Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v
SIS pro studenty MUP
Obsah
1.
Výběr tématu práce ....................................................................................................................3
2.
Odhlášení z daného tématu.........................................................................................................4
3.
Tisk zadání práce .........................................................................................................................4
4.
Editace a vložení elektronické verze práce...................................................................................5
5.
Odevzdání práce .........................................................................................................................7
Veškerá organizace zadávání témat prací, formální náležitosti prací, termíny a způsob odevzdávání
prací a průběhu obhajob a státních závěrečných zkoušek jsou určeny vnitřními předpisy MUP,
především Studijním a zkušebním řádem (SZŘ), a dále rozhodnutími rektora MUP č. 7/2013 (o
administraci kvalifikačních prací a organizaci SZZK) a č. 4/2012 (Závazná metodika pro psaní
kvalifikačních prací na MUP), z nichž vychází i tento manuál, a s nimiž jsou studenti povinni být
obeznámeni!
Důležité informace k výběru práce:
Student si může v SISu vybrat a přihlásit se pouze na jednu práci, která je vypsaná pro jeho obor. Po
přihlášení se na téma práce v SIS student musí kontaktovat vedoucího práce a domluvit se s ním na
podmínkách pro psaní dané práce. Vedoucí práce do 14 dnů rozhodne, zda studentovi práci povede
či nikoliv. Pokud studentovi vedoucí práci neschválí, tak ho z dané práce odhlásí a poté si student
může vybrat jiné téma. Pokud vyučující do stanovené lhůty nepotvrdí studentovi vedení práce, ale
ani jej nezamítne, má student možnost se v SIS z práce odhlásit. Veškerá komunikace přes SIS ze
strany vyučujícího směrem ke studentovi probíhá přes studentské emailové schránky, zřízené na
MUP (s koncovkou @student.mup.cz ) = studenty tedy upozorňujeme, že je třeba tyto schránky
aktivně využívat!!!
Po potvrzení je student povinen ze systému vytisknout formulář „Zadání práce“, podepsat ho, zajistit
podpis vedoucího práce a formulář odevzdat na oddělení ukončování studia (studenti studující na
mimopražských střediscích odevzdávají na studijní oddělení).
Termíny:
1. 4. - 30. 6. 2014
do 30. 4. 2014
do 15. 6. 2014
přihlášení studentů k vypsaným tématům prací v SIS a odevzdání formuláře
„Zadání práce“ na odd. ukončování studia
odevzdání elektronické i tištěné verze bakalářských a diplomových prací
studenty posledních ročníků pro řádný termín SZZK v červnu a červenci (na
odd. ukončování studia v Praze či na studijní oddělení univerzitního střediska
v případě, že studují na středisku )
odevzdání elektronické i tištěné verze bakalářských a diplomových prací
studenty posledních ročníků pro řádný termín SZZK v září (na odd.
ukončování studia)
Pro práci se závěrečnými pracemi si po přihlášení otevřete modul „Výběr práce“ (Obrázek 1).
Obrázek 1 – modul „Výběr práce“
2
1. Výběr tématu práce
Obrázek 2 - výběr tématu práce
Postup pro výběr tématu bakalářské nebo diplomové práce:
1. Po otevření modulu „Výběr práce“ v zobrazeném formuláři vyberte svůj obor práce a rok
vypsání 2013/2014 (aktuální rok).
2. Klikněte na tlačítko „Najít“.
3. Pod formulářem se zobrazí seznam prací. Kliknutím na název práce zobrazíte podrobnosti
práce. Pokud je práce volná, je pod formulářem tlačítko „Přihlásit“. Kliknutím na toto tlačítko
se předběžně přihlásíte.
4. O definitivním zadání tématu rozhodne vedoucí práce do 14 dnů od Vašeho přihlášení.
2013/2014
Obrázek 3 - přihlášení k práci
3
2. Odhlášení z daného tématu
Dokud vedoucí práce definitivně nepotvrdí vedení práce, lze se z tématu odhlásit a to pomocí tlačítka
„Odhlásit“ (Obrázek 4). Po definitivním potvrzení práce toto tlačítko zmizí.
2013/2014
Jméno řešitele
02.04.2013
Obrázek 4 - odhlášení z práce
3. Tisk zadání práce
Po otevření modulu „Výběr práce“ (Obrázek 1) v zobrazeném formuláři vyberete v řádku „Práce“
položku „moje práce“ a kliknete na tlačítko „Najít“ (Obrázek 2). Poté klikněte na název práce
(Obrázek 2).
Pod detailem práce klikněte na tlačítko „Tiskni zadání“ (Obrázek 5). Po kliknutí na toto tlačítko se
zobrazí zadání práce, které vytiskněte. Zobrazené zadání práce vytiskněte a podepište. Dále zajistěte
podpis vedoucího práce a zadání odevzdejte na oddělení ukončování studia (na mimopražských
střediscích na studijní oddělení), které zajistí podpis vedoucího katedry.
4
2013/2014
Jméno vedoucího práce
Jméno řešitele
02.04.2014
02.04.2014
Obrázek 5 - tisk zadání práce
4. Editace a vložení elektronické verze práce
Editovat práci lze až po definitivním schválení vedoucím práce. K zadané práci se nejjednodušeji
dostanete obdobou postupu popsaného v kapitole 1. Po otevření modulu „Výběr práce“ (Obrázek 1)
v zobrazeném formuláři vyberete v řádku „Práce“ položku „moje práce“ a kliknete na tlačítko „Najít“
(Obrázek 2). Poté klikněte na název práce (Obrázek 2).
Nyní se zobrazí detail práce, jak je to popsáno v kapitole 1. Na horní zelené liště vyberte položku
„Editace“ (Obrázek 6). Nyní můžete zadané téma editovat.
Před odevzdáním práce je nutné vyplnit položky „Klíčová slova“, „Klíčová slova anglicky“, „Anotace“ a
„Anotace anglicky“. Tyto položky uložíte pomocí tlačítka Uložit (Obrázek 6).
Dále je nutné před odevzdáním nahrát soubor ve formátu pdf, který bude obsahovat Vaši práci.
Soubor musí být totožný s prací, kterou budete odevzdávat v papírové podobě. Soubor si nejprve
uložte do svého počítače nebo na flashdisk. Postup pro vložení do systému je následující:
1. U položky „Typ práce“ vyberte „Řešení práce“ (Obrázek 6 dole).
2. U položky „Soubor“ klikněte na tlačítko lupa (Obrázek 6 dole).
3. V zobrazeném dialogovém okně pomocí tlačítka „Procházet“ vyberte soubor se svojí prací a
klikněte na tlačítko „Ulož“ (Obrázek 7). Nyní dialogové okno zmizí.
4. Klikněte na tlačítko „Ulož“ (Obrázek 8).
5
Obrázek 6 – editace a odevzdání práce
Obrázek 7 - výběr práce
V případě potřeby je možné obdobným způsobem nahrát přílohu k práci.
6
Důležité upozornění: přílohou jsou myšlena data, která nelze vložit jako přílohu za textovou práci
např. audio záznam. Standardní textové přílohy, tabulky či obrázky musí být součástí textu práce
stejně jako v papírové podobě.
Pokud práci zaktualizujete a chcete nahrát soubor znovu, je nejprve nutné již nahraný soubor
odstranit pomocí červeného křížku, který je vpravo vedle nahraného souboru.
Obrázek 8 - odevzdání práce
5. Odevzdání práce
Pokud máte vše vyplněno, klikněte na tlačítko „Odevzdat“. Po kliknutí na toto tlačítko bude práce
odevzdána a nebude již možné ji upravovat! Práci je nutné odevzdat do data uvedeného
v harmonogramu. Před odevzdáním zkontrolujte, zda je vše správně vyplněno. Především pak
soubor s řešením práce (Obrázek 9)!
jméno řešitele
PRÁCE JE ŘÁDNĚ NAHRANÁ
POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE
ZOBRAZUJE STEJNÝM ZPŮSOBEM
JAKO NA TOMTO OBRÁZKU!!!
Obrázek 9 - správně vyplněná práce před odesláním
7
Studenti jsou povinni odevzdat hotovou práci v SIS (a v tištěné podobě na odd. ukončování studia v Praze či na
studijní oddělení univerzitního střediska v případě, že studují na středisku) nejdříve od 1. března,
nejpozději však do:
a) 30. dubna kalendářního roku, v němž se hlásí na červnový či červencový termín SZZK,
b) 15. června kalendářního roku, v němž se hlásí na zářijový termín SZZK,
c) 30. listopadu kalendářního roku, pokud se hlásí na únorový termín SZZK v následujícím kalendářním roce.
Studenti do výše stanovených termínů odevzdávají práci:
a) V elektronické podobě do SIS ve formátu PDF. Samotný text práce vč. příloh musí být umístěn
v jednom souboru. Soubor bude pojmenován příjmením autora (bez diakritiky), a dále také
b) ve dvou výtiscích, přičemž alespoň jeden výtisk musí být svázán pevnou vazbou (tento výtisk zůstává
vysoké škole a bude uložen v knihovně MUP). Druhý výtisk může být svázán tzv. měkkou vazbou
(kroužková s drátěnou spirálou, lepená nebo termovazba). Kvalifikační práce se tisknou oboustranně.
Na hřbet pevně svázaného výtisku je třeba nechat vyrazit rok odevzdání práce a příjmení autora.
Společně s prací se odevzdává Přihláška ke státní závěrečné zkoušce (sis/studijní informace/SZZK).
Studenti v regionálních univerzitních střediscích odevzdávají vytištěné a svázané kvalifikační práce na studijních
odděleních svých středisek vždy ve stanovených termínech.
Studenti v Praze odevzdávají své vytištěné a svázané kvalifikační práce na odd. ukončování studia na Žižkově
vždy ve stanovených termínech.
Kontakty:
V případě jakýchkoli problémů s činnostmi popsanými v tomto manuálu se prosím obracejte na:
Vedoucí odd. IT: Mgr. Filip Rubáček ([email protected] ; tel.: 725 740 613)
zástupce vedoucího odd. IT: Ing. Milan Moravec ([email protected] ; tel.: 725 058 157)
správce SIS: Mgr. Daniela Figránová ([email protected]; tel.: 602 698 934)
Seznam osob pověřených na katedrách přístupovými právy do SIS
Katedra
Pověřená osoba
Katedra anglofonních studií
Mgr. Irena Dominiková
Mgr. Lenka Kristenová
Katedra asijských studií
Mgr. Alica Kizeková, Ph.D.
Mgr. David Kožíšek
Katedra cizích jazyků
Mgr. Romana Vančáková
Ivana Grospietschová
Mgr. Jan Haňka
Katedra IRES
Mitchell Aaron Belfer, Ph.D.
Mgr. Šárka Moravcová, Ph.D.
Mgr. Marie Hamšíková
Katedra mediálních studií
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Katedra mezinárodního obchodu
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
Ing. Mgr. Václav Balint
Katedra MVES
Ing. Jan Hřích, CSc.
Katedra politologie a humanitních studií
PhDr. Petr Just, Ph.D.
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Mgr. Jakub Charvát
Katedra právních disciplín a veřejné správy
Doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc.
JUDr. Vladimír Novotný (I.)
JUDr. et Mgr. Pavel Klíma
Ing. Lucie Janovská
Katedra průmyslového vlastnictví
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
Mgr. Karel Špindler
Univerzitní středisko Hradec Králové
PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Univerzitní středisko Liberec
Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
Univerzitní středisko Plzeň
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
8
Download

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových