3
2014
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
„Medicína je jedna velká detektivka, a ty já mám
ráda,“ říká v rozhovoru přední česká gerontoložka
a geriatrička Božena Jurašková
ISSN 1803-7267
MK ČR E 18760
Seč – místo, kam se
vydat na víkend
Pobyt pro seniory v Lázních Luhačovice
Zvýhodněná nabídka pro dialyzované pacienty
Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v České republice a patří mezi ty nejkrásnější. Najdete je v malebném údolí
nedotčené přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedinečné léčivé prameny řadí Luhačovice mezi nejlepší léčebné
lázně v Evropě dýchacích cest a dalších onemocnění. Architektura Luhačovic má nenapodobitelný a neopakovatelný ráz,
který jí vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nádhernou ukázkou jeho umění je dnešní exkluzivní lázeňský hotel
Jurkovičův dům. Chcete zůstat zdraví, načerpat novou energii? Lázně Luhačovice k tomu přímo vyzývají!
Balíček POBYT PRO SENIORY:
ƒƒ7x ubytování s polopenzí v lázeňském domě Morava
ƒƒ1x předpis procedur lékařem
ƒƒ5x lázeňská procedura (1x velká a 4x malá procedura)
ƒƒdenně pitná kúra
Cena pobytu: mezisezona 14. 9. – 16. 11. 2014 = 5 607 Kč
hlavní sezona 11. 5. – 14. 9. 2014 = 7 056 Kč
zimní sezona 16. 11. – 14. 12. 2014 = 5 103 Kč
Dialyzační léčba bude zajištěna na středisku v Uherském Brodě.
Rezervace: Centrum prázdninových dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: [email protected]
Bonusy pro Vás:
konzultace s lékaře
m
balíček 5 inhalací
minerální vody (in
dividuální)
výhodná cena poby
tu
pro dialyzované
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s MUDr. Boženou Juraškovou,
Ph.D., přední českou gerontoložkou
a geriatričkou, o péči o stárnoucí
populaci
Dnes na téma
12
Peritoneální dialýzou je dnes v České
republice léčeno přes osm procent
pacientů s chronickým selháním ledvin
Cestujeme
8
Uprostřed České republiky, asi patnáct
kilometrů od Chrudimi, leží obec Seč.
Chlubí se krásnou
přírodou, přehradou
i zajímavými
památkami. Navíc
se odtud můžete
podívat na spoustu
dalších zajímavých
míst.
Víte, že
Vážení čtenáři,
pro velkou část lidí je jaro nejoblíbenějším ročním obdobím. Už jen
pohled na přírodu v rozpuku a na čerstvou zeleň nás dokáže přirozeně
nabít pozitivní energií, a tak nějak automaticky nám zlepšit náladu.
MUDr. Božena Jurašková, se kterou Vám v tomto čísle přinášíme
rozhovor, má z ročních období jaro také nejraději, a přestože jejím hlavním
profesním tématem je „podzim lidského života“, je její energie a nadšení
pro svůj obor vskutku jarní. Kdo má možnost sejít se s ní osobně, odnese
si z tohoto setkání jarní náladu nezávisle na skutečném ročním období.
A pokud byste své naladění chtěli ještě vylepšit, inspirujte se třeba radami
v rubrice Hobby a přineste si kousek přírody k sobě domů na balkon či
terasu.
Hezké jarní počtení Vám přeje Vaše redakce.
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Suchanová,
Redakce: Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský,
Grafika: Tomáš Komůrka, BA a Pavel Cindr
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
19
5. květen je Světovým
dnem hygieny rukou?
Rozhovor
14
s vedoucím lékařem Dialyzačního střediska B. Braun
Avitum Praha-Bulovka Vladimírem Vojancem o individuálním přístupu k pacientovi
Hobby
22
Zasaďte si do truhlíku za okno či na terasu
čerstvé bylinky na přípravu čaje, do salátů
či na grilovaná masa. Jsou nenáročné
na pěstování a navíc chutnají mnohem lépe
než sušené.
3
LIDÉ KOLEM NÁS
Péče o seniory v oblasti akutní
i dlouhodobé péče není jednoduchá
a zdravotnická zařízení i jednotlivé lékařské
obory mají stále co zlepšovat. Populace
stárne a lidé se dožívají vyššího věku.
Jaká jsou úskalí péče o seniory a jaký vývoj
v posledních letech zaznamenaly obory
geriatrie a gerontologie? To a mnohem
více se dozvíte v rozhovoru s přední českou
gerontoložkou a geriatričkou, vedoucí
lékařkou ambulancí a poraden Kliniky
gerontologické a metabolické Fakultní
nemocnice Hradec Králové MUDr. Boženou
Juraškovou, Ph.D., která se péči o seniory
věnuje již více než dvacet let.
Paní doktorko, jak všichni
víme, populace stárne a s tím
souvisí i stále se zvyšující
nároky na péči o staré lidi.
Můžete v krátkosti popsat
vývoj v oborech geriatrie a gerontologie v poslední době?
Na poli geriatrie se odehrálo mnoho pozitivního, především ve smyslu profilace lůžek.
Trend nyní směřuje k vylepšení
dlouhodobé péče, jsou snahy,
aby tato péče měla určitý charakter, ráz a kontinuitu. Bude
velmi záležet na tom, jaký vliv
bude mít na dlouhodobou péči
současná politická situace.
Stárnoucí populace totiž nesmí být strašákem, a já se obávám, že v současné společnosti
již je určitá skepse ze stárnutí
poměrně dost patrná. Je velmi
důležité, jak budeme svůj život
dožívat. České zdravotnictví je
na vysoké úrovni, ale stále zde
chybí návaznost. Nestačí člově4
ka jen odoperovat, ale je třeba
v péči pokračovat i nadále, například nemocné správně vyživovat, rehabilitovat a snažit se
je co nejdříve navrátit do aktivního života. Geriatrie je věda
o stárnutí, ale to nepřijde samovolně v šedesáti letech, je to
dlouhodobější proces a je třeba
se s ním smířit a umět jej přijmout. Stárnutí přináší moudrost, nadhled. Trend geriatrie
jde vlastně ruku v ruce s trendem společnosti. Chceme, aby
lidé byli společnosti prospěšní
a aby ji i ve stáři spoluutvářeli,
ne aby byli distancováni a uzavírali se doma. To však souvisí i s péčí o zdraví a životním
stylem, což je právě oříšek,
s nímž se geriatrie často potýká
– seznámit laickou i odbornou
veřejnost s tím, jak zdravotnímu poškození předcházet a co
dělat, abychom stárli kvalitně
a prožili plnohodnotný život.
„Medicína je
jedna velká
detektivka,
a ty já mám
ráda.“
Současná politická situace
tedy geriatrii příliš nepomáhá?
To, co naše medicína potřebuje
nejvíce, nejsou ani tak peníze, jako domluva a kooperace.
Edukace. Je třeba naslouchat
odborníkům z praxe. Je zajímavé, že každému ministrovi
předkládáme koncepci geriatrie, a schválena doposud nebyla žádná. To je velké negativum. Již dvacet let bojujeme
o to, abychom se dostali alespoň trochu na slunce, ale pozitiva geriatrie bohužel veřejnost
začíná objevovat až nyní.
Jaká jsou specifika péče
o staré lidi?
Diagnostický režim je úplně
jiný než u mladších pacientů.
Vždy nám záleží na celkovém
komfortu seniora. Proto platí, že přínos vyšetření nesmí
být menší než možné riziko.
Nesmíme člověka zbytečně
vyčerpávat a zatěžovat. Totéž
platí i u terapie. Je velmi důležité komunikovat s rodinou,
která si mnohdy s péčí o seniora neví rady. Zde je osvěta
naprosto nepostradatelná. Příbuzní musí vědět, co péče ob-
LIDÉ KOLEM NÁS
a geriatr musí každého pacienta vnímat komplexně. Jinak
to ani nejde.
Jak se vlastně lidé dozvědí,
že by měli vyhledat geriatra?
To je správná otázka. Měl by
jim to poradit praktik. Geriatrických ambulancí je nedostatek, pojišťovny nemají vůli
je zřizovat. Geriatrické kliniky naleznete sice prakticky
ve všech velkých městech, velmi zajímavé ale je, že například
v Praze je pouze jedna, což já
osobně považuji za skutečně
nedostačující. Praha by totiž
potřebovala minimálně čtyři.
Kde nejsou zastoupeny geriatrické kliniky, tam je možné
využít služeb léčeben dlouhodobě nemocných. Zde ale nejsou hospitalizováni pouze senioři, ale také lidé po úrazech.
Je třeba dohlédnout na to, aby
zde pacienti zůstávali pouze
nezbytně nutnou dobu a péče
o ně směřovala k tomu, aby se
co nejdříve byli schopni vrátit
k aktivnímu způsobu života.
náší, a my je musíme seznámit
se vším, co by jim mohlo být
nápomocné.
„Pacienta musíte vždy
vnímat komplexně,
bez toho by péče nikdy
nemohla být kvalitní.“
Podstupuje personál geriatrických oddělení nějaké
zvláštní školení v péči o seniory? Pokud ano, tak jaké?
Ano, podstupuje a pravidelně. Jak v rámci Gerontologické společnosti, tak se účastní
také celé řady certifikovaných
kurzů a seminářů. Personál
geriatrických oddělení je proškolován skutečně důkladně,
nyní se však ukazuje, že je
velmi důležité s těmito znalostmi obeznámit také ostatní
profese, jelikož péče o seniory
je skutečně velmi specifická
a platí při ní úplně jiná pravidla. Odlišné je dávkování
léků, musí se brát v úvahu nejen somatická, ale i psychická
stránka a schopnost celkové
spolupráce seniorů. Přístup
k péči je vždy individuální
Jak významnou roli v péči
o staré pacienty hraje rodina
a sociální zázemí?
Zcela zásadní. Rodinu nikdy
nemůžete vynechat. Je to naprosto stejné jako u pediatrie,
jen nahlíženo z druhého konce.
Je velmi důležité, jak se rodina
o seniora stará, nejvíce ohroženi jsou totiž lidé, kteří žijí sami.
Ti mnohem častěji podléhají
depresím, což jejich zdravotnímu stavu rozhodně neprospívá.
Je v České republice dostatek zařízení pro seniory?
Vzhledem k tomu, že máme
přes 120 zařízení, mohlo by se
zdát, že ano. Problém však je
v jejich nejednotnosti a roztříštěnosti, co se týče péče. Ne
všude je dostupná akutní péče,
to znamená, že se nepřijímají
lidé „z terénu“. Průběžná ošetřovací doba je u nás kolem
osmi dnů a je velmi důležité,
aby pacientům byla poskytnuta od prvních hodin skutečně
maximální péče. Jakmile se
tato doba prodlouží, přináší to
s sebou mnoho dalších problémů. Dlouhodobá hospitalizace
je často na škodu a mnohdy
může mít i fatální důsledky.
Senior si totiž mnohdy teprve
až zde uvědomí, jak na tom
opravdu je, a začne být depresivní, což velmi nepříznivě ovlivňuje kompenzaci jeho
stavu.
„Veřejnost by se měla
více zajímat o výživu
seniorů.“
Občas se v médiích objevují
články o problematice podvýživy. Je tento problém u seniorů aktuální a měla by se mu
věnovat zvýšená pozornost?
Ano, rozhodně se jedná o téma,
kterým je třeba se pečlivě zabývat. Velmi často se i v médiích řeší obezita, ale jen málokdo si uvědomí, že především
seniory trápí často opačný
problém. Lidé ve vyšším věku
mají mnohdy problém obstarat
si sami pestrou a vyváženou
stravu. Buď šetří, a pak nakupují levné a nekvalitní suroviny, nebo již zkrátka fyzicky
nezvládnou vařit. Podvýživa
však není podceňována jen
u seniorů, ale například i v onkologii.
5
www.lepsipece
SPRÁVNÁ VÝŽIVA
může zachránit život
Máte v rodině dlouhodobě nemocného nebo jste sám pacientem?
Nezapomeňte, že úspěšné léčení a vyléčení může být ohroženo podvýživou,
a to jak v nemocnici, tak v domácí péči.
Nebojte se a zeptejte se svého lékaře nebo nutričního specialisty.
ƒƒ Vhodné i pro dialyzované pacienty
ƒƒ Nutricomp® Drink Plus – speciální
výživa bez vlákniny bohatá na energii
– ve čtyřech různých příchutích
– k dostání v lékárnách a síti Zelená hvězda
(www.zelenahvezda.cz a www.zelenahviezda.sk)
ƒƒ Více v poradně na www.lepsipece.cz
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
.cz
LIDÉ KOLEM NÁS
Jak se dá tedy podvýživě
předcházet, případně ji léčit?
Samozřejmě jen tím, že budeme pacienty sledovat a budeme edukovat nejen praktiky,
ale také lékárníky. Správná
a vyvážená strava je velmi
důležitá a je třeba si uvědomit, že tento problém začíná
již ve škole. I děti by se měly
ve výuce obeznámit se specifickými rysy stáří, učitelé by
jim měli vysvětlit, že stáří s sebou nese změny, které je třeba akceptovat a přizpůsobit se
jim. Řadě problémů je možné
předcházet i v mladším věku,
ať již se bavíme o stařecké demenci nebo o ztrátě sluchu.
Myslím, že společnost se výživě seniorů nevěnuje prakticky
vůbec. Téměř každý den v televizi vidíte pořady o vaření,
ale aby se nějaký renomovaný
šéfkuchař věnoval právě nutričně vyváženým jídlům pro
seniory, to nikoho nenapadlo.
Přitom by o takový pořad byl
bezesporu obrovský zájem.
V polovině března jste se
zúčastnila tiskové konference pořádané u příležitosti
Světového dne ledvin. Letošním tématem bylo chronické
selhání ledvin, které do značné míry souvisí s věkem
pacientů. Jak náročná je pro
geriatrická oddělení péče
o dialyzované pacienty?
Naše zdravotnické zařízení
tvoří z jedné části přímo metabolická klinika, takže máme
ve své péči také dialyzované pacienty. Metabolismus se
ve stáří mění a právě dialyzovaní pacienti jsou velkým
oříškem. Léčba jim nenahrazuje jen chybějící ledvinovou
činnost, ale je třeba se věnovat
i péči o jejich výživu a psychiku. Samostatnou kapitolou
jsou pak transplantovaní pacienti. Ti vyžadují velmi individuální péči.
„Jednou jsem v ordinaci
nalíčila pacientku, kterou
změna vizáže dokázala
nadchnout natolik, že si
u mě v ordinaci dokonce
i zapomněla hůl a odešla
bez ní.“
Nově se také objevuje
téma domovů pro seniory.
Myslíte si, že by postupné
budování takovýchto zařízení poskytujících komplexní
péči seniorům bylo řešením
ve zkvalitnění jejich života?
Určitě ano. U lidí, kteří jsou
nějakým způsobem handicapovaní, nebo u dialyzovaných
pacientů je velkým problémem
dojíždění, a to by právě takovéto zařízení vyřešilo. Já jsem
jejich velkým zastáncem, vím,
že rodina mnohdy není schopna se o své blízké plnohodnotně postarat a věnovat jim
veškerou pozornost, kterou potřebují. Pro samou péči a starosti pak vlastně nakonec její
členové nemají ani čas a energii na obyčejný lidský kontakt
a povídání.
Psychika a fyzické zdraví nakolik spolu souvisejí?
To je základ všeho. Myslím si,
že deprese se ve stáří poměrně
často přehlíží a podceňuje. Životní zkušenosti jsou naprosto
nenahraditelné a dnešní společnost si jich bohužel neváží. Je velmi důležité vycházet
ze zkušeností starší generace
a podporovat je. Mně osobně
velmi vadí, že ani média, ani
obchody s oblečením či kosmetikou na aktivní seniory
téměř nemyslí. Přitom i oni
se chtějí líbit. Já jsem jednou
v ordinaci nalíčila pacientku,
kterou změna vizáže dokázala
nadchnout natolik, že si u mě
v ordinaci dokonce i zapomněla hůl a odešla bez ní. Psychika
opravdu dělá hodně.
Co se vám v péči o seniory
nejvíce osvědčilo?
Důležité je nikdy neztratit
selský rozum. Medicína jde
dopředu mílovými kroky, diagnostika je stále dokonalejší,
ale musíme myslet na to, že
technika není všemocná a nikdy nesmíme ztratit lidský přístup. Musíme vědět, co je pro
seniory dobré a rozmlouvat
s nimi. Ptát se jich, jaká mají
oni sami očekávání. Velkou
chybou je, když komunikujeme
nedostatečně. Často totiž neléčíme příčiny, ale pouze důsledky. A napravit to, aniž bychom
spolu dostatečně hovořili, nelze. Medicína je zkrátka jedna
velká detektivka, a ty já mám
moc ráda.
Co podle vás v systému
péče o staré lidi v České
republice chybí?
Komunikace a také vzájemná úcta, kterou by měly mezi
sebou mít i jednotlivé lékařské profese. Měli bychom také
více spolupracovat. To všechno jsou aspekty, které nejsou
závislé na financích, ale pouze na přístupu. Je důležité se
věnovat akutní péči, vše řešit
okamžitě a naplno.
třeredakce Dialogu
Božena Jurašková je
přední česká gerontoložka
a geriatrička, vedoucí
lékařka ambulancí a poraden
Kliniky gerontologické
a metabolické Fakultní
nemocnice Hradec Králové
• Jakou hudbu nejraději
posloucháte?
Mám ráda vše, pokud je to
melodické.
• Vaše nejoblíbenější kniha?
Jirotkův Saturnin
• Které roční období máte
nejraději?
Nejraději mám jaro.
• Jaké jste znamení?
Panna
• Vaše oblíbená barva?
Zelená, to vlastně souvisí
i s oblibou jara.
• Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo a nápoj?
Miluju řízky a jako nápoj
mátový čaj s medem.
• Které osobnosti si nejvíce
vážíte?
V životě se vyskytne
řada osobností, které vás
provázejí a motivují. Já
mám tři. V dětství to byl
můj otec, potom to byl můj
profesor a zároveň první šéf
prof. Zdeněk Zadák a nyní je
to doc. Iva Holmerová.
7
CESTUJEME
Seč
Ideální místo na víkend
M ísto, kam se tentokrát podíváme,
leží zhruba uprostřed České republiky, a je tedy celkem lehce dosažitelné
odevšad. Nachází se asi 15 km jihozápadně
od Chrudimi v Chráněné krajinné oblasti Železné hory v nadmořské výšce kolem
500 m n. m., takže je tu trošku chladněji.
Poněkud zvláštní jméno obce Seč se odvíjí od způsobu získávání půdy mýcením
lesa a pochází z dob kolonizace území
ve 12. a 13. století, kdy tu byly hluboké
lesy. Těch je v okolí stále hodně, i když
už ne zdaleka v takovém rozsahu a podobě jako v době vrcholného středověku.
Do jednoho zvláště pěkného kousku lesa
se při dnešním putování také podíváme.
Na Seči je zajímavá především okolní
příroda, památky a údolní přehrada, kolem které vznikla jedna z nejproslulejších
rekreačních oblastí Pardubického kraje.
8
V létě je tu dost živo, a tak je možná příjemnější se sem vydat zjara nebo na podzim. O ubytování ve všech cenových kategoriích zde není nouze. Milovníci pobytu
blíže přírodě jistě nepohrdnou jedním ze
dvou kempů s chatičkami, z nichž jeden
leží přímo u rozlehlých písčitých pláží. Ale
jsou tu i menší penziony nebo hotely.
Ze Seče se můžeme podívat na spoustu
míst
Pro pěší turisty je nepochybně velmi zajímavé vypravit se na celodenní výlet okolo
přehrady. V tomto článku si tuto trasu společně „projdeme“. Cesta je asi 17 km dlouhá, celá vede po turistických značkách a je
na ní několik zajímavých míst. Pokud jste
ubytovaní v kempu přímo u jezera přehrady, můžete se na cestu vydat hned od vašeho stanu či chatky. Kempem okolo pláže
prochází žlutá turistická značka a po ní se
vypravíte směrem k prvnímu zajímavému
místu, přehradní hrázi. Byla vybudována
na řece Chrudimce v letech 1925–1934
a je 42 m vysoká a v koruně 162 m široká.
Zajímavé je, že je vystavěna mezi dvěma
skalisky, na kterých jsou zříceniny hradů
Vildštejn a Oheb. Vildštejn je nepřístupný,
ale přes Oheb vede značka, po které půjdeme později dál. Přes korunu hráze prochází
silnice, která na konci ústí do tunelu vytesaného do skaliska s Vildštejnem. Ještě
před vstupem do tunelu ze strany od kempu spatříte impozantní přepad přehrady.
Vede přes něj pěkný kamenný most, z něhož je možné pod hrází zahlédnout potrubí
přivádějící vodu z přehrady do elektrárny
vzdálené asi 1,3 km. A právě toto potrubí
stojí za povšimnutí a je jedním ze zajímavých bodů cesty. Od roku 2010 je potrubí
CESTUJEME
ocelové, ale ještě nedávno bylo vyrobeno ze dřevěných 8 cm silných dýh stažených železnými pruty. Bylo vybudováno
za 2. světové války, a to je také důvod,
proč nebylo vyrobeno z oceli. Tu nacisté potřebovali na výrobu zbraní. Dva asi
čtyřmetrové fragmenty původního potrubí jsou vystaveny v Seči v kempu u silnice a u zámečku. Celá scenérie přehradní hráze se zříceninou, kamennou hrází
a vodní hladinou musí potěšit každého
romantika a nadšence pro technické zajímavosti. Je patrné na první pohled, že
výtvor člověka je zde do krajiny Železných hor zasazen velice citlivě.
Zřícenina hradu Oheb
Po zelené značce, na kterou se napojíte už před hrází, pokračujte dál na zříceninu hradu Oheb. Cesta tady stoupá
celkem prudce do kopce, ale není dlouhá. Na celé trase vás čekají jen dvě větší stoupání. Teď budete krátce stoupat
po silnici, ale asi v polovině odbočíte
po modré značce vpravo do lesa. Současně tak vstoupíte do přírodní rezervace Oheb, která chrání suťové lesy, reliktní bory a acidofilní bučiny. Duše i oko
přírodovědce i laika nutně ihned zaplesá nad krásným, vitálním, různověkým
lesem s mohutnými staletými buky,
množstvím mrtvého dřeva, podrostu,
květů, ptáků a života. Takto asi vypadal
les, když sem přišli první osadníci. Zamyslete se nad tím, jaký dojem ve vás
vyvolává přírodní prostředí okolo zříceniny Oheb a prostředí smrkových „plantáží“ prakticky bez podrostu o kus dál
u konce přehrady, kam se také podíváte. Samotná zřícenina hradu Oheb není
jen pár rozvalených kamenů. Je tu pěkná věž, vypínající se na skalisku 78 m
nad vodní hladinou, a několik dalších
velkých kamenných prostor lákajících
k důkladné prohlídce. Nezapomenutelný
je pak výhled od věže na hladinu přehradního jezera a ostrov uprostřed. Ten
vznikl po zatopení údolí Chrudimky a je
to vlastně poloostrov v ohbí meandru.
Od slova ohbí je odvozen i název hradu – stál v ohbí řeky Chrudimky, která
se dříve také nazývala Ohebka.
Podél toku Chrudimky
Až se dostatečně pokocháte lesem, zříceninou a výhledem, pokračujte dál
po modré značce směrem k chatové osadě Ústupky, kde si můžete dát oběd nebo
svačinku. Další 3,5 km dlouhá cesta vede
prakticky po rovině podél přehrady k jejímu jižnímu konci. Půjdete kolem skal,
často se vám naskytne výhled na jezero
a prakticky pořád budete v příjemném
krytu korun stromů. Poslední dva kilometry můžete zkusit opustit turistickou
značku a pokračovat podél toku Chrudimky, která zde proudí v původním
korytě a zajímavě meandruje. Vytváří
tak množství zátočin, štěrkových mělčin
a náplavů, jsou zde vrbové porosty, rákosiny i ležící stromy – no prostě ráj pro
ptactvo a nerušenou přírodu vůbec. Samotná řeka klidně protéká v mělkém korytě a láká alespoň ke smočení už celkem
znavených nohu. Celkově je tu velmi
uklidňující meditativní klid a jistě neodoláte pokušení si chvilku sednout na břeh
a sledovat, jak řeka pomalu plyne.
Obec Klokočov
U rozcestníku Mladiny opusťte modrou
značku a vydejte se dál po žluté k obci
Klokočov. Po pár krocích se dostanete
k lávce přes řeku, která je pouze pro pěší
a přivede vás k chatě Na Pilce s vodním
kolem (dříve zde byla nejspíš pila), kde
je možnost si koupit občerstvení. Dál vás
čeká druhé a poslední stoupání do obce
Klokočov. Cesta vede po silnici, takže
je poměrně snadná, jde o to jen zvolit
Shora: hráz vodní nádrže Seč, šťavel kyselý (Oxalis acetosela) – běžná kytička acidofilních bučin,
fragment dřevěného potrubí u zámečku v Seči, tok Chrudimky na přítoku do přehrady a suťový les
na úpatí svahu spadajícího do jezera přehradní hráze.
9
CESTUJEME
Shora vlevo: pohled od zříceniny hradu Oheb na jezero přehradní nádrže; zřícenina hradu Oheb;
dole: Chrudim – sem se vydejte na odpolední procházku; vpravo pohled od zříceniny hradu Oheb
na jezero přehradní nádrže – v popředí poměrně vzácná tařice skalní (Aurinia saxatilis).
správné tempo. Na hlavní křižovatce opustíte žlutou značku a dál půjdete po červené. Klokočov je pěkná malá obec s nově
opraveným zámečkem v soukromých rukou, kde se můžete ubytovat. Stojí za to se
zastavit v hostinci u zámečku, který je vybaven příjemným historickým interiérem
a dobře zde vaří. Po výstupu do kopce se
vám tu bude skvěle odpočívat.
Od zámečku vás čeká posledních 6 km
a už jen z kopce a po rovince. Cesta vede
opět po břehu podél jezera. Okolo jsou chaty
a chalupy, les a občas kousek louky. Můžete
sledovat rybáře a po vodní hladině se prohánějící loďky a plachetnice. Asi po 3 km
přijdete ke starému židovskému hřbitovu
Informace
pro dialyzované pacienty
Nejbližší dialyzační středisko
provozuje společnost B. Braun Avitum
v Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076.
Pro více informací ohledně zajištění ošetření
můžete kontaktovat Centrum prázdninových
dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: [email protected]
10
z 18. století. Je to příjemné místo k posezení
i odpočinku s výhledem na vodu. Dál můžete pokračovat po červené a následně žluté turistické značce vedoucí po silnici, nebo
pokud to nižší stav vodní hladiny dovolí,
cestu dokončit mimo značku po chodníčku
a plážích okolo jezera. Na závěr výletu si
prohlédněte zmiňovaný fragment dřevěného potrubí v místě, odkud jste vyrazili –
v kempu nebo u zámečku v obci Seč.
Jestliže se na Seč vydáte jen na víkend,
brzy zjistíte, že jste zdaleka všechno zajímavé nestihli prozkoumat a že se sem ještě
„musíte“ vydat. Určitě je třeba podívat se
do města Chrudim, které získalo ocenění
Historické město roku 2013 a je to opravdu
pěkné místo na klidné procházky. Doporučuji vám projít si naučnou stezku modrá
osa, která vede podél velmi hezky revitalizovaného říčního náhonu, navštívit muzeum loutek, rodný dům vynálezce lodního
šroubu Josefa Ressela nebo kostel na náměstí. Mezi další zajímavé tipy na výlety
patří zámek Žleby s oborou bílých jelenů,
zřícenina hradu Lichnice nebo Berlova vápenka s expozicí vápenictví. Vše se nachází do 20 km od Seče. No nejeďte tam…
Mgr. Petr Pavelčík
DS Uherské Hradiště
Kde se v okolí dobře najíte
Hostinec U Zámečku Klokočov
Klokočov 61, Chotěboř, vzdálenost od Seče 8,5 km
Rezervace +420-739 377 828
www.zamecek-klokocov.cz
Předem nutná rezervace a objednávka. Tradiční
česká kuchyně. Je možné
připravit speciality podle
přání přímo z udírny nebo grilu. Příjemné posezení u ohně či grilu na zahradě nebo v případě nepřízně počasí v útulném salonku.
Restaurace Na Bídě
Chrudim
Masarykovo nám. 32,
vzdálenost od Seče 20 km
Rezervace: +420-774 919 220, www.nabide.cz
Nekuřáčká restaurace ve staročeském stylu
se zahrádkou a jezírkem a výtečnou kuchyní.
Připravují se zde jídla staročeská, ale i nejlepší
steaky z celého světa, převážně z jižní Ameriky.
I opravdové znalce osloví káva značky Tonino
Lamborghini. Příjemná a pozorná obsluha.
REPORTÁŽ
V Co nového
e dnech 3. a 4. dubna 2014
proběhl v hotelu Miura
v Čeladné 1. workshop peritoneální dialýzy, který uspořádalo dialyzační středisko B.
Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích za podpory Aesculap
Akademie a firmy Baxter. Sešli
se zde nefrologové a dialyzační
Pomocí peritoneální dialýzy je v České
sestry z Moravy s významnýrepublice léčeno stále jen okolo 8,5 %
mi odborníky v problematice
náhrady funkce ledvin. Cílem
nemocných s chronickým selháním
této akce bylo předání nejnoledvin. Ve srovnatelných evropských
vějších informací, praktických
zemích je tak léčeno cca 10 % pacientů.
zkušeností a doporučení při
Dialyzační středisko B. Braun Avitum
péči o peritoneálně dialyzov Ostravě-Vítkovicích má ambici stát
vané pacienty. Akci podpořila
se nejvýznamnějším poskytovatelem
také Česká nefrologická spoperitoneální dialýzy ve svém regionu.
lečnost, jejíž snahou je nabídnout tuto plnohodnotnou
dialyzační metodu většímu
počtu pacientů.
V úvodu účastníky pozdravili
ředitel
společnosti B. Braun Avitum
MUDr. Martin
Kuncek
a ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA. Paní ředitelka
podpořila novou koncepci
rozvoje peritoneální dialýzy,
kterou představila primářka dialyzačního střediska
MUDr. Sylvie Schwarzová.
Odborný program prvního
dne vyplnily vedoucí lékařlyzačního střediska
ky dvou největších perito- Společný tým lékařů Vítkovické nemocnice a Dia
m
išťující peritoneální progra
neálnědialyzačních center as. B. Braun Avitum Ostrava-Vítkovice zaj
MUDr. Vladimíra Bednářová,
fit přináší nemocným do 65
CSc., ze Všeobecné fakult- pražských hostů připravili lé- let věku, bez závažného poní nemocnice v Praze, a prim. kaři dialyzačních středisek stižení srdce a cukrovky. U
MUDr. Alena Paříková z IKEMu. MUDr. Iveta Dudková z Vít- nemočících pacientů je těžké
kovic a prim. MUDr. Roman udržet správné očišťování. Pak
Hlavními tématy byly výběr
Kantor z Třince. Lze shrnout, se kromě transplantace nabízí
dialyzační metody,
že hemodialýza a peritoneální možnost kombinované terapie
účinnost peritoneální dialýzy
dialýza jsou doplňující se lé- hemodialýzou a peritoneální
a komplikace této léčby
čebné modality. Peritoneální dialýzou (bimodální dialýza)
Bylo prezentováno také mno- dialýza je vhodná jako první a v rámci integrovaného přího kazuistik, které si kromě metoda volby. Největší pro- stupu k léčbě chronického se-
přináší peritoneální
dialýza?
lhání ledvin včasný transfer
na hemodialýzu.
Čestným hostem byl
prof. Ondřej Viklický
Odborný program následující den zahájil předseda České nefrologické společnosti
prof. MUDr. Ondřej Viklický,
CSc., který uvedl peritoneální dialýzu jako možnou, ale
málo využívanou alternativu
léčby po selhání funkce štěpu. MUDr. Vladimír Teplan jr.
z Chirurgické kliniky Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady ilustrativně prezentoval
laparoskopické zavedení peritoneálního katétru. Přednášku
obohatila diskuse s přítomnými chirurgy havířovské
a vítkovické nemocnice.
Závěr byl věnován praktickým prezentacím, které
přednesla peritoneální sestra z Vítkovic a zástupci
firmy Baxter. Jana Kolářová, produktová manažerka
firmy Baxter, si připravila
přehledné sdělení o asistované peritoneální dialýze,
kterou provádí zaškolený
zdravotní personál v domácím prostředí nemocného, bez nutnosti transportu do dialyzačního
střediska.
Toto pracovní setkání
v krásném prostředí Beskyd
významně obohatilo přítomné
lékaře a sestry o mnoho poznatků, které mohou následně
promítnout do péče o své pacienty.
MUDr. Sylvie Schwarzová
vedoucí lékařka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum
Ostrava-Vítkovice
11
DNES NA TÉMA…
K aždý pacient s chronickým selháním ledvin má
právo učinit informované rozhodnutí o své vlastní léčbě. To
znamená, že každý, kdo se ocitl v konečné fázi chronického
selhání ledvin, by měl dostat
takové informace, na základě kterých zváží, která metoda dialýzy je pro něj osobně
vhodná. Jsou nemocní, kteří
jsou z medicínských důvodů
indikováni k jedné nebo druhé formě dialýzy, ale takových
není mnoho. Pokud se vyjádříme v číslech, lze říci, že zhruba
70 % pacientů nemá zdravotní
omezení, která by předurčovala výběr metody, a může si
formu léčby vybrat.
Rozhodnutí je na vás
V České republice pacienti často pokládají lékařům a zdravotním sestrám tuto otázku:
„A co byste dělal(a) vy?“ Dříve, než takovou otázku zdravotníkům položíte, uvědomte
si, že ani lékař, ani zdravotní
sestra nežijí váš život, s vašimi koníčky, zájmy, povoláním,
rodinnou situací, obavami,
zkušenostmi, případně s nemocemi, jež vás kromě selhání ledvin trápí. Každý žijeme
vlastní příběh, máme své ži-
12
Proč si vybrat
peritoneální
dialýzu?
Peritoneální dialýzou je v České republice
léčeno přes 8 % dialyzovaných pacientů
votní preference a zkušenosti,
které nás ovlivňují a které nás
nakonec vedou k rozhodnutí.
Vybrat si, jaká z metod dialýzy je právě pro vás vhodná,
není jednoduché. Selhání ledvin se vyléčit sice nedá, ale
nemocný může dále žít mnoho
let díky dialýze a transplantaci ledviny. Je proto pravděpodobné, že i když si vyberete
jednu z metod dialýzy, můžete
v budoucnu potřebovat změnu na jinou dialyzační metodu
anebo podstoupit transplantaci
ledviny. Za určitých podmínek
je možné druh léčby změnit, ať
už z vlastního rozhodnutí nebo
z medicínských důvodů. Každá
z metod náhrady funkce led-
vin, tj. buď transplantace, nebo
nemocniční či domácí dialýza,
má své výhody a nevýhody,
a to jak objektivní, platné pro
všechny (zejména medicínské
důvody), tak subjektivní, které může každý pacient anebo
i jeho rodina vnímat odlišně.
Předtím, než učiníte rozhodnutí, zvažte výhody a nevýhody a zejména to, jak se vše
odrazí ve vašem dosavadním
životě a jak hodně nebo málo
ho to změní. Proto si místo otázky „Co byste dělal vy,
pane doktore?“ pokuste položit
otázku jinou. Například: „Jak
tato skutečnost ovlivní to, co
dělám teď?“, a dále: „Je to
pro mě významné a důležité?“
„A pokud ano, proč je to důležité?“ „Dají se nějak nepříjemné věci změnit?“
Proč právě peritoneální
dialýza
Protože se tento článek týká
výběru peritoneální dialýzy,
zaměříme se nyní na to, pro
které nemocné by tato metoda mohla být vhodná anebo
výhodná. Zdůrazňujeme slůvko „mohla“ a upozorňujeme
na to, že jsme lidé různí a každý z nás je individualita, a co
platí pro jednoho, nemusí být
přijatelné nebo z medicínského pohledu vhodné pro druhého.
Obecně platí a výše je uvedeno, že pro většinu lidí se
selháním ledvin je domácí
(peritoneální) léčba bezpečnou a efektivní alternativou.
Je to metoda, která pacientovi umožňuje být pánem svého
času. Léčba se provádí buď
manuálně čtyřikrát denně,
anebo s pomocí přístroje, který pracuje v době, kdy pacient
spí. Na první pohled by se zdálo, že léčba nemocnému zabere
příliš mnoho času. Porovnejme
si, jak je to ve skutečnosti –
při hemodialýze jsou to čtyři až pět hodin třikrát týdně,
je tomu u hemodialýzy, která
se provádí „jen“ třikrát týdně.
Pro nemocné to znamená, že
oproti pacientům, kteří docházejí na hemodialýzu, nejsou
tolik omezeni v příjmu tekutin
a v dietě.
Nemocní léčeni peritoneální
dialýzou vyjadřují obecně větší spokojenost s léčbou a lepší
kvalitu života, což může být
důsledkem právě domácí léčby.
ale je nutné připočíst čas dopravy na středisko a zpět, čas
před připojením k přístroji, čas
nutný k odpojení od přístroje.
Navíc je režim hemodialýzy
pevný, to znamená, že nemocný chodí do střediska například v pondělí, středu a pátek
a v tyto dny si nemůže plánovat cesty, zábavu, práci, ani
návštěvy rodiny. Oproti tomu
na provádění ruční peritoneální dialýzy je nutné vyhradit si čtyřikrát denně zhruba
třicet minut, ale při výměně
jste doma s rodinou, nemusíte
8
5 9
nikam cestovat, můžete si číst
nebo se dívat na televizi. Pokud žijete aktivní život, můžete si výměnu provádět kdekoli
v čistém prostředí (nejen doma,
ale i v zaměstnání, na návštěvě, na chalupě, na dovolené),
tzn. jste schopni kamkoli odjet
anebo naopak nejezdit nikam
a zůstat spokojeně doma.
Přístrojová peritoneální
dia­lýza
Přístrojová peritoneální dia­lýza
se provádí během noci, kdy pacient spí. Každý den je potom
1 3 6
4
5 6
4 5
2
1
4 9
ádná číslice se
Ž
nesmí v jenom řádku
opakovat dvakrát
3
9
ádná číslice se
Ž
nesmí v jenom sloupci
opakovat dvakrát
ádná číslice se
Ž
nesmí ve čtverci 3 x 3
opakovat dvakrát
8
4
Obtížné
Plynulé očišťování organismu
Současně mezi velké výhody
této metody patří fakt, že se
provádí každý den, a organismus je tedy očišťován plynule, přirozeněji a šetrněji, než
Sudoku
4 7
2 3
1
zcela volný a můžete se věnovat
různým aktivitám podle svého
přání. I s přístrojem se dá cestovat, protože je poměrně malý
a jeho transport je snadný, navíc se dodává v praktickém kufru. Ten, kdo si zvolí peritoneální
dialýzu, tedy není omezen a vázán na dialyzační středisko.
7
Závěrem lze říci, že personál
dialyzačních středisek je vám
k dispozici, abyste s ním diskutovali možnosti své léčby.
Odpovědnost za vlastní zdraví
a léčbu je ale na každém z nás,
a proto bychom se v případě,
že nás neomezují závažné důvody, měli rozhodnout sami
nebo s pomocí rodiny. Je to náš
život, je to naše rozhodnutí.
Bc. Jana Valachovičová, Baxter
Mgr. Michal Dušek, B. Braun
Avitum Praha-Homolka
3 2
9
6
1
4
5
7 2
1
3
4
4 7
8 2
6
1
5
4
7
5
9
6 3
8
Průměrné
13
ROZHOVOR
Klíčový je
individuální
přístup
k pacientovi
Rozhovor s vedoucím lékařem
Dialyzačního střediska B. Braun
Avitum Praha-Bulovka
Vladimírem Vojancem
I v roce 2014 tradičně připadl na druhý březnový
čtvrtek (13. března) Světový
den ledvin. Jeho význam rok
od roku roste – již nyní na celém světě každoročně umírají
na selhání ledvin téměř 3 miliony pacientů a výskyt tohoto onemocnění se dramaticky
zvyšuje. Jaké dnes existují
možnosti léčby v případě, kdy
chronické onemocnění ledvin
dospěje až do renálního selhání, pro Zdravotnické noviny
přiblížil MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař Dialyzačního střediska B. Braun Avitum
Praha-Bulovka.
Ze statistik vyplývá, že
v ČR špatně fungují ledviny
každému desátému člověku,
ale jen desetina postižených
o tom ví. Podle údajů z roku
2008 nebylo 43,6 % dialyzovaných pacientů predialyzač14
ně léčeno nefrologem. Loni
úroveň predialyzační péče
ověřovala observační studie
PREPARE, do níž se zapojilo
48,3 % dialyzačních středisek v ČR. Včasnost odeslání
k nefrologům se potvrdila jen
u 67,6 % pacientů. Jaká je
podle vás úroveň predialyzační péče v ČR?
Je alarmující, že stále mnoho,
podle dat z registru dialyzovaných pacientů, jich přichází takzvaně „z ulice“ přímo
na dialýzu. Pacienti bývají
částo hospitalizováni pro zažívací či dechové obtíže nebo
anémii a najednou se zjistí, že
mají selhání ledvin v terminálním stadiu a potřebují dialýzu. A přitom možnost být včas
vyšetřen nefrologem je dostatečná. V rámci naší sítě jsou
nejenom dialyzační střediska,
ale také nefrologické ambulance. Zásadní je přijít včas – pak
můžeme onemocnění, jež by
do tří let vedlo k selhání ledvin, zbrzdit natolik, že s jeho
lehčí formou pacient může žít
třeba 20 let, aniž by potřeboval
dialýzu. Pokud ale přijde až se
zbytkovou renální funkcí, dejme tomu 15 %, můžeme jej už
maximálně co nejrychleji připravit na dialyzační péči. Spolupráci s lékaři blízkých odbor-
ností hodnotím jako dobrou.
Pacienti však nemoc většinou
nepociťují nebo bagatelizují,
i když jim obvodní lékař nebo
internista odeslání ke specialistovi doporučují.
Čas predialyzační péče lze využít nejen k nefrologické péči,
ale i k diskusi s pacientem
o možnostech náhrady funkce
ledvin, přičemž nejprve zjiš-
transplantovali pacienta, kterému bylo 78 let. Pokud se pacient dostane do nefrologické
ambulance včas, lze ho řádně
edukovat a připravit pro některou z dialyzačních metod.
To snižuje výskyt komplikací
v počátcích dialyzačního léčení. Důraz na prevenci, která má
význam vždycky, každoročně
klademe i při Světovém dni
ledvin, kdy apelujeme na pacienty, aby svůj zdravotní stav
nepodceňovali, zvláště mají-li
nějaké rizikové faktory.
ťujeme možnost transplantace
a hledáme případného dárce
v jeho okolí, aby dialýzu nemusel vůbec nastoupit – pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, je taková volba
jistě nejlepší. Transplantace
není nereálná ani u pacientů ve vyšším věku. Před třemi týdny nám ve spádovém
transplantcentru v IKEM od-
Podle jakého hlediska
si pacienti nejčastěji volí
dialyzační metodu? Zaujalo
mě, že zatímco u nás nebo
třeba v USA je peritoneální
dialýza mnohem méně často
používaná než hemodialýza,
asi v 8 % případů, v některých
zemích se používá podstatně
častěji – v Kanadě ve 22 %,
v Austrálii ve 41 % a na Novém Zélandě v 59 %.
Důležitou roli jistě hraje mj.
hustota sítě dialyzačních středisek v dané zemi a rozlehlost regionů. U nás je síť velmi hustá a hemodialýza tím
pádem velmi dostupná. Záleží
ale i na strategii plátce. Např.
v některých asijských státech
je peritoneální dialýza prosazována jako zahajovací metoda, protože je méně nákladná.
Každá metoda má svoje plus
a minus. Jde-li o peritoneální
dialýzu, ve své praxi vidím,
že nejtěžší pro nemocného je
překonat obavu, zda „to sám
zvládne“. Pacient užívající peritoneální metodu se opravdu
stává flexibilním, mobilním,
může cestovat, brát si dialýzu na chalupu. Přesto pacienti
raději volí hemodialýzu, protože ve společnosti školených
zdravotníků se cítí bezpečněji
a během hemodialýzy se věnují četbě, sledování filmů, práci
na notebooku nebo si jen povídají či spí. Na druhou stranu ovládání systémů určených
pro peritoneální dialýzu je
dnes tak jednoduché, že podaří-li se překonat prvotní obavu,
pacienti jsou pak spokojeni.
Podle některých studií nabízí postup, kdy je peritoneální
dialýza první metodou náhrady funkce ledvin, a až pokud
pacientovi nevyhovuje, teprve
potom je případně nahrazena
hemodialýzou, delší přežití.
Máte stejnou zkušenost nebo
tyto výsledky může zkreslovat
např. design studie?
Určitě záleží na designu konkrétní studie. Peritoneální dialýza pacientovi může prodlužovat dobu trvání zbytkové
funkce ledvin, kdy každé procento hraje roli, může být šetrnější pro oběhový systém, protože většinou probíhá 24 hodin
denně a více kopíruje přirozenou funkci ledvin. Avšak
po nějaké době (v řádu let),
může dojít ke změně vlastností
pobřišnice natolik, že je třeba
pacienta převést na hemodialýzu. Peritoneální dialýza je
přece jenom výběrová metoda.
Jak je patrné z registru, volí ji
např. pacienti mladší, kteří si
věří, že ji zvládnou, soběstačnější, s nižším počtem komorbidit. V současnosti se snažíme
ve spolupráci s agenturami
domácí péče zajistit možnost
asistence při provádění peritoneální dialýzy u pacientů
se špatným zrakem nebo jem-
nou motorikou, které limitují
provedení úkonů, jako řešení
v případě, kdy pacient nemá
ve svém okolí nikoho, kdo by
mu s prováděním pravidelných
výměn pomáhal. I peritoneální
dialýza samozřejmě má nějaké
kontraindikace. V minulosti
se musela dokonce účinnost
peritoneální metody obhajovat, protože byla brána jako
druhořadá metoda. V dnešní
době jsou obě metody brány
jako srovnatelné. U obou metod je nejdůležitější ušít režim
na míru pacientovi. Význam
má mnoho faktorů – od zdravotních přes sociálně-ekonomické (aktivity pacienta, zaměstnání atd.).
Hemodialýza je časově
velmi náročnou metodou. Jak
schůdné je dnes pro pacienta
skloubení s onkologickou léčbou nebo jinou zásadní terapií, aby neměl nízkou hladinu
léků nebo naopak nepřevažovaly nežádoucí účinky?
Na našem středisku v Nemocnici Na Bulovce úzce spolupracujeme nejenom s onkology,
ale také s klinickými farmakology. Spojením těchto profesí
lze léčebný program pacienta
zcela individualizovat, včetně
nastavení adekvátních dávek
farmak u renálně insuficientního pacienta, načasování
provedení pravidelné dialýzy
i kontrolních odběrů. Náš dialyzační program umožňuje flexibilitu i u pacientů před nebo
po chirurgickém výkonu atd.
Spolupráce s ostatními obory
je v dnešní době zcela nezbytná a pro pacienta přináší jednoznačné benefity.
15
Reportáž
Chronická renální insuficience je doprovázena
metabolickou nerovnováhou.
Vyskytuje se např. sekundární hyperparathyreoidismus,
hyperkalémie, ale i další poruchy, jejichž léčba je nezbytnou součástí terapeutického
managementu. Která látková
nerovnováha je podle vaší zkušenosti nejobtížněji řešitelná?
Dialyzačně obtížně odstranitelným je fosfor, který svým usazováním v komplexu s kalciem
v tkáních a v cévách působí jako
tichý zabiják. Bojovat s ním můžeme opět dietou – např. omezením instantních pokrmů, instantní kávy, černých limonád,
tavených sýrů a dalších potravin, které obsahují hodně fosforu. Samozřejmě na to máme
vypracované jídelníčky, které
pacientům říkají, co by neměli,
a co by naopak měli jíst. Léčba
hyperfosfatémie je komplexní,
včetně moderní farmakoterapie. Při dialýze by právě v tom-
to případě měl být dostatečně
dlouhý čas ošetření, protože
eliminace fosforu je pozvolná
a nelze ji moc urychlit. Z toho
je jasné, že případné úvahy
o zkracování procedury sebekvalitnějšími filtry, membránami, by byly scestné. V tkáních
by navíc došlo k obrovským
shiftům iontů, urey a dalších
látek a pacienti by mohli mít
zdravotní obtíže. Odstranění
fosforu dialýzou je možné, byť
jde hůře a jsou k němu potřeba
high-flux membrány, z metod
je v tomto případě vhodnější
hemodiafiltrace. Zatím se nenašel jakýkoli nový přístup, který
by tyto stavy dokázal vyřešit
nějak jednodušeji. Vždycky to
je o dietě, vhodné farmakoterapii a vhodné dialyzační metodě.
bíhalo zdobení perníčků, které
má již z loňského roku své favority. Kdo měl chuť, maloval
barvičkami na sklo. A také bylo
možné vyrobit si zapichovátka
do květináče ve tvaru zajíčka,
kterého si každý vybarvil podle
své představy. Svá díla si pacienti mohli samozřejmě odnést
domů. Atmosféru zpříjemnili
dva živí zajíčci, kteří recitovali
koledy a rozdávali čokoládová
vajíčka. Všichni se pak s nimi
na památku nechali vyfotit.
Už se všichni těšíme na další
besídku!
převzato ze Zdravotnických
novin, č. 6/2014,
příloha Lékařské listy plus,
se souhlasem redakce,
plnou verzi rozhovoru naleznete na www.braunoviny.cz
V Ivančicích jsme společně
oslavili Velikonoce
P o úspěšné loňské vánoční
besídce s pacienty jsme
se rozhodli na našem dialyzačním středisku uspořádat besídku velikonoční.
Sešel se nejen personál střediska, ale i třináct našich pacientů a někteří z nich nám
16
představili i své příbuzné. Začali jsme samozřejmě jídlem.
Byly připraveny řízečky, bramborový salát, na zakousnutí
minichlebíčky a jako dezert
jablečný závin a zákusek v podobě kuřátek – vše samozřejmě
proběhlo pod přísnou kontrolou naší nutriční koordinátorky . K dispozici byla
také káva a čaj.
Po občerstvení se otevřela pracovní dílnička se
čtyřmi stanovišti. Na prvním
si pacienti mohli namalovat
vajíčko a dát ho na špejli
nebo zavěsit na mašličku.
Na dalším stanovišti pro-
Kolektiv DS Ivančice
poradna
MOZAIKA
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
? Dobrý den, mám polycystózu ledvin. Hodnoty
kreatinu 510, močoviny 16.
Loni jsem porodila a můj
stav se zhoršil, a proto mě
nefrolog poslal na CT břicha
k posouzení, jestli bych mohla mít peritoneální dialýzu.
Závěrem bylo, že v břiše není
téměř rezerva a podmínkou
by bylo vyprázdnění tračníku
a částečné vyklenutí břicha.
Podle nefrologa mít peritoneální dialýzu nemůžu, pouze v případě odstranění ledviny. Na základě této zprávy
mě odmítli zařadit na čekací
listinu bez předem provedené nefrektomie. Sama jsem
si teď domluvila konzultaci
v transplantačním centru,
kde mě prohlédla nefroložka,
a podle ní tam místo na ledvinu je. Nejvíc mě udivilo, že mi
řekla, že dokonce nevidí důvod, proč bych neměla zvládnout peritoneální dialýzu,
když jsem bez problémů zvládla těhotenství. Samozřejmě
bych vypadala jako těhotná,
ale vypouklé břicho je v tomto
případě asi normální. Kdo dokáže správně posoudit, jestli
by pro mne byla peritoneální
Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ–148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:
[email protected], [email protected]
nebo prostřednictvím internetu v poradně na www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat personálu dialyzačních středisek
B. Braun Avitum.
dialýza vhodná, nebo ne? Můj
nefrolog, chirurg, nebo ten,
kdo popisoval CT?
Názory lékařů na možnost
peritoneální
dialýzy
a transplantace ledviny u pacientů s polycystickými ledvinami se bohužel různí. Jsou
transplantační centra, která
před zařazením na čekací listinu nebo před transplantací
od žijícího dárce jednoznačně vyžadují odstranění alespoň jedné polycystické ledviny. Tento požadavek je však
v rozporu se snahou o zachování zbytkové funkce ledvin
po zahájení dialyzační léčby
co nejdéle. Pokud pacient nechce přijít o zbytkovou funkci
ledvin a nepřeje si podstupovat
nefrektomii, stojí za zvážení
konzultovat jiné transplantační centrum. O nutnosti „vytvoření místa“ pro transplantovanou ledvinu rozhoduje
chirurg transplantačního centra. Je rovněž možné vyčkat, až
po zahájení dialýzy poklesne
diuréza a dojde ke ztrátě funkce ledviny, a teprve poté podstoupit nefrektomii a nechat se
zařadit na čekací listinu.
Polycystické ledviny jsou
považovány za relativní kontraindikaci peritoneální dialýzy, protože bývají spojeny
s vyšším výskytem kýly. Pokud
je pacient motivován a o peritoneální dialýzu má zájem,
má smysl ji alespoň vyzkoušet,
tedy zavést peritoneální katetr a zahájit dialýzu. Argument
paní doktorky, že když jste
zvládla bez problému těhotenství, měla byste pohodlně tolerovat dva litry dialyzačního
roztoku při peritoneální dialýze, zní zcela logicky.
Gratulujeme
a přejeme hodně
štěstí našemu
transplantovanému
pacientovi!
Dialyzační středisko Bruntál
S úsměvem

U lékaře doma zvoní telefon.
Ze sluchátka se ozve
kamarádský hlas jeho kolegy:
„Co je s tebou? Potřebujeme
čtvrtého do pokeru.“
„Chvíli vydržte, hned jsem
u vás,“ odpovídá lékař.
Když si obléká kabát,
manželka se ho ptá: „Je to
vážný případ?“
„Určitě to bude něco hodně
vážného,“ odvětí lékař. „Už
jsou u toho tři doktoři.“
17
www.lepsipece.cz
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech, a nedozvědí se tak
o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí. Proto Skupina B. Braun
vytvořila projekt s názvem Lepší péče. Na stránkách www.lepsipece.cz tak můžete sdílet rozhovory
s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se různých onemocnění – kloubů, inkontinence, podvýživy, ledvin.
lenního kloubu
ko
Operace umělého
Pilot®
ým systémem Ortho
an
počítačově navigov
Před a po operaci
kolenního kloubu
Nový pacientský průvodce

Pacient se dozví, jak se na operaci připravit
a co dělat pro správnou
rekonvalescenci

Zdarma ke stažení
na lepsipece.cz

Novinka
www.lepsipece.cz
REPORTÁŽ
víte, že…
5. květen je
Světovým dnem
hygieny rukou
Č istota půl zdraví, říkávaly
naše babičky, ve zdravotnických zařízeních to ale platí
dvojnásob. Světová zdravotnická organizace, vědoma si
naléhavosti problému zvaného
„nemocniční nákazy“ a jeho
souvislosti s dodržováním zásad hygieny rukou, vyhlásila 5. květen Světovým dnem
hygieny rukou. První takový
den byl zorganizován teprve
v roce 2005 a tento projekt
v té době podpořilo prostřednictvím svých ministrů zdravotnictví 121 zemí světa. Od té
doby se počty zemí zapojených
do osvětové akce rok od roku
zvyšují, a tím samozřejmě narůstají i počty participujících
zdravotnických zařízení.
Proč je téma hygieny rukou
ve zdravotnických zařízeních
tak důležité?
Nedostatečná hygiena rukou jde
totiž ruku v ruce (tady to platí
doslova) s již zmíněným problémem nemocničních nákaz
(infekční onemocnění získaná
při poskytování zdravotní péče).
Takové nákazy představují významnou komplikaci zdravotní
péče, která v krajním případě
může vést až k úmrtí pacienta.
V každém případě vždy negativně ovlivní kvalitu života pacientů, ale také finančně zatěžuje zdravotní systém (náklady
na antibiotika, prodlouženou
délkou hospitalizace). Podle studie SENIC (Study of the Efficacy
Nosocomial Infection Control),
která probíhala po dobu patnácti let ve 338 nemocnicích USA,
může být prevencí příznivě
ovlivněno přibližně 30 % všech
nemocničních infekcí. Některé
zdroje dokonce uvádějí, že až
60 % nemocničních nákaz bylo
na pacienta přeneseno díky nedostatečné hygieně rukou zdravotnického personálu.
Správná hygiena rukou se ale
netýká jen zdravotníků
Proto, aby byli pacienti dobře chráněni před infekcemi, je
nutná spolupráce a kázeň jich
samotných i dalších osob pohybujících se ve zdravotnických zařízeních, tzn. návštěv,
pracovníků úklidových služeb,
řidičů sanitek atd.
Pokud jsme na úvod zmínili, že je čistota půl zdraví a že
ve zdravotnických zařízeních
to platí dvojnásob, tak na dialyzačních střediscích můžeme
tento fakt ještě podtrhnout! Pacienti se selháním ledvin mají
totiž oslabenou obranyschopnost, a díky tomu jsou náchylní
k různým infekcím, ať to jsou
infekce dýchacích a močových
cest, ale také zažívacího ústrojí.
Zásady správné hygieny rukou
u dialyzovaných pacientů:
•ruce si vydezinfikujte vždy při příchodu na dialyzační
středisko i při jeho opuštění, když odjíždíte domů;
u vchodu na dialyzační středisko je instalován
dávkovač s dezinfekcí na ruce;
•ruce si umyjte mýdlem vždy po použití toalety nebo
pokud si je znečistíte;
•pokud máte arteriovenózní fistuli (AVF), vždy si
bezprostředně před dialyzačním ošetřením omyjte
končetinu s AVF mýdlem a teplou vodou a osušte si
ji jednorázovými papírovými ručníky; na dialyzačním
středisku je pro tyto účely vyčleněno umyvadlo
obvykle při vstupu na dialyzační sál;
•při odmačkávání místa vpichu po vytažení dialyzační
jehly vždy použijte ochrannou jednorázovou rukavici
a po zastavení krvácení ji vyhoďte;
•obecné zásady hygieny rukou pečlivě dodržujte
i mimo dialyzační středisko.
Luděk Hajský
19
Reportáž
MUDr. Iva Jordanov
v Poradně v Českém
rozhlase
Více zeleně
zdobí dialýzu v Ústí nad Orlicí
I letošní rok vybírá společnost B. Braun Avitum
v České republice či na Slovensku dialyzační střediska,
kde ve spolupráci s občanským sdružením Čmelák
uspořádá sázení vzrostlých
stromů. Vrací tak přírodě to,
co si pro zajištění dialyzačního ošetření z přírody bere
– vodu, elektrickou energii
i papír.
V dubnu letošního roku
proběhlo další sázení, tentokrát u dialyzačního střediska
v Ústí nad Orlicí. Sešlo se při
něm více než čtyřicet osob,
mezi nimiž byli pacienti, za-
městnanci i někteří zajímaví
hosté. Přijeli například Jiří
Preclík, ředitel občanského
sdružení Český červený kříž,
PaedDr. Luděk Grätz, ředitel
Domova pod hradem v Žampachu, a Ing. Radko Loučka,
uznávaný odborník v oblasti
chovu a výživy psů.
„Zasadili jsme vzrostlý
strom a k němu přibyly
dvě lavičky. Pro pacienty
tak vzniklo příjemné místo,
kde si mohou sednout, když
čekají na odvoz sanitkou.
Zároveň jsme podpořili Domov pod Hradem v Žampachu a předali jeho řediteli
nepotřebné pracovní oděvy, které budou použity při
ergoterapeutických aktivitách klientů. Klienti Domova nám na oplátku ukázali
své vystoupení s canisterapeutickými psy, do kterého
zapojili i děti,“ sdělila Iva
Kabátová, ekonomická referentka ústeckého dialyzačního střediska.
Navzdory nepříznivému
počasí to bylo pro všechny
zúčastněné velmi příjemné
odpoledne a již se všichni
těší na další společnou akci.
redakce Dialogu
Ukázka canisterapie v praxi, předání daru Domovu pod
hradem a společná fotka všech účastníků výsadby stromů
20
19. května měli posluchači Českého rozhlasu možnost vyslechnout
si rozhovor o onemocnění ledvin
s MUDr. Ivou Jordanov, vedoucí
lékařkou Dialyzačního střediska
B. Braun Avitum Praha-Homolka
a Praha-Bulovka. V rámci zdravotnické poradny se posluchači mohli
zapojit do diskuse a získat odpověď na to, co je zajímá.
Je hypertenze tak vážné onemocnění, že může způsobit i selhání ledvin?
Ano. Někteří pacienti chodí s neléčeným vysokým tlakem, aniž by
o tom věděli. Ledviny tak musí pod
tímto vysokým tlakem pracovat
a velmi rychle se opotřebovávají, což může po delší době vést až
k jejich selhání.
Je důležitý dostatečný pitný
režim?
Určitě ano. Zdraví lidé, kteří mají
stoprocentně funkční ledviny, by
měli vypít dva litry vody denně. Je
třeba zdůraznit, že žízeň je špatný rádce. Znamená to, že opravdu
budeme mít ty dva litry nachystané
někde na stole a v průběhu dne je
vypijeme.
Může borelióza souviset s ledvinami? Natékají mi nohy a oči, ale
nikde mi neporadili.
Borelióza je chronické onemocnění,
které způsobuje pacientovi potíže
delší dobu. Samozřejmě se to může
po nějaké době projevit i na ledvinách. Pacienti totiž většinou dlouhodobě užívají analgetika na bolesti
kloubů. Časté užívání těchto léků
pak může následně způsobit poškození ledvin. Takže bych vám doporučovala alespoň odběr moči, aby bylo
jasné, zda v ní máte nějaký nález.
V případě, že ano, navštivte nefrologickou ambulanci k došetření.
Více na ledviny.cz
Webové stránky věnované
dialyzovaným pacientům
a jejich blízkým
• každý týden aktuální zprávy na téma ledvin
• praktické rady týkající se životosprávy
• živá diskuze mezi pacienty
• poradna zastoupená odborníky z oboru
• kalendář akcí
www.ledviny.cz
HOBBY – BALKON A TERASA
A ni sebelepší sušené koření
nedokáže nahradit intenzivní aroma rostlin, které jsme
právě utrhli z keříku v květináči na okenním parapetu. Jejich
malé množství dodá každému
pokrmu tu správnou chuť. Kdo
by nezatoužil po čerstvých
lístcích bazalky nebo pažitky,
které by byly pořád po ruce!
Chcete-li používat bylinky
častěji a nevzdalovat se z kuchyně nebo od grilu na terase, vysaďte si bylinky do jedné
nádoby, do jednoho truhlíku,
který se vejde téměř na každé
okno. Při správné volbě druhů
a zohlednění podmínek stanoviště i nároků samotných rostlin, jako jsou světelné podmínky, vláha a složení substrátu,
může pěstování v truhlících
Rosmarinus
officinalis
(rozmarýn)
Paleta
chutí a vůní
Znáte to: potřebujete trochu petrželky
do polévky nebo pažitku do pomazánky
a musíte běžet přes celou zahradu. Mezi tím
vám přeteče polévka na plotně, a když se
rozběhnete zachraňovat katastrofu, odhodíte
někam bylinky a marně je pak hledáte...
Jak tomu předejít? Vysadit si bylinky
do truhlíku!
bylinkám prospívat. Pěstované
rostliny mohou být k dispozici
nejenom k pravidelnému využití při vaření, ale zajistíte si
Laurus nobilis
(bobkový list)
Thymus
vulgaris
(tymián)
Origanum
vulgare
(dobromysl)
Helichrysum
italicum
(smil)
22
tak i celoroční výzdobu oken,
balkonů nebo teras.
Většina aromatických rostlin
preferuje slunná a teplá stanoviště, na kterých se může plně
rozvinout jejich vůně i chuť.
Bylinkám vyhovuje zpravidla na živiny bohatý humózní
substrát.
Na okenní parapety se dobře
hodí nižší druhy, jako je pažitka nebo koriandr. Rostliny
vyšší a rozkladitější, jako je
libeček lékařský nebo fenykl,
potřebují nádoby větší a stabilnější. Do truhlíku můžeme vysazovat vytrvalé bylinky spolu
s jednoletými rostlinami. Nádoby můžete osadit jednoletou
bazalkou, kterou vhodně doplníte dlouhodobě působivými
trvalkami pažitkou a petržel-
asa
Byli
ovaná m
nky na gril
Ocimum
basilicum
(bazalka)
Salvia
officinalis
(šalvěj)
Santolina
chamaecyparissus
(svatolina)
kou. Posledně zmíněná v nádobě
upoutá i svým výrazným růžovofialovým květenstvím.
I když si kuchyňské bylinky
můžeme sami vypěstovat ze semen, bude jednodušší zakoupit
si je v zahradnictvích už jako
předpěstované sazenice. Odpadá
tak starost s nákupem vhodného osiva, výsevem a pikýrováním. Předpěstované sazenice se
snadno ujímají a prakticky ihned
po výsadbě je můžete sklízet,
i když jen částečně.
Zahradnictví Líbeznice pro
vás připravilo tři tipy pro smíšené bylinkové truhlíky. Každý
z nich obsahuje rostliny, které
se hodí pro jiný účel. Důležité je,
že všechny druhy mají přibližně
stejné nároky a půjde tedy o vzájemně prospěšnou symbiózu.
Článek byl převzat
ze Zpravodaje Sdružení
zahradnických center,
www.szc.cz
se souhlasem redakce
Radí
Veronika Hanková
vedoucí venkovního
prodeje, Zahrada Lisý s.r.o.
„Usnadněte
si péči o své bylinky
a sesazujte vždy druhy
s podobnými nároky na
pěstování.“
Allium
schoenoprasum
(pažitka)
Petroselinum
crispum
(petržel kadeřavá)
látů
By
né do sa
linky vhod
Salvia
officinalis
(šalvěj)
Mentha
piperita
(máta)
By
je
řípravu ča
linky pro p
Melissa
officinalis
(meduňka)
Stevia
rebaudiana
(stévie)
Thymus
vulgaris
(mateřídouška)
23
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Jak jsme vdávali sestru
V ídky
Miroslav Šimek a Jiří Grossmann: Pov
vám přináší
Dokonalá dvojice Šimek & Grossmann
vyloudí úsměv
nejlepší povídky ze života, které vám
na tváři, i kdybyste nechtěli.
naší rodině, velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna téměř puritánské, došlo k otřesnému
zvratu. Sestra Ágnes totiž přišla do jiného stavu tak nečekaně jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to
vesele oznámila. Pak šla zase pryč. „Tady to máte,“ řekla matka. „Chodí
po setmění ven a hned je nás o jednoho víc.“ „Tím to není,“ odsekl
dědeček, „podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka
zajdu, a přišel jsem někdy s něčím? A že jsem měl nabídek,“ dodal pyšně. Toto dědečkovo holedbání jsme přešli všichni mlčením, pouze strýc
Baloun se horečně pídil po podrobnostech, hodlaje si všechno zapisovat
a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat dvacet korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil:
„Zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel.“ Ale přesto se rychle oblékl
a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni si oddechli. Nejvíce
dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smyje
hanbu z rodinného štítu.
„Holka se musí vdát,“ řekl, „rodina je základ státu.“
„Najdi dneska ženicha!“ prohlásila matka nakvašeně.
„Dokud bude strýček Baloun v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne.“
„Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit,“ vmísil se opět otec, „ale můj
příbuzný to není!“
„Můj také ne,“ ohradila se matka.
„Čí je tedy náš strýček?“ zeptala se babička nervózně.
Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni na deštivý večer vzpomněli, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal: „Jsem váš strýc
Baloun, mám vás všechny rád a budu u vás žít.“ Všechny nás objal,
snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu
líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval
rodinný oběd, otec se opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet.
„Neboj se synku, užiješ mě,“ řekl strýc a opět ho objal.
Svůj slib dodržel. Žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz
toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rej s děvčátky, ale hostuje tam Špejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balou­
na přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka, ale strýc odporoval, že
je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli.
„Jdu domů,“ pravil pak strýc, „mám hlad.“
„Neobtěžuj se, strýčku,“ volal otec. „Nejsme doma a vrátíme se velmi
pozdě,“ dodal významně.
„I vy nočňátka,“ zasmál se Baloun, „nevadí, mám klíč.“
Mezitímco otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se,
že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará
babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 jí Kramerius v Pražských listech otiskl verš:
24
Otištěno se souhlasem nositelů
práv: Magdaleny Šimkové,
Ireny Janečkové, Marcely
Vrátné, Libuše Ježkové, Jarmily
Holečkové a Karla Čaského.
Jsem Slovanka, jsem,
mám ráda svou zem.
Kdo ji nemaj rádi,
hodíme ho s báni.
Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění:
„Kdo si nevezme moji vnučku, shodíme ho s báně. Telefon 653 892.“
Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla
v Pražských listech a pak s revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy: Do Mladé fronty: „Svazáku, co říkáš Vánocům ve dvou, případně ve třech? Zn.: Pod modrou košilí rudé srdce.“
Do Obrany lidu: „Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je! Odepiš! Zn.: Přivezu
překvapení!“ Do Práce: „Odborářka ne vlastní vinou v jiném stavu hledá
pomoc v řadách ROH. Zn.: Známky placeny do konce roku.“ Do lidové
demokracie: „Druha na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném
stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Zn.: Z katolické rodiny.“ Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do Mateřídoušky: „Chceš maminku? Zavolej! Tel. 653 892.“ Do Československého sportu: „Tělovýchovné jednotě
dodá dva cvičence k nácviku spartakiády sportovkyně. Zn.: Sňatek podmínkou.“ Do Mladého světa: „Dopisovat si chce dívka s nadějí. Zn.: Big
beat, tramping, motorismus, výchova dětí.“ Domnívali jsme se, že těmito
inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy, pouze strýc
Baloun navrhoval obeslat ještě Svět motorů touto výzvou: „Serióznímu
zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Zn.:
Po havárii.“ A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma.
„Půjdu spát,“ pravil znechuceně otec, „zítra ráno musím oběhnout
administrace.“
„Já abych pekla,“ vzdychla matka.
„Není třeba,“ řekl strýc Baloun, „zamluvím svatební hostinu v Tatran
baru s dámskou obsluhou.“
„Nevím, jestli by Ágnes souhlasila,“ podotkla nevrle matka.
„Kde je vlastně Ágnes?“ hartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli.
„Zase po setmění venku,“ zlobil se otec. „Nemám inzeráty klepat
dvojmo?“ zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdosi zvonil.
„Kdo je?“ volali jsme.
„To bude Mici z Alhambry,“ řekl Baloun. „Jděte spát,“ požádal nás.
Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Ágnes s urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře
dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vycházel méně a
méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledá si
nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
ČARUJEME V KUCHYNI
Vepřové řízky v havajském stylu
Suroviny:
 2 vepřové řízky
bez kosti
(po 120 g)
 2 plátky červené cibule, tlusté
zhruba 5 mm
 2 plátky zelené
papriky, tlusté
zhruba 5 mm
 4 plátky nakládaného ananasu
 2 lžičky omáčky
teriyaki
 2 lžíce margarinu
 1/8 lžičky černého pepře
Počet porcí: 2
Velikost porce: 1 vepřový řízek
Z vepřových řízků odstraníme tuk. Připravíme si dva velké čtverce alobalu
a na každý čtverec položíme jeden
řízek. Na každý řízek položíme
plátek červené cibule, plátek zelené
papriky a dva plátky ananasu. Každou
porci pokapeme 1 lžičkou omáčky teri­
yaki. Přidáme po 1 lžíci margarinu. Podle chuti můžeme každou porci ochutit
černým pepřem. Každou porci pečlivě
zabalíme do alobalu. Konce zavineme,
aby byly balíčky pevně uzavřené. Grilujeme nebo pečeme v troubě předehřáté na 180 °C 15 až 20 minut nebo
doměkka.
Rady
Typy diety:
při chronickém onemocnění ledvin – bez dialýzy, při dialýze, při
cukrovce
Výživové hodnoty 1 porce: kalorie 357, bílkoviny 24 g,
sacharidy 28 g, tuky 17 g, cholesterol 69 mg, sodík 328 mg,
draslík 486 mg, fosfor 177 mg, vápník 21 mg, vláknina 1,5 g

alíčky je třeba pečlivě uzavřít, aby z nich při zahřívání nevytéB
kala šťáva.

ejsou-li řízky po 15 nebo 20 minutách zcela propečené, zabalte
N
je znovu do alobalu a ještě pečte.

Při otevírání balíčků buďte opatrní – pára je velmi horká.

áte-li dodržovat dietu s nízkým obsahem bílkovin, kupujte
M
menší vepřové řízky a važte maso po tepelné úpravě, aby množství odpovídalo vašemu dennímu plánu.

Doporučujeme podávat s rýží nebo brambory.
Chilli s krůtím masem a zeleninou
Suroviny:
 1 lžíce olivového oleje
 500 g mletého libového
krůtího masa
 1/2 hrnku cibule
 2 stroužky česneku
 2 hrnky cukety
 400 g drcených dušených
rajčat z konzervy
 2 lžička chilli koření
 1 1/2 lžičky mletého římského kmínu
 1 1/2 lžičky sladké papriky
 1/4 lžičky kajenského
pepře
 1/4 lžičky černého pepře
Počet porcí: 6
Velikost porce: 3/4 hrnku
Cibuli a cukety nakrájíme
nadrobno, stroužky česneku prolisujeme. Do hluboké
pánve nalijeme olej. Mleté
krůtí maso, cibuli, česnek
a cukety opékáme v pánvi
doměkka. Nadbytečnou tekutinu slijeme. Přidáme rajčata a koření. Směs dusíme
pod pokličkou přibližně půl
hodiny.
Rady

Ze dvou středně velkých cuket dostaneme přibližně 2 hrnky cukety.

Místo mletého krůtího masa můžete použít mleté hovězí maso.

řidáte-li k tomuto pokrmu uvařenou rýži nebo těstoviny, bude
P
jídlo syté.

e svém denním výživovém plánu zaznamenejte na toto jídlo
V
2 porce zeleniny kvůli obsahu draslíku. Máte-li dodržovat dietu
s nízkým obsahem draslíku, dodržujte přesně doporučovanou porci.
Typy diety: při chronickém onemocnění ledvin – bez dialýzy,
při dialýze, při cukrovce
Výživové hodnoty 1 porce: kalorie 164 , bílkoviny 17 g ,
sacharidy 6 g , tuky 8 g , cholesterol 47 mg , sodík 214 mg ,
draslík 517 mg , fosfor 189 mg , vápník 56 mg , vláknina 2,0 g
Recepty pro vás připravila redakce Dialogu 25
Súťažná krížovka
„Všetky knihy zožltnú, ale...
(tajenka 1–2)...
má každý rok nové...
(tajenka 3–4) “
Hans Christian Andersen
Uzávierka je 20. 6. 2014
26
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
(na obálku napíšte „Súťaž“).
[email protected] (do predmetu e-mailu napíšte „Súťaž“).
Ako súťažiť?
Prosím, neposielajte odpovede
Vylúštite súťažnú tajničku a jej
po uzávierke, nebudete do zlososprávne znenie odovzdajte
vania už zaradení.
personálu dialyzačných stredísk
Z technických dôvodov zasielaB. Braun Avitum alebo ho zašlite Prípadne nám správne znenie
me výhry len na území ČR a SR.
poštou na adresu:
tajničky zašlite e-mailom na adre- Prosím, pri vyplňovaní svojho
su [email protected] alebo
mena používajte diakritiku; neradi
by sme Vaše meno skomolili, ak sa Výhercovia z minulého čísla:
Michaela Krajčovičová,
objavíte na výhernej listine.
Pravidlá súťaže nájdete na strán- S. Bartschová
ke www.bbraun-avitum.cz.
Riešenie z minulého čísla:
Deti sú kotvy, ktoré držia
Ceny pre výhercov:
matkin život.
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, pero, blok,
antistresová pomôcka
soutěžní křížovka
„Láska není náchylnost jednoho
k druhému, ... (tajenka 1–5) “
Friedrich Dürrenmatt
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
Jak soutěžit?
V Parku 2335/20
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
148 00 Praha 4
správné znění odevzdejte personálu (na obálku při­pište „Soutěž“).
dialyzačních středisek B. Braun
Avitum nebo zašlete poštou
Znění tajenky nám případně můna adresu:
žete zaslat také e-mailem na adresu [email protected] nebo
Uzávěrka je 20. 6. 2014.
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte prosím odpovědi
po uzávěrce, nebudete do slosování už zařazeni. Z technických
důvodů zasíláme výhry pouze
na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování
svého jména; neradi bychom
Vaše jméno komolili, až se objevíte na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce:
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, tužka, blok,
antistresové mačkátko
Výherci z minulého čísla:
Jana Chytilová, Váverka Jiří,
Jarmila Hermanová
Řešení z minulého čísla:
Nazvete omyl zkušeností
a jeho tíže bude o polovinu lehčí.
27
Pobyt pre seniorov v kúpeľoch Sliač
Kúpeľné hniezdo ošľahané vetrom, ktoré je tu stále pre Vás. Medicína, odbornosť, kvalita služieb, nádherné kúpeľné
lesoparky, miesta pripomínajúce dávnu minulosť a pohostinnosť... To sú kúpele Vášho srdca.
Kúpele Sliač ležia medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen, nad mestečkom Sliač. Očaria Vás svojím charakterom
a prírodnou scenériou. Tento úchvatný kúsok sveta na úpätí Slovenského Rudohoria je rajom pre tých, ktorí hľadajú pokoj
a oddych, snívajú o láskavom objatí prírody ďaleko od hlučného davu a ktorým záleží na vlastnom zdraví, na prevencii
ochorení a samozrejme i na samotnej liečbe.
Balíček SENIORSKÝ POBYT:
ƒƒubytovanie na 7 nocí: hotelová izba KOMFORT (zrekonštruovaná hotelová izba) v Kúpeľnom hoteli PALACE***
ƒƒstravovanie: polpenzia Klasik + zdravý stravovací program pod dohľadom dietológa zahŕňa (raňajky – bufetový stôl,
večera – výber z menu, šalátový bar, pitný režim)
ƒƒlekár a zdravotná starostlivosť: vstupné lekárske vyšetrenie s predpisom lekára na individuálny liečebný
balneorehabilitačný program
ƒƒbalneorehabilitačný program zahrňujúci v priemere 2 procedúry na 1 nocľah
Cena pobytu: 1. 4. – 31. 10. 2014 | 245 eur
1. 11. 2014 – 31. 3. 2015 | 224 eur
Dialyzačná liečba zaistená na dialyzačnom stredisku vo Zvolene.
Rezervácie: Centrum prázdninových dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: [email protected]
Zvýhodnená ponu
ka
pre dialyzovaných
pacientov
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Download

Seč – místo, kam se vydat na víkend