typická současná delikátní aromati
jedinečná elegantní charakteristick
dostupná sympatická sauvignon
typická současná delikátní aromati
jedinečná elegantní charakteristick
plná ryzlink rýnský sympatická c
typická současná delikátní aromati
jedinečná elegantní charakteristick
dostupná veltlínské zelené typic
typická současná delikátní aromati
jedinečná elegantní charakteristick
www.vocznojmo.cz
typická současná delikátní aromatická Obsah
jedinečná elegantní charakteristická VOC Znojmo – první apelační systém v ČR ............... 3
značení vín ....................................................... 4
dostupná sympatická sauvignon plnáZpůsoby
Apelační systém v jiných evropských zemích ............. 5
typická současná delikátní aromatická Podmínky pro zařazení vín do VOC Znojmo ............ 6
podoblast Znojemská .................................... 7
jedinečná elegantní charakteristická Vinařská
Tradice pěstování a výroby vína na Znojemsku ......... 8
plná ryzlink rýnský sympatická char Festival vína VOC Znojmo............................................. 9
typická současná delikátní aromatická Představení VOC vína na Znojemském vinobraní .... 9
– město vína ....................................................10
jedinečná elegantní charakteristická Znojmo
Terroir, vliv klimatických a půdních podmínek
dostupná veltlínské zelené typic na kvalitu vína ............................................................... 11
ze Znojemska ........................................................ 12
typická současná delikátní aromatická Vína
Cesta vína VOC Znojmo z vinice až do vašich
jedinečná elegantní charakteristická rukou ...............................................................................13
Odrůda Sauvignon ........................................................ 14
Odrůda Ryzlink rýnský ................................................ 15
Odrůda Veltlínské zelené ............................................. 16
Vinaři sdružení do VOC Znojmo ......................17–33
partner sdružení vinařů VOC Znojmo, o.s.
www.sousoszn.cz
1•
•2
VOC Znojmo
první apelační systém
v České republice
Znojemská vinařská podoblast zavedla první apelační
systém v České republice – VOC, vína originální certifikace. Znojemští vinaři, v čele s Ing. Pavlem Vajčnerem,
Jaroslavem Chaloupeckým a Ing. Jiřím Hortem, se touto
Způsoby značení vín
VOC Znojmo jako první v ČR přidává ke stávajícímu
germánskému systému značení vín nový románský
systém značení. Oba způsoby nyní existují nezávisle na
sobě a milovníkům vína tak přináší více informací při
rozhodování o nákupu vína.
Germánský způsob značení vín
dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů na
Stolní vína
myšlenkou začali zabývat v roce 2004. Schvalovací systém
pro udělení označení VOC byl úspěšně dovršen v roce
2009. Česká republika se tímto krokem zařadila mezi
úspěšné tržní systémy, praktikující marketing kontrolovaného původu. Znojmo teď může využít svých tržních
šancí jako první držitel ochranné známky VOC.
Tento apelační systém se týká se pouze vín ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignonu, Ryzlinku
rýnského a Veltlínského zeleného, případně jejich cuveé,
která vykazují regionálně typický, jednotný chuťový
profi l. Musí pocházet výhradně z vybraných a uznaných
viničních tratí.
Díky náročným požadavkům na kvalitu vín se do projektu nakonec zapojilo patnáct vybraných vinařských
společností, které vám dále představíme.
Přijetí systému VOC je pro Znojemsko, zdejší vinaře
i Českou republiku významným krokem do nové vinné
epochy.
3•
min. 14° NM
Jakostní vína (odrůdová a známková) min. 15° NM
Vína s přívlastkem – kabinet
min. 19° NM
Vína s přívlastkem – pozdní sběr
min. 21° NM
Vína s přívlastkem – výběr z hroznů
min. 24° NM
Vína s přívlastkem – výběr z bobulí
min. 27° NM
Vína s přívlastkem – ledové víno
min. 27° NM
Vína s přívlastkem – slámové víno
min. 27° NM
Vína s přívlastkem – výběr z cibéb
min. 32° NM
Románský způsob značení vín – apelační systém
systém pohledu na kvalitu vína dle místa původu
(tzv. apelační princip), které dává vínům jedinečný
a nezaměnitelný charakter. Vína zároveň musí splňovat
striktně daná a kontrolovaná kritéria (viz str.6).
•4
13
Apelační systémy v jiných
evropských zemích
1
výrobce musí být členem VOC Znojmo, o.s.
2
povoleny jsou pouze odrůdy Sauvignon,
Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a jejich cuveé
3
hrozny musí pocházet z registrovaných vinic
4
hrozny musí mít nejméně 19° NM a musí být
určeny pro výrobu přívlastkových vín
5
výnos nesmí překročit 2,5 kg na keř
6
sběr hroznů je prováděn pouze ručně
• Ve Francii nesou všechna nejkvalitnější vína označení
AOC (Appellation d‘ Origine Contrôlée). Původ, odrůdy,
množství produkce, pěstitelské metody, techniky zpracování a kvalitu produktů kontroluje 400 úřadů po celé Francii; vína AOC tvoří zhruba jednu třetinu tamní produkce.
Jedná se o vína s možností archivace přibližně 5–6 let.
7
vína smí být uzavřena pouze korkovým
uzávěrem
8
školení vína nesmí probíhat metodou
„barikování“
9
vína nesmí být vyrobena metodou
dlouhodobého zrání na kvasničných kalech
• V Itálii se kromě stolních vín nejčastěji setkáte s označeními DOC a DOCG. Oblasti s tímto statutem mají
stanoveno kvantitativní omezení produkce hroznů pro
vyšší jakost vín. Vína označená DOC (Denominazione
di Origine Controllata) jsou kontrolována dle původu,
výnosu, doby zrání, technologie a kvality. Existuje přes
500 druhů takových vín, od průměrných až po nejkvalitnější. Systém DOCG (Denominazione di Origine
Controllata Garantita) představuje nejvyšší stupeň kvality a platí pro špičková vína DOC.
10
jablečno-mléčná fermentace je povolena
11
zbytkový cukr ve víně je bez omezení v souladu
s nařízením Komise EU č.753/2002, čl. 16
12
obsah alkoholu ve víně je omezen na
maximálně 13,9 % objemových
13
vína musí výrazně vykazovat typické
senzorické vlastnosti oblasti
S iniciativou Znojmo VOC se Česká republika zařadila
do okruhu zemí velkých vinařských producentů, kteří
s podobnými systémy úspěšně pracují – Francie (AOC),
Itálie (DOC), Rakouska (DAC) či Španělska (DO). Vína
z těchto zemí jako je Chianti, Rioja nebo Chabli představují na současném trhu jasně identifi kovatelné značky,
zatímco vlastní odrůda ustoupila do pozadí.
• V Rakousku funguje souběžně s germánským systémem i apelační systém DAC (Districtus Austriae Controllatus), který na jaře roku 2010 třídil vína dle sedmi
apelací. Jejích počet by se měl nadále rozšiřovat, ale
zatímco některé spolkové země budou touto kategorií
zcela pokryty, jiné o apelační systém nejeví zájem.
5•
podmínek pro
zařazení vín
do VOC Znojmo
Značení VOC přináší spotřebiteli jasně čitelné informace. Tím nejdůležitějším, podle kterého identifikujete
každou láhev, je páska kolem hrdla.
•6
Tradice pěstování
a výroby vína na
Znojemsku
Znojemsko se může pochlubit bohatou
u vinařskou tradicí; archeologické nálezy dokazují, že pěstováním vína
se v údolí Dyje zabývali již staří Římané. Například na
staré obchodní stezce nad viniční tratí Šobes dodnes
můžete vidět koleje od těžkých římských povozů, vyježděné v kamenitém terénu.
Vinařská podoblast
Znojemská
Znojemská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti Morava; zahrnuje celkem 3 530 hektarů
vinic a 91 vinařských obcí. Podoblast je vyhlášená
především bílými aromatickými víny. Hlavní odrůdou
je Veltlínské zelené, skvělá vína dávají i odrůdy Müller
Thurgau, Sauvignon, Ryzlink Rýnský, Pálava a Rulandské bílé, šedé i modré.
49 rov
Kyjev
noběž
ka
Budapest
Budap
p
Znojmo
7•
Rozvoj vinařství nastal v době Velkomoravské říše,
kdy kníže Svatopluk nechal dovézt révu z Rakouska
a Uher a začal cílevědomě zakládat první novodobé vinice. V souvislosti s cyrilometodějskou misí se objevila
naléhavá potřeba vína pro liturgické účely. Na Znojemsku si zásluhy na rozšíření vinic připsali zejména
premonstráti, kteří v roce 1190 založili klášter v Louce
u Znojma.
Během následujících staletí, kdy se křesťanství ruku
v ruce s vinnou révou šířilo celou Evropou, se o vinice
zajímali i bohatí měšťané a šlechtici. Reakcí na úpadek
vinařství během třicetileté války bylo v následujících
stoletích vzepětí a dynamický rozvoj, které ukončila
révokazová nákaza a houbové choroby koncem 19. století; možná vás bude zajímat drobná historická perlička,
že révokaz byl poprvé zjištěn roku 1890 právě v Šatově
u Znojma.
Obnova vinic a výsadba nových odrůd na prahu moderní doby zahájily harmonický vývoj pěstování vinné
révy, který na Znojemsku krátkodobě přerušil odsun
původního obyvatelstva.
•8
Vína VOC vstupují prav idelně
na trh začátkem
května, v rámci
Festiva lu vín
VO C Z n o j m o .
Akce, jejíž první
ročník se konal
v roce 2009, navazuje na tradici znojemského spojování
kultury s vínem. V rámci festivalu se každoročně představí nová certifi kovaná VOC vína. Součástí bohatého
programu je jejich slavnostní křest a samozřejmě ochutnávky všech vzorků. Během dvou dnů můžete kromě
VOC vín vychutnávat také lidovou a etnickou muziku
i folklorní vystoupení. Festival doplňuje ochutnávka
gastronomických specialit předních znojemských restaurací a hotelů.
Představení VOC vín na
Znojemském vinobraní
Každoročně v polovině
září si Znojemsko připomíná středověké vinařské tradice při Znojem ském v i nobr a n í .
Několikadenní slavnost
s historickými jarmarky,
rytířskými turnaji a bohatě kost ý movaný mi
průvody doprovází ochutnávky burčáku a vín. Vína
členů sdružení VOC Znojmo ochutnáte v Mázhauzu
znojemských vinařů, který se nachází ve vestibulu radnice na Obrokové ulici. Další vzorky VOC vín najdete
i v příjemném prostředí hotelu Lahofer.
9•
Znojmo – město vína
Znojmo není jenom střediskem největší moravské vinařské oblasti, ale také jedním z nejstarších měst střední
Evropy. Leží na hranici Moravy s Rakouskem v kraji
meruněk, okurek a vína. Již roku 1226 jej král Přemysl
Otakar I. povýšil na královské město, které se záhy
obklopilo prstencem mohutných hradeb s věžemi. Rozvíjelo se, bohatlo a díky stálé přízni vládnoucích královských rodů získalo řadu privilegií. Štěstí v neštěstí mělo
Znojmo v roce 1490, kdy je postihl ničivý požár. Během
následující stovky let však povstalo z popela překrásné
renesanční město, plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a stylových zákoutí, které dodnes okouzluje řady návštěvníků.
Nejstarší památkou města je
románská rotunda sv. Kateřiny nacházející se v areálu
bý valého přemyslovského
hradu. V historickém centru
naleznete několik překrásných kostelů všech uměleckých stylů, vyhlídkovou
radniční věž či přístupný labyrint podzemních chodeb.
Že je Znojmo městem vína se Vám bude připomínat na
každém kroku množstvím vinoték, firemních prodejen
vín a restaurací s bohatým vinným lístkem.
• 10
Terroir, vliv klimatických
a půdních podmínek
na kvalitu vína
S pojmem terroir stále častěji pracují vinaři a stále častěji
jej vyhledávají i zákazníci. Filozofie důrazu na terroir
odkazuje na jedinečnost konkrétní vinice a výjimečnost
polohy, která kráčí ruku v ruce s originálním původem
tamních vín. Terroir je také logickým vysvětlením, proč
se liší vína ze dvou vinic, ležících vedle sebe. Jsou v něm
totiž zahrnuty nejenom klimatické a půdní podmínky
dané oblasti od nadmořské výšky přes mikroklima, tedy
kolísání teploty, deště, vlhkost, mlhy a větry, až po složení půdy, její strukturu a kamenitost, ale také poloha,
terén, sklon svahu či orientace ke slunci.
Neexistují na světě dvě stejné vinice, které by přes veškerou podobnost polohy, plochy či složení půdy měly
identický terroir. Rozdíly mohou být minimální, ale na
charakteru vína se podepisuje i práce lidských rukou –
pečlivá, laskavá a rozmanitá jako celý svět.
Vína ze Znojemska
Jedním z důvodů, proč se na Znojemsku rodí vína s originální chutí a pověstnou rozmanitostí, je stylově pestré
spektrum kvalitních bílých odrůd, které četností zastíní
i mnohé světově významné vinařské oblasti. Správným
výběrem odrůdy vinaři výrazně ovlivňují potenciál
terroir; ten je opravdu jako diamant, který až člověk
obrousí do nevídané krásy.
Skalní geologický podklad půd vinařské
podoblasti Znojemské
aluviální náplavy
spraše a váté písky, terasové stěrkopísky
písky a jíly karpatské předhlubně
a wienské pánve
jílovité břidlice a pískovce
karpatských příkrovů
jílovité břidlice,
pískovce, arkozy a droby
krystalické břidlice
granitoidy
Znojmo
Znojmo
11 •
Za chuťově plná a svěží aromatická bílá vína však
Znojemsko vděčí nejenom velkému počtu šikovných
vinařů, ale také ideálním přírodním a klimatickým
podmínkám. Studené větry z nedaleké Českomoravské
vrchoviny spolu s termoregulačním vlivem řek Dyje, Jevišovky a Jihlavy dávají zdejším vínům nezaměnitelnou
kořenitou chuť a plnost. Díky střídání slunečných dnů
a chladnějších nocí hrozny sice zrají pomaleji, ale zato si
uchovávají vonné látky a dosahují vysoké jakosti.
Zpracování a výroba kvalitních jakostních a přívlastkových vín probíhá za použití moderní technologie,
s poznatky hodnoty a tradice místního terroir, které
zachová pro budoucí víno většinu drůdových aromatických látek.
• 12
Odrůda
Sauvignon
Cesta vína VOC Znojmo
z vinice až do vašich rukou
Vinaři nominují do systému VOC Znojmo pouze několik vín, která splňují přísné podmínky; jejich souhrn najdete na straně 6. Podle těchto pravidel pak degustační
komise vybírají nejtypičtější vína Sauvignonu, Ryzlinku
rýnského, Veltlínského zeleného a jejich cuveé.
Aby se mohla na etiketě pyšnit označením Znojmo VOC,
musí vína odpovídat kvalitě přívlastkového vína a musí
projít druhou, zvláště kritickou, senzorickou zkouškou.
Ochrannou známkou VOC je spotřebiteli garantován
vysoký kvalitní standard a typický chuťový charakter.
Poté vinař označí každou láhev páskem kolem hrdla.
Ten obsahuje číselný kód výrobce, šarži vína, počet kusů
vyrobených láhví a další údaje. Počet pásků přesně odpovídá počtu láhví, design etikety si zpracovávají vinaři
samostatně.
Snadno srozumitelná značka VOC usnadní rozhodování
spotřebitelů i obchodníků při nákupu; podle ní mohou
kdykoliv a kdekoliv předvídat či rozeznat chuť a původ
vína prvotřídní kvality, a to bez ohledu na konkrétního
regionálního producenta.
Kde můžete vína VOC koupit?
V distribuční síti každého vinařství. Informace o prodejnách vín VOC najdete na www.vocznojmo.cz. E-shop
se všemi víny, která obdržela právo na značku VOC
Znojmo, je taktéž umístěn na internetových stránkách
sdružení www.vocznojmo.cz.
13 •
Barva
světle žlutavá, zelenkavé tóny
Vůně
broskvová, černorybízová, ananasová
Chuť
broskvová, černorybízová, ananasová
Odrůda pochází
z francouzského regionu Bordeaux nebo
z oblastí na Loiře.
K nám jej pod názvem Feigentraube
– Fíkový hrozen nejspíš přinesli Habáni.
Sauvignon vyžaduje
dobré svahové pol o hy s c hu d š í m i ,
nejlépe štěrkovitými
půdami. V méně příznivých ročnících, severnějších
oblastech a při vyšší vlhkosti se ve vůni i chuti projevují
travnaté, kopřivové a paprikové tóny. Při vyšším slunečním svitu a lepší vyzrálosti hroznů vás Sauvignon
okouzlí ovocnými tóny černorybízové či angreštové
vůně, případně směsí citronů s kiwi. Vína jsou plná,
mnohdy s minerální příchutí.
Typický VOC Sauvignon se výtečně snoubí
• s variacemi chřestu
• s pečenou drůbeží
• s ovčími nebo kozími sýry
• se zeleninovými i ovocnými saláty
• sladší Sauvignon s dezerty
• 14
Odrůda
Odrůda
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
Barva
světle zlatavá, zelenkavé tóny
Barva
světle žlutá, zeleno-žlutá
Vůně
medová, meruňková, s pomerančovými tóny
Vůně
s muškátovým nádechem nebo mandlovými tóny
Chuť
medová, meruňková, pomerančová
Chuť
svěží, kořenitá, peřnatá, bez nádechu dřeva,
neobtěžující alkoholem, bez botrytických tónů
Ryzlink r ýnský se
pěstuje od raného
středověku po celém
světě a je zařazován
mezi nejkvalitnější
odrůdy pro bílá vína,
často poskytuje vyšší
stupně predikátních
vín a vína ledová.
Pod le souč asných
genetických studií je
nahodilým křížencem mezi odrůdou Heunisch a semenáčem Tramínu.
Ve víně se projevují decentní a éterické vůně s náznaky
lipového květu, případně broskví, meruněk, ananasu
a kdoulí. Minerální plnost přechází do pepřnaté kořenitosti elegantního zralého vína, v němž jsou kyseliny
dokonale sladěny s extraktivními látkami.
Ryzlink rýnský VOC Znojmo doporučujeme podávat
• k zeleninové polévce
• suchý rýňák ke sladkovodní rybě
• k telecímu nebo krůtímu masu
• k tvrdým vyzrálým sýrům
• ke sladkému zákusku výrazný sladší Ryzlink
15 •
Veltlínské zelené je
nejpěstovanější odr ůdou rév y v i n né
v České republice.
Odrůda pravděpodobně pochází z Rakouska, jiné prameny
k ladou její původ
do údolí Valtelino
v severní Itálii. Má
velké, husté hrozny
a střední, kulaté, zelenožluté bobule. Dozrává později, proto vyžaduje výborné polohy. Z Veltlínského zeleného se vyrábí široká
paleta vín od běžných stolních přes svěží vína jakostní
až po vína přívlastková a speciality, víno mívá pestrou
škálu aromatických látek podle složení půdy vinice.
Používá se do směsí pro známková vína a také jako surovina pro výrobu šumivých vín.
Jedinečné VOC Veltlínské zelené je výtečné
• k tvrdým moravským sýrům
• k typickým moravským jídlům domácí kuchyně
• s pečeným jehněčím
• se štrůdlem
• 16
Seznam vinařů sdružených
do VOC Znojmo
1
DOBRÁ VINICE a. s.
Na Sádce 2, 149 00 Praha 4
tel.: 724 026 350, www.dobravinice.cz
• sklep Nový Šaldorf 80/S
2
Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep
R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022, www.vinarstvi-dobrovolny.cz
• sklep Nový Šaldorf
3
Eko Hnízdo s.r.o.
Hnízdo 1, 669 02 Znojmo
tel.: 603 823 766, www.ekohnizdo.cz
• sklepní ulice Chvalovice
4
Josef Kořínek
Okružní 11, Hnanice, 669 02 Znojmo
tel.: 777 080 724, www.vinarstvikorinek.cz
• sklepní ulice Hnanice
5
Jan Vaněk
671 24 Vrbovec 257
tel.: 603 324 194, 604 566 175
• sklep č. 2 Chvalovice
6
Vinařství LAHOFER, a.s.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756, www.lahofer.cz
• sklep Dobšice
7
8
9
10
17 •
VINAŘSTVÍ LÍBAL s.r.o.
671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204, www.vinolibal.com
• sklep Horní Dunajovice
VINAŘSTVÍ RODINY ŠPALKOVY s.r.o.
Nový Šaldorf 143, 671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802, www.saler.cz
• sklep Nový Šaldorf
11
VINO HORT s.r.o.
Leska 69, 671 82 Dobšice
tel.: 602 149 445, www.vinohort.cz
• sklep Dobšice č. 89
12
Zemědělské družstvo Hodonice – Tasovické vinařství
671 25 Hodonice 258
tel: 603 258 605, 737 259 557, www.zdhodonice.cz
• sklep Tasovice
13
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
671 22 Šatov 404
tel.: 515 266 620, www.znovin.cz
• Prodejna a návštěvní centrum Loucký klášter
14
Vinařství Sádek s.r.o.
675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625, www.vinohrady-sadek.cz
• Vinařství Sádek
15
Vinice Hnanice, s.r.o.
Horákova 7, 616 00 Brno
tel.: 602 470 377, 724 081 142, www.vinice-hnanice.cz
• nám. Sv. Wolfganga 27, Hnanice
Mastník
14 Kojetice
7
Čáslavice
Hostěradice
Němčičky
Horní
Újezd
Želetice
Výrovice
Žerotice
Šebkovice
Tvořihráz
Prosiměřice
Únanov
Přímětice
Stošíkovice
na Louce
Těšetice
Kuchařovice
10
Práče
ZNOJMO
Mašovice
Suchohrdly
Hradiště
VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.
671 24 Vrbovec 190
tel.: 515 230 101, 736 631 547, www.vino-waldberg.cz
• sklep Chvalovice č. 58
VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, spol. s r.o.
671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209, www.vslechovice.cz
• sklep Lechovice
Horní
Dunajovice
Mikulovice
Dyje
6 11
Konice
8 13
Oblekovice
1
Lechovice
Borotice
12
Načeratice
Hodonice
Krhovice
Šaldorf
Havraníky
Hnanice
4 15
Šatov
Micmanice
Vrbovec
Chvalovice
5 3
Valtrovice
Strachotice
Dyjákovičky
Slup
• 18
1
Dobrá Vinice, a.s.
Společnost hospodařící na 18 ha vinic pěstuje hrozny v souladu
s přírodou, ošetřuje
je na biologické bázi.
Práce s révou a hrozny
probíhají ručně, výnos
je přísně regulován.
Dalším charakteristickým rysem je zrání
vín v nových kvalitních dubových sudech barrique.
Odrůdy pro výrobu vín značky VOC se pěstují ve vinici
U svatého Urbana ve Vrbovci a ve vinici Pod Lesem
v obci Popice. Tato vinice má ojedinělé prvohorní podloží, které geologicky patří k Českomoravské vrchovině
a dominují v něm písek, křemeny, žula a rula. Vína jsou
velice minerální a intenzivní.
Na Sádce 2, 149 00 Praha 4
tel.: 724 026 350
[email protected]
www.dobravinice.cz
19 •
2
Ing. Josef Dobrovolný
Vinný sklep
Vinařství má své počátky už v roce 1965
a v tom smyslu jde
o producenta s letitou zkušeností. Sklep,
umístěný v komplexu
Modr ých sk lepů
v Novém Šaldorfu, se
od svých sousedů liší
jednou zvláštností:
jeho klenby připomínají gotické oblouky. Sklep slouží
ke zrání a archivaci vín, ale můžete se sem vypravit i na
exkurzi s ochutnávkou.
Vinařství využívá moderní technologie, přibližně 60 %
hroznů pochází z 15 ha vlastních vinic z viniční tratě
Kraví Hora. Tam se také pěstují odrůdy pro výrobu vín
značky VOC, využívá se rovněž vinice Tři díly v obci
Těšetice.
R. Svobodové 22, 669 02 Znojmo
tel.: 603 889 022
[email protected]
www.vinarstvi-dobrovolny.cz
• 20
3
Eko Hnízdo s.r.o.
Společnost vzni k la
v roce 1993 a hospodaří na celkem 140 ha
vinic v okolí obce Vrbovec, která byla vždy
proslulá vynikajícím
vínem. Vinice jsou zařazeny v systému integrované produkce,
což je moderní, přísně
ekologicky orientovaný vinohradnický systém zaměřený na produkci hroznů a vín špičkové kvality cestou
přátelskou vůči životnímu prostředí, kdy se nepoužívá
chemická ochrana.
Odrůdy pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic
a viničních tratí Ječmeniště, Šác, Lampelberg, Vinná
hora, U kamenů a Dolina, které se vesměs nacházejí
v katastru obce Vrbovec.
Hnízdo 1, 669 02 Znojmo
tel.: 603 823 766
[email protected]
www.ekohnizdo.cz
21 •
4
Josef Kořínek
Ro d i n né v i na ř s t v í
bylo za loženo roku
1991 a v íno v y rábí
dle moderních technologických postupů
v ýhradně z hroznů
v y p ě s t o v a nýc h n a
23 ha vlastních vinic
v okolí vinařské obci
Hnanice. Vinice jsou
obhospodařovány dle zásad integrované produkce;
jedná se o moderní ekologický vinohradnický systém
pěstování révy vinné šetrný k přírodě a zdraví člověka.
Základ odrůdové skladby tvoří tradiční odrůdy Znojemska.
Vinice pro výrobu vín značky VOC se nacházejí ve
viničních tratích Knížecí vrch, Fládnická a U Chlupa
u obce Hnanice.
Okružní 11, Hnanice, 669 02 Znojmo
tel.: 777 080 724
[email protected]
www.vinarstvikorinek.cz
• 22
5
Jan Vaněk
Vina řst v í vzni k lo
v roce 1995 a obhospodařuje 4 ha vinic
v obci Vrbovec, a to
v jedné z nejlepších
poloh zdejšího okolí,
v trati U svatého
Urba na. Naplavené
půdní usazeniny obsahují velké množství
minerálů a spolu s příhodným podnebím tak dávají
zdejším vínům specifický charakter.
Vinařství Jana Vaňka dosahuje hodnotných vín starostlivou péčí o vinohrad, redukovaným výnosem a pozdní
sklizní. Všechny odrůdy zrají 8–10 měsíců v dřevěných
sudech a pak díky použití kvalitních korků i několik let
po uzavření do láhve, což zvyšuje jejich jedinečnost.
671 24 Vrbovec 257
tel.: 603 324 194, 604 566 175
[email protected]
23 •
6
Vinařství
LAHOFER, a.s.
Vi na řst v í, k teré se
opírá o silnou vinařskou tradici na Znojemsku, sídlí v Dobšicích u Znojma. Dle
sloga nu „Vi na řst v í
L A HOF E R – Ví n a
z v l a s t n í c h v i n i c“
p o c h á z e jí v š e c h ny
hrozny z vinic Babičák a Vinohrady ke Křídlůvkám, odrůdy pro výrobu vín
značky VOC se pěstují ve vinici U hájku.
Své jméno vinařství odvodilo od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18. století
vytvořil pro Loucký klášter ve Znojmě unikátní barokní
knihovnu, která je dnes obdivovaným klenotem premonstrátského kláštera na pražském Strahově.
Brněnská 523, 671 82 Dobšice
tel.: 515 242 756
[email protected]
www.lahofer.cz
• 24
7
VINAŘSTVÍ LÍBAL s.r.o.
Vinařství bylo založeno roku 2001, avšak
tradice v ýroby vína
se v rod i ně před ávají již třetí generaci.
Vinice Frédy a Stará
Hora, kde se pěstují
odrůdy pro v ý robu
vín značky VOC, se
nacházejí severně od
Znojma u obce Horní Dunajovice, trojlístek doplňuje
viniční trať Na vinici v obci Tvořihráz.
Bílé odrůdy reprezentuje Veltlínské zelené, Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Neuburské, Tramín červený, Rulandské bílé a šedé, Pálava, Chardonnay
a další, modré odrůdy Svatovavřinecké, Frankovka,
Zweigeltrebe, Rulandské modré a Cabernet Moravia.
671 34 Horní Dunajovice 85
tel.: 736 225 204
[email protected]
www.vinolibal.com
25 •
8
VINAŘSTVÍ RODINY
ŠPALKOVY s.r.o.
Tradiční rodinné vinařství klade důraz
na kvalitu pěstování
révy vinné a kvalitu
výroby vína. Jako vůbec první vinařství na
Znojemsku zavedlo
gravitační zpracování
hroznů v novém, avšak
historick y pojatém
sklepním hospodářství v areálu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu.
Kromě tradičních bílých, růžových a červených vín
vyrábí i vína speciální jako vína ledová, vína typu barrique, vína zrající na kvasnicích či vína likérová. Právě
vína likérová jsou již od roku 1995 uváděna na trh pod
názvem Víno Šaler a stala se stálicí mezi likérovými víny
na českém trhu.
Nový Šaldorf 143
671 81 Znojmo
tel.: 515 243 802
[email protected]
www.saler.cz
• 26
9
VINAŘSTVÍ WALDBERG
VRBOVEC s.r.o.
Vinařská f irma navázala na tradice Agrodružstva Vrbovec.
Pěstování révy vinné
je zajišťováno v systému integrované produkce s využitím přirozených biologických
podmínek, vína zrají
v rozsáhlém pískovcovém sklepě z roku 1770.
Čtrnáct odrůd pro výrobu bílých vín včetně tří odrůd k výrobě vín červených je vysazeno na 160 ha
vinic v osmi viničních tratích. Vinice pro výrobu vín
značky VOC se nacházejí ve viničních tratích Waldberg
a Slunný vrch v obci Vrbovec, ve vinici Dívčí hora v obci
Chvalovice a ve vinici U sklepů v obci Dyjákovičky.
671 24 Vrbovec 190
tel.: 515 230 101, 736 631 547
[email protected]
www.vino-waldberg.cz
27 •
10
VINNÉ SKLEPY
LECHOVICE,
spol. s r.o.
Ny nější společnost
vznikla v roce 1993
a navazuje na dlouholetou tradici lechovického vinařství. Vinné
sklepy Lechovice jsou
největší výrobce vín
z vlastních vinic ve
znojemské vinařské
podoblasti, což umožňuje produkci kvalitních vín s označením „plněno vinohradníkem“.
Společnost nabízí prohlídku sklepa, vybudovaného
v letech 1723–1837, spojené s ochutnávkou; sklep se
využívá pro výrobu těch nejkvalitnějších vín. Odrůdy
pro výrobu vín značky VOC pocházejí z vinic Stará hora
v obci České Křídlovice a z vinice Nad kolářovým sklepem v obci Borotice.
671 63 Lechovice 60
tel.: 515 271 209
[email protected]
www.vslechovice.cz
• 28
11
VINO HORT s.r.o.
Jedno z nemnoha tuzemských vinařství,
které se otevřeně hlásí
k tomu, že nemá ani
hektar vlastních vinic;
hrozny však kupuje od
špičkových vinohradníků, vinice osobně
kontroluje a určuje
nezbytné kroky pro
vysokou kvalitu hroznů. Důraz je kladen zejména na
odrůdu, polohu, výběr zdravé suroviny s vyšším obsahem cukru a nízkou výnosnost keře. Největších úspěchů
vinařství dosahuje v technologii růžových vín.
Pískovcové vinné sklepy leží v Dobšicích u Znojma;
v katastru této obce také leží vinice U hájku, kde se pěstují odrůdy pro výrobu vín značky VOC.
Leska 69, 671 82 Dobšice
tel.: 602 149 445
[email protected]
www.vinohort.cz
29 •
12
Zemědělské
družstvo Hodonice
Tasovické vinařství
Tasovické vinařství
je součástí Zemědělského družstva Hodonice. Celková rozloha
vinic činí 120 ha, odrůdy pro vína VOC
pocházejí z vinic Kamenný vrch a Staré
vinohrady v Tasovicích a z vinice Skalky
v Krhovicích. Vinařství zpracovává jen malou část nejkvalitnějších hroznů, zbytek je určen k prodeji.
Filozofií společnosti je zpracovávat každý rok hrozny ze
stejné vinařské obce, viniční tratě, části vinice i polohy.
Jedině tak lze porovnávat a vychutnat drobné rozdíly
jednotlivých ročníků, díky historickým archivům
s možností návratu až do roku 1959.
671 25 Hodonice 258
tel: 603 258 605, 737 259 557
[email protected]
www.zdhodonice.cz
• 30
13
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
se sídlem v Šatově
Společnost se sídlem
v Šatově patří mezi
střední vinařské producenty, což jí umožňuje ma x imá lně se
soustředit na kvalitu
a uvádět na trh vedle
tradičních odrůdov ýc h v í n z ají m av á
a nová vína špičkové
kvality a vína z nejlepších viničních tratí.
Druhým střediskem jsou Přímětice s unikátním jezuitským Křížovým sklepem, třetím pak Jaroslavice. Raritou je tamní archivní sklep, kde jsou uložena nejstarší
vína v České republice od roku 1945. Společnost také
vlastní jednu z nejlepších viničních tratí v České republice, vinici Šobes v Národním parku Podyjí.
671 22 Šatov 404
tel.: 515 266 620
[email protected]
www.znovin.cz
31 •
14
Vinařské a kulturní
centrum SÁDEK
Velkoryse pojatý areál
s hotelem, restaurací,
udírnou, zpracovatelskými a archivními
s k l e p y, v i n o t é k o u
a přírodním amfiteátrem leží severozápadním okraji znojemské
podoblasti. 3,5 hektarů vinohradů ve viniční trati Pod Sádkem produkuje jakostní, kabinetní
i přívlastková vína, zvláštní pozornost je věnována výrobě vín ledových, výběru z cibéb a produkci biovín.
Zajímavostí je naučná vinařská stezka. Podél ní je vysazeno 40 různých odrůd révy, z nichž mnohé z nich jsou
ojedinělé vzhledem ke svému dávnému původu a nacházejí se jen na několika místech světa.
675 23 Kojetice na Moravě 175
tel.: 602 721 625
[email protected]
www.vinohrady-sadek.cz
• 32
15
Vinice Hnanice, s.r.o.
Společnost hospodaří
v Hnanicích na 140
ha vlastních mladých
vinic v tratích Knížecí vrch, Fládnická,
U Chlupa a U kapličky, obhospodařuje
také dalších 124 ha
ve Vrbovci a v Jaroslavicích. Kromě uvedených vinic pocházejí odrůdy pro výrobu vín značky
VOC ještě z vinic Vinná hora a Lampelberg ve Vrbovci
a z vinice Dolní vinohrady v Oleksovičkách.
Všechny vinice jsou zařazeny v integrované produkci
a ty hnanické dokonce leží v ochranném pásmu Národního parku Podyjí, z čehož vyplývají i velmi přísné
požadavky na ekologický způsob hospodaření.
Horákova 7, 616 00 Brno
tel.: 602 470 377, 724 081 142
[email protected]
www.vinice-hnanice.cz
33 •
VOC Znojmo
Brněnská 523
671 82 Dobšice
e-mail: [email protected]
www.vocznojmo.cz
Download

Katalog VOC Znojmo