Cíle
Řešená problematika
• Změna technologie, která začala být
vzhledem k vzrůstajícímu objemu dat
nedostačující.
• Získání rychlé a spolehlivé aplikace.
• Snadné řešení specifických analytických
úloh.
• Dostupnost širokému počtu uživatelů.
• Snadné nasazení pro složky IZS.
• Použití technologie zvládající velký
objem bezešvých dat.
• Tvorba optimální podkladové mapy.
• Nutnost propojení s externími zdroji dat.
• Maximální množství informací v mapě
při zachování přehlednosti.
• Úsporné (nepřekážející) a přitom
přehledné a intuitivní ovládání.
Výsledky
• Aplikace reaguje rychle i při vytížení
velkým počtem uživatelů.
• Funkcionalitu aplikace lze dále podle
potřeby rozšiřovat.
• Aplikace je snadno konfigurovatelná
ze strany provozovatele.
• Aplikace využívá nejmodernější
prostředí RIA aplikací Adobe Flex.
Univerzální tenký klient
Mapového serveru Hasičského záchranného sboru ČR
Počáteční stav
POUŽITÝ ESRI
SOFTWARE
• ArcGIS Server
Standard Enterprise (mapový server)
• Nadstavba ArcGIS Server
Network (síťové analýzy)
• ArcGIS API for Flex 1.3
(vývojové prostředí pro
aplikaci tenkého klienta) Informační systémy Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR pracují se stále podrobnějšími
a komplexnějšími daty. Původně používaný mapový podklad Digitální model území 1 : 25 000
byl nahrazen daty ZABAGED a rozsah podkladů se změnil z map jednotlivých krajů na bezešvou mapu celé republiky, zahrnující i příhraniční oblasti sousedních států. Dosavadní řešení,
kterým byly aplikační servery ArcIMS pracující s daty ve formátu shapefile, začalo být s nárůstem objemu dat nedostačující. Po několika testech byla pro další vývoj vybrána technologie
ArcGIS Server 9.3.
Cache mapových služeb ArcGIS Serveru umožňuje velmi rychlé vykreslení obrazových
dat i při velkém vytížení mapového serveru množstvím uživatelů. REST rozhraní aplikačních
a mapových služeb ArcGIS Serveru navíc zajišťuje aplikaci rychlé odezvy při operacích vyhledávání v datech a samotné GIS analýze.
Tenký klient
Jedním ze způsobů přístupu k novým mapovým službám
je využití tenkého webového klienta využívajícího technologii RIA (Rich Internet Application). Mezi jeho výhody patří
například to, že je k dispozici pro všechny uživatele s běžnými
webovými prohlížeči. Klientská aplikace také klade minimální
nároky na webový server a díky technologii RIA je klient schopen velice dobře zvládat práci s velkými objemy dat určenými
k analýze a zobrazování.
Podkladová mapa vychází ze Základní mapy 1 : 10 000,
jejíž symbolika je upravena pro potřeby HZS. Zvýrazněny jsou
důležité orientační prvky, jako jsou čísla silnic a železničních
tratí, názvy dálničních výjezdů a v případě železnic a vodních
toků i kilometráže. Mezi další objekty nezbytné pro orientaci
v terénu patří mosty, telekomunikační vysílače, čerpací stanice pohonných hmot a v neposlední řadě i pomístní názvy
lokalit.
Rozhraní pro provádění okamžitých
analýz v atributovém okně prvku.
Identifikace adresního bodu včetně
odkazů na data Katastru nemovitostí.
K dalším podkladovým mapám, mezi kterými lze přepínat, patří například ortofoto a jiné
mapy potřebné pro řešení mimořádných událostí. Aplikace dále využívá data silniční sítě, díky
kterým je možné provádět síťové analýzy času dojezdu sil a technických prostředků. Na základě
přiřazení průměrné rychlosti úsekům komunikací podle jejich třídy a výpočtu časů průjezdů
jednotlivými úseky jsou vypočítávány dojezdové doby mezi zvolenými body na mapě. Nástroje
prostorové síťové analýzy ale umožňují i komplexnější úlohy. Jednou z nich je například vyhledání nejbližších stanovišť Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby
www.arcdata.cz
a Policie ČR k interaktivně vybranému místu, které může být
dějištěm dopravní nehody, nebo jiné mimořádné události.
Aplikace umožňuje vyhledávání lokality podle obvyklých
prvků z praxe HZS. Kromě hledání podle adresy tak lze místo
definovat kilometráží železnic a vodních toků, číslem železničního přejezdu, nebo i identifikačním číslem lampy veřejného
osvětlení. Jiný způsob vyhledávání je zprostředkován dialogem v okně atributů prvku, které se objeví při použití identiStatistika věkového složení
fikačního nástroje. Prostřednictvím tohoto dialogu lze nalézt
obyvatelstva na zájmovém území.
nejbližší jednotky Integrovaného záchranného systému, nebo
provést hledání zájmových prvků v určené vzdálenosti. Tento nástroj navíc provede výpočet
statistických informací vypovídajících o stavu analyzovaného území z hlediska počtu a věkového složení obyvatelstva.
Identifikační nástroj nabízí interaktivní nabídku měnící se podle objektu, který je zpracováván. Pro adresní bod je tak například možné prohlédnout si jeho podrobnosti prostřednictvím
webové služby Nahlížení do katastru, případně si jej znázornit v katastrální mapě.
Zhodnocení
Tenký klient mapového serveru HZS ČR je aplikací navrženou pro rychlou obsluhu všech
nezbytných funkcí. Významnou složkou jsou prostorové a síťové analýzy, umožňující výpočty
reálných dojezdových dob zásahových vozidel Integrovaného záchranného systému. Díky
použití optimalizovaných mapových služeb ArcGIS Serveru reaguje aplikace rychle i při vytížení velkým počtem uživatelů. Aplikaci je možné upravit i pro použití v ostatních složkách integrovaného záchranného systému.
Vyhledání nejbližších výjezdních míst složek Integrovaného záchranného
systému nad daty silniční sítě společně s podrobným itinerářem jejich jízdy.
Copyright © 2010 ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ESRI, logo ESRI, ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, názvy jednotlivých
komponent systému ArcGIS a další produkty společnosti ESRI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
ESRI. Ostatní názvy firem a výrobků mohou být obchodní značky nebo
registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: 224 190 511, fax: 224 190 567
e‑mail: [email protected]
URL: www.arcdata.cz
AP100323
Download

klient mapových služeb HZS ČR