Okulu diğer örgütlerden ayıran özellikler:
• Her örgüt gibi okulun da kendine özgü bir kişiliği vardır.
Okulları diğer örgütlerden ayıran özellikler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hammaddesi insan
Çatışma halinde olan değerlerin mevcudiyeti
Okul ürününün kalitesinin değerlendirmesi zor
Özel bir çevresinin olması
Okulun çevresindeki tüm biçimsel veya doğal örgütlerden etkilenir ve etkiler
Çevredeki gruplar kendi yararları adına okulun düşünce bağımsızlığını sınırlama
çabasında
Okul kültür değişimini sağlayan temel örgüt
Okul bürokratik bir kurum
Okulun kendine özgü bir kişiliği var.
(Bursalıoğlu 2002)
Okula sistem yaklaşımı;
Okullar, toplumsal açık sistemlerdir. Bunun sebebi; girdisini içinde yaşadığı
toplumdan alması ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere bu girdiyi işledikten sonra
topluma çıktı olarak sunmasıdır. (Taymaz, 2003)
Okula sistem yaklaşımı;
Okulun sistem içindeki yerinin önemi ise, okulun eğitim amacıyla kurulmuş
örgütlerin başında gelmesidir.
Ayrıca halka en açık ve halkla en çok ilgisi olan bir örgüttür.
Her okul diğerlerine benzemekle birlikte kendine has nitelikleri olan bir
sistemdir.
(Türk, 1991)
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Okullar sosyal örgütlerdir.
Katılımcılar arasında birbirine bağımlılık, iş birliği ve
bağlılık olmaksızın okullar sadece beton, tahta ve
kağıttır.
Sistem kavramının örgüte getirdiği en önemli değişken
çevredir. Bir toplumsal açık sistem* olarak örgüt, ilgili
olduğu çevre örgütleriyle (sistemleriyle) sürekli
etkileşim içindedir.
*Yaşayan bir organizma açık bir sistemdir. Eğer bu
sisteme madde giriş-çıkışı yoksa o sistem kapalıdır.
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Okul sosyal bir etkileşim sistemi olarak organik bir
bağ içinde etkileşimde bulunan kişilik ve
özelliklerin oluşturduğu örgütlü bir bütündür.
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
•
Sosyal bir sistem olarak okul;
•
Parçaların karşılıklı bağlılığı
•
Açıkça tanımlanmış bir insan topluluğu ya da okul
toplumu
•
Çevreden ayrılan bir yapı
•
Karmaşık bir sosyal ilişkiler ağı
•
Kendine özgü kültüre sahip olma
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
•
Sosyal bir sistem olarak okul;
•
Parçaların karşılıklı bağlılığı
•
Açıkça tanımlanmış bir insan topluluğu ya da okul
toplumu
•
Çevreden ayrılan bir yapı
•
Karmaşık bir sosyal ilişkiler ağı
•
Kendine özgü kültüre sahip olma
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Açık sistemler çevreleriyle sürekli olarak etkileşirler (çevreden girdiler alır ve bunları çıktı
olarak değişime uğratır). Açık sistemler bu çıktılarını çevrelerine ihraç ederler.
Açık sistemler durağan değil, değişim, gelişim ve büyümeye açık olarak devamlı bir biçimde
hayatta kalmak üzere düzenlenmişlerdir. Kapalı sistemlerin kendi içinde uyumlu olmasına
karşın, açık sistemler çevreyle uyumu seçerler.
Eğitimin çok yönlü bir girişim oluşu ve örgütlerin çok gruplu bulunuşu, bu örgütlere sistem
yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz, sistemci görüşler
eğitim kurumlarının açık bir toplumsal sistem olarak incelenmesine yol açmışlardır
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Okul, açık bir toplumsal sistem olarak çevresinden ve bir alt okuldan girdiler alır, bunları
işleyerek çevreye ve üst okullara verir
Açık Sistem Okulu
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Okulun amaçlarının en önemlilerinden biri de, aldığı öğrenciyi çevresinden farklılaştırmaktır.
Çok farklı çevrelerde bulunan okullar bakımından farklılaştırmanın düzeyi de farklı olacaktır.
Böyle bir farklılaştırma, hem okulun hem de çevrenin geleneklerinden bir kısmının
bozulmasına neden olabilir. Bunun yanında çevre ile okul arasında çatışma çıkabilir.
Sistem, insan girdilerini alırken, onları kendine çekebilmek için sistem ödüllerini kullanır.
Sosyal Sistem Olarak Okullar…
Açık sistem yaklaşımında örgüt
çevre bağımlılığı vardır.
Örgüt ve çevrenin birbirlerine olan bağımlılık ve katkılarını dengelemeleri gerekir.
Çevresiyle karşılıklı bir etkileşim içinde olan okula
“Topluluk Okulu” ismi verilmektedir.
Sosyal sistemlerin özellikleri nelerdir?
•
•
•
•
•
•
Belirli sınırlarının olması
İnsanlardan oluşması
Çevresi ile etkileşim içinde olması
Belirli stadardlara sahip olması
Sistemde yer alanlar için farklı roller ve bunlardan beklentilerin olması
Sistemin öğeleri arasında karşılıklı bağlılık
Okul eğitiminin görevleri/işlevleri nelerdir?
1.
2.
3.
4.
Sosyal-kültürel görev
Politik görev
Ekonomik görev
Bireysel görev
Eğitim-Okul-Toplum-İdeoloji İlişkisi…
Eğitim, ideolojik bir girişimdir.
Elbette her toplumun egemen bir ideolojisi, bir başka
ifadeyle resmi ideolojisi vardır ve bu ideoloji, eğitim ve okul
üzerinde doğrudan etkilidir.
Egemen ideoloji eğitimin amaçlarında ve eğitim
programlarında ifadesini bulur.
Eğitim-Okul-Toplum-İdeoloji İlişkisi…
İdeolojilerinde "geleceğin yurttaşını
eğiterek hazırlama" olarak
özetleyebiliriz.
Bireysel olarak da başarının eğitimden
geçtiği ideolojisi işlenir.
Eğitim-Okul-Toplum-İdeoloji İlişkisi…
• Eski kolonilerde de okul (okula gitme, okuldan mezun olma, tahsil) bir kamu veya
özel bürokrat sınıfın üyesi olmanın ön koşulu olmuştur (örneğin memurluğun ve
profesyonelliğin tahsile göre kademeleşmesi).
• Böylece insanlar okul kapısından geçerek topluma girişe inanır.
• Okul eğitim süreci sosyal kontrol aracı olarak işlev yapar.
• Çocuklara ve gençlere egemen kuralları, gelenekleri, değerleri, umutları ve
umutsuzlukları işleyen okul sistemi, egemen yapıyı ve sınıfı resmi sosyalleştirme
aracı olarak aktarır.
• Bu karakteri nedeniyle, eğitim aynı zamanda ideolojik mücadelelerin en yoğun
verildiği bir alandır.
Okulların Görevleri…
Toplumsal görevle ilgili olarak okul'un birbirine bağlı
en az üç ana görev yaptığı görülür:
Okullar
Okullar
2.Toplumsal yapının
ve egemen pratiklerin
Meşrulaştırılmasına
yardım
1.Ekonomik yapıyı
yeniden-yaratmada yardım.
Okullar
3.Toplumsal
materyal üretime
işgücü hazırlayarak,
bilgi ve araştırma
olanaklarıyla, kültürel
ve teknik
bilgiyle yardım ederler.
Okulların Görevleri…
1. Ekonomik yapıyı yeniden-yaratmada yardım.
Okullar ekonomik yapıyı yeniden-yaratmada (sürekliliğini ve yapısını
desteklemede) gerekli koşulları yaratarak\üreterek kapitalist sermaye birikimine
yardım ederler; Bunu da "başarı" ölçekleri koyarak ve kapitalist sistemi yansıtan bir
eğitim yapısı içinde, kapitalist sistemin örnek yapısını üreterek yaparlar. Eğitim
sisteminin (dekanından öğrencisi, kapıcısı ve çaycısına kadar) kademeli
örgütlenmesi ve iş yapma biçimi genel olarak o toplumun sınıfsal örgütlenme
biçimini yansıtır: Okullar iş gücünün kademeleşmiş yapısını kendi yapısı ve
pratiklerinde üretir. Böylece insanlar okul kapısından geçerek topluma girişe inanır.
Okulların Görevleri…
2. Toplumsal yapının ve egemen pratiklerin meşrulaştırılmasına yardım.
Okullar resmi devlet ideolojisinin ve bu ideolojinin sınıfsal örgütlenme biçiminin
meşrulaştırmasında en önde gelen bir kurumdur. Bu meşrulaştırma pratikleriyle
eğitim sistemi hem kendi yapısını hem de içinde iş gördüğü yapıyı hem sembolik
olarak hem de yapısal biçimiyle günlük faaliyetlerinde kurar, yeniden-kurar, tutar
ve geçerliliğini yanıtlar. Okul sistemi ve ideolojisi kapitalizmin fırsat eşitliği,
demokratik çoğulculuk ve çabayla yükselme ideolojilerini, dolayısı ile, toplumun
adil ve demokratik bir rayda olduğunu ve geliştiğini anlatır.
Okulların Görevleri…
3. Toplumsal materyal üretime işgücü hazırlayarak, bilgi ve araştırma olanaklarıyla,
kültürel ve teknik bilgiyle yardım ederler.
Toplumsal üretimin (dağıtım ve tüketim dahil) her alanında ve seviyesinde belli bilgi
beceri ve teknolojinin kullanılması gerekir. Bilginin yenilenmesi, üretim biçiminin ve
teknolojisinin geliştirilmesi, korunması, üretim ve tüketim için gereksinmelerin ve
teşviklerin yapılması, iş bölümünün kontrolu ve yürütülmesi, teknolojik yeniliklerin
sağlanmasında eğitim sistemi çok önemli bir yer alır. Üniversiteler (ve üniversitelerden
gelen ve özel teşebbüsün laboratuvarlarında araştırma yapanlar ve örgütleri
yürütenler) kitle üretim teknolojisinin hem insan kapitali hem teknolojik bilgi ve
geliştirme kaynağıdır. Hem kültürel ve ideolojik fonksiyon görürler hem de endüstrilere
değerli emek-kapitali (insan ve bilgi gücü) üreten kitle fabrikaları gibidirler.
Okulların Diğer Görevleri…
Toplumsal görevle ilgili olarak okulların diğer görevleri:
Okullar
Okullar
Toplumun Kültürel
Mirasını Aktarma.
Okullar
Toplumu Kalkındırma.
Okullar
Okullar
Toplumsallaştırma.
Bireyi Geliştirme.
Var olan Siyasal
Düzeni Koruma.
Okulların Görevleri…
1.Toplumsallaşma.
Toplumsallaşma doğuştan başlayarak tüm yaşam boyu süren; hem birey hem de toplum açısından
önemli bir süreçtir.
Toplumsallaşma sürecinde birey, gereksinimlerini toplumun beklentilerine uygun bir biçimde
karşılamasını; toplumsal rollerle, onları destekleyen tutumları; yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bilgi
ve becerileri öğrenerek, toplumla uyumlu ve topluma yararlı bir varlık durumuna gelir.
Böylece bireylerin toplum içinde ortak davranışlar sergilemesine ve bireylerin birbirlerinin davranışlarını
tahmin etmelerine olanak bulunmuş olur. Bu durum, bireyler arasındaki çatışmaları azaltır ve toplumun
sürekliliğini sağlar.
Okulların Görevleri…
1.Toplumsallaşma.
Her toplumun kendine özgü davranış biçimleri vardır. Bireylerin giyim, barınma, yemek yeme
tarzı, aile içindeki ilişkiler, toplumsal roller toplumdan topluma değişir.
Bu davranışlar kültürün bir parçasıdır. Birey, çevresi ile etkileşim kurarak bu davranışları bilinçli ya
da bilinçsiz olarak öğrenir. Kültürel birikimin sınırlı olduğu ilkel ya da ilkele yakın toplumlarda,
bireyin toplumsallaşmasında aile ve toplumdaki öteki üyelerin çabaları yeterlidir.
Bu toplumlarda çocuk, yaşamını sürdürmek için yapacağı ekonomik etkinlikleri, toplumun inanç
ve değerlerini, aile üyelerinden ve akran kümelerinden öğrenebilir. Ancak kültürel birikim arttıkça
bireyin toplumsallaşması işlevi, büyük ölçüde okulun görevi haline gelir.
Okulların Görevleri…
1.Toplumsallaşma.
Okullarda öğrencilere toplumun ortak değerleri, davranış kalıpları, toplumda
oynayacakları rollerin gerektirdiği davranışlar, planlı ve denetimli bir biçimde
öğretilir. Böylece, onların, toplumla uyumlu, işbirliği duygusuna sahip, hak ve
sorumluluklarının sınırlarını iyi çizen ve ona göre davranan bireyler durumuna
gelmesi sağlanır.
Okulların Görevleri…
2.Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma
Kültür; bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği bilgi, sanat, gelenek,
görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür. Kültürün
oluşturulması ve bunun öteki kuşaklara aktarılması insanoğluna özgü bir özelliktir.
İnsan düşünen, düşündüklerini konuşarak ve yazarak anlatabilen tek canlı varlıktır.
İnsanın bu özellikleri onun kendi yaşantıları yoluyla elde ettiği bilgi, beceri ve
yetenekleri sonraki kuşaklara aktarmasını sağlar.
Okulların Görevleri…
2.Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma
Kültürel değerler ve normlar bireylerin toplum içinde birbirlerine benzer
davranışta bulunmalarını sağlayarak toplumun bütünlüğünün korunmasına
yardımcı olur. Günümüzde kültürel birikimin hızlı olması, bireylerin günlük
yaşantılarında kültürel mirasın tüm boyutları ile karşılaşmalarını ve öğrenmelerini
olanaksız kılmaktadır.
Okulların Görevleri…
2.Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma
Bu nedenle kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması görevi okullarca
üstlenilmiştir. Okullar, kültürel özellikler içinden öğrencilerin yaşlarına ve
gereksinimlerine uygun olanları seçerek bunları planlı ve amaçlı bir biçimde
öğrencilere kazandırır. Özellikle bilgi birikiminin öğrencilere aktarılmasında okullar
çok önemli bir görev üstlenir.
Okulların Görevleri…
2.Toplumun Kültürel Mirasını Aktarma
Okulların, var olan kültürün aktarılması işlevinin yanı sıra, kültürün geliştirilmesi
yükümlülüğü de vardır. Okullar, toplumdaki yenilikleri başlatacak, geliştirecek,
yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirerek; kültürel birikimin gelişmesine de katkıda
bulunurlar.
Okulların Görevleri…
3.Var olan Siyasal Düzeni Koruma
Toplumlar genellikle var olan siyasal rejimlerini korumak isterler.
Okulların Görevleri…
4. Seçme ve Yöneltme
Eğitimin bir başka işlevi de öğrencileri ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda
eğitmektir. Her toplumda farklı yeteneklerde çocuklar vardır. Eğitim kurumları,
çeşitli yeteneklerdeki çocukların en iyilerini, en yeteneklilerini seçerek, onlara çok
iyi bir eğitim olanağı sağlamak zorundadır. Böylece bu çocuklar, topluma önderlik
edecek bireyler haline gelerek toplumun gelişmesine önemli katkıda bulunabilirler.
Okulların Görevleri…
4. Seçme ve Yöneltme
Üstün yetenekli çocuklar, zengin ya da yoksul olabilirler. Bu nedenle, eğitim
kurumlarının bu işlevi yerine getirebilmesi için eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması gerekir.
Okulların Görevleri…
4. Seçme ve Yöneltme
Eğitim kurumlarının, seçme işlevinin yanı sıra, yönlendirme işlevi de önemlidir. Her
çocuk üstün yetenekli olmayabilir, ancak her çocuğun kendine özgü, ilgi duyduğu
ve yeteneği olduğu alanlar vardır. Eğitim kurumları, öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerini belirleyerek onları yönlendirilmelidir. Böylece toplumdaki bireyler
hem daha mutlu hem de üretken olurlar.
Okulların Görevleri…
4. Seçme ve Yöneltme
Öğrencilerin kendilerini tanıyabilmeleri, ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi
amacıyla okulların birçoğunda rehberlik merkezleri kurulmuştur. Ancak ölçme
araçlarındaki yetersizlikler, öğrenci ve velilerin bu hizmetlere karşı duydukları
güvensizlik yönlendirme işinin gerektiği gibi yapılmasını engellemektedir.
Okulların Görevleri…
4. Toplumu Kalkındırma
Ekonomik büyüme üretimi arttıracak teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların ve
sermayenin akılcı bir biçimde kullanılması ile olanaklıdır. Bunu sağlayan ise
eğitilmiş insan gücüdür. Örneğin; günümüzde çok değerli bir doğal kaynak olan
petrolün bulunduğu birçok ülke, yetişmiş insan gücüne sahip olmadığı için bu
kaynaklardan yeterince yararlanamamaktadır.
Okulların Görevleri…
4. Toplumu Kalkındırma
Buna karşın, doğal kaynakları çok sınırlı olan Japonya ile II. Dünya Savaşı’ndan tüm
gücünü yitirip yenik çıkan Almanya, yetişmiş insan gücü sayesinde sahip oldukları
kıt kaynaklardan en iyi biçimde yararlanarak ekonomik yönden büyük gelişme
göstermişlerdir.
Okulların Görevleri…
5. Bireyi Geliştirme
Eğitim kurumları, büyük ölçüde toplumun yukarıda sıralanan gereksinimlerini
karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Ancak, eğitim kurumları bu işlevini yerine
getirirken, toplumdaki bireylerin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Birey
eğitim kurumlarında, doğal ve toplumsal çevresini tanıyarak bunlardan en iyi
biçimde yararlanma ve temel gereksinimlerini karşılama yollarını öğrenir.
Okulların Görevleri…
5. Bireyi Geliştirme
Özellikle zorunlu olmayan, yüksek düzeydeki eğitim kurumlarına devam eden
bireyler, topluma yararlı olmanın yanı sıra, toplumda kendisine iyi bir statü ve
yüksek gelir elde etmesini sağlayacak bir meslek kazanma, kendini gerçekleştirme
gibi bireysel çıkarları için de eğitim kurumlarına devam etmektedirler. Bu
gereksinimler bireyin okula karşı güdülenmesini sağlar.
Okulların Görevleri…
5. Bireyi Geliştirme Onun Okula Güdülenmesini Nasıl Sağlayacaktır?
Eğitimin bireyi geliştirme işlevi, günümüzde, çağdaş ve demokratik toplumlarda
bireye verilen değerin artmasıyla birlikte önem kazanmaya başlamıştır. Eğitim
kurumları bu işlevi yerine getirirken bireyin hem zihinsel, hem de bedensel ve
duygusal gelişmesine yardımcı olur.
Okulların Görevleri…
5. Bireyi Geliştirme Onun Okula Güdülenmesini Nasıl Sağlayacaktır?
Eğitim kurumlarının bireyi geliştirme işlevini üstlenebilmesi için eğitim
etkinliklerini bireyin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlemesi gerekir. Eğitim
kurumlarında kazandırılan bilgi ve beceriler, bireyin yaşamında kendisi için gerekli
olan ve gerçekleştirmek istediği amaçlarına uygun olanlar arasından seçilmelidir.
Bireye sağlıklı yaşama ve doğru beslenme yolları ile toplumsal ve ekonomik
gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumlar
öğretilmelidir.
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
Türkiye’de müdür seçimi ve atanmasında “meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışı
benimsenmekte ve bunun sonucunda okul yöneticilerinin öğretmenler arasından
seçilmesi yoluna gidilmektedir. Bu yaklaşımın sonucu ülkemizde uzun yıllar okul yöneticisini
yetiştirme konusunda ciddi girişimlerde bulunulmamıştır.
Ülkemizde okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak görülmemiş, profesyonel bir meslek
olarak kabul edilmeyince de, bu alanda görevlendirilecek bireylerin özel olarak
yetiştirilmesine gerek duyulmamıştır. Oysa okul yöneticiliği herkesin yapabileceği bir iş
değildir (Demirtaş, 2008, s.119).
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
Dolayısıyla yönetici yetiştirme işini öğretmen yetiştiren kurumlar
üstlenmiş bulunmaktadır. Bunun için de
öğretmen yetiştiren kurumlarda yönetim derslerine ayrı bir önem
verilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de eğitim
yöneticiliği ve okul
müdürlüğü henüz
uzmanlaşma
sürecindedir.
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
•
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Gazi Terbiye Enstitüsü’nde açılan Pedagoji
Bölümü’nde eğitim yöneticisi yetiştirme çalışmaları bir süre devam etmiş ise de eğitim
yöneticilerinin seçilip atanmasına ilişkin yönetmeliğin hazırlanması ancak 1990’lı
yıllarda gerçekleşebilmiştir (Şişman, 2010, s.123).
•
Bu süreçte Gazi Üniversitesi’nin dışında birçok üniversitede Eğitim Yönetimi ve
Denetimi bölümleri açılmıştır.
•
Bu bölümlerden mezun olanların büyük bir kısmı müfettiş veya rehber öğretmen
olarak çalışmak durumunda kalmışlardır ve müdür atamalarında bu bölüm mezunları
görmezden gelinerek genellikle siyasi tercihlerle yapılmıştır.
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
•
Ancak 1990’lı yılların sonuna doğru eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen yeniden
yapılanma çalışmaları sonucunda eğitim bilimleri bölümlerindeki Eğitim Yönetimi ve
Denetimi bölümlerinin lisans düzeyleri kapatılarak buralarda programlar lisansüstü
düzeye çıkarılmıştır.
•
“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirme”sine ilişkin 1998 yılında yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca okul
yöneticilerinin seçiminde, sınav uygulanması ve yöneticiliğe atanmadan önce
yöneticilik eğitimi almalarının yasal dayanağı oluşturulmuştur (Karip veKöksal,1999).
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
•
Bu yönetmelik, genel koşulları taşıyarak seçme sınavında başarılı olanlara 120 saatlik
bir yönetici yetiştirme programına katılmalarını zorunlu kılmıştı ancak daha sonra bu
yönetmelik yeniden uygulamadan kaldırılmıştır.
•
Bundan sonraki aşamada müdür olarak atanacaklarda, yöneticilik seçme sınavı
kaldırılmış ve yöneticilerin atanmasının Bakanlık tarafından yapılmasına karar
verilmiştir. Bu durumda atanacaklarda mesleki kıdem ön plana çıkmıştır
(Yaşaroğlu,2010, s.156).
•
Oysa Işık’ın (2000), yaptığı araştırmada öğretmen görüşlerine göre müdürlük hazırlık
eğitimi almalarının müdürlerin etkililik, değerlendirme, örgütsel beceriler ve bunlarla
ilgili politikalar gibi davranışları üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
•
Rayner ve Gunter’in (2005) yürüttüğü bir diğer çalışmada hazırlık sürecinden geçen
müdürlerin daha etkili oldukları bulunmuştur.
Dünyadan Okul Yöneticisi Yetiştirme Örnekleri
•
•
•
•
Amerika, İngiltere ve Fransa’da müdürlerin genellikle öğretmenlik mesleğinden gelmeleri
bir koşul olarak aranmaktadır. Bu kapsamda incelenen müdür yetiştirme sistemleri
içerisinde
Amerika’nın en gelişmiş eğitim yöneticisi yetiştirme programına sahip ülke olduğu
görülmektedir. Amerika’da okul müdürlerinin büyük bir çoğunluğunun eğitim yönetimi
üzerine lisansüstü veya doktora dereceleri bulunmaktadır.
Okul müdürlerini yetiştirme ve geliştirme politikaları bakımından hizmet öncesi yetiştirme
ve liyakat ilkelerini benimseyen İngiltere, aynı önemi müdürlerin hizmet içinde
yetiştirilmelerine de vermektedir.
Fransa’da ilköğretim müdürleri için hizmet öncesinde bir yetiştirme programı
uygulanmazken, ortaöğretim müdürlerinin hizmet öncesinde yetiştirilmeleri için belli bir
yetiştirme programı uygulanmaktadır.
Sonuç Olarak Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme
• Ülkemiz eğitim sistemi bakımından durum değerlendirildiğinde,
“meslekte esas olan öğretmenliktir” anlayışı hâkim olduğundan,
müdürlük işinin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmemektedir.
• Gerek teorik gerekse uygulamalı olarak verilen olan bu eğitimler,
müdürlerin olay olduktan sonra tepkisel yönetim anlamına gelen
reaktif olmak yerine işinin gereklerini bilir bir şekilde önceden
yapılacakları öngören proaktif birer müdür olmaları
düşünülmektedir.
Okul Yöneticisinin Görevleri
• Yöneticilerin temel görevi, öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde
yararlanabilmesi için okulun ve çevrenin kaynaklarını etkin şekilde
kullanılmasını sağlamaktır. Yönetici karar vericidir ve verdiği kararlarla en iyi
sonucu alma sorumluluğunu taşır. Ancak, bunu yapmak çoğu zaman hiç de
kolay bir şey değil.
• Yaklaşık 1000 öğrencilik bir okulda, 2000’e yakın bir veli grubu vardır.
• Eğitim düzeyleri, ekonomik durumları, yaş grupları, kişilik yapıları, aile kültürleri
birbirinden az çok farklı çok sayıda veli. Bu velilerin anne-baba olmalarından
kaynaklan hassasiyetleri de düşünüldüğünde, ne kadar büyük bir enerji ile karşı
karşıya kalındığı daha iyi anlaşılır.
• Sonuçta bu enerji büyük bir değer de yaratabilir, risk de...???
Okul Yöneticisinin Görevleri
• Eğitim düzeyleri, ekonomik durumları, yaş grupları, kişilik yapıları, aile kültürleri
birbirinden az çok farklı çok sayıda veli. Bu velilerin anne-baba olmalarından
kaynaklan hassasiyetleri de düşünüldüğünde, ne kadar büyük bir enerji ile karşı
karşıya kalındığı daha iyi anlaşılır.
• Yöneticilerin için en önemli dinamiklerden bir diğeri okul çalışanlarıdır.
• Meslektaşlar ve yöneticileri ile sürekli çekişme halinde olup motive edici bir dil
kullanmak yerine eleştiri dilini kullanan çalışan yapısı kurum içi negatif enerjinin
kaynağı olabilir.
• Baştan savma iş yapma, bir yapıp on yapmış gibi davranma, şikayet kültürü
barındırma yöneticiler için olumsuz yapılardır.
• Okul içinde dedikodu kültürü oluşması, öğrencisiyle ve velisiyle iletişim kurma
becerilerinde iletişim sıkıntıları yaşayan eğitimciler okul dinamiklerinde kaymalar
oluşturabilir.
• Ancak, etkili yöneticilerden de bu tür ilişki oyunlarını profesyonelce yöntemeler
kullanarak çözmeleri beklenir.
Okul Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler:
• Kendini tanımalı ve yöneticilik tarzını keşfetmeli (geliştirici, adanmış, ilgili,
bütünleşmiş vb.).
• Profesyonel olduğunu unutmamalı. Yöneticilikle ilgili faaliyetler, hayatın tümü
haline getirilmemeli, işin bir parçası olarak görülmeli.
• İşini yaparken, duygularını yönetebilmeli. Bilgi ve akıl odaklı yöneticilik yapmalı.
• İlkelerle hareket ettiğini göstermeli: Kurum içinde adalet, eşitlik, saygı, hak
kavramlarını yaşayan değerler haline getirmeli. Bu değerleri de şahsında
somutlaştırıp örnekleştirmesi gerekiyor (Örneğin Dürüstlük ilkesinin okuldaki
tanımı herkes için aynı olmalı ve bilinmelidir).
• Otoritesini, makamından daha çok insani ilişki kalitesinden almalı: Gücünü
makamından alan yöneticilerin çoğu, makamdan ayrılınca aynı saygınlığını
koruyamazlar.
Okul Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler:
• Tepkilerini, kişiye değil, eylemine yöneltmeli: Okul çalışanlarının, görevleri ile
ilgili suistimalleri karşısında haklı olarak yetki kullanımı söz konusu olabilir. Bu
gibi durumlarda, kişi hedef haline getirilmemeli, eyleminin gerektirdiği kadar
bir yaptırımla yetinilmeli.
• Yöneticilik becerilerini geliştirmeli: Ülkemizde birçok yönetici maalesef eğitim
yönetimi ile ilgili hiçbir kaynağı takip etmiyor. El yordamıyla ve sezgilere dayalı
olarak yapılan yöneticiliğin günümüz bilgi birikimiyle örtüşmeyeceği açık. Bu
nedenle, yöneticilerin mutlaka alanıyla ilgili okumalar yapması ve kendini
geliştirmesi gerekiyor.
Okul Yöneticisinin Görevleri
Genel Yönetim %21
Planlama %13
Yazışma %12
Disiplin %11
Ziyaret %9
Telefon %8
Toplantı %6
Üst yönetim %3
Kendini yetiştirme %2
Okul- çevre ilişkiler %2
Çelikten,M.,2004.
Okul Yöneticisinin Görevleri
Gün İçi Değişkenlik Gösteren Roller ve Görevler:
• Okul Müdürlerinin; gün boyunca formal ve informal görevleri sıklıkta değişir.
• Kısa süreli istek ve şikayetlerle bölünen iş akışı.
• Öğretim liderliği.
• Arabulucu,
• Öğretmen,
• Problem çözücü vb. rollerinde sürekli olarak değişim
yaşadığı saptanmıştır.
Okul Yöneticisinin Görevleri
Okul Müdürünün
Gün içinde En
Fazla Zaman
Ayırdığı İş ve
İşlemler:
Okul
Müdürünün Gün
içinde En Az
Zaman Ayırdığı
İş ve İşlemler:
•
Genel Yönetim.
•
Üst Yönetim.
•
Planlama.
•
Kendini Yetiştirme.
•
Okul Kontrolü, gezinti.
•
Okul-Çevre İlişkilerini Geliştirme.
Okul Yöneticisinin Görevleri
• Bir Simit Satan Birey ile Bir Okul Müdürünün İşi
Sahiplenme Biçimleri örneği.
• 1960’larda Ankara-Kazan’da bir köy okulunun
hikayesi.
YÖNETİCİLİK FORMASYONU
KAZANDIRMA EĞİTİMİ
OKUL YÖNETİCİLİĞİ
TEŞEKKÜRLER
Download

meb_iys_dosyalar/2015_02 - Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü