QAA*
*Platí pro celou verzi smlouvy v CZ – při jakýchkoliv nesrovnalostech (vzniklých překladem z originálu
EN (angličtina) platí vždy jen EN (originální) verze!
*POZOR!
CZ verze slouží jen jako neformální překlad – vždy platí EN verze – a podepisuje se
výhradně EN verze!
Smlouva o jakosti,
zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního prostředí a
společenské odpovědnosti
(Smlouva o zajištění jakosti)
(k 01/2011)
mezi
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Německo
rovněž jménem dceřiných společností, ve kterých má BOSCH přímo nebo nepřímo většinový podíl,
s výjimkou dceřiných společností se sídlem v oblasti NAFTA
- dále jen „BOSCH“ -
a
>DODAVATEL<
[Adresa]
Rovněž jménem dceřiných společností, ve kterých má DODAVATEL přímo nebo nepřímo většinový podíl,
>Seznam (jako Příloha) nebo Adresy těchto společností <
- dále jen „DODAVATEL“ -
Page 1 of 8
Obsah:
Preambule
1 Systémy řízení u dodavatele ................................................................................................................. 3
2 Systémy řízení u subdodavatelů........................................................................................................... 3
3 Audit u DODAVATELE nebo subdodavatele ...................................................................................... 4
4 Informace a dokumentace ..................................................................................................................... 4
5 Závazky týkající se historie výrobku..................................................................................................... 5
6
7
8
9
5.1
Vývoj, plánování, vydání .............................................................................................................. 5
5.2
Výroba, označování výrobků, sledovatelnost ........................................................................... 6
5.3
Dodání, kontrola při přijetí zboží ................................................................................................. 6
5.4
Reklamace, řešení problémů, zpráva 8D .................................................................................. 6
5.5
Proces neustálého zlepšování (CIP) ......................................................................................... 7
5.6 Rekvalifikační kontrola, procesní schopnosti............................................................................ 7
Cíle v oblasti jakosti ................................................................................................................................ 7
Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost při práci a společenská odpovědnost........... 8
Doba trvání smlouvy, ukončení............................................................................................................. 8
Závěrečná ustanovení ............................................................................................................................ 8
Page 2 of 8
Preambule
Tato Smlouva tvoří součást dodavatelské smlouvy se společností BOSCH a je závaznou pro obchodní vztahy mezi DODAVATELEM a společnostmi skupiny Bosch Group (všechny společnosti,
ve kterých má společnost BOSCH přímo nebo nepřímo většinový podíl, s výjimkou společností se
sídlem v oblasti NAFTA). Tato Smlouva nahrazuje Směrnici Bosch o zajištění jakosti (Bosch Quality Assurance Guideline) pro dodavatele dříve odsouhlasenou mezi společností Robert Bosch GmbH a DODAVATELEM (QSL 06/2004: povinné smlouvy) a v případě rozporu má přednost před
jakýmikoli jednotlivými smlouvami o zajištění jakosti.
Předmětem Smlouvy jsou veškeré výrobky nebo služby dodávané DODAVATELEM.
1
Systémy řízení u dodavatele
DODAVATEL se zavazuje, že jako minimum bude udržovat ověřený systém řízení, který splňuje
požadavky ISO 9001.
V případě, že DODAVATEL dodává výrobky, které se mají začlenit do automobilových výrobků
společnosti BOSCH, je dále povinen udržovat ověřený systém řízení v souladu s ISO/TS 16949.
V případě, že dodavatel neudržuje ověřený systém řízení v souladu s ISO/TS 16949, je povinen
svůj systém v tomto ohledu dále rozvíjet. V případě, že DODAVATEL nemůže získat osvědčení
ISO/TS 16949 s ohledem na povahu své činnosti (např. fabless společnosti; společnosti, které
pouze obchodují), je povinen udržovat ověřený systém řízení v souladu s ISO 9001.
Dále je také nutné prokázat dodržování požadavků specifických pro daný sektor a oblast materiálů.
V případech, kdy je DODAVATEL rovněž výrobcem, je povinen zavést/dále rozvíjet systém ekologického řízení (EMS) v souladu s ISO 14001 nebo srovnatelný systém ekologického řízení.
Jako objektivní důkaz odpovídajících systémů řízení je dodavatel povinen společnosti BOSCH zaslat bez vyzvání kopie příslušných osvědčení, která jsou k dispozici.
V případě, že by opětovné vydání některého osvědčení bylo zpožděno, je DODAVATEL povinen
společnost BOSCH uvědomit před tím, než skončí platnost stávajícího osvědčení, a to se sdělením
datum opětovného osvědčení. DODAVATEL je poté povinen společnosti BOSCH bez vyzvání zaslat potvrzení od ověřujícího orgánu o úspěšném opětovném ověření.
V případě, že platná osvědčení nebo závazné časové plány pro získání odpovídajících osvědčení
nebyly předloženy, má společnost BOSCH po marném upozornění právo na mimořádné ukončení
stávajících dodavatelských smluv s okamžitou účinností. V případě takového ukončení nemá DODAVATEL jakékoli právo na jakoukoli náhradu od společnosti BOSCH.
DODAVATEL je povinen společnost BOSCH neprodleně uvědomit v případě zrušení svých osvědčení.
2
Systémy řízení u subdodavatelů
S cílem preventivního zajištění jakosti (vyhýbání se chybám, neustálé zlepšování) v rámci celého
dodavatelského řetězce je DODAVATEL povinen zajistit, aby jeho subdodavatelé měli zavedený a
udržovali systém jakosti v souladu s ISO 9001.
V případě, že DODAVATEL dodává výrobky, které se mají začlenit do automobilových výrobků
společnosti BOSCH, je povinen od svých subdodavatelů vyžadovat, aby minimálně udržovali ověřený systém řízení splňující požadavky ISO 9001, a dále také aby svůj systém rozvíjeli tak, aby
splňoval požadavky ISO/TS 16949.
Page 3 of 8
Dodržování požadavků specifických pro daný sektor a oblast materiálů ze strany DODAVATELE
musí být rovněž prokázáno.
Společnost BOSCH může požadovat, aby DODAVATEL prokázal, že se přesvědčil o účinnosti
systémů řízení svých subdodavatelů. DODAVATEL odpovídá za chyby svých subdodavatelů do
stejné míry, jako kdyby šlo o jeho vlastní chyby.
3
Audit u DODAVATELE nebo subdodavatele
V případech, kdy DODAVATEL udržuje systémy řízení, které jsou v souladu s nejnovějšími technologickým vývojem, a je tedy schopen analýzy problémů provádět samostatně, uznává společnost
BOSCH nezbytná opatření k zajištění jakosti a dokonce i audity. Nicméně, společnost BOSCH si
vyhrazuje právo provádět audity DODAVATELE a subdodavatelů sama.
Audity se vždy provádějí po předchozím upozornění a konzultaci. V případě potřeby je DODAVATEL POVINEN VYHOVĚT požadavkům na audit s oznámením s krátkým předstihem.
DODAVATEL je povinen společnosti BOSCH a v případě potřeby i jejím zákazníkům udělit přístup
k veškerým prostorám závodů, zkušebním oddělením, skladům a přilehlým prostorám, jakož i přístup k veškerým dokumentům souvisejícím s jakostí. Je nutné přijmout nezbytná a přiměřená
omezení na straně DODAVATELE k ochraně obchodních tajemství.
Společnost BOSCH je povinna DODAVATELE informovat o výsledku těchto auditů. V případě, že
společnost BOSCH je toho názoru, že jsou zapotřebí opatření, je DODAVATEL povinen neprodleně vypracovat plán jednání, včasným způsobem a na vlastní náklady ho realizovat a společnost
BOSCH uvědomit o tom, že tak učinil.
V případě, že vzniknou problémy s jakostí způsobené subdodavatelem, je DODAVATEL v případě
potřeby povinen získat pro společnost BOSCH a v případě potřeby i pro její zákazníky příležitost
k provedení auditu daného subdodavatele.
V případě, že DODAVATEL nebo jeho subdodavatel má dostatečné důvody pro námitku proti tomu, aby se společnost BOSCH nebo její zákazníci auditu zúčastnili, je společnost BOSCH připravena nechat audit provést na náklady DODAVATELE neutrálním subjektem, který bude zastupovat
zájmy společnosti BOSCH a/nebo jejích zákazníků.
4
Informace a dokumentace
V případě, že vyjde najevo, že dohody, například o prvcích souvisejících s jakostí, časových plánech, dodávaných množstvích nebo požadavcích na obaly nelze splnit, je DODAVATEL povinen
společnost BOSCH okamžitě informovat. DODAVATEL je rovněž povinen společnost BOSCH
okamžitě informovat o jakýchkoli odchylkách zjištěných po dodání. DODAVATEL je povinen sdělit
veškeré požadované údaje a skutečnosti v zájmu urychleného vyřešení.
DODAVATEL je povinen získat písemný souhlas společnosti BOSCH před
-
změnou výrobku nebo obalu
-
provedením jakýchkoli změn výrobních metod, zařízení, postupů a materiálů
(a to i u subdodavatelů)
-
změnou subdodavatelů
-
provedením jakýchkoli změn zkušebních metod/zařízení
-
přemístěním nebo vytvořením výrobních pracovišť
-
přemístěním nebo vytvořením výrobních zařízení na stejném pracovišti
a poskytnout dokumentaci o jakosti, která je v tomto ohledu dohodnutá.
Page 4 of 8
V případě, že DODAVATEL výše uvedené změny zavede bez souhlasu společnosti BOSCH, má
společnost BOSCH právo na mimořádné ukončení stávajících dodavatelských smluv s okamžitou
účinností. V případě takového ukončení nemá DODAVATEL jakékoli právo na jakoukoli náhradu
od společnosti BOSCH.
První tři dodávky po SOP a po výše uvedených změnových opatřeních musejí být označeny v přepravní dokumentech/dodacích listech pro každou dodací adresu.
DODAVATEL je povinen dokumentovat veškeré změny výrobku i procesního řetězce v historii výroku a je povinen to na požádání předložit společnosti BOSCH.
Doba trvání archivace, počínaje poslední dodávkou ze sériové výroby, veškerých dokumentů a
záznamů souvisejících se zakázkami a výrobky činí minimálně 15 let.
Dokumenty a záznamy se musejí archivovat a nakládat se s nimi musí takovým způsobem, aby
nebyly přístupné třetím subjektům.
V případě, že DODAVATEL je automobilovým výrobcem označen zvláštním statusem (např. Kontrolované dodání úroveň 2 - Controlled Shipping Level 2), musí společnost BOSCH okamžitě informovat.
5
5.1
Závazky týkající se historie výrobku
Vývoj, plánování, vydání
V případě, že objednávka zadaná u DODAVATELE zahrnuje úkoly v oblasti vývoje, je smluvní
strana povinna požadavky uvést písemně, např. v podobě specifikace požadavků. DODAVATEL
se zavazuje, že řízení projektu bude realizovat ve fázi plánování výrobků, postupů i ostatních úkolů
napříč divize. Dokumentace musí být v podobě plánů řízení jakosti a/nebo plánů řízení projektu.
V průběhu posuzování zakázky je DODAVATEL povinen ověřit z hlediska proveditelnosti veškerou
technickou dokumentaci, jako jsou například specifikace, výkresy, seznamy dílů, údaje CAD, požadavky na obaly a normy (např. Bosch Norm N2580), a to ihned po jejich obdržení. DODAVATEL
je povinen společnost BOSCH neprodleně informovat o jakýchkoli vadách, rizicích a možnostech
zlepšení, které při tom zjistil.
V průběhu vývojové fáze je DODAVATEL povinen uplatňovat vhodné metody preventivního plánování jakosti, např. analýzy proveditelnosti, studie spolehlivosti, analýzy rizika a FMEA.
Provádění FMEA je povinné v automobilovém sektoru a v neautomobilovém sektoru vhodné, přičemž postup vychází např. z VDA Volume 4, AIAG (Automotive Core Tools of AIAG – FMEA Handbook).
DODAVATEL je povinen brát v úvahu zkušenosti z předchozích/podobných projektů (postupy, procesní údaje, studie proveditelnosti atd.).
DODAVATEL je povinen se společností BOSCH dohodnout a dokumentovat výrobní a zkušební
podmínky pro prototypy a před-produkční díly. Před-produkční díly musejí být vyráběny za podmínek blízkých těm, které existují při sériové výrobě.
DODAVATEL je povinen provádět plánování postupů (pracovní plány, zkušební plány, provozní
zásoby, nástroje, stroje, atd.) pro veškeré prvky. Pro funkční prvky a prvky kritické pro postupy je
DODAVATEL povinen ověřit vhodnost výrobního zařízení na základě statistických kritérií a výsledky je povinen dokumentovat.
Odběr vzorků se musí provádět v souladu s požadavky společnosti BOSCH na odběr vzorků a
musí se dokumentovat způsobem, který lze podrobit auditu.
Page 5 of 8
V případě, že DODAVATEL zjistí, že závazky nelze splnit, musí o tom okamžitě informovat nákupní oddělení společnosti BOSCH. V případě, že existují odchylky od specifikací, učiní společnost
BOSCH rozhodnutí o dalším postupu.
Dodávka série může být započata teprve tehdy, co byl získán souhlas od společnosti BOSCH.
Tento souhlas dodavatele nezprošťuje jeho odpovědnosti za vady.
Společnosti BOSCH musí být na požádání udělen přístup k veškerým dokumentům v tomto bodě
5.1.
5.2
Výroba, označování výrobků, sledovatelnost
V případě narušení postupu a odchylek od jakosti je DODAVATEL povinen provést analýzu příčin,
zavést nápravná opatření, ověřit jejich účinnost a tento postup zdokumentovat.
V případě, že DODAVATEL není schopen jakékoli výrobky dodat v souladu se specifikacemi, musí
před dodáním získat souhlas k odchylce od společnosti BOSCH.
DODAVATEL je povinen výrobky, díly a obaly označovat v souladu s dohodami se společností
BOSCH. Je povinen zajistit, aby označení zabalených výrobků bylo čitelné i při přepravě a skladování.
DODAVATEL se zavazuje, že bude dodržovat zásadu FIFO a zajišťovat sledovatelnost výrobků,
které dodává. V případě zjištění vady je nutné zaručit zajištění vadných dílů/výrobků/sérií a výrobních údajů, a to ve lhůtě jednoho pracovního dne.
Výrobní, měřicí a kontrolní zařízení dodané společností BOSCH, zejména zařízení a prostředky
související se získáním dodávek, musejí být označené jako majetek společnosti Bosch. DODAVATEL odpovídá za bezvadný stav a řádné fungování a je povinen zajistit údržbu a opravy.
5.3
Dodání, kontrola při přijetí zboží
DODAVATEL je povinen výrobky dodat vhodným způsobem přepravy v souladu se specifikacemi
společnosti Bosch pro dodání a obaly, a to tak, aby nedošlo ke škodám a narušení jakosti (např.
znečištění, koroze, chemické reakce).
Kontrola zboží při přijetí ve společnosti BOSCH je omezena pouze na přepravní škody, které lze
zjistit zevně, a na určení, zda množství a totožnost objednaných výrobků odpovídají přepravním
dokladům. Jakékoli zjištěné vady se okamžitě oznámí.
Vady, které nejsou tímto způsobem zjištěny, se DODAVATELI oznámí neprodleně, jakmile jsou
podle okolností zjištěny při obvyklém průběhu činnosti. Při tom platí, že se DODAVATEL vzdává
práva vznášet v tomto ohledu námitky toho, že je oznámení vad opožděné.
DODAVATEL je povinen svůj systém jakosti i svá opatření pro zajištění jakosti přizpůsobit tomuto
omezenému režimu kontroly při přijetí zboží.
5.4
Reklamace, řešení problémů, zpráva 8D
V případě, že společnost BOSCH DODAVATELE uvědomí o vadách, je DODAVATEL povinen
neprodleně provést analýzu chyb, pro kterou společnost BOSCH v případě potřeby poskytne do té
míry, pokud to bude možné, podporu.
DODAVATEL je povinen výrobky, které jsou předmětem reklamace, vzít v dohodnutém rozsahu
zpět.
Reklamace se musejí vyřizovat vždy v souladu s metodou 8D. Zde je nutné dodržovat pravidla 1-214-60 i ostatní dohody se společností BOSCH dotýkající se lhůt pro vyřizování. Na žádost společnosti BOSCH je DODAVATEL povinen předložit důkazy o provedení analýzy příčin metodou 5Why a Ishikawa, jakož i dále také provést analýzu postupů nebo audit postupů.
Page 6 of 8
V automobilovém sektoru vždy a v neautomobilovém sektoru nejlépe rovněž je DODAVATEL povinen veškeré zprávy 8D zpracovávat s využitím dodavatelského portálu od SupplyOn.
Použití nákupních zdrojů určených společností BOSCH nebo dohodnutých v rámci zakázky se
společností BOSCH DODAVATELE nezprošťuje odpovědnosti za to, aby zajistil jakost nakupovaných výrobků. Reklamace je DODAVATEL povinen neprodleně uplatnit přímo u subdodavatele. Na
požádání je DODAVATEL povinen společnost BOSCH uvědomit o příslušném aktuálním stavu
řešení reklamace.
5.5
Proces neustálého zlepšování (CIP)
DODAVATEL se zavazuje, že bude udržovat Proces neustálého zlepšování, a že do něho zahrne
veškeré příslušné spřízněné subjekty. Informace týkající se jakosti musejí být ve vizuální podobě a
je nutné zavést krátké kontrolní okruhy.
5.6
Rekvalifikační kontrola, procesní schopnosti
Není-li stanoveno něco jiného, platí, že výrobky dodané společnosti BOSCH musejí každoročně
projít rekvalifikační kontrolou, při které se veškeré rozměry, funkční prvky a materiál zkoumají za
účelem ověření, zda splňují příslušné požadavky.
V rámci svých výrobních postupů se DODAVATEL zavazuje zajišťovat neustálou procesní schopnost prostřednictvím uplatňování statistické procesní kontroly (SPC). V tomto ohledu se doporučuje použití QS-Stat pro shromažďování údajů a monitorování. V případě, že není k dispozici QSStat, je DODAVATEL povinen společnosti BOSCH na požádání poskytnout statistické údaje ve
formátu AQDEF.
V obou případech musí být společnosti BOSCH na požádání udělen přístup k výsledkům.
6
Cíle v oblasti jakosti
Stejně jako je tomu u společnosti BOSCH vůči jejím zákazníkům, je i DODAVATEL povinen se řídit
závazkem cíle nulových vad ve vztahu ke společnosti BOSCH a je povinen ho sdělit jak interně,
tak i vůči svým subdodavatelům.
V takovém rozsahu, v jakém není zajištěno dodání bez vad, je DODAVATEL povinen se se společností BOSCH dohodnout na mezitímních cílech (dočasné horní limity pro míru chyb). DODAVATEL je povinen zavést opatření pro neustálé zlepšování a dosažení cíle nulových vad.
Mezitímní cíle, vymezené jako horní limity, mohou být specifikovány prostřednictvím dohody o
ppm-/PLKZ.
Skutečnost, že se dodavatel drží pod hranicí dohodnutých horních limitů, dodavatele nezprošťuje
jeho povinnosti vyřídit veškeré reklamace, ani odpovědnosti za veškeré vadné dodávky. V případě,
že jsou dohodnuté horní limity překročeny, je dodavatel povinen urychleně zavést účinná opatření
ke zlepšení, a to na své vlastní náklady, a společnost BOSCH pravidelně informovat o postupu
daných opatření.
Odpovědnost DODAVATELE za veškeré vadné dodávky není dohodnutými horními limity dotčena.
Jednání o jakosti na témata, jako je například preventivní zajištění jakosti, hodnocení vyměněných
údajů souvisejících s jakostí, jednání o chybách, jednání o aktuálních otázkách atd., se uskuteční
na požádání některé smluvní strany. V případě, že je některá záležitost předložena k jednání, je
DODAVATEL povinen se zúčastnit jednání na úrovni vedení.
Page 7 of 8
7
Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost při práci a společenská odpovědnost
DODAVATEL se zavazuje, že bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se
ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci a že bude na minimální úrovni udržovat dopady na lidi a životní prostředí, a to prostřednictvím vhodného řízení ochrany životního prostředí a opatření společnosti na ochranu životního prostředí. U každé dodávky je nutné dodržovat
normu společnosti BOSCH N2580 „Prohibition and Declaration of Substances“ (Zákaz a deklarování látek), přičemž je nutné dodržovat i její dodatky vztahující se na danou divizi.
V souladu s nákupními podmínkami společnosti BOSCH je DODAVATEL povinen dodržovat zásady iniciativy OSN „UN Global Compact Initiative“.
8
Doba trvání smlouvy, ukončení
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Lze ji ukončit podáním písemného oznámení
s výpovědí s výpovědní lhůtou v délce šesti měsíců, která uplyne ke konci roku. Toto se nedotkne
jakýchkoli smluv uzavřených na základě této smlouvy o zajištění jakosti, tj. ustanovení smlouvy o
zajištění jakosti se budou na tyto smlouvy i nadále vztahovat až do uplynutí jejich platnosti.
Toto se nedotkne práva Smlouvu ukončit z podstatných důvodů.
V případě, že DODAVATEL poruší podstatná ustanovení této Smlouvy, má společnost BOSCH po
marném upozornění právo na mimořádné ukončení stávajících dodavatelských smluv s okamžitou
účinností. V případě takového ukončení nemá DODAVATEL jakékoli právo na jakoukoli náhradu
od společnosti BOSCH.
9
Závěrečná ustanovení
Změny nebo doplnění této Smlouvy, včetně tohoto článku 9, musejí být v písemné podobě.
V případě, že by kterákoli z ustanovení této Smlouvy byla částečně nebo zcela neplatnými, nedotkne se to platnosti ostatních ustanovení; v takovém případě se partneři dohodnou na platném
ustanovení, které se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu ustanovení neplatného. Totéž platí
pro jakékoli vynechávky.
Tato Smlouva se řídí německým právem s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého i
Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V případě, že všechny strany sporu
mají své sídlo v Německu, platí, že výhradním místem jurisdikce pro jakýkoli smluvní spor je Stuttgart. Pro řízení před okresními soudy je v tomto případě odpovědným soudem okresní soud Stuttgart (70190 Stuttgart). Ve všech ostatních případech se smluvní spory konečným způsobem vyřeší
v souladu s Pravidly rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory, a to jedním nebo několika
rozhodci v souladu s uvedeným předpisem. Místem rozhodčího řízení je Curych ve Švýcarsku,
ledaže se strany sporu dohodnou na jiném místě. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Strany
sporu jsou povinny s veškerými informacemi, které v souvislosti s rozhodčím řízením podle tohoto
ustanovení obdrží, včetně existence rozhodčího řízení, zacházet při zachování nejvyšší tajnosti.
V soudním a/nebo rozhodčím řízení smějí sdělit pouze takové informace, které budou zapotřebí
k uplatnění svých práv. Předseda nebo rozhodce musí být odlišné národnosti než strany sporu.
Strany sporu jsou povinny nadále plnit dohody, které jsou sporem dotčené, ledaže rozhodčí soud
rozhodne jinak.
Místo: ............................... Dne: .............................
……………………………………………………………
Robert Bosch GmbH
Místo: .......................... Dne: ………...
………………………………………........
DODAVATEL
razítko společnosti
Page 8 of 8
Download

Smlouva o jakosti, zdraví a bezpečnosti při práci, ochraně životního