Filharmonie
opět ve Kdyni
K 95. výročí vzniku Československé
republiky zahraje ve Kdyni Plzeňská filharmonie.
Dne 27. října 2013 se uskuteční od 19.00
hodin ve kdyňské sokolovně slavnostní večer
věnovaný 95. výročí vzniku Československé
republiky.
Při té příležitosti vystoupí Plzeňská filharmonie. Jedná se již o druhý koncert tohoto
tělesa ve Kdyni. První se konal u příležitosti
slavnostního otevření sokolovny ve Kdyni po
rekonstrukci na začátku minulého roku.
Tehdy Plzeňská filharmonie provedla celý
cyklus Mé Vlasti od Bedřicha Smetany.
Koncert vyvolal velký zájem publika a byl
oceněn dlouhotrvajícím potleskem.
Tentokrát by Plzeňská filharmonie měla
vystoupit v dramaturgicky různorodějším
repertoáru. Večer vyvrcholí stěžejním dílem
Antonína Dvořáka.
S ohledem na souvislosti s oslavou výročí
vzniku Československé republiky je koncert
zájemcům ve společenském oděvu volně přístupný.
Sylva Heidlerová
ROČNÍK 9 • ČÍSLO 5/2013
Starosta města Kdyně Jan Löffelmann (zleva), svatý Václav, starosta Kouta na Šumavě Václav
Duffek a poslanec Vladislav Vilímec si při zastávce Svatováclavské jízdy ve Kdyni připili na zdraví
zhruba tří set lidí, kteří svatého Václava na náměstí vítali chlebem a solí. Slavnostní průvod s kočáry
i jezdci projel okolím města Kdyně a Koutem na Šumavě s výraznou podporou obou radnic.
V rámci kolovečské pouti se konal I. ročník trojboje: přetahování lanem, pití piva na čas ve štafetě
a hod sudem. Mezi osmi pětičlenými týmy zvítězilo družstvo ECHT KOLOFANT (zleva):
Petr Lobner, Pavel Kruml, Martin Volf, Antonín Pergl a Václav Pergl. Zdařilé a zábavné klání
vymyslel a zorganizoval za pomoci asistentek a sponzorů Pavel Kruml.
Jana Bartáková
1
Přednáška psycholožky, theoložky a spisovatelky, kdyňské rodačky PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. V souvislosti s její knihou Vězení
s klíčem uvnitř poodkryla překážky k odpouštění. Neodpuštění uzavírá naše srdce do vězení
a klíče od něj máme jen my sami.
(LB)
V Koutě upravili okolí
a vstup do školy
Obecní úřad v Koutě na Šumavě převzal od
firmy Ptáčník dokončenou úpravu okolí zrekonstruované základní školy. Firma předala práce
přesně podle plánu, a to 28. srpna.
Jeden a půl milionu stály nové chodníky,
které jsou nyní po obou stranách silnice, dále
byla v tomto úseku položena kanalizace, postaveny nové schody i bezbariérový přístup do
budovy školy. Na doporučení policie byla silnice opatřena dopravními značkami upozorňující řidiče na její zúžení.
„Doufáme, že řidiči budou tuto dopravní
značku respektovat, a tím bude zajištěna bezpečnost chodců,“ řekl starosta obce Václav
Duffek.
Helena Klimentová
Nová kaplička ve Smržovicích
Celkem 120 lidí, obyvatel obce, farníků loučimské farnosti, ale i náhodných návštěvníků,
vystoupalo v neděli, 1. září ve dvě hodiny odpoledne na stráň pod Zadní kopec (697 m), aby se
zúčastnilo slavnostního posvěcení nové kapličky, o jejíž stavbu se zasloužila rodina Mrázova.
Rod je zmiňován už od založení Smržovic v roce 1379. Současný hospodář na čísle popisném 27, po chalupě od pradávna „U Václavů“, je Václav Mráz a jelikož i jeho tři synové
si zbudovali svá obydlí ve Smržovicích, rozhodl se postavil malou kapli nad obcí. Pamětní
štítek nad vitrážemi zdobenými dveřmi obsahuje stručné, leč výstižné sdělení: „Postaveno
L. P. 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a pracovat v tomto krásném kraji“.
A že je to kraj opravdu krásný se přesvědčíme pohledem od kaple na všechny světové strany.
Stavba je čtvercovitého půdorysu s přetaženou sedlovou střechou, v zadní části ukončená valbou.
Ozdobné prvky krovu tvoří výzdobu průčelí i vnitřního prostoru. Vlastní návrh i realizace je dílem
stavebníka a je samozřejmě poplatná současnému stavebnímu stylu i použitému stavebnímu materiálu. Nachází se na hranici soukromého pozemku a je přístupná odbočením u značky na začátku
cyklostezky vzhůru po drnové cestě vedoucí přímo ke kapli. Odtud pak cesta pokračuje dolů kolem
studánky do vsi zpět na cyklostezku. Kaple je zasvěcena patronu země české sv. Václavovi
a věřme, že toto místo bude sloužit k modlitbě, odpočinku i zamyšlení.
Zdeněk Huspek
Mši svatou celebroval loučimský farář a kdyňský vikář Miroslav
Kratochvíl
Pašík ukončil sezónu ve Lhotě
Meziobecní
spolupráce
na Kdyňsku
Sdružení obcí Kdyňska společně
se Svazkem obcí Domažlicko
se stanou partnerem
Tak jako každým rokem se mladí hasiči z Chodské Lhoty loučili se závodní sezónou. Celé akci
předcházela členská schůze sboru. Jako zpestření každého setkání nechyběla soutěž, které se
zúčastnili také rodiče. Rodinné týmy soutěžily s nadšením i s úsměvem. Do finále se nakonec probojoval „Jäger tým“ společně s týmem rodiny Šteflových, který se nakonec stal vítězem.
Možná nejdůležitějším bodem byl „pašík na grilu“, který měl za úkol tužit partu a dát, jak se říká,
lidi dohromady! Společně se soudkem vychlazeného moku a českou muzikou, to neměl být úkol
nepříjemný. Setkání okořenili, jak se k pořádné žranici sluší a patří, muzikanti ve složení Josef
Vagner, Jiří Sušický a mladý Milda Šobr. A hrálo jim to skvěle. Vedle několika zasloužilých členů
se zúčastnil nejstarší lhotecký hasič, letos devadesátiletý Václav Kafka st., který, jak sám říká, si
na stará kolena rád mezi mladejma posedí. Milan Zajíc, foto Jaroslav Nunvář a Hanka Tvardíková
2
Svazu měst a obcí ČR v projektu,
jehož cílem je vytvořit podmínky
pro rozvoj meziobecní spolupráce.
Zahraniční zkušenosti jednoznačně
prokazují, že spojení sil umožní
zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby,
a tím získat pro obce a města další finanční
prostředky pro jejich rozvoj.
To je také záměrem
Svazu měst a obcí České republiky.
Z dlouhodobého hlediska chce takto posílit
postavení obecních svazků a obnovit funkci
okresního shromáždění starostů.
Projekt by měl sjednotit a standardizovat
území obcí s rozšířenou působností.
V rámci něj se připraví společné stanovy,
jednotný řídící mechanismus a legislativa.
Sylva Heidlerová
Kámen ve Všerubech ve vzpomínkách i současnosti
Město Kdyně převezme od Konfederace
politických vězňů Všerubský kámen. Ten je
umístěn podél cesty z Hájku do Všerub na
paměť těch, kteří přišli o život či byli vězněni
jen proto, že se pokusili v dobách totalitního
komunistického režimu o přechod do tehdy
svobodného světa.
Děje se tak několik měsíců po úmrtní
bývalého politického vězně Josefa Touše,
který byl odsouzen v padesátých letech
k deseti letům vězení a propadnutí majetku.
A právě Josef Touš se v roce 1996 o vybudování památníku zasloužil. Monument
vytvořil akademický sochař Jiří Šlégl
z Domažlic z několika kamenů, v jejichž středu byla uložena schránka se jmény obětí.
Josef Touš byl nezapomenutelným aktérem
vzpomínkových akcí boje proti totalitě na
domažlickém okrese. Jeho projev patřil ke
každoročním setkáním u Všerubských kamenů. Vloni, kdy již sám cítil, že je to možná
jeho poslední účast, se odehrála velmi spontánní událost:
„Rukoudáním jsme si přislíbili, že budeme
pečovat i v budoucnosti o tento památník
a organizovat zde pravidelná setkání. Tento
příslib se naplňuje předáním památníku
městu Kdyně, které již po léta pomáhá
Konfederaci politických vězňů s organizováním setkání. Převzali jsme tento úkol
v okamžiku, kdy ukončil svou činnost Okresní
úřad v Domažlicích. Považuji to za výraz
úcty a respektu k obětem komunistického
režimu,“ vzpomíná poslanec Vladislav
Vilímec, který je také místostarostou města
Kdyně.
Ke kameni ale přicházejí nejen političtí
vězni, těch již pomalu ubývá. Ale přichází
i jejich rodiny, přátelé a příbuzní. Letošní setkání se konalo v sobotu 21. září a vedle
zástupců Konfederace politických vězňů
a pomocných technických praporů z mnoha
okresů nechyběli ani zástupci města Kdyně
a Domažlice. Ti také položili k památníku
květiny.
Vladislav Vilímec upozornil, že nejde jen
o vzdálené vzpomínky:
„Vše, co se zde odehrávalo, by se mělo stát
trvalou pamětí našeho národa a státu. Ten
hlas nesmí zaniknout ani v letech budoucích.
Poúnorové události na všerubské hranici se
v těchto dnech dočkají také literárního svědectví. Mladá autorka Václava Jandečková,
vnučka Oty Tulačky, připravila k vydání knihu
„Kámen“, vztahující se ke zdejším událostem
a provokační akci STB, k tzv. falešné hranici.
Věnovala přitom obrovské penzum badatelské
práce k oživení lidských osudů a všech souvislostí toho, co se dělo na všerubské hranici
po únoru 1948. Je určitě poučné dozvědět se
o velmi riskantním počínání praporčíka
Stanislava Lišky, jehož zásluhou bylo mnoho
lidí za hranice převedeno. V příběhu se
dozvíme jména mnohých z těchto osob, nevyjímaje Ivanu Tigridovou nebo exilového básníka Šumavy a Kdyňska, Přemka Kociana.
Kniha „Kámen“ určitě stojí za pozornost
nejen pamětníkům, ale současné i budoucí
generaci. Dokumentuje, že po únoru 1948 zde
probíhal boj proti odpůrcům režimu se vší
důsledností včetně dopředu plánovaných provokačních akcí. Věřím, že po přečtení si
mnozí uvědomíme, že oživení tohoto příběhu
není vedeno prvoplánovou snahou o vytahování nějakých dobových záležitostí, ale
poznáním, že svobodu získanou po listopadu
1989 zde nemáme jednou provždy, ale že
každá další generace svým způsobem musí
o tu svou svobodu neustále usilovat.“
Sylva Heidlerová
www. kdynsko.cz
Černíkovským hasičům je sto dvacet let
Místní sbor si 7. září připomínal založení před
120 lety. Oslavy byly zahájeny shromážděním
všech pozvaných do sálu kulturního domu. Sešlo
se na 150 hostů z řad spřátelených sborů, místních občanů i rodáků. Svým zakladatelům vzdali
hasiči čest minutou ticha i pořízením historického praporu sboru. Ten byl
také slavnostně vysvěcen
panem vikářem Kratochvílem. Následovalo
pak předání ocenění jednotlivým členům sboru a pohoštění. Od 16. hodiny
měli hosté možnost prohlédnout si prostory hasičské zbrojnice i vystavenou techniku před zbrojnicí. Zde se mohli pochlubit
stříkačkou z roku 1893 slavíkovičtí. Požární zásah
předvedli s „Babičkou“
dobrovolní hasiči ze Kdyně, kteří také ukázali úctu
ke své technice.
Nejmodernější technikou bylo zásahové
vozidlo hasičů z Kolovče, kteří zájemcům
ukázali veškeré vybavení a předvedli s vozem
tzv. monitorování. Po ukázkách techniky se
hosté vraceli do sálu kulturního domu, kde se
zajímali, zejména pamětníci, o vystavené fotky
z činnosti místního sboru a diskutovali, kdo je
kdo. Všem pak hrála k tanci i poslechu Skalanka.
Za zdařilé oslavy 120. narozenin děkují černíkovští hasiči i touto cestou všem přátelům,
podnikům a firmám, které jim pomohly zdolat
finanční nároky oslav a veřejnou sbírkou
pořídit historický prapor sboru na památku
svým předchůdcům i následníkům.
Jan Pernikl
K D Y Ň S K O informační zpravodaj
vydává: Sdružení obcí Kdyňska
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Adresa redakce: Infocentrum Kdyně
Nádražní 314
345 06 Kdyně
e-mail: [email protected]
[email protected]
Evidence periodického tisku
pod číslem MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 22. 11. 2013
3
Podzimní vyjížďka s Dlažovem
Hlavní část cyklistů na trase 32 km před vjezdem na svážnici pod Korábem.
Téměř čtyřicítka cyklistů vesměs střední a starší generace se v mírně podmračeném sobotním
dopoledni vydala porozhlédnout se okolím své obce. Pořadatelé z kulturní komise připravili pro
13. ročník jako obvykle tři trasy – 27, 32 a 47 kilometrů, když tu nejdelší absolvovalo 8 účastníků. Převážná většina pak jela příjemných, jen lehce kopcovitých 32 km a byla to projížďka spíš
na protažení těla než závodění. Pokud se peloton natáhl do délky, ti první počkali na zbytek,
našel se čas i na zastávku u Dobré vody a naplnil se tak smysl těchto výletů – sejít se s kamarády a známými nikoliv někde v restauraci, ale venku a na kole.
Na restauraci nakonec taky došlo, startovalo se od hasičské zbrojnice v Dlažově, cíl výletu byl
taky ve zbrojnici, ale v Soustově. V krásně vybavené klubovně, podobné jako v Dlažově, připravili místní dobrovolní hasiči k snědku zabijačkovou polévku, ovar, tlačenku nebo klobásy z udírny. Jako bonus upekly účastnice výletu vynikající zákusky ke kávě.
„Účast trochu poznamenalo nejisté počasí,“ zhodnotil akci starosta Dlažova Petr Kodeš,
„pokud je pěkně, sejde se na startu i sedmdesát cyklistů. Organizaci nám vydatně pomáhají zajistit dobrovolní hasiči obou obcí, a za to jim velice děkujeme“
Zdeněk Huspek
Komunitní škola Kdyňsko, o.s. Vás zve na soubor kurzů
na téma:
Kurz je určen pro všechny, co se chtějí dozvědět
zajímavé a praktické informace o podmínkách
faremního prodeje ze dvora (rostlinných i živočišných
produktů), také jaké jsou možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie nebo kde a jak získat dotační prostředky
na realizaci podnikatelských záměrů.
Sto patnáct let
slavili v Nové Vsi
V sobotu, 7. září proběhla oslava 115 let
SDH Nová Ves – Vítovky.
Celou akci moderoval místostarosta SHD
pan Josef Polák. Předal slovo starostovi SDH
panu Kraftovi, který uvedl přítomné hosty ze
ZS Plzeňského kraje pana Kůstku, z okresního
sdružení pana Petrželku, za okrsek č. 9 pana
Fichtla a členy ostatních sborů. Jednatelka
p. Sajlerová pak řekla něco o historii sboru
a velitel sportovního družstva pan Hudec
seznámil přítomné s činností družstva. Místostarosta obce pan Tauer popřál hasičům hodně
úspěchů v činnosti a symbolicky jim předal do
užívání vozidlo. Následně dostal slovo velitel
okrsku pan Fichtl, který zavzpomínal na dlouhá léta činnosti našeho sboru.
Promluvila i jednatelka SDH Kdyně paní
Mlezivová, která dlouhá léta spolupracuje
s naším sborem při soutěžích. Pan Kůstka za
ZS Domažlice nám mimo jiné popřál hodně
šťastných kilometrů s vozidlem. Na závěr pan
Petrželka pochválil činnost našeho sboru.
Po projevech předvedlo zásahové družstvo
ukázku hašení požáru s vozidlem Nissan
Vanete, které jsme dostali z HZS Plzeňského
kraje. Ukázka se zdařila, čímž se ukázalo, že se
s vozidlem družstvo rychle spřátelilo. Celý
zásah komentoval Josef Polák.
Když bylo vše uklizeno, následovala prohlídka hasičské zbrojnice a hasičské techniky.
Bylo možné také nahlédnout do klubovny
mládeže, kterou letos zrekonstruoval obecní
úřad. Po prohlídkách následovalo občerstvení
na obecním úřadě a volná zábava za „Vachatovo“ hostincem. V hostinci byla také
k vidění historie sportovního družstva za uplynulých 30 let. Myslíme si, že se oslava vydařila a doufáme, že se i všem líbila.
Naďa Poláková, kronikářka SDH
Program:
18.10.2013 Maloobchodní činnost, faremní prodej ze dvora
1.11.2013 Systém bezpečnosti potravin v celé škále potravinového řetězce
15.11.2013 Podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie
29.11.2013 Dotace pro rozvoj podnikání, jak napsat svůj projekt
13.12.2013 Výběrová řízení
Kurzy se konají vždy v pátek od 17h v Turistickém
informačním centru ve Kdyni a budou vedeny
zkušenými lektory s praktickými zkušenostmi na dané
téma.
Všechny tyto kurzy můžete navštívit zcela ZDARMA!
Přihlásit se můžete do 16.10.2013
prostřednictvím
e-mailu [email protected] nebo
tel. č. 608 147 001
(Ing. Zdeněk Hynčík).
Dům seniorů Kdyně
získal dotaci
na vzdělávání svých zaměstnanců
v rámci devíti
akreditovaných kurzů
s rozsahem 760 hodin.
4
Pivní slavnosti v Mezholezích
Velké překvapení slavností - místní mažoretky!
V sobotu 14. září Mezholezy ožily II.
ročníkem pivních slavností ve stanu, který
jsme si zapůjčili od Sdružení obcí Kdyňska.
Zahájili ho kdyňští hasiči ukázkou zásahu
u dopravní nehody. Předvedli vyproštění řidiče
z havarovaného vozidla. Poté došlo k požáru
vozidla, který byl hasiči profesionálně uhašen.
Za svoji ukázku sklidili velký potlesk a uznání.
Následovala ukázka výcviku psa, kterou
předvedla paní Bauerová ze Švihova. Místní
kovář Lukáš Marek předvedl výrobu uměleckých výkovků. Každý zájemce si mohl sám
ukovat jednoduchý výrobek.
Na pivní slavnosti jsme měli zajištěno celkem osm druhů piv, samozřejmostí jsou nealkoholická a ochucená piva, dále celý sortiment
Pouťový tenis
v Kolovči
nealkoholických a alkoholických nápojů.
Nechyběly výrobky místních občanů, jednohubky, pečivo z listového těsta a koláčky.
Výčep zajišťovali místní hasiči. Aby
návštěvníci netrpěli hlady se staral pan Král
s rodinou, který připravil výborný guláš
a klobásy. Velké překvapení pro všechny
přítomné přišlo v 17 hodin, když nastoupily
místní mažoretky pod vedením Jarky
Fejfárkové. Sklidily obrovský aplaus a v duchu pivních slavností se šly občerstvit – čím
jiným – než pivem. Hrála kapela F.R.C.
z Klatov.
Během večera probíhaly soutěže s pivní
tématikou: válení sudů, pití piva na EX,
pivní štafeta, atd. Do Mezholez zavítalo na
pivní slavnosti víc jak 200 lidí. Všem, kteří
akci připravovali, patří velké poděkování.
A můžete se těšit na pouťový zápas místních
fotbalistů s vítězem jarního turnaje v minikopané.
Václav Němeček, starosta
V sobotu 17. srpna se v rámci poutě v Kolovči
konal od rána až do odpoledních hodin tenisový
turnaj dvojic, kterých bylo přihlášeno sedm.
Nejstarší hráč byl Václav Cozl (74 let), který
se umístil se svým spoluhráčem Jardou
Hruškou na 3. místě.
Vítěznou dvojicí se stal tým Pavel Hájek
a Luboš Hajzner a druzí skončili Milan Mašek
a Láďa Hruška, který byl současně nejmladším
účastníkem.
Mgr. Jana Bartáková, kronikářka
5
Za Jaroslavem Šmídem
a Jaroslavem Hrubešem
Nevím, zda se oba pánové znali. Možná
ani ne. Ale v obou případech s nimi odešel
kus kdyňské historie.
PhDr. Jaroslav Šmíd byl vedoucím
katedry tělesné výchovy Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni. Osobnost, která
patří ke Kdyni od nepaměti. Starší ročníky
si jistě vzpomenou na to, jak s jeho malým
synem Tomášem chodíval na kdyňské koupaliště. Už tehdy projevoval jeho synek onu
sportovní houževnatost, kterou jsme u něj
v dospělosti tak obdivovali. Slavný daviscupový reprezentant Tomáš Šmíd je totiž
Jaroslavovým synem. Proto i Tomášovy
úspěchy jsme vždy vnímali také z pohledu
blízkého vztahu obou Šmídů ke Kdyni.
PhDr. Jaroslav Šmíd zemřel 28.července ve věku 89 let, ale ve vzpomínkách jeho
vrstevníků a přátel ve Kdyni zanechal
trvalou stopu.
Jaroslav Hrubeš nebyl kdyňským
rodákem. Narodil se v Nymburce. Býval
technikem v Elitexu, ale možná ještě více
si ho vybavíme při práci s dětmi v divadelních kroužcích. Byl v tomto ohledu
nadšencem a energií doslova překypoval.
V listopadu 1989 se zapojoval do veřejného dění. Vstoupil do Občanského fóra.
Jeho temperament a umělecké vlohy se
staly brzy nepostradatelným pomocníkem
při organizování veřejných akcí. Po listopadu pomáhal také jako přísedící u krajského soudu. Jaroslava Hrubeše bylo vždy
plno. V pozdějších letech měl zdravotní
problémy, ale svůj život si užíval až do
jeho naplnění. Na oznámení o jeho odchodu manželka Jarmila napsala „prosím
netruchlete, výslovně si to nepřál“. Takový
byl a zůstává v srdcích všech přátel
Jaroslav Hrubeš. Děkujeme Jardo.
Ing.Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně
Tři jedničky brnířovských hasičů
Oslava 111. let založení Sboru dobrovolných hasičů Brnířov.
V sobotu, 3. srpna proběhla v Brnířově oslava 111. let založení SDH Brnířov. Součástí oslav byla
výstava techniky, slavnostní průvod obcí s živou kapelou zakončený slavnostními projevy starosty
SDH Brnířov, starosty obce Brnířov i vážených hostů. Po skončení oficiální části oslav přišla na
řadu volná zábava s dechovou hudbou Vrchovanka. Večer jako zlatý hřeb oslav zahrála legendární
bigbeatová kapela SONET. „Oslava hasičů byla spojena se závodem Brnířovskej parez, a tak za
tropického vedra byl v 15. hod. výstřelem z kanonu odstartován jubilejní 30. ročník, za rekordní
účasti 36 závodníků, “ dodává Mirek Beneš.
Zdeněk Šup, starosta Brnířov
ELEKTRONICKÁ AUKCE pro občany KDYŇSKA
Chcete snížit náklady na domácnost?
Město Kdyně zajistilo možnost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn.
Všichni obyvatelé i drobní podnikatelé se mohou zapojit do projektu,
ve kterém se pomocí elektronické aukce vybere nejlevnější dodavatel.
ZDARMA a nezávazně!
Znáte
z TV
Využijte příležitosti spojit nákup energií s ostatními,
vytvořit tak velký „balík“ a výrazně ušetřit (až 40 %).
Nezbytné podklady pro zařazení do e-aukce:
kopie ročního vyúčtování faktura (elektřina, zemní plyn)
platnost smlouvy se současným dodavatelem, popř. kopie smlouvy
základní kontaktní údaje jméno, datum nar., telefon, e-mail
Předáním podkladů se nezavazujete
k uzavření smlouvy s novým dodavatelem.
Rozhodujete se až na základě předložení nabídky,
tj. výpočtu úspory a návrhu smlouvy!
Podklady můžete přinést každé úterý od 15:00 do 16:00
do MKS Modrá hvězda, kde bude přítomen zástupce B4F,
či zanechat v informačním centru Kdyně,
Nádražní 314 (vchod brankou přímo z náměstí),
nebo zaslat elektronicky či poštou na adresu:
Ing. Robert Seidler, K Zahradám 909, 340 22 Nýrsko
[email protected]
tel. 732 999 010
6
Víte, že...
V Nové Vsi se sešli 31. srpna,
aby s dětmi všichni společně oslavili
poslední den prázdnin? Pro děti byly připraveny soutěže s vyhodnocením nejúspěšnějších „sportovců“ a za spolupráce
s obecním úřadem také malé občerstvení.
„Pěkné slunné počasí přispělo k dobré náladě všech dětí i rodičů,“ dodává Dana
Sajlerová.
Koncem července proběhla
oprava konstrukce železničních mostů
u Loučimi?
Nakladatelství GRADA udělilo
titul ŠKOLA NEJVĚTŠÍCH ČTENÁŘŮ
v období jaro 2013? Získala ho ZŠ a MŠ
Prapořiště Kdyně.
http://www.skolapraporiste.cz/
Stavba nové rozhledny na sv.
Markétě je v plném proudu? Pracovníci
firmy z Ostravy odvádí velmi dobrou práci.
Ke kolaudaci by mělo dojít 20. prosince 2013.
Slavnostní otevření rozhledny se plánuje
spolu s novoročním setkání u kaple sv.
Markéty. Zatím prosí obecní úřad občany,
aby z důvodu vlastní bezpečnosti na staveniště nevstupovali.
Turistické informační centrum
připravuje další cyklus přednášek od
ledna do dubna 2014 v sále Muzea příhraničí ve Kdyni?
V současné době se připravuje
naučná stezka s přírodně historickou
tématikou, která bude procházet územím
obcí Nová Ves, Všeruby a Kdyně? Na trase
bude 13 informačních panelů, její celková
dělka bude 13 km. Stezka bude otevřena
v průběhu roku 2014.
V Turistickém informačním
centrum ve Kdyni si můžete zakoupit regionální stolní kalendáře 2014? Buď s dobovými fotografiemi města Kdyně nebo se
snímky a nadcházejícími společenskými
událostmi z území Českého lesa.
Dny otevřených dveří zavádí
Mateřská školka v Dělnické ulici ve
Kdyni? Pro rodiče s dětmi mladšími tří let
jsou vždy ve středu jedenkrát za 14 dní od
15. do 16. hodin, začínají ve středu, 2. října
2013.
Jedna ze svatováclavských
poutí, které se poslední zářijový víkend
v našem vikariátu konaly, byla také
v Chodské Lhotě? Dopolední mši svatou
sloužil kdyňský vikář P. Miroslav Kratochvíl. Bohoslužby se zúčastnili věřící jak
z Chodské Lhoty, tak ze všech okolních obcí.
Ve svém kázání připomněl pan vikář důležitou roli babičky svaté Ludmily při výchově
svého vnuka svatého Václava a také hovořil
o jeho moudrosti, dobrotě a umění vládnout.
V kdyňském Centru vodní zábavy rostou banány? Jedenáctiletý banánovník věnoval bazénu lékárník Zbyněk
Altmann, nyní poprvé urodil trs plodů. Podle
slov starosty Kdyně Jana Löffelmanna jde
o skutečnou raritu. V bazénu kvetou cipřiše i
japonské růže. Je to prý tím, že v Centru
vodní zábavy ve Kdyni neuniká do ovzduší
žádný škodlivý chlór.
Bratři Vilímcové uctili Jana
Kubelíka v Sušici? Ve Smetanově sále
gymnázia se na začátku října konal na
počest blížících se 80ti let od vystoupení
věhlasného houslového virtuosa a skladatele mistra Jana Kubelíka v Sušici koncert
v provedení kdyňských rodáků.
Čtyřhra kdyňských rodáků
Na začátku září se na kdyňských tenisových kurtech konal 17. ročník tenisového turnaje losovaných čtyřher „kdyňských rodáků“. Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic, které hrály systémem každý
s každým ve třech losovaných skupinách, z kterých první 3 dvojice postoupily do vyřazovacích bojů.
Z celého klání vyšla vítězně dvojice Jan Schneedorfer, Zdeněk Kaliánko, která ve večerním finále
zvítězila nad dvojící Jaroslav Pavlica, Rosťa Szabo.
Na děleném třetím a čtvrtém místě skončili dvojice Vlasta Mochura, Ivuška Schneederová
a Standa Šustek, Jindřich Hruška. Již boje ve skupinách byly tentokráte urputné, což byl důsledek
i poměrně „příznivého losu“, z něhož tentokráte vyšly převážně vyrovnané dvojice. I proto se klání
protahovalo a závěrečné finále turnaje se hrálo prakticky již za plné tmy, v cca 20 hodin a bez
umělého osvětlení, kterým přes svoji modernizaci naše kurty nedisponují.
I tentokráte přálo akci počasí, a tak si všichni zúčastnění, hrající i nehrající, užili příjemný den
nejen nelítostným kláním, ale také příjemnou atmosférou a zázemím kdyňského areálu, stejně jako
večerní společenskou částí s bohatým občerstvením a ještě bohatším vzpomínáním na „mladá
léta“ se vším, co k nim patřilo až po realitu dnešních dnů. A že pamětníků bylo dost, dokládá skutečnost, že nejstarší dvojici bylo neuvěřitelných 126 roků, zatímco některé dvojice nedosahovaly
ani poloviny tohoto věku.
Za úspěšný průběh celého turnaje patří dík nejen všem aktivním hráčům, ale i ostatním účastníkům, kteří se po celou dobu starali o bezchybný průběh akce a její zajištění.
J. Pavlica
Volejbalové klání v Hluboké
Na koupališti v Hluboké poměřila o druhém
zářijovém víkendu síly pětice volejbalových
mančaftů složených z vedoucích táborů PS
Safír Kdyně.
Tři týmy vytvořili vedoucí LPT Plichtice
a dva byly složené z řad vodáků. Boj o post vítěze začal po poledni a během napínavých
utkání nebyla nouze o zajímavé chvilky.
I přes trable s počasím se celá desítka zápasů odehrála v pohodové náladě. Po rozdání
odměn včetně parádního dortu pro vítěze se
všichni volně přesunuli do klubovny, vytáhli
hudební nástroje a započala zábava kulturní. Ve
vrcholné fázi večera se o doprovod staralo šest
kytar a housle s mandolínou. První ročník turnaje byl úspěšný, za rok tedy zas!
(PT)
7
200 let kostela
v Mrákově
V pátek 30. srpna se konala v Mrákovském
kostele velká oslava. Ten, kdo vstoupil do
kostela krátce před 19. hodinou, si jen stěží
hledal místo (i já jsem tedy stála již jen na
kůru). Dvousté narozeniny je pořádný důvod
k oslavě, a tak program koncertu a doprovodného slova byl opravdu pečlivě připraven. Velkou zásluhu na něm měla Anna
Císlerová a ProVikariátBand (na vysvětlenou
band jako kapela, „provikariát“ protože
hrají pro vikariát při různých příležitostech
jako je Noc kostelů, vánoční koncerty, vikariátní den apod.). Děvčata prokázala nejen
velké nadání pro zpěv, vícehlasy, hru na
různé hudební nástroje, ale i schopnost
moderování, improvizaci a vtip. Speciálně na
tento koncert byla přizvána i paní učitelka
klavíru B. Živná. Velkoplošné promítání starých fotografií z oprav kostela a ze života farnosti a následně i textů všech písní s křesťanskou tématikou bylo určitě dobrým nápadem.
V průběhu večera jsme se dověděli spoustu
zajímavých informací. Kostel byl postaven na
místě kaple z roku 1783. Samotná stavba kostela probíhala v letech 1811-1813, vysvěcení
kostela připadá na den 15. 8. 1813. Málokdo
možná věděl i o historii kostelních zvonů
nebo o původu obrazu sv. Vavřince.
Pomalu se stmívalo, a tím vynikala světýlka svíček, kterými byl kostel vyzdoben. Po
závěrečné písni Happy Day vyzvala Anička
všechny, kdo se zasloužili o přípravu koncertu, aby si přišli pro malý dárek – krásnou červenou růži a zároveň všechny přítomné na
připravené pohoštění. Také pan farář poděkoval obětavým farníkům a děvčatům za připravený večer. Sám nemohl zakrýt své nadšení z krásného večera, a tak hned pozval
všechny účastníky na 201. narozeniny…
žádné čekání na další kulaté výročí.
Moje zpočátku vyhlížející nevýhodná pozice na kůru (opravdu jen tam bylo ten večer
prázdno) se mi však nakonec stala odměnou.
Ten pohled z ptačí perspektivy mě obohatil
o celou řadu dojmů. Krom toho, že člověk
tam má pocit, že do toho nebe to snad není až
tak daleko, dotýkaly se mě velmi z blízka
vzpomínky na praprarodiče „od Rádlů“ (žili
ještě v mých 13 letech) a jejich děti (tedy mojí
babičku a jejích osm bratrů)... oni všichni
byli v tomto kostele pokřtěni, biřmováni, měli
tady svatby, vedli zde své děti k víře, ke
vzájemné lásce, k pokoře….kolik takových
rodin a kolik dětiček tady poklekalo…?
Naskytl se mi neobvyklý pohled na celou
paletu chodských jupek a šátků dole v lavicích, na zpívající mladá děvčata, která
dokázala nakazit svou radostí a nadšením
všechny přítomné, ale i na mladé rodinky
snažící se uhlídat své děti v klidu… radostný
pohled na nadějnou budoucnost mrákovského kostela.
Děkuji za tento nádherný večer celé farnosti Mrákov.
Ludmila Brychová
Chcete jezdit a chodit s nimi? Stojí to prý za to!
Klub českých turistů odbor Kdyně se vypravil na autobusový poznávací zájezd do
Moravskoslezských Beskyd, který připravili
Ing. Pavel Linhart a předseda klubu pan
Miroslav Frei. Sešlo se 40 účastníků. Naše
putování jsme zahájili návštěvou Zbrašovské
aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou,
nejteplejší jeskyně v celé ČR. Pátek zpříjemnila zajímavá prohlídka muzea Tatry Kopřivnice.
Abychom zůstali věrni názvu našeho klubu,
nohy jsme si protáhli při čtyřkilometrové pěší
túře do Štramberka, která vedla přes vrchol
Bílé hory. Odměnou za náš výstup do výšky
557 metrů nad mořem byl malebný výhled
Světové minikáry
frčely z Korábu
Možná jste v sobotu 10. 8. byli na
Chodských slavnostech, možná ale vaše
kroky zamířily ke koupališti na Hájovně
a na Koráb, kde se v tento den jel závod
Evropského poháru ve sjezdu minikár.
Celkem 77 závodníků ze 6 zemí Evropy
(Švýcarsko, Německo, Belgie, Francie,
Itálie a ČR) soutěžilo o body do hodnocení Evropského poháru.
Závod na Korábu byl jedním ze čtyř
závodů seriálu EP (On en Valoire – Belgie,
Monte Penegal – Itálie, Koráb – ČR a Viu
– opět Itálie). 10 českých jezdců a posádek
se v hodnocení závodu vůbec neztratili.
Závodilo se celkem v 7 kategoriích.
Závod se organizačně povedl a přálo
nám i počasí.
V příštím roce plánujeme na trati
Koráb-Hájovna celkem 2 akce:
1) 24. – 25. května 2014 závod mistrovství ČR – max. 20 jezdců
2) 25. – 27. července 2014 Mistrovství
Evropy za účasti cca 150 jezdců a posádek
z osmi zemí Evropy. Letos chyběli jen
Lotyši a Španělé.
Více informací o našem sportu najdete na www.sejkora.cz. Věříme, že včasným oznámením našich akcí Vám budeme
co nejméně komplikovat život.
Přijďte se na nás určitě zase podívat.
Naše stroje jsou bez motoru a neničí tedy
nijak životní prostředí krásného regionu
Kdyňska. Za MO ÚAMK Ořech – Kuchař
Ing. Jiří Peldřimovský, předseda
a Jiří Janovský, jednatel.
e-mail: [email protected]
ze zde postavené rozhledny na Beskydy a Jeseníky. A také úžasné
štramberské uši se
spoustou šlehačky. Další
den prověřil naši fyzičku. V nadmořské výšce
1129 metrů jsme prošli
po hřebeni Beskyd
z Pusteven na Radhošť.
Na zpáteční cestě jsme
se stavili v Kroměříži,
městě známém svými
historickými památkami, a prohlédli si Květnou zahradu (UNESCO).
Jindy jsme se vydali
pod vedením pana Milana Brycha na vycházku okolím Dobré Vody. Trasa vedla z Klenčí
pod Čerchovem přes Dobrou Vodu a Hrádek
do Trhanova, měřila 9 km.
V termínu 30. 6. – 7. 7. navázalo 21 studentů na patnáctiletou tradici a přijelo nám
pomoci na hrad Rýzmberk. Odváželi suť
a přebytečný kámen. Obdrželi písemné ocenění
a jako pomoc k obnovení sil soudek piva.
V červenci třináctého jsme ještě stihli
s paní Janou Küfnerovou čtrnáctikilometrový výlet na Šumavu. Z Kašperských Hor přes
hrad Kašperk a Sedlo jsem došli do Sušice.
Na hradě Rýzmberk také práce nestála.
Brigádníci zakryli střechu. Bohužel vichřice
4. 8. střechu strhla, takže 7. 8. se opět zakrývalo. Ještě bude třeba střechu zasypat. Termín brigády bude ve vývěsce KČT.
Prázdninové akce KČT Kdyně zakončil
24. srpna výlet ze Špičáku přes Pancíř na Železnou Rudu, a to opět pod vedením paní Jany
Küfnerové. Ujitím trasy Špičák – Pancíř – Nový
Brunst – Gerlova Huť – Železná Ruda náš pomyslný turistický tachometr poskočil o 20 km.
Helena Perlovská za KČT Kdyně
Brnířovská šlapka 2013
V Brnířově proběhl 8. ročník cyklistického
závodu „Brnířovská šlapka 2013“ 24. srpna.
Dlouho před samotným startem se mluvilo
o účasti známého reprezentanta Milana
Spěšného a byla to i pocta pro organizátory,
když se Milan na startu objevil. Celkem se na
start trasy MTB maratonu, která byla dlouhá
53 km a měla převýšení 1302 m, postavilo 124
závodníků z celé repobliky. Po celé trase závodu bylo asi 20 stanovišť pořadateli. Službu
z větší části zajistili
hasiči z Brnířova.
Samotný start hlavního závodu byl
o 15 min odložen
z důvodu výluky
vlaků a přejezdu závodníků přes nechráněný želez. přejezd. Po startu se
dostal do vedení
Milan Spěšný a časem 2 hod. a 1 min.
zvítězil, ale jen o 3
vteřiny pomalejší byl
juniorský závodník
Lukáš Kobes z Domažlic. Počasí tomuto ročníku opravdu
přálo a žádné vážné
zranění se nestalo. Start cyklistického závodu.
8
Kromě trasy MTB, byly připraveny trasy pro cyklisty amatéry. A tak na trasy dlouhé 24 a 32 km
odstartovaly desítky závodníků. Asi 20 dětí
různého věku jelo svůj závod po cyklostezce
Brnířov – Hluboká. Vítězové všech kategorií,
mezi nimi i známý Karel Duchek z Hluboké a i
reprezentant Brnířova Jan Eibisch ml., obdrželi
věcné ceny. Hlavní cenu - horské kolo XTC-29 si
odvezl absolutní vítěz Milan Spěšný.
Mirek Beneš
Foto Zdeněk Huspek
Co se děje v infocentru
Dechovka Václava Gusta
a Zlatka Kráčmerová
Ke kdyňskému léto neodmyslitelně patří
dechovky na náměstí nebo v parku u muzea,
kvůli nepřízni počasí se však nedělní vystoupení Dechovky Václava Gusta a Zlatky Kráčmerové konalo v sále sokolovny a za létem
s dechovkou jsme tak letos udělali mokrou
těčku. Vyznavači dechové hudby rozhodně
nelitovali – Zlatka Kráčmerová se jako vždy
postarala o výbornou atmosféru, divácký zážitek a nechybělo ani její věhlasné vystoupení
s lžícemi, které má vždy obrovský úspěch.
KARAVANA SWINGers BAND
Poslední letošní koncert před
nástupem zimy v parku u Muzea
příhraničí proběhl v neděli 22. září.
K vidění, a samozřejmě hlavně
k poslechu, zde byla kapela KARAVANA SWINGers BAND, která do
Kdyně přijela ze Sušice.Parkem
tedy zněly známé swingové hity.
Publikum sice nebylo příliš početné, ale o to spokojenější.
Stříbřené sklo zdobí vitríny v Muzeu příhraničí
Ředitelka Muzea Šumavy Zdeňka Řezníčková.
Zveme vás na kurz
„Jak podnikat na venkově?“
Náš podzimní kurz je určen pro všechny, co se chtějí dozvědět zajímavé informace o atraktivních tématech jako podmínky faremního prodeje ze dvora, jaké
jsou možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie nebo kde a jak získat
dotační prostředky na realizaci podnikatelských záměrů.
Kurz tvoří pět samostatných přednášek tak, aby je bylo možné absolvovat
i při zaměstnání – vždy v pátek od
17 hodin. Přednášet budou vždy zkušení
lektoři s praktickými zkušenostmi na
dané téma. Přednášky proběhnou v Tu ristickém informačním centru ve Kdyni,
první s názvem „Maloobchodní činnost,
faremní prodej ze dvora“ proběhne
18. října 2013.
Další přednášky budou navazovat vždy
po 14-ti dnech. Na závěrečném kurzu
obdrží účastníci osvědčení o absolvování
kurzu a sborník s přednáškami. A cena?
Kurz je zcela zdarma.
Informace v TIC
Slavnostní vernisáží byla ve výstavním sále Muzea příhraničí ve Kdyni zahájena výstava
s názvem Stříbřené sklo ze Šumavských skláren.
V úvodu vernisáže vystoupila ředitelka Muzea Šumavy v Sušici Zdeňka Řezníčková, která
všechny přítomné krátce seznámila s historií a způsobem stříbření skla. Metoda stříbření skla se
nejprve používala k výrobě zrcadel a stáří této technologie se pohybuje již okolo 150 let.
Ve druhé polovině devatenáctého století byly výrobky ze stříbřeného skla velmi populární
a těžko by se tehdy hledala domácnost, kde stříbřené sklo zcela chybělo. S koncem druhé světové
války však přišel i pozvolný konec stříbřeného skla, který pak již definitivně ukončil rok 2000, ve
kterém byla zrušena jeho výroba i v poslední dosud vyrábějící továrně.
Návštěvníci výstavy si ve Kdyni mohou prohlédnout celkem více než 140 kusů vystavených
exponátů nejrůznějších druhů – od misek přes vázy po svícny či sošky dokonce až k termosce, která
si narozdíl od ostatních vystavovaných exponátů až doposud udržela tradiční způsob výroby.
Exponáty vystavené v Muzeu příhraničí ve Kdyni pocházejí ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici, kde
se rovněž nachází jedna z vůbec nejrozsáhlejších sbírek stříbřeného skla v celé Evropě.
Výstava bude ve Kdyni k vidění až do 29. listopadu vždy v době provozu Turistického informačního centra / Muzea příhraničí.
Najděte si Kdyni i na facebooku!
Sociální sítě jsou v dnešní době velkým fenoménem, a proto ani město Kdyně nezůstává
pozadu a má zde své vlastní stránky, které pravidelně aktualizuje. Můžete zde najít
informace o připravovaných i již proběhlých akcích a celou řadu fotografií. Že stále ještě
nemáte facebook? Nevadí, najděti si mikroregion na webových stránkách www.kdynsko.cz,
kde rovněž najdete veškeré informace o kulturním i jiném dění v mikroregionu.
Duchové na Huntě
Kdyňské publikum zhlédlo pohádku pro děti i dospělé „Duchové na Huntě“ v provedení klatovského ochotnického spolku (K.O.S.). Tento soubor hrál ve Kdyni podruhé, premiérově se představil před rokem pohádkou „O princi, který se nebál“. I letošní představení proběhlo v příjemné
atmosféře a k oboustranné spokojenosti. Ačkoliv vysoké teploty jsou spíše vhodné k pobytu u vody,
účast publika byla nečekaně vysoká. Pevně věříme, že nikdo nelitoval svého rozhodnutí navštívit
představení pohádky „Duchové na Huntě“.
Za sdružení K.O.S. Tomáš Javorský
9
Dům pro kulturu
Všeruby otevřely slavnostně kulturní dům po
rozsáhlé rekonstrukci 28. září. Hosty vítala starostka Ludmila Rousová.
(ou)
Studují historii oblékání
První úterý v měsíci říjnu začalo dvanáct
seniorských studentů ve stanětickém víceúčelovém kulturním zařízení s pokračujícím studi-
Stovky poutníků u Dobré Vody
em ve Virtuální univerzitě třetího věku. Téma
ke studiu si pro zimní semestr senioři vybrali
,,Historii oděvní kultury“. Semestr je složen ze
šesti přednášek.
Celý semestr pak studenti v prosinci zakončí
závěrečným testem.
Senioři ze spádových obcí, které oslovilo
toto téma, se mohou každou sudou středu mezi
13.00 – 15.00 hodinou přijít podívat do
Stanětic, jak studium probíhá a popřípadě řady
studentů rozšířit.
Hanka Hoffmannová
Devadesátka
v Oprechticích
Letošní hlavní poutní mše svatá u Dobré
Vody u Pocinovic se konala v neděli 15. září,
přesně v den svátku Panny Marie Bolestné.
Cesta sem vede z Libkova po silnici směrem na
Pocinovice. Tomuto známému poutnímu místu
vévodí větší kaple zasvěcená Panně Marii
Bolestné a v její blízkosti stojí menší kaplička
se stálým pramínkem vody, o kterém se říká, že
má zázračné účinky.
Protože by se všichni poutníci do kaple
nevešli, byl připravený zastřešený kamenný
a květinami vyzdobený oltář před kostelíkem.
V úvodu slavnostní bohoslužby přivítal kdyňský pan vikář Miroslav Kratochvíl přítomné
poutníky a Msgre. Vladislava Sysla, který
v letošním roce oslavil devadesátéprvní narozeniny. A hned poté představil hlavního kazatele a celebranta mše svaté, kterým se letos
stal P. František Hranáč z Nalžovských Hor.
Své kázání zahájil promluvou o Panně Marii
a o významu rodiny a dětí v dnešní době
a srovnával také podmínky a možnosti rodin
žijících v minulosti a současnosti. V blízkosti
hlavní kaple mohli věřící přistoupit ke svátosti
smíření, kde na ně čekal Msgre. Josef Žák,
generální vikář naší diecéze. Už po desáté,
i na letošní pouť, přijel autobus německých
poutníků z bavorského města Schwarzach,
které je partnerským městem Pocinovic.
Spolu s nimi přijel i starosta Schwarzachu,
pan Alois Böhm s manželkou, který při
bohoslužbě přednesl druhé čtení. Zpěv
věřících doprovázela i letos dechová hudba,
na varhany hrála paní Milada Nejdlová.
Před ukončením bohoslužby pan vikář
Kratochvíl shrnul promluvu P. Hranáče těmito slovy: „Páter Hranáč nám dal vlastně
návod na to, jak se stát svatými, to znamená
úplně se odevzdat Duchu svatému a ochraně
Panny Marie.“ Poté všechny pozval na další
pouť, která se zde bude konat opět napřesrok
po svátku Panny Marie Bolestné, a to v neděli 21. září a dodal: „Buď se sejdeme příští rok
taky nebo potom v nebi.“
Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků, promluva o životě v dnešním světě a setkávání
s přáteli, tak to byla zase další krásná
Dobrovodská pouť.
Martina Matějková
10
V sobotu 21. září byla v odpoledních hodinách zahájena oslava 90. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Oprechtice.
Po slavnostním zahájení starosty okrsku
SDH Václava Dolejše probíhal program, který
připravili místní hasiči.
Odpoledne ukončil průvod do místního
pohostinství v doprovodu dechové hudby
Domažličanka, kde byla připravena výstava
historických fotografií. Pokračovalo se volnou
zábavou, tancem a občerstvením.
Hanka Hoffmannová
Loučimští hasiči u bavorských kolegů
O zářijové neděli se 18 hasičů vydalo do bavorské obce Vorderbuchberg, kde
jejich kolegové uspořádali malou slavnost u příležitosti křtu nové hasičské
stříkačky.
A slavnost to byla se vším všudy. Začínalo se v Neukirchenu (jehož součástí
Vorderbuchberg je) mší svatou v poutním kostele Narození Panny Marie, pokračovalo se průvodem k hasičské zbrojnici, kde farář Georg Englmeier pokřtil
stříkačku. Při té příležitosti předali Loučimští místním hasičům (jejichž sbor
čítá 70 členů) pozornost – velký džbán s chodskými motivy a neméně velký chodský koláč s merhovaným věnováním. Na společném obědě v nedaleké rodinné
restauraci pak místní předali pamětní plaketu loučimským.
Další program se odehrával opět ve zbrojnici, kde bylo několik druhů koláčů,
dortů a buchet, nechyběla ani káva a nápoje. Potom mladí hasiči předvedli
malou ukázku s novou stříkačkou, po skončení pokračovalo odpoledne za
doprovodu několika harmonik přátelským posezením nejen pod střechou zbrojnice, ale díky teplému počasí i před jejími vraty.
Na obou stranách byla snaha o domluvu a díky hned třem tlumočníkům
(z vlastních řad) se to loučimským docela dařilo, takže se dozvěděli i mnoho
zajímavostí z práce bavorských dobrovolných hasičů. A protože obě strany
nechtějí zůstat jen u formálního přátelství, pozvali loučimští své bavorské kolegy nejen na květen příštího roku na okrskovou soutěž v požárním sportu, ale
i na námětové cvičení, které bude 18. a 19. října letošního roku v Loučimi.
Na návštěvě Vorderbuchbergu se loučimští dobrovolní hasiči přesvědčili
o tom, že na druhé straně hranice žijí stejní lidé, jako jsou oni, se stejně přátelskými úmysly a to je jenom dobře.
Zdeněk Huspek
SKAUTSKÉ STŘEDISKO LÍPA ZVE
ZAČÍNÁME S PRAVIDELNÝMI SCHŮZKAMI každý pátek od 17.00 hodin v klubovně
za mostem v Prapořištích.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA NEJEN PRO
SKAUTY
V lednu 2014 opět budeme jezdit na Lyžařskou školu na Špičák. Výborná průprava pro
lyžařský kurz ve škole. Vyškolení a zkušení
instruktoři. Kurzy pro děti i rodiče. Kurzy trvají 6 víkendů. Rozdělení podle výkonnosti
a věku. Zdarma vleky pro začátečníky. 40%
sleva z dětské jízdenky pro pokročilé. Možnost
zajištění stravování. Zázemí ve sportovní hale
přímo pod sjezdovkou. Úrazové pojištění pro
žáky ZDARMA. Bližší informace dostanete na
tel. č.: 603 849 157 – Alena Marcelová, nebo na
e-mailu: [email protected]
Přihlášky od října 2013 v prodejně Zahrádkářských přebytků ve Kdyni u paní Šilhánkové a v prodejně Sport pod hradem v Domažlicích a u Aleny Marcelové.
VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
– akce i pro veřejnost. Budeme vyrábět například papírové a korálkové hvězdy. Upřesnění
akce budete mít ve skautské skříňce v Prapořištích a v prodejně Zahrádkářských přebytků ve Kdyni.
PŘIVEZEME BETLÉMSKÉ SVĚTLO –
veřejnosti bude k dispozici u kostela sv.
Mikuláše a u kapličky v Prapořištích – termín
bude upřesněn ve skautské skříňce v Prapořištích a v prodejně Zahrádkářských přebytků
ve Kdyni.
(AM)
Masarykova základní
škola Kdyně zve
na kurzy pro dospělé:
1. Anglický jazyk, začátečníci, středně
pokročilí, pokročilí
2. Německý jazyk, středně pokročilí,
pokročilí (konverzační)
3. Práce na PC, Word, Excel, grafika
4. Sebepoznání prostřednictvím výtvarné
tvorby.
V případě zájmu se obraťte na kancelář
MZŠ Kdyně, tel. 379 731 301(kontaktní
osoba p. Ticháčková) nebo emailem na
[email protected]
Vzpomínka na houbaření
Geniální nápad terapeutky aneb Když nemohou senioři do lesa, přijdou houby za nimi.
11
„Při rehabilitaci a aktivitách jsem vyprávěla, jak chodím houbařit, a mnoho obyvatel se zaujetím poslouchalo, ptali se na mé
úlovky, ale zároveň si posteskli, že oni sami
kvůli zdravotním potížím a věku do lesa
nemohou,“ říká ergoterapeutka Zdeňka
Mazancová z Domova seniorů ve Kdyni.
Napadlo ji tedy, že aspoň kousek z atmosféry
houbaření přenese přímo do domu seniorů:
„Spolu s mým partnerem jsme nasbírali
v Kocourkovském lese dva plné košíky hub
a přinesli je klientům.“ Mnozí říkali, že ani
nedoufali, že by se jim to ještě někdy
v životě splnilo. Vážili si toho, že ještě drží
typickou houbu, cítí její vůni.“ popsala
dojemné chvíle při „houbařském“ odpoledni
Zdeňka Mazancová.
Jaroslav Baďura, mediální zástupce
Domu seniorů Kdyně
Akordeonisté ve Starém Klíčově
Léto ve Starém Klíčově oživilo hudební soustředění akordeonistů ze Základních uměleckých škol z Plzně a ze Kdyně. Opět po roce se
vrátili do příjemného prostředí ubytovny
Českého svazu zahrádkářů, ve kterém dostali
díky báječnému personálu tu nejlepší péči,
a tak se mohli naplno věnovat nacvičování
nových skladeb, které se jako obvykle chystali
přednést na závěrečném koncertu jejich pobytu.
Do Klíčova přijeli akordeonové soubory
UNIVERSE (dir. Václav Soubusta) a DAKSO
(dir. Pavel Samiec), které mají již několikaletou
tradici a především obohacovali svůj stálý
repertoár o nové skladby. Třetí soubor byl složen z nejmladších účastníků soustředění a objevili se zde žáci jak ze ZUŠ z Plzně, tak i ze
Kdyně. Malé děti tak měly možnost seznámit
se se základy souborové hry a získat tolik
potřebné zkušenosti pro jejich další hudební
rozvoj. Příležitostný soubor dostal v průběhu
pobytu také svůj vlastní název a do samého
konce jim nikdo neřekl jinak, než „Aj ta krajta“.
Kromě pravidelného nacvičování skladeb
absolvovaly děti výlet do místního kouzelného
kraje. Také pro ně byla připravena táborová
hra, jejímž smyslem bylo děti seznámit s vývojem hudby od pravěku po současnost.
V závěru se pak v Kulturním domě ve
Starém Klíčově konal avizovaný koncert nejen
pro rodiče dětí, ale také pro veřejnost, která si
velkou událost nenechala ujít. Na koncertě
vystoupily všechny tři zmiňované soubory
a sklidily za své vynikající výkony uznání
a potlesk. Všem akordeonistům se prostředí
Starého Klíčova a ubytovny ČSZ vrylo hluboko do jejich srdcí, a tak závěrečné „díky“ patřilo panu Františku Groesslovi, jehož zásluhou
se všechny tři soubory sejdou na tomto místě
příští rok znovu.
Petra Vlčková,
ZUŠ Plzeň, Sokolovská a ZUŠ Kdyně
Branný závod ve Lhotě
V závěru září se běžel další ročník branného závodu „O pohár obecního úřadu v Chodské Lhotě“.
Za podmračeného počasí a ideální teploty kolem 15 stupňů se na startu sešlo 11 družstev z domažlického a klatovského okresu. Soutěžilo se v 6 žákovských a jedné dorostenecké kategorii při celkovém počtu 101 závodník. Na zajištění se podílelo 30 pořadatelů – členů SDH Chodská Lhota,
občanů a obecního úřadu. Chodskolhotský branný závod mladých hasičů je znám svojí náročností. Je ideální prověrkou formy závodníků pro složení týmů na nastávající podzimní kolo hry
Plamen, který v našem okrese začíná 5. října ve Spáňově.
V každé kategorii byli první tři závodníci ohodnoceni medailí a věcnou cenou, ostaní účastníci
obdrželi od pořadatelů malé upomínky. Nejlepší výkony v kategoriích dívky, chlapci a dorost byly
ohodnoceny poháry. Pořadatelé obdarovali každé družstvo pravým chodským koláčem.
Putovní pohár pro nejlepší družstvo získala Hluboká.
Milan Zajíc
12
Malovaný
džbánek
v Loučimi
U příležitosti podzimní pouti, v příjemném,
téměř letním počasí, se v Chodské Lhotě víc
sportovalo než debužírovalo nad bohatě prostřenými stoly. Proběhl 23. ročník turnaje
v malé kopané „O malovaný džbánek“, v neděli odpoledne pak tamtéž závodily v atletickém
trojboji děti a silovou disciplínu – hod koulí
– si vyzkoušeli i dospělí.
Celkem pět družstev si přijelo zahrát malou
kopanou, nejvzdálenější – a také nejvytrvalejší,
neboť nechybělo na žádném ročníku – bylo družstvo Jája Pája z Mariánských Lázní, poprvé
letos přijela do Loučimi také parta fotbalistů
z obce Rybník na druhém konci domažlického
okresu. Hrálo se naplno a někdy i natvrdo,
k vidění byly akrobatické zákroky brankářů
(zejména Jardy Ducháčka z FC Loučim) i góly,
za něž by se nemuseli stydět ani hráči Viktorie
Plzeň. Branek mimochodem padlo za celý turnaj 42! Pořadatelé ze Sokola Loučim jako
každý rok nabídli k občerstvení klobásy i kuřecí stehna z udírny, dostatek pití a premiérově
letos i langoše.
Největší malovaný džbánek letos znovu putoval do Mariánských Lázní, druhé místo obsadili místní. Třetí byli Bahňáci ze Kdyně, FC
Rybník byl čtvrtý a na posledním místě se umístili Staří psi ze Kdyně. Takřka letní večer pak
na hřišti pokračoval posezením při muzice
Franty Tomana ze Škrchleb.
Nedělní odpoledne věnovali Sokolové dětem,
připravili pro ně atletický trojboj v běhu, hodu
kriketovým míčkem a skokem do dálky. Do
soutěže se přihlásilo 22 malých závodníků.
Jejich zápolení přihlíželo i fandilo téměř
60 dospělých nejen z řad rodičů. Závěr patřil
soutěži dospělých v hodu koulí, kde se mezi
sebou utkalo 13 žen nejen místních, ale také
z Libkova anebo Kdyně. O jednoho účastníka
více mělo stejné klání v mužské kategorii
a výkony to byly leckdy překvapující!
A protože dětí v obci přibývá, nebudou mít
Sokolové o nové závodníky v dalších letech
určitě nouzi!
Zdeněk Huspek
Mužstvo FC Loučim.
Vyhlídková věž na Korábu
Východním směrem od Kdyně se rozkládá
Chudenická vrchovina. Jejím nejvyšším bodem
je vrch Koráb (772,9 m.n.m.). Od 7. srpna 1938
je na něm otevřena Klubem českých turistů
nová 21 m vysoká dřevěná rozledna s chatkou.
Rozhlednu navrhl ing. František Kohl. Ta fungovala až do roku 1983, kdy byla pro špatný
technický stav zbourána. Nastala otázka:
nechat vrch Koráb bez vyhlídkové věže?
Zásluhu na znovuvybudování nové věže měl
ing. František Štípek (* 1. 11. 1921 – † 7. 10.
1985). Plán na věž vytvořil Projektový ústav
uranového průmyslu z Ostrova nad Ohří.
Architektem je ing. arch. Jaroslav Egert (také
veliký turista) z Jáchymova. Se stavbou se
započalo v dubnu 1986 po vyhloubení jámy
a betonáží základů pro nosnou ocelovou konstrukci. Ta se začala následně montovat. Je
dnech 24. – 25. června 1987 byly autojeřábem
KATO ze velmi nepříznivého počasí osazeny
poslední těžké díly věže: gondola, střecha
schodiště a anténní nástavce.
Nabízíme dlouhodobý
pronájem rodinného domu 4+1
se zahradou v Hluboké.
Zařízený, ihned k užívání.
Tel: 604 549 473
Základ věže tvoří monolitické železobetonové jádro šestiúhelníkového půdorysu. Tvarové řešení vychází z půdorysu věže – rovnostranný trojúhelník. Hlavní nosný systém věže
tvoří příhradový prostorový stožár, vetknutý do
základu. Stožár má půdorys rovnostranného
trojúhelníku, jehož jedním vrcholem je vřeteno
schodiště. Vřeteno schodiště a vložené podestové sloupy, společně s rámovými podestovými nosníky tvoří vložený rámový stožár
druhého řádu, který nad gondolou přechází
v anténní nástavec. Výstup do vyhlídkové gondoly je pravotočivým kruhovým schodištěm
v uzavřeném tubusu. Minimální požadovaná
živostnost konstrukce je s ohledem na její účel
100 let. Životnost ochrany je min. 50 let.
Z toho důvodu byl jako protikorozní ochrana
navržen kombinovaný povlak metalizace zinkem, kombinovaný s nátěrovým systémem.
Výstavba vyhlídkové věže tehdy stála cca
5 mil. Kčs. Výška podlahy gondoly nad okol-
ním terénem je 28, 70 m, celková výška věže
i s anténním nástavcem je 49, 90 m. Dodavatel
konstrukce věže a montáže byly Zemědělské
stavby Plzeň, závod Horšovský Týn. Věž byla
slavnostně otevřena 15. 8. 1992. Z nové věže
Korábu je šířeno po ukončení analogového
i digitální televizní vysílání, a to od 31. května
2010. Naladit si můžete MUX 1 (ČT1, ČT2,
ČT24, ČTsport), na kanálu 34 a MUX 2 (Nova,
Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Barrandov), na kanálu 48, oba s výkonem 25W.
Pokud turista vystoupí po 144 schodech
nahoru do gondoly, naskytne se mu výhled na
město Kdyni, nedalekou zřízeninu hradů Nový
Herštejn, Rýzmberk a okolí. Na obzoru se objevuje pásmo Šumavy, Českého lesa s Čerchovem, Přimda a za hranicemi německé pohoří
Hoher Bogen. Za jasného počasí jsou vidět
i špičky Alp. Pokud turistovi po výstupu na věž
„vyhládne“, může zajít do restaurace vedle do
chaty, kde ho obslouží příjemná obsluha.
Otevřeno je denně, kromě pondělí. V nabídce
jsou teplé i studené nealkoholické nápoje, vína
a destiláty. Dostat můžete i něco na „zub“.
Jasný výlet do podzimní krajiny.
Rudolf Šlajer
První říjnovou sobotu si padesátka
kdyňských dětí zpestřila malováním na
asfalt na sídlišti v Koželužně. Obrázky
malých umělců si můžete prohlédnout
buď v galerii na stránkách PS Safír,
která vše organizovala, nebo přímo
v místě konání, než je smyje déšť. (ad)
Brnířov vystavoval v Meclově
Dárek,
kterým potěšíte:
Plastická mapa
Šumavy, Českého lesa
nebo Plzeňského
kraje
k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně
Zetor 25 K z roku 1956, jehož vlastníkem je Miroslav Beneš (zcela vlevo) z Brnířova se pyšnil na
dni otevřených dveří v Zemědělském družstvu Meclov.
Foto Vlastimil Hálek
13
K
u ll tt u
Ku
u rr n
n íí s
se
e rr v
v ii s
s
ŘÍJEN
12. 10. Koloveč, Premiéra divadelního představení „Předváděčka“, od 19
hod. v podání divadelního souboru
„Kolofantí“ v KD Koloveč
12.10. Zahořany, Odpolední zábava
pro seniory, od 14 hod. v KD Zahořany.
K tanci a poslechu hraje Domažličanka
12. 10. Černíkov, CO JE ZA
HUMNY – aneb podzimních 10 km. Trasa
vede z Lorety přes Javor na Klenovou, cíl
v Janovicích nad Úhlavou. Bližší info
o odjezdu autobusů na www.cernikov.cz,
pořádá OÚ Černíkov
12. 10. Nová Ves, Drakiáda, od 14 hod.
sraz u kapličky
12. 10. Chodská Lhota, 20. jubileum
založení zemědělské firmy, od 11:30 hod.
K návštěvě farmy zve Pošumavské zemědělství a.s.
17. 10. Kdyně, Hranická propast, od
18 hod. v kině. Tajemná kráska v srdci
Evropy. V tomto projektu, který je koncipován formou besedy, Pavel Novák ml. jako
podvodní kameraman, jeskynní potápěč
a člen výzkumné skupiny ZO 7-02
18. 10. Koloveč, Taneční zábava, od
20:30 hod. v kulturním domě s kapelami
OLYMPIC REVIVAL a RELAXIS. Pořádá
TJ Slavoj Koloveč, oddíl volejbalu
20. 10. Kdyně, krajský přebor první
třídy družstev v šachu, od 10 hod. v zasedací místnosti ČSZ naproti Škarmance
26. 10. Černíkov, Pouťové divadlo
Černoch, od 20:00 hod. v KD Černíkov
27. 10. Černíkov, Pouťová zábava,
od 20:00 hod. v sále kulturního domu v Černíkově. Hraje Vrchovanka
27. 10. Černíkov, pouťový fotbálek,
od 13 hod. na hřišti u rybníka
26. 10. Kdyně, Drakiáda, od 14 hod.
na louce pod Škarmanem, „k houpačkám“,
tedy Herštýnskou ulicí. Draky pouštíme jen
v případě, že neprší! Pořádá PS Safír
26. 10. Kdyně, Elevové – ligový
zápas (florbal), v 9 hod. v hale MZŠ Kdyně
26. 10. Spáňov, Mezinárodní setkání
harmonikářů, 14 hodin, v místním pohostinství
27. 10. Kdyně, slavnostní večer
s Plzeňskou filharmonií věnovaný 95. výročí
vzniku Československé republiky, sokolovna,
19. 00 hodin.
27. 10. Nová Ves, Lampionový průvod, od 19:30 hod. sraz u kapličky
LISTOPAD
2. 11. Kdyně, Halloweenský průvod,
od 18.00 hod na náměstí u zářící dýně.
Převlečte se i vy do svých kostýmů a vyražte spolu s ostatními duchy, upíry, čarodějnicemi a jinými obludami do kdyňským
ulic.
2. 11. Zahořany, Předváděčka, od
19:00 hod. v podání divadelního souboru
„Kolofantí“ v KD Zahořany
8. 11. Nová Ves, Cestopisná přednáška J. Wollerové, od 19.00 hod. hostinec
U Vachaty
16. 11. Kdyně, Strašidla, od 19 –
20:30 hod., akce pro děti a dospělé, start na
parkovišti u hřbitova, trasa vede Škarmanem
až k Podzámčí a zpět do Kdyně. Pořádá PS
Jitřenka
16. 11. Nová Ves, Cestopisná přednáška L. Hynčíka, Megacities východní
polokoule
17. 11. Koloveč, Lampionový průvod
- oslava Dne boje za svobodu a demokracii,
od 18 hodin
21. 11. Kdyně, Nezmaři, od 19:30
hod. v kině. Koncert legendy českého folku
- 35 let na cestě
24. 11. Kdyně, Krajský přebor první
třídy družstev v šachu, od 10 hod. v zasedací místnosti ČSZ naproti Škarmance
29. 11. Koloveč, Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, od 18 hodin před úřadem městyse Koloveč
30. 11. Nová Ves, Hudební odpoledne
nejen pro seniory
PROSINEC
1. 12. Kdyně, Mladší žáci – ligový
zápas (florbal). Začátek akce v 9 hod. v hale
MZŠ Kdyně
2. 12. Mrákov, Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku, od 18 hod. před kostelem sv. Vavřince v Mrákově. Koledy zazpívají žáci ZŠ Mrákov pod vedením paní
učitelky Majerové. Občerstvení zajištěno.
Zve OÚ Mrákov a ZŠ Mráko.
5. 12. Kdyně, Vánoce, Vánoce přicházejí..., výstava potrvá až do 15. 1. 2014
v sále Muzea příhraničí ve Kdyni
6. 12. Kdyně, Vánoční rukodělná
dílna v Modré Hvězdě, od 15 – 17 hod.,
možnost vyrobit rudodělné výrobky na
několika stanovištích. Pořádá PS Jitřenka
6. 12. Kdyně, Vánoční jarmark, od 10
hodin v sále Muzea příhraničí. Těšit se
můžete na výrobky s vánoční tématikou, na
možnost napsat Ježíškovi svá přání.
7. 12. Koloveč, Dětská mikulášská
diskotéka, od 14 hodin v KD Koloveč
7. 12. Černíkov, Mikulášská nadílka,
od 16 hodin v KD Černíkov
7. 12. Kdyně, Starší žáci – ligový
zápas (florbal), v 9 hod. v hale MZŠ Kdyně
7. 12. Nová Ves, Mikulášská besídka,
od 15 hod. v hostinci u Vachatů.
8. 12. Kdyně, Mikulášské odpoledne,
od 14 – 16 hod. v sále malé sokolovny. Děti
si mohou s čerty a andělíčky zasoutěžit
u několika stanoviš. Pořádá PS Jitřenka
13. 12. Kdyně, 47. Setkání pamětníků
– pokračování z minulého setkání s tématem
14
KINO
ŘÍJEN
1. – 2.
4. – 5.
8. – 9.
11. – 12.
15. – 16.
18. – 19.
22. – 23.
25. – 26.
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:00
Oranžová láska
Únos
Italský klíč
Tango libre
Konečná
Všichni dobří rodáci
Muž který se směje
Království lesních
strážců
29. – 30.2 20:00 Riddick
LISTOPAD
1. – 2. 20:00
5. – 6. 20:00
8. – 9. 20:00
2. – 13. 20:00
15. – 16. 20:00
19. – 20. 20:00
22. – 23. 20:00
26. – 27. 17:00
29. – 30. 20:00
Vedlejší účinky
Pád Bílého domu
Velká svatba
Hostitel
Rivalové
Obchodníci
Babovřesky
Rebeka
Avangers
významné osobnosti na Kdyňsku, od 14:30
hod. v sále Muzea příhraničí
21. 12. Kdyně, Zdobení stromečku
pro zvířátka, od 14 hod. na rohu u restaurace Škarmanka, vítáni jsou i rodiče a čtyřnozí
kamarádi. Nezapomeňte si přibalit netradiční ozdoby jako jsou jablka, ořechy, mrkev,
seno, kaštany, žaludy, bukvice nebo lojové
koule pro ptáčky. Pořádá PS Safír
22. 12. Kdyně, Vánoční koncert, od
19:30 hod. v kině. Jedinečný koncert české
folkové legendy – skupiny Klíč – ve kterém
uslyšíte i méně „klasické“ vánoční koledy
22. 12. Mrákov, Vánoční koncert, od
16 hod. v kostele sv. Vavřince. Zve OÚ
Mrákov ve spolupráci s Chodským souborem Mrákov a dětským souborem Mráček
23. 12. Kdyně, Zdobení stromečku
v lese a návštěva krmelce, od 14 hod. sraz
u Škarmanky
23. 12. Kdyně, živý Betlém – Betlémský příběh, 15:30 hod. u kostela sv. Mikuláše, zpívání koled a malé občersteví
23. 12. Černíkov, živý betlém, od 17
hodin
24. 12. Nová Ves, Štědrovečerní setkání u kapličky, od 21 hod.
26. 12. Slavíkovice, Tradiční vánoční
koncert, od 16 hod. v kostele sv. Josefa ve
Slavíkovicích. Vánoční písně a koledy
zahraje a zazpívá Chodský soubor Mrákov.
Pořádá OÚ Černíkov
26. 12. Mrákov, vystoupení Čerchovanu, od 14 hod. zazpívá Mši J. J. Ryby
v kostele v Mrákově. Vstup zdarma
28. 12. Všeruby, česko-německé
Vánoce na Tanaberku, pořádá městys
Všeruby ve spolupráci s městem Eschlkam.
15
Babí léto na Kdyňsku
Při kolovečské pouti proběhl II. ročník nohejbalového turnaje trojic
o Putovní pohár starosty městyse Koloveč. První místo obsadila trojice
(zprava) syn a otec Lucákovi a Ludvík Chval.
(jb)
Mrákovské prvňáčky, kterých je tentokrát 26, vítal opět slavnostně školní
senát, tvořený žáky 9. třídy.
(ou)
Sokol Loučim pořádal další výlet na kolech – tentokrát byl cíl v Tupadlech.
V jejich okolí si účastníci prohlédli Tupadelské skály.
(zh)
16
Oslavy 145. výročí založení SDH ve Všerubech 28. září: průvod městysem za doprovodu Dupalky, svěcení praporu před kostelem, a udělování medailí.
(ik)
Více než stovka návštěvníků Tanaberku si poslechla spirituály a další
písně ve vícehlasech skupiny Zebedeus. Vynikající akustika sv. Anny
a svíce vytvořily netradiční atmosféru letního večera.
(lb)
V sále Muzea příhraničí zahájila společnost AgAkcent fotografické
a filmové kurzy s názvem ZAZNAMENEJTE KRÁSY POŠUMAVÍ.
Snímek je z praktické části v terénu na zvolené téma.
Download

Sestava 1 - Sdružení obcí Kdyňsko