Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce
z Ekonomie
Typ studia: bakalářské
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Obor: Podnikání,, Podnikání a management v obchodu
Akademický rok: 2014/15
1.
2.
3.
a)
b)
a)
b)
a)
5.
b)
a)
b)
a)
6.
b)
a)
4.
b)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
Katedra ekonomie, práva a
společenských věd
Předmět ekonomické teorie, výrobní faktory a ekonomická vzácnost.
České ekonomické myšlení a významní čeští podnikatelé.
Základní tržní kategorie (poptávka, nabídka, cena, konkurence).
John Maynard Keynes a význam keynesiánského ekonomického myšlení.
Cenová elasticita poptávky a nabídky, důchodová a křížová elasticita poptávky. Elasticita
pro různé typy statků.
Školy protikeynesiánského zaměření (monetarismus, ekonomie strany nabídky a další).
Chování spotřebitele na trhu statků a služeb a formování poptávk
poptávky.
Marginalistická revoluce a její význam pro rozvoj ekonomického myšlení.
Chování firmy na trhu výrobků a služeb a formování nabídky (nákladové determinanty:
produkční funkce a cena vstupů, produkční a nákladová funkce v krátkém období).
Význam rakouské školy pro rozvoj ekonomie a úloha podnikatele v rakouské škole.
Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu, optimum firmy v krátkém a dlouhém
období.
Vývoj ekonomického myšlení do vzniku klasické školy a význam klasické školy pro rozvoj
ekonomického
ckého myšlení.
Nedokonalá konkurence a chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu.
Monetární politika a makroekonomická úloha centrální banky.
Chování monopolní firmy a antimonopolní zákonodárství.
Veřejné výdaje a daňové příjmy, sociální politika.
Alternativní cíle firmy (porovnání chování firmy maximalizující zisk a maximalizující
obrat).
Trh peněz, poptávka po penězích a jejich nabídka, rovnováha na trhu peněz.
Trh výrobních faktorů, rovnováha dokonale konkurenční firmy na trhu výrobních faktorů.
fakto
Fiskální politika a makroekonomická úloha vlády.
Trh práce v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence.
Inflace, její podstata, způsoby měření, typy a její důsledky.
Trh kapitálu v krátkém a dlouhém období. Nabídka a poptávka po kapitálu, úroková sazba.
Nezaměstnanost, její podstata, měření, typy a důsledky.
Mikroekonomické příčiny tržních selhání a jejich řešení z pohledu mikroekonomické
politiky státu.
Vzájemný vztah nezaměstnanosti a inflace. Phillipsovy křivky.
Analýza nákladů a příjmů, účetní a ekonomický zisk.
Makroekonomické cíle a národohospodářské agregáty.
Prvotní důchody, nerovnosti v prvotních důchodech a přerozdělovací procesy.
Makroekonomické veličiny výstupu ekonomiky (HDP, HNP, ND
D a další).
Mezinárodní ekonomick
ekonomická integrace, její formy a stupně.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka, makroekonomická rovnováha.
Jednotný vnitřní trh, jeho význam pro rozvoj EU.
Platební bilance,
ce, její struktura, rovnov
rovnováha platební bilance.
Budování hospodářské, měnové a fiskální unie v rámci EU.
Ekonomický růst a cyklický vývoj tržní ekonomiky, faktory ekonomického růstu.
Trh, jeho vznik a charakteristika, směna, peníze a jejich historický vývoj.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
Mezinárodní obchod, jeho význam pro ekonomický rozvoj.
Oligopol, jeho typy, chování oligopolní firmy.
Bankovní tvorba peněz a multiplikátor peněžní nabídky.
Chování firmy v monopolistické konkurenci.
Obecná charakteristika rozvojových zemí a jejich role v současné globální ekonomice.
Přebytek výrobce a přebytek spotřebitele.
Spotřeba, úspory a investice, multiplikační efekt.
Současné problémy měnové unie v rámci EU a způsoby a cesty jejich řešení.
Analýza hospodářského cyklu, jeho fáze a příčiny cyklického kolísání tržní ekonomiky.
Transferový výdělek a ekonomická renta.
Měnový trh a měnový kurs, typy měnových kursů, měnové systémy.
Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.
Soudobá světová ekonomika a její globalizace.
Zpracovala:
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. (vedoucí Katedry ekonomie, práva a společenských věd)
Schválil:
prof. ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (vedoucí Katedry podnikání a managementu, garant studijního
programu)
Ostrava, září 2014
Download

Tematické okruhy ke státní závěre z Ekonomie é okruhy ke státní