Občané Městské části Praha 11
Více než 400 petentů petice proti zahušťování Jižního města
Otevřený dopis vedení ODS a ČSSD ve věci bezohledného postupu vedení MČP
11 při nevýhodném rozprodeji veřejného majetku
Vážení,
obracíme se na Vás v souvislosti s plánovanou výstavbou nového bytového domu
v ul. Stříbrského na území Městské části Praha 11 (MČP 11).
V roce 2008 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 11 usnesením č. 32/14/Z/2008
většinou hlasů koalice ODS a ČSSD prodej pozemků pod dvěma TESKO objekty pro
realizaci investičního záměru firmy Alitex. Viz přiložená průvodní prezentace
k tomuto dopisu.
Domníváme se však, že členové zastupitelstva nebyli a nejsou informováni o všech
skutečnostech, které s investičním záměrem souvisí.
1.) Výstavba bytového domu má proběhnout v lokalitě, která již dnes patří
k nejkoncentrovanějším částem Jižního Města. V bezprostřední blízkosti pozemku se
staví nové sídliště Milíčovský háj pro cca 3.000 obyvatel bez jakékoli občanské
vybavenosti a již dnes je zřejmé, že budoucí nápor na území (školka, parkovací místa,
průjezdnost místních komunikací, hluková zátěž, relaxační plochy) je více než
kritický. Další zahušťování území je tedy velmi nežádoucí a povede ke zvýšení stresu
v uvedené lokalitě. Zároveň dojde ke znehodnocení ceny stávajících bytů a ke
zhoršení kvality života v dotčené lokalitě.
2.) Pozemek byl prodán za velmi nízkou cenu s odůvodněním, že nízká cena je
kompenzována tím, že nabyvatel odstraní původní Tesko domy z pozemku, které
obsahují velmi nebezpečný karcinogenní azbest. Jejich uzavření a odborná demolice
byly doporučeny hygienickou stanicí. Jenže o odstranění domů, resp. azbestu není
v kupních smlouvách ani slovo. Obyvatelé okolních domů se obrátili na pana starostu
Dalibora Mlejnského, Odbor správy majetku i Odbor územního rozvoje s výzvou, aby
se bezpečné odstranění TESKO objektů stalo součástí kupní smlouvy. Přes občanské
apely se tak však nestalo. Nabízí se tedy vysvětlení, že argumentace vedení MČ Praha
11 byla pouze účelová a že nízká cena pozemku byla motivována jiným účelem.
3.) Občané se také opakovaně obrátili na starostu MČ Praha 11 s žádostí o pomoc o
urbanistickou kultivaci uvažovaného projektu. Starosta přislíbil, že v rámci územního
řízení se MČ zasadí o snížení výšky domu tak, aby nový objekt nepřevyšoval
současnou zástavbu a výška domu byla nakonec alespoň trochu přijatelná. Bohužel,
v rámci územního řízení neuplatnila MČ vůči investičnímu záměru žádné věcné
námitky k tomuto bodu a slib starosty nebyl dodržen.
4.)
Cena pozemku byla stanovena v rámci výběrového řízení. Firma, která ale
nabízela vyšší cenu, nebyla v rámci výběrového řízení vybrána, aniž by toto bylo
1/2
nějak zdůvodněno.
5.) Ve prospěch vítěze výběrového řízení bylo argumentováno tím, že v prvním patře
nového objetu vznikne mateřská školka či prostor pro seniory. Předložený investiční
záměr k probíhajícímu územnímu řízení však toto neobsahuje. Namísto toho je
v uvedeném prostoru navrženo fitness centrum, nebo maloobchodní prodejna. Příslib
investora na zajištění veřejné služby, který z něj učinil vítěze výběrového řízení, není
tedy dodržen.
Vzhledem k výše uvedenému se obyvatelé obrátili na členy zastupitelstva
s žádostí o revokaci usnesení č. 32/14/Z/2008.
Tesko objekty by měly být řádně zlikvidovány a uvolněný prostor by měl
sloužit jako relaxační zóna zejména pro stávající i nové obyvatele ulic Stříbrského,
Novomeského, Jurkovičova a nově budovaného obytného komplexu Milíčovský háj,
který tyto zóny postrádá. Na pozemku by mohl např. vzniknout i malý objekt školky
či zařízení pro seniory.
Vzhledem k tomu, že strany koalice ODS a ČSSD získaly v parlamentních
volbách podstatně méně hlasů než očekávaly, domníváme se, že důvodem byla i
bezohledná a arogantní místní politika, kde není veden žádný dialog s občany.
Apelujeme proto na Vás, abyste Vašim stranickým kolegům doporučili větší
ohleduplnost v hájení zájmů jejich voličů a občanů.
S přátelským pozdravem,
Ing. Radka Soukupová, členka zastupitelstva MČ Praha 11
Ing. Radim Cimoradský
a další obyvatelé MČ Praha 11 podepsáni pod peticí ke svolání mimořádného
zastupitelstva ve věci zastavení nevýhodných prodejů pozemků MČ Praha 11 a
revokaci rozhodnutí o prodeji nemovitostí (pro „Bytový dům Stříbrského“) spol.
ALITEX, spol. s r.o. - pozemky parc.č. 583/88, 583/89, 583/90, 583/102, 583/103 a
985/1 v k. ú. Háje v Praze 11, resp. zastavení výstavby bytového domu z důvodu
překračování hlukových limitů, osvitu s dopadem na pohodu, zdraví a snížení ceny
přilehlých nemovitostí občanů Prahy 11
2/2
Download

1/2 Občané Městské části Praha 11 Více než 400 petentů petice