22/2014
Aktuálně
z radnice
Na radnici se ve stĜedu 19. listopadu uskuteþnilo jednání
starosty Bc. Petra Mottla se
zástupci poskytovatelĤ sociálních služeb v sušickém regionu. Tématem koordinaþní
schĤzky bylo zkvalitnČní a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.
První setkání starostĤ mČst
a obcí v rámci ORP Sušice
po komunálních volbách probČhlo ve þtvrtek 27. listopadu
na sušické radnici. „Cílem setkání bylo vzájemnČ se poznat
s novČ zvolenými starosty,“
upĜesĖuje Petr Mottl a dodává:.
„Ve druhé þásti programu prezentoval mČstský úĜad prostĜednictvím vedoucích jednotlivých
odborĤ svoji þinnost s dĤrazem
na témata týkající se okolních
obcí.“ MČsto Sušice je pĜipraveno pomoci starostĤm menších obcí s konzultacemi a agendou nad rámec povinností obce
ORP. Dále byli pĜítomní starostové seznámeni s krizovým Ĝízením a povodĖovým plánem.
Na konec prezentace byl pĜedstaven probíhající Projekt meziobecní spolupráce.
Na 2. zasedání nového zastupitelstva mČsta 3. prosince byl
ustanoven a schválen kontrolní a ¿nanþní výbor. Dále byli
schváleni zastupitelé povČĜení
k pĜijímání prohlášení o uzavĜení manželství a zastupitelé
oprávnČní k nošení závČsného
odznaku. Ihned po té probČhlo jednání rady mČsta rozšíĜené o zastupitele, kde byl prodiskutován návrh rozpoþtu na rok
2015. Ten by mČl být schválen
na posledním jednání zastupitelstva 17. prosince.
5. prosinec 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Pod lípou se zpívalo a vzpomínalo na 17. listopad
Velký dík patĜí našim pĜedkĤm, kteĜí po vzniku samostatné
ýeskoslovenské republiky zasadili na námČstí v roce 1919 lípu
svobody. PĜetrvala nacismus i komunismus a stala se symbolickým majákem lidem, kteĜí se zde
setkávali bČhem listopadových
událostí roku 1989. Od té doby
se pod tímto majestátním stromem, kde je umístČna i pamČtní
deska Václavu Havlovi, koná každým rokem vzpomínková akce
na sametovou revoluci i na listopad roku 1939.
Tyto události si pĜišlo k památné
lípČ, pĜipomenout více než tĜi stovky úþastníkĤ. V poþetném kruhu
kolem stromu stáli vedle sebe dČti,
dospČlí, staĜí obþané i pĜedstavitelé
mČsta. Akci tradiþnČ poĜádá sušické
gymnázium a jeho studenti si spolu
se tĜemi muzikanty pĜipravili jako
vždy tĜi písniþky. Akci moderoval
VojtČch Löffelmann a s projevem
vystoupila profesorka gymnázia
Božena BĤžková.
PĜipomnČla, že i velké dČjiny nejsou nČþím abstraktním,
ale bezprostĜednČ se nás dotýkají a souvisejí s historií sušického gymnázia. Nejprve uvedla
pĜíklad z roku 1939: „Na sušic-
Uvnitř čísla
najdete
KadeĜnice SOŠ a SOU Sušice postoupily do celorepublikového ¿nále oborové soutČže Koruna kreativity – str. 2
Jak to vidí radní – v miniseriálu pĜedstavujeme nové
þleny rady mČsta – str. 3
V muzeu se dokonþuje oprava sušického mechanického
betléma – str. 4
Jaroslav Hutka koncertoval
v Sušici pĜesnČ 25 let po vystoupení bČhem demonstrace na Letné – str. 4
kém gymnáziu obnoveném v roce
1968 vyuþovali dva pĜímí úþastníci a zároveĖ obČti tehdejších
událostí, pan profesor Emanuel
Uher a pan profesor Jan StĜeleþek. Ten byl tehdy jako student FF
UK zadržený pĜi demonstracích
po pohĜbu Jana Opletala a poslán
do Terezína. Emanuel Uher byl
17. listopadu na koleji s ostatními studenty pĜepaden gestapem
a odvleþen do koncentraþního tábora Oranienburg. O hrĤzách,
které prožili se jim nechtČlo mluvit, daleko více zdĤrazĖovali lidskou solidaritu, která jim pomáhala útrapy pĜežít. Jako studenti
jsme je mČli rádi a oni mČli rádi
nás. Myslím, že se na nás dívali takovým tím vČdoucím pohledem: Jste sice obþas uliþníci, ale
kdo ví, co vás v tom vašem životČ
ještČ þeká. Bylo to totiž bezprostĜednČ po okupaci sovČtskými
vojsky. V jejich pĜístupu k nám
tkvČla hluboká lidskost. Bohužel
ani jeden se toho dalšího památného listopadu nedožil. ýest jejich památce, byli to dobĜí a laskaví lidé.
PĜed 25 lety reagovali naši
gymnazisté okamžitČ. Hned po
20. listopadu odeslali protestní
petici ústĜedním orgánĤm komunistické moci a vyjádĜili svĤj nesouhlas k zásahu na Národní tĜídČ. ChtČli také vyrazit do ulic, ale
to jsme jim museli my kantoĜi jako
stĜedoškolákĤm rozmluvit. Jejich
hlas na vĜejnosti zaznČl po 25. listopadu, když se na tomto místČ
zaþala konat shromáždČní, jimiž
se Sušiþtí hlásili o právo na svobodu a demokracii. Dnes jsem
potČšena, že zde vidím tytéž tváĜe, které jsem tu vidČla v onČch
listopadových dnech. Myslím si,
že je dobĜe, když þlovČk sám sobČ
pĜipomene, jak je krásné zvednout hlavu z nesvobody, vyvléci se
z obojku strachu a veĜejnČ dát najevo svoji vĤli: Chci žít jako svobodný þlovČk. Jsem hrdá na to,
že to umČli i tehdejší naši gymnazisté.“ Dále pĜipomnČla, že studenti sem chodí každým rokem.
Dnes je to pro nČ historie, kterou
nezažili, ale pĜesto nejsou lhostejní. Jako pĜíklad uvedla loĖský
koncert pro Václava Havla, kdy
na pódiu Smetanova sálu vévodil
jeho známý výrok Pravda a láska
musí zvítČzit nad lží a nenávistí:
„Tato slova studenti zĜejmČ chá-
Je to boj trvalý, ve kterém nejde
o to zvednout pČst, jde v nČm o jediné, o prostou lidskou slušnost.
A jeden každý z nás má dnes tolik svobody, aby se slušnČ chovat
mohl. A to v tČch nejvšednČjších
každodenních situacích. Mohu
prospČt, mohu uškodit, je to má
svobodná volba. V tisíci maliþkostech dobýváme sami v sobČ
vítČzství pravdy a lásky, není to
vždy jednoduché a pohodlné, ale
vždycky to stojí za to.“
V posledních letech se stalo
tradicí, uvést písnČ jednoho autora. Letos jím byl Karel Kryl,
který se pĜed sedmdesáti lety narodil a pĜed dvaceti lety zemĜel.
Rozhovor s Milanem Doubravou nejen o jeho výstavČ
Posel podzimu umístČné
v Galerii SIRKUS – str. 7
Shrnutí podzimní þásti fotbalové sezony sušických
mužstev – str. 8
Okresní hokejový pĜebor
pokraþoval vyrovnanými
zápasy – str. 8
Dokonþení pĜehledu duchovní správy v Sušici – str. 11
Cestovatelská pĜednáška
zavedla obecenstvo mezi
indiány, do mČsta duchĤ
i do Údolí smrti – str. 12
Vánoþní strom na námČstí
už svítí - u pĜíležitosti jeho
rozsvícení byl uveden program s koledami – str. 12
PĜedstavujeme mČsta DOUZELAGE – 23. je slovinská
Škofja Loka – str. 12
pou jako nČco podstatného a odnášejí si je jako odkaz obou listopadových výroþí do své vlastní
budoucnosti, pĜestože dnes mnozí tento výrok považují za idealistickou utopii. OsobnČ se ale
domnívám, že se jedná o výrok
zcela realistický. Kdyby tomu tak
nebylo, lidstvo by dnes už patrnČ
neexistovalo. Háþek je jen v tom,
že pravda a láska nevítČzí samy
od sebe a nevítČzí jednou provždy.
Vladimír Macek (kytara), Adam
Blahouš (kytara) a Pavel Smolej
(basa) zahráli a zazpívali spoleþnČ se studenty i veĜejností písnČ
AndČl, Král a klaun a Morituri te salutant. Na závČr zaznČla
þeská hymna a záĜící svČtýlka
svíþek v rukou mnoha pĜítomných se vydala pod lípu svobody, kde vytvoĜila hĜejivý symbolický kruh.
text a foto Eduard Lískovec
MOBIL
4
4x
x
SIM
100
minut
100
SMS
cena balíčku
486,–
–
Kč/měsíčně
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
22
9 771213 355003
Úspěch kadeřnic ze SOŠ
a SOU Sušice v Praze
Dne 14. 11. 2014 se konala v Praze velká událost, která shromáždila
velkou skupinu škol kadeĜnického
oboru.Touto událostí bylo semi¿nále
1.roþníku soutČže Koruna kreativity,
kterou poĜádá Asociace Fisy z.s.,
a to konkrétnČ pĜedseda asociace,
manažer akademie Pavla Filandra
a pro¿ foto model Jakub Syllte a Pavel Filandr, pĜední þeský kadeĜník,
vizážista, stylista a pĜedstavitel vlastní kolekce.
SoutČž Koruna kreativity pĜinesla první roþník netradiþní soutČže,
a to nejen svými pravidly, ale rovnČž
celou atmosférou.Tématem soutČže
byla kreativita a vítČzi a postupujícími do státního kola se stali ti soutČžící, kteĜí nasadili skuteþnou korunu
kreativity a pĜedvedli perfektní techniku, iniciativu a nápaditost.
StĜední odborná škola a StĜední
odborné uþilištČ, Sušice dorazila
na tuto soutČž v hojném poþtu tĜech
soutČžících. Studentky za doprovodu pedagogického doprovodu pana
Ĝeditele KoláĜe a vedoucí odborného
výcviku pro kadeĜnický obor paní
Skýpalové odvedly své maximum
a ukázaly prestiž školy kadeĜnického
oboru.
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Kaleidoskop
strana 2
Město na radnici přivítalo 33 nových občánků
Velmi pozitivní bylo slavnostní uvítání nedávno narozených obþánkĤ mČsta Sušice. Z velkého poþtu pĜítomných rodiþĤ a miminek vyplývá nejen
nadČjný pĜíslib do budoucnosti, ale i skuteþnost, že si rodiþové tuto akci poĜádanou mČstem oblíbili. Jako obvykle akci zajistila matrikáĜka Alice
Primasová, zazpívaly dČti z MŠ Smetanova a za Sbor pro obþanské záležitosti k pĜítomným promluvila Jaroslava Holeþková.
foto Michal Fišer
Mezi obrovskou konkuren1. skupina
cí všech 16 škol z þeských krajĤ 4. 11. 2014
obdržely hned všechny tĜi postup
do ¿nálového státního kola, které
se uskuteþní v lednu následujícího
roku. Brejchové Tereze, Herrmanové Monice a Pelzerové KristýnČ patĜí obrovská gratulace k perfektním
výkonĤm, za nČž skuteþnČ obdržely
koruny kreativity a pĜijedou právem
bojovat do ¿nále o titul mistra republiky v dámském spoleþenském
úþesu. Dvojnásobná pochvala patĜí
Herrmanové Monice, která se již
v tomto kole umístila na druhém
místČ a celkovČ se zaĜadila mezi
Alois Lerch, Lukáš Nový, MatČj Málek, Jakub Málek, Amálie Tomanová Aneta Želivská, Radek Koþí, OndĜej Švára, Ema Vlková
vítČzný top soutČžících.
2. skupina
Za zmínČní jistČ stojí celkový
úspČch školy, která tĜi semi¿nalistky odvážela zpČt do Sušice jako
budoucí finalistky této soutČže
a mezi ostatními školami se tak stala jednoznaþnČ nejúspČšnČjší školou
v rámci velmi pĜísného hodnocení
odbornou porotou z Ĝad þeských
profesionálĤ.
Studentkám pĜejeme mnoho štČstí a úspČchĤ do ¿nále a škole nejen
dČkujeme za úþast, ale rovnČž blahopĜejeme k dokonalé reprezentaci.
PĜedseda soutČže, Jakub Syllte
Jaroslava StaĖková, Amálie Buriánková, Matyas Šmol, Jan Majer
Tereza Pechková, Stanislav Škvára, OndĜej Fiala, Kristián Kokoška
5. 11. 2014
Máme rádi pohyb
Pohybové aktivity v pĜedškolním
vČku jsou skuteþnČ velice dĤležité
pro zdravý a harmonický vývoj dítČte a mČly by být zaĜazovány do každodenních þinností. V MŠ Smetanova jimi opravdu nešetĜíme.
Každý den tak mají dČti tČlovýchovnou chvilku, pĜi které se
náležitČ rozcviþí, protáhnou i probČhnou. Chodíme s nimi pravidelnČ
cviþit do tČlocviþny v ZŠ Lerchova
a do sušického gymnázia. Zde si
mohou vyzkoušet cviþení ve velké tČlocviþnČ a využíváme náĜadí,
které ve školce nemáme k dispozici.
Také zahrada MŠ prošla nČkolika
zmČnami. V letošním roce jsme
zakoupili lanové prvky |(pyramidu
a housenku), které rozvíjejí pohybové dovednosti dČtí.
Nejstarší dČti chodí každý týden
do nového sušického bazénu, kde
se uþí s instruktory hravou formou
plavat. Na další období plánujeme
saunování dČtí. Tady bude záležet
na zájmu rodiþĤ.
KromČ tČchto aktivit nabízíme
kroužek pohybových her ve sportovní hale. Pohybovky vedou paní
uþitelky Bc. Blanka Rothová a Monika Jarolímová.
Nyní už se všichni tČšíme na zimu, abychom
uspoĜádali již tradiþní
zimní sportovní olympiádu MŠ, které se úþastní
všechny dČti MŠ.
Všemi aktivitami se
ve školce snažíme naplnit
podstatu populárního citátu: Ve zdravém tČle zdravý
duch...
Z. Nováková
MŠ Smetanova Sušice
1. skupina
Petr Darda, Samuel Melka, Kristýna ýeþotková
Karolina Šatrová, Nina Oláhová, Aneta Lakotová, Rozálie Klímová
2. skupina
Jaroslav Vondrášek, Liliana Zajacová, Eliška Kožnarová, Radek
Jana Hrachová, David Koneþný, KateĜina Vacíková, Adéla Sázavská
Mužík, Viktor Mirvald
Chutně a kvalitně? Jde to i v restauracích!
Bohatší nejen o kulináĜský zážitek odcházeli úþastníci semináĜe
moderní gastronomie, který probČhl
na konci Ĝíjna v KrutČnicích, pĜímo
v prostorách hotelového a jezdeckého areálu DvĤr KrutČnice.
Dávno jsou pryþ doby, kdy se
hosté do restaurace pĜišli „jen zasytit“ a bezmyšlenkovitČ naplnit žaludek a v podstatČ nedbali pĜíliš na to,
kde a jak se stravují. Souþasní hosté
restaurací (nejen hotelových), si ale
už dovedou vybrat a pĜemýšlejí nad
tím, v jakém prostĜedí, jaké menu si
dají a jaký zážitek od dobré kuchynČ
oþekávají.
KvalitnČ a ekonomicky – to byl
také jeden z hlavních cílĤ moderního
gastronomického semináĜe, který se
tentokrát vČnoval úpravČ hovČzího
masa – pochopitelnČ kvalitního,
z plemene hovČzího skotu limusin,
chovaného právČ v KrutČnicích. Ne-
chybČly ani nápadité omáþky a pĜílohy. Akci poĜádala poboþka Asociace kuchaĜĤ a cukráĜĤ ýR Šumava,
partnerem byla spoleþnost Vitana a. s. Úþastníky s trendy moderní
þeské kuchynČ, která mĤže splnit
rozmanitá pĜání hostĤ, seznamoval
lektor Bc. Marek Svoboda, šéfkuchaĜ
spoleþnosti Bidvest spolu s kolegou
Vítkem Pichlíkem.
Úþastnici mČli možnost prozkoumat zblízka nabídku takových
lahĤdek, jako brasírovaný hovČzí
Brisket, hovČzí veverka a morek
v silném hovČzím vývaru s koprovým máslem a okurkami, tarák
z mletého hovČzího krku podávaný
s Tramezzino chlebem a nebo plátky
hovČzí Top side s citronovo-tymiánovou omáþkou.
Majitelka zázemí, kde se gastronomické setkání konalo, Ing. Libuše
Poskoþilová pak kromČ informací
o celém provozu pozvala všechny
na malou exkurzi, takže hosté odjíždČli z KrutČnic vybaveni nejen
novými recepturami.
„Za poboþku AKC ýR Šumava
dČkujeme majitelĤm Dvora KrutČnice za vstĜícnost a perfektnČ pĜipravené zázemí, obČma kuchaĜĤmlektorĤm za zajímavé odpoledne a
za velkou podporu místnímu šéfku-
chaĜi Vladimíru Rumplíkovi. Jsme
rádi, že jsme mohli nabídnout tak
zajímavou akci a vČĜíme, že trendy
moderní þeské kuchynČ nezĤstanou
jen v teoriích Naši zákazníci si kvalitní, chutné a preciznČ pĜipravené
jídlo jistČ zaslouží, dodala Bc. Miroslava Pítrová (na foto nabízející
ochutnávku úþastníkĤm semináĜe),
pĜedsedkynČ poboþky.
-mp-
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady mČsta ze dne 24. listopadu 2014
•
Rada mČsta v pĤsobnosti valné hromady spoleþnosti Sušické
lesy a služby, s. r. o. schválila Smlouvu o výkonu funkce jednatele
spoleþnosti Sušické lesy a služby, s. r. o. s Ing. Josefem Zemenem,
bytem Pod Stráží 395/III, Sušice, datum narození 6. 1. 1971 a povČĜuje starostu mČsta podpisem smlouvy.
•
Rada mČsta vzala na vČdomí Výroþní zprávy o þinnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní školy Sušice, Lerchova ul. 1112
a Základní školy T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129.
•
Rada mČsta jmenovala za zĜizovatele do školské rady na funkþní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 tyto þleny: Základní škola Lerchova – Mgr. Ivan Kratochvíl, Bc. Petra Turková, Jaroslava Holeþková,
Základní škola T. G. Masaryka – Bc. Miroslava Oudesová, Daniela
Šedinová, Marie Valdmanová. Rada mČsta schvaluje 9þlennou školskou radu v Základní škole T. G. Masaryka od 1. 1. 2015.
•
Rada mČsta schválila dodatek þ. 4 ke SmlouvČ na realizaci
parku þ. A-001452-00 ze dne 4. 8. 2011 s Nadací PromČny, se sídlem
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 101, Iý: 27421538 a povČĜuje
starostu mČsta podpisem tohoto dodatku.
•
Rada mČsta vzala na vČdomí informaci o výskytu bobra evropského v lokalitČ Luhu.
•
Rada mČsta schválila dodatek þ. 2 ke smlouvČ þ. A-00206800 s ¿rmou morez stavební s. r. o., Terezie Brzkové 27, PlzeĖ, který Ĝeší formu pozastávky po dobu záruþní lhĤty, a povČĜila starostu
mČsta jeho podpisem.
•
Rada mČsta schválila ukonþení smlouvy o poskytování telekomunikaþních služeb þ. A-001629-00 s poskytovatelem FIXnet s. r. o.,
Pražská 1194, 342 01 Sušice, Iý: 26357739 a povČĜila starostu podpisem dohody o ukonþení smlouvy.
Kompletní zápis z jednání rady mČsta najdete na www.mestosusice.cz
Zasedání zastupitelstva města
se uskuteční 17. 12. od 16 hod.
MČsto Horažćovice
starosta mČsta vyhlašuje výbČrové Ĝízení
na pozici strážníka mČstské policie
Místo výkonu práce: Horažćovice
Druh práce: strážník mČstské policie
Pracovní pomČr na dobu neurþitou, se zkušební dobou 3 mČsíce
PĜedpokládaný termín nástupu: podle dohody
PĜedpoklady pro vznik pracovního pomČru:
státní obþanství ýR; obþanská bezúhonnost a spolehlivost; psychická zpĤsobilost; fyzická zpĤsobilost; zdravotní zpĤsobilost; vČk starší
21 let; stĜední vzdČlání s maturitní zkouškou; Ĝidiþský prĤkaz sk. B;
znalost práce s PC – Word, Excel, e-mail, práce s fotogra¿emi
Další požadavky:
samostatnost, Àexibilita, aktivita; schopnost rozhodování v krizových
situacích; velmi dobrá schopnost komunikace; zájem o práci ve prospČch mČsta v oblasti bezpeþnosti a veĜejného poĜádku
Výhody:
zkušenosti s prací v bezpeþnostním sboru ; zbrojní prĤkaz sk. D
PĜihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, pĜíjmení a titul; datum a místo narozeni; státní pĜíslušnost;
místo trvalého pobytu vþetnČ telefonního spojení; þíslo OP; datum
a podpis uchazeþe; datum možného nástupu; souhlas se zpracováním osobních údajĤ podle zák. þ. 101/2000 o ochranČ osobních údajĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
K pĜihlášce se pĜipojí tyto doklady:
životopis zamČĜený na prĤbČh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti; výpis z evidence RejstĜíku trestĤ ne starší než 3 mČsíce; ovČĜená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání; motivaþní dopis
Platové podmínky:
odmČĖování podle zákona þ. 262/2006 Sb., NV þ. 564/2006 Sb. a NV
þ. 222/2010 Sb. v platném znČní
VýbČrové Ĝízení obsahuje: (týká se uchazeþĤ vybraných na základČ písemné pĜihlášky)
1. test fyzické zpĤsobilosti (plavání 100 m, leh–sed, kliky, bČh na 1
km)
2. test na PC – aplikace Wordu a e-mailové schránky
3. osobní pohovor
4. test psychické zpĤsobilosti na náklady uchazeþe po úspČšném absolvování bodĤ 1–3
PĜihlášky do výbČrového Ĝízení:
Písemné pĜihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu do 12. prosince 2014 do 11 hod. na adresu: MČstský
úĜad Horažćovice, Mírové námČstí 1, 341 01 Horažćovice, nebo osobnČ v téže lhĤtČ do podatelny MČÚ Horažćovice. UzavĜenou obálku
oznaþte nápisem: „VýbČrové Ĝízení – MP.“
Bližší informace poskytne Pavel Bláha, vedoucí mČstské policie,
tel. 371 430 539, e-mail: [email protected]
Ing. Michael Forman, starosta mČsta
Adventní trhy na námČstí
v Sušici budou probíhat
15.–21. prosince od 9 hod.
Aktuality
Jak to vidí radní
strana 3
Výzva k podání nabídky na pronájem
mČstského bytu velikosti 4+1
Na stránkách SN pĜedstavujeme dalšího nového þlena Rady mČsta Sušice, který byl zvolen na jednání ustavujícího zastupitelstva 5. 11. 2014. Byt þ. 2, velikost 3+1 (dĜíve oznaþován jako byt II. kategorie.),
ul. 5. kvČtna, þ. p. 670, Sušice.
Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytČ jsou plasNarodil se v roce 1966 ve Vlatová okna. RozmČry jednotlivých místností: kuchyĖ 6,90 m2, 1. pokoj
24,60 m2, 2. pokoj 15,60 m2, 3. pokoj 15,50 m2, pĜedsíĖ 9,40 m2, koupelšimi okr. Benešov. V Sušici a jejím blízkém okolí bydlí a pracuje
na 3,36 m2, WC 0,96 m2, spíž 0,36 m2, balkon 3,10 m2, sklep 14,42 m2,
od roku 1987. Maturoval v roce 1984
sklep 13,12 m2. Celková rozloha bytu 107,32 m2.
Datum prohlídky bytu: 16. 12. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
na strojírenské škole ve Vlašimi. Je
ženatý a má 3 dČti. Je jedním se zaByt þ. 19, velikost 3+1 (dĜíve oznaþován jako byt I. kategorie.),
kládajících þlenĤ hnutí ANO 2011
ul. Kaštanová, þ. p. 1158, Sušice.
v PlzeĖském kraji, kde je pĜedsedou
MO Sušice a OO Klatovy.
Byt se nachází v pátém nadzemním podlaží domu. V bytČ jsou
Celý svĤj profesní život, až
plastová okna. RozmČry jednotlivých místností: kuchyĖ 10,61 m 2,
do roku 2005 pracoval jako vedou1. pokoj 19,53 m 2, 2. pokoj 12,00 m 2 , 3. pokoj 12,00 m 2, pĜedsíĖ
10,06 m 2, koupelna 2,86 m 2 , WC 1,03 m 2 , balkon 6,02 m 2, sklep
cí, kdy pĜímo Ĝídil kolektivy pracovníkĤ. V tomto roce se z rodinných
2,88 m 2. Celková rozloha bytu 76,99 m 2.
dĤvodu a s tím spojené potĜeby þasové fexibility rozhodl pro soukromé Datum prohlídky bytu: 16. 12. 2014 od 9.30 do 9.40 hod.
podnikání. Zabývá se prodejem náhradních dílĤ na nákladní automobily, vleky a návČsy.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
Máte nČjaké zkušenosti s komunální politikou?
– musí být zletilý a plnČ zpĤsobilý k právním úkonĤm
Byl jsem v období 1994 až 1998 þlenem obecního zastupitelstva v Rabí,
– nesmí být dlužníkem mČsta
ale v porovnání se Sušicí se jedná o malou obec. Proto zkušenosti s ko– nesmí protiprávnČ užívat byt þi nebytový prostor k bydlení
munální politikou mám minimální.
– bČhem posledních 3 let neodmítl uzavĜít nájemní smlouvu na byt,
Co si slibujete od práce v radČ mČsta?
který mu byl mČstem nabídnut k nájmu
Být spojovacím þlánkem mezi koalicí a opozicí.
– uplynula již lhĤta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelĤ
Co považujete v Sušici za nejvČtší problém a jak byste ho Ĝešil?
vyĜazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
Jako všude i zde je co zlepšovat, ale nyní za naprosto zásadní považuji
bytu vyĜazena)
nedostateþnou informovanost obþanĤ. Dnes je 26. 11. 2014 a na základním
– musí ĜádnČ a pravdivČ vyplnit pĜedepsaný formuláĜ žádosti
komunikaþním kanále, (myslím tím webové stránky MÚ) jsou zastaralé
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/mČsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kþ/m2/mČsíc)
a nedostateþné informace. Asi jako jediná obec v ýR jsme dosud nedokázali zveĜejnit zmČny ve složení zastupitelstva a rady. ěadový obþan neví,
jakým zpĤsobem se mĤže obrátit na zastupitele a vlastnČ ani neví kdo je Nabídka musí být podána nejpozdČji: 31. 12. 2014 v zalepené obálce
zastupitelem. PĜitom obyvatelé mČsta, by mČli být nositelé informací, co s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + oznaþení
by bylo vhodné zmČnit a upravit. ěešení je naprosto jednoduché, nČkdo požadovaného bytu + adresa odesílatele
je snad zodpovČdný za správu tČchto stránek.
Kritéria pro výbČr nejvhodnČjší nabídky:
Jaké oblasti se budete jako radní vČnovat?
Rada mČsta pĜi výbČru nejvhodnČjší nabídky pĜihlédne pĜedevším k soJako radní, bych mČl mít dostateþný pĜehled o všech. Pokud mám nČ- ciální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného
jakou upĜednostnit, tak oblast bezpeþnosti a dopravy. Bezpeþnost oby- za m2/mČsíc.
vatel považuji za prioritu.
Nájemní smlouva bude uzavĜena na dobu urþitou pČti let.
Jaký smČr rozvoje mČsta budete podporovat?
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na proSušice se v posledních letech zmČnila zásadnČ k lepšímu. Bylo zde nájem bytu, pĜípadnČ nevybrání žádného z uchazeþĤ, a to i bez udání
hodnČ vybudováno, urþitČ nám závidí mnohem vČtší mČsta. Za to patĜí dĤvodĤ.
velké podČkování minulému vedení radnice. V dalším období se mČsto
Bližší informace a formuláĜe žádostí budou podány všem zájemcĤm
musí zamČĜit na údržbu a opravy svého majetku v závislosti na ¿nanþ- na MČstském úĜadČ v Sušici, odbor majetku a rozvoje mČsta, 4. patro, þ.
ních možnostech a potĜebách pro vČtšinu obyvatel.
dveĜí 410, popĜípadČ telefonicky na þísle 376 540 141.
-lkMáte nČjaký cíl, kterého byste chtČl bČhem tohoto volebního období dosáhnout?
Chci pĜesvČdþovat nejen zástupce opozice, pokud mají možnost pomoci k rozvoji Sušice, aby tak uþinili i když nejsou souþástí pĜímého vedení obce. Budoucnost mČsta závisí hlavnČ na lidech, kteĜí ve mČstČ žijí.
Oni mohou svými aktivitami, þi naopak lhostejností ji ovlivnit. Chci více
zapojit veĜejnost do záležitostí mČsta, vþetnČ kontroly hospodaĜení a rozhodování o mČstských záležitostech. Myslím, že naše mČsto je malé na to,
aby si zastupitelé hráli na vládnoucí koalici a opozici.
Proto nabízím všem obþanĤm, naši zastupitelé jsou vám k dispozici
každý þtvrtek od 17.00 hodiny v kanceláĜi hnutí ANO 2011 na adrese
Americké armády 82 (vedle Restaurace U VítovcĤ).
Pokud budu hovoĜit za hnutí ANO 2011 a svého kolegu v zastupitelstvu pana Pavla Javorského, tak pĜedpokládáme, že obþané od nás oþekávají pĜedevším nejen pokraþování rozvoje mČsta, ale i pĜilehlých obcí,
na které se zapomíná.
Dále chceme hledat úspory v hospodaĜení mČsta. Jsme pĜesvČdþeni,
že lze ušetĜit nemalé ¿nanþní prostĜedky pĜi provČĜení stávajících vztahĤ
s dodavateli služeb, které pro mČsto provádČjí privátní ¿rmy. K tomuto
zámČru budeme hledat podporu u ostatních zastupitelĤ. Máme povinnost danou zákonem, chovat se vždy jako Ĝádný hospodáĜ. Rádi bychom
prosadili založení informaþního centra (úĜedníka radnice), který pomĤže obþanĤm pĜi Ĝešení v jednání s MÚ Sušice na úrovni veĜejné správy
i samosprávy.
DČkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
František Jelínek
Slavnostní prezentace knižní novinky
Historického atlasu měst – Sušice
V pátek 12. prosince 2014
od 17.00 probČhne v pĜednáškovém sále Muzea Šumavy slavnostní pĜedstavení nové publikace
k dČjinám Sušice – Historického
atlasu mČst ýeské republiky – Sušice – , jež je výsledkem nČkolikaletého úsilí pracovníkĤ Historického ústavu Akademie vČd ýR
a Muzea Šumavy. Sušice se tímto
poþinem jako 27. v poĜadí zaĜazuje do prestižní skupiny þeských
historických sídel, jako jsou PlzeĖ,
ýeské BudČjovice, ýeský Krumlov, Kutná Hora, Most þi KadaĖ.
Jejím hlavním cílem je kvalitní
tiskové zpĜístupnČní nejcennČjšího
obrazového a mapového materiálu k dČjinám mČsta, roztroušeného doslova v desítkách archivĤ,
knihoven a muzeí: historických
fotogra¿í, vedut, rukopisných
map, regulaþních a územních plánĤ i leteckých snímkĤ. ýtenáĜ tak
do ruky dostane ucelený soubor,
v nČmž bude moci názornČ sledovat, jak se Sušice v prĤbČhu doby
mČnila, rostla a utváĜela do podoby nám všem obecnČ známé.
ÚþastníkĤm podveþera projekt
historických atlasĤ blíže pĜedstaví
redaktor knihy, pan PhDr. Robert
ŠimĤnek, Ph.D., a vybrané zajímavosti, které se na stránkách atlasu
objeví, formou projekce pĜedstaví
jeden z autorĤ, PhDr. Jan Lhoták.
Atlas bude možné si pĜímo na místČ zakoupit za 500 Kþ. Všichni zájemci jsou srdeþnČ zváni!
Jan Lhoták
DĤležitá telefonní
þísla Sušice
Nemocnice
376 530 111
MČstská policie 376 523 250
MČstský úĜad
376 540 111
ÚĜad práce
950 128 201
SULES
376 520 362
ýeské dráhy
972 523 584
ýSAD (7–15 h.) 376 524 703
ÚĜad práce
950 128 201
SbČrný dvĤr
376 520 519
areál ýOV, Pražská ul.
(provoz. doba: út, þt 13–18 hod.,
so 8–12 a 13–15 hod.)
Ztichlý betlém znovu ožije
Je tomu již deset let, co šíĜí vČhlas
Sušice po vlastech þeských proslulý mechanický betlém. Autorem
nápadu a duší celého projektu byl
Pavel Svoboda, který zemĜel letos
v kvČtnu. S jeho odchodem umlkl
i betlém. ZajiskĜilo v nČm, zavrzalo
a bylo ticho. Jako kdysi slepý Mistr Hanuš sáhl do Pražského orloje,
nebylo najednou nikoho, kdo by
betlém opravil.
Mgr. ZdeĖka ěezníþková, Ĝeditelka Muzea Šumavy, v jehož prostorách je tento unikát umístČn, a mČsto
jako majitel se nesmíĜily s takovým
stavem a hledaly zachránce. NČkteĜí
se pĜišli i podívat, ale když uvidČli
útroby betlému, odešli. Za nádherným, do detailu propracovaným
miniaturním svČtem se skrývala
neuvČĜitelná zmČĢ rĤzných motorkĤ, kladek, táhel, ozubených koleþek
a elektrických kabelĤ. Plány neexistovaly, stavba vznikala postupnČ
a po neþekaném odchodu Pavla Svobody nikdo netušil, jak mechanický
betlém opravit. Nakonec se pĜeci jen
podaĜilo sehnat trojici odvážlivcĤ.
Do mravenþí práce se nejprve pustil
zkušený modeláĜ Karel Hájek, který
bČhem prázdnin celý mechanismus
zmapoval, pronikl do tajĤ pohybu
jednotlivých ¿gur a urþil místa
potĜebná k opravČ. Pak nastoupil
Václav Svoboda, autorĤv dlouholetý
pĜítel. Sám nabídl pomoc, jelikož
mu Pavel Svoboda svČĜil nČkteré své
nápady a dovednosti. Ten se vČnoval
opravám jednotlivých þástí. Veškerá
elektrická zapojení si vzal na starost odborník Václav Vopalecký.
Všichni od léta ve stísnČném prostoru za rozsáhlým betlémem (6 m x
3,5 m a 2,8 m do výšky) strávili mnoho hodin. Miniaturní dĜevČný svČt
obsahuje na 300 postaviþek, z toho
je polovina pohyblivých a ke každé
se provČĜoval vodicí mechanismus.
37 motorkĤ zajišĢuje pĜes dĤmyslnČ
sestrojená táhla právČ ten správný
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Kulturní aktuality
strana 4
pohyb. Jeden motorek musí obsloužit až šest pohyblivých elementĤ.
Mnohé vnitĜky budov jsou navíc
samostatnČ osvČtleny, dokonce
i ohýnek v krbu pĜerušovanČ svítí.
„BČhem let se betlém rozrĤstal a mČnil, nebylo lehké rozeznat souþasné
zapojení,“ pĜibližuje aktuální složitou situaci Hájek. „Pavel Svoboda
byl opravdu machr. Nejenže navrhl
a sestrojil veškerou mechaniku, ale
byl pĜedevším malíĜem a ĜezbáĜem.
Každou ¿gurku si napĜíklad podrobnČ rozkresloval, barvil jí, dČlal si
i náþrty jednotlivých staveb a Ĝešil
celkovou kompozici. Když se pak
stČhoval do menšího, nechal si u mČ
mnoho náhradních a nepoužitých
dílĤ k betlému. Také mČ uþil ĜezbaĜinČ a pozdČji jsem mu slíbil, že mu pomohu s rekonstrukcí betlému. Mohu
Ĝíct, že po nČm opravdu zĤstalo velké
dílo, jak si to vždy pĜál,“ dodává
Václav Svoboda.
Muzeum Šumavy na námČstí
ukrývá nejen jedineþné umČlecké
dílo, ale vyĜezané modely budov
jsou i názorným svČdectvím o významných architektonických památkách Sušicka. NČkteré budovy dnes již neexistují (synagoga)
a cenným pomocníkem pro autentické ztvárnČní bylo právČ sušické
muzeum. SpolutvĤrcem betlému
byl známý šumavský ĜezbáĜ Karel Tittl, který se zamČĜil pĜedevším na ztvárnČní staveb. Dále se
na jednotlivých þástech podíleli
manželé Balcarovi z Náchoda, JiĜí
Šott z Drozdova a ZdenČk Ziegler
z Kolince.
NezadržitelnČ se blíží Vánoce
a tedy doba, kdy všechny betlémy ožívají. Díky výše zmínČným
obČtavým opraváĜĤm budeme
moci všichni znovu obdivovat
i jedineþný sušický betlém, který bude slavnostnČ znovuotevĜen
10. prosince – viz. pozvánka.
text a foto Eduard Lískovec
Jaroslav Hutka rozezpíval kino
25. listopadu, na den pĜesnČ 25
let po návratu do ýeskoslovenska
a svém známém vystoupení na Letné, se Jaroslav Hutka objevil v Sušici. Tehdy ho poznal doslova celý
národ a stal se jedním ze symbolĤ
sametové revoluce. Barva jeho
vlasĤ od té doby získala majestátní bílou, ovšem když v sušickém
kinČ zanotoval staré známé písnČ,
jakoby snad ani tolik vody neuplynulo. Daleko vČtší zmČna byla cítit
z hledištČ. Svobodní lidé pohodlnČ
zaboĜení v lenoškách moderního
kina spokojenČ poslouchali, nic je
neohrožovalo, ale ani nespojovalo.
Atmosféra tak byla daleko klidnČjší
než kdysi.
Hutka pĜedstavil snad všechny
hlavní oblasti své tvorby. Zaþal
lidovkou ze Sušilovy sbírky (Hádala se duše s tČlem) a pokraþoval
písnČmi o tehdejším dČní (napĜ.
Havlíþku Havle – v sedmdesátých letech takto zpracoval mnoho historických osobností). Dále
pĜedstavil svou souþasnou tvorbu
skladbami krajinomalebnými, milostnými a dČtskými (Bílý slon,
Knedlík). Po pĜestávce, kdy si
obecenstvo mohlo zakoupit jeho
souþasná CD (edice Samopal)
a knihy, zazpíval i písnČ žertovné
(Kamna). Koncert v tento den nemohl nezakonþit jinak než NámČští
a na pĜání ještČ zahrál Sluneþnici
a Moravu. Mezi písniþkami se vy-
jadĜoval k aktuálnímu dČní ve spoleþnosti (Havel byl sluníþko, jeho
svČtlo svítí dodnes, hlavnČ v oþích
zahraniþí a nyní ho napĜ. velmi
znepokojuje situace na UkrajinČ, kterou pĜipodobnil k situaci
v ýeskoslovensku pĜed okupací
NČmeckem). VyprávČl o emigraci
v Holandsku, o svém letošním pobytu v Indii a Francii a vzhledem
k výroþí zavzpomínal jak to tehdy
bylo s návratem do vlasti. Hrál sice
spolu s dalšími þeskými písniþkáĜi
na památných koncertech v Budapešti a ve Wroclawi, ale tomu,
že by se mohl vrátit do tehdejšího
ýeskoslovenska, stále nevČĜil. Pak
17. listopadu uvidČl nejasné zprávy
o dČní v Praze a tehdy se rozhodl
k neodkladnému návratu. Co ho
þeká, netušil, ale prvním volným
spojem pĜiletČl na ruzyĖské letištČ. Nakonec ho do vlasti pĜece jen
vpustili a spĜíznČní lidé si ho odvezli pĜímo na Letenskou pláĖ.
I v dnešní dobČ Jaroslav Hutka
skládá, hraje, píše knížky a vyjadĜuje se k aktuálním otázkám,
málokdy ho však zaslechnete v médiích. Koncert byl proto vzácným
pĜipomenutím atmosféry revoluþních zmČn v roce 1989, ale i roku
1968 a let sedmdesátých.
text a foto ED
Musica Bohemica zahraje v Sušici
V pĜedvánoþním þase navštíví mu ýeská vánoþní hudba a koledy. zasláním žádosti na adresu: info@
Sušici hudební soubor, který je Vstupenky si mĤžete zajistit pĜedem kphsusice.cz
Výbor KPH
s tradicí þeských Vánoc spjat snad
nejvíce. Již tĜicet let uvádí Musica Bohemica v þele s Jaroslavem
Krþkem na koncertních pódiích,
v kostelích þi jiných sakrálních
prostorách vánoþní písnČ a koledy
v originálních úpravách, které jsou
blízké všem generacím. Musica Bohemica je þastým hostem v zemích
celé Evropy.
Kruh pĜátel hudby vás zve
ve þtvrtek 18. prosince v 19.30
do Smetanova sálu sušického gymnázia na koncert souboru Musica
Bohemica s jeho umČleckým vedoucím Jaroslavem Krþkem v progra-
Šumavský Mouřenec pozve do konce roku na koncerty,
promítání Anděla Páně nebo na silvestrovskou půlnoční mši
MouĜenec má za sebou velmi
úspČšný rok. OpČt jsme bČhem
jara, léta a podzimu pĜivítali zhruba 2 tisíce návštČvníkĤ. MimoĜádnČ úspČšná byla napĜíklad oslava
25. výroþí svobody. PísnČ Karla
Kryla v podání skupiny Missa si
16. listopadu pĜišlo poslechnout
více než 120 lidí a atmosféra byla
neopakovatelná. VČĜíme, že neopakovatelnou atmosféru budou
mít také adventní a vánoþní setkání. Moc se tČšíme na všechny
návštČvníky,
Program pokraþuje v nedČli
7. prosince od 14.30, kdy v kostele
vystoupí klatovská skupina Zebedeus. O týden pozdČji, v nedČli
14. prosince od 15 hodin zahraje
a zazpívá skupina Druhý pokus.
ýtvrtou adventní nedČli 21. 12.
ozdobí v kostele na MouĜenci tradiþní (v poĜadí už þtvrtý) koncert
Žihelského pČveckého smíšeného
sboru. Zaþíná ve 14 hodin. Posluchaþi se mohou tČšit na nový
repertoár. Prodej teplých nápojĤ
zajistí na místČ opČt hotel Annín.
Kostel bude otevĜený i o ŠtČdrém dnu, a to od 11 do 12 hodin.
V rámci poĜadu ŠtČdrá hodinka je
pĜipravená vánoþnČ ladČná prohlídka kostela a další program,
který vyvrcholí poledním zvonČním.
O pár dnĤ pozdČji, v sobotu
27. prosince od 16 hodin, zaþíná
pásmo Vánoce na MouĜenci, jehož
hlavní souþástí bude promítání
pohádky AndČl PánČ. Pohádku,
která pĜed 10 lety vznikla þásteþnČ i na MouĜenci, uvede sám její
režisér JiĜí Strach. V rámci poĜadu vystoupí se svou básní Radek
Nakládal a klarinetista Martin Kanaloš. PĜipraven bude þaj, svaĜené
víno a deky. OrganizátoĜi pĜesto
doporuþují návštČvníkĤm pĜibalit
teplé obleþení a baterku na cestu
zpátky.
Po celý prosinec pobČží druhý
roþník akce „MouĜenec nadČluje“. Až do 27.12. mohou lidé nosit
do kostela malé praktické dárky
nebo drobné pozornosti, které
v závČru prosince dostanou senioĜi
v domovČ dĤchodcĤ v Sušici.
Program na MouĜenci vyvrcholí
na pĜelomu roku Silvestrovskou
pĤlnoþní bohoslužbou pĜi svíþkách. Zaþne pĜesnČ o pĤlnoci
z 31. prosince na 1. ledna 2015
a bude ji sloužit P. Tomas van
Zavrel.
Lukáš Milota
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Sušice
PĜehled akcí
9. prosince od 17.30 a 20 hod. – KD Sokolovna
5. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Honza-kováĜ a þert
loutkové pĜedstavení
strana 5
18. prosince od 18 hod. – námČstí Sušice
Srdce pro Václava Havla
V den výroþí úmrtí Václava Havla poĜádá skautské
stĜedisko VydĜí stopa ve spolupráci s Gymnáziem
Sušice krátký vzpomínkový akt se zapálením svíþky
u desky vČnované V. Havlovi pod lípou svobody.
13. prosince od 9 hod. – zámecké nádvoĜí a malý sál
MČstského muzea Horažćovice
ADVENTNÍ JARMARK
19. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Ĝemeslný a farmáĜský jarmark; adventní výtvarBetlémská hvČzda – premiéra
né dílny; kejklíĜ Slávek – kejklíĜské pĜedstavení;
loutkové pĜedstavení
zabijaþkový gulášek, polévka a klobásky,
obþerstvení; adventní hudební vystoupení ZUŠ
19. prosince od 19.30 hod. – SmetanĤv sál
Horažćovice, loutková pohádka O hvČzdČ, o paVánoþní koncert SDS – Vþelky a Hlavní sbor
cholátku - divadlo Vićadlo
Region
Horažďovice
5. prosince od 17 hod. – Sušické námČstí
19. prosince od 21 hod. – KD Sokolovna
Parkán – taneþní rocková zábava
13. prosince od 18 hod. – kostel sv. Petra a Pavla
19. prosince od 20 hod. – PDA Sušice
OPEN PARTY DJ Andale & DJ Chany
11. prosince od 19 hod. – Muzeum Šumavy
Slušnost mezi lidmi v dnešní dobČ aneb
PotĜebujeme etiku pro život? – viz. str. 6
12. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Krakonošova nadílka
loutkové pĜedstavení
20. prosince od 15 a 17 hod. – SmetanĤv sál
Vánoþní koncert SDS – pĜípravky
20. prosince od 19.30 hod. – SmetanĤv sál
Vánoþní koncert Sušického dČtského sboru –
Vþelky a Hlavní sbor
20. prosince od 19 hod. – Tradiþní kloub – viz. str. 6
12. prosince od 21 hod. – Tradiþní kloub
LAKE MALAWI – koncert
5. prosince od 19 hod. – kino Sušice
6. prosince od 14 a 19 hod. – kino Sušice
13. prosince od 17 a 19.30 hod. – SmetanĤv sál
Vánoþní koncert Svatoboru
15. prosince od 16 hod. – námČstí Sušice
Vystoupení žákĤ ZŠ T. G. Masaryka
16. prosince od 16 hod. – námČstí Sušice
Vystoupení žákĤ ZŠ Lerchova
Žihobce
16. prosince od 20.15 hod. – kino Sušice
Reprízy: 16. 1. 2015 v 19 hodin,
17. 1. 2015 ve 14 a 18 hodin.
6. prosince od 9 hod. – Komunitní centrum
TvoĜivá sobota - „Perníková chaloupka“
Výroba a výzdoba perníkové chaloupky.
pĜihlášení nutné do 4. 12. na tel.: 721 253 760
7. prosince od 10 hod – KD Sokolovna
8. prosince od 17 hod. – Muzeum Šumavy
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, PĜíkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
Ĝeditel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
pĜedprodej vstupenek
376 523 360
pondČlí, stĜeda
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, þtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevĜena dennČ, vždy 1 hodinu
pĜed promítáním ¿lmu
KAFE SIRKUS, PĜíkopy 178, Sušice
pondČlí–nedČle
13–20 hod
GALERIE SIRKUS
17. prosince od 12 hod. – námČstí Sušice
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
Polévka pro sousedy
Charitativní akce pro všechny sousedy – tradiþní do 31. 12. Milan Doubrava: Posel podzimu (sochy)
rozdávání vánoþní polévky na sušickém námČstí.
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
17. prosince od 17.30 hod. – námČstí Sušice
kulturní akce, kurzy, výlety,
pĜedprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondČlí, stĜeda
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
þtvrtek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
MČstská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova þp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddČlení pro
dospČlé a þítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veĜejný internet
út, þt 8–12 hod.
oddČlení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
Muzeum Šumavy Sušice
námČstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
po: zavĜeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
do 30. 1. 2015 – výstava arch. M. Hrubce – viz str. 11
18. prosince od 20 hod. – SmetanĤv sál
„Musica Bohemica – Vánoþní písnČ a koledy“
vystoupí s Jaroslavem Krþkem – viz. str. 4
MČstské informaþní centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevĜeno po–pá 9–16.00, pĜestávka 12.30–13.00
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
1. 12. 2014–29. 1. 2015
Výstava fotogra¿í „Pohledy do pĜírody“
fotogra¿cký kroužek ZŠ T. G. Masaryka
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9.00–16.00 hod.
ne: 30. 11 a 7. 12. – 13.00–16.00 hod.
Prohlídkové okruhy – dennČ
Nauþná stezka „NetopýĜím parkem“
do 19. ledna 2015
Výstava fotogra¿í a batiky
Bety Cooper a Nina Klestilová – ýtyĜi roþní období
28. 11. 2014–10.1. 2015
Betlémy ZdeĖka Manna a Betlém rodiny pátera
Koutského z dílny Cyrila Boudného z TĜeštČ
7. prosince od 11 hod. – kostel PromČnČní PánČ
ZDENċK FIBICH - MISSA BREVIS IN F, OP. 21
Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
PČvecký sbor Metanoia diriguje Andrea Sušilová
za doprovodu varhan.
Velhartice
14. prosince od 13 do 18 hodin – kulturní dĤm
Velhartický pĜedvánoþní trh a bazar
Originální výrobky z vlny, šperky, keramika, suché vazby, perníþky, KeĜkovské rohlíþky, hraþky..., dílniþka pro
dČti, muzika, teplé nápoje, pĜedvánoþní nálada.
PĜijćte pobýt a pĜipojit se svými výrobky – na tel.:
731 477 864 – M. Kopaþková nebo [email protected]
Hrádek
13. prosince od 17 hod. – Zámek Hrádek
Hrádecký chrámový sbor – tradiþní vánoþní koncert
vstupné je dobrovolné – další informace na recepci
Mlázovy
6. prosince od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Posezení s harmonikou – hraje Klatovská heligonka
Hrady
RABÍ – tel.: 376 596 235,
e-mail: [email protected], www.hradrabi.eu
6. prosince od 14 hod.
Nebíþko a peklíþko
PĜijćte oslavit svátek svatého Mikuláše
13. prosince od 16 hod.
Vánoce na hradČ – prohlídky pĜi svíþkách
Veþerní prohlídky hradu, oživené o vánoþní zvyklosti v þasech stĜedovČku. Doporuþujeme rezervaci.
Více na www.hrad-rabi.eu.
KAŠPERK – tel. 376 582 324
e-mail: [email protected], www.kasperk.cz
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Spoleþenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám jsi byl oporou do posledních sil.
Utichlo srdce, zĤstal jen žal,
ten kdo TČ miloval, vzpomíná dál.
Dne 4. prosince tomu byl rok, co nás navždy opustil
drahý manžel, otec, dČdeþek a pradČdeþek, pan
František Kuþera
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka AlžbČta a dcery Alena
s rodinou a Jitka s rodinou.
V neznámý svČt šla jsi spát,
zaplakal každý, kdo TČ mČl rád.
Nebylo Ti dopĜáno s námi tu být,
nebylo léku, abys mohla žít.
Za Tvoji lásku, obČtavost, nic více Ti nemĤžeme dát,
než kytiþku na hrob a vzpomínat.
Dne 6. prosince uplyne již 16 let, kdy od nás odešla
naše drahá manželka, maminka a babiþka, paní
Marie Uhrová.
15. listopadu 2014 zemĜel první polistopadový starosta Sušice
JUDr. Karel Jiroušek.
Narodil se v roce 1920 v BystĜici u Benešova
a v letech 1948 až 1955 vedl úĜad Místního
národního výboru v Sušici. V únoru
1990 byl zvolen pĜedsedou MČstského
národního výboru v Sušici za Obþanské
fórum a dovedl mČsto k prvním svobodným
volbám v listopadu 1990.
Za práci, kterou pro mČsto vykonal, mu
patĜí velký dík. UpĜímnou soustrast rodinČ
vyjadĜují za mČsto Sušice starosta Petr
Mottl a místostarostka VČra Marešová.
R EDAKCE SUŠICK ÝCH NOVIN A Pě EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEýENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNċ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své pĜíspČvky, názory, vzpomínky, podČkování, blahopĜání
a inzeráty pĜijímáme v kanceláĜi v 1.patĜe.
PĜedprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Pokud nevíte, čím obdarovat Vaše blízké, máme pro Vás tip – kupte
jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.).
DČkujeme všem lékaĜĤm a sestrám z oddČlení JIP a LDN sušické Poukaz lze zakoupit v libovolné
nemocnice za vzornou péþi o JUDr. Karla Jirouška.
hodnotě v kanceláři kina, lze
z něj jednotlivé akce podle výše
DČkujeme všem pĜátelĤm a známým, MČstskému úĜadu v Sušici vstupného odepisovat a jeho platnost
za projevenou soustrast, kvČtinové dary pĜi úmrtí mého manžela, je 6 měsíců. Poukaz je nevratný
našeho tatínka, dČdeþka a pradČdeþka JUDr. Karla Jirouška.
a neslouží k výměně za hotovost.
Rodiny Jirouškovy
Poděkování
DČti z DČtského domova v Kašperských Horách touto cestou
dČkují Nadaþnímu fondu Albert, za štČdrý ¿nanþní pĜíspČvek v þástce
Dne 9. prosince tomu bude 16 let, co nás opustila naše 15 000 Kþ, díky kterému budou moci tuto zimu navštČvovat nový
sušický bazén.
milovaná maminka, paní
PodČkování patĜí rovnČž mČstu Sušici, které nám pomohlo
poskytnutím slevy k tomu, že s dČtmi mohou do bazénu chodit
i jejich vychovatelé.
z Dlouhé Vsi a 23. února 2015
vzpomeneme 50. výroþí, kdy od nás
ChtČla bych podČkovat všem dobrým lidem, kteĜí 31. Ĝíjna pomáhali
odešel drahý tatínek, pan
s odchycením našeho papouška. V podveþer nám vylétl z domu
a zmizel. MarnČ jsme ho volali a hledali (byl to mluvící papoušek
žako, byl jako þlen rodiny). Nakonec jsem zavolala na mČstskou
policii, kde jsem se dozvČdČla, že papouška chytil ornitolog pan Lukeš
z Dlouhé Vsi. S vdČþností a láskou stále vzpomínají
a je na Kašperských Horách. Papouška objevila, zavolala pomoc
dcery s rodinami, vnouþata a pravnouþata. Nikdy
a pomáhala zachránit (volnČ by nepĜežil) paní Lenka Vystrþilová.
nezapomeneme.
Jana Luhanová
Tip na vánoþní dárek
27. 1. 2015 od 19.30 KD Sokolovna
Vzpomínají manžel, dcery Marie a Václava s rodinami.
Marie DvoĜáková
Jaroslav DvoĜák
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 3. ledna 2015 tomu bude deset let, co nás navždy
opustila paní
Marie Jankovská.
S láskou stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.
Myslivecké sdružení Volšovy poĜádá tradiþní
Myslivecký bál
v sobotu 6. prosince od 20 hod. v restauraci „Volšovka“
Vstupné 100 Kþ. „Myslivecké štČstí.“
K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Compact.
SrdeþnČ Vás zveme!
ýeská kĜesĢanská akademie v Sušici vás zve
ve þtvrtek 11. 12. 2014 od 19 hod. do nového sálu Muzea Šumavy
Sušice na pĜednášku s besedou, která volnČ navazuje na úspČšnou
listopadovou pĜednášku Ing. Pavla Jajtnera o rodinČ.
Téma: Slušnost mezi lidmi v dnešní dobČ aneb PotĜebujeme etiku
pro život?
Promluví Mgr. Alena Bernardová, která vystudovala obor
pedagogika volného þasu a vychovatelství na teologické fakultČ
v ýeských BudČjovicích.
Slušnost vyjadĜuje kultivovanost, zdvoĜilost a zahrnuje jistČ i jiné
dimenze jako je prosociální chování a etiketa, která uschopĖuje
þlovČka k optimálnímu pobývání v urþitém sociálním prostĜedí.
A. Bernardová k tématu etiky Ĝíká: „ýlovČk je vztahová bytost a je
dĤležité, v jakém prostĜedí þlovČk vyrĤstá a potom i žije. Pochopení
otázek podstaty lidství souvisí s otázkou dobra a zla, vyžaduje
umČní myslet a jednat eticky. Dobrá pĜíprava vychovatelĤ je podle
mého názoru základním pĜedpokladem pro nutné zmČny ve smýšlení
þlovČka v každé generaþní skupinČ. Vychovatelství je sesterským
oborem pedagogiky, sociální práce i pastoraþní praxe, balancuje
na rozhraní pedagogiky a psychologie, sociologie a etiky, stejnČ
jako religionistiky a teologie a to právČ proto, že se dotýká podstaty
þlovČka a kultivace té nejcennČjší hĜivny, která byla þlovČku svČĜena,
jeho života a bytostného lidství.“
Ve své profesi se Alena Bernardová vČnuje sociální a pastoraþní
péþi o staré lidi.
PĜijćte se na chvíli zastavit a zamyslet nad životem a uvedeným
tématem.
-DV-
Adventní koncert
KYTAROVÉHO VIRTUOSA ŠTċPÁNA RAKA
Vážení pĜátelé, zveme vás na Adventní koncert kytarového virtuosa
ŠtČpána Raka do kostela sv. VintíĜe v Dobré VodČ u Hartmanic.
5. prosince 2014 od 19.30 hodin
Poklidný advent vám pĜejí Šumavské cesty, z.s.www.sumavskecesty.cz
A nezapomeňte zvonečky!
Ano, v sobotu tĜináctého v pČt a v pĤl osmé si pĜijćte do Smetanova
sálu pro vánoþní nadílku.
První polovinu koncertu zaþneme zcela svČtsky radostným zpČvem
vesniþanĤ z opery Jakobín a šumavskou Domovinou Karla Polaty, ObČ
skladby nám pĜipomenou trojí výroþí – Rok þeské hudby, 45. výroþí SDS
a sto let od narození Karla Polaty. Duchovní poselství Vánoc vložil do svých
skladeb pĜedevším barokní skladatel a básník Adam Michna z Otradovic.
Po pĜestávce nastoupí „Svatoborský orchestr“ složený tradiþnČ z uþitelĤ
a žákĤ sušické ZUŠ a jejich kamarádĤ z plzeĖského divadla þi ¿lharmonie.
Provedou Mši þ. 4 souþasného skladatele Jaroslava Krþka, který shodnou
okolností vystoupí v Sušici se svým vČhlasným souborem Musica Bohemica 18. 12. Na závČr koncertu si spoleþnČ zazpíváme koledy a Narodil
se Kristus Pán v úpravČ Jana Hanuše. A nezapomeĖte zvoneþky! -JB-
FRANTIŠEK NEDVċD
s kapelou Tie-break
Vstupné: 220 Kþ v pĜeprodeji / 270 Kþ na místČ
PĜedprodej v KD Sokolovna, Kino Sušice, www.kulturasusice.cz
Happy end a nový začátek
Poslední taneþní a zároveĖ spoleþnou premiéru na jevišti sušické
sokolovny si „stĜihli“ Hanka a Václav Krousovi. Manželé, kteĜí jsou
se sokolovnou spjati témČĜ dvČ desítky let. Na jevištČ, kde na nČ þekalo
malé pĜekvapení, je pozvala Zuzana Navrátilová. DĤvod byl milý, ale
i trochu nostalgický. PodČkování za jejich práci v MČstském kulturním
stĜedisku, dnes Sušickém kulturním centru. PrávČ v den, kdy Krousovi
‚absolvovali‘ své úplnČ poslední hodiny taneþního kurzu, pĜi vČneþku,
v roli poĜadatelĤ.
„Bez nich si dČní v sokolovnČ, divadelní šou, taneþní a spoustu krásných akcí za ta léta ani neumíme pĜedstavit. Mají už prostČ své ‘kulturní
inventární þíslo’ a v sušické kultuĜe zanechali svĤj pozitivní otisk pro nás
i další generaci,“ komentovala Zuzana Navrátilová profesní dráhu manželĤ, (po)stiženou kulturou, a své podČkování za ‚divadelníky‘ z ochotnického spolku SCHODY, jimž Václav od doby jejich vzniku dČlal zvukaĜe, technika, osvČtlovaþe, prvního diváka (nechybČl témČĜ na žádné
zkoušce) i kritika, pĜedala spoleþnČ s malým dárkem.
„Za všechny kteĜí mají, mČli a budou mít co do þinČní s kulturou,
za ty, pro které jste ji ta dlouhá léta v podobČ programĤ a poĜadĤ pĜipravovali, vám jménem svým a jménem mČsta Sušice upĜímnČ dČkuji,“
podČkovala Hance a Václavovi Krousovým místostarostka Sušice VČra
Marešová.
S podČkováním a pĜáním pĜišla i dlouholetá kolegynČ Andrea StaĖková: „Díky za všechna krásná léta, která jsme ‚tady v práci‘ prožili.
Díky za všechny radosti i prĤšvihy, ze kterých jsme spoleþnČ elegantnČ
vytanþili, díky i za to, že jsme spolu takovou dobu vydrželi. PĜeji vám
obČma, abyste mČli každý další den dĤvod k radosti a tČch dní bylo
nepoþítanČ.“
Manželé Krousovi po létech aktivního pĤsobení na sušické kulturní
scénČ odcházejí, aby se vČnovali svým zálibám, rodinČ, zkusili si opravdu užít „volno“. Jakkoliv to mĤže znít de¿nitivnČ, asi jen málokdo ale
vČĜí tomu, že si „zasloužený odpoþinek“ budou užívat v klidu a ústraní.
Možná chvíli, ale urþitČ budou po þase zvČdavi na to, jak si vedou jejich
nástupci. Nový správce Sokolovny Michal SlivoĖ a nová kulturní referentka SIRKUSu Olga Melkusová.
Hezké podČkování pĜidali i sami úþastníci kurzu pod vedením Gábiny a JiĜího Hájkových, þlenové taneþního klubu Fialka a diváci v sále,
když Hanku a Václava vítali i vyprovázeli potleskem.
Co dodat? Snad jen ještČ jedno pĜání: aby si Hanka s Václavem užívali volný þas ve zdraví, v pohodČ a s vČdomím, že ve svých profesích
odvedli poctivý kus práce. Jejich nástupcĤm pak popĜát, aby se jim daĜilo tak, jak si pĜedstavují, splnila se jejich oþekávání a mČli ze své práce
radost.
-red-
TRADIýNÍ BESÍDKA – VOL. 2
Je bČžným zvykem poĜádat v období motajícím se kolem
Vánoþních svátkĤ besídky a rĤzné veselosti. Není proto od vČci
takovou Tradiþní besídku ĜádnČ okoĜenit. Zejména, když jde
o druhý roþník úspČšné akce. V sobotu dvacátého prosince si
budete moci zpĜíjemnit veþer ostrým metalovým koncertem.
PrávČ Tradiþní besídka konající se v Sušickém Tradiþním kloubu
bude mít ten správný efekt. Od sedmi veþer zde zahraje þtveĜice
ostĜílených kapel s výrazem špinavého metalu. Za stoveþku
vstupného tak uvidíte set Morti¿lia, March Of The Hordes,
Impuritum a Violence By Nature.
OZNÁMENÍ
Mgr. Josef Šmíd sdČluje, že v knihkupectví u VondrĤ v Sušici
na námČstí se ještČ nachází pár posledních výtiskĤ jeho knihy
s názvem Generaþní zpovČć poutníkova.
foto ED
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Kultura
strana 7
GALERIE SIRKUS SUŠICE
Sušické kulturní centrum - SIRKUS, PĜíkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
Milan Doubrava – Posel podzimu – výstava potrvá do konce roku
Rozhovor s Poslem podzimu
Komentovaná prohlídka v Galerii SIRKUS k výstavČ Posel podzimu
sochaĜe Milana Doubravy probČhla veþer 23. listopadu. K pĜekvapení se
sešlo nemalé publikum zájemcĤ, kteĜí s autorem mohli neformálnČ projít
jeho výstavou. SochaĜovy komentáĜe tak zþásti podmiĖovala Ĝada dotazĤ
na souvislosti jeho života a tvorby, zpracovávaná témata þi používané
materiály. PĜed samotnou prohlídkou vybyl þas na malý rozhovor, jehož
þást vám nabízíme.
Š: Vþera jsem zval sušického pana malíĜe ýelakovského na dnešní
komentovanou prohlídku tvé výstavy. On se omlouval, že dnes nemĤže
pĜijít, nicménČ pĜipomČl, že si výstavu se zájmem už dvakrát prohlédl a že
z tČch soch cítí, že tam je všechno co životem probíhá... radost, smutek,
stesk ... A jak to máš ty?
MD: ěekni panu ýelakovskému, že s touto charakteristikou mi udČlal
velikou radost, protože se vcítil do toho, z þeho já to dČlám. Kéž by to tak
pĤsobilo i na jiný lidi, kteĜí netvoĜí, ale tĜeba si rádi þtou nebo poslouchají
muziku.
MT: Já jsem zaznamenala moc hezké reakce od dČtí, jako zatím u žádné
jiné výstavy, která v galerii v tomto roce probČhla.
M: No, to už mĤj kamarád František Halaš – básník a knČz, pĜi odhalování
jedné mé sochy Ĝekl, že si všiml, že na mých výstavách, dČti na ty sochy
reagují, lezou a sedají si na nČ a to že je dobrý. Takže z dČtí mám radost.
Možná jim zĤstane nČjaká vzpomínka, která pak nČkdy v životČ vytane.
Š: Ty jsi absolvent stĜední keramické školy v Bechyni. Ale tady na výstavČ
žádná keramická socha není.
MD: NemĤže být. Na keramiku musíš mít pec. Tenkrát (za komunismu)
jsem nedostal od elektráren pĜíkon na pec a tím pádem jsem si musel vymyslet
jiný materiály, abych mohl dČlat. A dneska jsem za to moc rád, protože to tČ
donutí hledat a pĜemýšlet. DĜevo, beton a jiný materiály…
Š: …popílky…
MD: …no, to je kotelna. Já jsem totiž v dobách minulých topil a tak
jsem pĜirozenČ využíval zbytný popílek a zaþal jsem ho nanášet na kovové
konstrukce. V kotelnČ jsem také tvoĜil. UdČlal jsem tam tĜeba návrh na pomník
bratĜí ýapkĤ.
Š: Také máš urþitČ své oblíbence, myslím teć sochaĜe?
MD: UrþitČ mám i když žebĜíþky si tak jako v mládí už nedČlám. Mnohdy
jsou to sochaĜi, kteĜí jsou dokonce jiný než já. Velkým zážitkem pro mČ byla
tĜeba výstava Anishe Kapoora v MnichovČ. Má-li jít o klasické sochaĜe urþitČ
Donatello, jehož hlava kondotiéra Gattamelaty z jezdecké sochy v PadovČ
vystavená v paĜížském Louvru byla pro mČ neuvČĜitelným zážitkem. U nás
pak Matyáš Bernard Braun. Posuneme-li se blíž k dnešku, tak tĜeba Josef
Vágner, Gutfreund, ze souþasnČjších Koblasa s Neprašem. Je jich zkrátka
hodnČ, kteĜí by stáli za zmínku…
Š: Vím, že máš rád hudbu, hlavnČ klasickou. TvoĜíš pĜi ní?
MD: Já jsem vlastnČ jenom posluchaþ Vltavy (stanice), nČkdy jí
poslouchám a nČkdy jsem v úplným tichu. Já hodnČ dČlám a vlastnČ i žiju
v tichu a samotČ. MalíĜ, sochaĜ to je celoživotní samota, protože seš s tou
prací, sochou sám, jsou to pochyby, radost… Herec, muzikant ten má tu
odezvu rovnou, ale ty jí nemáš skoro nikdy.
MT: Milane, tady v galerii jsou k vidČní tvoje menší plastiky a sochy.
Ale já znám tvoje dokonce nČkolikametrové sochy, které jsi dČlal ven
do veĜejného prostoru parkĤ, mČst a také do krajiny. Mám je moc ráda. PĜed
pár lety jsme byli u vás v Modlešovicích, kde žiješ, na vysvČcení sochy, která
se jmenuje Modlitba. Stojí kousek za vesnicí na kraji pole. (viz foto níže)
MD: Tam byly kdysi boží muka, ale ty pĜišly pryþ a já jsem chtČl postavit
nový. Ale pak jsem si Ĝekl proþ to dČlat jako v 19. století?! Tak jsem to udČlal
takhle, jako sochu. Já jsem si udČlal vlastnČ dárek ke svým šedesátinám
a taky krajinČ a lidem. A lidi to vzali a chodí tam maminky a turisti a kolaĜi,
dokonce keškaĜi. Teć jsem jim tam udČlal ještČ laviþku, protože v hospodČ
Ĝíkali, že by to nČjakou chtČlo. A co se týká tČch velkých realizací, tak to
je vlastnČ o zadavatelích a investorech, protože já jinak nemám tak velký
sochy kam dát. Ale moc rád je vytváĜím.
Š: Ty jsi ryzí jihoþech. Narodil jsi se v ýeských BudČjovicích a tady se
ocitáš na území jihozápadu. Jakej máš vztah k Sušici?
MD: Já jsem jako dítČ sbíral nálepky. A dneska, div se, na každým druhým
obrazu, kterej maluju (já pĜes zimu hlavnČ maluju) je nČjaká, tĜeba THE KEY,
THE PIPE, TWO EGGS….jak se Ĝekne Solo Sušice, tak je mi to sympatický,
protože ze sirek jsme si dČlali v dČtství vláþky, obrázky. Párkrát jsem tu byl
a vždycky mi tu bylo hezky. A potom mám tu zrovna výstavu, se kterou mi
Sušiþáci udČlali radost. Navíc sochy pro tuto výstavu jsem nevybíral já, ale
vybrali jste si je vy a udČlali jste to dobĜe. Mám z toho radost a dČkuji.
Š: To nás tČší a také dČkujeme. Mimochodem jsem se setkal s názorem,
že provozování galerie v relativnČ malém mČstČ jakým je Sušice je jakýmsi
nadstandardem þi zbyteþností?
MD: Galerie není žádný nadstandard. Každý takový mČsto by ji mČlo
mít. Tahle je hezká a je fajn, že je spojená tady s tČmi prostory kina, kavárny,
že se lidé pĜi nČjaké akci mohou ještČ navíc zajít podívat do galerie. ChtČlo
by to jí udržet, aby to nČkam šlo, smČĜovalo.
S Milanem Doubravou si povídal Miroslav Šisler a Mirela TĤmová
5. 12.–19. 12.
19.00
Nebe na zemi – ochotnický spolek SušDivOch
pátek
5
130 min., 110 Kč
sobota
6
neděle
7
14.00
19.00
Nebe na zemi – ochot- Nebe na zemi – ochotnický spolek SušDivOch nický spolek SušDivOch
130 min., 110 Kč
130 min., 110 Kč
14.00
17.00
Tučňáci z Madagaskaru Včelka Mája (3D)
USA, 90 min., 120 Kč, dab.
USA, 88 min., 110 Kč, dab.
20.00
Železná srdce
USA, 135 min., 100 Kč, titulky
20.00
Jessabelle:
V tváři démona
pondělí
8
USA, 89 min., 100 Kč, titulky
20.00
Šéfové na zabití 2
úterý
9
USA, 108 min., 100 Kč, tit.
20.00
Falešní poldové
středa
10
čtvrtek
11
USA, 104 min., 110 Kč, titulky
USA/NZL, 180 min. 140 Kč, dab.
neděle
14
17.00
Pohádkář
20.00
Hobit: Bitva pěti armád
ČR, 90 min., 100 Kč
USA/NZL,180 min. 120 Kč,
dab.
14.00
Magické stříbro
– Hledání kouzelného
rohu
17.00
Tučňáci z Madagaskaru
(3D)
USA, 90 min., 140/120 Kč, dab.
NOR, 84 min., 100 Kč,dab.
20.00
Hobit: Bitva pěti armád
USA/NZL,180 min. 120 Kč, tit.
20.00
Jessabelle:
V tváři démona
pondělí
15
úterý
16
USA, 89 min., 100 Kč, titulky
20.15
Balet v kině - přímý přenos:
Alenka v říši divů
GBR, 175 min., 220 Kč
20.00
Pohádkář
středa
17
čtvrtek
18
Tučňáci z Madagaskaru (ULF'DUQHOO6LPRQ-6PLWK
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází
ve vlastním filmu
Včelka Mája (3D) $OH[V6WDGHUPDQQ6LPRQ3LFNDUG
Nové příběhy včelky Máji v novém kabátě.
Železná srdce 'DYLG$\HU
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile
početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich
četě souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat
navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést
do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce
nacistického Německa.
Jessabelle: V tváři démona .HYLQ*UHXWHUW
Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane ochrnutá. Aby našla klid, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který
kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam však začnou dít podivné věci a Jessie najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety.
Brzy pochopí, že tento dům je už dávno obýván i nějakou jinou bytostí
Šéfové na zabití 2 6HDQ$QGHUV
Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se věčně zodpovídali
svým nadřízeným, rozhodnou se ve filmu „Šéfové na zabití 2“ začít podnikat na vlastní pěst a být vlastními šéfy. Ale prohnaný investor jim záhy
podrazí nohy. Podvedení, zoufalí a bez šance na dosažení spravedlnosti
právní cestou všichni tři rádoby podnikatelé zosnují pošetilý plán na
únos investorova dospělého syna, za jehož výkupné chtějí znovu získat
kontrolu nad svou společností
10.00
Pohádky z hor
20.00
Hobit: Bitva pěti armád
(3D)
12
13
Nebe na zemi – ochotnický spolek SušDivOch
Klasická divadelní hudební komedie pánů Voskovce a Wericha s písněmi Jaroslava Ježka v nastudování ochotnického spolku SušDivOch.
Falešní poldové /XNH*UHHQÀHOG
Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých
parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou
poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak
40 Kč
trochu nelegálně a to jen díky tomu, že se oblékli do policejních kostýmů
a vyrazili na jednu párty. Jenže už cestou na mejdan rychle zjistili, že jim
USA/NZL,180 min. 140 Kč, tit. 20.00
Lovu zdar!
policejní uniforma nabízí i jiné zajímavé možnosti. Třeba trochu pobuČR, 66 min., 100/80 Kč (člen FK) zerovat pár lidí na ulici, zabavit mladejm jointa, dostat zadara panáka
nebo mnohem úspěšněji balit holky.
0.01
Půlnoční premiéra
Hobit: Bitva pěti armád
(3D)
pátek
sobota
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
ČR, 90 min., 100 Kč
10.00
Za kamarády z TV 8.
20.00
K oblakům vzhlížíme
ČR, 50 min., 40 Kč
ČR, 66 min., 100/80 Kč pro
členy FK
20.00
Návrat blbýho a blbějšího
pátek
19
USA, 110 min., 120 Kč, titulky
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Koncert
Divadelní a umělecká
představení
Pohádky z hor
Tentokrát se Rumcajs vydá pro mašličkovou sponku, zlý Trautenberk
odvede horské prameny, nebo se zvířátka pana Krbce budou snažit
zjistit, kdo jim počmáral hrad. To a spoustu dalších pohádek pro naše
nejmenší …
Lovu zdar! -DURVODY.UDWRFKYtO
Další ze snímků oceněných na letošním Jihlavském festivalu dokumentárních snímků je esej o svérázné trojici mužů, které spojuje vášeň pro
lov. Myslivost každý pojímá po svém, přesto je dokument přehlídkou
všeho, co k myslivosti patří.
Hobit: Bitva pěti armád 3HWHU-DFNVRQ
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka,
Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící
sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy
a děti v Jezerním městě.
Pohádkář 9ODGLPtU0LFKiOHN
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu.
Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny
Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy
se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová). Pro
Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži,
lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje. Žije ve světě svého velkého živého snu, v němž je tím, kým
zrovna chce být, kde platí pouze tady a teď, v němž se zapomíná, co
bylo včera a nečeká na to, co bude zítra. Pohádkář je milostný příběh
člověka balancujícího na hraně lásky, vášně a lži.
Magické stříbro – Hledání kouzelného rohu $UQH/LQGWQHU1DHVV
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do
té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde
žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili
a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose
pomoci Drengovi, králi červených skřítků? Královna Fjellrose věří dávné
pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit počasí.
Balet v kině: Alenka v říši divů &KRUHRJUDÀH&KULVWRSKHU:KHHOGRQ
Celovečerní balet Christophera Wheeldona vychází z pohádkové knihy
Lewise Carrolla. Je to bizarní vyprávění se snadno rozpoznatelnými postavami stepujícího Kloboučníka, popudlivého Bílého králíčka a vždy špatně
naloženou Srdcovou královnou. Wheeldon vytvořil spolu se skladatelem
Jobym Talbotem a scénickým výtvarníkem Bobem Crowleyem pravý rodinný balet v duchu tolik milovaného klasického Carrollova díla pro děti.
K oblakům vzhlížíme 0DUWLQ'XäHN
Třetím oceněným dokumentem z Jihlavského festivalu dokumentárních
filmů je výpovědí o jedné vyřazené generaci mladých lidí. Hlavní protagonista si žije svůj bezcílný život, přes den shání občasnou práci ještěrkáře, ale v noci žije svým tuningovaným autem . Není dokonalé, jako on
sám a na srazech prohrává, ale v sociálně neklidné oblasti severních
Čech je to jedna z možností úniku od reality.
Návrat blbýho a blbějšího %REE\)DUUHOO\3HWHU)DUUHOO\
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili,
a změnilo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti. Když se
Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo
kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat z „kómatu“, ve kterém se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou dceru
požádal o pomoc. Křížem krážem celou Amerikou v těch nejbizarnějších
dopravních prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně
nemocné – kam nepochybně patří – i na setkání těch nejinteligentnějších lidí světa. Tedy – původně...
POZOR – PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
Vážení diváci, máme pro Vás opět připravenou půlnoční premiéru
posledního dílu Hobita. Ze středy na čtvrtek, respektive v první minutu čtvrtečního dne, v 0.01 hod.máte možnost, stejně jako miliony
diváků po celém světě, shlédnout poslední díl z trilogie režiséra Petera Jacksona Hobit: Bitva pěti armád. Projekce proběhne standardně
ve 3D, ale tentokrát s titulky (pokud distributor dostojí svému slovu
a pro znalce a milovníky eposů J. R. R. Tolkiena připraví originální
znění i ve 3D verzi).
Sušické judistky vybojovaly zlato
na mistrovství České republiky
KATA TEAM Judoclubu Sušice,
ve složení Eva Marešová, Veronika
Heberleinová, Petr Kämpf a Luboš
Smetana, se v nedČli 16. listopadu
zúþastnil mezinárodního Mistrovství
ýeské republiky v provedení kata.
Sedmý roþník mistrovství uspoĜádal
ýeský Svaz Judo ve spolupráci se
Sokolem Praha Vršovice a probČhl
o víkendu spolu s mezinárodním
Mistrovstvím ýeské republiky
Masters. NedČlní þásti mistrovství
se zúþastnilo 25 soutČžních dvojic
z ýech a Polska. Na výbČr bylo pČt
soutČžních kata, ve kterých mohli
soutČžící pĜedvést své výkony.
Sušický KATA TEAM je pravidelným úþastníkem. Od roku 2009,
kdy se mistrovství úþastnil poprvé,
vybojoval celkem jedenáct medailí.
Z toho tĜikrát mistrovství v kategorii
Nage-no-kata mládeže vyhrál a získal titul mistrĤ.
KATA TEAM Judoclubu Sušice oproti plánovanému startu
ve þtyĜech soutČžních kata startoval pouze ve dvou z nich. V obou
dvou pĜípadech to však zacinkalo.
Dvojice Eva Marešová a Veronika
Heberleinová soutČžila v provedení Nage-no-kata mládeže. Se ziskem 295 bodĤ pĜekonala v poĜadí
druhou závodní dvojici o 45 bodĤ
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Sport
strana 8
a vybojovala zlatou medaili. ObČ
judistky obdrželi od ýeského Svazu
Judo titul: MistĜi ýeské republiky
v provedení Nage-no-kata. Teprve
patnáctileté judistky sklidily pĜi
vyhlašování vítČzĤ od obecenstva,
rozhodþích a ostatních soutČžících
velký aplaus. Jejich výkon byl podle
slov JiĜího Veleho, pĜedsedy Kolegia
DANĤ ýeského Svazu Juda, nejvČtším pĜekvapením celé soutČže,
a byl srovnatelný s výkony medailistĤ v seniorské kategorii. OsobnČ
ocenil jejich výkon a poblahopĜál
trenéru Petru Kämpfovi ke skvČlé
trenérské práci.
Trenér Petr Kämpf se mistrovství
dlouhodobČ úþastní rovnČž i jako
soutČžící. V minulých letech soutČžil
v seniorské kategorii v provedení
Nage-no-kata (kata technik v postoji) a Katame-no-kata (kata technik na zemi). Letos však ve dvojici
s Lubošem Smetanou poprvé startovali v provedení Kime-no-kata
(stará kata sebeobrany proti noži,
meþi a útoku beze zbranČ). Za provedení obdrželi od rozhodþích 550
bodĤ a vybojovali tak bronzovou
medaili. První skonþila dvojice ze
Sokola Praha Vršovice s 604 body,
na druhém místČ dvojice z Jablonce
nad Nisou s 595 body.
BlahopĜejeme ke skvČlé reprezentaci a držíme palce i v dalších
letech.
-jcs-
OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM PODZIMEM
Jak si vedly sušické týmy?
PrĤbČžné vedení v okresním
pĜeboru mužĤ, na druhé stranČ poslední místo prvního týmu v divizi
þi solidní pozice mladších žákĤ
v krajském pĜeboru. Sušické fotbalové celky prožívaly rozdílné
podzimy. Jak si v první polovinČ
sezony vedla jednotlivá mužstva?
PĜinášíme ohlédnutí za výsledky
mužĤ, dorostencĤ a mladších a starších žákĤ.
NejvČtším zklamáním jsou výsledky sušického áþka. Elitní tým,
který by mČl být vizitkou celého
oddílu, prožil bídný podzim. V divizní tabulce je s 50 obdrženými
brankami a pouhými osmi získanými body na posledním místČ. Mladý, perspektivní kádr brzdí chyby
v obranČ, tým ovlivnila i nalomená
psychika, která se horšila s tím, jak
se kupily špatné výsledky. Týmu
trenéra VoĜíška vĤbec nevyšla závČreþná kola, ve þtyĜech zápasech inkasoval celkem 23 branek. Na jaĜe
tak mužstvo þeká tČžký boj o to,
aby v Sušici þtvrtá nejvyšší soutČž
v ýesku vydržela.
Velmi spokojený mĤže být sušický B tým mužĤ. Po podzimu mu
patĜí prĤbČžné vedení v okresním
pĜeboru o bod pĜed rezervou Klatov. Mužstvo se konsolidovalo, nastupovala pomČrnČ stabilní sestava
a odehrála výteþný podzim. Béþko
pouze tĜikrát prohrálo a na jaĜe bude
Ĝešit opaþné starosti, než divizní
kolegové. Ve vyrovnané soutČži se
porve o postup do 1.B tĜídy. Týmu
pomáhá Ĝada kvalitních fotbalistĤ,
kteĜí mají zkušenosti i z vyšších
soutČží, vše Ĝídí zkušený kapitán
Pavel Hubáþek. Oproti minulé sezonČ se tým ohromnČ zvedl a patĜí
k favoritĤm soutČže.
Na fotbalových hĜištích celý
podzim makaly i sušické mládežnické celky. V krajské soutČži
dorostu tým pod vedením dvojice
Nauš, Hubáþek pĜezimují na pátém místČ s osmibodovou ztrátou
na vedoucí Mochtín. Na jaĜe bude
urþitČ snaha dostat se ještČ o nČjaké
pĜíþky výš.
Horší postavení mají v tabulce krajského pĜeboru starší žáci.
Po podzimu jim patĜí 14. pozice.
„Starší žáci jsou letos složení z vČtšiny hráþĤ, kteĜí se na podzim postavili na velké hĜištČ poprvé. ěada
z nich s fotbalem teprve zaþíná,
takže se uþíme. Proto tedy takové místo v tabulce. KaždopádnČ
máme pracovitý tým. PĜes zimu
vynecháme halu a budeme makat
venku,“ vysvČtlil Martin Kalný,
který tým trénuje spoleþnČ s Radkem Mottlem. Ve stejné soutČži pak
skonþili mladší žáci pod vedením
Pavla Hrubce na pátém místČ. Tam
s pĜehledem vedou Klatovy, které
vyhrály všech 15 zápasĤ se skóre
124:8.
-jon-
Mezi generaceni rozhodoval každý míþ
Generaþní turnaj oddílu volejbalu TJ Sušice dopadl podle oþekávání. Tytam jsou doby, kdy vítČzila
zkušenost a mládí bylo ještČ nevyzrálé. Letošní turnaj 22. listopadu
v tČlocviþnách ZŠ Lerchova jasnČ
ukázal, že nastoupivší generace je
dĤstojným pokraþovatelem slavné
sušické volejbalové školy. Mezi
generacemi soupeĜili jako obvykle
muži a ženy zvlášĢ.
Rozdíl ve výkonu byl patrný
zejména v mužském kategorii, kde
se družstva ve výsledcích seĜadila pĜesnČ podle vČku. Kluci (hráþi
do 30 let) neztratili ani set a jasnČ
zvítČzili. Chlapci (hráþi do 40 let)
byli také dobĜí, porazili všechny své
starší kolegy, ale jejich výkon byl
nevyrovnaný a skonþili druzí. TĜetího v poĜadí urþil jediný míþ. Hrálo
se totiž na dva sety a pĜi výsledku
Dorostenky – zleva: Martina Fröhdeová, Radka Hambergrová, Hana
Baborová, Tereza Havránková, Ivana Havránková, Adéla KĜížová.
1:1 rozhodoval
poþet dosažených
bodĤ. A tento jediný bod získali pro
sebe Chlapi (hráþi
do 50 let výjimeþnČ
posíleni o starší, ale
dobĜe vypadající
jedince) a odsunuli
tak na poslední místo Chlapáky (hráþi
nad 50 let).
Ženská skupina
byla vyrovnanČjší.
O tom svČdþí zejména výsledek Žen
(hráþky nad 50 let),
které hrály všechna
utkání na sety nerozhodnČ, pĜesto Kluci – zleva odzhora : ý. KĜíž, T. Pajma, J. Marek,
skonþily poslední. J. Novák, L. Naglmüller a J. Mrzena
ve prospČch zkušenosti. Vyhlášení
Z vítČzství se také
radovalo nejmladší družstvo (Do- vítČzĤ a generaþní usmíĜení pak
rostenky – hráþky do 30 let), když probČhlo na Letišti. Nezbývá než
zbylé dva týmy pĜehrálo 2:0. Mezi si pĜát, abychom se pĜíští rok opČt
Mladšími ženami (hráþky do 50 let) sešli a hezké by bylo, kdybychom
a DČvþaty (hráþky do 40 let) rozhodl se doþkali i kategorií do 20 a nad 60
opČt pouhý jediný bodík, tentokráte let.
text a foto ED
TJ Sušice – HK Katovice 7:7 (3:0, 2:2, 2:5)
Branky (Asistence): 9´ Lejsek, 12´ Broža, 17´ Korál (Myslík, Šašek),
29´ Holý (Korál), 31´ Rendl (Šašek), 49´ Holý, 59´ Šašek.
Sestava: Skolek – Rendl, Blažek, Myslík, Lejsek – Ryšavý,VávrĤ, Broža,
Holý, Korál, Šašek, RychtaĜík, Fedor, Košvanec, Vachoušek, VospČl.
Vylouþení: 11:13
Domácí v polovinČ utkání
vedli již 5:0. SoupeĜi z Katovic
se nic nedaĜilo, naopak sušiþtí
v klidu kontrolovali hru a navršovali svĤj náskok. Katovickým
se ovšem do konce druhé tĜetiny
podaĜilo vstĜelit dvČ branky, obČ
v pĜesilovkách a do tĜetí tĜetiny se
nastupovalo za stavu 5:2.
Hosté povzbuzeni dvČma úspČchy do tĜetí tĜetiny nastoupili s velkým nasazením. Domácí tento tlak
eliminovali pouze þtyĜi minuty.
Poté hráþi Katovic bČhem dvou
minut vstĜelili tĜi branky a bylo
vyrovnáno. Od této chvíle zaþal
boj na život a na smrt. Domácí si
vzali zpČt vedení brankou Holého,
ale soupeĜ dvČma rychlými góly
(druhý gól padl z trestného stĜílení) skóre otoþili ve svĤj prospČch.
Poslední trefou v zápase domácí
Šašek vystĜelil pro Sušici alespoĖ
bod. Utkání se hrálo v rychlém
tempu, do poslední vteĜiny oba
týmy bojovaly ze všech sil. Nakonec byli s bodem pravdČpodobnČ
spokojeni oba soupeĜi.
TJ Start Luby – TJ Sušice 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Malí hokejisté soupeří s velkými městy Branky
(Asistence): 14´ Košvanec (Ryšavý), 34´ Rendl (Kutil), 46´
Košvanec (VávrĤ).
LYŽAŘI, POZOR
Už je to více jak 100 let, kdy
byl uspoĜádán vĤbec první závod
ve sjezdu na lyžích v ýechách.
Konal se v rámci SeveĜanských her
na Špiþáku. Trasa vedla z PancíĜe
na Vajsovu louku a zúþastnily se
i dámy. Na tuto slavnou událost
vzpomínají každoroþním sjezdem
z PancíĜe šumavští lyžaĜi a proto
si vás srdcaĜe dovolují pozvat
HOKEJ – MUŽI V OKRESE
k úþasti na dĜevČných lyžích
bez hran a v dobovém obleþení.
Prezentace se koná v sobotu
27. prosince 2014 od 9 hod
v bývalé chatČ HrnþíĜ nad Vejsovo
loukou a pak následuje výstup
k místu startu. Tak se pĜipravte
a jećte s námi
Sušická hokejová pĜípravka,
SrdeþnČ zve poĜadatel OS
která
pod vedením trenérĤ Petra
OtevĜená Šumava
MaĜíka a ZdeĖka Pitla vychovává
nejmladší hokejisty, se skládá ze
dvou týmĤ: Sušice A – roþník 2007
a Sušice B – roþníky 2006 a 2005,
celkem asi 20 dČtí. V týmech
jsou kluci i holky. Letos hrají obČ
družstva Jihoþeskou krajskou
soutČž a své síly budou mČĜit
s hokejisty nejvČtších jihoþeských
mČst.
Turnaj zahájili zápasy s týmy ze
Strakonic a z Vimperku v sobotu
15. listopadu. Na domácím ledČ
pĜedvedli obČ sušická družstva
Sestava: Šlais – Rendl, Skuhra, Blažek, Broža – Ryšavý, VávrĤ, Košvanec,
Holý, Korál, Šašek, RychtaĜík, VospČl, Kutil. Vylouþení: 6:5
Hráþi Startu Luby vytČžili
z minima maximum, ze tĜí šancí dvČ promČnili a v jedenácté
minutČ vedli už 2:0. Sušiþtí si
tentokrát body již nechat sebrat
nechtČli a zlepšenou hrou v obravýborné výkony. I když se
jim podaĜilo zvítČzit vždy jen
v jednom zápase, nechybČla jim
chuĢ do hry ani vĤle bojovat o co
nejlepší výsledek:
Sušice B – Strakonice B 9:5,
Sušice A – Strakonice A 5:15,
Sušice B – Vimperk B
1:9,
Sušice A – Vimperk A 18:9.
Všichni hráþi se už tČší na další
zápasy s týmy z ýeských BudČjovic
a z JindĜichova Hradce. Dalšími
soupeĜi budou napĜ. Tábor, Písek,
nebo Veselí nad Lužnicí. Držme
jim palce.
-LP-
nČ už soupeĜe skórovat nenechali. Naopak do konce první tĜetiny
snížili Košvancem.
Vyrovnání zaĜídil v 34. minutČ
Rendl a vítČzný gól vstĜelil v 46.
minutČ opČt Košvanec.
TJ Sušice – Sokol Radomyšl 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)
Branky (Asistence): 3´ Myslík (RychtaĜík), 14´ Košvanec (VávrĤ).
Sestava: Skolek (Šlais) – Rendl, Skuhra, Myslík, Lejsek, Blažek – Ryšavý, VávrĤ, Košvanec, Holý, Korál, Broža, Fedor, Vachoušek, RychtaĜík,
VospČl, Kutil. Vylouþení: 3:7
Na první adventní nedČli
30. 11. zavítal na led TJ Sušice lídr
tabulky Okresního pĜeboru, tým
Sokola Radomyšl. Zápasové skóre
otevĜel svojí první brankou v kategorii mužĤ stĜelou od modré junior
Pavel Myslík. Hosté vyrovnali ve
13. minutČ, ale už o další minutu
pozdČji našel sušický VávrĤ svoji
pĜihrávkou Košvance a ten nezaváhal a vrátil domácím vedení.
Hosté z Radomyšle hráli velice
trpČlivČ, þekali na svoji pĜíležitost a ta pĜišla po chybČ domácí
obrany. Ve 34. minutČ vyrovnali
na 2:2.
-BK-
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Programy/Inzerce
OKÉNKO POMOCI
Program Fokusu - Poboþka Sušice - Nuželická 60
(Obþanské sdružení Fokus – sdružení pro péþi o duševnČ nemocné)
SociálnČ terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)
Po 1. 12.
Út 2. 12.
ýt 4. 12.
Pá 5. 12.
Po 8. 12.
Út 9. 12.
ýt 11. 12.
Pá 12. 12.
Po 15. 12.
Út 16. 12.
13.00–15.00 Vánoþní zdobení dílny
9.00–12.00 Výroba krabiþek z vlnitého papíru
13.00–15.00 Odpolední vycházka (podle poþasí)
9.00–12.00 Filcování
13.00–15.00 ýtení z knih
Keramika ve Strakonicích (sraz na nábĜeží v 7.45)
13.00–15.00 Výroba vánoþních pĜání
9.00–12.00 VaĜeþka
13.00–15.00 Úklid po vaĜeþce
KonČ ve Volenicích – vánoþní (odjezd od Fokusu v 11.30)
9.00–12.00 Spoleþenské hry
13.00–15.00 Quilling
9.00–12.00 Zdobení vánoþního stromeþku
13.00–15.00 Úklid
9.00–15.00 Peþeme cukroví
9.00–12.00 Posezení u kávy + spoleþná tvorba programu
13.00–15.00 PĜedvánoþní posezení
11.00–14.00 Spoleþný silvestr ve Fokusu Strakonice
ýt 18. 12.
Pá 21. 12.
Po 22. 12.
Po 29. 12.
Kontakty:
mob.: 775 731 769, e-mail: [email protected], www.fokus-pisek.cz,
pracovník v sociálních službách: Martina VČneþková
Otevírací doba:
Po: 13–15 hod., út a þt: 9–12 a 13–15 hod., pá: 9–12 h.
Projekt STD Sušice pro duševnČ nemocné je realizován za podpory
PlzeĖského kraje a mČsta Sušice
KNIHOVNA
Ahoj dČti
Zdravím vás z knihovny. Pro soutČžící ve Velké podzimní literární
soutČži mám jedno velké upozornČní.
Velký Vánoþní Veþírek (VVV) se bude konat 11. prosince 2014
od 15.00 hod. v dČtském oddČlení.
Ti, kteĜí splnili pČt záludných úkolĤ se mohou tČšit na hezké ceny,
skvČlou zábavu, obþerstvení.
TČším se na vás!
Váš KIDD
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
PĜi bruslení pro rodiny s dČtmi je možné si zapĤjþit hrazdiþku.
Broušení bruslí vždy v úterý a þtvrtek od 17 do 19 hodin.
Rodinná farma hledá k pronájmu ornou půdu
a louky v k.ú. Sušice nad Otavou a jejím okolí.
Zaplatím nájemné ve výši 2500kč/ha/rok
Vyřeším za Vás i výpověď ze současného nájmu.
Kontakt: 723 673 133
strana 9
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skĜínČ,
postele, letištČ, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplĖky, obrazy, sklo, porcelán za pĜijatelné ceny.
Kontakt paní Tuþková, tel. 777 601 831, NámČstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
TČšíme se na Vaší návštČvu
PRODEJ
Prodám dvČ dĜevČné polohovací postele, vþetnČ roštĤ, zdravotních matrací, el.
ovládání – hlava, nohy. PĤvodní cena
za kus 14.000 Kþ. Souþasná cena u jedné
postele 7.000 Kþ (2 roky stará), u druhé
9.000 Kþ (nepoužívaná). Zn. i jednotlivČ.
Tel. 732 930 360
Prodám zahradu – 4 ary a seno ze zahrady 10–15 q, šedý eternit nepoužitý,
brusy na ostĜení náĜadí, vše dohodou.
Tel. 720 595 736
Prodám jídelní a kávový servis s mysliveckou tématikou. Porcelán Henrieta.
Cena dohodou. Tel. 371 651 370
Prodám starší kuchyĖský sporák
s troubou na uhlí a dĜíví, cena dohodou.
Tel. 728 958 412
Prodám obleþky na holþiþku do 1/2
roku body, džíny, tepl. soupravy atd. Vše
znaþkové velmi levnČ i jednotlivČ, dále
hrací deku 3v1 nová, odrážedlo, auto
Hallo Kitty a kombinézu Minnie. Tel.
607 779 648
Prodám levnČ 4 ks zimních pneumatik
165x70 R13. Málo jeté. Tel. 776 487 616
Prodám PLAYSTATION 3. Souþástí:
konzole, 2 ovladaþe, 1 TV ovladaþ,
nástavec na zbraĖ, volant, cca 20 her
rĤzných žánrĤ vþ. hry BUZZ se 4 ovladaþi.
Cena 5.000 Kþ. Tel. 602 607 972.
Prodám pánský oblek tmavý velikost 48
výrobce ProstČjov na štíhlou postavu a bílou košili s dlouhým rukávem, propaso-
Nabídka volného pracovního místa
Sušické kulturní centrum hledá vhodného pracovníka na pozici
Vedoucí kavárny
Nástup možný od 1. 1. 2015 nebo podle dohody.
V pĜípadČ zájmu zasílejte své životopisy do 12. 12. 2015
na email: [email protected]
vanou. Nošeno pouze v taneþních. LevnČ.
Tel. 606 192 302
Prodám stolovou vrtaþku na 380V, cena
podle dohody. Tel. 606 633 919
Prodám králíky malé, berany divoce zbarvené, vše je tetováno, oþkováno, ocenČno.
Holuby moravské, pštrosy þervené, mladé
andulky rĤzných barev z venkovní voliéry.
Tel. 776 664 135
Prodám rotoped, plno funkcí, þerná barva, krásný, málo používaný. DĜívČjší cena
9900 Kþ, nyní 1500 Kþ. Tel. 723 732 358
Prodám pokojový pČtiramenný lustr –
kombinace žlutý kov-dĜevo, kornouty
bílé. Cena 800 Kþ. Bavlnky na vyšívání
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
11. 12. 2014 ve 12 hod.
– rĤzné barvy za poloviþní cenu. Tel.
721 619 927
Prodám – 4 ks zimní pneumatiky Barum
Polaris 155/70 R 13, vþetnČ plechových
diskĤ, pneumatiky používané 1 sezonu.
Cena celkem 1.400 Kþ. Tel. 737 069 488
Prodám 4 ks zimního pneu Firestone
na discích, 185/60 R 14, výška dezénu
7 mm, jeté jednu zimu. Cena za celý
komplet 3 600 Kþ. Tel. 739 901 789
Prodám náhradní díly na Opel Astra
Combi vþetnČ motoru obsah 1600 ccm
– typ X 16 SZ. Tel. 605 133 663
Prodám 8 ks pneu s disky Škoda
105/120 levnČ. Tel. 605 133 663
Prodám akvárium o obsahu 30 l, modré
pozadí, neteþe! + ¿ltraþní zaĜízení, cena
300 Kþ. Tel. 603 758 544
Prodám pánské brusle zn. Crypton, vel.
42, neodĜené, vypadají jako nové. Cena
1100 Kþ. Tel. 603 758 544
Prodám vlek za osobní automobil na malých kolech tovární výroby,
hliníkové disky, 2+2 tlumiþe. Zadní þelo
výklopné. RozmČr 100×130 ×38 cm. Zachovalý. Tel. 702 516 840
Prodám 4 ary zahrady, smrková prkna
6m3 a eternit šedý nepoužitý. Dohodou.
Tel. 720 595 736
Prodám þtyĜi palety broušených cihelných blokĤ THERMOPOR šíĜe 36,5 cm,
cena 25 Kþ za kus, pČtikomorovou
polykarbonátovou desku 2,1 x 2,2 m,
žulové velké žlaby – 4ks, pĜípojné
dČtské kolo. Tel. 737 760 283
Prodám orig. tr uhláĜskou hoblici z masiv. dĜeva, nikdy nepoužitou,
rozmČry 130 × 86 × 60, 2× svČrka, od0
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, þeský výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vþ.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištČn.
PĤvodní cena 9240 Kþ, nyní 5500 Kþ.
Tel. 605 337 650.
KOUPĚ
K o u p í m oby t ný p Ĝ ívČ s s t a r š í
i odhlášený. Stav nerozhoduje. Tel.
606 406 010
Koupím: lednici podpultovou zánovní
A+. Tel. 606 633 919
Koupím 1 ks pneu nebo protektor
rozmČr 155-14 na Š 100 dezén OR 7
cca 5 mm. Tel. 602 183 534
Koupím starou motorku veterána vhodného do sbírky (Jawa speciál, robot,
pérák, þi jinou zajímavou motorku).
Tel. 607 847 126
Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu
nezáleží. PĜípadnou ekologickou likvi-
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
daci a odhlášení z provozu zajistím.
NabídnČte na tel. 774 674 588
Koupím paĜák na brambory. Tel.
604 478 278
Koupím kamna Petry v pČkném stavu.
Tel. 723 537 326
Koupím levnČ, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. DČkuji.
Tel.728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku þeské nebo
nČmecké výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabiþky.
PĜijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré vČci z pozĤstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím MF-70 i horší stav, dálekoupím starou motorku ýZ 150, JAWA
500, péráka, JAWA speciál, þi jinou zajímavou motorku vhodnou k renovaci.
DobĜe zaplatím. Tel. 607 847 126
BYTY – NEMOVITOSTI
Pronájem bytu 4+1, garáž, Dlouhá Ves,
7.000 Kþ. Tel. 721 586 854
Pronajmu rodinný dĤm se zahradou
vhodný pro velkou rodinu. Jedná se o dva
kompletnČ zaĜízené byty, každý o rozloze
cca 70m2. Cena za každý byt 5.000 Kþ/
mČsíc + energie + kauce. DĤm je vytápČn
vlastním plynovým kotlem s možností
parkování uvnitĜ objektu. Zahrada k dispozici. Informace na tel. 608 62 62 52
Prodám byt v OV 56 m2 zvýšené pĜízemí
v panelovém domČ v Klatovech, cena dohodou. R.K. nevolat! Tel. 732 444 117
VymČním byt 3+1 v Sušici za 1+1 nebo
garsonku také v Sušici. Tel. 603 207 700
Pronájem: nový modernČ zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m2 –
v historickém centru Sušice. Nájem: 9000
Kþ/mČs. Tel. 606 633 919
Pronajmu garsonku 21m2 v Sušici, 1. kat.
blízko centra v panelovém domČ u krytého
bazénu. Tel. 605 759 300
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích.
Informace tel. 723 703 440
OceĖování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dČdické Ĝízení, úvČr, hypotéku, úþetnictví apod. – kvalitnČ a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Koþiþky hledají nový domov u hodných
lidí. Jsou kastrované, þistotné, vhodné
domĤ i ven. Zatím bydlí v ŽíkovČ 5 km
od Sušice – vpravo za Františ. Vsí. Tel.
731 241 782, e-mail: utulekzikov@
seznam.cz, www.kockaapravo.cz. PĜijćte
se podívat!
Nabízím soukromou výuku nČmeckého
jazyka pro zaþáteþníky, pokroþilé. Státní
zkouška v SRN. Tel. 723 726 095
Douþování matematiky a þeského jazyka.
PĜíprava na pĜijímací a opravné zkoušky.
Individuální pĜístup pro dČti s poruchami
uþení a ADHD. Tel. 604 430 156
Kurz pĜípravy na pĜijímací zkoušky
na stĜední školy. Opakování uþiva z ýj
a Mat. PĜíprava na testy SCIO. PrĤbČžné
ovČĜování znalostí. PĜedpokládaný termín
zahájení – listopad. Tel. 604 430 156
Provedu opravy stĜech, komínĤ,
natČraþské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradnické práce – celoroþní
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostĜih ovocných stromĤ apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
DĤchodce hledá pĜivýdČlek podzim
– zima. Práce všeho dr uhu. Tel.
606 406 010
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
Text inzerátu
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
datum
podpis
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
PĜíspČvky dopisovatelĤ
SUŠICKÝ DĚKANI A KAPLANI
Stručný přehled duchovní správy v Sušici (3. část)
• 1895–1896 – P. JiĜí ýadek, suš.
kaplan jako administrátor.
• 1896–1922 – P. MatČj Frána, nar. v Tedražicích 22. 2. 1863,
na knČze vysvČcen 29. 6. 1886. Byl
také vikáĜem. R. 1909 vysvČtil kapli
v ýervených Dvorcích. ZemĜel 4. 3.
1922, pochovával jej biskup Šimon
Bárta na sušickém hĜbitovČ.
• 1922 – P. Václav Klabouch, suš.
kaplan jako administrátor
•1922–1938 – P. Jakub Waldmann, nar. v Trsicích u Sušice, pĜišel
z Trhanova, kde byl dČkanem.
Do Sušice nastoupil 16. 11. 1922.
Uvítán administrátorem P. Václavem
Klabouchem a kapucíny kvardiánem
p. Richardem Randákem a P. Gabrielem MatČjíþkem. Na dČkana povČĜen 10. 12. 1922. Instaloval jej P. Jan
Mottl, vikáĜ z Velhartic. Za patrona
a mČstskou radu zastupitel Josef Seidl
a námČstek starosty Scheinost a Ĝed.
MČstských úĜadĤ pan Kajetán Turek.
V roce 1934 se konala generální
pĜestavba AndČlíþka pod dohledem
stavitele Houry a dČkana Waldmanna. V roce 1936 byl opravený
AndČlíþek vysvČcen a to 6. záĜí kardinálem K. Kašparem.
V Sušici byl na penzi a sloužil
bohoslužby v kapli kláštera Notre
Dame a ve Zbynicích. Po vyhnání
kapucínĤ vypomáhal v klášterním
kostele. Roku 1959 odešel do knČžského domova v Senohradech, kde
5. 3. 1960 ve vČku 91 let zemĜel.
PohĜeb se konal v Sušici, nepodaĜilo
se zjistit, kde je pochovám.
• 1938–1945 – P. Jan Mottl, narodil se v Nezdicích 22. 12.
1881. Do školy chodil ve StrašínČ
a do gymnázia v Klatovech. Po semináĜi v ý. BudČjovicích vysvČcen na knČze 16. 7. 1905. Kapla-
nem v Sušici 1905–1911, faráĜem
ve Velharticích 1911–1938. VikáĜem po dČkanovi Fránovi od roku
1922–1945. Sám psal a tiskem vydával Farní vČstník pro celý vikariát. Asi od roku 1922 do roku 1943,
kdy byl NČmci zastaven. V þervnu
1945 vydávání obnoveno, ale jen
jako obþasník. Ten je dodnes cenným
archivním materiálem. Velmi miloval mládež i školy. Byl duchovním
rádcem skauta-junáka. Doþkal se
osvobození Sušice, ale na podzim
3. 11. 1945 umírá. PohĜbu v Sušici se
úþastnilo velké množství lidu.
• 1945–1953 – P. Josef Kníže,
sušickým dČkanem jmenován 13. 4.
1946. Do Sušice pĜichází z Lomce.
Narodil se v Chodové Plané u Mar.
Lázní. VysvČcen v ý. BudČjovicích
27. 6. 1937. Kaplanoval v Dobrši,
Prachaticích, ŠevČtínČ a Lomci.
Po odchodu nČmeckých knČží administruje Dlouhou Ves a Prášily,
Dobrou Vodu a Albrechtice. Známá je fotodokumentace z oslav sv.
VojtČcha v roce 1947 v Sušici. Byla
to celonárodní významná slavnost.
V padesátých letech byl jako mnoho dalších knČží vČznČn a odešel
ze Sušice v roce 1953. Na sušické
vČrné farníky nezapomenul a þasto
se s nimi setkával, tĜeba na Lomci.
Jeho zásluhou bylo zavedení rozhlasového zaĜízení v roce 1948. Bylo
použito i na AndČlíþku 5. 9. 1948.
RovnČž byla provedena úprava
osvČtlení, instalovány reÀektory.
• 1953–1957 – P. JindĜich Senft.
Do Sušice pĜišel z Kolince. ProbČhla oprava vČže dČkanského kostela
a kostela M. Boží. ZemĜel 30. 3.
1957 ve vČku 61 let. Jeho pohĜbu se
úþastnilo mnoho vČĜících a pochován
je v Kolinci.
• 1957–1967 – P. Václav NČmec.
Rodák z Velhartic. Provedl mnoho
úprav v kostele a jiných církevních
památkách v kraji. VysvČtil kapli
v KnČžicích. Opravil kaple v DobršínČ, Žichovicích, ýepicích, Podmoklech a sv. Rocha. V šedesátých
letech opravovány kostely v Rabí,
Albrechticích, StrašínČ, Zdouni
a v Dlouhé Vsi. V dČkanském kostele instalována kĜížová cesta z kaple
ve Volšovech. Byl náruživým myslivcem. Do dČkanského kostela
vČnoval vitrážové okno s AndČlem
Strážným, jako podČkování za štČstí života pĜi autonehodČ pĜi cestČ
z Kašperských Hor.
• 1967–1968 – P. BedĜich Rožánek. Do Sušice nastoupil 1. 9. 1967
spolu s P. Pragerem, který dČlal kaplana. Od února P. Rožánek nemocen a na dČkanství se o nČj staraly
sestry františkánky v civilu Tarzicie
a Augusta. ZemĜel 2. 4. 1968 a jeho
ostatky byly pĜevezeny do rodného
Písku.
• 1968–1992 – P. Antonín Prager.
Rodák z Myšence. DČkanem od roku
1968 a od 1. 2. 1972 vikáĜem klatovského vikariátu. Jeden z dalších
uznávaných knČží. V tČžkých dobách
normalizace vykonal pro farnost Sušice i celý vikariát mnoho záslužné
práce a probíhalo mnoho stavebních
úprav, což rádi potvrdí pamČtníci.
ZemĜel 23. 6. 1994.
• 1992–1995 – P. Miroslav Nikola. Narozen 21. 3. 1948 ve Strakonicich, na knČze vysvČcen 24. 6.
1978. ProbČhla oprava AndČlíþka. Ze
Sušice odešel do Horažćovic.
• 1995–1996 – P. Jan Kotál. Narozen 6. 12. 1927 v Sušici, na knČze
vysvČcen 28. 6. 1969. PĤsobil v KardašovČ ěeþici, DrahovČ, SobČslavi.
Oblíbený knČz a výborný zpČvák.
V roce 1995 pĜi úklidu kostela Matky Boží nalezl zapomenutý obraz
sv.Václava od dČkana Prokopa Harrera, který nechal opravit a umístit
na þestné místo v kostele sv.Václava.
ZemĜel 19. 12. 1996 a je pochován
v Sušici. Na místo posledního odpoþinku jej doprovodilo mnoho vČĜících i veĜejnosti. .
• 1996–2002 – P. VítČzslav Holý.
Rodák z Mirovic. PĤvodnČ zemČdČlský inženýr. V 28 letech vstoupil
na knČžský semináĜ, kde promoval
v roce 1995. Na knČze vysvČcen
14. 10. 1995 Do Sušice pĜišel ještČ
jako jáhen, 15. 7. 1995 jako kaplan
u dČkana P. Kotála. Pak jmenován
dČkanem, administrátorem. Výþet
jeho aktivit, aĢ v pastoraci nebo budovatelských, by byl velmi dlouhý. Za pĜipomínku stojí záchrana
hĜbitovní kaple na HĤrce a obnova
základĤ kostela tamtéž, kde v roce
2010 sloužil mši svatou na tČchto
obnovených základech. Jeho odchod
z farnosti byl podle mínČní farníkĤ
velkou ztrátou. Odchází do Nepomuka.
• 2002–2011 – P. Jan Loffelmann.
Narodil se na H. Matky Boží, také
se velmi dobĜe staral o svČĜenou farnost. Mj. byl opraven a vymalován
vnitĜek dČkanského kostela. Odchází
do Strakonic.
• 2011 – dosud – P. Václav Hes.
Velmi dobĜe se zaĜadil mezi duchovní správce, kteĜí pro svoji farnost
mnoho dobrého vykonali
SEZNAM KAPLANģ PģSOBÍCÍCH V SUŠICI
ZávČrem bych chtČl uvést ještČ
nČkteré sušické kaplany, kteĜí podle
mého názoru se spolu s dČkany pĜiþinili o to, že sušická farnost byla
Vzpomínky muzikanta na první republiku a rok 1945
HĜe na housle bude v Sušici
poþátkem záĜí vyuþovat Alois Sedlecký, státnČ zkoušený uþitel hudby.
Vzpomínám, jak mi rodiþe koupili
housle, to bylo ještČ za první republiky. Na sušickém námČstí se vešlo
do o¿cíny (holiþství), také tu prodávali rybáĜské potĜeby a dalšími
dveĜmi do hudebního salonu, kde
bylo pianino, stĤl, gauþ, židle a pultíky na noty.
Na vánoce už jsem hrál doma koledy u stromeþku. Také se poĜádaly
žákovské koncerty tehdy v Lidové
besedČ (na Bouchalce), nČkdy také
pĜi loutkovém divadle v sokolovnČ, pan Sedlecký hrál na violoncello
a mČ nauþil na violu. Byl tu také
velký kostelní orchestr, Ĝídil ho pan
Maximilian HošĢálek.
Procházkou po Sušici byly slyšet
nejrĤznČjší hudební nástroje. Na hrádecké silnici, kam jsem chodil s kamarádem JiĜím, mČl tam babiþku,
se v jednom z domĤ ozývala pikola
a bubny, to byl pan Kubíþek, také
mistrnČ hrál na xylofon, ve Vodní
ulici žáci pana Ríši Schmiedta,
varhaníka, uþil na housle, piano,
ve Volšovské ulici proti KotkĤm byl
obchĤdek a tam v létČ cviþil na þelo
¿lharmonik pan Šimon, byl spoluzakladatelem hudební školy v Sušici s panem profesorem Stupkou.
U ŠvarcĤ za klášterem byly slyšet
plechové nástroje, v LegionáĜské
ulici u sleþny Míkové, vykládaþky
karet hrála na citeru paní Nováková, pan Martan venku pĜed domem
sedČ na kameni hrál na harmoniku
a ještČ tam byl houslista pan Patrný.
Z obecné školy bylo slyšet piano
a zpČv a z mČšĢanky housliþky.
V roce 1942 jsem nastoupil
do uþení u pana Jana Janouška,
truhláĜe v Sušici. NemČl jsem to
daleko, jen pĜes ulici z þp. 116/I.,
naproti. Doma jsem ladil violu, ale
dvakrát provrtaný kolíþek tah struny
již neunesl a praskl. Koupil jsem
u VunšĤ nový, nepasoval a tak jsem
jej okrájel nožem. PĜi zkoušce na vánoce v refektáĜi v kapucínském klášteĜe jsem to poĜád dolaćoval, až pan
kapelník Maxa HošĢálek Ĝekl: Dej
to sem, já ti to naladím. A tu zaþalo
hromobití, to jsi truhláĜ (od léta), to
se vezme glaspapír a v ruce se kolíþek obrousí, až do obou dírek pasuje. Profesor Procházka s paní, pan
Bodlák a všichni ostatní muzikanti
se uchechtávali, no, mČ do smíchu
nebylo. Tak jsem se zaĜekl, že už
na zkoušky chodit nebudu. Za þtrnáct dní za mnou k JanouškĤm pĜišel
sám pan kapelník HošĢálek a Ĝekl,
tak se neurážej a pĜijć hrát. Tak jó.
V Sušických novinách ze dne
8. 11. 2013 popisuje Dr. Jan Lhoták, jak byl pokrývaþem BedĜichem
HošĢákem sĖat habsburský orel
z vČže sušické radnice a nahradili
jej korouhví. Za první republiky
na Bílou sobotu vytruboval trubaþ
ve 12.00 hod. z vČže radnice na památku padlých z první svČtové války
a držely se dvČ minuty ticha.
Pan Maxa HošĢálek, nejen kapelník, ale mistr pokrývaþský, objednal v dílnČ silné prkno. Mistr pan
Janoušek nás poslal do „Ráje“, to
byl hostinec vedle Papu, tam jsme
na zahradČ mČli „štosy“, abychom
vybrali prkno šest metrĤ dlouhé,
bez sukĤ a šíber. Dopravili jsme
je k radnici, pokrývaþi je vytáhli
až do lucerny vČže, vystrþili ven,
na konci postavili žebĜík a praporec
v našich barvách musil podle naĜízení za války být zabarven, provedl
pokrývaþ pan František Šrámek, to
byla podívaná.
Náš pan mistr pozval do dílny
také truhláĜe od mistra Pádeckýho,
pana Kohouta, ten dovedl vyrobit
housle a pĜedvedl nám svĤj výrobek,
housle byly modré a byl to výborný
nástroj. Nyní když to píšu, tak jsem si
vzpomnČl, jak paní Ivana Šafránková
ve své knize „Šumavští muzikanti“
popisuje také jednu vzpomínku svého otce, pana Karla Polaty „Basa
jako nová“. Basista ýenČk tahal svĤj
kontrabas dlouhá léta po všech sakramentech a basa podle toho vypadala. Jednou pĜi ostruženské zábavČ
se místní truhláĜ nabídl, že mu zbylo
v piksle trochu barvy a natĜe mu basu
zadarmo, za týden se ýenda dostavil pro basu na hru, basa jako nová,
ale natĜena na modro. Oškrábat to
nešlo, tak musil koupit basu novou,
aby nebyl lidem pro smích. To bylo
tenkrát a nyní s modrými houslemi
dČlá pan Pavel Šporcl jakou parádu,
kdo umí, umí.
V roce 1945 nás Ameriþané osvobodili, byly krásné zábavy, jednou,
poĜádal to Americký þervený kĜíž
v Lićáku, hrál soubor pČt alt saxofonĤ, pČt B tenorĤ, pČt jazz trumpet
a pČt pozounĤ, nahoĜe uprostĜed buben a po stranách basy, jeden hráþ
maþkal struny levou a druhý pravou
rukou, pČknČ do ¿gury. PĜedvádČl
jsem tam kouzla, domluvil to pan
ġokan z Lićáku, v mládí objel svČt
jako artista a znal Ĝeþi.
A mČ uþaroval pozoun, musil
jsem jej mít, koupil jsem jej v Klatovech u p. StĜíbrného a zaþal se
uþit u pana Antonína Šlejse. Ten nepotĜeboval pozoun s kvartventilem,
neboĢ mČl pedálový nátisk a také
Ĝídil uþĖovskou besídku.
Pokraþuji u pana Karla Polaty.
Letos, tedy roku 2014 dne 25. listopadu jsme vzpomnČli 100. výroþí
jeho narození. Kapelník Karel Polata mČl malý orchestr na svatby,
poutČ, bály, operety i pohĜby, umČl
to dát dohromady, myslím skladby
i muzikanty. Mimo jiné napsal i pochod „Vjezd AmeriþanĤ do Sušice“.
Tenkrát na zábavách malý orchestr
nemČl zpČváky, ale zpíval celý sál.
ZpČváci se pĜibírali jen na koncerty. Také uskuteþnil velký dechový
orchestr, byla to radost po válce vyhrávat. Tak jsem se setkal s mnoha
hudebníky, úþinkovali u cirkusĤ
i v Africe.
V srpnu je pouĢ v Žihobcích,
pozval mČ na hru kapelník Rudolf
Hubaþ, je nedČle, mČl jsem jen kolo,
tak jedu. Stavíme kovové pultíky,
dáváme na nČ deþky s monogramem
R H, zábava je v 1. patĜe u SvatkĤ,
snad se nemýlím. PouĢová zábava
ubíhá, hraje se dost, také bez not,
jen tak spatra a kapelník, trumpetista, mČl takové zvláštní strojivo
na trumpetČ, ale on tĜeba na trumpetu položenou na stole nebo na skĜíĖce, bez držení, jen tak ústy zatroubil
signál. A teć se mČ ptá, Karle, co
dáme, tak odpovídám „Rakušanku“,
to byla jeho parádní polka, sám si
už melodii nepamatuji. Ale zábava
má také konec, bylo povoleno hrát
do jedné spĤlnoci. Louþíme se polkou „Dávno pĜešla doba louþení“,
je to pro mČ hezky vysoko, povedlo
se, ukládám nástroj do pouzdra, to
do pytle a na záda, louþím se s kamarády a šup na kolo. Zaþíná pršet, ale
musím být ráno v sedm v práci.
Kde ty loĖské, pĜedloĖské snČhy
jsou…Inu, život je krásný a jen jeden.
Karel Blahouš
strana 11
biskupem J.V.Jirsíkem nazvána perlou diecéze.
Informace získány z farních
vČstníkĤ 1923–1932. Redigoval
P. Jan Mottl. Do roku 1720 kaplany
v Sušici byli bratĜi kapucíni ze suš.
kláštera.
• 1720 – P. Smrþka , nekapucín
• 1743–1758 – P. Prokop Harrer,
budoucí dČkan
• 1772–1801 – P. Petr Vašín kaplan a katecheta témČĜ 30 let
• 1801–1804 –P. Adam Fialka,
pak sušickým dČkanem 1804–1843
• 1826–1845 – P. Emauel Walter,
pak sušickým dČkanem 1845–1865
• 1844–1865 – P. MatČj Petr, jako
novosvČcenec, pak sušickým dČkanem 1865–1885
• 1905–1911 – P. Jan Mottl, pak
odešel do Velhartic a pak sušickým
dČkanem 1938–1945
• 1909–1914 – P. František Korál
Rodák z Nezdic, od roku 1945 vikáĜem sušického vikariátu
• od roku 1916 do roku 1939 kaplany byli opČt bratĜi kapucíni.
• 1943–1944 – P. Antonín Šesták
kaplanem – vynálezcem, dlouholetým arcidČkanem v Klatovech
• 1944–1945 – P. Josef Peksa, Rodák z Bolešin u Klatov. Kaplanem
v Sušici, Velharticích a Železné RudČ
odkud odešel za hranice a 43 let pĤsobil jako duchovní správce ýechĤ
a SlovákĤ v melbournské diecézi.
V roce 1988 poslal zlato na opravu
Kristova tČla na kĜíži na sušickém
námČstí u staré lékárny. Ke konci
života se vrátil v roce 1990 a krátce
na to zemĜel 22. 12. 1993.
• 1945–1947 – P. Antonín Prokeš
Rodák z Klatov
• 1949–1952 a
• 1955–1960 – P. Karel Flossmann v Sušici byl kaplanem dvakrát. V roce 1952–1955 byl tĜi roky
na vojnČ u PTP. Velice aktivnČ využil
svých zkušeností ze staveb u PTP
a zapojil se do oprav kostelĤ v Sušici
i v okolí. Po sametové revoluci v Lis-
topadu 1989 se stal prvním dČkanem
Jihoþeské univerzity a od 1. 3. 1992
docentem biblické vČdy starozákonní. ZemĜel roku 2001 a je pochován
na sušickém hĜbitovČ.
• 1965–1967 – P. Josef Melka
rodák z ýerníþe
• 1967–1968 – P. Antonín Prager
pak dČkanem 1968–1992
• 1968–1975 – P. Václav Diviš,
• 1975–1977 – P. Milan Píša
odchází do Horažćovic a a pak
do exilu
• 1977–1982 – P. Adof PintíĜ, Rodák ze Žihobec. Ze Sušice odešel
do Týna nad Vltavou, pak do Chotovin u Tábora. V souþasné dobČ je
generálním vikáĜem þeskobudČjovické diecéze.
• 1982–1991 – P. Zdislav Pešat ze
Sušice odešel do Velhartic
• 1992–1993 – P. Petr MisaĜ
• 1993 – jáhen JiĜí Voráþek
• 1995–1996 – P. VítČzslav Holý,
pozdČji jako dČkan pĜechází do Nepomuka, zde vikáĜem
• 2000–2001 –P. Mariusz Klimczuk kaplan z Polska
• 2001 – 2003 –P. Tomasz Piechnik kaplan z Polska
• 2003–2004 – P. JiĜí Kalaš
• 2006–2007 – P. Michal Pulec
• 2007–2013 – P. Jan Turek odchází do Tábora
• 2011 – P. Tomas Van Zavrel, pĤsobí v okolí Sušice, v Kašperských
Horách, Dlouhé Vsi, je iniciátorem
obnovy rĤzných náboženských slavností, vysvČcuje znovuobnovené
kapliþky a vČnuje se pĜednáškové
þinnosti.
Rád bych svoji práci zdokonalil
a proto prosím sušické pamČtníky
o pomoc. Pokud máte nČjaké informace k uvedeným tématĤm a nČjaké
materiály, vþetnČ fotogra¿í k okopírování, budu velmi vdČþný.
ZávČrem chci podČkovat své
rodinČ za pomoc. Duchovní správČ
v Sušici za vstĜícnost a ochotu.
Ing. Václav Šmídl
ZIMA NA ŠUMAVĚ
PĜestože podle kalendáĜe je tu
stále ještČ podzim, my už myslíme
na zimu a pĜemýšlíme, jaká bude ta
letošní. A uvČĜíme-li znalcĤm pĜírody, pak se máme opravdu na co tČšit.
Bude jí totiž dost a dost.
Ale je šumavská zima opravdu obyþejná? ěada z nás v tomto
þase zamíĜí na Šumavu užít si snČhu
a þerstvého vzduchu. Naopak pĜíroda prožívá v ten þas období klidu.
Proto pro nás mĤže být hezká i procházka zimní pĜírodou, kdy šumavskou krajinu pĜikrývá sníh a my se
mĤžeme kochat krásami paní Zimy.
ZasnČžené koruny stromĤ, ohnuté a obalené vČtve, koberce snČhu
i vĜes – všechno je zakryto bílým
hávem. Kam jen oko dohlédne, je
bílý sníh a zase sníh. Bílé, kĜižující
se stopy zvČĜe, hluboké a mrtvé ticho, rušené jenom nahodilým krokem chodce nebo tu a tam z pelechu
vybČhnuvšího zajíce.
A tak zatím nezbývá než þekat,
do jaké míry se tahle pĜedstava
správné pĜedpovČdi vyplní.
Ivan Nikl
ŠKOFJA LOKA – KLENOT STěEDOVċKÉ HISTORIE
V místČ, kde se Julské Alpy svažují do LublaĖské kotliny, se nachází další mČsto patĜící do organizace
Douzelage. Je jím slovinské mČsto
Škofja Loka. Toto starobylé mČsto
leží 20 km severovýchodnČ od slovinského hlavního mČsta LublaĖ
a leží na soutoku Ĝek Selška Sora
a Pojlanska. Ve mČstČ žije okolo
11 800 obyvatel.
Poþátek historie mČsta se datuje
do roku 973 n.l. V tomto roce nČmecký císaĜ Ota II. daroval území
Loka biskupovi Abrahamovi z Freisingu v Bavorsku. Jelikož v té dobČ
již nČkolik osad neslo název Loka,
byl þasem pĜidán druhý název Škofja. V dokumentu z roku 1274 byla
tato lokalita oznaþena za mČsto.
Z bezpeþnostních dĤvodĤ bylo mČsto na poþátku 14. století obehnáno
hradbami. V roce 1511 bylo mČsto
poškozeno zemČtĜesením, ze kterého se mČsto velmi rychle díky
tvrdé práci a moudrosti obyvatel
vzpamatovalo. Od té doby ve mČstČ neprobČhly žádné výrazné zmČny, proto je nyní známé jako nejlépe dochované stĜedovČké mČsto
Loka - Panorama
Sušické noviny 22/2014
5. prosinec 2014
Zajímavosti
strana 12
ve Slovinsku. Jádro starého mČsta je tvoĜeno Horním námČstím –
Plac a Dolním námČstím – Lontrg, kterým dominuje hrad Škofja
Loka vybudovaný ve 12. století.
KromČ hradu se ve mČstČ nachází
ještČ další historické památky. PĜes
Kapucinski most
Ĝeku Selška Sora byl ve 14. století
postaven kamenný most, který patĜí
k nejstarším dochovaným mostĤm
v EvropČ. Dále je ve mČstČ nČkolik
historických domĤ, kostely a stará radnice.
MČsto se pyšní bohatým kultur-
foto Jana Jocif
ním dČdictvím. Kapucínský mnich
z mČsta Škofja Loka, Romuald Marušiþ, napsal v roce 1721 pašijové
hry. Rukopis je nejstarším dochovaným textem psaným ve slovinštinČ. V dobČ baroka byly Pašijové hry uvedeny pouze nČkolikrát.
Od první premiéry muselo uplynout 200 dlouhých let, aby byly znovu uvedeny v letech 1999 a 2000.
PozdČji také v roce 2009. Hry jsou
pĜedvádČny formou prĤvodu a jednotlivé scény se odehrávají na speci¿ckých místech stĜedovČké Škofja Loky. PĜedstavují historii lidstva
od pádu Adama a Evy pĜes alegorii smrti až k utrpení Ježíše Krista.
Úþinkuje v nich více než 600 hercĤ a 80 jezdcĤ, kteĜí se po ulicích
a námČstích Škofja Loky pohybují
na mobilních scénách, v koþárech,
na koních nebo pČšky.
Starobylému mČstu s Ĝadou kulturních památek se pro jeho usazení
do bujné zelenČ Ĝíká „galerie v pĜírodČ“. Nebo také barevná Loka,
o což se zasloužily barevné fasády domĤ. NávštČvníci se mohou
projít labyrintem mČstských uliþek.
Krásné procházky a projížćky jsou
také po trasách, které vedou údolím
Selška a Poljanska dolina. NejkrásnČjší a nejmalebnČjší obrázek starovČké Škofji Loky je bČhem sluneþných letních mČsícĤ, kdy se zde
konají nejrĤznČjší kulturní akce.
Vyznavaþi zimních sportĤ najdou
vyžití na upravených sjezdovkách
a sáĖkaĜských drahách.
Slovinské mČsto Škofja Loka
se stalo þlenem Douzelage v roce
2011.
Olga Melkusová
Douzelage Sušice
Mezi indiány i v Údolí smrti
PĜednášející dalšího dílu cyklu
cestovatelských pĜednášek Petr Nazarov je již v Sušici dobĜe znám.
V knihovnČ besedoval o Havajských ostrovech, v Galerii Sirkus
mČl výstavu fotogra¿í. NČkolik
z nich promítl i v kinČ 24. listopadu na pĜednášce o jihozápadČ USA.
KonkrétnČ pĜedstavil pamČtihodnosti ve státČ Colorado, Nové Mexiko,
Arizona, Kalifornie, Nevada a Utah.
PĜi cestČ na západ do Yosemitského parku v pohoĜí Sierra Nevada
se autor zastavil v tzv. mČstČ duchĤ.
UprostĜed nepĜístupné pusté plánČ
stojí opuštČné mČsto z první poloviny minulého století. Žili tu tisíce lidí. Když vytČžili zlato, odešli.
Zanechali po sobČ opuštČné domy,
nábytek i auta. Teć se vše rozpadá.
Yosemitský park je naopak živá,
tradiþnČ oblíbená oblast plná turistĤ, kteĜí obdivují obrovské skály
dlouhé vodopády, gigantické sekvoje a semtam nČjakého medvČda.
Z tohoto kraje hojnosti se plzeĖský
cestovatel pĜesunul do Death Valley (Údolí smrti), 250 km dlouhé pustiny, kde teploty pĜesahují
50 °C. PĜes léto se tam zavírají kempy,
zemČ má 80 °C. RĤznobarevné skály,
vyschlé jezero 86 metrĤ pod hladinou
moĜe a pohybující se kameny – dČsivé i krásné místo. NejvelkolepČjší
zastávkou však byl jistČ obrovský
a slavný Grand Canyon. Pro návštČvníky pĜedstavuje horskou turistiku naruby. Dojedete na kraj propasti a pak
prudce scházíte skoro 20 kilometrĤ
Petr Nazarov v kinČ
foto ED
svými paprsky ve svČtelnou symfonii
barev a tvarĤ. Až na dno se paprsek slunce dostane pouze jeden den
v roce. Další pĜedstavenou pĜírodní
raritou byl park Monument Valley,
pustá rozlehlá plošina s proslulými
pískovcovými vČžemi a stolovými
horami. Ze stejného materiálu jsou
i slavné impozantní oblouky, které
dominují nedalekému Arches national parku. Na závČr pĜednášky
Na námČstí už zavládla vánoþní atmosféra
Letos zatím ještČ ani poĜádnČ nemrzlo, ale vše ostatní svČdþí
o blížících se Vánocích. Adventní þas tradiþnČ zahájilo rozsvíce-
ní vánoþního stromu na sušickém
námČstí. Tento slavnostní okamžik
spojený s bohatým programem vyšel na nedČli 30. listopadu. Nejprve ožily pĜipravené
stánky s typickými pochutinami
a kolemjdoucí lákaly vĤní klobás,
svaĜáku a rĤzných
sladkostí. Také se
nabízely perníþky a další vánoþní
zdobení, dČti mohly tvoĜit ve výtvarné dílnČ. V 17
hodin se na pĜipraveném pódiu objevila Zuzana Navrátilová a se svými
žákynČmi z horažćovické ZUŠ zaþaly na Àétny vánoþními písnČmi ladit
tu správnou atmosféru. Po té pĜizvala hudební skupinu
stacionáĜe Klíþek,
se kterou secviþi-
la dramatizaci lidové písnČ Marie a kováĜ v úpravČ písniþkáĜe
Jaroslava Hutky. Mezi jednotlivými slokami se odvíjel dČj pĜíbČhu a ještČ staþil andílek zvČstující dobrou zprávu vložit Ježíška
(panenku) do pĜipravených jesliþek. To už byla velká þást námČstí zaplnČna snad šesti sty diváky
a v pĜedních Ĝadách se pohupovaly
malé dČti. Klasické i moderní koledy pak pĜišla zazpívat místní folková skupina Memento. Starosta
mČsta Petr Mottl popĜál všem Vánoce splnČných pĜání a duchovní
Ĝímskokatolické farnosti P. Václav Hes tomuto þasu požehnal.
V 17.46 pódium zhaslo a do noci
se tisíci jemnými svČtýlky rozzáĜil mohutný strom. Letos SULES
pĜipravil krásnou jedli z lokality Na Babce. Akci podpoĜil i vítr,
který zaševelil ve vČtvích a svČtelné zdobení se roztanþilo. Pospolitou vánoþní atmosféru završili
þlenové skupiny Memento nČkolika koledami, které si zazpívali
spoleþnČ s diváky.
text a foto ED
Oblast je charakterizována zejména
rozlehlým rovinatým pouštním terénem, ovšem v nadmoĜské výšce
kolem 2000 m. n. m. Kordillery
na západním okraji dosahují výšky
pĜes 4 000 m. n. m., ale kaĖony jsou
zaĜízlé tisíce metrĤ do náhorní plošiny a Údolí smrti je dokonce pod
úrovní moĜe. Nazarovovým cílem
byla divukrásná pĜíroda a život domorodých obyvatel.
Promítání zaþalo architektonickými památkami starobylého domorodého kmene AnasáziĤ, který
náhle zmizel ve 14. století. Sušiþtí
diváci mohli obdivovat stavby umístČné vysoko ve skále (Mesa Verde)
þi geometricky pravidelné budovy
v údolí. Dále plátno v kinČ ovládli
praví indiáni pomalovaní divokými
barvami. V podmanivém rytmu dunících bubnĤ, odČni v slavnostní šat
a ozdobeni velkolepými þelenkami,
pĜedvádČli své magické tance. Obrázky byly ze slavnostního shromáždČní v Albuquerque v Novém Mexiku, kterého se úþastnilo pĜes 15 tisíc
návštČvníkĤ, pĜevážnČ indiánĤ z celé
Ameriky. Nejedno klukovské srdce
by zaplesalo pĜi pohledu na Apaþe,
Siouxe, ýejeny a zástupce mnoha
dalších slavných kmenĤ.
na dno údolí k Ĝece Colorado. NahoĜe
je sychravý podzim, dole si mĤžete
užít léta – teplotní rozdíl je þasto pĜes
20 °C. Zkušený cestovatel Nazarov
navštívil v jednom postranním kaĖonu indiánskou rezervaci kmene Havasupai. Jejich hlavní osada se nachází hluboko v údolí, kam se dá dostat
pouze pČšky, nebo na koni. PĜesto je
to hojnČ vyhledávaná oblast, protože se tam nachází nádherné modré
a zelené vodopády. V okolí Velkého
kaĖonu je mnoho dalších pĜírodních
skvostĤ. PĜednášející navštívil napĜ.
jedineþný Antilopí kaĖon. 50 metrĤ
hlubokou a jen dva metry širokou
rozeklanou štČrbinu rozehrává slunce
se autor vrátil do Nového Mexika
a pĜedstavil nejvČtší historické sídlo
domorodcĤ tzv. pueblo Taos, rozsáhlou soustavu hlinČných nČkolikapatrových budov nepĜetržitČ obývanou
už 1 000 let. Nakonec poþetnému
obecenstvu kina ukázal pĤsobivé
obrázky národní památky White
Sands. Na obrovských jiskĜivČ bílých dunách z velejemného sádrovce,
na pozadí sytČ modré oblohy, sám
uprostĜed malé pouštČ, Petr Nazarov
spatĜil blížící se postavu. AspoĖ mi
Ĝekne, kolik je hodin, pĜemítal. ěekl,
þesky, byl to krajan.
Eduard Lískovec
foto Petr Nazarov
jako pravidelný þtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, PĜíkopy 178, 342 01 Sušice, Iý 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
OdpovČdný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištČní pĜíspČvky pisatelĤ podle potĜeb SN. PĜíspČvky pĜedstavují názory
a postoje pisatelĤ. Za vČcnou správnost textĤ odpovídají autoĜi. Za obsah inzerátĤ zodpovídá zadavatel.
Cena 7 Kþ. Povoleno OÚ Klatovy pod þ. j. 72/92 0340472/92, MK ýR E 181 00.
UzávČrka pĜíštího vydání Sušických novin bude 11. prosince 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny