/
KOROUHEVSKÝ ZPRAVODAJ
obec Korouhev
prosinec 2012
Vážení obyvatelé, návštěvníci a přátelé obce Korouhve,
pomalu končí rok 2012, který byl v naší obci zajímavý a bohatý jak na pracovní, tak kulturní události. Budeme se
proto snažit vylíčit Vám všechny události, které se v tomto období odehrály. Začneme nejdříve ohlédnutím za rokem
2011, poté si přečtete informace Obecního úřadu v Korouhvi a příspěvky všech společenských organizací v obci.
Děkujeme všem, kteří do letošního Zpravodaje přispěli.
Obecní úřad v Korouhvi
Činnost Obecního úřadu v Korouhvi v roce 2011
V roce 2011 obec hospodařila s příjmy 8 223 863,- Kč a výdaji 5 956 969,- Kč. Hospodaření obce tedy skončilo
s auditovaným přebytkem 2 266 894,- Kč. Kromě běžných provozních nákladů, jako je provoz obce a obecního
úřadu, zajištění provozu školy, jsme v roce 2011 realizovali spíše akce menšího charakteru. Jednalo se především o
práce při údržbě obce, pokračující opravy komunikací. Největší kulturní událostí pak bylo II. Setkání rodáků a
přátel obce Korouhev konané začátkem července. O této a všech ostatních akcích v obci jsme Vás podrobně
informovali ve Zpravodaji 2011.
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2012
V říjnu 2012 proběhly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. V Korouhvi bylo
zaregistrováno 630 voličů. Krajských voleb i 1. kola senátních voleb se zúčastnilo 282 voličů (28 hlasů neplatných
u krajských a 57 hlasů neplatných u senátních voleb), což činí účast 44,76 %.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje:
KSČM
Koalice pro Par. Kraj
Strana práv občanů Zemanovci
TOP 09 a Starostové
Česká pirátská strana
Volte pravý blok
Suverenita-str. zdravého rozumu
Strana zelených
53
41
16
10
7
5
3
2
ODS
ČSSD
Nezávislí
Strana soukromníků ČR
Děl. strana soc. spravedlnosti
Str. svobodných občanů
Východočeši
52
34
12
9
5
3
2
Výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
Radko Martínek
Vojtěch Stříteský
Hana Štěpánová
50
38
31
Zuzka Bebarová Rujbrová
Harald Čadílek
Stanislav Vodička
46
37
23
Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
2. kola voleb se zúčastnilo 109 voličů (2 neplatné hlasy) z 630, což činí 17,30 % účast.
Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM)
Radko Martínek (ČSSD)
34
73
Činnost Obecního úřadu v Korouhvi v roce 2012
Jako obvykle nejdříve uvedu několik údajů o hospodaření obce. V průběhu ledna 2012 zasedal finanční výbor obce
Korouhev a zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2012, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 27. 1. 2012 s
příjmy ve výši 7 214 tis. Kč a s výdaji ve výši 14 015 tis. Kč. Všechny výdaje byly tvořeny z příjmů roku 2012 a z
přebytků hospodaření minulých let. V plánu jsme měli velkou investicí do opravy budovy školy a revitalizaci
centra obce. Ovšem dotační výzvy z Operačního programu životního prostředí a následné lhůty nedovolily obě
akce v letošním roce realizovat. Proto zastupitelstvo na svém zasedání 1. 11. 2012 schválilo návrh rozpočtového
opatření č. 4, kde upravilo rozpočet jako vyrovnaný, tedy s příjmy ve výši 7 214 tis. Kč a s výdaji ve výši
1
7 214 tis. Kč. Oprava budovy školy i revitalizace budou realizovány v následujícím roce. Kromě běžného provozu
obce, obecního úřadu a zajištění provozu školy jsme v letošním roce realizovali i akce většího charakteru.
Jak jsem již napsal, velká oprava školy se sice nekonala, zato proběhla rekonstrukce bývalé školní kotelny
na plně vybavenou pracovní dílnu. Zde se žáci učí pracovat s keramikou, sklem, kovem a dřevem. Velice nás těší
jejich velký zájem. Tento výjimečný projekt „Spolu jsme začali, spolu pokračujeme“ vznikl ve spolupráci ZŠ
Korouhev, ZŠ Telecí a ZŠ Oldříš a je hrazen odborem strategického rozvoje Pardubického kraje a evropských
fondů. Dále probíhaly menší opravy jako výměna dřevěné podlahy altánu na školním hřišti a před školou byl
instalován zahradní domek na nářadí a dřevo.
V předvečer třetí neděle v říjnu, na kterou v naší obci tradičně připadá
posvícení, se za velkého zájmu občanů konalo rozsvícení slavnostního
osvětlení kostela. Domnívám se, že takto osvětlený kostel vytvořil
nádhernou kulisu středu obce, na kterou bude navazovat „Revitalizace
centra obce“, jež bude realizována v příštího roce.
V létě také proběhla rekonstrukce obecních komunikací. Byly
opraveny úseky od Krejsků č. p. 153 k Machům č. p. 300, od Navrátilů
č. p. 173 ke školnímu hřišti, spojnice cest před stavením pana Pravdy č.
p. 38, nově byly v krátkém úseku vyasfaltovány komunikace k domům
pana Kratochvíla č. p. 101, Procházkovým č. p. 295 a Roušarovým č. p.
226. Byla také rozšířena komunikace v lokalitě na Švejdově a opraveny kanály před horní samoobsluhou a
obecním úřadem.
V září instalovala u dolní samoobsluhy firma Mitáš z
Rohozné turistické odpočívadlo s mapou Českomoravského pomezí.
Odpočívadlo bude sloužit nejen turistům a cyklistům, kteří navštíví
naši obec, ale také našim občanům k odpočinku a posezení. Tento
projekt byl realizován v rámci Mikroregionu Poličsko z Programu
obnovy venkova za finanční spoluúčasti obce.
V listopadu a prosinci proběhla výstavba základní technické
vybavenosti k 5 rodinným domům v dolní části obce. V horní části
obce u Tomášků č. p. 55 se zatrubnilo a začalo zavážet staré koryto
potoka, jehož finální úprava proběhne na jaře. Také horní čekárna
dostala novou podlahu v podobě zámkové dlažby. Na Mýtě obec
instalovala zrcadlo, které zlepší přehlednost křižovatky. Z ostatních akcí jmenujme výměnu 5 svítidel veřejného
osvětlení a rozšíření o jedno světlo. Od jara se díky pracovníkům VPP pracovalo na lepším vzhledu obce a osad při
úklidu a úpravách veřejných prostranství, úklidu komunikací, ořezu větví atd.
V oblasti sportu se podařilo zbudovat ochranou síť na fotbalovém hřišti, která byla poprvé vyzkoušena při
fotbalovém zápase Ženatí vs. Svobodní. Pevně doufáme, že se tento zápas bude opakovat každoročně a naváže tak
na starou pozapomenutou tradici. Budeme se také snažit fotbalové hřiště lépe udržovat a rekonstruovat, aby se
maximálně využívalo.
V místní knihovně byl instalován nový integrovaný knihovní systém Clavius místo nevyhovujícího
starého, financovaný obcí a dotací Pardubického kraje. Proběhla i revize knihovního fondu a několik stovek svazků
z něj pracovnice knihovny z Poličky vyřadily. Proto je teď knihovna mnohem útulnější a vzdušnější. Při této
příležitosti také rád oznamuji, že v letošním roce uplynulo čtyřicet let, kdy jako knihovnice v Korouhvi působí paní
Naděžda Novotná. Tímto jí velice za její píli a ochotu děkujeme. Knihovna také bude od Nového roku otevřena
místo středy každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Ani v letošním roce se nezapomínalo na osady Lačnov, Kateřinky a Maksičky. V Lačnově byly z důvodu
požadavku Správy silnic Pardubického kraje položeny žlabovky do příkopu před Přívětivými, bylo pořízeno nové
čidlo na veřejné osvětlení a byla vypracována projektová dokumentace střechy kapličky, která by měla
v nejbližších letech projít rekonstrukcí. Cesta na Kateřinky byla opět ošetřena proti trávě a mechům a v Maksičkách
proběhlo ořezání větví kolem komunikace.
V letošním roce také obec podala žádost o pořízení nového Územního plánu obce Korouhev.
Zastupitelstvo též po delších diskusích a přípravě schválilo pro prezentaci obce zásadní věc, a tou je znak a vlajka
obce Korouhev. Nový znak a vlajka jsou nyní v Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ČR a
v roce 2013 budou schváleny a naší obci přiděleny.
Ve zkušebním provozu máme také nové webové stránky, které budou do plného provozu spuštěny už v
novém roce. Najdeme na nich mnoho důležitých a zajímavých informací o dění v naší obci. Nová webová adresa
obecních stránek je www.obeckorouhev.cz
2
Na závěr roku 2012, bych chtěl velice poděkovat všem občanům, kteří se aktivně podílí na kulturním a
společenském životě. Tuto práci sice nemají odměněnu, zato satisfakcí pro ně je fakt, že Korouhev stojí
v kulturním vyžití na velmi vysoké úrovni. Ještě jednou všem velice děkujeme.
Na konci jedna smutná událost tohoto roku - dne 27. září 2012 nás navždy opustil člen zastupitelstva obce
Korouhev, pan Milan Novotný. V zastupitelstvu vykonával funkci předsedy komise životního prostředí. Veškerou
problematiku řešil s nadhledem, odbornou erudicí a svoji činnost v zastupitelstvu bral velmi odpovědně.
Budeme na něj s úctou vzpomínat.
Co nás čeká v roce 2013?
V příštím roce se budeme zabývat rekonstrukcí školní budovy a revitalizací centra obce. Podáme také žádost o
dotaci na rekonstrukci dětského hřiště a úpravu prostranství u kulturního domu.
V osadě Lačnov plánujeme opravit část dešťové kanalizace a budeme pokračovat v opravách obecních
komunikací. Všechny podrobnosti o akcích na rok 2013 nám však budou známy až začátkem roku, kdy finanční
výbor vypracuje rozpočet obce na rok 2013.
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 jsme zvýšili poplatek za komunální odpad o 20,- Kč, tedy na 520,Kč ročně. Tato cena vychází z vyšší ceny služeb provozovatele odpadového hospodářství v obci společnosti LIKO
a.s. Svitavy, která činí 612,- Kč na obyvatele. Obec tedy nadále pokračuje v dotování odpadového hospodářství.
Čeká nás také volba prezidenta ČR. Poprvé ve své historii budeme prezidenta naší republiky volit my,
občané. Proto bych Vás rád k těmto volbám pozval a ještě chci upozornit, že volební místnost bude opět v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Korouhvi.
V novém roce je také naplánováno mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí včetně divadelního
představení korouhevských ochotníků. Chceme tímto podpořit všechny organizátory a popřát jim mnoho úspěchů.
Ladislav Filipi, starosta obce
Finanční výbor obce Korouhev
Ráda bych Vám blíže představila činnost finančního výboru obce Korouhev. Finanční výbor kontroluje
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo.
Finanční kontrola se provádí 4x ročně a kontrolují se náhodně vybrané měsíce v daném roce. O provedených
kontrolách je vždy vytvářen zápis. Další důležitou činností finančního výboru je sestavování rozpočtového
provizoria, rozpočtu a vytváření návrhů na rozpočtové opatření dle finančních skutečností v průběhu daného roku.
Veškeré úkony týkající se rozpočtu, které finanční výbor provede, jsou následně schvalovány zastupitelstvem obce.
Marie Cacková, předsedkyně finančního výboru
Kontrolní výbor obce Korouhev
Kontrolní výbor má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce. V průběhu roku 2012 se kontrolní
výbor sešel celkem čtyřikrát a kontroloval postupně zápisy ze zastupitelstva obce Korouhev. Napsal čtyři zápisy
kontrolního výboru a nalezené nedostatky vždy postoupil do dalšího zápisu. Nezjistil žádné velké nedostatky.
V únoru 2012 proběhl audit hospodaření obce, kde bylo zjištěno hospodaření bez nedostatků.
Justin Soukal, předseda kontrolního výboru
Komise životního prostředí
V letošním roce nás bohužel opustil předseda komise životního prostředí pan Milan Novotný. Členové obecního
zastupitelstva se shodli na názoru, že pan Novotný toto předsednictvo vykonával velmi dobře a s velkým
přehledem. Dne 1. 11. 2012 na zasedání zastupitelstva obce proběhla volba nového předsedy této komise. Vyslovil
jsem zájem o vedení této komise a následně mě zastupitelstvo do této funkce zvolilo.
Nyní tedy k práci komise životního prostředí:
Tato komise pro občany obce slouží hlavně k vyřizování žádostí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les.
Chtěl bych touto cestou požádat občany, aby této služby vždy využívali, aby nedocházelo ke kácení bez patřičného
povolení. V takovém případě by hrozily majiteli pozemku i obci možné nepříjemnosti. Tiskopisy jsou k dispozici
na obecním úřadě. Toto povolení se nepožaduje při kácení ovocných stromů. Kácení je možné v době vegetačního
klidu, od 1. listopadu - 31. března kalendářního roku.
Miroslav Přívětivý, předseda Komise životního prostředí
Lačnov, Kateřinky, Maxičky
V letošním roce, na podnět Správy a údržby silnic, bylo v Lačnově na části silničního příkopu provedeno položení
betonových žlabů. Dále byl zpracován projekt opravy kapličky a instalace čidla veřejného osvětlení. V příštím roce
plánujeme opravit další část zatrubnění pro povrchovou vodu. Dále u výjezdu z Lačnova směrem na Poličku se po
3
pravé straně rozpadá taras. Na tento problém upozornili občané Lačnova. Po prohlídce místa pracovníky Správy a
údržby silnic bylo rozhodnuto o nutné opravě tohoto úseku nákladem Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
Miroslav Přívětivý, člen zastupitelstva obce
Činnosti Základní školy a Mateřské školy Korouhev
Základní škola
I letošní školní rok je pro naši školu ve znamení projektů Evropské unie. V měsíci únoru byl ukončen projekt
s názvem „Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům“, který jsme absolvovali společně se školami v Oldřiši a
Telecím s celkovým rozpočtem 4 300 000,-Kč.
Ještě před ukončením prvního projektu podala naše škola žádost o další grant. Ten byl schválen, a tak jsme
opět se školami v Telecím a Oldřiši zahájili další projekt s názvem „Spolu jsme začali, spolu pokračujeme“. Projekt
je zaměřen na pracovní výchovu a celkový rozpočet je 3 799 222,-Kč. V rámci projektu vznikla na naší škole ze
staré nepoužívané kotelny nová dílna, která je využívána především na práci s keramikou. V budoucnu zde také
plánujeme práci se dřevem, kovem i sklem. Celkové náklady na zřízení dílny se vyšplhaly na takřka 550 tisíc
korun, 297 tisíc korun bylo hrazeno jako investiční náklady z projektu, 11 tisíc bylo hrazeno z rezervního fondu
školy a 242 tisíc korun hradila obec ze svého rozpočtu. Vybavení do dílny bylo pořízeno za 250 tisíc – také
z projektových peněz. Nyní zde již pracují dva keramické kroužky, které s velkým umem a zapálením vede Martina
Mihulková z Korouhve. První výrobky, které děti vytvořily, jste si také mohli prohlédnout na Adventní výstavě
v Kulturním domě v Korouhvi.
Na rok 2012 byly také plánovány větší opravy školy, které se ale pro velkou administrativní náročnost
s vyřízením dotací posunuly na příští rok. Naplánována je výměna střešní krytiny a oken, zateplení celé budovy a
nová fasáda. Také sociální zařízení by mělo projít celkovou opravou a modernizací.
Doufejme, že se nám bude dařit a všechny práce proběhnou v pořádku a dle daného harmonogramu.
Tomáš Sobola, ředitel ZŠ a MŠ Korouhev
Mateřská škola
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo mateřskou školu 26 dětí (13 chlapců a 13 dívek), z toho 9 dětí nastoupilo
v září 2012 do první třídy.
V mateřské škole pracují dvě učitelky (Bidmonová Mirka, Mitášová Naďa) a školnice (Mužíková Dagmar).
S dětmi pracujeme dle školního vzdělávacího programu „Poznávání přírody a ochrana životního prostředí“, do
výchovné činnosti zařazujeme logopedické chvilky a podporujeme u dětí správnou výslovnost. V říjnu navštívila
mateřskou školu logopedka D. Grundlochová s pedagogicko-psychologické poradny, která zjišťovala úroveň
výslovnosti a slovní zásoby u dětí.
V září jsme byli pozváni k p. Novotnému na ochutnávku moštu, během roku děti zhlédly v MŠ různá
divadelní představení („Mášenka a medvědi“, „Janku, co to znamená, když svítí červená“, „Hrnečku, vař“,
„Kouzelník v MŠ“ a „Aprílová pohádka“); s dětmi jsme také navštívili Tylův dům v Poličce (pohádka „Pinocchio“,
„Na kouzelném paloučku“).
Během roku se v kulturním domě konaly dvě výstavy, adventní a jarní, kde děti přispěly svými výrobky.
Společně se základní školou jsme uspořádali v kulturním domě vánoční besídku a besídku ke Dni matek.
Na jaře děti absolvovaly plavecký výcvik na bazéně v Poličce, na výletě jsme byli vlakem v Borové, na
pěším výletě v Kateřinkách a v Lačnově. V červnu jsme navštívili včelaře p. Novotného.
Naším cílem je, aby se dětem ve školce líbilo a byly zde spokojené.
Miroslava Bidmonová, vedoucí učitelka MŠ
Školní družina
Školní družinu Vám letos pro změnu přiblíží žáci základní školy, kteří ji navštěvují. Pro autentičnost nebyly
formulace textu dětem upravovány, pouze částečně zkráceny. Pojďme si tedy přečíst, co děti napsaly:
Zdenek Bobek 1. ročník: Ve družině se mi líbí auta, vojáci a lego. Mám kamaráda Kubu Macha. Naučil jsem se
dělat anděla z lahve.
Štěpán Puchar 1. ročník: Mám družinu rád, protože jsou tady hračky a mám rád všechny učitele, protože to tady
pro nás udělali. Snažím se být hodný a ulehčit jim práci. Ve družině si nejradši hraji s vojáčky a můj nejlepší
kamarád je Filip Doležal.
Vojta Jílek 1. ročník: Mně se tady líbí, protože jsou zde hračky a mám zde kamarády. Pokaždé děláme něco
hezkého.
Klárka Soukalová 1. ročník: Líbí se mi tady, protože jsou zde hračky a kamarádi. Baví mně chodit ven. Baví mně
kreslit.
Kristýnka Uhliariková 1. ročník: Mám tady hodný kamarády. Nejraději si tady maluju. Hračky se mi tu líbí. Paní
učitelka je hodná a mám ji ráda.
4
Míša Cacková 1. ročník: Sem tady ráda, je zde hodně hraček. Líbí se mi, jak tady paní učitelka čte pohádky.
Můžeme tady malovat, chodíme do domečků, líbí se mi fixy. Mám tady kamarády.
Jakub Mach 1. ročník: Líbí se mi tady vojáčci.
Danielka Soukalová 1. ročník: Líbí se mi hračky. Kreslíme si, mám tady kamarády, hrajeme hry, hrajeme si s
hopíkama.
Kačka Horáková 2. ročník: Družina je hezká, máme tu hodně hraček. Líbí se mi tady, mám tady kamarády,
vyrábíme tu všelijaké výrobky.
Terezka Poulová 2. ročník: Mám tady kamarády. Líbí se mi hračky, chodíme k rybníku, kreslíme si, hrajeme hry.
Je tu kuchyňka, kočárek s panenkami, můžeme si půjčovat pastelky.
Lucka Vyhnálková 3. ročník: Moc se mi tady líbí. Líbí se mi, že tady mám kamarády. Často chodíme ven. Líbí se
mi, že hrajeme vybiku a binec, stavění vlaštovek. Vyrábíme spoustu věcí a paní učitelka má spoustu nápadů.
Tomáš Kocanda 3. ročník: Líbí se mi ve družině hračky a chození do domečků. Domečky jsou stromy. Kamarádím
se všemi. Rád vyrábím s paní učitelkou věci.
Štěpán Schwedler 3. ročník: Ve družině mám tady rád stavebnice Roto, Vario, Lego a pozdravuju všechny čtenáře.
Jirka Novotný 3. ročník: Líbí se mi chození na fotbalové hřiště, chození na domečky. Mám tady kamarády. Líbí se
mi, že tady máme pinpongový stůl.
Aneta Procházková 4. ročník: Ve školní družině se mi líbí. S paní učitelkou si užijeme hodně legrace. Chodíme do
tělocvičny hrát hry a ven hrát na schovávanou. Když jsem v první třídě vstoupila do družiny, tak jsem byla
zmatená, ale teď ve 4. třídě se mi tam líbí.
Kuba Hlouš 4. ročník: V naší družině jsou hračky a fotbalový stůl a kamarádi.
Aleš Jílek 4. ročník: Školní družina je zábavná a legrační, dýchá hravou atmosférou. Jsme už nejstarší děti ze školy.
Když jsem byl v první třídě, připadala mi úplně jiná. Je tam spousta nových hraček a děláme úplně jiné věci,
např. máme měsíční vozítka, stolní fotbal. Také chodíme ven a hrajeme třeba na schovávanou, dále chodíme na
fotbalové hřiště a hrajeme různé hry. Jedině mně ve družině nebaví, když nacvičujeme. Paní učitelka je zábavná
a legrační, vymýšlí samé zajímavé a zábavné hry.
Filip Doležal 4. ročník: V družině je sranda a nikdy se nenudíme a máme tam paní učitelku, která ví, co si pro nás
má připravit na každý den. Díky družině jsem se naučil víc vnímat věci kolem sebe. Od 1. třídy, když se někdo
zraní nebo se něco rozbije. Také hrajeme hry na schovávanou, fotbal a také stolní hry. I když nám paní učitelka
něco zakáže, dělá to proto, aby se nám něco třeba nestalo.
Poznámka: Příspěvky byly dobrovolné, napsaly je děti, které chtěly a které v daný den byly v družině.
Stanislava Vondrovicová, vychovatelka ŠD
Z činnosti TJ Sokol Korouhev
Oddíl stolního tenisu
Oddíl si udržuje kolem patnácti až dvaceti členů, kteří se účastní okresních soutěží. Družstvo Korouhev A hraje
okresní přebor, družstvo B hraje okresní soutěž. Členové oddílu uspořádali Korouhevský pohár pro hráče
okresních, krajských a divizních soutěží. I letos oddíl pořádá 23. prosince pro současné i bývalé členy oddílu,
neregistrované hráče a hráčky a děti tradiční Vánoční turnaj spojený s Turnajem právníka Dvořáka.
Cvičení
Pravidelně probíhá i nadále cvičení žen. Bohužel z důvodu přestěhování cvičitelky skončilo cvičení ZUMBY.
Díky členství v Místní akční skupině Sdružení pro rozvoj Poličska TJ obdržela dotaci z fondů EU a Státního
zemědělského intervenčního fondu na nákup techniky pro cvičení (projektor, herní konzolu, cvičební programy,
počítač, reprobedny, DVD přehrávač a bezdrátový mikrofon). Věříme, že s pomocí tohoto zařízení bude moci
cvičení Zumby pokračovat a že obohatí i další oblasti činnosti TJ. S pomocí her se chceme také pokusit přilákat do
Sokolovny více občanů Korouhve - zvláště dětí. Zařízení bychom chtěli představit v nejbližší době.
Prostory sokolovny i nadále využívají žáci základní školy a družiny ke svým sportovním aktivitám.
Kultura
Proběhl 5. ročník turnaje ve hře "Člověče nezlob se". Letos zvítězila (podruhé) Lída Nedělová.
Z ostatních akcí připomeňme tradiční ples.
Ples v roce 2013 se bude konat 12. ledna a bude MAŠKARNÍ. Všichni jste srdečně zváni.
Poděkování sponzorům
Na činnost TJ opět významně přispěli Obecní úřad Korouhev a Mgr. Petr Hanyk. Na všech akcích pořádaných TJ
se i v tomto roce podílelo prací i financemi mnoho členů a příznivců. Všem sponzorům i členům a příznivcům
děkujeme.
Za výbor TJ Sokol Korouhev Petr Svoboda
5
Myslivecké sdružení Korouhev
Vážení spoluobčané a čtenáři tohoto Zpravodaje,
dovoluji si vás opět touto cestou oslovit a seznámit vás s činností našeho sdružení. V roce 2012 se členská
základna nezměnila a je to 16 členů. S tichou vzpomínkou však připomínáme, že nás navždy opustili dva bývalí
členové MS Korouhev a to p. František Kučera a p. Jan Chovaniok
Po oba roky jsme pořádali, nebo pomáhali při pořádání již tradičních akcích, kterými jsou:
jarní úklid okolí hlavních komunikací a potoka pod Korouhví
pomoc při pořádání dětského dne
srpnové kondiční střelby na střelnici v Sedlištích
pořádání posvícenské zábavy
a každý rok také setkání domácích i sousedních myslivců při naháňce v Korouhvi
Na provoz sdružení si snažíme v průběhu celého roku přivydělat brigádami pro obec i soukromé osoby a to
především vysazováním stromků a péčí o les. Samozřejmostí a hlavní naší činností je však celoroční péče o zvěř a
myslivecká zařízení. V dnešním příspěvku bych se chtěl zmínit o praktické nutnosti i zákonné povinnosti chovu
loveckých psů.
Legislativa ukládá podle zařazení a velikosti naší honitby držet:
2 psi s loveckou upotřebitelností pro dohledávku a přinášení zvěře drobné
2 psi s loveckou upotřebitelností pro dosled poraněné zvěře spárkaté
1 psa s loveckou upotřebitelností pro norování.
Členové našeho sdružení chovají v součastné době 9 psů s různými loveckými zkouškami, tedy upotřebitelností.
Jeden pes však může mít a většinou také má více různých pracovních zkoušek:
- pro dohledání a přinášení jsou to zkoušky: podzimní, všestranné, speciální vodní práce.
- pro dosled poraněné spárkaté zvěře jsou to zkoušky: lesní, všestranné, speciální barvářské.
- pro norování jsou to zkoušky: norování lišky.
V praxi to pro nás v našich podmínkách znamená u drobné zvěře především dohledávka a přinášení kachny
z rákosí, ale i hluboké vody. U poraněné zvěře spárkaté je to dosled zvěře srnčí a prasete divokého. U norování je
to vyhánění lišky z nory.
Při společném lovu se používají psi pro vyhánění kachen z rákosí a zajíce, lišky nebo prasete divokého
z houštin. Díky vytrvalosti a smyslu, který u člověka není zdaleka tak vyvinutý jako u psa, jimž je čich, se
vycvičený pes pro lov a myslivost stává nepostradatelným pomocníkem.
Na závěr bych touto cestou chtěl poděkovat za přízeň přátelům myslivosti a všem pak popřát hodně štěstí a
zdraví v roce 2013.
Za MS Korouhev Pavel Slavíček
Místní organizace Českého červeného kříže
Místní organizace Českého červeného kříže Korouhev se každý rok již tradičně zapojuje do akcí, které se
v průběhu roku konají v naší obci. Jsou to především akce pro děti například lednový Dětský karneval nebo
v červnu probíhající Dětský den s pohádkovou cestou. Posledního dubna jsme samostatně pořádali “Pálení
čarodějnic“. Začínali jsme lampiónovým průvodem od hasičské zbrojnice na dětské hřiště u kulturního domu, kde
probíhaly různé soutěže a opékání špekáčků.
Hlavní náplní práce naší organizace je charitativní činnost. Již několik let spolupracujeme s Diakonií
Broumov, pro kterou každý rok na podzim organizujeme sbírku ošacení, ložního prádla atd. Dle svých možností se
účastníme i akcí, které vyhlašuje republikový Český červený kříž a to jak sbírkami, tak i penězi.
Na závěr svého příspěvku chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám v naší činnosti rádi a ochotně
pomáhají.
Bohumila Hrnčířová, předsedkyně MO ČČK
Sbor dobrovolných hasičů Korouhev
Vážení spoluobčané,
jménem Sboru dobrovolných hasičů v Korouhvi si vás dovolím touto cestou informovat o činnosti našeho
sboru v tomto roce. Sbor má v současné době 53 členů a kroužek 10 dětí. V letošním roce byl náš sbor povolán
k jednomu zásahu a to 6. února k požáru rekreační chalupy v Borovnici. Poplach byl vyhlášen půl hodiny po
půlnoci a v 6:30h musel sbor v důsledku silného mrazu (zamrznutí čerpadla) ukončit svoji činnost a vrátit se na
základnu. 11. února byl pořádán v kulturním domě tradiční hasičský ples, který se k naší spokojenosti vydařil.
20. dubna se pak sbor účastnil okrskového námětového cvičení v Borové. Další činnost byla zaměřena na nácvik
disciplín na okrskovou soutěž požárních družstev, která proběhla dne 20. května v Kamenci. 3. června jsme se
6
zapojili jako spolupořadatelé oslav dětského dne. 14. července se delegace našeho sboru zúčastnila oslav 140.
výročí založení hasičského sboru v Bystrém. 1. září jsme pro mládež uspořádali soutěž v kuličkách a nohejbale.
Dále jsme pro školní mládež dne 11. září u školy předvedli ukázky techniky s besedou na téma požární
ochrana. V rámci školení a výcviku 5 členů sboru složilo 19. října v Sádku zkoušky odborné třídnosti. Pro zlepšení
akceschopnosti sboru vedle školení a výcviku přispělo i získání vysílaček z bývalého HZS Poličské strojírny, které
zajistí kvalitní komunikaci mezi našimi členy u zásahů.
Na závěr této informace se chci zmínit i o odpracovaných brigádnických hodinách, kterých bylo
odpracováno 620. V tomto výčtu nejsou však obsaženy hodiny strávené při nácviku, soutěžích a jiných činnostech
nesouvisejících s údržbou a úpravou okolí zbrojnice. Na den 8. prosince je svolána valná hromada, na které členové
zhodnotí svoji činnost.
Za SDH Korouhev Petr Poul
Letos na jaře byl založen kroužek pro mladé hasiče. Navštěvuje ho přibližně 8 dětí různého věku a probíhá každou
druhou neděli od 13:00 do 14:30h. V rámci kroužku děti získávají základní znalosti a dovednosti hasičů, které jsou
prokládány řadou různých her a soutěží.
vedoucí hasičského kroužku pro děti Tomáš Cacek
Římskokatolická farnost Korouhev
Předvánoční nákup
Jeden muž šel před Vánocemi na tržiště koupit svému dospívajícímu synovi zimní bundu. Našli vhodnou bundu u
jednoho stánku, ale synek nebyl spokojený, protože chtěl bundu značkovou. Asijský prodavač se ho zeptal: "Ceš
najk nebo adidas?" a vytáhl loga obou firem. A k úžasu toho člověka jim potom před očima vyrobil „značkovou“
bundu.
Před Vánocemi a o Vánocích nám je nabízeno mnoho. Diváky už od října informuje televize, s jakou nabídkou
vánočních pohádek přispěchá. Obchodní domy nás upozorňují, že je třeba koupit vánoční dárky včas, aby nastaly
ty pravé pohodové Vánoce. Poněkud skromněji se nám připomene Mikuláš, decentně budou nabídnuty adventní
koncerty a občas se připomene starý známý vánoční příběh o Bohu, který se stal člověkem. Něco se nabízí okázale,
něco se vnucuje a něco se nabízí spíše tiše.
Vánoce jsou opravdu časem bohaté nabídky a to i té nejbohatší. Křesťanství se svým vánočním příběhem o
narození Božího syna je nejdůležitější nabídkou a nejbohatší nabídkou pro člověka. Jde o nabídku Boží lásky, která
přišla na tento svět v osobě Božího Synáčka v jeslích. Jde o sdělení, které člověk tolik potřebuje.
Každý by měl z vánoční nabídky vybírat moudře, aby pod „originální značkou“ nekupoval nekvalitní zboží.
P. Antonín Brychta, administrátor farnosti Korouhev
Klub žen Korouhev
S koncem kalendářního roku přichází vždy hodnocení práce za uplynulé období. Děláme to tak i v Klubu žen.
První akcí, kterou pořádáme je každý rok Dětský karneval. Pro děti byla díky sponzorům i letos připravena
bohatá tombola. Protože karneval je pojat jako maškarní, vybíráme několik nejlepších masek, ale malou odměnu
dostane na závěr přehlídky každé dítě v masce. Během odpoledne si děti mohou zatančit při disko hudbě a
zasoutěžit o ceny ve stále nových soutěžích. Mohou si i zarecitovat nebo zazpívat do mikrofonu a zkusit tak třeba
poprvé veřejně vystoupit. Díky Markétě Kučerové, která pravidelně Dětský karneval moderuje a vymýšlí soutěže,
věřím, že i letos se všem líbil.
Další tradiční akcí, které se zúčastňujeme je Dětský den. Letos byl opět pořádán společně s Pohádkovou
cestou. Při tomto zábavném odpoledni pro děti jsme jedním z 5 pořadatelů a o náklady se rozdělíme.
Pouťová zábava je již po několik let pravidelnou akcí, kterou Klub žen zajišťuje i s nedělním prodejem.
Nebráníme se ani novým aktivitám.
3. listopadu se konala v Korouhvi asi historicky první zábava s cimbálovou muzikou a ochutnávkou vína.
Klub mladých maminek se společně s Klubem žen ujal pořadatelské služby. Výtěžek z této akce bude použit na
uspořádání Dětského karnevalu v lednu příštího roku.
Doposud uvádím jen aktivity, které pořádáme pro někoho jiného. Na začátku března jsme se i letos sešly na
členské schůzi. Byla dobrá večeře, káva i nějaké to vínko. Je zapotřebí se sejít a jen tak spolu pobesedovat.
Závěrem ještě musím připomenout jednu akci pořádanou téměř na konci roku a to je Štěpánská zábava.
Koná se 25. prosince a jste všichni srdečně zváni.
Marie Petrásová
Klub seniorů
Klub seniorů se schází každý měsíc vždy druhé úterý v kulturním domě. Můžeme říci, že pravidlem jsou návštěvy
seniorů z Poličky. Skupina Poupata nám v lednu předvedla svůj silvestrovský program. V červnu bylo naplánováno
zpívání s harmonikou u ohýnku, ale počasí nám nepřálo. Odpolední program nám zpestřily děti ze školní družiny
7
s krátkým divadélkem a taneční kroužek Markéty Kučerové. Na zpívání také došlo – ne pod lípou, ale v kulturním
domě. Většinu našich schůzek trávíme při kávě a skleničce vína. Jde nám hlavně o to sejít se a popovídat si.
Doufám, že se budeme scházet i nadále. Případné další zájemce z řad seniorů rádi mezi nás přivítáme.
Marie Petrásová
Komise pro kulturní a občanské záležitosti
Dny se krátí, noci se prodluží, Vánoce a s nimi konec roku 2012 jsou za
dveřmi a to je ten správný čas se opět poohlédnout a zavzpomínat na
všechny akce, které u nás v obci byly v tomto roce pořádány. S potěšením
můžeme konstatovat, že kulturní život v Korouhvi v roce 2012 byl bohatý
a úspěšný. I v letošním roce se objevily různé nové a zajímavé akce, které
byly velmi zdařilé.
Těšíme se, že i v příštím roce se k již tradičním akcím přidají
nějací „nováčci“. Chtěli bychom Vás tímto vyzvat a povzbudit, pokud
máte nějaký zajímavý nápad na akci, která Vám v Korouhvi chybí, nebo
na vylepšení jakékoli již plánované akce, přijďte se o tyto nápady a
návrhy s námi podělit. Budeme rádi.
Je potřeba vyzdvihnout i skutečnost, že různé akce, které jsou v Korouhvi organizovány, si nenechají ujít ani lidé
z blízkého či vzdáleného okolí. Jen namátkou: Dětského dne s pohádkovou cestou se zúčastnilo asi 100 dětí, na
Setkání harmonikářů bylo zhruba 150 posluchačů a letošní Adventní výstavu si prohlédlo 850 návštěvníků.
Veliké poděkování patří tedy vám všem, kteří různé akce a aktivity v naší obci organizujete, pořádáte nebo „jen“
různými způsoby s jejich pořádáním pomáháte. Moc si Vaší obětavé a ne úplně lehké práce vážíme a přejeme Vám
výdrž, elán a dostatek sil a nápadů i v roce 2013.
Také chceme poděkovat i vám, našim spoluobčanům, kteří se různých korouhevských akcí a aktivit zúčastňujete.
Děkujeme.
Přehled kulturních akcí, které se v Korouhvi chystají v období prosinec 2012 – prosinec 2013, najdete na
přiloženém letáku uvnitř Zpravodaje.
za Kulturní komisi obce Korouhev Veronika Jílková
Ještě několik čísel o obci (stav k 1. 12. 2012):
Korouhev měla k 1.12. 2012 791 trvale hlášených obyvatel.
V roce 2012 zemřelo 8 obyvatel obce, na které vzpomínáme.
Od listopadu 2011 do konce listopadu 2012 se v naší obci narodilo 18 dětí, které jsme přivítali mezi námi. Přejeme
těmto novým občánkům a jejich rodičům, aby se jim naše obec stala krásným domovem a aby zde prožívali hezké
a nezapomenutelné okamžiky svého života.
Děti narozené v období listopad 2011 až listopad 2012:
Juklová Vanesa
Miško Izabela
Hlouš Bohumil
Zánová Sára
Poutníková Amálie
Mach Ondřej
Kopecký Karel
Jarušinská Klaudie
Jarušinská Sofie
Jíňová Eliška
Machová Jana
Garabík Petr
Tesárek Ondřej
Trnka Matyáš
Bobek Jan
Říhová Nikola
Soukal Zdeněk
Sion Vítek
Klidné vánoce, zdraví a pohodu v roce 2013
přeje
Obecní úřad Korouhev
Ladislav Filipi, starosta
Petr Vondrovic, místostarosta
Ludmila Uhliariková, účetní
Zdeňka Soukalová, účetní
zastupitelstvo obce Korouhev
Vydala © obec Korouhev, 12/2012
Připravili: Petr Vondrovic, Veronika Jílková
8
KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE KOROUHEV
prosinec 2012 – prosinec 2013
Prosinec 2012
7. 12. Korouhev čte dětem, v 17:00 v obřadní síni v kulturním domě
8. 12. Setkání se sv. Mikulášem, v 16:00 v kostele sv. Petra a Pavla
9. 12. Besídka MŠ a ZŠ Korouhev, v 15:30 v kulturním doměP
Rozsvícení vánočního stromu, v 16:30 u kulturního domu
14. 12. Korouhev čte dětem, v 17:00 na základní škole
21. 12. Korouhev čte dětem, v 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla
22. 12. Vánoční posezení s dechovkou, v 17:00 v kulturním domě
23. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise, celý den v sokolovně Na Rychtě
24. 12. Mše svatá ve 22:00 v kostele sv. Petra a Pavla
25. 12. Mše svatá v 10:45 v kostele sv. Petra a Pavla
Štěpánská zábava, od 20:00 v kulturním domě, hraje Qwalt
29.12. Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla, v 15:00, vystoupí Poličský chrámový sbor
Leden 2013
5. 1. Tříkrálová sbírka
12. 1. Sokolský maškarní ples, od 20:00 v sokolovně Na Rychtě, hraje Rytmik Jedlová
26. 1. Dětský karneval, od 14:00 v kulturním domě, živá hudba
Únor 2013
2. 2. Hasičský ples, od 20:00 v kulturním domě, hraje Qwalt
9. 2. Masopustní veselice se zabijačkovými hody
Březen 2013
Divadlo Vír
29. 3. Netradiční křížová cesta
Divadelní vystoupení korouhevských ochotníků
Duben 2013
Turnaj ve stolním tenise
30. 4. Čarodějnice u kulturáku, lampionový průvod, opékání buřtů
Květen 2013
Besídka ZŠ a MŠ ke Dni matek
24. 5. Noc kostelů
Červen 2013
2. 6. Dětský den s pohádkovou cestou
Koncert mladých muzikantů
28. 6. Pouťová zábava
Divadelní vystoupení korouhevských ochotníků
Září 2013
Drakiáda
Kuličky a nohejbal
Prosinec 2013
Mikuláš v kostele
25. 12. Štěpánská zábava
Říjen 2013
12. 10. Setkání harmonikářů
19. 10. Posvícenská zábava
Listopad 2013
Uspávání broučků
Vystoupení cimbálové muziky
Adventní výstava
Besídka ZŠ a MŠ
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Rozsvícení vánočního stromu
Aktuální informace o chystaných akcích, aktivitách a přesných termínech najdete na vývěskách obce a na
webových stránkách obce www.obeckorouhev.cz.
Kulturní komise obce Korouhev
9
Download

Zpravodaj obce 2012