Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 7. ročníky
(školní rok 2011/12, varianta B)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají
položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1B Český jazyk
A – Pravopis, gramatika, styl
1. Věta je bez pravopisných, gramatických a stylistických chyb.
2. Jde o pravopisný nedostatek: tvar slova „medvěd“ v 6. pádu je „medvědovi“. Chyba však možná
plyne z neznalosti gramatické – žák ve větě neumí rozpoznat tvar podstatného jména v 3. pádu
od tvaru přídavného jména přivlastňovacího.
3. Jde o pravopisný nedostatek: tvar zájmena „já“ ve 4. pádu je „mě.
4. Není zřejmé, zda se „kterého“ vztahuje ke psu, nebo k češtináři. Jde o syntaktický nedostatek,
který narušuje jasnou stylizaci vyjádření a může v méně přehledných situacích vést
k nedorozumění – zde spíše vyvolává úsměv.
5. Jde o gramatický nedostatek (pes je životné podstatné jméno, a proto musí mít v 1. pádu
množného čísla životnou koncovku -i).
B – Ostrý čich
Ostrý je čich, který je jemný a umožňuje rychle rozeznávat různé vůně a pachy.
C – Co vyplývá z ukázky?
1.
2.
3.
4.
Nalezli důkazy, že pes byl chován jako hračka dětí nebo přítulný tvor pro potěchu.
Doprovázeli člověka-lovce, neboť se živili zbytky jeho stravy.
Ochočit je něco jiného než chovat v zajetí.
Dělají to, protože podle jejich pravidel slušnosti mají strčit čenichem zespodu do brady
hodnostně vyššího, a člověk – kterého jako hodnostně vyššího vnímají – má bradu příliš vysoko.
5. S kultem měsíce byly spojovány antilopa a gazela.
6. Hlodavci, mouchy nebo vrabci nezdomácněli – jen podobně jako psi doprovázeli člověka-lovce,
neboť se živili zbytky jeho stravy.
7. Používá je proto, aby svůj individuální pach co nejrychleji a nejúčinněji rozšířil. Vrtí ocasem
i tehdy, kdy mu žádný člověk není nablízku.
D – Slov. spojení o psech
1. Správně je Nechej to koňovi – má větší hlavu (pes má menší hlavu).
2. Ano, to se opravdu říká: bylo hrozné počasí (protože pořádnému psovi nevadí ani opravdový
nečas).
3. Správně je Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.
4. Ano, to se opravdu říká: už opravdu nikoho nezajímá (protože pes štěká na každého).
5. Ano, to se opravdu říká: šlo mu to pomalu (protože pes se nepase).
6. Správně je Nechval dne před večerem.
E – Stejný kořen
Stejný kořen jako „živící se“ mají ta slova v nabídce, která vyjadřují něco souvisejícího s žitím živostí
a obživou, tedy slova zážitek, živiny, příživník a obživa. Kořenem je –ži–.
F – Význam pachových signálů
Mohou znamenat všechno, co úloha nabízí. Nejde zdaleka jen o vůně, pachy a signály, jejichž
zdrojem je pes. Čich psa je totiž – podle ukázky – snad stotisíckrát ostřejší než čich člověka, a pes
proto vnímá i vůně a pachy, jimiž něco signalizují jiní živočichové. Pachy mají například velký
© O. Botlík, D. Souček, 2012
1 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
význam při vábení (pach hárající feny znamená pro psy-samce výzvu). Zvířata jimi označují své
území (teritorium) třeba pro výstrahu nebo jako varování jiným. Dávají tak rovněž zprávu,
oznámení či znamení „Byl jsem tady.“
G – Pravidlo pro uvozovky
Všechny případy použití uvozovek, o nichž se úloha zmiňuje, jsou správné. Šlo tedy o to, který
případ se hodí na použití uvozovek kolem slova „vizitka“. Vizitka (navštívenka) je papírový štítek,
který obsahuje jméno a často i pracovní postavení určitého člověka a spojení na něj (adresa, e-mail,
telefon ap.). Navštívenkou se tento člověk vlastně představuje. Prostřední odstavec ukázky hovoří
o tom, že pes se představuje svým individuálním pachem linoucím se ze žláz uložených při kořeni
ocasu. Tento pach je tedy vlastně takovou psí navštívenkou, vizitkou. Uvozovky naznačují, že slovo
„vizitka“ má v ukázce jiný význam než obvyklý význam „papírový štítek“ – i pach, podobně jako
navštívenka, však slouží k představování.
H – Záměr ukázky
Každá část ukázky především vyvrací některé falešné domněnky o psovi: pes neskáče na svého pána
z živelné radosti, nevyjadřuje vrtěním ocasem radost a nebyl prvním zvířetem, které člověk choval
v zajetí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O tom se ukázka nezmiňuje.
O tom se ukázka nezmiňuje.
Informuje o tom, ale nikoli CELÁ.
Ano – viz úvodní věta.
Nikde se netvrdí, že čtenář sdílí falešné domněnky o psovi.
Objasňuje ho, ale nikoli CELÁ.
I – Tři mezititulky
1. Zavádějící je především poslední mezititulek: i v poslední části je hlavním prvkem pes – nikoli
medvěd nebo jiná zvířata.
2. Ano, každý mezititulek dobře vystihuje téma příslušné části ukázky.
3. Mezititulek „Psi a fotbalisti“ je zavádějící (o fotbalisty v této části vůbec nejde) a mezititulek
„Paleolit a neolit také“, protože poslední odstavec ukázky pojednává hlavně o době pozdější.
4. Mezititulek „Proč si psi vyskakují“ je zavádějící kvůli zvratnému „si“, které mu dává význam „proč
si psi dovolují víc, než je zdrávo“.
5. Zde je málo výstižný především mezititulek posledního odstavce: tato část ukázky se nezabývá
domácími zvířaty, ale zdomácněním psa.
J – Ne z encyklopedie?
Veronika má pravdu v tom, že ukázka nepochází z odborné encyklopedie. Některé důvody, které
Veronika uvádí na podporu svého tvrzení, však nejsou pravdivé.
1. Ukázka je naopak členěna poměrně přehledně, téma jednotlivých odstavců vystihují například
mezititulky „Proč psi skáčou na člověka – Vrtění ocasem – Zdomácnění psa“.
2. Údaje o chovu v zajetí a druhovém rozlišení psa do odborné encyklopedie naopak patří.
3. Ano, odborná encyklopedie by možná zmínila, že vrtění ocasem pomáhá psovi při komunikaci
s okolím prostřednictvím svého pachu, ale „překlad“ by nenabídla.
4. Ano, tyto údaje patří v encyklopediích mezi „povinné“.
5. To je pravda – odborná encyklopedie by se v článku o psech držela důsledně psů.
6. Odbornými termíny jsou například „individuální pach“, „alegorická pantomima“, „signál“, „kult
měsíce“ nebo „synantrop“.
K – Z živelné radosti
Někdo se domnívá, že pes má nespoutanou, divokou, prudkou (tedy živelnou) radost – a proto
skáče. „Z živelné radosti“ tudíž vyjadřuje důvod, proč pes skáče.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
2 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
L – Pořadí událostí
3.
5.
6.
2.
1.
4.
začátek paleolitu
první chov medvěda v zajetí
začátek neolitu
první chov gazel v zajetí
druhové rozlišení psa od vlka
domestikace psa
2B Matematika
A – Vejde se do kružnice?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ano: například trojúhelník se stranami 1 cm, 1,5 cm a 1,5 cm.
ano: například rovnostranný trojúhelník se stranou 1 cm
ano: úhlopříčka takového čtverce měří méně než 1,5 cm
ne: strana takového čtverce měří více než 2,2 cm
ano: například obdélník o stranách 1 cm a 0,75 cm
ano: kružnice opsaná takovém čtverci má poloměr menší než 8 mm
ano: kružnice opsaná takovém čtverci má poloměr menší než 8 mm
ne: takový obdélník může být hodně dlouhý (třeba i více než 1 metr) a současně úzký
B – Které rovnosti platí?
1. ne:
0,3 ⋅ 0,4 = 0,12
2. ne:
0,5 =
1
2
3. ano
4. dělit nulou se nedá
7. ne:
1+3
4
1
=
≠
2+3
6
2
5. ano (zkrátíme zlomky
nejdříve „křížem“)
8. ne:
1
= 0,25
4
6. ano
9. ano
C – Počet žáků v učebně
Objem učebny je 12 · 8 · 4 = 384 m3. Podle hygienika smí být v učebně nejvýše 384 : 12 = 32 osob.
Jednou z nich je učitel – v učebně proto smí být s učitelem nejvýše 31 žáků.
D – Šampon Krasovlas
Pětina se 15. března počítala z menšího základu než 15. června. To znamená, že cena šamponu
Krasovlas se od 15. března zvýšila o menší částku, než o kolik se od 15. června snížila. Krasovlas
tedy stál na konci června méně než na začátku března.
1.
2.
3.
4.
5.
Není třeba znát přesné ceny, pětina malé částky je vždy menší než pětina vyšší částky.
Není třeba znát přesné ceny, pětina malé částky je vždy menší než pětina vyšší částky.
Cena na konci června byla určitě nižší než cena na začátku března.
Stál méně, protože byl zdražen a o ještě větší částku zlevněn.
Stál méně, protože byl zdražen a o ještě větší částku zlevněn.
E – Obsah malovaných ploch
Strop učebny má obsah 12 · 8 = 96 m2, dvě delší stěny mají obsah 2 · 12 · 4 = 96 m2, dvě kratší stěny
mají obsah 2 · 8 · 4 = 64 m2. Kdyby tedy v učebně nebyly žádné dveře a okna, byl by celkový obsah
malovaných ploch 96 + 96 + 64 = 256 m2. Musíme ho ovšem ještě zmenšit o obsah jedněch dveří
(2 m2 ) a tří oken (3 · 2,5 · 2 = 15 m2). Celkový obsah ploch, které se budou malovat, je tedy 256 – 2
– 15 = 239 m2.
F – Vzdálenost AD
Vzdálenost AD měří na testovém formuláři přibližně 25 mm.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
3 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
p
C
+
A
+
B
D
G – Kolik stran ušetříme
V normálním písmu se na jednu stranu vejde 60 · 100 = 6 000 písmen. Na vytištění povídky
normálním písmem tedy spotřebujeme 36 000 : 6 000 = 6 stran. Ve velkém písmu se na jedná stranu
vejde 45 · 80 = 3 600 písmen. Na vytištění povídky velkým písmem tedy spotřebujeme 36 000 : 3 600
= 10 stran. Použitím normálního písma místo písma velkého tedy ušetříme 10 – 6 = 4 strany.
3B Humanitní základ
A – Který stát?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Je členem Evropské unie.
Ano, vyhovuje všem uvedeným charakteristikám.
Jako postkomunistická země rozhodně nepatří k nejbohatším státům světa.
Je členem Evropské unie.
Je členem Evropské unie.
Například určitě není součástí schengenského prostoru.
Vedly například ve 20. století několik válek, dokonce i po skončení 2. světové války (Korea,
Vietnam).
8. Je členem Evropské unie a v jejím hlavním městě Bruselu dokonce sídlí hlavní instituce EU.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
4 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
B – Pořadí událostí
U seřazení událostí nejde ani tak o přesnou dataci, ale spíše o logické uvažování. Při promýšlení
řazení bychom si neměli nejprve klást otázku, kdy přesně se událost stala. Spíše se ptejme: Mohla či
nemohla se stát před tou či onou událostí?
3. Sámova říše byla prvním útvarem, který je zmiňován v souvislosti s naším územím. Musí proto
stát na samém začátku (7. stol.).
5. Konstantin a Metoděj přicházejí do Velkomoravské říše. Jde o státní útvar následující až po
Sámově říší. Jejich příchod ale zároveň předchází přemyslovské panovníky (9. stol.).
4. Václav byl křesťanským panovníkem z počátku českého státu. Musel tedy žít až po příchodu
křesťanství přineseném právě bratry ze Soluně. Zároveň žil mnohem dříve než bohatí panovníci
typu krále „železného a zlatého“ Přemysla Otakara II. (10. stol.).
8. Přemysl Otakar II. patří k nejznámějším panovníkům vrcholné éry Přemyslovců. Musel tedy žít
mnohem později než sv. Václav, který stál u skromných začátků státu. Zároveň žil dříve než
Václav III., o kterém víme, že jeho zavražděním v Olomouci Přemyslovci po meči vymřeli (13.
stol.).
1. Václav III. je posledním Přemyslovcem. Musí tedy logicky být až v řadě za ostatními Přemyslovci
ve výběru. Zároveň předcházel dobu Lucemburků, takže musí stát před panováním Karla IV., což
byl nejznámější Lucemburk na českém i říšském trůnu (poč. 14. stol.).
6. Karel IV. jako Lucemburk musel logicky následovat až po posledních Přemyslovcích. Zároveň za
jeho vlády ještě v Čechách neprobíhal pokus o reformu církve, který za jeho synů Václava a
Zikmunda vyústil v husitské hnutí (pol. 14. stol.).
2. Jan Žižka byl ústředním představitelem husitského hnutí, které velmi komplikovalo život
Zikmundovi, synovi Karla IV. Žižkovy aktivity tedy musejí spadat daleko za korunovaci Karla IV.
Zároveň musí být zařazen před vládu Jiřího z Poděbrad. Ten jako správce země i jako král
přichází až po porážce radikálních husitů v husitských válkách (1. pol. 15. stol.).
7. Jiří z Poděbrad, známý později jako Husitský král či král dvojího lidu, přichází v době po revoluční
fázi husitství. Mezi Žižkovým vítězstvím na Vítkově (v tomtéž roce se Jiří narodil) a aktivitami
Jiřího z Poděbrad v roli správce či krále vyrostly dvě generace (pol. 15. stol.).
C – Příbuzenské vztahy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Marie je vnučkou, nikoli pravnučkou Karla VI.
Karel je švagrem Leopoldovy matky. Je tedy Leopoldovým strýcem.
Marie Anna je sestrou Marie Terezie, Františkovy manželky. Je tedy Františkovou švagrovou.
Leopold II. byl synem Marie Terezie, a ta byla dcerou Alžběty Brunšvické. Alžběta je tedy jeho
babičkou.
František Štěpán je otcem Isabelina manžela. Není tedy jejím zetěm, ale tchánem.
Karel je manželem Marie Anny. Jestliže ta je jako sestra matky Marie Antoinetty její tetou, je Karel
Antoinettiným strýcem.
Ludvík si vzal za manželku její dceru. Marie Terezie je tedy jeho tchyní.
Marie Antoinetta je dcerou Marie Terezie, což byla sestra Marie Anny. Je to tedy naopak. Marie
Anna je tetou Marie Antoinetty.
Josef II. byl synem Marie Terezie, a ta byla dcerou Karla VI. Je tedy Karlovým vnukem.
D – Život v satelitech
1. To bývá velký problém a častá deziluze pro mnohé nově příchozí. Ve městě byli zvyklí na kluby,
kina, divadla, kvalitní restaurace. Většina z toho na malých městech či vesnicích chybí, takže za
kulturou se musí vyjíždět jinam.
2. Menší obce mají celkově menší nabídku služeb. To se vznikem satelitu většinou nezlepší. Spíše
naopak. Existující služby využívá najednou příliš mnoho lidí. Za většinou služeb se tak musí
dojíždět do větších obcí v okolí.
3. V místě mnohdy nejsou žádné obchody. Za nákupy se musí dojíždět.
4. Ne vždy vede do obce příměstská hromadná doprava. Do zaměstnání musí lidé jezdit dál, déle a
© O. Botlík, D. Souček, 2012
5 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
5.
6.
7.
8.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
často vlastním autem.
Spíše naopak. Ne vždy vede do obce příměstská hromadná doprava. Do zaměstnání musejí lidé
jezdit dál, déle a často vlastním autem.
Častý jev. Vznikají často dvě oddělené komunity, „starousedlíci“ a obyvatelé satelitu. Původní
obyvatelé mají často pocit, že s rozrůstáním už „obec není co bývala“, a to nedůvěru k novým
obyvatelům prohlubuje.
Minimálně vzduch bývá v satelitech čistší. Také do přírody se dostanete rychleji, než je tomu ve
velkých městech.
Právě služby obvykle chybějí. V menších obcích bývají nabízeny v omezené míře a jsou navíc
uzpůsobené na méně obyvatel.
E – Afghánistán a Francie
1. Z šířky diagramu ve vrcholových partiích, tedy v části, která ukazuje počet starších obyvatel, je
zřejmé, že babiček a dědečků je nesrovnatelně více ve Francii.
2. Podíl starších obyvatel je v Afghánistánu velmi malý. Naopak nárůst počtu dětí a mládeže je
dynamický. Životní úroveň, a tedy také naděje na dožití se vysokého věku v zemi překotně
neroste. Problém stárnutí populace Afghánistánu v příštích letech zdaleka nehrozí.
3. Diagram jasně ukazuje, že prakticky ve všech věkových kategoriích nad 39 let je ve Francii více
žen než mužů.
4. V nejbližší budoucnosti se totiž do kategorie 60–69 let začnou posouvat silné ročníky 50–59 let,
což prvně zmíněnou kategorii výrazně početně posílí.
5. Tento údaj se z diagramu vyčíst nedá.
6. Každé z obou pater v diagramu ukazující počet dětí v kategoriích 0–4 a 5–9 let přesahuje
v Afghánistánu 4 miliony (počítáme-li chlapce i dívky), zatímco ve Francii je to očividně méně.
7. Tento údaj se z diagramu vyčíst nedá. Je to číslo vzhledem k celkovému počtu obyvatel v daném
věku krajně nepravděpodobné. Rozdíl mezi počtem lidí v kategoriích 50–59 a 60–69 není dán
úmrtím milionů Francouzů, ale tím, že ročníky 60–69 spadají svým narozením do doby II. světové
války, kdy byla nižší porodnost. Ročníky 50–59 jsou naopak poválečné, kdy se začalo rodit
výrazně více dětí.
8. Spodní část diagramu ukazující zastoupení dětí a mladých lidí do 19 let v Afghánistánu je velmi
široká. Směrem k starším ročníkům se rychle zužuje. Ve Francii je tomu naopak. Větší zastoupení
než mládež tam mají starší ročníky obyvatel (20–59 let). Celkový podíl dětí na počtu obyvatel je
tak v Afghánistánu jasně větší.
9. Z diagramu jasně vyplývá, že Afghánistán převyšuje Francii pouze u počtu dětí do 15 let. Ostatní
věkové kategorie jsou mnohem početnější ve Francii. Celkový počet obyvatel Francie je značně
vyšší (celková plocha sloupců je mnohem větší).
F – Středověk/novověk
1. Naopak. Zakládání kolonií přinášelo bohatnutí koloniálních velmocí a celkový růst evropského
vlivu na celý svět.
2. Především v Itálii lidé vzhlíželi k politické jednotě a síle někdejší Římské říše. Ta ostře
kontrastovala s rozdrobeností pozdně středověké Itálie. Touha po napodobení někdejší velikosti
přiváděla mnoho vzdělanců k zájmu o antickou kulturu. Proto se hovoří o renesanci, tedy
„znovuzrození“ antiky.
3. Probíhající reformací a vznikem např. luteránských či kalvínských směrů byla náboženská jednota
Evropa ukončena.
4. Spíše naopak. S probíhající renesancí byly některé postoje církve zpochybňovány a její vliv
v některých oblastech klesal.
5. Osmané dobyli hlavní město Byzantské říše (dříve Východořímské) Konstantinopol v roce 1453.
Tak o cca tisíc let později zaniká i východní část někdejší Římské říše (tu západní rozvrátili
Germáni již v 5. století).
6. Austrálie byla objevena mnohem později, až ve druhé polovině 18. století.
7. Španělé objevili Ameriku a založili tam obrovské koloniální panství. Zisky ze zámoří (stříbro,
© O. Botlík, D. Souček, 2012
6 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
zlato, později produkty plantáží) velmi posílily pozici Španělska v Evropě, ze kterého se stala
velmoc prvního řádu.
8. Před vynálezem knihtisku se knihy ručně opisovaly v písařských dílnách (tzv. skriptoriích). Jedna
kniha vznikala i několik měsíců a jednotlivá díla existovala jen v několika málo opisech. Knihtisk
vše změnil. Vytvoření sazby v tiskárně sice bylo nákladné, ale knihy poté vznikaly rychle a mohlo
jich být vytištěno velké množství, což jejich cenu srazilo na zlomek ceny původní.
G – Doba Václava IV.
1. „Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako
spravedlivý panovník, který trestá nepoctivé a pracuje v přestrojení na vinici, aby se osobně
přesvědčil o nádenické dřině.“
2. Z ukázky nevyplývá, že by šlo doložený fakt. Jde spíše o pomluvu či o mezi lidmi tradovaný
příběh, který ale nemá oporu v historických pramenech: „O Václavu IV. se už za jeho života
vyprávělo všelicos. Přívrženci arcibiskupa Jenštejna a vlivné církevní kruhy jej označovaly za
tyrana, který se přátelí s katem, toulá se po jeho boku noční Prahou.“
3. „Zamýšlel prý také zapálit Prahu jako kdysi Nero Řím.“
4. „Václav svým založením nebyl politik a plnění státnických povinností jej často unavovalo a
rozrušovalo. Protiváhu k politice nalézal ve svých oblíbených činnostech, zejména lovu.“
5. „Časem tak vznikla pověst, že jeden ze psů zadávil Václavovu první choť Johanu. Výpady proti
králi hojně využívaly jeho záliby v alkoholu, cholericky výbušné povahy a prý i zájmu o krásné
ženy … Zamýšlel prý také zapálit Prahu jako kdysi Nero Řím.“
6. Kvalita mince se zhoršovala již ke konci vlády Václavova otce: „Již na sklonku panování Karla IV.
se nad českým soustátím vznášely nepřehlédnutelné stíny. Ustala kolonizace, zhoršovala se
kvalita mince…“
7. „…Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako
spravedlivý panovník…“
8. „Již na sklonku panování Karla IV. se nad českým soustátím vznášely nepřehlédnutelné stíny.
Ustala kolonizace, zhoršovala se kvalita mince. Sílící obavy však plně potvrdila až první léta po
smrti velkého císaře…“
9. „O Václavu IV. se už za jeho života vyprávělo všelicos. Přívrženci arcibiskupa Jenštejna a vlivné
církevní kruhy jej označovaly za tyrana… Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak
naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako spravedlivý panovník…“
H – Historické osobnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Řecký filozof z 5. století př.n.l. Učitel Platónův.
Postava z českých bájí.
Babička sv. Václava a manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce knížete Bořivoje.
Historicky doložený bratr sv. Václava a významný český kníže žijící v 10. století.
Bájná postava řeckých pověstí o trójské válce.
Francký král a císař z přelomu 8. a 9. století. Jeden z nevýznamnějších panovníků raného
středověku.
7. Historicky doložený světec z Byzance, který přinesl křesťanství na Velkou Moravu.
8. Bájný zakladatel Říma a (bájný) první římský král.
9. Postava z českých bájí.
I – Míra gramotnosti
1. Gramotnost má vliv na celkovou úroveň společnosti. Ovlivňuje úroveň policie, soudů a celkovou
vymahatelnost práva, a tím i úroveň bezpečnosti a míru kriminality.
2. Vzdělanější obyvatelstvo umožňuje kvalitnější průmysl i služby, které jsou na gramotnosti
obyvatel závislé. Tím se celkově zvyšuje efektivita ekonomiky daného státu. V tabulce vidíme, že
nejvyšší míru gramotnosti má Dánsko. Z uvedených států je jednoznačně nejbohatší. Naopak
vysoká míra negramotnosti zpomaluje rozvoj států a negativně ovlivňuje životní úroveň
(Afghánistán).
© O. Botlík, D. Souček, 2012
7 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
3. Naopak. Obyvatelé Egypta, kteří většinou umějí číst, si lépe ověří, co jim politická strana na
letácích a v tisku slibuje, a při samotném aktu volby lépe poznají, zda do urny vhazují správné
volební lístky. Obyvatel Afghánistánu může být kvůli negramotnosti snadněji oklamán.
4. Psané informace se bezesporu lépe šíří v zemi, kde umí víc lidí číst.
5. V Dánsku je sice gramotnost 99 %, ale z toho nevyplývá, že by 1 % dětí nechodilo do školy.
Negramotní budou zřejmě rozloženi ve všech generacích dánského obyvatelstva. Navíc i děti,
které nechodí do školy a vzdělávají se doma, mohou patřit mezi gramotné.
6. Výroba počítačů je velmi náročná na kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Proto Afghánistán
nebude vzhledem k vysoké míře negramotnosti těmito výrobci vyhledávaným.
J – Slovní spojení
1. Báje o Damoklovi, kterému při hostině nad hlavou visí na koňské žíni meč a bere mu veškerou
radost z přepychu.
2. Pojem z psychologie vycházející z báje o Oidipovi, který zabil svého otce a oženil se se svou
matkou.
3. Pythagoras byl řecký matematik z 6. století př.n.l.
4. Sokrates je historickou, a nikoli bájnou postavou. Byl athénským filozofem, jehož metoda
spočívala v neustálém kladení otázek. Jeho žáci měli k poznání přijít skrze otázky a kritické
myšlení.
5. Stejný příběh jako Paridův soud. Bohyně se přely o jablko. Připadnout mělo té nejkrásnější.
6. Trójský princ Paris měl rozhodnout, která ze tří bohyň je nejkrásnější. Jeho soud byl nevděčný
úkol, neboť ať rozhodne jakkoli, vždy budou dvě bohyně uražené.
7. Patří do starozákonního příběhu.
8. Řecká báje o Tantalovi a jeho utrpení za to, že oklamal bohy, když jim při hostině předložil pokrm
uvařený z jeho syna Pelota. Chtěl vyzkoušet jejich vševědoucnost.
K – Změny v povoláních
Takové nástroje, přístroje nebo materiál užívají příslušníci všech povolání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Například internet jako prostředek pro napojení na databázi hledaných automobilů.
Například dataprojektor, interaktivní tabuli nebo internet jako zdroj informací.
Například digitální diktafon nebo počítač pro psaní a editování textů.
Například digitální fotoaparát nebo program pro úpravu fotografií.
Například počítač pro psaní a editování textů.
Například plastové trubky nebo laserový zaměřovač svislých a vodorovných směrů.
Například digitální váhy.
Například GPS navigaci.
Například digitální tlakoměr.
L – (Novo)románský kostel
1. Románské stavby nejdou příliš do výšky, věže jsou spíš nižší.
2. Románské stavby jsou jednoduché, mnoho ozdobných prvků je naopak typických pro
novorománské stavby.
3. V románské době se neužívala dnešní čeština, malá okna se často nezasklívala.
4. Románské stavby v Čechách bývají jednoduché a nezdobené.
5. U českých románských kostelů jsou malá, úzká okénka velmi častá.
6. V raném středověku ještě nebyly vynalezeny věžní hodiny.
7. Pro české románské kostely jsou kamenné kvádry typické.
8. V románském období se kostely stavěly z kamene, ne z cihel.
M – Husitské války
1. Naopak jejich vztah ke křesťanství byl velmi hluboký. Jejich hnutí přece vzniklo jako pokus
o reformu církve, kterou obviňovali z vlažnosti víry a z povrchnosti.
2. Vojenské umění Jana Žižky, Prokopa Holého a dalších husitských vojevůdců vyvolávalo u
© O. Botlík, D. Souček, 2012
8 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
protivníků velké obavy a brzy české bojovníky obklopovala aureola téměř neporazitelnosti. Vztah
zahraničí k nim by se dal charakterizovat jako směs nenávisti a obdivu.
Nebyli. Husitské hnutí bylo úspěšné jen v rámci českého království. V zahraničí se prosadil pohled
na husity jako na kacíře.
Žižka nikdy králem nebyl. Byl hejtmanem táboritů a později hradeckých husitů. Králem byl
oficiálně Zikmund, kterého ale uznávala jen část katolíků, a svou funkci tak proto prakticky
nevykonával.
K husitství přešla většina obyvatel, ale přesto v některých krajích udržela katolická církev určité
pozice. Především na Moravě. V Čechách hlavně v Plzni a okolí a také na panství Rožmberků
v jižních Čechách.
Jejich bojové akce provázelo ničení. Dílem šlo o fanatický postup proti nepřátelské katolické církvi
a dílem o běžné plenění, které jako součást boje prováděly všechny zúčastněné strany.
Jako jedni z prvních v Evropě zapojili palné zbraně do své taktiky (ručnice, tarasnice, houfnice).
Byl to účinný postup proti křižákům, kteří setrvávali v rytířském způsobu boje.
Vozovou hradbu používali naopak husité. Křižáci byli její účinností nemile překvapeni.
Ve většině bitev jich bylo méně než protivníků. Pomáhala jim spíše jejich odhodlanost, pocit, že
bojují za pravdu (přecházející mnohdy ve fanatickou víru ve spásu, pokud v boji za pravdu
zemřou), také vynalézavost jejich bojové taktiky (vozová hradba, palné zbraně) i kvalita
vojevůdců.
N – Všeobecné gymnázium
1. Všeobecné gymnázium ho nepřipraví na konkrétní povolání a studium trvá dlouho. Pokud si
přeje co nejdřív pracovat, může začít už po skončení povinné školní docházky v okamžiku, kdy
dosáhne věku 15 let.
2. Studium na gymnáziu je náročné a nabízí i rozšířené možnosti (spolupráci s vysokou školou,
s vědeckými pracovišti a podobně), takže je vhodné pro žáka, který má vynikající prospěch a chce
svoje studijní schopnosti náležitě využít.
3. Vzdělání na gymnáziu je všeobecné a není praktické. Pro získání praxe je vhodnější učiliště či
střední odborná škola.
4. Na všeobecném gymnáziu nejsou zvlášť podporovány sportovní dovednosti, vhodnější by bylo
například sportovní lyceum nebo jiná specializovaná škola.
5. Na všeobecném gymnáziu není zvlášť podporována hra na hudební nástroj, vhodnější by byla
konzervatoř.
6. Na gymnáziu se vyučuje chemie i fyzika.
7. Nevalný prospěch je spíše problémem, studium na gymnáziu je náročné.
8. Všeobecné střední vzdělání z gymnázia je určené hlavně studentům, kteří si svůj obor vyberou a
studují později – na vysoké škole.
O – Jak se stát starostou?
Starostu obce volí podle zákona o obcích obecní zastupitelstvo z řad svých členů. Starosta musí být
občanem ČR.
P – 1948–1989 u nás
1. Všechna média (tisk, rozhlas, televize aj.) i nakladatelství byla v rukou státu, a tedy řízená KSČ.
Režim pomocí cenzury zajišťoval, že budou prezentována pouze jemu loajální příspěvky či
umělecká díla. Kdokoli by tvořil či psal mimo představy cenzorů, nejen, že jeho dílo nebude
zveřejněno, ale riskuje i postih.
2. Přídělová ekonomika spadá do doby těsně po válce a potom ještě do doby počátku režimu na
přelomu 40. a 50. let. Později se režim přece jen ekonomicky částečně stabilizoval a přídělový
systém mohl být ukončen.
3. Nezaměstnaní oficiálně neexistovali. Lidé museli mít zaměstnání (razítko od zaměstnavatele
v občanském průkazu), jinak jim hrozilo trestní stíhání za „příživnictví“. Ideologicky se tento stav
vysvětloval tak, že režim důsledně zajišťuje právo na práci, ve skutečnosti šlo o snahu o absolutní
© O. Botlík, D. Souček, 2012
9 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
4.
5.
6.
7.
8.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
kontrolu společnosti. Zkrátka, když jsou všechny podniky v rukou státu, má stát možnost
každému zaměstnanci například zvyšovat či snižovat plat, a tím jej trestat či odměňovat za
loajalitu. Navíc má o každém dobrý přehled.
Při přijímání ke studiu hrály velkou roli posudky, které byly na uchazeče vypracovávány (třídním
učitelem, zaměstnavatelem atd.). Uváděn byl nejen rodinný původ, ale i politická angažovanost
rodičů (jsou, či nejsou v KSČ…) atd.
Cestování za hranice bylo velmi komplikované a pro většinu lidí možné jen do komunistických
zemí. Při cestě mimo vybrané socialistické státy lidé potřebovali k pasu ještě tzv. výjezdní
doložku. Šlo o jakési povolení, které bylo velmi komplikované získat a pro většinu lidí to bylo
téměř nemožné.
Politických vězňů bylo mnoho i během 80. let. Poslední političtí vězni byli propuštěni až několik
dnů po 17. listopadu 1989 (například Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor).
Soukromé podnikání bylo nepřípustné. Podle ideologie marxismu mají tzv. výrobní prostředky
patřit lidu. To zní hezky, ale ve skutečnosti to znamenalo, že továrny, živnosti, obchody i
venkovské statky ukradl stát občanům a z majitelů se stali zaměstnanci. (V lepším případě. Také
mohli být kriminalizováni.)
Projevy nesouhlasu s režimem byly velmi tvrdě trestány. Za svobodně projevený názor sice
komunistické soudy mnohdy nemohly „provinilce“ trestat přímo, ale hojně například využívaly
velmi široce pojatého výkladu paragrafu o „výtržnictví“. Na základě tohoto paragrafu člověk mohl
být odsouzen prakticky za cokoli.
4B Přírodovědný základ
A – Který je Madrid?
Madrid je jediným městem v tabulce, které leží na západ od nultého poledníku. Jeho zeměpisná
délka má tedy hodnotu 04º01' z.d. Řádky tabulky odpovídají následujícím městům:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakarta
Madrid
Marseille
Záhřeb
Innsbruck
B – Povodí větší než má Sázava
Povodí určité řeky je oblast, ze které všechna voda odtéká do této řeky. Povodí Sázavy má rozlohu
4 350 km2.
1. Povodí Moravy je větší než 20 tis. km2.
2. Povodí Berounky má rozlohu 8 861 km2.
3. Sázava se vlévá do Vltavy a ta se vlévá do Labe. Povodí Sázavy tedy nemůže být menší než
povodí Labe. To ale odvádí vodu mj. z velkých území v Německu, a je proto větší než povodí
Sázavy.
4. Sázava se do Vltavy vlévá, celé povodí Sázavy je proto součástí povodí Vltavy. Ta ale odvádí vodu
například také z oblastí ležících na opačné straně než Sázava, a musí mít proto větší povodí.
5. Povodí Ohře má rozlohu 3 840 km2.
C – Délka cesty úhoře
1. 100 000 km je 2,5× délka rovníku.
2. 30 000 km je opravdu moc, úhoři by zřejmě skončili někde u Asie, takže by se jim vyplatilo plout
kratší cestou na druhou stranu.
3. 20 000 km je moc, je to téměř poloviční délka rovníku. Ze Sargasového moře by mohli úhoři
plout ještě podél břehu Jižní Ameriky a dostali by se zhruba na její jižní cíp.
4. 7 000 km odpovídá zhruba vzdálenosti, kterou musí kvůli rozmnožování úhoři absolvovat.
5. 3 000 km je málo, je to cesta po Labi do Hamburku, a pak po moři, úhoři by dopluli mořem
© O. Botlík, D. Souček, 2012
10 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
kousek za Portugalsko.
6. 1 000 km je málo, je to zhruba cesta Praha – Hamburk – kanál La Manche.
D – Tvrzení o Evropě
1. Například Stockholm, Kodaň nebo Helsinki.
2. Například Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, …
3. Ano, Polsko má rozlohu asi 313 tis. km2, zatímco Česko jen 79 tis. km2. Rozloha Polska je tedy
téměř čtyřikrát větší.
4. Ano, řeka Morava pramenící pod vrcholem Kralického sněžníku je přítokem Dunaje. Její povodí
na území Čeké republiky má rozlohu větší než 20 tis. km2.
5. Ne, Sardinie je součástí Itálie.
6. Ano, na mapě je to vidět velmi názorně.
7. Ne, Řecko u Černého moře neleží.
8. Ano, Pyreneje se táhnou od atlantického pobřeží až ke Středozemnímu moři.
E – Který profil krajiny?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pravý vrchol musí být nižší
pravý vrchol musí být nižší
sráz napravo od pravého vrcholu musí být hlubší než sráz nalevo od něho
pravý vrchol musí být nižší
pravý vrchol musí být nižší
správný profil
F – Kde žl. zimnice nehrozí?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Finsko je stát v Evropě, žlutá zimnice se zde nevyskytuje.
Aljaška je největší stát USA, leží tedy v Severní Americe, žlutá zimnice se zde nevyskytuje.
Kongo je stát ve střední Africe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat.
Keňa je stát ve východní Africe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat.
Rusko je stát Evropy a Asie, žlutá zimnice se zde nevyskytuje.
Thajsko je stát jihovýchodní Asie, žlutá zimnice se zde nevyskytuje.
Brazílie je největší stát Jižní Ameriky, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat.
Španělsko je stát v Evropě, žlutá zimnice se zde nevyskytuje.
Kolumbie je stát v Jižní Americe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat.
G – Co to může být?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
může mít hmotnost 20 g, projít škvírou i plavat ve vodě (například tenká polystyrenová deska)
neprojde škvírou
neprojde škvírou
má hmotnost výrazně menší než 20 g
neplave ve vodě
neplave ve vodě
může mít hmotnost 20 g, plave ve vodě a projde škvírou
neprojde škvírou
H – Černý kořen
1. Kopřiva má květy zelené, nemá přízemní růžici listů, plod není opatřen „padáčkem“ a z kořene
nevytéká mléko.
2. Mrkev má květy bílé, plody nemají „padáčky“ a z kořene nevytéká mléko.
3. Violka má květy fialové, plody nemají padáčky a z kořene nevytéká mléko.
4. Pampeliška má přízemní růžici listů, květní úbory jsou žluté, nažky jsou opatřeny „padáčky“ a
z kořene vytéká mléko.
5. Mák má červené květy, plod není opatřen „padáčkem“.
6. Kosatec nemá přízemní růžici listů, plod nemá „padáček“ a z kořene nevytéká mléko.
7. Zvonek má květy modré, plod není opatřen padáčkem.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
11 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
8. Jetel nemá přízemní růžici listů, úbory jsou bílé, plod není opatřen „padáčkem“ a z rostliny
nevytéká mléko.
I – Průměrná rychlost
Od 10:00 do 14:00 (tj. za 4 hodiny) urazil cyklista dráhu 25 + 10 + 5 + 20 = 60 km. Za jednu hodinu
tedy urazil v průměru 15 km. Jeho průměrná rychlost proto činila 15 km/h.
J – Co potřebuje znát?
1. Silné srážky se vyskytují jen občas. Pokud jsou škody, které při nedokonalém odvodnění vzniknou
minimální, investice do velmi kapacitního potrubí se nevyplatí. Naopak, hrozí-li např. vyplavení
skladů supermarketu, je třeba toto riziko snížit (volbou kapacitnějšího potrubí) i za cenu větších
investičních nákladů.
2. Orientace supermarketu vůči slunci nemá přímý vliv na povrchový odtok dešťové vody.
Teoreticky by mohla mít nepatrný vliv na výpar vody (který je intenzitou slunečního svitu
ovlivněn). To může být pro projektanta významné ovšem pouze tehdy, řeší-li, jak s dešťovou
vodou nakládat přímo na místě, např. vystavěním retenční nádrže, ze které se část zadržované
vody odpaří. V našem případě je ovšem dešťová voda do potrubí odváděna okamžitě, orientace
supermarketu vůči slunci tak opravdu nemá na odtok žádný vliv.
3. Množství lidí návštěvníků supermarketu nemá vliv na charakter povodí.
4. Veškerý déšť, který dopadne, na auta steče na povrch parkoviště. To, jestli jsou, nebo nejsou na
parkovišti auta, proto nijak nemění charakter povodí, a tudíž ani neovlivňuje odtok.
5. Znečištění vody nemá vliv na kapacitu potrubí. Rozpustné látky (např. sůl na údržbu parkoviště)
průtok v potrubí nijak neovlivní, případné větší splaveniny (kartony, kusy dřeva, štěrk) se do
potrubí vůbec nedostanou, neboť se zachytí v sítech kanalizačních vpustí.
6. Sklon potrubí ovlivňuje rychlost proudění odváděné vody, a má tak vliv na kapacitu potrubí.
Vodorovné potrubí bude vodu odvádět jistě pomaleji než potrubí o vhodném sklonu. Sklon
potrubí proto hraje roli i při volbě průměru.
7. Na rozdíl od střechy supermarketu či asfaltového parkoviště se na zatravněných plochách část
dešťové vody vsákne. Voda, která se vsákne, není odváděna potrubím.
8. Odtok z povodí je přímo úměrný jeho ploše.
9. Vyšší srážkové úhrny vyvolávají také větší odtoky z povodí. Podzimní mrholení tak jistě zatíží
odvodňovací potrubí méně než silný letní přívalový déšť.
K – K čemu potřebuje vápník?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plži se nekrmí sladkostmi.
Plži nemají kosti.
Plž chovaný v zajetí se nemusí ukrývat před nepřízní počasí.
Sépiová kost není nutná k pohybu, plž se může plazit po teráriu.
Ulita roste a pro její výstavbu je nutný přísun vápenatých sloučenin.
Plži nemají klasické zuby a nemusí si je obrušovat.
L – Co se měřilo v lotech?
V návodu se uvádí množství použitých látek, „lot“ musí být tedy jednotka, kterou se měří množství.
Z uvedených veličin pouze hmotnost popisuje množství látky. Proto by lot mohl být jednotkou
hmotnosti.
M – Buněčné dýchání rostlin
Buněčné dýchání rostlin probíhá
1. ve všech orgánech rostlin, tedy i ve stonku.
2. po celých 24 hodin, nezávisle na tom, zda je světlo či tma.
3. ve všech buňkách i ve všech jejich orgánech.
4. ve všech buňkách rostlin. Jen v zelených buňkách probíhá fotosyntéza.
5. vždy i ve tmě.
6. ve všech buňkách, nikoliv jen v zelených (jen tam probíhá fotosyntéza), po celých 24 hodin.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
12 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
7. ve všech orgánech rostlin, nikoli jen v květech a plodech.
8. skutečně na světle i ve tmě ve všech buňkách rostliny.
9. ve všech buňkách nezávisle na tom, zda obsahují chloroplasty.
N – Kolik vody dolít?
Protože se kapr běžně „vznáší“ pod hladinou, musí být střední hustota jeho těla velmi blízká hustotě
vody 1 kg/dm3 (kapr reguluje střední hustotu svého těla podle hloubky, a tedy míry stlačení svého
těla, pomocí tzv. plovacího měchýře). Tříkilogramový kapr má proto objem 3 dm 3. Do vany bez
kapra je nutno přilít tolik vody, kolik odpovídá objemu kapra, tedy 3 litry.
O – Rajčata a genetika
1. Rajče netvoří hlízy k přezimování, tato vlastnost je dána geneticky a nelze ji změnit zvláštní péčí
o rostlinu.
2. Přesný barevný odstín listů závisí mj. na množství světla a na použitém hnojivu.
3. Přítomnost semen je dána geneticky. Rajčata budou obsahovat semena v závislosti na odrůdě,
nikoli podle toho, zda se o ně paní Jarmila dobře stará.
4. Jedovatost rostliny je dána geneticky. Zralá rajčata budou jedlá i v případě, že se o ně bude paní
Jarmila špatně starat.
5. Počet plodů závisí na výživě rostliny, dobrém stavu květů, přítomnosti škůdců atd.
6. Velikost plodů je možné ovlivnit množstvím hnojiva a vody.
7. Výšku rostliny ovlivní množství světla, vody a hnojiva.
8. Kvetení rostliny je ovlivněno například světelnými a tepelnými podmínkami.
9. Počet listů závisí na množství světla a živin, přítomnosti škůdců či na mechanickém poškození.
P – Šlechtění prasete
Šlechtěním lze u plemene podpořit každou z uvedených vlastností.
1. Tvar uší různých plemen se navzájem liší.
2. Masná plemena jsou šlechtěna na vyšší rychlost růstu.
3. Šlechtěním lze získat plemena s vyšší odolností proti chorobám.
4. Pro chov v náročnějších podmínkách jsou vyšlechtěna plemena odolná proti chladu.
5. Masná plemena prasat jsou samozřejmě šlechtěna také na vyšší kvalitu masa.
6. Chovná prasata jsou vyšlechtěna na vyšší počet mláďat – rychlejší rozmnožování.
7. Masná plemena prasat jsou šlechtěna na větší velikost než prase divoké nebo okrasná prasata.
8. Prase divoké a naše běžná plemena prasete domácího se liší barvou srsti.
5B Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku Do you know where Steve is? tedy
překládáme jako Víš, kde je Steve?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat
také Víte, kde je Steve?, a to s tím, že se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo
dokonce na skupinu osob – bez ohledu na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme
též při překladech vět, v nichž se vyskytují výrazy your, yours ap.
A – Užití členu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Správně by bylo: She wants to send a letter to her aunt.
Správně by bylo: Tina has got an envelope in her hand.
Správně by bylo: It's the hottest day of this week.
Správně.
Správně by bylo: The sun is shining.
Správně by bylo: But today she isn't at home.
Správně by bylo: Tina usually watches TV at this time.
Správně.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
13 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
B – Přibývání informací
KALIBRO – 2011/12
1. Náš soused má nové auto. My máme také nové auto. Naše auta mají stejnou barvu.
2. Moje babička má dnes sedmdesáté narozeniny. Je to maminka mého táty. Narodila se před
sedmdesáti lety.
3. Jane sedí na gauči. Sleduje v televizi film. Je to stará komedie.
4. Moje sestry se jmenují Irene a Cindy. Cindy je starší než Irene. Nemám žádného bratra.
5. Mám 20 kuliček. Pete má 30 kuliček. Mám méně kuliček než Pete.
6. Moje sestra Wendy ráda tancuje. Je dobrá tanečnice. Má také ráda moderní hudbu.
7. Můj bratr Steve je velmi vysoký. Můj bratr Dave je také velmi vysoký. Steve je větší než Dave.
C – Co je na obrázcích?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na obrázku A je méně zvířat.
Na obrázku A je více lidí.
Mezi obrázky jsou nějaké rozdíly.
Oba obrázky ukazují totéž místo.
Slunce je na obou obrázcích za horami.
Na každém obrázku je jiný počet stromů.
Ptáci létají výš na obrázku A.
Ani na jednom obrázku nejsou žádní lidé.
D – Jaké může být jídlo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
slané
sladké
dietní
vegetariánské
čínské
vynikající
pálivé
chutné
E – Nechutná mi čaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Správně by bylo například: I really don't like herbal tea.
Správně by bylo: I don't like herbal tea.
Nemám rád(a) žádný bylinkový čaj.
Nemám rád(a ) bylinkový čaj.
Správně by bylo: I don't like herbal tea (v položce je dvojí zápor).
Správně by bylo: I don't like herbal tea.
Nenávidím bylinkový čaj.
Bylinkový čaj mě nemá rád.
Ne-nenávidím bylinkový čaj.
F – Rýmy s „late“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
[rajd]
[dejt]
[wejt]
[plejt]
[čoklit]
[lajt]
[grejt]
[strejt]
[ejt]
© O. Botlík, D. Souček, 2012
14 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
G – Špatné rady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Necvič denně.
Nikdy nehraj v kapele.
Často poslouchej dobré kytaristy.
Požádej rodiče, aby ti koupili velmi dobrou kytaru.
Najdi si dobrého učitele.
Prodej kytaru.
Choď do hudební školy.
Cvič jen výjimečně.
H – Logická odpověď
Jaký je tvůj oblíbený sport?
1. Vůbec se nedívám na televizi.
2. Mám rád volejbal a floorbal, ale můj oblíbený sport je softball.
3. Miluju horolezectví.
4. Mám rád vaření.
5. Mám moc rád všechny zimní sporty, obzvlášť lyžování.
6. Tvůj oblíbený sport je lyžování.
7. Nemám rád jezdectví nebo boxování.
8. Nemám rád žádný sport. Myslím, že jsou nudné, vyčerpávající a mohou být i nebezpečné.
I – Počet kuliček
Dostal dvacet kuliček. V první hře jich sedm vyhrál (20 + 7 = 27). Ve druhé prohrál třetinu kuliček
(1/3 z 27 = 9, 27 – 9 = 18). Cestou domů našel dvě kuličky a jednu daroval své kamarádce (18 + 2 –
1 = 19). Nakonec měl 19 kuliček.
J – Názvy měsíců – psaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Správně by bylo: December.
Správně by bylo: November.
září – September
Správně by bylo: August.
Správně by bylo: July.
květen – May
Správně by bylo: March.
Správně by bylo: February.
Správně by bylo: January.
K – Rozhovor dvou osob
3.
5.
1.
7.
8.
2.
4.
6.
Hi James, how are you?
Not bad, thanks.
And how is your brother?
He is very happy now. He has started to do art.
Does he paint?
No, he makes objects from dried fruit.
That's interesting. Can I see them somewhere?
Yes, he's going to have an exhibition next month.
6B Ekonomické dovednosti
A – Soběstačný na Šumavě?
1. Telefon si nejspíš sám nevyrobí, natožpak spojení s tím, komu by telefonoval.
2. Pečení chleba může zvládnout (mouku si může „umlít“, …).
3. Postavit přístřešek ovcím není úplně jednoduché, ale může to vládnout i jednotlivec bez nářadí.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
15 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
4. Notebook si nejspíš sám nevyrobí.
5. Výroba svíčky je jednoduchá (z ovčího loje, knot může být třeba z rostlinných vláken či vlny) a
svítit svíčkou si může taky bez pomoci.
6. Kolo si nejspíš sám nevyrobí.
7. Když bude zdravý, může i bez pomoci ostatních pást ovce.
8. Zkoumat přírodu může i úplný poustevník.
B – DrsneUvery.cz
Novákovi tedy zaplatí šest pětin vypůjčené částky.
6
. 270 = 324. Novákovi zaplatí 324 tisíc
5
korun.
C – Ceny v restauraci
1. Na pití mohou restaurace vydělávat zrovna tak jako na jídle a taky to většinou dělají.
2. Z hlediska daní jde o tytéž potraviny, jaké nakupují běžní spotřebitelé. Naopak, je-li restaurace
plátcem DPH, jsou pro ni potraviny nakupované ve velkoobchodě naopak levnější.
3. Naopak, díky tomu, že restaurace nakupují ve velkém, mohou dosáhnout na různé množstevní
slevy, nakupovat z velkoskladů nebo dokonce přímo u producentů potravin.
4. Obecně za služby platíme proto, že něco neumíme, nebo si chceme ušetřit čas a starosti.
Obchodníci pracující v odvětví služeb toho samozřejmě využívají.
5. Doprava jídla určitě stojí nějaké peníze (benzín, opotřebování auta, čas, který dopravou stráví
zaměstnanec podniku či externí závozník).
6. Nájem za prostory je dalším výdajem, který je třeba z tržeb uhradit.
7. Jídla, která se prodávají v běžných restauracích, není většinou problém uvařit si doma ve stejné,
nebo dokonce vyšší kvalitě. Vybrané restaurace určitě nabízejí i speciality, které dokáže doma
připravit málokdo. (Ovšem jejich kuchaři by tato jídla nejspíš uměli uvařit zrovna tak dobře i u
sebe doma.)
8. Jak kuchař, tak číšníci jsou zaměstnanci podniku a je třeba je zaplatit. A restaurace vydělává právě
na jídle a pití.
9. Majitel restaurace je podnikatel jako každý jiný a snaží se maximalizovat zisk.
D – Využití počítačů
Ve všech uvedených oblastech se dnes počítače běžně používají, a to i u nás.
1. Digitální snímky se například velmi snadno upravují a archivují.
2. Například na větších letištích je dnes takový provoz, že ho z větší části musejí řídit počítače,
protože – jsou-li správně naprogramovány – pracují bez chyb.
3. Je to obdoba textových editorů. Kvalitní notové editory však také zpravidla umožňují záznam
přehrát, a to i se zvukem různých nástrojů.
4. Základem jsou textové editory, jako je například Word nebo OpenOffice.
5. Projekční systémy umožňují jak vytváření pohledů z různých úhlů, tak různé navazující výpočty
(například spotřebu materiálů). Především však dovolují snadnou změnu návrhů.
6. Dnešní účetní už si práci bez účetních systémů vůbec nedovedou představit.
7. Software pro animování existuje jak ve 2D, tak ve 3D (animace v prostoru).
8. Jde například o počítačovou tomografii a další zobrazovací metody, ale také o řadu laboratorních
přístrojů.
9. Katalog knih vedený na počítači umožňuje mj. rychlejší hledání podle mnohem více hledisek
(třeba i podle roku vydání, nakladatelství, jazyka) – na rozdíl od katalogových lístků.
E – Na čem neušetří?
1. Nezaplacením zálohy na elektřinu by Kubíkovi riskovali, že budou odpojeni od elektrické energie.
Jde o výdaj, který lze částečně ovlivňovat jen v dlouhodobém měřítku (úsporami energie, změnou
dodavatele, atp.)
2. Práce na rozešitých šatech již nebude možné zastavit a šaty bude nutné zaplatit.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
16 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
3. Večeřet se dá i doma a je to výrazně levnější.
4. Paní Kubíková se musí do práce dostat. Výpadek jejího příjmu by rodinu pravděpodobně zasáhl
výrazně citelněji než rozbité auto.
5. Školné představuje dlouhodobý výdaj. Kubíkovi určitě nebudou chtít kvůli splácení půjčky ohrozit
studium svého syna.
6. Lístky na fotbal představují jednorázový výdaj. Je sice mrzuté nejít na zápasy, na které se pan
Kubík tak těšil, ale omezení tohoto výdaje určitě nebude mít pro Kubíkovy dlouhodobé následky.
7. Splácení auta nelze odkládat ani tehdy, je-li auto v opravě. Nesplacení dluhu by mohlo vést i
k zabavení automobilu, nebo dokonce exekuci jiného rodinného majetku.
8. Vánoční dárky představují jednorázový výdaj. Jde navíc většinou o věci, které příslušníci rodiny
nutně nepotřebují – mají spíš potěšit.
9. Vypovědět nájemní smlouvu trvá delší dobu. Navíc najít narychlo náhradou jiné, levnější bydlení
není určitě jednoduché.
F – Sklizeň jablek
1. Česáče sice potěšíš, ale nebudou mít žádnou motivaci pracovat rychleji.
2. Sice se možná podaří sklidit úrodu trochu dříve, ale česáči budou pracovat pomalu, neopatrně.
Zanedbáš i další povinnosti, které jsou pro úspěch důležité (prodej, řešení nečekaných situací
apod.).
3. Víc česáčů sklidí úrodu dříve a nebudou ani tak unavení jako nyní – s jablky budou zacházet
opatrně.
4. Natlučená jablka se dají prodat jen velmi levně na mošt – na tom bys vydělal možná ještě méně,
než při zpoždění.
5. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
6. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
7. Samotným zvýšením hodinových odměn nezačnou česáči pracovat rychleji.
G – Podíleli se na tužce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Z masa prasat a krav vaří kuchařky jídlo pro dělníky.
Elektřina vyrobená z uhlí pohání stroje v továrně.
Například zasklíval okna v kancelářích továrny nebo v domech, kde bydlí dělníci.
Většina podnikatelů pracuje s tzv. provozními úvěry: nakoupí za půjčené peníze například
suroviny, až prodají výrobky, peníze vrátí a znovu si půjčí na suroviny.
Dohlížel v lese na stromy – z jejich dřeva byla tužka vyrobena.
Léčil lidi, kteří se na výrobě tužky podíleli a onemocněli.
Připravoval například pracovní smlouvy dělníků v továrně.
Převážel kmeny stromů na pilu.
H – Cena směsi
Kdyby zákazník nakoupil po jednom kilogramu od každého druhu ořechů, získal by 3 kg směsi
ořechů, ve které by mohl ořechy rovnoměrně namíchat stejně, jako jsou namíchány ve směsi, která
se prodává. Za ořechy by zaplatil celkem 220 Kč + 280 Kč + 190 Kč = 690 Kč. Jeden kilogram směsi
stojí třetinu této ceny, tedy 230 Kč.
I – Důsledky zavedení internetu
1. Například zřízení e-shopu, navrhování webových stránek nebo inzerce.
2. Ano, internet zpřístupnil lidem nepřeberné množství pravých anglických textů i spoustu
mluveného slova.
3. Například na Facebooku, nebo prostřednictvím blogů, které čtou lidé s podobnými zájmy.
4. Naopak, existuje více elektronických záznamů jejich činností, k nimž se může nelegálně dostat
neoprávněná osoba. Anebo je mohou dokonce využívat obchodníci, kteří by je dříve získávali
© O. Botlík, D. Souček, 2012
17 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (B)
5.
6.
7.
8.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2011/12
v použitelné podobě jen velmi obtížně (například ve všech tzv. e-shopech, kde má člověk trvalý
„účet“, mu mohou například nabízet nové zboží na základě toho, co si koupil dříve).
Ano, e-maily jsou zadarmo a dorazí do adresátovy schránky velmi rychle. Ten si navíc může
přečíst, ať je kdekoli (má-li tam přístup k internetu).
Naopak, prostřednictvím internetu má mnoho profesí dálkový přístup k datům svých klientů.
Hodně lidí také může svou práci prostřednictvím internetu odevzdávat. Mohou také po internetu
komunikovat se spolupracovníky, klienty i šéfy.
Ano, například stahování autorských děl (hudby, filmů) nebo krádeže osobních dat (například
zákaznických).
Pro každého, kdo má přístup k počítači, jsou dnes díky internetu informace dostupnější než
dříve.
J – Cesta k pračce
1. Jde o výdaje.
2. Znamená vyšší výdaje (oblečení, pleny, později i strava) a také méně volného času, který by
rodiče mohli věnovat vydělávání peněz.
3. Ty naopak cestu usnadňují.
4. Znamená, že místo mzdy bude dostávat jen nižší nemocenskou (je-li zaměstnanec). Je-li
podnikatel, bude odvádět nižší výkon, a tudíž nejspíš bude mít i nižší příjmy z podnikání.
5. Znamená nižší čisté příjmy.
6. Znamená vyšší výdaj za topení.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
18 / 18
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 7. ročníky 1B