1. Nízkoenergetický dům
2. Pasivní dům
3. Nulový dům
Energetický štítek domu
- Průkaz energetické náročnosti domu (dále PENB), je již od 1. 1. 2009
povinná součást – příloha dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby
– novostavby, či rozsáhlejší rekonstrukce.
Od roku 2013 bude PENB povinnou přílohou i při každém prodeji či pronájmu
domu, nebo jeho části a to u všech domů, jak novostaveb, tak i staveb objektů
stávajících.
Toto zavádí Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií,
která ukládá povinnost zveřejnit údaj o energetické náročnosti domu
již v informačních nebo propagačních materiálech o nemovitosti.
V případě, kdy je budova užívaná orgánem veřejné
moci, musí mít průkaz energetické náročnosti nejpozději od 1.
července 2013, pokud má celkovou energeticky vztažnou plochu
větší než 500 m2, a od 1. července 2015 s celkovou energeticky
vztažnou plochou větší než 250 m2.
PENB udává „ za kolik se v tomto domě dá bydlet“
- tedy nejen celkovou energetickou potřebu domu
- i jednotlivé potřeby energie na vytápění,
- větrání, chlazení, osvětlení a na přípravu teplé vody
V návrhu zmíněné novely zákona je uvedeno, že průkaz platí 10 let ode dne data jeho
vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl
zpracován.
Pro ilustraci - prakticky všechny rodinné a bytové domy postavené před rokem
1992 (zohledňující požadavky tepelné normy ČSN 73 05 40:1979) jsou podle
tohoto povinného hodnocení klasifikovány jako velmi NEHOSPODÁRNÉ AŽ
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÉ !!!
Hodnocení jako velmi nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie:
pro rodinný dům 241 - 286 kWh/m2rok
pro bytový dům 206 - 245 kWh/m2rok
Hodnocení jako mimořádně nehospodárné představuje měrnou spotřebu
energie :
pro rodinný dům ≥ 286 kWh/m2rok
pro bytový dům ≥ 245 kWh/m2rok
SOUČASNÉ POŽADAVKY
Současná výstavba se tak povětšinou měrnou spotřebou energie pohybuje v
rozmezí :
pro rodinný dům 98 - 142 kWh/m2rok
pro bytový dům 83 - 120 kWh/m2rok
Hodnocení budov podle měrné spotřeby energie dle předpisu č. 148/2007 Sb.
(Vyhláška o energetické náročnosti budov) zákona č. 406/2006 Sb..
RODINNÝ
DŮM
Třída energetické Slovní vyjádření energetické Měrná spotřeba energie v
náročnosti budovy náročnosti budovy
kWh/m2.rok
A
B
C
D
E
F
Mimořádně úsporná
Úsporná
Vyhovující
Nevyhovující
Nehospodárná
Velmi nehospodárná
< 51
51 - 97
98 - 142
143 - 191
192 - 240
241 - 286
G
Mimořádně nehospodárná
> 286
http://content.energetickyposudek.cz/ke-stazeni/penb_vzor.pdf
Hodnocení budov podle měrné spotřeby energie dle
předpisu č. 148/2007 Sb. (Vyhláška o energetické
náročnosti budov) zákona č. 406/2006 Sb..
BYTOVÝ
DŮM
Třída energetické Slovní vyjádření energetické
náročnosti budovy náročnosti budovy
Měrná spotřeba energie v
kWh/m2.rok
A
Mimořádně úsporná
< 43
B
Úsporná
43 - 82
C
Vyhovující
83 - 120
D
Nevyhovující
121 - 162
E
Nehospodárná
163 - 205
F
Velmi nehospodárná
206 - 245
G
Mimořádně nehospodárná
> 245
Energeticky úsporný dům
Nízkoenergetický dům
Pasivní dům
Nulový dům
Dům s energetickým přebytkem
Řada stavebníků domnívá, že postavit nízkoenergetický dům je velmi
nákladná záležitost a investice do stavby takového domu má návratnost
několik desítek let a je tudíž pro osobu investora nezajímavá.
Ve skutečnosti FIRMY uvádějí , že je to mylný názor, často
podepřený „zkušenostmi“ investorů, kteří svůj dům začali stavět jako
klasickou stavbu a v průběhu její realizace je stoupající ceny energií
donutily myslet ekonomicky a proto provedli různá dodatečná zateplení a
vylepšení, která při konečném součtu vycházejí někdy mnohem vyšší, než
kdyby byl dům projektován a postaven jako nízkoenergetický.
Abychom mohli dům posoudit jako nízkoenergetický, je třeba nejprve
stanovit parametr, podle kterého můžeme dům do této kategorie zařadit.
Tímto parametrem je měrná potřeba tepla na vytápění – (kWh/m2.a),
která udává potřebu tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy
budovy za rok.
Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN 730540:2
Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kWh/m2
Starší domy
200 a více !!!!
Novostavby
80 – 120
Nízkoenergetické domy
15 – 50
Pasivní domy
5 – 15
Nulové domy (plusové domy)
0-5
Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN 730540:2
Kategorie budovy
Potřeba tepla na vytápění
kWh/m2.a
Starší budovy
Často více než dvojnásobek
hodnot pro obvyklé novostavby
Obvyklá novostavba
(podle aktuálních závazných
požadavků)
80-140
Nízkoenergetický dům
< = 50
Pasivní dům
5 až 15
Nulový dům
<5
1. Nízkoenergetický dům
Pořekadlo v nadpisu vystihuje moderní trendy v hospodaření s energií.
Přesto je stále rozšířené spíše hledání co nejlevnějších zdrojů energie než její
šetření. Mnohokrát to pak odnáší životní prostředí – vidíme to na vysokém
počtu kouřících komínů v našich obcích a městech.
Můžeme ale vidět i pozitivní příklady:
nízkoenergetické domy (NED)
navrhovány a stavěny tak, aby minimalizovaly tepelné ztráty domu a požadavky
na vytápění.
Existují také energeticky pasivní domy (EPD)
dokonce nepotřebuje ani vytápěcí systém, ten je díky minimální potřebě tepla
nahrazen kvalitním větracím systémem. Tyto domy ohřívá sluneční záření
přicházející ve dne okny a přesto v nich není v letních měsících potřeba ani
klimatizace.
2. Pasivní dům
Tepelné ztráty - velice nízké - potřeba na jeho vytápění je pouze 5 - 15 kWh/m2
obytné plochy.
Dům nemá klasický topný systém - vytápění domu je po většinu roku zajištěno
tepelnými zisky domu.
Aby se dosáhlo tak nízké spotřeby energie na vytápění je nutné co
nejvíce omezit tepelné ztráty.
Tepelné ztráty pasivního domu:
-
Větráním – teplo, které v zimním období z budovy odchází větráním okny nebo
různými prasklinami ve zdi.
Prostupem obálkou budovy (střecha, stěny, podlaha a okna) – dochází k výměně
tepla mezi teplým a chladným prostředím.
Snížení tepelných ztrát větráním o 80 - 90% se zabrání rekuperací tepla z odpadního
vyměňovaného vzduchu.
Pasivní domy se právě z těchto důvodů navrhují jako vzduchotěsné. O neustálý
přísun čerstvého vzduchu se stará jednotka na výměnu vzduchu – rekuperátor.
Vydýchaný vzduch se z místností odsává a ve výměníku předává svoje teplo čistému
přefiltrovanému vzduchu, který vpouštíme do místnosti.
Snížení tepelných ztrát obálkou budovy lze jen kvalitní tepelnou izolací a
použitím moderních stavebních materiálů. Velkou pozornost je nutné věnovat oknům
a utěsnění možných průduchů.
+
Tepelné zisky
Produkce tepla svítidel
Teplo produkované osobami
Teplo vzniklé z činnosti různých spotřebičů (PC, TV a další elektrická zařízení)
Teplo vzniklé z přípravy jídla
3. Nulový dům
V technické literatuře se objevují též zmínky o takzvaném „nulovém domě“ nebo
domě s „nulovou potřebou energie“. Tím se rozumí domy, které mají potřebu
tepla pro vytápění blízkou nule, neboli menší než 5,0 (kWh/m2.a).
Lze dosáhnout jen při
* mimořádně vhodných klimatických podmínkách
* orientaci ke světovým stranám
* jedinečném technickém řešení
Tyto stavby se však vyskytují pouze ojediněle, pokud za ně nepovažujeme stavby
poblíž rovníku, či rákosové chýše.
Nulový dům – na rozdíl od pasivního domu, který může mít spotřebu tepla na
vytápění až 15kWh/m2 za rok, za nulový dům se považuje takový, který má
spotřebu blízkou nule. To znamená 5 – 0 kWh/m2 obytné plochy za rok.
Tepelné zisky domu by se tedy měli rovnat tepelným ztrátám
4. Plusový dům
Plusový dům
(nebo také aktivní) vyrobí více energie, než kolik spotřebuje.
Toho lze docílit například u pasivních domů, kde dodatečně vyrábíme vlastní
energii z obnovitelných zdrojů.
V tomto směru jsou možné dva způsoby využití střechy.
Konstrukce těchto domů se v ničem neliší od pasivních.
Dům musí mít dokonalou vzduchotěsnou obálku a velmi dobrou tepelnou izolaci
NÍZKOENERGETICKÝ DŮM
JE / NENÍ
JE / NENÍ
PASIVNÍ DŮM
JE / NENÍ
JE / NENÍ
NULOVÝ DŮM
PLUSOVÝ DŮM
Stanovená maximální měrná roční spotřeba na vytápění,
vztažená na podlahovou plochu vytápěné části budovy
Nízkoenergetické domy 50 kWh/m2
Pasivní domy 15 kWh/m2
Výhody
Stavba či rekonstrukce domu dle zásad EPD tak, že se v nich klasický topný systém
zcela vynechá, s sebou logicky nese vyšší stavební náklady.
Ty se však během předpokládané doby životnosti domu vrátí díky snížení provozních
nákladů, zvláště když zohledníme očekávaný růst cen energií.
Energeticky pasivní dům je také svým způsobem „bezpečný“ – i když vypadne
zásobování elektřinou v době naší nepřítomnosti, neklesne v něm teplota pod 15 °C.
Proč stavět nízkoenergetické a pasivní domy
Pouze desetinové náklady na vytápění oproti běžným stavbám
Dům není téměř vůbec závislý na zvyšování cen energií
Pohodlné a zdravé bydlení
Stavba nízkoenergetického domu
pozor – na dostatek zkušeností projektanta domu
pozor - vhodný materiál a konstrukce domu
Zděné stavby – v našich klimatických podmínkách jsou nejvíce rozšířeny, správná
volba základních materiálů při vlastní realizaci stavby
Montované stavby - suchá výstavba pomocí panelů se stala v poslední době módou.
Takt lze vystavět i poměrně velký dům v řádech několika týdnů. Staví se z panelů na
bázi dřeva nebo betonu. Uvnitř Panelu už může být obsažena tepelná izolace.
Dřevostavby – jedná se nejčastěji o výstavbu z dřevěných panelů podobně jako další
montované stavby nebo pouze z čistého opracovaného dřeva. Tyto domy někdy
využívají tepelnou izolaci z přírodních materiálů jako je dřevo nebo upravená celulóza.
Rozdělení budov podle potřeby tepla na vytápění kWh/m2
Starší domy
200 a více !!!!
Novostavby
80 – 120
Nízkoenergetické domy
15 – 50
Pasivní domy
5 – 15
Nulové domy (plusové domy)
0-5
Nízkoenergetické domy
• přísnější kritéria na množství tepla určeného k vytápění než běžné novostavby
• dům musí být navržen tak, aby maximální množství tepla na vytápění bylo
15 - 50kWh/m2 obytné plochy.
Poměrně velké rozpětí a nižší hodnoty okolo 15 kWh se už blíží nebo rovnají
požadavkům na pasivní domy.
SCHÉMA NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU
Jak vybírat konstrukční prvky domu?
Základem - je optimalizace základních prvků stavby:
• tvaru
• orientace ke světovým stranám
• kvalitní izolace
• EPD má proto obvykle hlavní stěnu orientovanou na jih a velkoryse prosklenou
(cca 40 % plochy).
• Plochy do jiných stran jsou naopak menší a co nejméně prosklené.
Okna
měla by mít Uw<0,8 W/m2K (norma požaduje 1,8 W/m2K)
doporučuje se dodržet podmínku pro součinitel celkové propustnosti slunečního
záření g>50 %
Toto lze docílit pouze u oken se třemi skly nebo dvěma skly a fólií heat-mirror
Podstatný vliv pro energetickou bilanci NED a EPD má využívání solární energie –
pokrývá téměř polovinu ztráty tepla.
Pozor na promyšlené umístění stínících prvků tak,
aby v otopném období minimálně zabraňovaly vstupu slunečního záření do
objektu a naopak v letním období stínily a nedocházelo tak k přehřívání obytných
prostor.
Pro pasivní domy je požadovaná hodnota konstrukce obvodových stěn U<0,15
W/m2K. Této hodnoty již není možné dosáhnout bez dodatečné tepelné izolace
(minerální vlna, polystyren).
Moderní způsob nuceného větrání s rekuperací, který je vhodný pro NED, je
pro EPD nezbytný
Potřeba tepla na vytápění
postačí zdroj o malém výkonu (do 10 W/m2 vytápěné plochy), který dohřívá
vzduch přiváděný do obytných prostor.
Pro EPD postačí k pokrytí potřeby tepla zdroj o výkonu cca 1–2 kW.
Takto nízkého výkonu však současné klasické zdroje (např. na zemní plyn nebo
tuhá paliva) efektivně nedosahují, elektřina je v tomto případě ideální.
Nucené větrání by mělo mít celkovou účinnost zpětného získávání tepla
(rekuperace) vyšší než 75 % a nízkou spotřebu elektrické energie na provoz.
Zajímavou součástí EPD může být solární fasáda – tradiční izolace obvodové
stěny je v tomto případě nahrazena transparentní izolací (např. kartónová voština,
tloušťka zpravidla 50 mm, ale i více) se vzduchovou mezerou (20 mm) a
jednoduchým sklem (tl. 6–8 mm). Solární záření tak prostupuje skrz sklo a
transparentní izolaci, a akumuluje se do obvodové nosné stěny.
Moderní způsob nuceného větrání s
rekuperací, který je vhodný pro NED,
je pro EPD nezbytný
Zateplení
Vytápění má největší podíl na spotřebě energie v domácnosti a nabízí tedy také
největší možnosti úspor.
Nejlepší cestou je zateplení objektu = doplnění současné stavební konstrukce
objektu o další vrstvu s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi - zvýšení
tepelného odporu vede ke snížení tepelných ztrát a snížení spotřeby energie na
vytápění.
Je třeba poznamenat, že v budoucnu bude dodatečné zateplení nutné i u nových
staveb, jinak nelze splnit požadované hodnoty tepelného odporu.
Zateplení vnějších stěn
Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
Rekuperace
Kvalitní okna
Výhody zateplení
• snížení tepelných ztrát objektu
• úspora nákladů na vytápění
• zlepšení tepelné pohody v zimě, ale i v létě
• snížení vzniku plísní na tepelných mostech v konstrukcích (betonové překlady,
ztužující věnce atd.)
• nový vzhled objektu
• snížení objemových změn obvodového pláště způsobené vlivem teplotních rozdílů
• snížení hlukové zátěže způsobené venkovním prostředím (dle použitého izolačního
materiálu)
• ochrana obvodového pláště před promrzáním – zateplením se posune bod mrazu z
obvodového pláště do tepelného izolantu, a tím se prodlužuje bezproblémové užívání
objektu
SPRÁVNÁ VOLBA ZATEPLENÍ
Návrh (projekt) zateplení vždy svěřte odborníkům!
• stejné domy se často liší stavební konstrukcí
• nevhodně provedené zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí
promrzáním, hnití zhlaví stropních trámů) i zdraví jeho obyvatel (růst plísní v
bytě).
• Při zateplování se někdy podceňuje důsledné izolování celé vnější plochy –
okenních ostění, nadpraží a parapetů, hran štítových panelů atd. To může
později způsobit poruchy v konstrukci.
Jak ušetřit?
Důvodem zateplení objektů je snížení spotřeby energie
a úspora nákladů na vytápění.
Při dobře navrženém a provedeném zateplení mohou
náklady klesnout až o 60 %.
Varianty opatření - dodatečného zateplení
Zateplení fasád
* dvě hlavní kategorie
• provětrávaná izolace
• kontaktní fasády
Zateplení šikmých střech
* mezi krokvemi (tedy většinou z prostoru půdy) je jednoduchý a účinný způsob.
tento způsob je v současné době doplňován zateplením pod krokvemi.
* nad krokvemi tehdy - kdy nelze provést zateplení jiným způsobem.
Zateplení plochých střech
Zateplení podlah
V případě, že není možno zvednout podlahu, jsou při zateplení nutné stavební práce.
Jestliže jsou obytné místnosti podsklepeny, je nejsnadnější zateplit podlahy zespodu –
nalepením izolantu na strop sklepa.
Návrh nebo výměna oken
Dnes jsou již běžně k dostání okna s izolačním trojsklem a novinkou je dokonce již
čtyřsklo. Nestačí ale posuzovat jen „k“ (uváděné pro sklo), je třeba posoudit celkový
prostup tepla vč. rámu, který může činit i 40 % plochy okna. Nezbytné je pečlivé
zateplení ostění a parapetů. Přínosem je instalace venkovní rolety.
Obnovitelné zdroje energie
Ačkoliv se většina elektrické energie stále vyrábí v klasických zdrojích, tedy
tepelných nebo jaderných elektrárnách, stále více se do popředí zájmu
dostává využívání obnovitelných zdrojů energie. Ty umožňují vyrábět
elektřinu, aniž by se vyčerpávaly zásoby nenahraditelných fosilních paliv, a
znamenají také menší zátěž pro životní prostředí.
Energie ze slunce
sluneční energie - zejména k výrobě tepla, tedy k přípravě teplé vody, k
ohřevu vody v bazénech, k dotápění či vytápění objektů (domy, rekreační
zařízení, skleníky, sušárny, atd.). Dalším využitím je potom přeměna sluneční
energie na elektrickou energii fotovoltaickými články. Nejsilnější sluneční záření
je od dubna do října. V období od listopadu do března je pak celkové sluneční
záření na cca 25 % z letních hodnot.
Energie z větru
V České republice jsou možnosti využití energie větru omezené. Vhodné
lokality pro využití větrné energie jsou většinou ve vyšších nadmořských
výškách, kde vítr dosahuje vyšších rychlostí (nad 5 m/s). Při využití všech
lokalit s rychlostí větru vyšší než 4,8 m/s by bylo
Energie z vody
Energie vody se využívá zejména k výrobě elektrické energie.
Hydroenergetický technicky využitelný potenciál našich toků je asi 3 400
GWh/rok. Z toho malé vodní elektrárny mohou využít až 1 600 GWh/rok
Princip vodní elektrárny
Na vodní tok navazuje vtokový objekt (jez, přehrada), který soustřeďuje průtok a zvyšuje spád
vodního toku. Voda je přivedena přivaděčem přes česle (hrubé a jemné), které zadržují mechanické
nečistoty, do strojovny. Tam se hydraulická energie vody v turbíně mění na mechanickou. Mechanická
energie z turbíny je přes hřídel přenášena do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.
Příležitosti k využití elektřiny
Každý ví, že elektřina svítí, pere, někde i topí a „KOPE“.
elektřina = může být naším pomocníkem, je ale mnohem víc.
Že je elektřina opravdu dobrý sluha, ukazují následující tipy
Venkovní příklady využití elektrické energie
• vyhřívání kolejových pásů u vjezdu do garáže
• temperování podesty před vstupem do domu
• vyhřívání stupňů venkovního schodiště
• vyhřívání přístupového chodníku
• pojezdová kolejnice vrat chráněna proti zamrzání,
•pojezdová vrata,
•temperování odtokového kanálku před vraty garáže,
•ochrana venkovních potrubí proti zamrznutí
Ochrana venkovních ploch – vjezdů do garáží, chodníků, střech
Je zima, všude spoustu sněhu a led.
Soused celé odpoledne odklízí sníh, osekává schody a rampouchy mu jako každou
zimu ohnuly okapy. Nás se to již netýká.
Chodníky, schody i okapy „máme v teple“ díky topným kabelům, které se starají za nás. My již
žijeme bezpečně, komfortně a přitom úsporně!
K ochraně venkovních ploch slouží topné kabely, popřípadě již připravené topné rohože pro
venkovní použití. Jsou to kabely s ochranným opletením se zvýšenou mechanickou odolností.
Ochrana okapů a svodů proti zamrznutí
Ochranné systémy pro okapy a svody spolehlivě ochrání střešní konstrukci před
poškozením zatékající vodou a zároveň zamezí vzniku nebezpečných rampouchů.
Ochranný systém se instaluje do všech typů okapových žlabů nebo střešních
konstrukcí. Každou aplikaci systému je nutno posuzovat individuálně. Musí se vzít
v úvahu faktory, jako je například izolace střechy, orientace střechy nebo
nadmořská výška.
Další netradiční využití elektrické energie v bytech, kancelářích, koupelnách
topná fólie pod zrcadlo v koupelnách, elektrický topný kobereček pod nohy na
studené podlahy
2. Pasivní dům
Co je to pasivní dům
Termín „pasivní dům“ se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi
nízkou spotřebou energie.
Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85 - 90%
méně energie, při současném zajištění vysokého komfortu v zimě i létě. V porovnání s
novostavbami splňujícími současně platné normy činí tato úspora až tři čtvrtiny. Jak
toho dosahují?
Lidé si často myslí, že pasivní dům je příliš složitý, založen na různých nákladných a
technicky náročných zařízeních.
Naopak koncepce pasivního domu je vskutku jednoduchá. Jde o to nepustit skoro
žádné teplo ven a přitom využít co nejefektivněji tepelné zisky, které jsou
k dispozici.
- výrazné snížení výkonu zdroje, objemu technologií i celkové závislosti objektu na
dodávkách energie
- malé tepelné ztráty pasivního domu lze pokrýt prakticky čímkoliv
- otopný systém se může radikálně změnit - „klasický“ otopný systém lze zmenšit na
minimum nebo jej lze zcela vypustit a vytápět ohřátým vzduchem.
Radikální snížení potřeby tepla na vytápění - mimořádně kvalitní zateplení bez
přerušení tepelnými mosty.
V době vzrůstajících nároků na kvalitu bydlení precizně izolované konstrukce současně
přináší výtečnou tepelnou pohodu prostředí na rozdíl od běžných staveb s chladnějšími
vnitřními povrchy
Okna s rámy a zasklením
Řízené větrání se zpětným ziskem tepla tzv. rekuperací.
Těsnost obálky budovy - jedna z podmínek pasivního domu se kontroluje v průběhu
výstavby tlakovou zkouškou tzv. Blower-door testem a je také určitou zárukou kvality
provedení stavby.
Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově
Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní –
teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.
Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu
roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje
kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti
2. Pasivní dům
INTERAKTIVNÍ
DŮM
http://www.nazeleno.cz/rodinny-dum-plny-uspor/
Schéma klasického PASIVNÍHO domu
Slovo pasivní dům je pro řadu investorů pojmem, se kterým se dosud nesetkali.
Jelikož se jedná o typ domu, který je svým způsobem výjimečný, je třeba nejprve
seznámit investora s jeho zákonitostmi. Většina investorů je při výběru
konstrukce domu ovlivněna přežitými až stereotypními zvyky, podle kterých se
stavělo před sto lety. Současné materiály a technologie umožňují někdy až
diametrálně odlišný pohled na řešení určitého problému, než bylo doposud
zvykem. Toto má bohužel za následek nedůvěru některých investorů, která
zákonitě vyplývá z toho, že se jedná o novou koncepci staveb, která je teprve
uváděna do praxe. Z již realizovaných staveb je však zřejmé, že se jedná o
správnou koncepci, která má budoucnost. Finanční náročnost těchto staveb není
tak vysoká, aby hrála hlavní roli při rozhodování o tak nemalé investici, jakou je
stavba rodinného domu.
Download

(4.PS - NIZKOENERGETICKE A PASIVNI DOMY).