení soklu použít vhodnou skladbu
výrobků s příslušnými vlastnostmi. Doporučuje se používat zásadně izolační desky
z extrudovaného polystyrénu, ostatní složky
systému mají být vodoodpudivé, nenasákavé, mrazuvzdorné.
Multipor
Baumit Multipor – čistě minerální zateplení
systém
Baumit Multipor
lepicí hmota
Baumit minerální lepidlo DKS
izolant
tepelně izolační desky Multipor
kotvení
hmoždinky Ejot STR U
výztužná vrstva
Baumit minerální lepidlo DKS
výztuž
Baumit sklotextilní síťovina
základ
Baumit univerzální základ
Baumit silikátová omítka
doporučená vrchní omítka
UP: Baumit Nanopor omítka
Baumit silikonová omítka
Ve spolupráci s výrobcem pórobetonových
Multipor používá jako izolant speciální des-
tvárnic pro přesné zdění, společností Xella,
ky na bázi pórobetonu, které mají součinitel
vyvinula firma Baumit před nedávnem nový
tepelné vodivosti λ ve výši 0,045 W/mK.
typ kontaktního zateplovacícho systému-
Baumit Multipor je systém ETICS na čistě
Baumit Multipor.
minerální bázi, vysoce prodyšný a nehořlavý.
Tepelně izolační desky Multipor
Baumit Silikátová omítka
Baumit minerální lepidlo DKS
Zateplení BD Pomořanská
Projektant: Ing. arch. Daniel Smitka
Zhotovitel fasády: Trigema Building, a.s.
tém atéma
Fasáda
regiroku
ony
2. místo v kategorii Rekonstrukce
Majitel: SVJ v budově č. p. 485-7, Pomořanská ul., Praha 8
Mohly se prokázat nejen kvalitním staveb-
domů, doslova ztratí. Dalším problémem
ním provedením, ale i novým estetickým
bývá neschopnost větší skupiny lidí dojít
rozměrem. Nejvydařenější stavba, která zís-
k všeobecnému konsenzu. Ostatně i Daniel
kala druhé místo v kategorii Rekonstrukce,
Smitka uznává, že výběr návrhu provázely
se nachází v Pomořanské ulici v pražských
vášnivé debaty a diskuze. „Bez diplomatic-
Bohnicích.
kých schopností předsedy družstva pana
Balušíka by dohoda byla o poznání proble-
Předmět všeobecného nezájmu?
matičtější. Usnést se na technických para-
Autor návrhu fasády Ing. arch. Daniel Smitka
metrech, které se dají racionálně odůvodnit,
přiznává, že cesta k nestandardnímu poje-
není takový problém. Estetické hledisko je
tí obalu domu nebyla vůbec jednoduchá.
velmi individuální a zároveň konfliktní, pro-
„Paradoxně to byla ekonomické krize, která
to se maximálně zvolí barva, která nikoho
mě přinutila vzít tuto zakázku. Před dvěma,
v domě neurazí. Zaplatit si architekta zkrát-
třemi lety by mě to ani nenapadlo. Podívám-
ka není úplně to nejjednodušší řešení.“
li se nyní na výsledek, tak existuje jistý nezá-
Architekt Smitka nakonec předvedl 13 návr-
jem architektonické veřejnosti o revitalizaci
hů, ze kterých si bytové družstvo vybralo
panelových domů. Česká města jsou dnes
vítězný projekt. Masa betonu dostala díky
plná již zrekonstruovaných domů, jejichž
aplikaci červeno–bílého rastru lidský rozměr.
životnost se tím značně prodloužila, ale este-
Po projektu v Pomořanské se architektonic-
tickou hodnotu většinou nemají žádnou.“
ké studio Daniela Smitky podílelo na něko-
Stav českých sídlišť se sice díky štědrým
lika dalších revitalizacích a i přes zmiňova-
dotačním systémům zlepšuje, ale pouze za
ná úskalí, která s sebou takovéto projekty
účasti inženýrů, pro které většinou vzhled
nesou, se jim nebrání ani do budoucna. domu není prioritní. Vinu na tom má zmiňovaný nezájem architektů, ale i veřejnosti. Druhá strana, reprezentovaná obecními
zastupiteli, kteří by teoreticky mohli požadovat ucelené a logické uchopení rekonstrukcí
jednotlivých sídlišť, mohla zamezit naprosto
nahodilému provádění jednotlivých rekonstrukcí, které proměňují česká i moravská
sídliště v naprostý barevný chaos.“
Družstvo versus architekt
Fakt, že o rekonstrukci rozhoduje větší či
menší skupina družstevníků či společenství
vlastníků, situaci také neusnadňuje. Zaprvé se při výstavbě obecně snaží ušetřit za
každou cenu. Přitom investice do dobrého
architektonického návrhu se v celkových
nákladech na revitalizaci, zvlášť u rozsáhlých
21
tém a Fasáda roku
Ukázková
rekonstrukce
lázeňské
architektury
V soutěži Fasáda roku 2009, pořádané již d e s á t ý m
rokem společností Baumit, mile překvapil y z d ař i l é
rekonstrukce panelovýc h domů. Historic ké bu d ov y
zůstaly v letošním roce naopak troc hu v p o z ad í .
J ediným zástupcem, který se na vítěznou p ř í č ku
probojoval, se stal bytový dům ve Svahové u l i c i
v Karlovýc h Varec h. Získal třetí cenu v kate g o ri i
Rekonstrukce.
1
22
2
Tento dům je typickou ukázkou lázeňské
či později vrátí. Řada dotačních programů
historických budov v období ekonomické
architektury pozdního 19. století. Laika by
navíc umožňuje alespoň částečné umoření
nestability ubylo.
možná tato stavba na první pohled nijak
dluhů, které si na sebe družstva či vlastní-
zvlášť neuchvátila, stačí se však zastavit
ci mnohdy musí uvázat. Obyvatelé domů
Baumit nám ostudu nedělá
a zaměřit se na detaily. Po vyslechnutí pří-
v památkových zónách oproti tomu musí
Kromě Společenství vlastníků bytových jed-
běhu tohoto domu je zřejmé, že karlovarský
respektovat celou řadu komplikovaných
notek ve Svahové se nejvíce o zdařilou rekon-
reprezentant si své ocenění zaslouží více,
nařízení, omezení a požadavků, o dotace
strukci zasadila prováděcí firma Stanap Kar-
než by se mohlo na první pohled zdát.
přitom většinou žádají marně.
lovy Vary, s.r.o. Předsedkyně společenství
Jedním z nejčastějších omezení u histo-
k výběru dodavatele podotýká: „Když jsme
Sami proti památkářům
rických budov bývá, že se fasády nesmí
rozhodovali o prováděcí firmě, stačilo se roz-
Bytová družstva a společenství vlastníků
dodatečně zateplovat. S úsporami peněz za
hlédnout po okolí. Nejhezčí budovy dělal prá-
panelových domů mají v současnosti řadu
vytápění tudíž obyvatelé těchto domů počí-
vě Stanap.“ Ten je skutečně v širokém okolí
možností, jak financovat revitalizace svých
tat nemohou. O to více je revitalizace tohoto
považován za největšího odborníka v oblasti
domů. V první řadě přináší kvalitně provede-
typu zástavby chvályhodná. Přispívá k pěkné
rekonstrukcí historických fasád.
né zateplení zpravidla takové úspory energií,
tváři měst bez nároku na jakoukoliv finanč-
„Samozřejmě stojí za naším úspěchem letitá
že se peníze vynaložené na rekonstrukci dříve
ní satisfakci. I proto možná rekonstrukcí
zkušenost. Když jsme v roce 1991 začínali,
Rekonstrukce bytového domu Karlovy Vary
tém a Fasáda roku
3. místo v kategorii Rekonstrukce
Zhotovitel fasády: STANAP Karlovy Vary, s.r.o.
Investor: Společenství vlastníků BJ
rozhodně jsme netušili, že se staneme špič-
i děvčata z místní umělecké školy. Ne, že by
Chyběly i kusy rukou a obličejů. Péče, kte-
kou v oboru. Když se ale podíváte kolem sebe,
naši chlapi také neuměli vymodelovat pěk-
rou tomu studentky věnovaly, je tady zkrátka
musíte uznat, že bez zvládnutí oprav historic-
nou tvářičku, ale tolik by do toho asi přeci
vidět,“ dodává na závěr. kých budov bychom ve svém oboru zrovna
jen nedali,“ říká s úsměvem pan David.
v Karlových Varech daleko nedošli,“ podo-
„Zvláště sochy na balkonech, které jsou na
(1-3) stav domu po rekonstrukci
týká ředitel společnosti Ilja David, který na
tomto domě unikátní, byly značně poničené.
(4-5) fasáda a její detaily před rekonstrukcí
průběh rekonstrukce osobně dohlížel.
„Se společností Baumit spolupracujeme již
celou řadu let a je to nejen proto, že dělají
kompletní fasádní systém. Kdykoliv si vymyslíme něco specifického, techničtí zástupci
Baumitu se nám snaží maximálně vycházet
vstříc. Navíc se nám s jejich materiálem velmi dobře dělá a fasády Baumit se pro nás
staly stojící reklamou. Když naše fasáda i po
letech vypadá bezvadně, zákazníci si nás
najdou,“ dodává pan David. Firma Stanap
Karlovy Vary, s.r.o., prováděla ve Svahové
kompletní rekonstrukci fasády a interiérů
chodeb. Na fasádě byla zčásti použita speciální sanační omítka používaná na renovaci
historických budov Sanova Mono Tras.
„Samotnou fasádu jsme měli během tří
měsíců hotovou. Jelikož jsme ji prováděli
v létě, zaangažovali jsme na této rekonstrukci
4
3
5
23
tém a Fasáda roku
24
Nevídaná
proměna
rodinného
domu
Ve Středozemí si většina lidí zakládá na p o h o d l í
a příjemném interiéru. Pod neokázalou fas á do u s e
často skrývá skvostný interiér. Na výc hod o d nás j e
naopak rozhodující pr vní dojem. Okázalá arc h i te k t ur a
a výrazné bar vy tak přitahují zraky kolemj do uc í c h . Č e š i
se jako pravé srdce Evropy nac házejí někd e u p ro s t ř e d .
Pěkná fasáda je považována za vizitku
Čtyřčlenná rodina investora prožila velkou
počátek rekonstrukce podotýká: „Při prvním
každého domu. Esteticky zdařilou stavbu
část svého života právě v Kostelci v dispo-
pohledu na stav objektu a po vyslechnu-
můžete zajímavou fasádou jenom podtrh-
zičně přiměřeném domě. Mdlá architek-
tí náročných požadavků investora jsme si
nout a z nevýrazné architektury vykouzlit
tura 70. let s typickou břízolitovou fasádou
ve firmě říkali, že by bylo lepší dům zbourat
opravdový klenot. Ve zdejším proměnlivém
a konstrukční vady, které vedly k vlhnutí
a postavit nový. Nakonec je však výsledek
kontinentálním klimatu navíc hraje roli
zdiva, však delší dobu volaly po radikálním
takový, že se rozhodnutí investora nedá
kvalita fasády. Zajišťuje funkčnost objektů
řezu. Díky zkušenosti investora s několika
vůbec nic vytknout.“
a chrání další vrstvy před nepříznivými pově-
developerskými projekty a jeho estetickému
Pan Navláčil dodává, že se při kostelecké
trnostními vlivy. Ostatně pojďte se s námi
cítění, které uplatňuje denně při své profesi
realizaci sešlo několik faktorů, které společ-
podívat na proměnu „normalizačního“ dom-
designéra kuchyňských interiérů, byla rekon-
ně přispěly ke zdařilému výsledku. Zákla-
ku v Kostelci u Zlína, který byl v soutěži Fasá-
strukce domu provedena opravdu ukázkově.
dem úspěchu celé rekonstrukce byl výrazný
da roku 2009 oceněn zvláštní cenou Rodin-
Martin Navláčil jr. z realizační firmy Navlá-
a přesto vkusný návrh architekta Jiřího Jílka,
ný dům.
čil – stavební firma, s.r.o., při vzpomínce na
který ctil funkcionalistický charakter kraje.
Rekonstrukce domu ve Zlíně-Kostelci
Projektant: Ing. arch. Jiří Jílek
tém a Fasáda roku
Zvláštní cena Rodinný dům:
Zhotovitel: Navláčil – stavební firma, s.r.o.
Investor: soukromý investor
Významným způsobem byl do příprav i rea-
tepelněizolačních parametrů stavby je dnes
fasádní systém Baumit, který využíváme na
lizace zasvěcen rovněž investor. Svérázný
při podobných typech rekonstrukcí napro-
našich zakázkách hlavně díky kvalitě mate-
projekt trochu doladil a především od počát-
stou samozřejmostí. Kromě dodatečného
riálu a ochotě technických zástupců společ-
ku věděl, co přesně od rekonstrukce očeká-
zateplení se rodina investora rozhodla pro
nosti. V tomto případě jsme použili prémiové
vá – kvalitní provedení s prémiovými mate-
instalaci fotovoltaických panelů, které pomo-
produkty. Jako dodatečný izolant jsme zvolili
riály za rozumnou cenu. Volba dodavatelů
hou uspokojit energetické nároky obyvatel
minerální vlnu, která vyhověla požadavku
tak padla na nejzkušenějšího výrobce kom-
domu. Volba fasády a zateplení byla jasná,
investora na dostatečnou paropropustnost
plexních fasádních systémů na našem trhu
jak říká pan Navláčil: „Použili jsme komplexní
materiálu. Finální silikonová omítka Baumit
- společnost Baumit - a na realizační firmu
rovněž představuje difusně otevřenější vari-
Navláčil – stavební firma, s.r.o.
antu než běžné akrylátové omítky.“
Zdravé klima interiéru podpořily pórobeto-
Zdravý interiér a úspory energie
nové příčky a sádrové vnitřní omítky Bau-
Cílem rekonstrukce bylo především odstra-
mit. Kombinace těchto materiálů dokáže
nit konstrukční vady domu a přizpůsobit ho
absorbovat přebytečnou vlhkost a v případě
požadavkům moderního bydlení. Prvním pro-
přesušení je schopná ji uvolňovat zpět do
blémem, který bylo nutné vyřešit, bylo vlhké
interiéru. Tím se snadněji udržuje vnitřní kli-
zdivo. Jak se ukázalo, na vině nebyla spod-
ma na optimální úrovni. Docílí se tak hypoa-
ní voda, nýbrž špatné dešťové svody, kte-
lergenního prostředí, prostého interiérových
ré se musely kompletně vyměnit. Zlepšení
plísní. 25
tém a Fasáda roku
Promyšlená
rekonstrukce
si na sebe
vydělá
Když se bytové družstvo Trávník z panelové h o do m u
v České Třebové rozhodlo, že provede kom p l et n í
rekonstrukci, asi si nikdo z jeho členů ned o k áz al
představit, jaké úsilí si taková sanace vyžád á.
Samozřejmě pokud cílem je udělat ji pořá dně . Č as ,
energie a osobní nasazení členů představe ns t va s e
však vyplatily. Na sídlišti Trávník dnes sto j í dů m ,
za kterým se kolemjdoucí otáčejí téměř ja ko z a p ě k n o u
slečnou.
Bytový dům Trávník se dočkal i oficiálního
vydělá,“ říká člen představenstva bytového
Již několik měsíců předtím jsme napří-
ocenění, když v prestižní soutěži Fasáda
družstva pan Ing. Vladimír Typl.
klad objížděli okolí a monitorovali průběh
a provedení revitalizací, abychom si udělali
roku 2009 získal zvláštní ocenění v katego-
26
rii Rekonstrukce bytového domu.
Kvalitní zateplení – základ úspěchu
obrázek o kvalitě práce jednotlivých firem
Cílem rekonstrukce bylo zlepšení kvality
„Kvalitní provedení zateplení bylo pro nás
i problematice samotné. Nakonec jsme
bydlení bez navýšení nákladů na bydlení.
rozhodující. Musím říci, že jsme to vzali vel-
uspořádali výběrové řízení, do kterého se
Tento na první pohled nereálný cíl se nako-
mi zodpovědně,“ líčí peripetie výstavby pan
nám přihlásilo třináct firem. V prvním kole
nec podařilo beze zbytku splnit.
Typl.
jsme vyřadili deset. Musím říci, že cenové
„Našetřené peníze jsme na rekonstrukci
„Ještě před výběrovým řízením jsme zaje-
rozpětí nabídek bylo velké, na celou rekon-
neměli, proto jsme si museli vzít půjčku. Pře-
li do Pardubic na Českou komoru autori-
strukci až 10 milionů.
svědčit lidi, aby šli do úvěru, se nám nako-
zovaných inženýrů a techniků činných ve
Nakonec jsme vybrali firmu, která dělala
nec podařilo, ale museli jsme jim slíbit, že si
výstavbě, kde nás upozornili, na co si máme
revitalizaci sousedního domu, společnost
díky úsporám energie rekonstrukce na sebe
během přípravy i realizace dát pozor.
ISOTEP, která má dostatečné zkušenosti
Revitalizace bytového domu Trávník 2013
-2015
Projektant: Ing. Tomáš Fremr
tém a Fasáda roku
Zvláštní cena Rekonstrukce bytového domu:
Zhotovitel fasády: ISOTEP, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Majitel: BD Trávník 2013-15
a celou řadu skvělých referencí. ISOTEP
nám doporučil dva typy zateplení od dvou
společností.
Vybrali jsme si Baumit a udělali jsme dobře. Obchodní zástupce společnosti nám byl
největší oporou. Vybírali jsme barvy, zrnitost
a společně jsme vyřešili i jeden problém,
který se v průběhu příprav vyskytl.
Naprojektováno jsme měli 10 cm polystyrénu. Tím bychom se ale dostali do nevýhodné
kategorie středních odběratelů plynu. S tím
souvisí výrazně složitější administrativa,
ale i sankce, pokud nespotřebujete energie přesně tolik, kolik nasmlouváte. K tomu,
abychom se ocitli v kategorii maloodběratelů, byla nutná větší vrstva izolantu.
Proto jsme zvolili tzv. šedý polystyrén, kterého stačilo pouhých 12 cm. Tím jsme se
vyhnuli komplikacím s finálními úpravami
a zároveň jsme byli zařazeni mezi maloodběratele plynu,“ vzpomíná na průběh prací
pan Typl.
Vlastní kotelna - chlouba paneláku
TECHEM, který nepřetržitě vyhodnocuje, jak
Kromě kompletního fasádního systému,
jednotlivé radiátory v bytech topí, a automa-
který slouží k úsporám energie a vzbuzuje
ticky reguluje výkon kotelny.
obdiv u kolemjdoucích, se bytové družstvo
Trávník 2013-15 v České Třebové může
Soběstační s minimální podporou
pochlubit také vlastní plynovou kotelnou.
V době, kdy se dělaly plány rekonstrukce,
„Letos jsme zažili první zimu v historii domu,
se program Zelená úsporám na tento typ
kdy se kolem našeho domu nezelenal tráv-
výstavby ještě nevztahoval. v programu
ník. Nebylo vůbec jednoduché prosadit naše
Panel se bytovému družstvu Trávník 2013-
rozhodnutí topit pouze sami sobě do bytů
15 podařilo získat 5,5 milionů jako příspě-
a ne, jak se říká, Pánu Bohu do oken. A také
vek na úroky.
přesvědčit všechny členy našeho BD,“ říká
„Za zimní provoz jsme prozatím ušetřili cca
pan Typl a vysvětluje, co všechno museli na
600 000 korun. Podle našich propočtů by
cestě k vlastní kotelně absolvovat. „Papíro-
se úspory během jednoho roku měly vyšpl-
vání a jednání jsme si užili dost. Navíc bez-
hat přes jeden milion. Díky tomu se našim
počet večerů, sobot a nedělí. Jsem rád, že
členům nezvyšuje nájem i přes výrazné
už to máme za sebou.“
zlepšení kvality bydlení,“ dodává hrdě pan
Energetické úspory umocňuje systém firmy
Typl.
27
tém a Fasáda roku
Funkcio­na­lismus
podle
předpisu
V tomto případě se však vyčkávání vyplatilo.
V yšší odborná a střední průmyslová škola ve Vo l y ni j e
unikátní z několika důvodů. Je jedinou stř e d ní š ko l o u
v celé České republice zaměřenou čistě na v ý u ku
zpracování dřeva. Druhé specifikum je sam ot ná b u dova
školy. Rozsáhlý funkcionalistic ký komplex p ro š e l
po téměř osmdesáti letec h svého fungování pr v ní
rozsáhlou rekonstrukcí.
ovlivněný funkcionalismem a německým
zrealizovala na konci 80. let a napáchala
15. dubna se rekonstrukce volyňské školy
Bauhausem. Aby místní obyvatele ubezpe-
tehdy více škody než užitku. Aby se zlepšil
dočkala i oficiálního ocenění. Na slavnost-
čili, že jejich návrh nezničí ráz okolní krajiny,
estetický dojem, byla na celou fasádu nastří-
ním galavečeru v Hudebním divadle Karlín
ale naopak ji pozvedne k lepšímu, postavili
kána omítková směs s příměsí latexu, která
obdržela zvláštní cenu mediálních porotců
v místě plánované školy lešení. Z něj vysta-
sice zaručila na chvíli atraktivnější exteriér,
v soutěži Fasáda roku 2009.
věli dokonalou kulisu budoucí školy. Místní
ale zároveň vytvořila difusně uzavřený film,
na návrh kývli a začalo se stavět.
který vedl ke kondenzaci par pod nástřikem
O stavbě školy rozhodla obří maketa
28
a následnému odpadávání fasády.
Svědomitý přístup k hmotě doprovázel už
Fasádu znehodnotil latex
vznik tohoto vzdělávacího zařízení. Ve třicá-
Podobně citlivě a s rozmyslem se zachovali
Energetická sanace jako hlavní cíl nové
tých letech se místní zastupitelé v důsled-
projektanti a realizátoři při loňské kompletní
rekonstrukce
ku krize rozhodli rozšířit stávající školu pro
sanaci, která byla provedena v rámci snížení
Součástí konceptu snížení energetické ná­
řemeslníky, aby přivedli do kraje s vyso-
energetické náročnosti škol Jihočeského
ročnosti budovy byla výstavba nové cen-
kou nezaměstnaností více pracovních pří-
kraje. Jedním z předpokladů bylo zachování
trální kotelny, kde hlavní dodávku tepla
ležitostí.
funkcionalistického rázu stavby.
zajišťuje kotel na biomasu.
Architekti Ing. Vladimír Wallenfels a Ing. arch.
Jediná částečná úprava, která byla prove-
Energetický audit navrhl dodatečné zatep-
František Fiala navrhli rozsáhlý komplex
dena v průběhu fungování komplexu, se
lení fasádního, ale i střešního pláště
Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ
stavební Volyně
Projektant: AIP, s.r.o., Plzeň
tém a Fasáda roku
Cena mediálních partnerů:
Zhotovitel fasády: Metrostav, a.s., divize 6
Majitel: Jihočeský kraj
polystyrenovými deskami tloušťky 12 cm.
zvoleno lepidlo a stěrka Baumit Pro Contact
která i přes náročnou údržbu přirozeně
Zvolen byl kompletní fasádní systém Baumit.
a silikonová omítka, která je nejen dostateč-
nevyhovovala současným požadavkům.
Vzhledem k velikosti zakázky musela být
ně prodyšná, ale i barevně stálá.
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích navrhl výrobu oken s hliníkovými
nalezena rovnováha mezi cenou a kvalitou
použitého materiálu. Produkty Baumit se
Škola potřebuje světlo
rámy. Navíc se měl zachovat funkcionalis-
prokázaly jako ideální volba. S ohledem na
Kromě kontaktního zateplení bylo nutné
tický ráz stavby, který předepisuje mělké
paropropustnost jednotlivých složek bylo
provést kompletní výměnu původních oken,
ostění (max. 80 mm). Díky tomu působí prosklené plochy na fasádě velkoryse, dodávají více světla do interiéru a celkově stavba
vzbuzuje odlehčený dojem.
Specifické požadavky na typ a ukotvení
oken byly nakonec beze zbytku splněny.
Okna byla osazena mimo nosnou zeď až do
vrstvy tepelné izolace a do nosné konstrukce pouze ukotvena. Tento detail garantoval
identický ráz pláště před a po rekonstrukci
a eliminoval tepelné mosty mezi okenními
rámy a obvodovými stěnami.
Zástupce ředitele pan Ing. Petr Červený
celou rekonstrukci hodnotí jako velmi úspěš­
nou a vyzdvihuje zdařilou koordinaci všech
realizačních týmů, které se na projektu za
plného provozu školy podílely. Cenu mediálních partnerů předali Ing. Janu Cucovi a Ing. Jiřímu Sládkovi
(uprostřed) členové poroty (zleva)
Mgr. Antonín Gottwald z vydavatelství
BusinessMedia, s.r.o., Petra Štávová z Jaga
Media, Jitka Korčeková z vydavatelství
Economia a Mgr. Jan Táborský z EXPO
DATA, spol. s r.o.
29
osobn os t
Komplexní
revitalizace
jsou
výhodnější
Mgr. Mar tin Kroh působí jako předseda pře d s t ave ns t va
Stavebního bytového družstva Praha sprav uj í c í h o
značnou část bytovýc h jednotek v hlavním m ě s t ě .
Za svou kariéru v oboru, jež překlenuje jed nu d e k á du ,
zažil nejen proměnu fungování samotného d ru ž s t va ,
ale i zásadní změny v přístupu k revitalizac í m by tov ý c h
panelovýc h i nepanelovýc h domů.
Čím vyniká SBD Praha mezi pražskými
tradici, kterou na trhu mají. SBD Praha se
Okolo roku 2000 jsme se pohybovali zejmé-
bytovými družstvy?
zabývá správou domů již více než padesát
na v dílčích revitalizacích – vyměnila se
Stavební bytové družstvo Praha je jedním
let. Obchodně-politické podmínky okolní-
pouze okna nebo zrekonstruovala jen fasá-
z družstev, která se zabývají správou nejen
ho světa družstva možná modifikovaly do
da a teprve poté se vyměňovaly výtahy atd.
svého majetku, ale i majetku ve vlastnictví
jiné podoby, ale zase je motivovaly k novým
Jednotlivé revitalizační kroky se prováděly
jiných právnických a fyzických osob. Pře-
aktivitám, které jsou nakonec ku prospěchu
postupně a málokdo si na ně bral úvěr. Ban-
devším jde o domy v majetku společenství
uživatelů bytových jednotek. Dnes poskytu-
ky postupně přestávaly trvat na zástavních
vlastníků. Jedním ze zvláštních znaků SBD
jeme celou řadu produktů a služeb, které
právech a naopak zvyšovaly laťku, do které
Praha je, že z původního bytového fondu
souvisí s efektivním bydlením, a přitom se
jsou ochotny půjčit peníze na bytovou jed-
vlastní pouze 10 %. Zbytek byl převeden
snažíme inspirovat naše klienty k úsporám.
notku, aniž by zástavní právo vyžadovaly.
do vlastnictví členům družstva - uživatelům
Zejména v pražském regionu se dá říct, že
bytových i nebytových jednotek.
Jaký je váš pohled na revitalizace
pro získání úvěru na revitalizaci domu není
To není v Praze nic výjimečného. Zajímavé
stárnoucích bytových domů?
zapotřebí žádných zástavních práv a ruči-
však je, že družstvo spravuje dvojnásobný
Revitalizace domů má dvě stránky – na jed-
telských prohlášení. Právě příchod dotační
počet bytů, než mělo původně ve vlastnic-
né straně jde o její financování a na straně
politiky prostřednictvím programů Panel
tví. Z toho vyplývá, že polovina spravované-
druhé o způsob provedení. Co se týče finan-
a Zelená úsporám zvýšil zájem klientů o tzv.
ho majetku pochází od majitelů, kteří nikdy
cování revitalizací, tak se v loňském roce
komplexní revitalizace. Domy, které uvažu-
nebyli družstevníky.
objevil nový dotační program Zelená úspo-
jí o nějakém způsobu řešení, ať už opravy
SBD Praha je zároveň členem Družstevního
rám postavený na roveň zmodernizovanému
fasád, střechy nebo o zateplení, se snaží
marketingového sdružení Česká republika,
programu Panel.
všechny tyto prvky posuzovat z pohledu
které sdružuje devět bytových družstev fun-
Podmínky pro získání dotace se z administra-
celkového stavu domu a neřešit jednotli-
gujících na území Prahy. Dohromady spravují
tivního hlediska poněkud ztížily. Jestli mohu
vé opravy zvlášť. Tomu napomáhá činnost
devadesát dva tisíc bytových jednotek, což je
soudit, tak to vedlo v loňském roce i k jisté-
nových projekčních center i správních firem,
asi pětina celého pražského bytového fondu.
mu oslabení zájmu o revitalizace. V letošním
jako je SBD Praha, kde se snažíme klientům
roce se ledy prolomily, ač je zvýšená admi-
vysvětlovat, že komplexní pohled na revitali-
nistrativní náročnost stále citelná.
zaci objektů je správný.
Proč volí majitelé domů jako správce
právě družstva?
Klienti vyhledávají bytová družstva jako part-
Jak se existence dotačních programů
V čem je komplexní revitalizace
nera pro správu možná právě s ohledem na
projevuje na způsobu revitalizace?
výhodnější pro koncového uživatele?
Výhodnější je určitě v tom, že při komplexní
Mgr. Martin Kroh
Narodil se 10. dubna 1966. Je absolventem Střední ekonomické školy. Začínal ve společnosti Pragoinvest, a.s. jako referent. Na počátku 90. let fungoval jako obchodní zástupce ve
stavebnictví. V letech 1990 až 1995 vystudoval Právnickou
fakultu UK. Do roku 1996 působil na pozici asistenta náměstka ministra zdravotnictví. Poté se stal manažerem projektu
v Hot Cuisine, s.r.o., zabývající se výrobou chlazených hotových
jídel. V družstvu SBD Praha pracuje na pozici předsedy od roku
2000. V letech 2000 až 2006 byl také zastupitelem městské
části Praha 9. K jeho zájmům patří cestování, sport i kultura.
30
opravě můžete za určitých podmínek získat
vyšší státní dotaci. Také dosahujete větších
úspor spotřeby energií. Je logické, že když
zateplíte okna a tepelně neizolujete fasádu,
tak jste dosáhli jen omezeného efektu. Celková revitalizace se zpětně projevuje v poklesu
nákladů na odběr energie. Na základě zkušeností z objektů, kde jsme takové záležitosti realizovali, mohu říci, že lze skutečně
uspořit 40 – 50 % spotřeby tepla. Z hlediska
uživatele je další podstatnou výhodou to,
osobn os t
že dům zatížíte stavební aktivitou v jednom
veřejnosti o tom, co vlastně pojem „kom-
klienty vybrané realizační firmy na Baumitu
roce a dalších deset let jej můžete neruše-
plexní fasádní systém“ znamená. V nepo-
nejvíce cení, jsou obchodní podmínky, sku-
ně užívat. Nejčastěji se provádí zateplení
slední řadě přispívá k posílení spolupráce
tečná podpora někdy velmi individuálních
fasády, výměna oken, oprava a zateplení
nejen samotná realizace, ale i vyhodnocení
potřeb té které stavby a operativnost v logis-
střechy, výměna výtahů, renovace interiérů,
výsledků, které Baumit provádí prostřednic-
tice zásobování. To jsou velmi výrazné výho-
oprava či výměna vstupních portálů a spojíte
tvím každoroční soutěže Fasáda roku. Tam
dy společnosti Baumit oproti konkurenci.
to třeba i s rekonstrukcí elektroinstalace či
se setká zákazník s investorem, projektan-
dalších rozvodů v domě. A další řadu let již
tem, realizátorem i dodavatelem stavebních
Je stále co zlepšovat?
jen užíváte výhody svého bydlení, aniž byste
hmot, což považuji vždy na konci, nebo vlast-
Vždy je co zlepšovat. Za důležité do budouc-
byl výrazně obtěžován každoroční stavební
ně na začátku nové sezóny za velmi příjem-
na považuji působení na veřejnost. Sice se
aktivitou v domě.
né a pozitivní.
obecně mluví o „zateplování objektů“, ale
podstatnou změnou, kterou oceňují v našich
Tím nejdůležitějším však zůstává, že pro
komplexní revitalizaci se v současné době
Byla některá z vámi spravovaných budov
domech nejen senioři, je opačný efekt v let-
nabízí i komplexní finanční podpora, která
již oceněna Fasádou roku?
ních měsících, kdy je venku teplo a uvnitř
může být výjimečná a do budoucna neopa-
Myslím, že jsme byli několikrát nominová-
bytu potřebujete chlad. Tento dopad si velmi
kovatelná.
ni. Avšak dosud jsme žádnou Fasádu roku
málo lidí uvědomuje. Setkáváme se s argu-
nevyhráli, což je dáno i tím, že se nám málo-
menty uživatelů, že nepotřebují zateplit
Jak vám pomáhá při provádění revitalizací
kdy podaří přesvědčit zákazníka o celém
například jižní stranu fasády, jelikož na ni
firma Baumit?
konceptu rekonstrukce, včetně barevnosti
celoročně svítí slunce. Nevědí, že když se
Baumit patří k jednomu z nejvýraznějších hrá-
a podobných věcí. Také málokdy provádíme
provede zateplení i zde, přinese to zpříjem-
čů na trhu zateplovacích systémů. Z mého
revitalizaci objektu bezezbytku. Častěji pra-
nění životního prostředí uvnitř bytu za par-
pohledu je spolupráce s Baumitem výji-
cujeme s objektem, kde byla již dříve vymě-
ných dnů.
mečná i v tom, že Baumit vytváří komplexní
něna okna nebo rekonstruována část fasá-
pohled na problematiku zateplení. Nenutí
dy, a v soutěži rozhoduje celkový pohled na
Jaká je podle vás budoucnost panelového
zákazníka přemýšlet jenom o provedení
provedení rekonstrukce. Ale i tak nacházíme
domu v Čechách?
rekonstrukce fasády, ale i o konceptu revita-
na Fasádě roku spoustu jiných inspirativ-
Panelový dům tady byl a bude. Ačkoli jsou
lizace objektu jako takového. Baumit pomá-
ních impulzů a je to jedno z nejdůležitějších
stále vedeny spory, zda byl postaven na tři-
há např. řešit otázky, jak čelit vandalismu
setkání lidí, kteří se v tomto oboru pohybují.
cet, padesát, nebo sto let, myslím si, že byl
postaven spíše na horizont delší než kratší.
speciálními povrchy, jak povrch uzpůsobovat
potřebám zvýšené námahy – například ští-
Konzultujete výběr dodavatele s prováděcí
A čím lepší je revitalizace, tím delší je život-
tové stěny, které jsou okopávány tu fotbalo-
firmou?
nost takového domu. I když může v budouc-
vým míčem, jindy tenisovou raketou apod.
Ano, nabízíme vícero řešení. Avšak vzhle-
nu vykazovat panelový dům chyby, nemyslím
Přináší různá řešení problémů s dilatačními
dem k tomu, že značka Baumit patří na
si, že to bude výzva ke zboření panelových
spárami a prvky stavební konstrukce, které
trhu se zateplovacími a fasádními systémy
domů a stavění něčeho jiného. Panelový
se budou hýbat a dále pracovat. To jsou věci,
k nejznámějším, mohu říct, že je majoritním
dům tady bude ještě hodně dlouho a mou
které dnes musí řešit každý moderní doda-
dodavatelem projektů, na nichž se podílí
profesní dráhu překoná mnohonásobně. vatel technologie fasádního systému, a mně
SBD Praha.
se líbí, že právě komplexnost je u Baumitu
velmi výrazná.
Volí realizační firmy systémy Baumit?
Baumit také pořádá semináře, podporuje
Na každou stavební práci provádíme výběro-
vzdělávání a obecné povědomí odborné
vá řízení. Co si podle mých zkušeností našimi
31
ex pres
Allgaeuer
Baufach­
kongress
2010
Kongres odborného s t avitels tví,
20. – 22. ledna 2010 v Ober sdor fu
„ Společnost Baumit má mimořádný zájem na z í s k áv á ní
zkušeností a poznatků z oblasti stavebnic t v í . J i ž o d
roku 198 4 se realizují podobná setkání, k te rá s i
v o dbornýc h kruzíc h získala velkou oblibu i p re s t i ž .
Cílem je získat maximum informací a připr av i t s e na
budoucí vývoj v této oblasti.“
(Kongressführer, Baufac hkongress 2010)
Na toto téma jsme položili několik zásadních
otázek Ing. Ireně Plockové, náměstkyni
ředitele úseku implementace programů GIS
(Zelená úsporám). Jako účastnice kongresu
nám poskytla následující informace.
Obsah, program, zajímavosti
Program kongresu, který zahrnoval dvě
hlavní témata – energetická udržitelnost
a úspora a dále modernizace ve stavebnictví
a technologiích - umožnil volnou kombinaci
přednášek tak, aby si každý účastník mohl
najít maximální souhrnný pohled z hledis-
Souvislosti s programem GIS
Mezi zajímavé patřil i dialog mezi architekty
ka koncepčního rozvoje oboru, a to filozofií
(Zelená úsporám)
jako nositeli moderního přístupu v navrhová-
udržitelného rozvoje stavění a stavebnictví
Velmi poučný byl průzkum veřejného mínění,
ní, realizaci moderních technologií i trendech
počínaje, až po zkušenosti z realizační praxe
který zaznamenal názory či bariéry u veřej-
a reálnou situací v každodenní praxi.
přinášející podněty pro zkvalitnění provádění
nosti v souvislosti s ochotou investovat do
s ohledem na dobu životnosti prováděných
efektivnějších investičních akcí, než je běž-
Osobní poznatky, přínosy včetně
stavebních prací.
ná oprava a údržba.
eventuálních úkolů nebo inspirací
Velmi zajímavé byly příspěvky z oblasti roz-
S obdobným fenoménem se setkává i ZÚ,
Oceňuji maximální soustředěnost účastníků
voje energetické efektivnosti na evropské
která chápe jako nezbytnost přesvědčovat
na obsah prezentace i jejich diskuze k pří-
úrovni a jejich promítnutí do národního
veřejnost o kvalifikovanosti a korektnosti
spěvkům během přednášek, o přestáv-
(německého) legislativního rámce.
provádějících firem.
kách i v rámci společenského večera. Výběr
a množství přednášejících odborníků byly
nastaveny tak, že mluvčí zaujali nejen odborným obsahem výkladu, ale i svými prezentačními schopnostmi. 32
Přátelské
setkání
v Zillertalu
ex pres
V březnu tohoto roku se sešli zástupci regionů
společnosti Baumit na výjezdním zasedání a přátelském
setkání v rakouském zimním středisku Ziller tal.
Zde se v rámci regionu sešlo 6 firem „přímo na
sjezdovce“. V rámci podrobného programu, zahrnujícího
spor t i odborné diskuze, proběhlo také seznámení
s novinkami společnosti Baumit.
„Obecně řečeno, snažíme se seznámit jednak obchodní týmy Baumit, ale také navázat
pevnější a přátelské vztahy se zákazníky,
obchodními partnery,“ říká Ing. Martin Omelka, vedoucí zákaznického centra Baumit.
„Jde nám o to, aby se oblastní vedoucí prodeje lépe poznali s vedoucími prodejen, aby
navázali osobní vztah, vyměnili si nejen zkušenosti, ale také kontakty, případně v rámci
regionu spolupracovali. To znamená společné zakázky, protože jak naši obchodní
zástupci, tak představitelé prodejen mají
své odběratele a může tedy dojít k propojení. Jako firma upřednostňujeme osobní
akvizici, nová setkání jsou pro tuto aktivitu
bonusem.
Konkrétních příkladů je mnoho. Setkání na
regionální úrovni se uskutečňují nejméně
osmkrát ročně, jsou velmi oblíbená a mají přínos pro obchod a obrat sortimentu
Baumit.“
33
ex pres
Baumit
a Rabat
na Vysočině
Dokladem toho, že společnost Baumit mys l í na s vo j e
obc hodní par tner y nejenom jako na podni ka te l s k é
subjekty, ale především jako na lidi, které j e d o b ré
osobně poznat, bylo společenské setkání pro de j ní c h
týmů společností Baumit a Rabat, které se u s ku te č ni l o
22. až 23. dubna v malebném stylovém hote l u
Vivaldi u Jihlavy, v kouzelném zákoutí před j ar ní
Českomoravské vysočiny.
Akce se účastnila necelá padesátka lidí. Po
vzájemné krátké prezentaci, které se ujali
obchodní ředitel společnosti Baumit Ing.
Zdeněk Fluxa a ředitel nákupu firmy Rabat
Daniel Křížek, MBA, se oba týmy rychle promísily při zápolení ve stolním tenisu, aby
později všichni doplnili energii při slavnostní
večeři a dalším společenském programu.
Všeobecná spokojenost účastníků této akce
svědčí o tom, že se nejen dobře bavili, ale
navzájem se lépe poznali. To je závdavek pro
1
budoucí úspěšnou spolupráci. 2
3
1) Zahájení, zleva Daniel Křížek ze společnosti Rabat, Ing. Tomáš Fendrych a Ing. Zdeněk Fluxa ze společnosti
Baumit
2) Večer ve znamení „hazardu“
3) Prezentace společnosti Rabat
4) Finále ve stolním tenisu
4
34
Co je to vlastně Platforma?
Jak hodnotíte prodej prostřednictvím
Platforma je velkoobchod se stavebními
Platformy?
materiály, dřevem, obklady a dlažbou, barva-
Budoucnost vidím optimisticky. Prodej opro-
mi a laky, sanitou, topením, elektroinstalací,
ti loňskému roku několikanásobně vzrostl.
nářadím a dalším sortimentem pro profe-
Protože Platforma představuje zcela novou
sionály ve stavebnictví. Sortiment je zamě-
formu prodeje na trhu mezi velkými zavede-
řen na rekonstrukce, modernizace a menší
nými hráči jako Baumax, Hornbach či Bau-
novostavby.
haus, považujeme to za úspěch.
PLATFORMA
– vše pro
řemeslníky
B aumi t par tn er s
„ P l a t fo rm a j e naším novým par tnerem mezi
o b c h o d ní m i ř etězci v České republice. Tyto nové formy
o b c h o d u m aj í skvělý ohlas a pozitivní vývoj,“ řekl
J o ur nal u I n g . Mar tin Omelka , vedoucí zákaznic kého
c e nt r a s p o l e č nosti Baumit.
V současné době má Platforma dvě pobočky:
první byla otevřena před dvěma roky v Praze
Jaký by mohl být vývoj prodeje výrobků
a druhá letos na jaře v Ostravě. Pro společ-
značky Baumit „malým“ zákazníkům
nost Baumit je Ostrava spádovou oblastí
v budoucnosti?
výrobního závodu v Dětmarovicích a cent-
Trend na stavebním trhu se mění. Dříve byl
rem prodejního regionu Severní Morava.
boom větších celků, zejména bytové výstavby. Nyní tyto zakázky výrazně ubyly a zvětšil
Odkud Platforma přichází?
se zájem drobných investorů. Také v souvis-
Ing. Martin Omelka,
Platforma je součástí koncernu Saint-
losti s dotacemi Zelená úsporám se zvyšuje
vedoucí zákaznického centra Baumit
Gobain. První pobočka byla otevřena ve
poptávka menších firem a vlastníků samot-
Francii, v Nanterre u Paříže v roce 1998.
ných. Cítíme rostoucí zájem těchto zákazní-
K dnešnímu dni má Platforma celosvětově
ků o naše zboží, a proto předpokládám zvý-
78 poboček. Působí i v Brazílii či Kuvajtu.
šení odbytu.
více na www.platforma.cz
Jaká je cílová skupina řetězce?
Typický zákazník je malá firma, živnostník
zabývající se činnostmi ve stavebnictví nebo
profesí s tímto oborem související (podlahy,
omítky, drobné stavební práce a opravy a řada dalších souvisejících profesí).
Jaký sortiment společnosti Baumit
Platforma prodává?
Jedná se převážně o suché směsi, produkty
pro zdění, omítání, dokončení podlah. Celkem je to asi 10 produktů značky Baumit.
35
n ew s
Rychle,
snadno,
efektivně
– to je
Ratio Slim
Te nkov r s tvá sádrová omítka Baumit Ratio Slim je ručně
i s t ro j ně zpracovatelná, má výbornou přídržnost k pod k l ad u a při zac hování tec hnologic kého postupu lze
d o s áh no ut vynikajícího výsledku i bez zednic ké praxe.
36
Společnost Baumit představuje produkt
nových plochách dále Baumit Betonkontakt,
jedné pracovní směny. Pokud pro vyplnění vět-
Ratio Slim, sádrovou omítku vhodnou do
adhezní můstek pro zvýšení přilnavosti. Kaž-
ších nerovností potřebujeme omítku nanést
interiéru na přesné zdivo, např. pórobeton,
dý podklad je svým způsobem specifický,
ve dvou vrstvách (okenní špalety), pracujeme
betonové tvárnice, vápenopískové cihly,
a proto ho doporučujeme vždy individuálně
„do mokrého“, tedy za cca 2 hodiny. monolitické betony atd. Omítku je možné
posoudit.
aplikovat již od tloušťky 4 mm s vyrovnáním
Samotné zpracování lze provést strojně
podkladu až do 30 mm v jednom kroku. Hla-
i ručně. Pro strojní zpracování doporučuje-
zeným povrchem lze interiér výborně sjedno-
me např. strojní zařízení PFT G4, popř. PFT
tit se sádrokartonem, např. v podkrovních
RITMO. Používáme nerezivějící nářadí, na
prostorách.
rohy běžné omítkové plastové nebo pozinko-
Předpokladem úspěšného zpracování je
vané profily, pro napojení na okenní a dveřní
vhodné posouzení podkladu a s tím souvi-
rámy plastové ukončovací profily (APU lišty).
sející zvolení vhodné přípravy podkladu. Na
Přechody materiálů vyztužíme Baumit sklo-
silně nasákavé nebo nerovnoměrně nasáka-
textilní síťovinou (perlinkou), kterou vložíme
vé podklady doporučujeme produkt Baumit
přímo do omítky. Celý proces od nanesení
vyrovnávač nasákavosti, na hladkých beto-
až po konečnou úpravu je proveden v rámci
Proč omítat s Ratio Slim?
Vrstva omítky od 4 mm
Strojní i ruční zpracování
Hlazený i filcovaný výsledný povrch
Ideální omítka na přesné zdivo
Dokonale prodyšná omítka
Úspora času – rychlejší vyzrávání
Dokonale prodyšná omítka
Vytváří zdravé mikroklima
n ew s
Jak
vyrovnat
podlahu?
P l á nuj ete r e konstrukci podlahy, potřebujete vyrovnat
p o d k l ad č i v y spravit lokální nedostatky?
S p o l e č no s t B aumit vyvinula samonivelizační
p o d l ah ovo u s těrku na bázi síranu vápenatého Nivello
Q uat t ro , k te r á je vhodná na všec hny standardní
p o d k l ad y v p odobě betonů, cementovýc h potěrů,
p ot ě rů na b ázi síranu vápenatého, asfaltovýc h potěrů,
s t arý c h d l a ž e b atd. a slouží k vyrovnání povrc hů před
p o l o ž e ní m k r ytin všeho druhu.
Předpokladem úspěšného zpracování je
pytel. Směs zamícháme pomaluběžným
zvýšeného tepelného namáhání (např. pod-
vhodné posouzení podkladu a s tím souvi-
mísidlem s použitím vhodné míchací metly
lahovým topením). sející zvolení vhodné přípravy podkladu. Na
– klecové.
silně nasákavé podklady doporučujeme pro-
Důležitým údajem je doba zpracovatelnosti
dukt Baumit základ, na slabě nasákavé či
stěrky, tzn. doba, kdy si stěrka uchovává své
nenasákavé podklady Baumit Super základ.
rozlivné a samonivelační vlastnosti. Po pře-
Každý podklad je svým způsobem specific-
kročení této doby výše uvedené vlastnosti
ký, a proto ho doporučujeme vždy individu-
ztrácí a nelze ji úspěšně aplikovat. Po namě-
álně posoudit.
ření výšek, případně osazení okrajových dilatací vylijeme čerstvě namíchanou hmotu na
Jak na to?
podklad a následně odvzdušníme pomocí
Samotné zpracování lze provést strojně
vhodného ježatého válečku dvakrát ve dvou
i ručně. Pro strojní zpracování doporuču-
směrech.
jeme např. strojní zařízení Duomix 2000
Čerstvě provedené plochy je nutné odpoví-
popřípadě PFT G4. U ručního zpracování
dajícím způsobem ochránit před průvanem,
je předepsané množství vody cca 6 l/25kg
přímým slunečním zářením nebo účinky
Proč Nivello Quattro?
dosažitelný hladký téměř bezpórovitý
povrch
odolná vnitřním napětím
optimální rozliv a tekutost
vhodná pro podlahové vytápění
strojně i ručně zpracovatelná
tloušťka vrstvy: 1 – 20 mm
pochozí: po 2 – 3 hod.
doba zrání: cca 24 hod/3 mm
37
outsi de
Architektura
jako rébus
V Karlovýc h Varec h, „sletu dor tíků“, jak je p rý o z nač i l
Le Corbusier, se zrodilo arc hitektonic ké sdr už e ní , j e h o ž
návrhy jsou od místní „načančané“ arc hite k t u r y na
hony vzdálené. V ystupuje pod názvem S TU D IO H A N G Á R ,
který evokuje nejen svobodu uvnitř ateliér u, al e i j i s to u
zemitost.
Možná to byla karlovarská okázalost, která
Liberecká Delta, obchodní centrum Sever
realizacích celé řady zajímavých staveb. Oba
v nich vybudovala až ostentativní střídmost
v Ústí nad Labem nebo hradecké Atrium
architekti obchodního domu Atrium označují
patrnou na první pohled a rovněž smysl pro
reprezentují jen část jejich zdařilých projek-
oporu, kterou našli v osobě Petra Brůny, za
individualitu a různorodost. Návrhy z jejich
tů. Obchodní dům Atrium byl oceněn v letoš-
klíčovou. „Jelikož zadavatelem projektu byla
dílny nenesou charakteristický rukopis jedné
ním ročníku soutěže Fasáda Roku v katego-
soukromá společnost, nebylo organizováno
osoby. Naopak očividná je inspirace místy,
rii Novostavba. S architekty všech tří výše
žádné výběrové řízení. Nicméně vášnivá dis-
pro která tvoří. Všechny realizace však vyni-
jmenovaných staveb Antonínem Juštíkem
kuze před výstavbou samozřejmě probíhala.
kají elegancí, jednoduchostí a neotřelostí.
a Vladimírem Tůmou jsme si povídali o jejich
V jednání s úřady nám hodně pomohlo to, že
Proto možná ani nepřekvapí, že v samotných
poslední dokončené zakázce.
se k návrhu hlavní architekt stavěl kladně.
Karlových Varech na větší zakázku prozatím
Druhý největší problém za nás vyřešila krize.
nenarazili.
Odvážný obchodní dům
Projekt původně počítal s větší zastavěnou
Do srdce jiných českých měst se však Stu-
Atrium bylo slavnostně otevřeno v loňském
plochou, která měla zasáhnout do přilehlé
diu Hangár podařilo proniknout, když před
roce. Během jeho návštěvy je jasné, že
zeleně, proti čemuž se veřejnost přirozeně
několika lety navázalo plodné partnerství
jsou na něj místní patřičně pyšní. Ostatně
ohradila. S nastupující hospodářskou kri-
s českou developerskou společností Ama­
odvážný projekt souzní s dlouholetou tradicí
zí byl projekt změněn tak, že park zůstal
deus Real, která se soustřeďuje na výstavbu
moderní architektury v Hradci Králové, jež
netknutý. Tím se podařilo vášně, až na pár
obchodních domů v městských centrech.
sahá přinejmenším do prvních dekád dva-
výjimek, udržet na uzdě,“ komentuje počát-
Tvoří tak protiváhu k investorům, kteří se po
cátého století, kdy se pod rukama velikánů
ky projektu Antonín Juštík.
roce 1990 zaměřili na výstavbu megaloman-
architektury Jana Kotěry či Josefa Gočára
ských projektů v příměstských zónách. Díky
město stalo ukázkovým „salonem republiky“.
Respekt k místním souvislostem
spojení s šikovnými architekty se jim daří
Současný hlavní architekt Hradce Králové
Otázky, co vedlo k inspiraci návrhu hradec-
česká a moravská města zkrášlovat výstav­
Petr Brůna představuje další zásadní osobu
kého Atria, se nejprve chopil Vladimír Tůma:
bou nadprůměrných obchodních lokalit.
v čele města a má jednoznačné zásluhy na
„Funkce budovy plně respektuje původní
uspořádání daného místa, které bylo zčásti
využíváno jako tržiště, zčásti jako parkoviště. Toto uspořádání jsme se snažili maximálně zachovat. Sám investor si výslovně přál
zachování klasického tržiště, které jsme
přesunuli do jediného podzemního podlaží.
Trhovci se ale nakonec samovolně přesunuli nedaleko, na prostranství před přiléhající
obchodní dům Tesco. Ve svém důsledku
je i obchodní galerie jakýmsi moderním
tržištěm. Parkovací plochy byly zachovány
a vlastně rozšířeny. Oproti původnímu plánu, který počítal s dvěma patry podzemních
garáží, jsme parkovací místa přesunuli do
druhého nadzemního patra a na střechu.
Tím se nám podařilo maximálně efektivně
využít prostor a investora jsme tím finančně
zatížili méně, než kdyby se musela hloubit
38
outsi de
naše studio provádí kompletní projektovou
dokumentaci ke každému architektonickému
návrhu. Naše původní představa tak není
znásilněna cizím projektantem, který si ho
uzpůsobí podle svého. Jsme si vědomi, že
klademe na realizační firmy větší nároky, ale
na druhou stranu víme, že naše nápady
mají své opodstatnění. Naším cílem je tvořit
esteticky zajímavé stavby, jejichž realizace
bude i pro investora cenově příznivá. Proto
si za nimi stojíme, i za cenu konfliktů, které
považujeme za součást práce.“
Fasáda s čárovým kódem
Výběrem dodavatele klinker pásek však problémy s fasádou nekončily. „Jelikož stejná
konstrukce v Čechách do té doby nebyla
realizována, museli jsme najít firmu, která by
byla ochotná danou konstrukci certifikovat.
Jelikož jsme požadovali i odpovídající záruku, nikomu se do toho moc nechtělo. Nakodalší dvě patra. Tvar objektu vychází z okolní
nápadem užili víc než dost. Musím uznat,
nec nám vyšla vstříc společnost Baumit,
zástavby a komunikací, které tudy procháze-
že jsme na všechny kladli poměrně velké
která připravila systém zateplení a lepení
ly. Atrium přímo navazuje na obchodní dům
nároky. První problém nastal, když jsme
a následně na něj získala certifikát dle plat-
Tesco, který zde stojí od 70. let. Prostranství
hledali dodavatele. Měli jsme specifické
ných evropských norem s plnou garancí od
před obchodním domem tvořilo jakousi pěší
požadavky na vzhled. Aby obklad vypadal
výrobce,“ pokračuje ve výčtu různých úskalí
křižovatku. Tu jsme se snažili zachovat tím,
co nejpřirozeněji, potřebovali jsme použít
realizace Toman.
že jsme stavbu rozčlenili na čtyři domy, mezi
několik barevně mírně odlišných typů. Toho
„Další rébus technického rázu spočíval v uchy-
nimiž prochází ve tvaru kříže komunikační
šlo dosáhnout pouze zakázkovou výrobou.
cení kovových prvků na fasádě, které mají
prvky, které kopírují původní pěší komuni-
Nejlepší řešení nám nabídl výrobce klinker
čistě estetickou funkci. Dodávají jinak kom-
kace.“
pásek Feldhaus, které dodává společnost
paktní fasádě měřítko, detail a kontrast.
Lipea. Ti byli ochotní vyrobit 3 řady nepa-
Zároveň plní přirozenou potřebu – upoutat
Gočár jako inspirace
trně odlišných obkladů. Všechny se dělaly
zákazníka,“ dokončil svůj výčet Toman.
Inspirací k neobvykle volenému obkladu,
z jedné směsi, ale rozdílná barevnost byla
„Možná to vypadá, že si tu pouze stěžujeme,
který je tvořen více jak čtvrtmilionem obkla-
dosažena odstupňovanou teplotou vypa-
ale právě řešení nejrůznějších problémů
dových pásek, byl Josef Gočár. Antonín
lování. Dělníci pak od nás dostali vždy tři
technického rázu dělá architekturu zajíma-
Juštík uznává, že realizace tohoto nápa-
balení po jednotlivých řadách a náhodně
vou. Jediné, co je opravdu nepříjemné, je
du nebyla úplně jednoduchá: „Cihlovými
je měli kombinovat. To víte, že by to rea-
svévole českého úředníka. Ta vám leccos
páskami reagujeme na režné zdivo Josefa
lizační firma nejraději celé vyzdila,“ říká
může dokonale zošklivit, když ne úplně pře-
Gočára, které je pro Hradec Králové typic-
napůl s úsměvem Antonín Juštík. Vladimír
kazit,“ dodává na závěr Juštík.
ké. Nicméně problémů jsme si s naším
Toman k tomu dodává: „Naší výhodou je, že
Petra Kutinová, DEEE
39
akce
Dobré
výsledky
zavazují
František Komňac ký začal trénovat ještě v do b ě , k d y
hrál aktivně. Nejdřív u mládeže v Kyjově a H o d o ní ně
a od roku 1986 u mužů v Drnovicíc h. Až d o ro ku
1993 pracoval ve školství, tepr ve když s D r nov i c e m i
postoupil do nejvyšší fotbalové soutěže, st al s e
profesionálním trenérem. Prošel řadou klu bů a na
každé angažmá vzpomíná rád. Největšího ús p ě c h u
dosáhl v Ostravě, ale i v Ružomberku, kde z í s kal i t i t u l .
V souvislosti s úspěc hem v ligové soutěži j s m e m u
položili několik otázek .
Jaká byla sezona?
Co vás v nejbližší době čeká?
Chtěli bychom samozřejmě uspět na evrop-
Uplynulá sezona se FK Baumit Jablonec vel-
V současné době se mužstvo připravuje na
ské scéně a neudělat našemu fotbalu ostu-
mi vydařila a můžeme dokonce hovořit o his-
novou soutěžní sezonu. Pracuje v domácích,
du. Také bychom si přáli, aby na naše zápasy
toricky nejlepší sezoně. Mužstvo skončilo
tedy jabloneckých podmínkách. Třífázové
chodilo mnohem více diváků, kteří by vytvořili
v ligové soutěži na 2. místě s právem startu
tréninky jsou zaměřeny na zlepšení fyzických
tu správnou fotbalovou atmosféru a tím více
v Evropské lize. Také v druhé soutěži – Ondrá-
schopností. Koncem června bude mužstvo na
pomohli hráčům na hřišti. Svými výsledky
šovka Cupu – jsme postoupili až do finále. Až
herním soustředění v Rakousku a posledních
a vystupováním chceme šířit dobré jméno
v Praze na Letné jsme těsně prohráli s Plzní.
deset dnů před soutěží bude „ladit formu“
našeho klubu, města a všech sponzorů. Ve většině utkání předváděli chlapi dobrý,
opět doma.
útočný fotbal, který se líbil.
Příprava je náročná, všichni si uvědomujeme odpovědnost našeho klubu před českým
Máte nějaké nové cíle?
fotbalem, chceme důstojně reprezentovat
Přestože v minulé sezoně jsme nehráli špat-
v evropské fotbalové soutěži a nepropad-
ně, víme, že musíme dál pracovat. Abychom
nout.
1) Útočník širší nominace reprezentační-
dobře reprezentovali své město a hlavního
sponzora, bude třeba zrychlit a zefektivnit
A existuje předsevzetí do budoucna?
ho „A“ týmu David Lafata po vstřelení
naši hru, vyvarovat se chyb v obranné činnos-
Do nové sezony vstupuje FK Baumit Jablonec
vyrovnávací branky v pohárovém finále
ti a doplnit mužstvo na dvou až třech pozi-
s cílem pokračovat ve stabilizaci výkonnosti
s Viktorií Plzeň, které nakonec vyhráli
cích. Musíme se zaměřit na taktickou disciplí-
týmu, pevně se etablovat v horní polovi-
nu a zodpovědnost hráčů jak v přípravě, tak
ně tabulky GL a znovu se pokusit vybojovat
i v samotných zápasech.
pohárovou Evropu.
lo finále poháru ročníku 2009/2010,
1
40
plzenští 2:1.
2) Na stadion pražské Sparty, kde se sehrá-
2
The expert judging panel awarded a total of
ners. First place was awarded to the Tulipa
Third place was awarded to the technically
eight prizes. Three buildings were awarded
residential building in Prague’s Modřanská
demanding and esthetically pleasing facade
in each of the main “New Building” and
rokle project (1), on which the panel ap-
of the Atrium shopping center in Hradec
“Reconstruction” categories. In addition,
preciated the high-quality project and exe­
Králové. The facade, consisting of a contact
the expert panel awarded a special prize in
cution. High quality materials are success-
heat insulation system with a ceramic sur-
the “Family House” and “Residential Build-
fully applied in the facade, and advantage is
face treatment, is an example of contempo-
ing Reconstruction” categories. Represen-
taken of the natural colority of the materials.
rary technological and material possibilities.
tatives of media partners also picked their
The construction elements and details are
favorite and they awarded the delicate re-
designed thoughtfully and functionally and
1st place in the New Building category:
construction of the extensive functionalist
together they create a harmonic whole.
Tulipa residential building
complex of the Civil Engineering Construc-
The second place also goes to the capital
Project engineer: LOXIA, a.s.
tion High School in Volyně. As has become
city. The representative villa in Prague’s Tró-
Facade contractor: IMOS Brno, a.s.
tradition, the facades of the participating
ja district is an example of high-quality archi-
Owner: TULIPA Modřanská rokle, s.r.o.
buildings were judged based on their inno-
tecture for demanding investors. The scale,
vation, architectural interpretation and exe­
proportions, combination of materials and
2nd place in the New Building category:
cution quality.
moderate use of colors create a tension that
Family house in Prague, Trója
is augmented by the striking combination of
Project engineer: Adam Rujbr Architects,
New Building category
horizontals and verticals. The details, which
Facade contractor: SPING STAV, spol. s r.o.,
This year, the nominated new buildings were
have a high-quality design and craftsman-
Owner: private investor
completely dominated by Prague, which was
ship, underscore the overall excellent im-
also reflected in the announcing of the win-
pression.
sum mar y
Facade
of the Year
2009
The gala announcement of the pres tigious Fac ade
of the Year 2009 competition winner s took pl ac e o n
April 1 5, 2010 at the Karlin Musical Theater. T h i s
year marked the tenth anniver sar y of the com p e ti t i o n
organized by the Baumit company.
3rd place in the New Building category:
ATRIUM shopping center, Hradec Králové
Project engineer: Ing. arch. Antonín Juštík,
Ing. Vladimír Tůma
Facade contractor: Krušnohorská stavební,
s.r.o.
Owner: AMON REAL, a.s.
Reconstruction category
The first prize in this category was awarded to the reconstruction of the shell of the
Alfa Theater in Pilsen. The panel acknow­
ledged the high-quality execution of the facade, which uses the Baumit system, and
the structure of the aluminum galvanized
lamellas, which make for a certain form of
a transparent curtain in the forefront. This
creates an interesting contrast and drama,
which is what visitors expect from a the1
ater building. Second place was awarded to
an excellent example of the reconstruction
41
sum mar y
of the facade of a panel building, which is
approach to the balconies and an elegant
Facade contractor: Metrostav, a.s., Division 6
based on a newly conceived architectural
color theme give a noble new dimension to
Owner: South Bohemian Region
sectioning. The panel was particularly capti-
this panel building. Another prize was ac-
vated by the design of the artistic rendition
cepted by a representative of a family house
The winners in the two main categories and
of the building’s shield, which evokes a com-
in Zlín - Kostelec. Here the implementer and
of the two special prizes were picked by
pletely different scale of the twelve-floor pre-
architect were able to transform plain nor-
a judging panel consisting of construction
fabricated building. The only representative
malization architecture into a proud follower
experts, which was chaired by prof. Ing. Milo-
of historic buildings was the reconstruction
of the Zlín functionalist tradition.
slav Pavlík, CSc. Other members of the panel were: authorized architect Ing. arch. Mar-
of the residential building in Karlovy Vary,
which delighted with its precise workman-
Special prize - Residential Building
cela Bílková, Doc. Pavel Svoboda, CSc., from
ship of details and moderate approach to
Reconstruction:
ČVUT Prague, Ing. arch. Oleg Haman, Chair-
color.
Revitalization of Trávník 2013 – 2015
man of Obec architektů, Ing. Tomáš Chromý,
residential building
member of ČKAIT, Ing. Pavel Štěpán, Vice-
1st place in the Reconstruction category
Project engineer: Ing. Tomáš Fremr
president of ČSSI, and Ing. Pavel Med, ex-
Reconstruction of the shell of the ALFA The-
Facade contractor: ISOTEP, s.r.o., Ústí nad
ecutive of Baumit, spol. s r.o.
ater building ALFA
Orlicí
The media partners’ panel consisted of: Jit-
Project engineer: Ing. arch. Jan Toman
Owner: BD Trávník 201
ka Korčeková from the Economia publishing
house, PhDr. Matěj Šišolák from Jaga Media,
Facade contractor: Albet metal, s.r.o.,
Prague, Trigema Building, a.s., Prague,
Special prize - Family House:
Mgr. Antonín Gottwald from the Business-
Owner: Alfa Theater, city of Pilsen
Reconstruction of family house in Zlín Media, s.r.o. publishing house, and Mgr. Jan
– Kostelec
Táborský from EXPO DATA, spol. s r.o.
2nd place in the Reconstruction category
Project engineer: Ing. Arch. Jiří Jílek
Heat insulation of BD Pomořanská
Facade contractor: Navláčil – stavební firma,
The Facade of the Year 2009 materials were
Project engineer: Ing. arch. Daniel Smitka
s.r.o.,
taken and prepared from materials of Petra
Facade contractor: Trigema Building, a.s.
Investor: private investor
Kutinová, Deee agency.
Owner: SVJ [Unit Owner’s Association] in building nos. 485-7, Pomořanská st., Prague 8
Media partners prize
The last award winner is the delicate re-
3rd place in the Reconstruction category
construction of the Higher Technical and
Reconstruction of a residential building in
Civil Engineering Construction High School
Karlovy Vary
in Volyně, which captivated the media part-
Facade contractor: STANAP Karlovy Vary, s.r.o.
ners judging panel. The extensive complex
Investor: Association of Apartment Unit
in functionalistic style managed to keep its
Owners
original face even despite the complete energy redevelopment.
Special awards
42
The expert judging panel also awarded two
Media partners prize:
special prizes. The Trávník residential build-
Decreasing of the energy demand of
ing in Česká Třebová is thus the second rep-
the Higher Technical and Civil Engineering
resentative of panel buildings with the Fa-
Construction High School in Volyně
cade of the Year 2009 award. An interesting
Project engineer: AIP, s.r.o., Pilsen,
Baumit
Sádrové
omítky
a stěrky
Komfort hladkých stěn
Baumit sádrové omítky
Unikátní řada vnitřních sádrových omítek, které propůjčí stěnám dokonalou hladkost. Dokonale prodyšný
materiál přispívá k vytvoření příjemného a zdravého interiéru. Strojově nebo ručně zpracovatelné sádrové
omítky Baumit vykazují jemný a hladký povrch čistě bílé barvy.
■ Dokonale prodyšná omítka
■ Příjemná na dotek
■ Vytváří zdravé mikroklima
www.baumit.cz
100 540
Zelená linka: 800
Nápady s budoucností
Léto
s Baumitem
Nová tváʁ Baumitu
Vám pʁeje
pʁíjemnou dovolenou.
Download

téma Fasáda roku 2009 rozhovor Pavel Med: České