PROFIL SPOLEČNOSTI
2011
Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
společnost
ENEN
ISO
9001:2009,
ČSN
ENEN
ISOISO
14001:2005,
OHSAS
18001:2008
a SA
společnostse
sezavedeným
zavedenýmsystémem
systémemjakosti
jakostidle:
dle:ČSN
ČSN
ISO
9001:2001,
CSN
14001:2005,
OHSAS
18001:2008
a 8000:2008
SA 8000
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
cílem naší prezentace je poskytnout Vám,
našim potenciálním klientům, přesvědčivé
informace o schopnostech managementu
a pracovníků naší společnosti.
V úvodu je třeba zdůraznit, že naše společnost
má za sebou již 20 let dynamického rozvoje
v mimořádně silném konkurenčním prostředí
nejen v České republice, ale také na evropském
trhu. Naše nové technologické postupy
a kalkulace jsou často předmětem řady
náročných expertíz a oponentury nejen ze
strany zadavatele, ale často i odborné komise.
Za dobu našeho působení na stavebním
trhu prošlo dané odvětví velkým rozvojem.
Na veškeré legislativní změny a novinky
reagujeme pružně díky našim odborným
pracovníkům.
Těší nás, že jsme prošli tímto dlouholetým
vývojem úspěšně a jsme odbornou a laickou
veřejností vnímáni jako spolehlivý a zkušený
partner.
Věříme, že naším trpělivým a promyšleným
přístupem k práci si pozici dobrého
a vyhledávaného partnera obhájíme také
v budoucnu.
Jaroslav Oršuliak
2
Organizační struktura společnosti
VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Historie společnosti
Představenstvo společnosti
Jaroslav Oršuliak, předseda představenstva
DOZORČÍ RADA
Ing. Radek Jára, předseda dozorčí rady
Petr Kalkuš, místopředseda představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, s.r.o. byla založena 1.12.1997 a vyvíjet podnikatelskou činnost začala
od ledna 1998.
S účinností ke dni 1.3.2007 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
zapsána změna právní formy společnosti Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, s.r.o. na akciovou společnost
s novou obchodní firmou znějící Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Změnou právní formy dosavadní
firma nezaniká, dochází pouze ke změně jejích vnitřních právních poměrů
, společnost má zachováno
původní sídlo, IČO, DIČ. Z pohledu obchodních, právních i pracovněprávních vztahů nedochází v důsledku
změny právní formy naší společnosti k žádné změně.
Václav Oršuliak, člen dozorčí rady
Ing.Dagmar Mlejnková, člen představenstva
Nataliya Oršuliaková, člen dozorčí rady
Úsek generálního ředitele
Jaroslav Oršuliak
SEKRETARIÁT
Úsek výkonného ředitele
Petr Kalkuš
identifikační údaje společnosti
Identifikační údaje
Obchodní název:
Právní forma:
Sídlo firmy:
IČ:
DIČ:
Kontaktní údaje
Telefon ústředna:
Fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
webové stránky:
ID datové schránky:
Úsek finančního ředitele
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
akciová společnost
Okounov 65, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51
25028316
CZ25028316
Ing.Dagmar Mlejnková
Finanční účtárna
Mzdová účtárna
Úsek technického ředitele
Materiálová účtárna
Ing.Radek Jára
+420 474 316 471
+420 474 316 481
Komerční banka, pobočka Chomutov
211 989 02 57 / 0100
[email protected]
www.orsuliak.cz
d6wvb3x
Odbor technické přípravy staveb
Odbor metrologie
Odbor řízení jakosti a životního prostředí
Odbor kontroly řízení projektů
Úsek výrobní
Odpovědný stavbyvedoucí
(vedoucí projektu)
Odbor výroby
Finanční a ekonomická situace
Odbor dopravy a mechanizace
Odpovědný stavbyvedoucí
(vedoucí projektu)
PROJEKT
PROJEKT
Odbor bezpečnosti práce a požární ochrany
Provedenými transformačními kroky navazuje Stavební společnost na výsledky dosahované Stavební
firmou Jaroslav Oršuliak. Ukončenou transformací společnosti jsou vytvořeny základní předpoklady pro
dosahování vyrovnané finanční bilance a kladných ekonomických výsledků. Přehled finančních objemů
provedených prací za uplynulé roky je patrný z následující tabulky:
Odbor MTZ
Odbor dílenské výroby
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Rok
roční obrat v tis. Kč
celkem roční obrat v tis. Kč
ze stavební činnosti
2007
281.912
270.919
2008
317.310
312.821
2009
343.291
329.080
4
ČIN
NO
ST
Í
PR
OF
IL
ZEMNÍ PRÁCE A REKULTIVACE
•Technická a biologická rekultivace
•Rekultivace skládek a výstavba
skládek komunálních odpadů
•Skrývky orničních a podorničních
vrstev, přeprava a uložení zemin
•HTÚ pro objekty pro průmyslovou
a občanskou výstavbu
•Sanace skluzů a výstavba opěrných
žeber
6
Vodohospodářské stavby
•
•
Revitalizace vodních toků a nádrží
Realizace odvodňovacích systémů
8
Inženýrské sítě
Realizace
- vodovodních a kanalizačních řádů
- oprav a přeložek inženýrských sítí
- přečerpávacích stanic a odpadních vod
10
Občanská výstavba
a průmyslové stavby
• Výstavba rodinných domů na klíč
• Výstavba výrobních hal
12
• Výstavba obslužných komunikací a parkovacích ploch
• Hospodárnice, lesní cesty
14
AUTODOPRAVA
• Distribuce pohonných hmot
• Nadměrná přeprava
• Vnitrostátní nákladní doprava
CERTIFIKACE
Jsme držiteli uvedených certifikátů a osvědčení:
•
•
•
•
systém managementu jakosti (QMS) ČSN EN ISO 9001 : 2009
systém environmentálního managementu (EMS) ČSN EN ISO 14001 : 2005
systém bezpečnosti a ochrany (BOZP) ČSN OHSAS 18001 : 2008
systém managementu společenské odpovědnosti SA 8000 : 2008
CERTIFIKÁTY
Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 25028316
DIČ: CZ25028316
Tel.:+420 474 316 471
Fax:+420 474 316 481
E-mail: [email protected]
www.orsuliak.cz
Download

Reference společnosti PDF dokument (česky)