Zápis z III. schůze shromáždění vlastníků
Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice,
IČ 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9,
konané dne 26. 3. 2014 od 18 hod. v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9.
Evidence vlastníků proběhla dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 24. 3. 2014. Přítomní vlastníci
měli dohromady podíl 64,166 % z celkového vlastnického podílu, Shromáždění bylo usnášeníschopné,
tudíž bylo možné při hlasování vycházet z počtu hlasů přítomných vlastníků. Prezenční listina a výpis
z Katastru nemovitostí tvoří přílohu tohoto zápisu.
Započtení podílu se domáhal obyvatel domu pan Radek Messiereur, který není členem společenství a
neprokázal se platnou plnou mocí, která by ho zplnomocňovala k zastupování vlastníka. Výbor proto
odmítl tento podíl započítat. Pan Müller, člen výboru, vyzval pana Messiereura, aby pro plnou moc dojel,
ten tak však neučinil.
1. Zahájení
Schůzi zahájil v 18:12 hod. pan Ing. Jaroslav Vágner, předseda výboru.
Proběhla volba zapisovatele (Alena Netopilová), ověřovatele zápisu (Jan Voráček) a skrutátora (Jakub
Müller), v okamžiku hlasování bylo přítomno 64,166 % vlastníků.
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0 %
Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora byla schválena nadpoloviční většinou přítomných
hlasů.
Pan Vágner před schválením programu navrhl změnu programu: a) odstranění bodu č. 3. Vystoupení
npor. Ing. Bambouska od Policie ČR, který se z pracovních důvodů nemohl dostavit, b) vyjmutí „změny
stanov“ u bodu Zásahy do fasády, změna stanov.
Zahájeno hlasování o programu schůze v následujícím znění, v okamžiku hlasování bylo přítomno
64,591 % vlastníků.
1. Zahájení
2. Aktuality
3. Činnost Výboru
4. Činnost a zpráva kontrolní komise
5. Informace o fungování domu
6. Austis: zpráva o fungování
7. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2013
8. Audit domu před uplynutím záruční doby
9. Zabezpečení bytového domu
10. Návrh na vypovězení smlouvy s Austisem
11. Odsouhlasení finanční odměny výboru SVJ
12. Zásahy do fasády
13. Odstoupení člena výboru, volba náhradníků
14. Ukončení schůze, volná diskuze
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0%
Program byl schválen nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
2. Aktuality
Předseda výboru pan Vágner informoval členy SVJ o předání parku, komunikací a okolních pozemků od
Skansky Městské části Prahy 14, o uzavření branek ke komunikaci za domem (park je znepřístupněn,
vstup jen na vlastní nebezpečí). Provizorní vstup do parku po jeho otevření a předání MČ by měl být od
Sparu a z jižní strany od domu I. Výstavba dalších etap: etapa G by měla započít ve 4Q 2014, etapa H
dle prodejnosti etapy G. Bylo vybudováno 20 parkovacích míst v ulici U Hostavického potoka. Výstavba
skladové haly Coca-Coly neproběhne.
3. Zpráva o činnosti výboru
Zprávu přednesl pan Vágner, informoval o uskupení výboru, kolikrát se výbor sešel, komunikačním
kanálu, průběžných aktivitách, provedených revizích, hlášení a kontrole reklamací, schvalování plateb,
řešení viditelného označení domu. Splnění cílů z roku 2013: změna smlouvy s Austisem, ukončení
smlouvy s úklidovou firmou Servis CZ, revize smluv po převodu na SVJ, sledování sporu s Dalkií, ve
smlouvě s PRE byla nastavena špatná sazba za elektřinu, bude vyrovnáno, umístění poštovní schránky
– čekalo se na předání pozemků, stejně tak u stojanů na psí exkrementy.
Cíle pro rok 2014: ukončení smlouvy s Golden Gates, nový servis na gar. vrata, hromadná reklamace
za společné prostory před ukončením 3leté záruky na stavební a montážní práce, úprava zeleně kolem
Výbor Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice
e-mail: [email protected]
IČO: 24271730
domu, zabezpečení bytového domu, zjištění konkurenčního/případně druhého bankovního účtu SVJ a
úprava Stanov dle nového OZ.
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
Zprávu přednesl Jan Voráček: k dnešnímu datu 3 členové. Komise se sešla 1x. Členové KK byli o
schůzích výboru informováni. Ohledně poptávkových řízení byla KK vždy dostatečně informována. Ze
strany výboru a správce nebyly KK činěny žádné překážky, KK dostala vždy všechny požadované
dokumenty. KK nedostala za rok 2013 žádný podnět od vlastníků. Při kontrole účetní závěrky nebyly
nalezeny žádné rozporné položky. Očekávané snížení provozních nákladů bylo splněno. KK navrhuje
druhý bankovní účet (rozdělit provozní část a fond oprav). KK byla seznámena s body Shromáždění.
5. Informace o fungování domu
Zprávu přednesla Alena Netopilová. Výbor znovu apeloval na uzavírání domu, resp. čekání na uzavření
garážových vrat, používání vlastních čipů pro vjezd do garáže, udržování pořádku (zejména kolem
popelnic a vchodových dveří), odhazování cigaretových nedopalků z teras, venčení psů v záhonech a
dodržování domovního klidu. Dále upozornila na nezamykání sklepních chodeb a časté svícení světel
ve sklepních kójích. Označování domovních zvonků bude zajišťovat výbor.
6. Austis: zpráva o fungování
Paní Barešová z Austisu přednesla zprávu o fungování správcovské firmy, zejm. o změně OZ a s tím
souvisejícími úpravami Stanov, změnou názvu společenství, členských právech a povinnostech
vlastníků a způsobu jejich uplatňování, počtu členů vol. orgánů, atp. Musí být určen statutární orgán,
pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky na správu domu, úhradu služeb, jejich využití a výše. Měla
by být uvedena lhůta pro svolání Shromáždění, způsob hlasování.
Pan Novák přednesl informace o technické správě domu (opravy, revize, náklady na opravy a revize).
7. Odsouhlasení účetní závěrky
Pan Vágner přednesl zprávou o výsledku hospodaření společenství za rok 2013. Proti zprávě o
výsledku hospodaření společenství za rok 2012 neměl nikdo z přítomných námitky.
Účetní závěrka:
Výbor Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice
e-mail: [email protected]
IČO: 24271730
Zahájeno hlasování o účetní závěrce. V okamžiku hlasování bylo přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0 %
Účetní závěrka byla schválena nadpoloviční vetšinou přítomných hlasů.
8. Audit domu před uplynutím záruční doby
Paní Michlovičová přednesla návrh na provedení auditu celého domu před uplynutím záruční doby na
stavební a montážní práce. Jedná se o audit celého domu, resp. společných prostor, který by zjistil
případné závady na domě. Na základě takto zjištěných závad by byla podána reklamace Skansce.
Byly poptány 3 společnosti (Bytecheck, DekProjekt a Odhadní a znalecká), výbor ke dni konání
Shromáždění obdržel nabídku od 2 z nich (Bytecheck a DekProjekt).
Zahájeno hlasování o provedení auditu s maximální výší investice 200 tis. Kč včetně znalecného
posudku. V okamžiku hlasování bylo přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 97,954 %
Proti: 0,886 %
Zdržel se: 1,16 %
Provedení auditu s maximální výši investice 200 tis. Kč vč. znaleckého posudku bylo schváleno
nadpoloviční vetšinou přítomných hlasů.
9. Zabezpečení bytového domu
Bod představil pan Müller jako nejdůležitější bod shromáždění, kdy vzhledem k několika krádežím a
pohybu cizích osob v domě je třeba změnit stávající přístup do domu, tj. zrušit jeden centrální klíč do
všech prostor domu. Pan Müller přednesl hlavní požadavky na zabezpečení: výměna stávajících klíčů,
evidenci ne/oprávněného vstupu, nízké provozní náklady, zrušení indukční smyčky v garáži, možnost
napojení na záchranné služby, možnost monitoringu vstupních dveří. Bylo osloveno 7 firem, finanční
nabídku poslaly 4 firmy, informační schůzka spolu s obhlídkou domu proběhla se zástupci 2 firem.
Navrhované etapy zabezpečení: 1) Elektronický vrátník – čipové zabezpečení všech vstupních dveří se
záznamem, 2) kamerový systém pro garáže/sklepy, 3) kamerový systém vstupních dveří (za souhlasu
všech osob žijících v domě). Dále pan Müller přednesl časový plán realizace.
Pan Müller návrhl realizaci navrhovaného rozsahu zabezpečení domu s maximálním rozpočtem 1,3 mil.
Kč. Před shromáždění vystoupil pan Voborník, člen výboru bytového domu etapy B, a sdělil zkušenost
s jejich zabezpečovacím systémem (čipový a kamerový systém). Pan Hospodarik, člen výboru etapy E,
přednesl zkušenost jejich domu.
Paní Očková navrhla rozdělit usnesení do 3 jednotlivých hlasování dle jednotlivých etap zabezpečení.
Přítomní členové SVJ se vyjadřili souhlasně. V průběhu diskuze byl pan Messiereur opětovně výborem
vyzván, aby doložil potvrzené zplnomocnění k hlasování, aby mohl být jeho hlas započítán.
Zahájeno hlasování o zabezpečení domu čipovým systémem pro vstupní dveře (7 dveří) a 2 kamerami
pro garážová vrata . V okamžiku hlasování bylo přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0 %
Zabezpečení bytového domu čipovým systémem pro 7 vstupních dveří a 2 kamerami pro vjezd
do garáže bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.
O dalších etapách zabezpečení domu se přítomní členové SVJ shodli na odložení na některé z dalších
Shromáždění, aby se v první fázi zjistilo, zda-li nepostačí zatím pouze výměna původního centrálního
klíče a zda toto bude stačit k zamezení krádeží a pohybu cizích osob v domě.
Zahájeno hlasování o odložení 2. etapy zabezpečení domu - kamerového pokrytí celého prostoru
garáží. V okamžiku hlasování bylo přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 98,869 %
Proti: 1,131 %
Zdržel se: 0 %
Odložení 2. etapy zabezpečení domu – pokrytí garáže kamerovým systémem na některé další
shromáždění bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.
Zahájeno hlasování o odložení 3. etapy zabezpečení domu - kamerového pokrytí vstupních dveří.
V okamžiku hlasování bylo přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0 %
Odložení 3. etapy zabezpečení domu – kamerového pokrytí vstupních dveří na některé další
shromáždění bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.
10. Návrh na vypovězení smlouvy s Austisem
Zprávu přednesla paní Michlovičová a pan Vágner s návrhem na ukončení spolupráce se správcovskou
firmou Austis a navrhli vlastníkům samosprávu SVJ. Jako důvod uvedli vedle časově efektivnější správy
Výbor Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice
e-mail: [email protected]
IČO: 24271730
domu i možnou finanční úsporu. Jelikož v dalším bodě Shromáždění chce výbor navrhnout
odsouhlasení finanční odměny pro výbor, v případě samosprávy by nebylo třeba platit navíc za
správcovskou firmu. Jako další náklady výbor zmínil pouze vedení účetnictví s nabídkou cen 8,5 tis., vč.
rozúčtování služeb, vedení účtu, platební schopnosti a vyúčtování. Paní Barešová s Austisu sdělila
názor za správcovskou firmu a informovala o možných rizicích. Přítomní členové dotazovali schopnost
výboru přebrat činnost po Austisu a navrhovali, zda-li by nebylo lepší na příštím Shromáždění přednést
nabídky od konkurenčních společností a mít konkrétnější zprávu o samosprávě.
Zahájeno hlasování o vypovězení smlouvy Austisu a o samosprávě SVJ. V okamžiku hlasování bylo
přítomno 67,05 % vlastníků jednotek.
Pro: 8,887 %
Proti: 91,113 %
Zdržel se: 0 %
Vypovězení smlouvy s Austisem a nastavení samosprávy Společenství nebylo přijato
nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.
11. Odsouhlasení finanční odměny výboru SVJ
Výbor podal návrh na na finanční odměnu pro členy výboru, resp. výbor jako celek ve výši 25.000 Kč
měsíčně v případě odsouhlasení samosprávy domu. Výbor odůvodnil návrh na finanční odměnu
časovou vytížeností členů, větší odpovědností po převzetí činností po správcovské firmě a finančními
výdaji s jejich činností.
Vzhledem k tomu, že usnesení o zrušení smlouvy s Austisem nebylo přijato, navrhlo Shromáždění
hlasovat o odměně pro výbor SVJ ve výši 15.000 Kč.
Zahájeno hlasování o odměně pro výbor SVJ s účinností od 1. 4. 2014 ve výši 15.000 Kč. V okamžiku
hlasování bylo přítomno 65,819 % vlastníků jednotek.
Pro: 92,276 %
Proti: 1,19 %
Zdržel se: 6,534 %
Návrh na finanční odměnu pro výbor ve výši 15.000 Kč s účinností od 1. 4. 2014 byl přijat
nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.
12. Zásady do fasád
Návrh přednesla Alena Netopilová. Po zrušení bodu na minulém Shromáždění (27. 3. 2013) výbor
navrhuje usnesení ohledně provádění zásahu do fasád. Zásahy bude schvalovat výbor SVJ. Pokud
vlastníci budou chtít na terasách/balkónech provádět instalaci markýz, klimatizací, světel, satelitů,
apod., musí podepsat prohlášení o převzetí odpovědnosti za případně vzniklé škody.
Zahájeno hlasování o přijetí usnesení o schvalování zásahů do fasády domu výborem SVJ, v okamžiku
hlasování bylo přítomno 65,819 % vlastníků jednotek.
Pro: 99,347 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0,653 %
Usnesení o schvalování zásahů do fasády domu výborem SVJ bylo přijato nadpoloviční vetšinou
přítomných členů SVJ.
13. Odstoupení člena výboru
Jiří Jasoněk informoval o své rezignaci na funkci člena výboru k datu 31. 3. 2014. Novým členem
výboru se stala paní Věra Bořilová. Předseda výboru vyzval případné zájemce o nové náhradníky.
Přihlásili se: Michal Květ a René Štýbr.
Zahájeno hlasování o nových náhradnících. V okamžiku hlasování bylo přítomno 65,819 % vlastníků
jednotek.
Pro: 100 %
Proti: 0 %
Zdržel se: 0%
Pan Květ byl zvolen jako 1. náhradník a pan Štýbr jako 2. náhradník nadpoloviční vetšinou všech
členů SVJ.
14. Ukončení schůze a volná diskuze
Schůze byla ukončena předsedou výboru, panem Vágnerem ve 22:47 hod.
V Praze dne 30. 3. 2013
Ing. Jaroslav Vágner v.r.
předseda výboru
Alena Netopilová v.r.
člen výboru a zapisovatel
Výbor Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice
e-mail: [email protected]
IČO: 24271730
Jan Voráček v.r.
člen KK a ověřovatel zápisu
Download

Zápis ze shromáždění - Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9