spol. s r.o.
3. Ĝíjna 2013 v Jablonci nad Nisou
Odhad tržní ceny nemovitosti
provedený realitní kanceláĜí na základČ místního šetĜení
a srovnávací metodou realizovaných prodejĤ
PĜedmČt ocenČní:
budova þ.p. 494 – Rychnov u Jablonce nad Nisou (zdravotní
stĜedisko)
Budova þ.p. 490 – Rychnov u Jablonce nad Nisou )MČstský
úĜad)
Budova þ.p. 498 – Rychnov u Jablonce nad Nisou (knihovna)
Katastrální území : Rychnov u Jablonec nad Nisou
Obec :
Rychnov u Jablonec nad Nisou
Podhorská 28, 46 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 426, 314 434, fax: 483 314 434
www.asyx.cz
www.nemovitosti.cz
www.ceskereality.cz
Realitní kanceláĜ ASYX reality, s.r.o., provedla tržní odhad výše uvedených nemovitostí
Materiály sloužící k ocenČní:
1) Prohlídka oceĖovaného objektu
2) Fotodokumentace objektu
3) Srovnání prodejĤ na trhu realit
1) budova þ.p. 494 – Rychnov u Jablonce nad Nisou (zdravotní stĜedisko)
Konstatujeme, že se jedná o budovu sloužící obþanské vybavenosti to provozu
ordinací lékaĜĤ a v pĜístavbČ budovy provozovnČ lékárny, Budova se nachází v klidné þásti
mČsta Rychnov Jablonce nad Nisou, blízko jeho centra v bČžné zástavbČ rodinných domĤ.
PĜístup k objektu je z uvedené komunikace se zpevnČným asfaltovým povrchem. Doprava je
možná autobusy, vlakem a hromadnou mČstskou dopravou.
Jedná se o zdČný rodinný dĤm se sedlovou stĜechou postavený poþátkem minulého
století. V prĤbČhu doby byla provádČna bČžná údržba, došlo k rekonstrukci oken a stĜechy a
vnČjší fasády. StĜecha domu je pokryta plechovou krytinou. Omítka domu je rekonstruovaná.
Zdivo je cihelné. V suterénu domu se nachází sklepní prostory.
V pĜízemí domu se nachází zádveĜí, vstupní schodištČ WC, lékaĜské ordinace.
Ve druhém nadzemním podlaží domu se nachází vstupní schodištČ WC, lékaĜské
ordinace.
Ve tĜetím nadzemní podlaží se nachází vstupní schodištČ WC, lékaĜské
ordinace.kuchyĖka, úklidová místnost.
U domu je zpevnČná plocha pro parkování vozidel a zásobování objektu.
PĜi prodeji nemovitosti je tĜeba uvažovat o jeho využitelnosti, a to za pĜedpokladu,
kdyby nemČl být využíván stávajícím zpĤsobem jako objekt obþanské vybavenosti þi
komerþním zpĤsobem. Potom by pĜicházelo do úvahy je využití pro bydlení, což by
vyžadovalo zásadní rekonstrukci vnitĜních prostor domu, kde by se dispoziþnČ vešlo cca 6
bytĤ – 2 byty na každém podlaží.
Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem a realizovaných prodejĤ a nabídek RK
podobných objektĤ lze oþekávat, že tržní cena výše uvedených oceĖovaných nemovitostí by
se v posledním þtvrtletí roku 2013 mohla pohybovat na hranici
3.000.000,- Kþ
Toto konstatování tržní ceny je pouze orientaþní a mĤže se s rostoucí nebo klesající
poptávkou na trhu s rodinnými domy, pozemky jakožto i dalšími okolnostmi v závislosti na
þase mČnit.
Podhorská 28, 46 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 426, 314 434, fax: 483 314 434
www.asyx.cz
www.nemovitosti.cz
www.ceskereality.cz
2) Budova þ.p. 490 – Rychnov u Jablonce nad Nisou )MČstský úĜad)
Konstatujeme, že se jedná o budovu sloužící obþanské vybavenosti to provozu
mČstského úĜadu, dále se v budovČ nacházejí 3 bytové jednotky, Budova se nachází v centru
mČsta Rychnov Jablonce nad Nisou, ul. Husova. PĜístup k objektu je z uvedené komunikace
se zpevnČným asfaltovým povrchem. Doprava je možná autobusy, vlakem a hromadnou
mČstskou dopravou.
Jedná se o zdČný cihelný objekt se sedlovou stĜechou postavený poþátkem minulého
století. V prĤbČhu doby byla provádČna bČžná údržba, došlo k rekonstrukci oken a stĜechy a
vnČjší fasády, vnitĜních rozvodĤ a vybavení. StĜecha domu je pokryta plechovou krytinou.
Omítka domu je rekonstruovaná. Zdivo je cihelné. V suterénu domu se nachází sklepní
prostory.
V pĜízemí domu se nachází vstupní schodištČ, výstavní síĖ, kanceláĜ mČstské policie,
prodejna.
Ve druhém nadzemním podlaží domu se nachází vstupní schodištČ kanceláĜské
prostory, zasedací místnost.
Ve tĜetím nadzemní podlaží se nachází celkem 3 bytové jednotky
PĜi prodeji nemovitosti je tĜeba uvažovat o jeho využitelnosti, a to za pĜedpokladu,
kdyby nemČl být využíván stávajícím zpĤsobem jako objekt obþanské vybavenosti þi
komerþním zpĤsobem. Potom by pĜicházelo do úvahy je využití pro bydlení, což by
vyžadovalo zásadní rekonstrukci vnitĜních prostor domu, kde by se dispoziþnČ vešlo cca 6 -8
bytĤ a stávající nebytová jednotka prodejny s vchodem z ulice.
Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem a realizovaných prodejĤ a nabídek RK
podobných objektĤ lze oþekávat, že tržní cena výše uvedených oceĖovaných nemovitostí by
se v posledním þtvrtletí roku 2013 mohla pohybovat na hranici
4.500.000,- Kþ
Toto konstatování tržní ceny je pouze orientaþní a mĤže se s rostoucí nebo klesající
poptávkou na trhu s rodinnými domy, pozemky jakožto i dalšími okolnostmi v závislosti na
þase mČnit.
3) Budova þ.p. 498 – Rychnov u Jablonce nad Nisou (knihovna)
Konstatujeme, že se jedná o budovu sloužící obþanské vybavenosti a to provozu
knihovny, dĜíve zdravotní stĜedisko. Budova se nachází v blízkosti centra mČsta Rychnov
Jablonce nad Nisou, ul. KvČtinová. PĜístup k objektu je z uvedené komunikace se zpevnČným
asfaltovým povrchem. Doprava je možná autobusy, vlakem a hromadnou mČstskou dopravou.
Jedná se o zdČný cihelný objekt se sedlovou stĜechou postavený poþátkem minulého
století, jednalo se o exportní vilu v secesním slohu. V prĤbČhu doby byla provádČna bČžná
údržba, a to zejména vnitĜních rozvodĤ a vybavení. StĜecha domu je pokryta eternitovou
krytinou. Zdivo je cihelné s kamennou podezdívkou. V suterénu domu se nachází sklepní
prostory.
V pĜízemí domu se nachází vstupní schodištČ, a prostory knihovny.
Podhorská 28, 46 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 426, 314 434, fax: 483 314 434
www.asyx.cz
www.nemovitosti.cz
www.ceskereality.cz
Ve druhém nadzemním podlaží domu se nachází tanþírna, kabinet a úklidová místnost.
PĜi prodeji nemovitosti je tĜeba uvažovat o jeho využitelnosti, a to za pĜedpokladu,
kdyby nemČl být využíván stávajícím zpĤsobem jako objekt obþanské vybavenosti þi
komerþním zpĤsobem. Potom by pĜicházelo do úvahy je využití pro bydlení. Objekt vyžaduje
celkovou rekonstrukci, a to zejména okenních prvkĤ, stĜechy, fasády, ale i urþitých úprav
dispozice a vybavení interiéru.
Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem a realizovaných prodejĤ a nabídek RK
podobných objektĤ lze oþekávat, že tržní cena výše uvedených oceĖovaných nemovitostí by
se v posledním þtvrtletí roku 2013 mohla pohybovat na hranici
2.500.000,- Kþ
Toto konstatování tržní ceny je pouze orientaþní a mĤže se s rostoucí nebo klesající
poptávkou na trhu s rodinnými domy, pozemky jakožto i dalšími okolnostmi v závislosti na
þase mČnit.
4) budova spoleþnosti TILIA
Konstatujeme, že se jedná o budovu sloužící pro komerþní využití provozovny
prodejny a skladovČ logistického zázemí spoleþnosti TILIA. Budova se nachází v centru
mČsta Rychnov Jablonce nad Nisou. PĜístup k objektu je ze zpevnČné komunikace s
asfaltovým povrchem. Doprava je možná autobusy, vlakem a hromadnou mČstskou dopravou.
Jedná se o zdČný objekt se dvČma sedlovými stĜechami postavený poþátkem 90. let
minulého století. Objekt je již ve stádiu kdy vyžaduje rekonstrukci a to zejména stĜešních
prvkĤ, když stĜechou v zimních mČsících zatéká.
Objekt disponuje zázemím o ploše 1288m2 poþítáno vþetnČ obou podkroví.
S nákupem nemovitosti je tĜeba vzít v úvahu jeho zĜejmou energetickou nároþnost
spoþívající ve velkorysém prosklení stČn objektu a svČtlé výšky stropĤ a dále náklady, které
bude tĜeba vynaložit na jeho vnitĜní rekonstrukci ke zvolenému zpĤsobu užití. Dále je tĜeba
vzít do úvahy problematickou prodejnost stávajícího objektu z titulu nedostatku zájemcĤ o
podobnou nemovitost.
Vzhledem k výše uvedeným skuteþnostem a realizovaných prodejĤ a nabídek RK
podobných objektĤ lze oþekávat, že tržní cena výše uvedených oceĖovaných nemovitostí by
se v posledním þtvrtletí roku 2013 mohla pohybovat na hranici
6.000.000,- Kþ
za realitní kanceláĜ ASYX reality, s.r.o.
Mgr.David Ferfecký
Podhorská 28, 46 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 314 426, 314 434, fax: 483 314 434
www.asyx.cz
www.nemovitosti.cz
www.ceskereality.cz
Download

Odhad tržní ceny nemovitosti provedený realitní kancelá í na základ