prosinec / 2013
Informační magazín strojírenských
s p o l e č n o s t í s k u p i n y A LTA
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
čas neúprosně letí a opět se přiblížily
vánoční svátky a s nimi i myšlenky na
to, co vše je ještě potřeba do konce roku
stihnout a čím nás ještě poslední dny
roku 2013 překvapí. Rok 2013 se dostal
do své poslední fáze a myšlenky přebíhají mezi tím, co bylo, a tím, co nás čeká
v roce nadcházejícím: plán roku 2014,
hlavní obchodní případy, změny a nová
opatření realizovaná v celé skupině
ALTA nebo jen v některých dceřiných
společnostech. Než se však změní trojka
na čtyřku, dovolím si krátké ohlédnutí
za uplynulými měsíci roku 2013, ve kterém jsem se výrazně vrátil do výkonného řízení ALTA, a.s., ALTA CZ, a.s.
a celé skupiny.
Závěr roku 2012 a rok 2013 byl spojen
s celou řadou problémů a otázek, jež
bylo nutné řešit především v souvislosti s nevydařenými hospodářskými výsledky některých dceřiných společnos-
tí. Těmto dceřiným společnostem byla
věnována ze strany vedení maximální
pozornost a mohu v této chvíli s klidným svědomím říci, že soubor opatření, který se přijal, umožnil stabilizovat situaci jak ve výrobních závodech
v Kuřimi, tak i v obchodní společnosti
ALTA RUS. Všechny tyto společnosti dosáhnou v letošním roce kladného
hospodářského výsledku. Mezi úspěchy aktuálního roku lze jistě zařadit
výsledky společnosti ALTA, ve které
očekáváme za rok 2013 zisk na úrovni 150 mil. před zdaněním, negativně budeme hodnotit pak určitě ztrátu
z hospodaření obchodních společností
v zahraničí (ALTA URAL, ALTA UKR),
či neočekávaně nízký výsledek hospodaření v ŠMT. K neúspěchům se jistě
zařadí naše akvizice a aktivity v oblasti
metalurgie, která byla v popředí našeho
zájmu po celý uplynulý rok.
Rok 2013 byl rok velmi různorodý
s řadou pozitivních i negativních vlivů
a zpráv, na které jsme nedokázali vždy
adekvátně reagovat. Věřme, že nadcházející rok přinese výrazně více pozitiv
než negativ, v mnohém to také bude
záležet na nás samotných. Příležitostí,
které prověří naše kvality, bude jistě dostatek.
Na závěr bych všem chtěl upřímně
poděkovat za dobře odvedenou práci
v uplynulém období, za profesionální
a odpovědný přístup při řešení pracovních povinností. Snad nám všem toto
vydrží i v tom roce nadcházejícím.
Dovolte mi, abych Vám všem
a Vašim blízkým popřál pokud
možno klidný závěr roku, hezké
a spokojené vánoční svátky a následně i zasloužený odpočinek
a do nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a optimismu.
Ing. Lubomír Fabík
generální ředitel ALTA, a.s.
a místopředseda představenstva
ALTA Invest, a.s.
PŘEJEME ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM
Zeptali jsme se:
1) Co pro vaši společnost znamenal rok 2013, z čeho máte
radost, co se povedlo?
2) Jaké plány a vize máte do roku 2014?
3) Jak si představujete ideální prožití Vánoc?
1) Letošní rok byl ve znamení pokračujícího boje s konkurencí o každou
zakázku na stagnujícím trhu. Radost
mám z toho, že jsme ve většině výběrových řízení uspěli a díky tomu bude objem nově přijatých zakázek v roce 2013
výrazně vyšší než v roce předchozím.
2) Zvýšit tržby, objem přijatých zakázek
a celkovou ziskovost společnosti. Dokončit projekty započaté v roce 2013.
Konkrétně se jedná o projekt zaměřený
na zkvalitnění firemních procesů, komunikace mezi útvary a firemní kultury, ostrý provoz nového PLM a CAD
v Technickém úseku a další rozšíření
čárového kódu do dalších útvarů. To
bude znamenat stabilizaci společnosti
i zaměstnanců, ale hlavně lepší podmínky a klid pro práci nás všech.
Ing. Milan Bláha
předseda představenstva a generální ředitel
ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.
3) Na sněhu a na lyžích, ať už s rodinou
nebo kamarády. A přeji všem, ať prožijí šťastné Vánoce a v nové roce pevné
zdraví a mnoho úspěchů v profesním
i osobním životě.
1) Rok 2013 byl pro SE-MI Technology,
a.s. vzhledem k obtížné situaci na trhu
- především pak v dodávkách důlních
zařízení, obdobím intenzivního obchodování, hledání vnitřních úspor vedoucích k zabezpečení stability společnosti,
a zároveň udržení zachování způsobilosti úspěšně připravovat a realizovat
obchodní případy.
Podařilo se nám pokračovat v projektech pro energetiku a rozvinout se v některých dalších strojírenských oborech
pro metalurgii a další odvětví průmyslu.
Získali jsme ES Certifikát systému řízení výroby a v průběhu roku byl ve firmě
naimplementován nový IS Helios green.
V rámci technického rozvoje jsme
s kolegy ze ŠMT a TOS Kuřim vyvinuli
kabiny pro obráběcí stroje a s Alta DT
jsme pracovali na vývoji Speciálního
svislého dopravníku v programu Alfa.
2) Pro rok 2014 jsou naše vize a plány
postaveny na pokračování ve změnách
a krocích vedoucích ke zvýšení úrovně
Know - How, rozvoje obchodu, zkvalitnění procesu řízení a zvýšení technologické úrovně společnosti. Chceme jít
cestou realizace komplexních dodávek
menších a středních projektů s cílem
vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou.
Rovněž chceme dále pokračovat a rozvíjet spolupráci s ostatními společnostmi ve skupině.
3) Ideální prožití Vánoc si představuji
především s rodinou a se svými přáteli
doma, a také, pokud to půjde, i na horách.
Zároveň využívám této příležitosti
a chtěl bych jménem svým a za SE-MI
Technology, a.s. popřát všem šťastné
a veselé Vánoce a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Ing. Aleš Kosňovský
předseda představenstva
SE-MI Technology, a.s.
|1|
Ing. Miroslav Chmelka, MBA
obchodní ředitel
TOS KUŘIM-OS, a.s.
1) Rok 2013 byl rokem náročné cesty
ke zlepšení ekonomicko-finanční situace TOS KUŘIM-OS, a.s. Konečné bilancování budeme dělat až počátkem
roku 2014, ale o dílčích výsledcích se
s Vámi mohu podělit již nyní. Výnosy
roku 2013 budou ve výši cca 840 mil.
Kč a to znamená, že plán výnosů splníme na 85 % a dosáhneme meziročního
nárůstu o 26 %. Hospodářský výsledek
se nám podaří udržet na kladné nule.
Příjem nových zakázek bude cca o 15 %
nižší ve srovnání s rokem 2012, ale několik zajímavých nabídek se posunulo do roku 2014 s tím, že se rozhodne
o vítězích již v 1. čtvrtletí. Je to pro nás
důležité, protože tyto případné zakáz-
ky mohou ovlivnit výnosy posledního
čtvrtletí 2014, které zatím nemáme zakázkově naplněno. V porovnání s rokem 2012 považuji rok 2013 za úspěšný.
Z pohledu referencí u zákazníků bych
rád zdůraznil dvě nové konfigurace
našich strojů. Jedná se o uvedení do
provozu multifunkčního portálového centra FRUFQ 300A-VR/7 s otočným stolem s karuselovací funkcí KEP
u zákazníka MAVEL, a.s. Benešov.
Aplikovaným řešením kombinujeme
výhody portálů a karuselů a přinášíme
zákazníkům vyšší přidanou hodnotu.
Druhou významnou skutečností byla
předpřejímka karuselovacího stroje
SKDY 50/80 D pro ruského zákazníka - firmu ADMIRATELSKYE VERFI.
Tímto strojem s pojízdným portálem se
technické parametry karuselů povyšují
o možnost plnohodnotného prostorového obrábění. Dále tento stroj má
vedení na všech osách na hydrostatice,
čímž dosahujeme lepších technických
parametrů stroje. Obě technické inovace vycházely z předchozích technických
řešení a projevil se zde synergický efekt
ve spojení TOS KUŘIM-OS, a.s. a ČKD
BLANSKO-OS, a.s.
Dále Vám chci sdělit, že koncem letošního roku se ALTĚ Brno podařilo
získat zakázku na generální opravu
karuselu KOLOMNA. Tato zakázka
bude pilotním projektem „generálních
oprav“ s tím, že potenciál GO je opravdu obrovský a v případě úspěšné realizace této příležitosti se nám otevře nový
podnikatelský segment. Z pohledu
vnitřních procesů se podařilo stabilizo-
vat výrobu, montáž a vnitřní logistiku.
Nákup fungoval úměrně finanční situaci společnosti a danému aktuálnímu
personálnímu obsazení. Po poslední
personální změně ve vedení nákupu
jsou vidět podstatná pozitiva. V externích instalacích strojů realizujeme stroje zejména v Indii a Číně a postupně si
zvykáme na jinou kulturu a zvyklosti na
těchto dvou významných trzích.
2) Vizí pro nový rok 2014 je další vylepšení ekonomicko-finanční situace TOS
KUŘIM-OS, a.s. V současném globálním hektickém prostředí se výrobková a realizační kvalita předpokládá
automaticky a úspěšnost bude záležet
zejména na ziskovosti nově získaných
zakázek a poskytovaných službách zákazníkům. Všechny firemní procesy
jsou řízeny manažery a vykonávány zaměstnanci a dá se tedy říci, že firemní
výsledky jsou v našich rukou a pokud
všichni vyvineme maximální úsilí, tak
výsledky musí přijít.
Řečí čísel máme stanoven pro rok 2014
plán výnosů ve výši 925 mil. Kč a to
znamená meziroční nárůst 10 %. Hospodářský výsledek před zdaněním je
plánován ve výši +33 mil. Kč. Plán příjmu nových zakázek je ve výši 950 mil.
Kč, a to je pro nás velká výzva.
K hlavním úkolům roku 2014 bude patřit:
- Optimalizace výrobkového portfolia
- Optimalizace nákladové struktury
strojů, které zůstanou v portfoliu
- Vylepšit servis zákazníkům – zejména
reakční doba, a tím související kapacita
- Zkrátit reakční dobu na poptávky zákazníků včetně kvality
- Otevírání nových trhů s důrazem na
prodej těžkých portálů a karuselů
- Pokračovat ve zvyšování kvality dodávaných strojů
- Doladit procesy řízení projektů - nákup - logistika - výroba a montáž
- Dosáhnout finanční stability
Důležitým pilířem každé firmy jsou
pracovníci a je potřeba pracovat na
zvyšování zaměstnanecké spokojenosti.
Chtěl bych připomenout, že pouze spokojení a stabilizovaní zaměstnanci mohou lépe plnit stále složitější úkoly, které před nás předkládá trh a akcionáři.
Jsem přesvědčen, že ve firmě je dostatek
schopných pracovníků a pokud dostanou prostor se ukázat, tak se můžeme
posunout k lepším výsledkům. Takže
velkou prioritou bude personální politika s tím, že by mělo docházet ke stabilizaci zaměstnanců a zvyšování firemní
sounáležitosti.
3) Vánoce jsou svátky klidu a pohody
a toho bych se chtěl držet. O vánocích
máme pravidelné větší rodinné setkání
a zde si člověk zavzpomíná a prožívá
tu správnou rodinnou pospolitost. Pokud by se to podařilo spojit s lyžováním
a následným wellnessem, tak to začíná
být „ideální“.
Při této příležitosti si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům za jejich dosavadní práci a popřát všem pohodové
prožití svátků vánočních a do Nového
roku hodně štěstí a zdraví.
VYSTAVOVALI JSME MEZI SVĚTOVOU ELITOU
Vrcholným podnikem pro všechny
výrobce obráběcích strojů je reprezentativní přehlídka EMO (Exposition
Mondiale de la Machine Outil - Světová výstava obráběcích strojů), která je
jedinečnou příležitostí k seznámení se
s trendy v oboru. Je pořádána v lichých
letech pod patronátem CECIMO tj. Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obráběcích strojů, a to střídavě
vždy 2x po sobě v německém Hannoveru a pak 1x v italském Milánu.
Veletrh se od svého založení v roce 1975
postupně stal nejvýznamnější světovou
platformou pro představení inovací.
Letošní ročník se konal v Hannoveru
v týdnu od 16. do 21. září 2013 pod
heslem «INTELLIGENCE IN PRODUCTION». Veletrh oficiálně zahájil
spolkový prezident Joachim Gauck.
Zúčastnilo se ho celkem 2133 vystavovatelů ze 43 zemí celého světa, kteří prezentovali své výrobky na celkové ploše
180 603 m2. Z naší konkurence nechyběl na výstavě nikdo a prakticky všichni
vystavili stroje v poměrně velkoryse řešených expozicích.
Společnosti ŠKODA MACHINE TOOL
a.s., TOS KUŘIM - OS, a.s. a ČKD
BLANSKO-OS, a.s. představily své výrobky na ploše 144 m2 v pavilonu 13.
Dominantou expozice byl stroj ŠKODA
HCW 2000, na kterém byly uplatněny
nové úpravy designu. Společnost také
odborné veřejnosti poprvé představila připravované rozšíření výrobkového
portfolia o stroje ŠKODA HCW 1000
a ŠKODA SR 1000. Celá expozice se těšila velkému zájmu návštěvníků.
Z celkem 68 jednání získala společnost
ŠKODA MACHINE TOOL a.s. celkem
23 konkrétních poptávek.
Zástupci TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO se zúčastnili celkem 83 jednání,
bylo vystaveno 16 nabídek ke konkrétním poptávkám, několik dalších se
upřesňuje dle požadavků zákazníka.
Na výstavě byla prezentována hlava VK
a model portálového obráběcího centra s karuselovacím stolem - koncepce
multifunkčního obráběcího centra zaujala mnoho návštěvníků veletrhu i potenciálních zákazníků.
Příští výstava EMO se uskuteční od
5. do 10. října 2015 v italském Miláně.
Ing. Jindřich Švehla
Ing. Vendula Švajková
PremiÉr Rusnok v TOS KUŘIM
|2|
Návštěva prezidenta Zemana v TOS KUŘIM
Datum 26. 9. 2013 se stalo jedním z významných dní v historii TOS KUŘIM.
Na oficiální návštěvu přijel prezident
České republiky Miloš Zeman.
Přibližně v 10.15 přijela před původní
správní budovu prezidentská limuzína
Škoda Superb. Pana prezidenta přivítali
předseda představenstva ALTA Invest –
Ing. Vladimír Plašil a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Následoval přechod k nově postavenému
Kompetenčnímu centru INTEMAC.
Pan prezident si prohlédl vizualizace
stavu před rekonstrukcí a měl možnost
porovnat si je se současným stavem.
Následně se přivítal se všemi přítomnými. Po několika neformálních větách
si v zasedací místnosti Kompetenčního
centra vyslechl a zhlédl prezentaci skupiny ALTA. V průběhu prezentace měl
několik dotazů, zejména na majetkovou
strukturu skupiny a platové poměry zaměstnanců.
Po necelé půlhodině nasedl pan prezident s doprovodem do aut a přes celý
areál TOS přejeli k zadnímu vjezdu do
nové výrobní haly. Zde mu byl představen nový portál s karuselovací funkcí.
Následně celá skupina přešla přes výrobní halu, kde již čekali zaměstnanci
TOS a ČKD. Pan prezident, hejtman
Hašek a p. Plašil následně měli krátké
projevy k zaměstnancům. Zde opět pan
prezident zmínil zájem o pracovní podmínky zaměstnanců a vyjádřil přesvědčení, že až TOS navštíví příště, situace
bude určitě ještě o něco lepší. Po krátké
diskuzi nastal čas na rozloučení. Zástupci vedení společnosti ALTA a TOS
KUŘIM předali panu prezidentovi dárky k jeho nadcházejícím narozeninám
a po zodpovězení několika dotazů novinářů pan prezident nastoupil do přistavené limuzíny a odjel se svým doprovodem na další destinaci při jeho návštěvě
Jihomoravského kraje.
Celou akci provázela nezbytná bezpečnostní opatření, která se však nijak
nedotkla provozu, ani výroby. Mezi
zajímavosti patří následné komentáře
zejména bulvárních novinářů, kteří si
jako jediné z této vzácné a důstojné návštěvy odnesli to, že „dělnický prezident
navštívil soustružníky“ a že „na jižní
Moravě dostal už tolik vína, že si na ně
bude muset pořídit na cestu do Prahy
přívěs“.
Nezbývá, než tyto „informace“ porovnat s realitou, jíž měli mnozí z nás za
čest se zúčastnit.
Mgr. Tomáš Kudela
Kompetenční centrum Kuřim bylo slavnostně
otevřeno 7. října 2013
Hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencaly dne
7. října 2013 slavnostně zahájil provoz
Kompetenčního centra Kuřim (INTEMAC). Centrum bude sloužit strojírenským firmám z oboru obráběcích
strojů, nabídne jim výzkumně-vývojové
služby, které jim umožní zejména řešení
společných technologických problémů.
Kraj do projektu investoval 72 milionů korun, provozovatelem centra bude
dceřiná společnost Jihomoravského
inovačního centra (JIC). Centrum bylo
otevřeno v den zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu.
Strojírenství patří mezi nejsilnější obory na jižní Moravě, obor obráběcích
a tvářecích strojů dlouhodobě roste
a více než polovina exportu směřuje
na perspektivní trhy Německa, Ruska
a Číny. Ve strojírenství v současnosti
v Jihomoravském kraji pracuje pětina
zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu.
„Strojírenství je klíčovým výrobním
sektorem jižní Moravy, jde o odvětví, ve
kterém jsme mezinárodně konkurenceschopní, odvětví, které je i dnes z velké
části v našich rukou. Nekonkurujeme
zde přitom nízkou cenou práce, ale
vysokou přidanou hodnotou. Udržení
a další zlepšování pozice strojírenství
se ale neobejde bez intenzivnější spolupráce firem s výzkumnými kapacitami. Prostor pro tuto spolupráci nabídne
právě kompetenční centrum v Kuřimi,“
uvedl hejtman Michal Hašek.
Kompetenční centrum Kuřim (INTEMAC) nabídne výzkumné služby
firmám z odvětví obráběcích strojů,
strojírenské výrobní techniky a technologie a bude sloužit k úzké spolupráci
s odborníky z vysokých škol, především
z brněnského Vysokého učení technického a z výzkumných center jako CEITEC nebo NETME. Odborníci z VUT
se podíleli i na specifikaci požadavků
pro přístrojové vybavení centra.
Centrum vzniklo rekonstrukcí bývalého výpočetního střediska TOS Kuřim.
Na rekonstrukci a přístrojové vybavení
byl vyčleněn rozpočet 72 milionů ko-
run, Jihomoravský kraj se podílel 18
miliony korun ze strategického úvěru
od Evropské investiční banky, 54 milionů korun získal na tento projekt z evropských zdrojů operačního programu
Podnikání a inovace. Budování centra
tak navazuje na předchozí jihomoravské investice do výzkumu a vývoje a je
jedním z projektů v rámci Regionální
inovační strategie, jejíž čtvrtá generace
se v současnosti připravuje.
Provoz kompetenčního centra svěřil
kraj Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC), které má již deset let zkušeností s provozem vlastních technologických
inkubátorů. „Pro provozování centra
jsme se rozhodli založit dceřinou společnost INTEMAC Solutions,“ uvedl
ředitel JIC Jiří Hudeček. „Pro centrum
jsme zvolili název INTEMAC, a to po
konzultaci se spolupracujícími firmami
i odborníky z marketingu,“ doplnil dále
Hudeček. Název INTEMAC je zkratkou
spojení Innovative Technologies for
Machine Tools (Inovativní technologie
pro obráběcí stroje).
Centrum nabídne jak laboratoře, tak
kanceláře a zasedací místnosti. Vybaveno je výzkumným, zkušebním a měřícím zařízením nové generace, často se
jedná o unikátní přístroje v rámci celé
České republiky – například zařízení
typu laser tracker, dynamometr pro měření řezných sil a krouticího momentu
nebo aparatura pro měření přesnosti
chodu vřeten. Celková plocha centra
INTEMAC přesáhne tisíc metrů čtverečních.
Firmy si v centru jednoduše zadají
konkrétní výzkumné úkoly, nebo jen
využijí nejmodernější přístroje pro
jednorázová měření či kalibrace. Kanceláře i laboratoře centra budou částečně k dispozici k pronajmutí, centrum
se zaměří i na vzdělávací aktivity jako
jsou semináře, workshopy nebo akce
umožňující navázat nové kontakty. Na
projektu již aktivně spolupracují například firmy Tajmac–ZPS, Toshulin, TOS
Kuřim - OS, ČKD Blansko - OS, Škoda
Machine Tool.
Ing. Radomír Zbožínek
|3|
VELKÉ FINÁLE ALTA BOWLING CUP 2013
Je dobojováno, vítěz
letošního
ročníku
ABC je na světě! Po
loňském velmi úspěšném celoskupinovém
turnaji v bowlingu se
letos díky dobré vůli vedení skupiny
konal již druhý ročník. Opět se dala
dohromady čtyřčlenná družstva napříč
skupinou ALTA, která se nejdříve utkala v základních kolech v rámci svých
firem a ti nejlepší postoupili do semifinále a finále v Tišnově. Základních kol
v jednotlivých firmách se zúčastnilo
poměrně velké množství týmů (ŠMT
17 týmů, TOS 14 týmů, ALTA+ALTA
CZ 12 týmů, SE-MI 8 týmů…), z nichž
vzešly vždy nejlepší dva. Vítěz základního kola postoupil automaticky do
finále, druhý nejlepší se utkal společně
s ostatními „druhými“ o postup do finále přímo v Tišnově. V případě týmů
s největším počtem družstev postoupily
do finále dva týmy a třetí do semifinále. Takže se nám letos v semifinále sešla družstva Jamajka (TOS), Ostrava!!!
(SE-MI), Holoubci (DMS), AllWell
(Alvel), Permoníci (ALTA) a Čárlího
andílci (ALTA CZ). Z těchto se do finále probojovali hráči týmu Ostrava!!!.
Konečná podoba finálové skupiny tedy
byla: Sokolíci (DMS), Technology Team
(TOS), Opaváci-Silesia (ALTA), Koule
v ruce (ALTA CZ), Šimi Team (SE-MI),
Šviháci (TOS), Praha (Alvel), Pepýci
(ALTA), VD1 (ŠMT) a již zmínění vítězové semifinále Ostrava!!!. V průběhu
turnaje měli všichni příležitost zhlédnout bowlingovou exhibici, při které
šestinásobný mistr republiky Jakub
Váradi předvedl, jak se dá házet Strike
i přes různé překážky, včetně živé „asistentky“. Následná herní atmosféra byla
již od prvních hodů finalistů vyburcovaná a všichni dělali vše pro to, aby jim
„to padalo“. Hráči se hecovali nejen ve
vlastních týmech, ale i vzájemně. Přesto
vše probíhalo ve velmi přátelském duchu, kdy se tleskalo a slovně oceňovalo
i úspěšné počínání soupeře v sousední
dráze. Některé týmy byly favorizované
již od začátku turnaje a v průběhu finále svou převahu jen potvrdily. Přes
velkou snahu soupeřů vše dopadlo dle
očekávání a výsledky ze základních kol
byly víceméně promítnuté i do finálových bojů. Na celkovém třetím místě
se umístili loňští obhájci titulu, družstvo VD1 z Plzně, kteří bohužel museli přenechat svůj putovní pohár jiným.
Na druhém místě se umístili nováčci
turnaje, Technology Team z TOS. Zajímavostí je to, že třetí a druhý tým od
sebe dělily dva body. A na prvním místě
skončili hráči z týmu Šviháci, kteří loni
zůstali těsně před branami na druhém
místě. Velkým překvapením bylo čtvrté
místo týmu Koule v ruce z ALTA CZ,
který naházel nadstandardní výsledky
a bodově „převálcoval“ všechny týmy,
které měly lepší bodové hodnocení ze
základních skupin. Z individuálních
hodnocení musíme zmínit třetí místo
p. Kučery z Technology Teamu (479
b.), druhé místo Michala Paseky z Koulí v ruce (501 b.) a vítězství p. Koláčka
ze Šviháků (517 b.). Mezi ženami skončila na třetím místě Kateřina Frodlová
z Koulí v ruce (287 b.), druhá Iva Kalinová z Pepýků (312) a první Martina
Vašíková z Prahy (329 b.). Na závěr mu-
sím zmínit opravdu vynikající raut, který nám připravila restaurace Rock Café
v novém složení. Zejména o vepřových
žebírkách se mi bude ještě několik nocí
zdát. Z kladných ohlasů účastníků turnaje a snad i vedení společnosti doufáme, že příští rok se střetnou bowlingová
družstva znovu. Nezbývá tedy, než dále
pilně trénovat a v roce 2014 se znovu
utkat o Putovní pohár, který pro letošek
zůstává v Kuřimi. Úplně nakonec bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na turnaji jakkoliv podíleli. Vedení skupiny
ALTA za dobrou vůli a velkorysost při
pořádání takových setkání, panu řediteli Kuníkovi za patronát nad turnajem
a osobní účast při finále, všem koordinátorům, kteří organizovali základní
kola, jmenovitě J. Švehlovi, V. Švajkové,
M. Benešovi, p. Vítámvásovi, M. Vašíkové a zejména K. Frodlové.
Děkuji za výbornou spolupráci a těším
se na příští rok.
po pohodové ALTA CZ:SE-MI. Velká
pochvala patří týmu ALTY, a.s. Byla
velká škoda, že při posledním rozhodujícím zápasu s týmem ze ŠMT jim utekl
bod a nakonec si z celého turnaje odnesli „jen“ bronzový kov. Bronzová medaile je na tomto turnaji však velkým
úspěchem a po hubených předchozích
letech je zatím nejlepším výsledkem.
Velký obdiv zaslouží také hráči týmu
ŠKODA MACHINE TOOL, kteří odehráli celý turnaj v pěti, bez možnosti
střídání, a přesto vybojovali stříbrný
pohár.
Kromě prvních 3 míst jsme předali
cenu nejlepšímu střelci, kterým byl bezpochyby hráč z TOS Kuřim Jiří Pavlíček, který nastřílel 11 gólů.
Opravdu úctyhodné brankářské umění
předvedl nejlepší brankář Jan Wolf ze
SE-MI.
A cenu za nejlepšího hráče si odnesl Jan
Stanek ze ŠMT.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
hráčům, za velmi poctivý, bojovný
a s chutí hraný fotbal, kterým své firmy reprezentovali. Věříme, že příští rok
se setkáme v podobné sestavě, a že své
týmy dají dohromady i ostatní firmy
skupiny ALTA.
Mgr. Tomáš Kudela
ALTA CUP 2013
Dne 5. 9. se konal již 5. ročník fotbalového turnaje ALTA CUP 2013, který se uskutečnil v areálu futsalového
hřiště ve Starém Lískovci v Brně, kde
se obvykle hrává Amatérská futsalová
liga. Tudíž fotbalové zázemí bylo ideální pro podávání skvělých výkonů.
Představilo se nám 5 družstev ve složení ALTA, ALTA CZ, TOS Kuřim, ŠMT
a zástupci ze SE-MI. Na poslední chvíli
svoji účast odřeklo ČKD Blansko, což
nám trochu zamíchalo s naším předchystaným systémem turnaje. Nakonec
jsme tedy místo dvou skupin po třech
vytvořili jen jednu skupinu, a tím pádem jsme dali týmům možnost změřit
síly tzv. „každý s každým“.
Týmy byly poměrně vyrovnané, až na
hráče z týmu TOS Kuřim, kteří výkonnostně převyšovali zbývající týmy.
Potvrzují to i jejich výsledky (10:1, 5:0,
|4|
5:1, 7:2), protože odehráli 4 zápasy bez
jediné prohry a posunuli se suverénně
do čela tabulky. Svou silovou hrou si
2. místo vybojoval tým ze ŠMT a 3. místo získali kluci z ALTY, a.s.
Do utkání vstoupila všechna družstva
aktivně a na hráčích byla vidět velká
chuť podat co nejlepší výkony. Hráči
věděli, že je nebude čekat vůbec snadná
práce.
Tým ALTY CZ odstartoval celý turnaj
jako první s týmem ze ŠMT. Škodováci začali rychle a brzy vedli o tři góly.
Tým ALTY CZ však vzdoroval, dařila
se mu rychlá přímočará hra, která byla
odměněna dvěma góly. Náskok Plzně se
bohužel nepodařilo dohnat a tým ŠMT
zvítězil 3:2.
Následovaly další vzájemné zápasy, od
vyhrocených SE-MI:ŠMT, TOS:ŠMT,
přes bratrovražedné ALTA:ALTA CZ,
Výsledky:
1. místo
TOS KUŘIM
2. místo ŠKODA MACHINE
TOOL a.s.
3. místo
ALTA, a.s.
4. místo
SE-MI, a.s.
5. místo
ALTA CZ, a.s.
Za organizátory Kateřina Frodlová
Download

PŘEJEME ŠŤASTNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE VŠEM