İŞLETME ANABİLİM DALI BİTEN DOKTORA TEZLERİ
TEZİ HAZIRLAYAN
TEZİN ADI
YILI
DANIŞMAN
1
Lütfihak ALPKAN
Stratejik Yönetimin Kapsamlılığı,
Stratejik Tercihler ve Yönetici
Özellikleri Arasındaki Ilişkiler
2000
Prof. Dr. Erol EREN
2
Cemal ZEHİR
İşletmelerde Örgütsel Küçülme
Stratejisi (Downsizing) ve Türkiye'de
Örgütsel Küçülme Uygulamaları
2001
Prof. Dr. Oya ERDİL
2001
Prof. Dr. Oya ERDİL
2001
Prof. Dr. Oya ERDİL
2001
Prof. Dr. Erol EREN
2001
Doç. Dr. Cengiz YILMAZ
3
Halit KESKİN
4
Hakan KİTAPÇI
5
Mehmet Reha ÖZDER
Çalışanların Tatmini ve Motivasyonu
Açısından Iş Tasarımı Gebze
Organize Sanayi Bölgesindeki
Küçük ve Orta Boy Işletme
Toplam Kalite Yönetiminde
Özdeğerleme ve Gebze Organize
Sanayi Bölgeside Çalışanların
Tatmini Üzerine Bir Saha
Globalleşme Sürecinde Işletmelerde
Değişim Çabaları ve Türkiye'deki
Ticari Bankalar Üzerine Bir
Uygulama
6
Bülent SEZEN
Dağıtım Kanallarında Lojistik
Performans, Adalet Algısı ve Kanal
Üyesi Memnuniyeti
7
İrem Figen GÜLENÇ
Fabrika Düzenlemede Hücre
Temeline Dayalı İmalat ve Bir
Uygulama
2002
Prof.Dr. Oya ERDİL
8
Ebru TÜMER KABADAYI
Dağıtım kanallarında işbirliğini
etkileyen etmenler: Otomobil bayileri
üzerine bir uygulama
2002
Prof. Dr. Erol EREN
9
Salih Zeki İMAMOĞLU
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde
(kobi) yenilik çabaları ve kobi'lerde
ürün yeniliği üzerine bir araştırma
2002
Prof. Dr. Oya ERDİL
10
Hülya GÜNDÜZ
ÇEKMECİOĞLU
Bireysel örgütsel yaratıcılık ve
yaratıcılık için iş cevresiinin
düzenlenmesi: Bir araştırma
2002
Prof. Dr. Erol EREN
11
Orhan SAVAŞ
Hedef maliyet yönetim sisteminin
Türk hazır giyim sektöründe
uygulanabilirlik düzeyinin
belirlenmesi üzerine bir araştırma
2002
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
12
Nihat KAYA
Küçük ve orta büyülükteki
işletmelerde rekabet biçimleri ve bir
uygulama
2002
Prof. Dr. Oya ERDİL
Ayşegül SAMSUNLU
Yabancı sermaye ve Türkiye'de
elektronik kimya ve toprak
sektöründe faaliyet gösteren yatırım
ortaklarının performanslarının
2002
Prof. Dr. Erol EREN
13
14
Mehmet AYTEKİN
İmalat ve rekabet stratejileri
arasındaki ilişki ve performansa
etkileri
2003
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
15
Pınar Belkıs ŞENYÜZ
Örgütsel bağlılığa etki eden faktörler
ve örgütsel bağlılık ile işten ayrılma
eğilimi ilişkisi üzerine bir araştırma
2003
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
16
Gülşen AKMAN
Bilişim sektöründe Pazar
odaklılık,yenilik stratejileri ve yenilik
kabiliyeti arasındaki ilişkiler ve
bunların şirket performansı
2003
Doç. Dr. Cengiz YILMAZ
17
Ercan ERGÜN
İşletmelerdeki kültürel özelliklerin
örgüt performansına etkisi üzerine
bir uygulama.
2003
Prof. Dr. Erol EREN
18
Ramazan KAYNAK
Proje üretiminde tedarik yönetimi:
üreticinin gelecekdeki alım
yoğunluğunu etkileyen faktörler.
2003
Prof. Dr. Oya ERDİL
19
Selim AREN
Yöneticilerin kar yönetimi ile ilgili
tutumları ve imkb'de bir uygulama.
2003
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
20
Selma AKPINAR
Entelektüel sermayenin işletmelerin
performansı üzerindeki etkileri.
2003
Prof. Dr. Erol EREN
21
Hasan GÜL
Karizmadik liderlik ve örgütsel
bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma.
2003
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
22
Nigar DEMİRCAN
Örgütsel güvenin bir ara değişken
olarak örgütsel bağlılık üzerindeki
etkisi.
2003
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
23
Alper ERTÜRK
Örgütsel kimlik algısı: Etkileyen
faktörler ve sonuçları.
2003
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
24
H.İbrahim SEYREK
Süreç yeniliği projelerinde bilgi
işleme sürecinin takım öğrenmesi
ve proje başarısına etkileri
2003
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
25
Güner ÇÖL
Güçlendirme ve örgütsel bağlılık
ilişkisi üzerine bir araştırma
2004
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
26
Fatma Zehra ESKİ
Örgütsel yaratıcılığı etkileyen
faktörler üzerine bir araştırma
2004
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
2004
Doç. Dr. Adnan CEYLAN
2004
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
27
Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ
28
Orhan BOZKURT
İş değerleri, örgütsel vatandaşlık
davranışı ilişkisinin bireysel iş
performansı ve işten ayrılma eğilimi
üzerindeki etkisineyönelik bir
Tedarikçi işletmelerin sağladığı
maliyet avantajı davranışlarının
satıcı işletme finansal performansı
üzerine etkisi
29
Şenol HACIEFENDİOĞLU
İlişki pazarlaması ve turizm
sektöründe bir saha araştırması
2004
Prof. Dr. Erol EREN
30
Meral ELÇİ
Örgütlerde etik iklimin personelin
vatandaşlık davranışlarına etkileri
2005
Doç. Dr. Lütfihak ALPKAN
2005
Prof. Dr. Salih AYNURAL
2005
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
2005
Prof. Dr. Erol EREN
Tarımsal kooperatiflerde güven
duygusunun ortakların kooperatife
bağlılıkları ve performans algılarına
etkisi: Tarişde bir uygulama
Türk gsm sektöründe müşteri
sadakatinin belirleyicileri ve
değiştirme maliyetiarasındaki
ilişkilerin analizi
Orta karadeniz bölgesindeki
işletmelerin içsel temel ve destek
fonksiyonel yeteneklerinin analizi ve
performansa etkileri konusunda bir
31
Necdet BİLGİN
32
Serkan YADIN
33
Yücel EROL
34
Adnan KALKAN
Kobilere sağlanan desteklerin
örgütsel performansına etkileri
2005
Prof. Dr. Oya ERDİL
35
Hakan DİLEK
Liderlik tarzlarının ve adalet
algısının; Örgütsel bağlılık,iş tatmini
ve örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerine etkilerine yönelik bir
2005
Doç. Dr. Lütfihak ALPKAN
36
Rahmi YÜCEL
Firma değerlemesinde muhasebe
karlarının rolü: İmkb'de ampirik bir
çalışma
2005
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
37
İsmail ATABAY
İhracatçı işletmeler ile ihracatçı
olmayan işletmeler arasındaki
farklılıklar ve ihracat performansının
analizi: Zeytinyağı sektöründe bir
2005
Prof. Dr. M. Yaman ÖZTEK
38
Öznur GÖKKAYA
Örgüt dönüşümünde
transformasyonel liderliğin
incelenmesi
2005
Prof. Dr. Erol EREN
39
Levent BİBER
İnsan kaynakları uygulamalarının
örgütsel performansa etkisi üzerine
bir uygulama
2006
Prof. Dr. Oya ERDİL
40
M.Şule EREN
Şirket girişmciliğine etki eden
faktörler ve şirket girişimciliği ile
işletme performansı ilişkisi üzerine
bir saha araştırması
2006
Yrd. Doç. Dr. Cemal ZEHİR
41
Murat ÖZCAN
Kar Yönetimi Uygulamalarına İlişkin
Etik Yargı Farklılıkları
2007
Doç. Dr. Gökhan ÖZER
Hakan EMANET
EFQM Mükemmellik Modeli ile
Kamu Yönetiminde Kalite Geliştirme
ve Özdeğerleme Çalışmaları
Üzerine Bir Saha
Çalışması:Dikimevi Örneği
2007
Doç. Dr. Halit KESKİN
42
H.Murat MUTLU
Dağıtım Kanallarında Kanal
Üyelerinin
2006
Yrd. Doç. Dr. Cemal ZEHİR
44
Fahri APAYDIN
Örgütlerde Kurumsallaşma ve
Adaptif Yeteneklerin Pazarlama
Eylemlerine ve Örgütsel
Performansa Etkileri
2007
Doç.Dr. Cengiz YILMAZ
45
Çağrı BULUT
Stratejik Oryantasyonlar ve Firma
Performansı
2007
Doç.Dr. Lütfihak ALPKAN
Melüt BAYDAR
Ürün Özelliklerinin Seçimi:İleri
Teknoloji Ürün Pazarında Tüketici
İhityaçları ve Üretici Kalite
Geliştirme Harcamalarının
Eşzamanlı Optimizasyonu
2007
Prof.Dr. Oya ERDİL
Ayşe TANSEL ÇETİN
Hastane Yönetiminde Kapasite ve
Kaynak Yönetim Kararlarının
Maliyet, Kalite ve Finansal
Performans Üzerindeki Etkileri
2007
Doç.Dr. Gökhan ÖZER
Yaşar AKÇA
Kullanıcı, Yenilikçi, Organizasyon ve
Çevre Özelliklerinin Kurumsal
Kaynak Planlaması Uygulama
Başarısı ile Organizasyonel
Performansa Etkisi
2007
Doç.Dr. Gökhan ÖZER
Seli,m Said EREN
Satış Yönetimi Kontrol Sistemlerinin
Satış Elemanı Özellikleri ve
Davranış Performansına Etkisi
Üzerine Bir Saha Araştırması
2007
Prof.Dr. Oya ERDİL
50
Nurten ERMİŞ
Marmara Bölgesinde ElektrikElektronik Sektöründe Faaliyet
Gösteren KOBİ'lerin Girişimci
Özellikleri ve Performans Üzerine
Etkileri
2007
Prof.Dr. Oya ERDİL
51
Alper DİNÇ
Davranış Değiştirmede Fonksiyonel
Analiz ve Kaçak Elektrik Kullanımı
Üzerine Bir Uygulama
2008
Doç.Dr. Adnan CEYLAN
52
Soner ÖZBAL
Özdeşleştirme Yoluyla Sadakat
Oluşturma
2008
Doç.Dr. Adnan CEYLAN
53
Caner GİRAY
Kimlik Algısı ve Tüketici
Davranışları
2008
Doç.Dr. Cengiz YILMAZ
43
46
47
48
49
Musa PALACI
Toplum Odaklı Polislik: Öncülleri ve
Sonuçları
2008
Doç.Dr. Lütfihak ALPKAN
A.Zafer ACAR
Rekabet Avantajı Sağlamada
Kaynak Tabanlı İşletme
Yeteneklerinin Rolü:Üretim
işletmelerinde Uygulamalı Bir
Araştırma
2008
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
Mehmet BEYTUR
Dış Kaynaklardan Yararlanmanın
Başarısında Temel kavramlar ve
Türk Telekom A.Ş. Bayilik Sistemi
Üzerine Bir Çalışma
2008
Prof.Dr. Oya ERDİL
57
Ayşe GÜNSEL
Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında
Takımın Duygusal Yeteneğini
Etkileyen Faktörler ve Bunun Proje
Performansına Etkileri
2008
Doç.Dr. Ali Ekber AKGÜN
58
V.Denizhan KALKAN
2008
Doç.Dr. Halit KESKİN
2008
Doç.Dr. Lütfihak ALPKAN
2009
Prof.Dr. Cengiz YILMAZ
Örgütsel etkililiği artırmada örgütsel
öğrenme kapasitesi, değer
oluşturucu liderlik ve örgütsel
kültürün etkisi
2009
Doç.Dr. Adnan CEYLAN
Duygusal zeka elemanlarının liderlik
tarzları ve örgütsel sonuçlar
üzerindeki etkisi: Isparta ili
Özkan Cumhur ALTINTAŞ İlköğretim okullarında bir uygulama
2009
Prof.Dr. Erol EREN
2009
Prof.Dr. Cengiz YILMAZ
54
55
56
59
Türkan DOĞAN
60
Ümit ALNIAÇIK
61
Bülent AYDIN
62
63
Gülden TURHAN
Örgütsel Zekanın Yenilik
Yeteneğine ve Firma Performansına
Etkileri
Strateji Tipleri ve Stratejik Yönetim
Süreçlerinin Firma Performansına
Etkileri
Çevreyi koruma iddiası içeren
reklamların etkililiği: Mesaj
belirginliği,ürün türü ve tüketici bilgi
işleme tarzının etkilerini inceleyen
deneysel bir araştırma
Marka yayma uygulamalarında
tüketici risk algılamalarının rolü
Orhan ÇÖMLEK
Özdeğerleme ve verimlilik analizi
yoluyla performans değerlemeye
yönelik bir model önerisi
2010
Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN
Ebru Beyza KOCAPINAR
Entelektüel sermayenin girişimsel
oryantasyona etkisi ve firma
performansı ile ilişkisi
2010
Prof.Dr. Erol EREN
Metin UYAR
Muhasebecilerin bilişsel ahlaki
gelişim seviyelerinin etik kararlara
ve mesleki bağlılığa etkisi
2010
Doç.Dr. Gökhan ÖZER
Barış ÖZKIRIŞ
Marka imajı ile marka imajı
arasındaki uyumun marka sadakati
üzerindeki etkileri
2010
Doç.Dr. Ebru T. KABADAYI
Seyfettin SULU
Örgütsel adaletsizlik - iş davranışları
ilişkisinde tutumlarının rolü
2010
Doç.Dr. Adnan CEYLAN
Mehmet GÜNLÜK
Muhasebecilerin mesleki ve örgütsel
bağlılık, iş memnuniyeti ve işten
ayrılma eğilimleri üzerine bir
araştırma
2010
Doç.Dr. Gökhan ÖZER
Yasin ŞEHİDOĞLU
Örgütsel sessizlik ve örgütsel
sessizliğin bazı örgütsel faktörlerle
ilişkisi
2010
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
Kutalmış Emre CEYLAN
Yabancı tüketicilerin Türkiye ve Türk
menşeli ürünler hakkındaki
algılarının satın alma niyetine etkileri
2010
Doç.Dr. Ebru T. KABADAYI
Mehmet Tolga TANER
An analysıs on the competencıes
and defıcıencıes of human
development ındex: Conclusıons
drawn for Turkey
2011
Prof.Dr. Bülent SEZEN
Mehtap ÖZŞAHİN
Örgüt Yapısı, Liderlik Tarzları ve
Rekabetçilik İlişkisi
2011
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
Erkut ALTINDAĞ
Aile Şirketlerinde Stratejik Yönelim
Düzeylerinin Tespiti ve Firma
Performansı Üzerindeki Etkisi
2011
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Emine YILMAZ
Kamu Kurumlarında Bütçesel
Slack(Bolluk Algısı) Oluşumunun
Nedenleri Üzerine Bir Uygulama
2011
Prof.Dr. Gökhan ÖZER
Murat ÇEMBERCİ
Tedarik Zinciri Yönetimi
Performansının Göstergeleri ve
Firma Performansı Üzerindeki
Etkileri:Kavramsal Model Önerisi
2011
Doç.Dr. Hüseyin İNCE
Melike Kıvanç SUDAK
Kişilik Tipleri, Duygusal Zeka, İş
Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı İlişkisi
2011
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
Çağlar BEKİROĞLU
Çevresel yönetim ve stratejiye
yönelik yönetici algı ve niyetleri:
Türkiye inşaat sektöründe bir saha
çalışması
2011
Prof.Dr. Oya ERDİL
İbrahim Sarper
KARAKADILAR
Türk otomotiv sektörü tedarik zinciri
ilişkilerinde yalınlığın rolünün
modellenmesi ve analizi
2011
Prof.Dr. Bülent SEZEN
Azize ŞAHİN
Marka Deneyimi ve İletişiminin
Marka Sadakatine Etkisinde Marka
İlişki Kalitesinin Rolü
2012
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
M.Şahin GÖK
Dissertation Degree of Doctor of
Philosophy Department of Business
Administration
2012
Prof.Dr. Bülent SEZEN
Pınar ÇÖMEZ
Örgütlerde çift yeteneklilik ve
örgütsel yenilik ilişkisinde liderlik
tiplerinin rolü ve firma yenilik
performansına etkisi
2012
Prof.Dr. Oya ERDİL
2012
Doç.Dr. Ramazan KAYNAK
2012
Doç.Dr. Nihat KAYA
2012
Doç.Dr. Nihat KAYA
75
76
77
78
79
80
81
82
Ümit PEÇEN
Etik olmayan davranışların tedarik
zinciri ilişkilerine etkisi: Eczacılık
sektöründe bir uygulama
İnsan kaynakları yönetimi
uygulamaları ve organizasyonel
iklimin firma yenilikçilik düzeyine
üzerine etkileri; ABD firmaları ve
Türk firmaları karşılaştırması
Fatih KOÇ
Hizmet İşletmelerinde Tüketici
Güveni ve Müşteri Bağlılığı:
Sektörlerarası Karşılaştırmalı Bir
Araştırma
83
Tuba SERT
84
85
Serhat ERAT
Örgütlerde Algılar, Roller ve Yüklerin
Örgütsel Stres ve Çalışan
Sonuçlarına Etkisi: Üniversitelerde
Bir Uygulama
2012
Prof.Dr. Oya ERDİL
Volkan ÖZBEK
Bireysel Belirleyicilerin Algılanan
Etik Problem ve Etik Niyetler
Üzerindeki Etkisi: Küçük
İşletmelerde Bir Uygulama
2012
Prof.Dr. Gökhan ÖZER
Sevgi EKŞİ
Kültürel Eğilimler ve Bireysel
Hassasiyetler Açısından Tüketim
Karşıtlığının İncelenmesi
2012
Doç.Dr. Ramazan KAYNAK
İnci DURSUN
Tüketicilerin İkna Çabalarına Karşı
Gösterdikleri Direnci Etkileyen
Faktörler
2012
Doç.Dr. Ebru T. KABADAYI
2012
Doç.Dr. Ramazan KAYNAK
2012
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
86
87
88
89
Bülent AKYÜZ
Üçüncü taraf lojistik firmalarında
hesap verilebilirlik, etik davranış,
şeffaflık ve güvenin incelenmesi:
Gıda sektöründe bir uygulama
Hizmetkar liderlik davranışlarının
örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık
davranışları ve performans üzerine
etkisi: Eğitim sektöründe bir
uygulama
Sema TÜRKANTOS
Perakendeci-tedarikçi ilişkilerinde
yalın uygulamalar ve ilişki kalitesinin
firma performansına etkisi
2013
Prof.Dr. Bülent SEZEN
Erdal ŞEN
Kurumsallaşma ile firma
performansı ilişkisinde kurumsal
yönetişimin rolü
2013
Prof.Dr. Cevat GERNİ
Selman DURAN
Kısa vadeli yabancı yatırımların
KOBİ finansmanına etkileri: 20002010 yılları Türkiye örneği
2013
Doç.Dr. Cemal ZEHİR
Marka gücü ve rol performansının
perakendeci memnuniyetine,
bağımlılığına ve uzun dönem
Aydın Mustafa ERMURAD yönelimine etkisi
2013
Doç.Dr. Ebru T. KABADAYI
2013
Doç.Dr. Ebru T. KABADAYI
90
Salih Börteçine AVCI
91
92
93
94
95
96
Alev KOÇAK ALAN
Mağaza bağlılığının oluşumu:
Tüketici deneyimlerinin, duygularının
ve düşüncelerinin etkilerini
incelemeye yönelik ampirik bir
çalışma
97
Mehmet ŞANAL
Çift yetenekliliğin Pazar
oryantasyonu ve firma performansı
ile ilişkileri
2013
Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN
2013
Prof.Dr. Gökhan ÖZER
Yunus Emre TAŞGİT
İş Çevresi Kurum Kültürü ve İşletme
Stratejisi Arasındaki İlişkiler: Otel
İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırm
2013
Yrd.Doç.Dr. Ercan ERGÜN
Mustafa KESEN
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamaları ve örgüt Kültürünün
Çalışan Performansı Üzerine Etkileri
2014
Doç.Dr. Nihat KAYA
Çağla Gizem GÖĞÜŞ
Teknoloji kabul modeli ve değiştirme
maliyetinin müşteri sadakati üzerine
etkileri
2014
Prof.Dr. Gökhan ÖZER
Birol ÜLKER
Bulanık Ortamda Çoklu Kriter Karar
Verme Metodu: İnsansız Su Altı
Aracı (ROV) Alternatif
Tasarımlarından En Uygun Olanını
Seçme Algoritması ve Bir Karar
Verme Yardımcı Aracı Geliştirme
2014
Prof.Dr. Bülent SEZEN
Özgün ÖZTÜRK İLHAN
Adaptif Yönetim Süreci, Dinamik
Adaptif Mekanizmalar, ve Firma
Ürün Yenilikçiliği Arasındaki İlişki
2014
Prof.Dr.Ali Ekber AKGÜN
2014
Doç.Dr. Hakan KİTAPÇI
2014
Doç.Dr. Hakan KİTAPÇI
98
Borsa endeks getirilerinin kaotik
Cengiz Tansel ERTOKATLI süreçleri; Deneysel bir sınama
99
100
101
102
103
104
Özgür Can KAYGISIZ
Örgütsel Öğrenme Kapasitesi,
Yenilik ve Finansal Performans
İlişkisi; Dönüşümcü Liderliğin
Ilımlaştırıcı Etkisi
İnsan kaynakları yönetimi
uygulamalarına yönelik çalışan
algılarının iş tatminine ve örgütsel
bağlılığa etkileri: Kamu kesiminde
bir araştırma
Talip PINAR
Sanal Takımların Yönetimi, Liderlik
ve Takım Etkinliği İlişkisi
2014
Prof.Dr. Cemal ZEHİR
Mahmut YAVUZ
Kriz Hazırlık Yeteneğinde Örgütsel
Öğrenmenin Rolü ve Firma
Performansına Etkileri
2014
Prof.Dr. Cemal ZEHİR
Vural ÇELİK
105
106
107
108
İnanç TAHRALI
Relationships among generic
strategies, innovation efforts,
ambidexterity and firm performance
2015
Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN
Download

İŞLETME ANABİLİM DALI BİTEN DOKTORA TEZLERİ