OSTROŽSKÉ
LISTY
www.uhostroh.cz
Vydává Město Uherský Ostroh
Duben 2014
Neprodejné
Letošní Velikonoce
očekáváme ve znamení jara
Nová expozice ve věži
Rozloučení se zimou
1
Vzpomínková slavnost CARBON
Vernisáž výstavy „František Bogataj a CARBON“
Výstava
v zámecké galerii
v Uherském Ostrohu
potrvá do
neděle 13. dubna.
Zámecká galerie otevřena:
út – ne 13.00 – 17.00 hod.
Vstupné: 30 Kč
www.uhostroh.cz
Z OBSAHU ČÍSLA:
Zprávy z MěÚ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4
Nabídka táborů.. .. .. .. .. .. .. .. .. 9
Fašank v MŠ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11
ZŠ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14
Kultura.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16
Slavnost CARBON.. .. .. .. .. .. .18
Rozhovor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .20
Knihovna .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22
Výprava skautů.. .. .. .. .. .. .. .. 23
Pro motoristy .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24
Z naší historie.. .. .. .. .. .. .. .. .. 26
Sport .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28
Křížovka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30
Ostrožské listy - periodický tisk územního
samosprávného celku. Vydává Městský
úřad v Uherském Ostrohu.
Redakční rada: Ing. P. Fianta, R. Nožička,
Ing. J. Galušková, MgA. A. Helmichová.
Odpovědný redaktor: MgA. A. Helmichová
Jazyková úprava: Mgr. Markéta Frantová.
Adresa redakce: Městský úřad,
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 1.
E-mail: [email protected],
Aktuální informace naleznete na
www.uhostroh.cz.
Počet výtisků 1700 ks,
číslo registrace MK ČR E 13073.
Snímky: L. Pšurná, A. Helmichová,
E. Šudřichová, T. Uher a D. Joch.
Grafické zpracování, sazba a tisk
Reklamní a komunikační agentura
LD studio, Uh. Ostroh, www.commart.cz
Uzávěrka Ostrožských listů
květen je 15. 4. 2014.
Vážení spoluobčané,
opět vás zdravím prostřednictvím stránek Ostrožských
listů.
Jarní sluníčko nás nabíjí novou energií, zase zintenzivňujeme práce na našich zahrádkách. Okna dostávají
veselejší vzhled díky čerstvě osázeným truhlíkům jarními
květinami. Jsme jaksi pozitivnější a úsměvavější.
Nový vzhled dostává také parčík u našeho zámku. Přibude zde pomník věnovaný odbojové skupině CARBON
a všem jejím spolubojovníkům. Letos je to právě 70 let od
vysazení paraskupiny CARBON na území bývalého protektorátu Čechy a Morava, která je reprezentována jmény
Bogataj, Vanc, Šperl, Kobzík a dalšími stovkami příslušníků tohoto odbojového uskupení. Jednalo se o jednu
z nejvýznamnějších odbojových skupin, která v té době
operovala na jihovýchodní Moravě. Byli do ní zapojeni
občané z Ostrohu, Ostrožského Předměstí, Ostrožské Nové Vsi, Hluku, Blatnice pod
Sv. Ant., Louky, Veselí nad Moravou, Bzence, Strážnice, Kyjova, Bohuslavic u Kyjova,
Žeravic, Šardic, Nenkovic, Popovic, Vések, Míkovic, Podolí, Kunovic a Mařatic.
Byli to lidé se svými ctnostmi i stinnějšími stránkami svých povah, jako jsme my
všichni. Ale byli to hlavně lidé, pro které pojmy láska k vlasti, národní hrdost, odvaha
nebyly jen prázdnými slovy. Občas slýchávám, že ten byl takový a ten onaký a hůhvíjak to s tím jejich hrdinstvím bylo. Nerada se pouštím do těchto spekulací a vůbec
nemám odvahu tyto lidi posuzovat. Sama nevím, jak bych se v dané situaci a době
zachovala. Věřím si, že bych obstála, ale to se mohu jen domnívat. Nezažila jsem tuto
dobu, tak nevím. Proto si myslím, že bychom měli mít nejen k těmto lidem úctu, ale
i k jejich rodinám a blízkým. Je možné, že právě ti nejbližší našich hrdinů museli najít
u sebe mnohem víc odvahy, než si dnes dovedeme představit.
Toto vše si chceme připomenout vzpomínkovou pietní slavností, která se uskuteční
v sobotu 5. dubna. Pokud se chcete dozvědět něco víc o této době a našich spoluobčanech, navštivte výstavu, která při této příležitosti probíhá v zámecké galerii. Velký
dík za její přípravu patří paní Věře Hendrychové z Uh. Ostrohu, PhDr. Janu Břečkovi
z Moravského zemského muzea v Brně a MgA. Andrei Helmichové, vedoucí odboru
kultury.
Jaro je také čas, kdy vrcholí přípravy na novou turistickou sezonu. V loňském roce
raketově stoupla návštěvnost města. Ta ale nepřišla sama od sebe. Tomu předcházela pečlivá příprava všech zainteresovaných pracovníků. Ať už to bylo díky různým
akcím nebo tím, že Uh. Ostroh se také stává cílem turistů z blízkého i širšího okolí.
Abychom mohli nadále zkvalitňovat a rozšiřovat služby, převzali jsme provozování informačního centra. Chceme návštěvníkům poskytovat ucelené informace o zajímavostech nejen u nás, ale i v okolí. Jsou inovovány prohlídkové trasy. Určitě zajímavá
bude nová expozice historických hraček a starožitností ze sbírky manželů Komínkových. Navázali jsme spolupráci se Střední odbornou školou sklářskou z Valašského
Meziříčí. Studenti a jejich mistři tvoří velmi zajímavé práce a sklářské objekty, které by
měly zpestřit naše další dvě prohlídkové trasy – zámeckou galerii a expozici Křišťálové jeskyně v podzemí. Programy a výstavní trasy jsou připravovány tak, aby si každý
mohl občas přijít na své. Neočekávám, že by se všechno líbilo všem. Pokud by tomu
tak bylo, tak je to pro mě signál rozplizlosti, beztvarosti, průměrnosti. Ale našim cílem
je usilovat o město zajímavé, s nápady a invencí. Jen tak se můžeme posunout dopředu a zaujmout.
Se zvýšenou návštěvností akcí a prohlídkových tras souvisí i příjmy do městské pokladny a následný zájem o místní soukromníky a řemeslníky. Díky zvýšeným příjmům
jsme mohli například nakoupit židličky na zámecké nádvoří pro zvýšení komfortu návštěvníků a další nezbytnosti, které nejsou na první pohled vidět. Chceme do města
přivést turisty a oživit Uh. Ostroh. Pokud bude živé město, uživí se obchodníci a mohou se rozšířit služby. Rozšiřování služeb přinese práci našim lidem i lidem z okolí.
A příjmy, které se tímto způsobem získají, mohou jít do dalšího zvelebování a zvyšování kvality života v celém Ostrohu. A o tom to je. Chceme být perlou Slovácka, která už
nebude skrytá. Potenciál k tomu rozhodně máme.
Krásné jarní dny.
Hana Příleská, starostka města
Na titulní straně je výherní fotografie Dalimila Jocha (Jarní ráno). Částku 200 Kč si může
vyzvednout do konce dubna v městské knihovně.
3
OSTROŽSKÉ LISTY
U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva města Uherský Ostroh č. 1/2014 konaného dne 26. 2. 2014
A. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
2014/1/A/1 – zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku p. č.7930 (orná
půda) o výměře 1800 m2 v k. ú. Ostrožské
Předměstí za cenu 40 Kč/m2 manželům
Chlupkovým (326 m2), p. Wasserbauerovi
(464 m2), p. Šálkovi (464 m2) a p. Hanákovi
(546 m2).
(16, 1, 3)
2014/1/A/2 – zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní č.
2327/2 v k. ú. Buchlovice o výměře 59 m2
nově označenou v geometrickém plánu č.
1781 - 4/2014 parcelním č. 2327/4 manželům Psotkovým za cenu 40 Kč/m2.
(18, 0, 2)
2014/1/A/3 – zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku v k. ú. Ostrožské Předměstí, parcelní č.
81/1 (zahrada) o výměře 76 m2 za cenu
50 Kč/m2.
(19, 0,1)
2014/1/A/4 - zastupitelstvo města schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši
100.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení na
demolici RD ulice Svobodova, Uh. Ostroh
panu Červenkovi, Uh. Ostroh. Žadatel splnil
podmínky stanovené v čl. 6 Směrnice pro
Fond rozvoje bydlení.
(20, 0, 0)
2014/1/A/5 - zastupitelstvo města schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši
100.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení na
demolici RD ulice Chaloupky, Uh. Ostroh
panu Gálovi a paní Veselé, Veselí n. Mor.
Žadatelé splnili podmínky stanovené v čl. 6
Směrnice pro Fond rozvoje bydlení.
(20, 0, 0)
2014/1/A/6 – zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení paní Vetiškové, Uherský Ostroh
na rekonstrukci rodinného domu ulice
Lůčka v k. ú. Ostrožské Předměstí do výše
100.000 Kč.
(20, 0, 0)
2014/1/A/7 – zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Vavříkovým, Uherský Ostroh na rekonstrukci rodinného domu ulice
Nádražní v k. ú. Ostrožské Předměstí do
výše 100.000 Kč.
(20, 0, 0)
2014/1/A/8 – zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Kolářovým, Uherský Ostroh
na rekonstrukci rodinného domu v k. ú. Ostrožské Předměstí do výše 100.000 Kč.
(20, 0, 0)
2014/1/A/9 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Úpravu finančního vztahu mezi městem
a státním rozpočtem na rok 2014 - snížení
o 20 700 Kč.
4
Zaúčtování neinvestiční dotace
Snížení příjmové části rozpočtu u pol. 4112
Neinvestiční transfer ze SR o 20 700 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6171
Činnost místní správy o 20 700 Kč
(20, 0, 0)
2014/1/A/10 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Změnu závazného ukazatele rozpočtovaného IC.
Zápis změny § v rozpočtu:
Snížení příjmové části rozpočtubv u § 2142
IC o 320 000 Kč
Povýšení příjmové části rozpočtu u § 2141
IC o 320 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 2142
IC o 215 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2141
IC o 215 000 Kč
(19, 0, 1)
2014/1/A/11 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 28 000 Kč na projekt Hudbou
k vlastní přirozenosti, určenou prostřednictvím města pro DDM, příspěvkovou organizaci.
Zaúčtování dotace:
Povýšení příjmové části rozpočtu u pol. 4122
Neinv. přijatý transfer od kraje o 28 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3119
DDM neinvestiční příspěvek o 28 000 Kč
(20, 0, 0)
2014/1/A/12 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Dočerpání úvěru v roce 2014
Zápis pro dočerpání úvěru z roku 2013
Zápis na pol. 8123 dlouhodobě přijaté úvěry ve výši 1 198 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3633
Vodovod Zámecká o 455 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 2219
Lávka přes Moravu o 743 000 Kč
(17, 1, 2)
2014/1/A/13 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Přebytek hospodaření k 31.1 2. 2013 ve
výši 4 506 916,36 Kč.
Rozdělení přebytku: převod do rezervy, na
finanční fondy a sdružené prostředky města
Zápis na položce 8115 změna stavu krát.
fin. prostředků ve výši 4 507 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5901 rezerva o 3 813 000 Kč
Převod na účet fin.prostředků 231 20 §
3611 byt. fond 325 000 Kč
Převod na účet fin. prostředků 236 00 §
6171 soc. fond 188 000 Kč
Převod na účet fin. prostředků 231 40 §
3633 sdružené 181 000 Kč
(18, 0, 2)
2014/1/A/14 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Navýšení rozpočtu u budovy DDM z důvodů výměny oken o 360 000 Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu :
Povýšení výdajové části rozpočtu u 3119
DDM opravy
o 360 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5901 rezerva o 360 000 Kč
(20, 0, 0)
2014/1/A/15 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Navýšení rozpočtu na opravu venkovní fasády zámku, vlastní podíl k programu regenerace MPZ ve výši 1 240 000 Kč.
Zaúčtování změny v rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3322
Zach. a obnova kult. památky zámek
o 1 240 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
pol. 5901 rezerva o 1 240 000 Kč
(20, 0, 0)
2014/1/A/16 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu u TJ Lokomotiva, malý
sál sokolovny o 740 000 Kč na zlepšení
akustiky, PD a elektroinstalaci.
Zaúčtování změny rozpočtu:
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3419
Ostatní tělových. činnost - malý sál sokolovny o 740 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. rezerva o 740 000 Kč
(13, 0, 7)
2014/1/A/17 – zastupitelstvo města schvaluje změnu v rozpočtu města:
Povýšení rozpočtu na kulturní akci CARBON spojenou s výstavbou pomníku a výstavou k 70. výročí paraskupiny CARBON
o 280 000 Kč
Povýšení výdajové části rozpočtu u § 3319
Ostatní záležitosti kultury o 280 000 Kč
Snížení výdajové části rozpočtu u § 6409
Ostatní činnost j. n. rezerva o 280 000 Kč
(17, 0, 3)
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Úplné znění usnesení ze schůze rady města
je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.
Od 8. do 15. 4. 2014 bude omezen provoz MěÚ z důvodu výměny
oken.
Městská knihovna bude uzavřena od 10. do 15. 4. 2014.
www.uhostroh.cz
U S N E S E N Í
ze schůze Rady města Uherský Ostroh č. 4/2014 konané dne 03.03.2014
A. RADA MĚSTA SCHVALUJE:
2014/4/A/1 - rada města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Uherský Ostroh a Povodím Moravy, s. p., kterou
se zřizuje městu Uherský Ostroh za jednorázovou úplatu ve výši 20 100 Kč (níž bude
připočtena platná sazba DPH) služebnost
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 587-24/2014 a geometrickým plánem č. 990-24/2014 spočívající v oprávnění vést přes služebný pozemek vodovodní
vedení, provozovat je a udržovat.
2014/4/A/2 – rada města schvaluje pronájem pozemku v k. ú. Ostrožské Předměstí, parcelní č. 742/42 o výměře 910 m2 za
cenu 200 Kč/rok.
2014/4/A/3 – rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových
prostor č. p. 196 na Přízámčí Uherský Os-
troh, 1. NP místnosti č. 117, 118 o celkové
výměře 51,71 m2 a 2. NP místnosti č. 216,
217, 219 a 222 o celkové výměře 37,35 m2
na Přízámčí.
2014/4/A/4 – rada města schvaluje jako
dodavatele výměny části oken v budově č.
p. 47 „Blaťákovo“ firmu Javorník-CZ-PLUS s.
r. o., Štítná nad Vláří za cenu 580 000 Kč vč.
DPH.
2014/4/A/5 – rada města schvaluje Manuál jednotného vizuálního stylu města Uh.
Ostroh.
2014/4/A/6 – rada města schvaluje dodavatele akce „Revitalizace centra města
Uherský Ostroh – ulice Moravní“ a „Oprava
místních komunikací Uherský Ostroh – ulice Kostelní“
firmu VHS Javorník-CZ s. r. o., Veselí nad
Moravou za cenu 4 342 762 Kč bez DPH.
2014/4/A/7 – rada města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
B. RADA MĚSTA NESCHVALUJE:
2014/4/B/1 – rada města neschvaluje připojení nové příjezdové cesty z pozemku
p. č. 302 na pozemek parc. č. 3572/4 v k.
ú. Ostrožské Předměstí dle návrhu pana
Bláhy.
2014/4/B/2 – rada města neschvaluje žádost paní Danielové o prodloužení nájemní
smlouvy na obecní dům č. p. 46, ul. Svobodova, Uh. Ostroh.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Úplné znění usnesení ze schůze rady města
je k dispozici pro občany města k nahlédnutí na sekretariátu městského úřadu.
Most mezi Veselím a Moravským Pískem opět uzavřen
V době od 2. 3. 2014 do 30. 8. 2014 bude opět uzavřen most
mezi Veselí nad Moravou a Moravským Pískem. Výluka na autobusových linkách bude organizována stejně jako minule. Nebude obsluhována zastávka Veselí nad Moravou, Bartolomějské
náměstí. Spoje linek 933 a 934 budou odkláněny přes Uherský
Ostroh. Avšak na odklonové trase zastaví pouze na zastávce Veselí nad Moravou, Chaloupky (náhrada za Bartolomějské nám.)
Tento odklon způsobí větší nárůst jízdní doby. Aby se zajistilo co
největší množství přípojů a návazností, jsou výlukové spoje linek
933 a 934 v některých případech dosti pozměněny. Proto doporučujeme sledovat výlukové jízdní řády. Linky 159, 912 jezdí po
své standardní trase, pouze u vybraných spojů dochází k malému
posunu v rozmezí 5 minut (linka 159 spoj 21, linka 912 spoje 41
a 10), aby byl zajištěn přestup v Bzenci na výlukovou linku 934.
Jízdní řády jsou také zveřejněny na webu www.idsjmk.cz
Karel Kašpárek
KORDIS JMK
Kdo přiloží ruku k dílu?
ruky, je možné se přihlásit v rámci dobrovolné výpomoci na odboru výstavby a ŽP MěÚ v Uh. Ostrohu, kde vám budou poskytnuty
bližší informace.
Akce „natíračka“ se uskuteční 17. 5. 2014. Přihlásit se můžete
nejpozději do 5. 5. 2014.
Eva Zajícová, ref. ŽP
V měsíci květnu proběhne v rámci akce „Zahraňme stromy“
natírání aleje mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem.
Koordinátorem této akce je Arnika – Centrum pro podporu občanů. Vzhledem k tomu, že při takové akci je třeba každé pomocné
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ JARO 2014
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ BUDE PROVEDEN V PONDĚLÍ 14. DUBNA
HOSTINEC POD LIPAMI 16.00 – 16.50
U KINA17.00 – 17.50
U MLÝNA18.00 – 18.50
V URČENOU HODINU JE MOŽNÉ NA SBĚRNÝCH MÍSTECH ODEVZDAT NEBEZPEČNÉ ODPADY
OLEJ, TUK • BARVY, TISKAŘSKÉ BARVY, LEPIDLA • NEPOUŽITÉ LÉKY
PESTICIDY • ROZPOUŠTĚDLA • FOTOCHEMIKÁLIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD JE MOŽNÉ V PRŮBĚHU ROKU ODEVZDAT V AREÁLU SBĚRNÝCH SUROVIN NA PASTRUHU.
PODZIMNÍ SBĚR PROBĚHNE 6. 10. 2014
5
OSTROŽSKÉ LISTY
Společenská kronika
Sňatky
01.03. Marek Moštěk, Uherský Ostroh a Jitka
Pechová, Uherský Ostroh
Narodili se
31.01. Filip Machala, Zámecká
02.02. Dominik Vaněček, Mašovy
11.02. Maxim Ondrášek, Hradišťská
Jubilanti duben
75 let
05.04. Vilém Vládek, Sv. Čecha
06.04. Jan Barčík, Blatnická
12.04. Bohumil Švabík, Blatnická
29.04. Marie Kolářová, Studená
29.04. Drahomíra Poláchová, Blatnická
80 let
22.04. Anastazie Kovaříková, Mašovy
86 let
17.04. Jaromír Komínek, Luční
24.04. Anna Botková, Blatnická
Zemřeli
13.02. Marie Hrušková, Spodní
19.02. Terezie Hýlová, Domovinka
Zlatá svatba
25.04. František a Ludmila Šišperovi, Sokolovská
/1926/
/1925/
Diamantová svatba
24.04. Miroslav a Ludmila Bartoňovi, Prostřední
CO NOVÉHO ?
Jako v minulých měsících jsme i na duben připravili pro
zájemce seminář s krojovou tematikou Krojové vyšívání.
Jeho náplň bude obdobná jako u semináře pořádaného
v únoru, kde se bohužel nedostalo na všechny zájemce.
Všechny tedy zveme v sobotu 5. dubna 2014 od 14.00
hodin do naší společnosti Lidové tradice a řemesla, o.p.s.,
Zámecká 196 (s sebou bubínek na vyšívání, je nutné se
předem přihlásit). Dozvíte se mnoho nejen o vyšívání, ale
samozřejmě i o krojích, jejich údržbě, opravách atd. I pro
nás byl poslední seminář velmi poučný, neboť se jeho
účastnice byly z mnoha souborů jižní a střední Moravy.
Další semináře plánujeme až na podzim vzhledem k začínající sezoně různých trhů a jarmarků. Ten první v letošním
roce, kterého se tradičně účastníme, se uskuteční v neděli
13. dubna 2014 ve skanzenu ve Strážnici a bude samozřejmě velikonoční i s bohatým doprovodným programem.
Těšíme se na vás.
Dagmar Raušová
6
www.uhostroh.cz
Aktuálně ze ZUŠ
Tradičně se naši žáci zúčastňují vyhlášených soutěží ZUŠ
a právě v tomto období probíhají okresní a krajská kola.
Klavíristé poměřili své kvality 26. února v Uherském Brodě, kde žačka naší školy Anna Urbaničová získala 1. místo
ve hře na klavír.
V pátek 28. února proběhlo v Uherském Hradišti okresní
kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle s výbornými výsledky
i pro naše žáky – 1. místo s postupem do kola krajského
získal Radovan Siman a Vít Janečka, skvělé 2. místo Jan
Pavelka a Šimon Trtek.
V Uherském Hradišti se rovněž konalo 17. března okresní
kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. I v této soutěži se naši
žáci umístili výborně – Ondřej Polehňa a Šimon Matúšů vybojovali 1. místo, Andrea Kubešová získala 2. místo. V kategorii komorní hry zvítězilo kytarové duo ve složení Karolína
Kouřilová a Šimon Matúšů, které bylo rovněž ohodnoceno
1. místem. Začátkem dubna budou znovu bojovat v krajském kole v Kroměříži.
Všem soutěžícím gratulujeme ke skvělým výkonům, ocenění si zaslouží i jejich pedagogové za vzornou přípravu.
V přípravě je rovněž krajské kolo jazzových orchestrů,
které se uskuteční 25. dubna u nás v Uherském Ostrohu,
sjedou se poměřit své dovednosti orchestry ZUŠ z celého
Zlínského kraje.
František Říha
DDM PASTELKA
INFORMUJE
AKCE DUBEN
7. – 16. 4. VELIKONOČNÍ ZVYKY
– zábavný výukový program pro základní a mateřské školy.
Pouze pro třídní kolektivy.
17. – 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
NA PASTELCE
– Kdy: 9.00 – 13.00 hod. Cena: 40 Kč (každý den). DDM Pastelka připravuje pro všechny děti školou povinné na velikonoční prázdniny zábavný program. Čtvrteční dopoledne bude
zaměřeno spíše výtvarně, pátek bude plný her a pohybu. Více
informací na plakátech a www.ddmpastelka.cz.
24. – 25. 4. DEN ZEMĚ 2014
ny předškolní a školní děti na Den Země do Starého Města.
Program pro MŠ a ZŠ je připraven od 8.00 do 12.00 hod. Těšíme
se na vás.
26. 4. DEN ZEMĚ 2014
– DDM Pastelka zve jménem společnosti REC Group děti
a rodiče na Den Země do Starého Města, kde všechny čeká
zábavný program plný her, soutěží, výtvarných dílen a mnoho
dalšího. Kdy: 13.00 – 18.00 hod. Více na internetových stránkách REC Group.
26. 4. OSTROŽSKÁ PASTELKA
– závody skupin v aerobiku. Kdy: 10.00 – 15.00 hod. Vstupné:
děti 20 Kč; dospělí 50 Kč.
- DDM Pastelka zve jménem společnosti REC Group všech-
7
OSTROŽSKÉ LISTY
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
DDM Pastelka připravil pro všechny pohádkové bytosti
tradiční karneval na ledě, tentokrát s názvem Ledové království aneb Popletené pohádky. Na karneval zavítali princezny,
víly, mušketýři, čarodějnice, šmoulové, berušky, čerti a jiné
pohádkové bytosti z širého okolí. Kdo nebyl líný a splnil čtyři
náročné úkoly, dostal malou odměnu. A jaké že to byly ty
náročné úkoly? No, nejprve musely pohádkové bytosti najít Bobkovi Boba, který se skrýval pod jedním z kouzelných
klobouků. Pak pomoci Karkulce vybrat do košíčku správné
dárky pro dědečka. Poté si u draka Bucifala vyzvednout část
pokladu a hurá za princeznami Vodněnou, Belzebou a Eliškou a obdarovat je správným dárkem od Jindřicha. Vždyť to
říkám, nic lehkého to nebylo. A kdo že byl z pohádkových
bytostí nejkrásnější? Přece všichni! Ale protože jsme neměli
tolik výherních cen, tak jsme s velkou námahou vybrali osm nejlepších masek, a to masky Vánoční stromeček v podání Martina
Hůska, malou Berušku Aničku Polehňovou, Ledové víly Viktorii
a Valerii Pokorné, Tři mušketýry (Davida Obala, Šimona Havlíč-
ka a Adama Hlůška) a roztomilou Čarodějnici Emu Pokornou.
Děkujeme všem pohádkovým bytostem, že za námi na karneval
přišly a už nyní se těšíme na příští rok.
DDM
FILMOVÉ PRÁZDNINY NA PASTELCE
Děti z Uherského Ostrohu nemají rády nudu. O tom svědčí i to, že
o jarních prázdninách téměř sto padesát dětí nesedělo doma a šlo se
bavit a hrát si k nám na DDM Pastelku. Pro všechny aktivní děti bylo připraveno pět zajímavých programů
podle známých filmů. V pondělí 3.
března přijel do Ostrohu Willy Wonka ze své čokoládové továrny a každý, kdo měl chuť, a to byli všichni přítomní, ochutnal sladkou čokoládu
z čokoládové fontány. Mňam. V úterý jsme se seznámili s chameleonem Rangem, který nám rozdal
šerifské hvězdy, a my mu za to pomohli hledat pomocí zašifrovaných
zpráv poklad ztracený v lese. Středa
patřila Geriho hře, tedy všem stolním
i jiným hrám. Pořádal se např. turnaj
v Člověče, nezlob se, Pexesu atd. Ve
čtvrtek jsme se přenesli do Pevnosti
Boyard a po týmech bojovali o velký
sladký poklad. Jarní prázdniny jsme
zakončili pátečním nocováním a Legendou o sovích strážcích. Nejeden
pokojíček teď zdobí moudrá sova
z FIMA (modelovací hmota). Děkujeme všem dětem, které nám svou
účastí zpříjemnily jarní prázdniny.
DDM
8
www.uhostroh.cz
RECITAČNÍ SOUTĚŽ – OKRSKOVÉ KOLO
Ve středu 26. února zavítali na DDM Pastelka všichni výborní
recitátoři z Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské
Lhoty, aby navzájem porovnali svůj um v okrskovém kole recitační soutěže. V divadelním sále DDM předvedlo skvělé výkony
celkem 27 dětí. Vybrat ty nejlepší z každé soutěžní kategorie nebyl vůbec snadný úkol, neboť malí recitátoři se opravdu snažili
a bylo vidět i slyšet, že se na soutěž pečlivě připravili. Nakonec,
po dlouhém a náročném rozhodování, porota vybrala z každé
kategorie tři nejlepší. Každý z výherců obdržel od DDM Pastelka krásný diplom a velkou tašku plnou zajímavých cen. Pro ty,
co v soutěži neměli takové štěstí, měl DDM Pastelka připraven
diplom za účast a malý dáreček k tomu. Všechny děti tak domů
odcházely spokojené a s úsměvem na tváři. Gratulujeme všem
vítězům a udělujeme pochvalu všem paním učitelkám a rodičům, jež děti do soutěže připravovali.
DDM
NABÍDKA TÁBORŮ NA LETNÍ PRÁZDNINY
Pobytové tábory
Bibione – Termín: 14. - 21. 6. 2014. Místo: Itálie – Bibione. Pro děti do 12 let s doprovodem rodičů, pro
děti od 12 let bez doprovodu. Cena: 4 300 Kč bez stravy, 5 500 Kč se stravou. Zažijte neopakovatelné
okamžiky v nádherném přímořském letovisku Bibione, které je proslulé svými plážemi.
Divoký Západ – Termín: 4. - 13. 8. 2014. Místo: Vřesovice u Kyjova. Pro děti od 8 do 16 let.
Cena: 3 500 Kč. Vydejte se po stopách Vinnetoua a Old Shatterhanda do kraje, jejž zasáhla zlatá horečka, která rozpoutala velké nepokoje.
Příměstské tábory
O řád krále Ferguse – Termín: 7. - 11. 7. 2014. Pro děti od 7 do 15 let. Místo: DDM Pastelka.
Cena: 850 Kč. Vydejte se po stopách jedné ze starých skotských legend a získejte řád krále Ferguse.
Sportovně zaměřený tábor pro všechny správné rebely a rebelky.
Plavecký tábor – Termín: 14. - 18. 7. 2014. Místo: Aquapark Uherské Hradiště. Pro děti v 1. - 5. třídě.
Cena: 1 350 Kč. Užijte si plavání s instruktorem, staňte se hledači ledového pokladu, navštivte Smajlíkov, Snoezelen aj. Prostě zažijte tábor jaksepatří.
V Říši divů – Termín: 18. - 22. 8. 2014. – Místo: DDM Pastelka. Pro děti od 8 do 15 let.
Cena: 1 100 Kč. Ponořte se do světa divů, kde se setkáte se snovými bytostmi. Vyzkoušíte si různé
výtvarné techniky a zdramatizujete pohádku Alenka v říši divů, na kterou budou pozváni i rodiče.
9
OSTROŽSKÉ LISTY
DĚTSKÝ DOMOV UHERSKÝ OSTROH
Sokolovská 620, PSČ 687 24, el.: 572591210, 30
e-mail: [email protected], 773 591 210, 30
FAŠANK ? FAŠANK !
Co znamená slovo fašank, jsme se dozvěděli už v loňském
roce, když jsme si vyzkoušeli, jak naše babičky dělaly boží milosti,
a také vytvořit si různé masky. A tak to i letos u nás v domově vonělo dobrotami. Byly to koblihy, po kterých se všichni olizovali až
za ušima. Dařila se nám i výroba masek, které využijeme v našem
chystaném divadélku „Jak Janek ztratil klobouk“. A to jsme ještě
nevěděli, že nás čeká překvapení. Na svou zkoušku nás totiž pozvaly děti z folklorního souboru Písečánek se svou vedoucí paní
Bezděkovou.
Všichni jsme se moc těšili, čím nás Písečánci překvapí. A že se
bylo na co těšit! Děti si pro nás připravily pásmo o fašanku a my
jsme jim na oplátku zahráli naše divadélko. Společně jsme si zazpívali a naučili se novou písničku, zahráli si staré lidové hry. Kluků
sice bylo málo, ale odvážně si zkusili zatančit „podšablový“ tanec,
a když se jim na šavli objevil kus slaniny a koblihy, jen kulili oči.
Však jsme také potom mohli koblihy ochutnat a věřte, že se také
povedly.
Neradi jsme se loučili, ale domluvili jsme se, že naše nově navázané přátelství nenecháme jen tak zaniknout. Takže nás v Moravském Písku nejspíš brzy potkáte třeba při vítání jara a vynášení
Morany a my pozvali nové kamarády na naši zahradní slavnost,
která se bude konat v létě. Ještě jednou děkujeme všem, ale ze-
jména paní Bezděkové, která si na nás vzpomněla a do Moravského Písku nás pozvala.
Text Lenka Burešová, foto Dobromila Krysová
OPĚT JSME SI VYPLAVALI ZLATO
V sobotu 15. března pořádal Dětský domov Uherské Hradiště
již 14. ročník plaveckých závodů. Akce se uskutečnila v uherskohradišťském aquaparku. Pořadatelé připravili klasické disciplíny
jako prsa, kraul, znak a také jednu disciplínu netradiční – pádlování v kruhu. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích – od neplavců až po dospěláky. Po celou dobu vládl v bazéně sportovní
duch, hlasité povzbuzování a výsledkem byl výlov deseti zlatých
rybek, čtyř rybek stříbrných a pěti rybek bronzových. V celkovém
součtu náš dětský domov zvítězil ve tvrdé konkurenci dalších devíti dětských domovů. A kdo všechno nás reprezentoval? Tomáš,
Maruška, Diana, Martin, Michaela, dva Michalové, Natálie, Jiřina,
Veronika, Katka, Mirka, Pavla, Pavel, teta Sylva a strýc František.
Za své skvělé výkony si všichni zasloužili ještě pobyt v zábavní
zóně aquaparku a řádně unaveni, se spoustou úžasných zážitků
odjížděli zpět do Uherského Ostrohu.
Přípravu na závody a vlastní závody bychom nemohli absolvovat bez spousty dárců a pomocníků. Komu poděkovat? Managementu Spotřebního družstva Jednota Uherský Ostroh, kteří na
Vánoce instalovali do svých prodejen kasičky na finanční dary pro
děti našeho dětského domova. Všem zákazníkům, kteří do kasiček přispívali. Pracovníkům Sběrných surovin UH, kteří dětem
věnovali pobyt v zábavní zóně aquaparku. Plavecké škole, která
propůjčila své plavecké dráhy k tréninkům, Janu Dudovi, zástupci ředitele PŠ za praktické rady a zapůjčení plavacích pomůcek.
10
A v neposlední řadě řediteli Základní školy Uh. Ostroh Mgr. Petru
Bělohradovi a RNDr. Ivaně Bělohradové, kteří přišli děti v jejich závodech podpořit.
Jana Frühaufová
MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ
,
se
Ha
aló, hlás
h
,
í
ló
Fašankový průvod
Poslední únorový týden se v naší MŠ nesl ve znamení masopustního veselí. Každý den byl u nás věnován hrám, písničkám a karnevalovému veselí. Společně jsme si povídali o vzniku této tradice,
které masky a jaké pamlsky jsou nejčastěji viděny během tohoto
dovádění. Dětí se seznámily s fašankovými tanci a písněmi, kluci
zatančili tanec Pod šable. V závěru týdne jsme v rámci vycházky
uspořádali fašankový průvod masek a maškar ulicemi kolem naší
školky. Je hezké, že děti mají stále možnost seznamovat se s našimi lidovými tradicemi a také se jich zúčastňovat.
Mgr. Miluše Vosáhlová
Hudební představení
Ke školkovému dětí patří neodmyslitelně hudba. O tom jsme se
mohli opět přesvědčit 26.února, kdy naši školku navštívil Petr
Benda se svým hudebním programem. Klarinet, trubka, trombón,
příčná flétna, harmonika, klávesy, housle – všechny tyto hudební
nástroje mohly děti přímo vidět i slyšet jejich zvuk. Poslechli jsme
si písničky dětské, lidové, moderní od různých interpretů a hudebních skupin. Největší úspěch ovšem přinesla diskotéka, díky
které jsme si všichni zazpívali a hlavně pořádně „zatrsali“. Těšíme
se na další podobnou akci.
Mgr. Miluše Vosáhlová
OPĚT PLAVEME
Plavání je jednou z nejzdravějších pohybových
aktivit a v naší školce má své nezastupitelné
místo. Naši malí plaváčci se konečně dočkali.
V letošním roce plaveme každé pondělí, autobusem odjíždíme od školky v 10:30 hod. Děti
se na výuku do Plaveckého bazénu v Uherském Hradišti velmi těší. Cílem této výuky je seznámit děti s vodním prostředím, umožnit jim
hravým způsobem, přiměřeným jejich věku, radostný a přirozený pohyb ve vodě. Přes zvládnutí základních plaveckých dovedností je účelem dovést děti k vytyčenému cíli – vypěstovat
pozitivní vztah k vodě a stát se plavcem.
Mgr. Miluše Vosáhlová
11
OSTROŽSKÉ LISTY
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Korálky ze školky
A už je tady! 20. únor, kdy přijelo mezi nás do školky maňáskové
divadlo Sluníčko.
Dětské těšení, netrpělivost, zvídavost, kdy už začne pohádka
a o čem asi bude. Zvonek zvoní a pohádka může začít. Děti přivítaly Oskar, Klárka, dvě vrány a také Pepa a Pipi, dvě kuřátka. Jaké
pak bylo překvapení pro děti, když z jedné pohádky byly hned
pohádky tři. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi. Rozzářené, usměvavé děti bedlivě sledovaly a poslouchaly pohádky. Mezi
pohádkami si Pepa a Pipi zazpívali písničky. A byla tu poslední
pohádka O třech prasátkách. A jak to v pohádkách bývá, dobro
vítězí nad zlem, a proto i tyto pohádky dobře skončily. Děti odměnily herce velkým úsměvem a potleskem.
Fašanku, fašanku, už je tě namále
Fašank - svátek veselý až rozpustilý, plný masek a dovádění. V tento den se užije spousty legrace, ale ještě se vám může splnit tajné
přání, aspoň na chvilinku se stanete princeznou, vílou, indiánem,
hasičem či robotem. Náš obdiv patří všem maminkám, které dokázaly vyčarovat z dětí neopakovatelné postavičky z pohádek.
Na závěr dopoledne průvod veselých masek zavítal za babičkami
do sousední Domovinky, kde děti zazpívaly své veselé písničky
a zavzpomínaly s babičkami, jaké to bylo, když ony byly mladé.
Velký dík patří rodičům za přípravu masek a cukrovinek do kouzelných kornoutů. Odměnou nechť jim jsou rozzářené oči dětí.
Zabruslím si na ledu, protože to dovedu
A víte proč? Protože jsme šikovné děti a umíme bruslit. Děvčátka
se snažila o jednoduché krasobruslařské kroky na bruslích. A kluci? Někteří už skutečně vypadají jako opravdoví hokejisté. Neboť
děti byly velmi šikovné dostaly velkou jedničku od kamaráda „tučňáka“.
A tak byly spokojené děti ze svých jedniček a p. učitelky, že se během brusleni dětem nic nestalo.
Letos chodilo bruslit v průměru 25 dětí. Ti nejmenší v doprovodu
svých rodičů a prarodičů.
Marie Vozábalová, učitelka
12
www.uhostroh.cz
Křížovou cestu pro děti a jejich rodiče jsme již po třetí společně prožívali v pátek 14. 3. od 17.30 v chrámu sv. Ondřeje.
Vítání jara – topení Moreny s dětmi plánujeme na 21. 3. pátek.
Nejdříve jaro přivítáme ve čtvrtek ve školce a následující den topíme Morenu.
Ostrožský skřivánek 30. 3. 2014 - v této pěvecké soutěži naši
KMŠ zastupují děti Simona Strachotová, Michaela Procházková,
Mikuláš Paluřík, Ondřej Vozábal. Přejeme jim spoustu úspěchů
a hlavně radost ze zpívání, nezávisle na tom, zda se v této soutěži
umístí, či nikoli.
Hra Ukřižování
Přijďte se podívat tak trochu dětským pohledem a prožitkem na
poslední chvíle života P. Ježíše, které tradičně sehrají naši malí
herci. Začínáme 13. 4. v neděli ve 14.30 v chrámu Páně sv. Ondřeje.
Zápis dětí na školní rok 2014/15 proběhne ve čtvrtek 24.
4. od 8.00 – 16.00 hodin. K zápisu přineste prosím již vyplněný formulář žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře (najdete
na našich www.skolstvi.uhostroh.cz v dokumentech pro rodiče,
příp. si jej vyzvedněte přímo ve školce).
Zdeňka Baladová, ředitelka
POHÁDKOVÝ LES
bude letos výjimečně ne poslední sobotu v květnu, ale o týden dříve 24. 5. v 14.00 areál myslivny. Rádi
přivítáme jakoukoliv pomoc (pohádkové bytosti, pomoc při organizaci). Zájemci, hlaste se přímo v KMŠ
(tel. 572 591 491, 732 316 286), příp. přijďte dopoledne v 10.00 na myslivnu.
13
OSTROŽSKÉ LISTY
Základní škola
ZLATÝ HAVRAN 2014
V úterý 18. února proběhl již 10. ročník pěvecké soutěže
ZLATÝ HAVRAN. Sešlo se celkem 48 zpěváků, kteří soutěžili v sedmi kategoriích. Letos byly také nově zařazeny dvě
vložené soutěže - soutěž o Cenu diváka a soutěž o Cenu poroty. Cenu diváka po sečtení hlasů získala Victorie Hradilová
z 1. B. Cenu poroty, do které nám poskytl věcný dar pan Šopík, si vyzpívala Anna Urbaničová z 8. třídy.
Letošní Havran se vydařil i díky našim sponzorům, kteří poskytli zúčastněným ceny. Děkujeme tedy paní učitelce
Maršálkové za krásné medaile, Městskému úřadu za drobné reklamní předměty, manželům Obalovým a Matějíkovým,
panu Jochovi, panu Šopíkovi a firmě Zdeněk Kunovjánek
DROSTAV. V neposlední řadě děkujeme také rodičům, ale
i všem kamarádům, kteří přišli podpořit mladé zpěváky. Příští
rok se se všemi zpěváky těšíme nashledanou.
Mgr. Andrea Kunovjánková a Mgr. Jitka Zajíčková,
učitelky ZŠ
MÁTE ENERGII?
Někdy jí máme na rozdávání, jindy je třeba zacházet s ní jako
se šafránem. Nedá se darovat ani vyměnit, nedá se koupit. Ano,
mám na mysli energii životní. Ale není jen energie životní, známe energii mechanickou, elektrickou, magnetickou, tepelnou,
a spoustu dalších druhů.
Mohou se vzájemně přeměňovat a již od pradávna poutaly pozornost vědců. Např. Albert Einstein se věnoval dokonce vztahu
mezi energií a hmotností, své bádání vyjádřil známým vzorcem
E = m x c2 (v původním tvaru m = E/c2 ). Jeho nadčasová teorie
byla pochopena až kolem 30. let minulého století. To by bylo
dlouhé, jistě i zajímavé, ale velmi komplikované téma. Vraťme se
zpět k energiím, se kterými lépe či hůře hospodaříme v domácnostech, v zaměstnání, ve školách.
Snad každý citlivý člověk má přirozenou potřebu chránit naše životní prostředí, naši přírodu.
A tento pocit zodpovědnosti chceme podporovat
a rozvíjet již u generace nejmladší. K tomu přispívá
i řada zábavných soutěží, např. Malá energetická
akademie (www.energeticka-akademie.cz).
Náš KMD (Klub malých debrujárů) byl organizací Spektrum Zlín požádán o spolupráci při vyhodnocení třetího stupně této pěkné soutěže. S pílí
a ochotou debrujárům vlastní jsme se pustili do
přípravy pásma pokusů, soutěží a dílničky. To vám
byla legrace! Ostatně jako vždy, když si debrujáři
hrají.
Jak to všechno dopadlo? Báječně! Spojením
akce „Rozloučení se zimou“, pásma pokusů „Kdo
si hraje, nezlobí“, vyhodnocení 3. stupně soutěže
14
MEA a odpolední debrujárské dílničky vznikl den plný zábavy,
překvapení i radosti.
Děkuji koordinátorům soutěže panu Ing. Pavlu Zbořilovi
a paní Mgr. Michaele Pokorné nejen za finanční příspěvek na
tuto akci, ale i za hezkou příležitost pobavit ostatní debrujárskými kousky. Děkuji rovněž všem, kteří svým dílem k organizaci akce přispěli.
RNDr. Ivana Bělohradová,
vedoucí KMD při ZŠ Uh. Ostroh
www.uhostroh.cz
Rozloučení se zimou
Rozloučení se zimou… S čím? Vždyť letos zima ani nebyla! Takové byly první reakce na akci, kterou jsme si naplánovali na úterý
25. února 2014. My se ale v Uherském Ostrohu se zimou loučit
můžeme, protože díky zimnímu stadiónu jsme schopni i v nezimním počasí provozovat zimní sporty, jako je třeba bruslení.
Letošní loučení bylo ale přesto trochu jiné než v minulých letech. Využili jsme totiž nabídky (podložené financemi na zorganizování akce) organizace SPEKTRUM z Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje na vyhlášení výsledků svých aktivit v rámci
soutěže Malé energetické akademie a naši klasickou akci jsme
provedli v rozšířené podobě (viz samostatný článek debrujárů
v Ostrožských listech).
Klasickou se již stala zimní olympiáda, kterou pro žáky 1. stupně uspořádal DDM Pastelka Uh. Ostroh. Družstva 1. až 5. tříd
postupně soutěžila v disciplínách jízda zručnosti, hod na cíl,
slalom s jablky, štafeta a had. To vše samozřejmě na bruslích!!!
Cílem soutěže bylo jednak splnit dané disciplíny v co nejkratší
době, ale hlavně při všech činnostech byla nutná co největší
součinnost všech žáků třídy. Tím se taky smazaly rozdíly mezi
nejmladšími a nejstaršími kolektivy. To je vidět i na konečných
výsledcích.
A jak to nakonec dopadlo?
1. místo: 2.A
2. místo: 5.B
3. místo: 2.B
Všechny zapojené třídy obdržely diplomy, medailisté navíc
i medaile a sladkosti.
Poděkování patří za zorganizování sportovní části pracovnicím
DDM Pastelka a za zorganizování zábavné části debrujárům ZŠ
pod vedením RNDr. Ivany Bělohradové, vedoucí KMD.
Mgr. Petr Bělohrad,
ředitel ZŠ
ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2013/2014
Ve středu 20. února 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže. V letošním roce se zúčastnilo 25 žáků z prvních až šestých tříd ZŠ, tedy zástupci nulté, první, druhé a třetí kategorie.
V nulté a první kategorii byli oceněni žáci na prvním až třetím
místě. V druhé a třetí kategorii byla vyhodnocena pouze první
dvě místa. Všichni soutěžící obdrželi drobný dárek za snahu
a odvahu vystoupit před porotou a svými kamarády. Zúčastněné
recitátory přišli podpořit i někteří rodiče a babičky.
Děkuji Městskému úřadu v Uherském Ostrohu za věcné dary
pro vítěze jednotlivých kategorií, základní škole za sladkou odměnu a p. Mgr. Marcele Maršálkové za upomínkové medaile
pro všechny přítomné recitátory.
Mgr. Ludmila Kašpárková,
učitelka ZŠ
15
OSTROŽSKÉ LISTY
Zazpívej, slavíčku 2014
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se děti ze ZŠ Uh. Ostroh zúčastnily
místního kola postupové přehlídky „Zazpívej, slavíčku 2014“
v Uh. Hradišti. Bylo nás pět – Tomáš Frolka z 1. A, Victoria Hradilová z 1. B, Kristýna Turčinová z 3. B, Sofie Marie Watsonová
a Amálie Malušová, obě z 6. B.
I přes obrovskou konkurenci se nám zadařilo. Nejmladší
účastnice Victoria Hradilová se dostala do regionální přehlídky, která se uskuteční v neděli 13. 4. v Klubu kultury v Uh. Hradišti za doprovodu cimbálové muziky Ohnica.
Mgr. Andrea Kunovjánková,
učitelka ZŠ
Kultura
ZÁVODY V LYŽOVÁNÍ NA FIIPOVĚ
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 jsme na Filipově na posledních zbytcích sněhu
uspořádali tradiční závody ve slalomu pro děti z 1. stupně naší školy.
Za slunečného počasí se soutěže zúčastnilo 27 dětí
Mgr. Jitka Němcová,
v Uherském Ostrohu
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V REGIONU - DUBEN 2014
DATUM KONÁNÍ
NÁZEV AKCE
MÍSTO KONÁNÍ
POZNÁMKA
5. 4. 2014 zač. 13.30
Odhalení pamětní desky – pomníku
Carbon
Uherský Ostroh - zámek
Slavnost
6. 4. 2014 zač. 14.30
Slovácká stuha 2014
Veselí nad Moravou – kulturní dům
Přehlídka dětských
zpěváčků
6. 4. 2014 zač. 15.00
Kašpárkova kouzelná kaše
Uherské Hradiště
Loutkové divadlo
12. 4. 2014 zač. 14.00
Osvobození Strážnicew
Městské muzeum Strážnice
Historická přehlídka
12. 4. 2014 zač. 14.00
Blatnický košt gořalek a slováckých
krajanců
Blatnice pod Svatým Antonínkem
– kulturní dům
13. 4. 2014 zač. 14.00
Velikonoční beránek
Uherský Ostroh – obřadní síň
Soutěž o nejkrásnějšího beránka
13. 4. 2014 zač. 15.00
Pohádka O vlku a kůzlátkách
Uherský Ostroh – koncertní sál
Divadelní pohádka
13. 4. 2014 zač. 14.30
Ukřižování
Uherský Ostroh – kostel sv. Onřeje
Pořádá KMŠ
19. 4. 2014
Ekojarmark
Veselí nad Moravou – Bartolomějské
náměstí
20. 4. 2014 zač. 20.00
Velikonoční beseda u cimbálu
Uherský Ostroh – koncertní sál
Vstupné 80 Kč
23. 4. 2014 zač. 17.00
Vernisáž výstavy Léčivé obrazy
Lenky Blažíkové
Uherský Ostroh – zámecká galerie
Výstava
24. 4. 2014
Zápis do MŠ
Uherský Ostroh
25. 4. 2014
Krajské kolo jazzových orchestrů
Uherský Ostroh - sokolovna
26. 4. 2014 zač. 10.00
Ostrožská pastelka
Uherský Ostroh - sokolovna
Vstupné 50 Kč, děti
20 Kč
27. 4. 2014 zač. 14.00
Jak se budí princezny
Hluk - tvrz
Divadelní pohádka
30. 4. 2014 zač. 18.00
Slet všetkých čarodějnic
Uherský Ostroh - u splavu
Memento Mori,
Galuškovo Slovácko
16
www.uhostroh.cz
Velikonoční beránek
Druhý ročník soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka
se pomalu blíží, zveme tedy všechny šikovné pekařky a pekaře,
aby nám předvedli své umění. Výstava všech beránků bude
v neděli 13. dubna od 15.00 hod. v obřadní síni ostrožského
zámku. Do soutěže se můžete přihlásit na odboru kultury či
v informačním centru. Ze všech beránků vybereme tři nejkrásnější a ty pak odměníme krásným dárkem. Svá umělecká
díla můžete přinášet v sobotu 12. 4. a v neděli 13. 4. od 9.00
– 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. na informační centrum.
Pro nejmenší bude od 16.00 hod. na nádvoří zámku připravena pohádka O vlku a kůzlátkách, po jejímž skončení proběhne
slavnostní vyhlášení vítězů beránkovské soutěže. Všem účastníkům i návštěvníkům zazpívají děti z MŠ Sídliště a představí se
i další organizace a spolky z Uherského Ostrohu, které zpestří od 15.00 hod. kulturní program na nádvoří. Během celého
odpoledne budete mít možnost zhlédnout ukázku lidových
velikonočních řemesel a navštívit jarmark. Pro děti bude připraveno vlastnoruční zdobení perníkového beránka. Fantazii
se meze nekladou, a tak se budeme těšit na beránky z různých
těst a velikostí nejen od zkušených cukrářek, ale i od amatérů.
Vstupné na celou akci včetně pohádky bude 30 Kč.
Lucie Pšurná
Vlk i kůzlátka zpestří velikonoční program na zámku
V neděli od 16:00 hod. budete mít na zámku možnost vidět
další z krásných pohádek. Inscenace O vlku a kůzlátkách
zpestří odpolední akci Velikonoční beránek. Pohádku vypráví
tři dospělí herci z Divadla Brod, kteří si kromě práce najdou
čas i na děti a jejich přání vyprávět pohádku. A tak z materiálu, který mají k dispozici, stvoří před zraky malých diváků tři
maňásky – kůzlátka. Koza a Vlk jsou hrány přímo herci. Poté
se již rozvíjí klasický příběh neposlušných kůzlátek, jen děti se
musí neustále potýkat s tím, zda pomoci hodné Koze nebo zlému Vlku. Také konec pohádky musí děti pomoci vyřešit samy.
Tato inscenace počítá s reakcemi dětí a trvá přibližně hodinu.
Pokud máte doma také neposlušná „kůzlátka“, vezměte je na
pohádku. Uvidíte, jak je dovádění s herci zkrotí a ani na ně nebudete muset posílat vlka!
Andrea Helmichová
VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU
Tradiční velikonoční beseda u cimbálu letos připadá
na 20. dubna. Stejně jako každý rok i letos se můžete
těšit nejen na bohatou tombolu, skvělou CM Burčáci, pestrý program, ale i na opravdu veselé představení v podání FS Ostrožan II a ženského sboru Tetky. Po půlnoci samozřejmě nesmí chybět pomlázka,
na kterou se leckteří pánové těší celý rok, takže nezapomeňte s sebou vzít vrbové proutky, mrskačku,
korbáč, kančúch, metlu, švihačku, tatar nebo prostě
jen žilu a přijďte se s námi pobavit v neděli 20. dubna v 20.00 hod do koncertního sálu na zámek.
lp
Střechy
Pokrývačské práce • střechy na klíč
hydroizolace • opravy
zateplení rovných střech
Šulák Jan, Uherský Ostroh
Tel.: 603 812 965
17
OSTROŽSKÉ LISTY
VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST K 70. VÝROČÍ
VYSAZENÍ PARASKUPINY CARBON
SOBOTA 5. DUBNA 2014
ZÁMEK UHERSKÝ OSTROH
PROGRAM:
13:30 hod.přelet bojových letounů Armády ČR a zahájení pietního aktu
13:45 hod. odhalení pamětní desky
14:15 hod.pietní čtení jmen aktivních účastníků protinacistického odboje
14:30 hod.reprodukovaně „Amazing grace“ s třemi salvami vojáků čestné
stráže Armády ČR a státní hymny Slovenské a České republiky
Po celý den bude za zámkem probíhat doprovodný program pro rodiny s dětmi
Krátkéukázkyvýstrojea činnostičlenavýsadkuposeskoku,pořadovývýcvik,obsluhakulometuVickersnebominometu,soutěže
pro děti (airsoftová střelnice, vědomostní kvíz ad.)
Slavnostníhoaktusezúčastnínapř.místopředsedavládyPetrBělobrádek,místopředsedovésenátuAlenaGajdůškováa Přemysl
Sobotka a další významní hosté.
Výstavak tétovýznamnéudálostibylazahájenajižv neděli
2.březnaa myvšemzúčastněnýmděkujemezapodporutakojediněléakce.PokudvászajímátémaOstrožanů,kteříbylive2.světové
válceochotninasazovatživotya pomáhatnašírepublicek osvobození,můžetevýstavuzhlédnoutaždo13.dubna.Výstavníprostoryjsou
otevřenyodúterýdonedělevždyod13:00do17:00hod.
Andrea Helmichová
Smutná je muzika, plače všecka chasa, lebo nám umřela naše drahá basa
V sobotu 1. března pochoval FS Ostrožan II a spousta
dalších smutečních hostů drahou basu Barboru. Touto
rozvernou besedou u cimbálu skončilo veškeré veselí
a začal 40denní půst, který by měl trvat až do Velikonoc. Krom tradičního tance podšable a straňanských
odehrál Ostrožan II i skvělé divadlo s tradičním obřadem při pochovávání basy, kde vtipně „pan farář“ komentoval dění v Uherském Ostrohu za loňský rok.
lp
18
www.uhostroh.cz
ŽIVOTEM MNE PROVÁZEJÍ ZÁZRAKY
Ve středu 23. dubna v 17.00 hod. bude v zámecké galerii vernisáž Léčivých obrazů Lenky Blažíkové. Její cesta za uměním nebyla přímočará, ale o to krásnější díla vycházejí z jejích rukou.
O svém životním osudu vypráví toto: „Narodila jsem se v Přerově ve stejný rok a den jako Jaroslav Dušek. 30. dubna 1961,
tedy na čarodějnice. Tímto dnem nám bylo zřejmě do vínku
dáno odlišné chápání světa, než je běžné, a podobná životní
cesta – cesta k osobní svobodě.
V 32 letech došlo v mém životě ke zlomovému okamžiku. Při vážném zdravotním problému jsem prošla prožitkem blízkosti smrti
a zážitkem stavu vědomí mimo tělo. Po dobu uzdravování se mi
stále vracela jedna myšlenka: „Nauč se milovat své nepřátele.“ Do
života mi začali „náhodou“ vstupovat psychologové, fyzioterapeuti, léčitelé. V té době se u mne začala projevovat zvýšená citlivost
a schopnost automatické kresby.
Jak se mé tělo zotavovalo, vracely se postupně citlivost a vnímavost a stále více se rozvíjely. Po těžkém období jsem příliš nevěřila
ve své schopnosti. Začaly se opět dít „zázraky“. Malíř, kterého nejvíce obdivuji, pan Zdeněk Hajný mě pozval na osobní návštěvu,
stejně jako malířka Sylva Česlarová. Igoru Chaunovi a Jaroslavu
Duškovi jsem malovala osobní obrazy, paní PhDr. Marta Foučková mi umožnila prodávat obrazy na jejích přednáškách, začaly mi
přicházet nabídky výstav…
Při malování se nechám vést tvořivou silou. Pokud do tvorby
vstoupím se svým záměrem, většinou se dílo nepovede. Stejné je
to i s obrazy na zakázku. Někdo si vymyslí obraz pro sebe v určité
barvě a mně nejde namalovat. Pokud začnu malovat na základě
intuice, vznikne obraz jiné barvy, se kterým je zákazník nakonec
více spokojen.
Život vnímám jako proces, cestu, která nekončí. Každým dnem
a každým setkáním se má člověk co učit. Každá nemoc a každý
problém jsou výukovou lekcí. Dospěla jsem k osobnímu poznání,
že nejcennější v životě je cítit se dobře, beze strachu, bez negativních emocí, v přítomnosti, v přijímání, v lásce, v harmonii se Zemí.
Takto vnímám pocit osobní svobody.
Přeji všem lidem život v lásce a harmonii – v opravdové osobní
svobodě.“ Pokud vás některý z vystavovaných obrazů zaujme
nebo byste chtěli mít svůj osobní obraz, můžete se s malířkou na
vernisáži domluvit. Krásné věci si zaslouží naši podporu i náš obdiv.
Andrea Helmichová
TIP NA VÝLET
NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA
Region Slovácko, Městské informační centrum Uherské Hradiště, město Uherský Brod a Uherskobrodští patrioti o. s. si vás dovolují srdečně pozvat na jarní v pořadí již 9. ročník symbolického
otevírání cyklostezek pro velké i malé jezdce v sobotu 26. 4. 2014
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.
Akce se koná jako součást seriálu Krajem Vína 2014 pod názvem NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA. Od 8.30
hod. do 10.00 hod. proběhne registrace účastníků a starty jednotlivých stezek a od 15. 30 do 17.30
hod. vás čeká bohatý folklorní
program s losováním a malým
vinným trhem. Start účastníků je
možný také z Uherského Brodu
– Panského domu od 9.30 hod.
do 10.00 hod. Využijte možnost
po zimě vytáhnout svá kola a projet se spolu s ostatními po cyklostezkách, které spojují města
o obce Slovácka a které podtrhují krásu naší krajiny. Ani nepříznivé počasí nám nemůže pokazit
tento příjemný sobotní den.
Klára Fabo
19
OSTROŽSKÉ LISTY
Obnovené kouzlo starých věcí
skromní a milí lidé, se kterými je radost
spolupracovat a o svém koníčku umí
krásně vyprávět, proto jsme pro vás
připravili následující rozhovor s paní
Komínkovou.
Máte některý ze svých sebraných
předmětů obzvlášť ráda?
Od 1. dubna bude na prohlídkové trase v zámecké věži otevřena nová expozice historických hraček a starožitných
předmětů ze sbírky manželů Komínkových. Tato úžasná sbírka nebyla dosud
nikdy vystavena na veřejnosti a my
jsme rádi, že jsme jí mohli zajistit tak
důstojné prostory k vystavení. Prohlídková trasa zámecké věže, kterou provádí průvodce v dobovém kostýmu je
tak zpestřena o další atraktivní prostory, které zaujmou nejen Ostrožany, ale
přilákají určitě i další turisty do našeho
města. Manželé Komínkovi jsou velmi
Nejradši mám starou panenku, která
sedí na koníčku v expozici ve věži. Je
od Armanda Marcelle (…..). Kdybyste ji
viděla, když ji můj manžel přinesl. Našel ji chudinku na skládce, úplně zničenou. Chyběla jí část nožičky a byla
celá rozložená. Když ji dcera uviděla,
řekla: „Prosím tě, vyhoď to. Co je to za
příšeru?“ Já když otevřela tu igelitku,
tak jsem se hned zeptala: „Kde má
hlavu?“ Naštěstí byla na dně tašky. Do
půlnoci jsem ji čistila a dávala dohromady, protože ten mechanismus uvnitř
panenky byl úplně rozbitý. Ušila jsem jí
oblečení. Šiju si je na všechny panenky. A nakonec dostala i jméno. Protože
je německé výroby, tak jsem ji nazvala
Utte. Sice manžel říkal, že vypadá jako
Sisi, ale 30 roků už jí říkáme Utte, tak jí
to jméno zůstalo.
A jaký byl osud těch dalších věcí, které máte ve sbírce?
Řekla bych, že velmi obdobný. Manžel
Paní Komínková velmi ráda dodává starým věcem nový lesk
20
i já je přinášíme z různých půd, skládek
a něco kupujeme na Aukru. Většinou
je vše úplně rozbité a zničené, že by si
běžný smrtelník nedovedl představit jejich původní podobu. Ale manžel opraví kovové části, je na to velice šikovný,
to já bych vůbec nedokázala. A na mě
zbývá potahování, čalounění, šití, čištění a další drobnosti. Výsledné kousky si
můžou zájemci prohlédnout v expozici
ve věži.
A co tedy ve věži všechno najdeme?
Jedná se o průřez kočárků a panenek
a dalších drobných hraček, domečků,
obchůdků, koloběžek a autíček od
roku 1890 až po dnešní dobu. Nejstarší místnost ve věži obsahuje především
hračky pro dívky, ale na své si přijdou
i jejich maminky, které určitě okouzlí
některé z vystavených dobových šatů
a doplňků. Druhá místnost je věnovaná
spíš chlapcům – od autíček, lokomotiv
až po malou školní třídu. Ale najdete tu
i zimní potřeby – staré sáňky, lyže a dal-
www.uhostroh.cz
ší. Určitě bude pro dnešní děti zajímavé
vidět, jak se v zimě bavili jejich prababičky a pradědečkové a jak vypadala
jejich školní lavice. Třetí výstavní místnost je věnovaná slováckému koutku,
kde najdete malované kolébky, krojované panenky a další lidovou tvorbu.
Expozice je zakončena současnými
hračkami a vánočními dekoracemi.
Ale taková sbírka a její opatera určitě
zabere hodně času?
Jenže víte, když člověk v důchodu
nemá žádného koníčka, tak co už mu
pak v životě zbývá, kdežto my, nám
nestačí na den ani 24 hodin. I když se
člověk při tom nadře a nanadává, tak
ta radost, když z úplné trosky vytvoříte
znovu něco krásného, je nenahraditelná. Největší odměnou je, když dcera
na začátku řekne: „Mami, vyhoď to,“
a pak, když dokončíme svou práci, tak
to zhodnotí jako nádhernou věc.
A nosí vám i Ostrožané některé
z těchto předmětů?
Velice málo. Myslím, že si kolikrát ani
neuvědomují, jak se ten „zgarb“, který
jim leží roky na půdě nebo je polozapomenutý v šopě nebo na zahradě pod
okapem, pod rukama člověka, který
ví, jak na to, znovu zrodí a může sloužit
ještě dalších 100 let. Byla bych ráda,
kdyby nám ještě pár let vydrželo dost
sil, abychom mohli sbírat takové věci.
Manželé Komínkovi měli svůj svatební den za krásného počasí 11. dubna
1970. Během manželství se jim narodily dvě dcery a pět vnoučat. Celý
život inklinovali ke krásným věcem,
které sbírají už 30 let. Hračky, kočárky
a panenky se k tomu přidaly asi před
15 lety. „Tak nějak plíživě to začalo jedním starým kočárkem, který se opravil
a všem se líbil a k němu se začaly přidávat další a další kočárky, panenky
a drobnosti, až se zaplnil celý dům,“
vysvětluje paní Komínková. Dnes, kdy
jsou důchodci a prožili spolu neuvěřitelných 44 let a mohli by odpočívat, se
stále věnují svému koníčku, který jim
vyplňuje každou chvilku po odchodu
vnoučat domů. František Komínek se
vyučil strojním zámečníkem v Uherském Brodě a pak celý život pracoval
v Uherském Ostrohu u komunálních
služeb jako zámečník. Věra Komínková
se vyučila kožené obuvi. Po narození
dětí pracovala v obchodě v Uherském
Ostrohu a pak se vrátila k oboru a pracovala jako kontrolorka. Těsně před
důchodem byla 3 roky v Uherském
Ostrohu v místní hanačce.
A co říct závěrem?
Prohlídková trasa ve věži:
Chtěla bych poděkovat za to, že nám
bylo umožněno vystavit všechny předměty v zámecké věži. U nás doma to
již kolik let leželo jen v krabici a tady
vím, že to udělá radost a potěší další
návštěvníky zámku.
Text a foto: Andrea Helmichová
Duben:
Út – Ne 13.00 – 17.00 hod.
Květen – říjen:
Út – Ne 9.00 – 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kč,
děti a důchodci 30 Kč
Vstupenkyzakoupítev Infocentru.
21
OSTROŽSKÉ LISTY
Knihovna
Městská knihovna v Uherském Ostrohu
srdečně zve na cestovatelskou besedu
s promítáním pod názvem Madagaskar
náš osudový, a to ve středu 9. dubna
2014 v 17:30 hod., opět na zámku v tanečním sále (II: patro), vstupné 20 Kč.
1. Dvě nezapomenutelné cesty, které dělily skoro přesně tři roky, podnikli Monika
a Jirka Vackovi na tento unikátní ostrov
v Indickém oceánu nedaleko afrického
kontinentu. Při první návštěvě se téměř
neznali a při druhé se naopak na ostrov
vrátili již jako manželé. První poznání bylo
s batůžky na zádech, druhé na jejich oblíbených kolech. Poznali jak známá turistická místa a národní parky, tak odlehlé
oblasti, kam turista málokdy zavítá, vyzkoušeli snad všechny možné způsoby
dopravy po ostrově a setkali se s mnoha
příjemnými Malgaši. V této přednášce
nahlédnete jednak do jedinečného biologického a botanického ráje, ale především do života obyčejných lidí.
2. Monika a Jirka Vackovi nikdy neměli
striktně vyhraněný způsob poznávání
cizích kultur. Dřívější cesty po různých
koutech světa absolvovali s batohem
na zádech. Před čtyřmi lety, kdy si bez
Informace z knihovny
velkých tréninků vybrali na projetí devíti
zemí Jižní Ameriky jako dopravní prostředek kolo, propadli kouzlu cyklocestování.
Po následném projetí Japonska a Madagaskaru na horských kolech sedli v Praze na vlak a vyrazili do Pekingu a zpět
po zemi, cestu jim zpestřovala skládací
kola. Dnes už s nimi začíná cestovat i je-
jich roční dcerka Bára. Monika a Jirka ze
svých cest napsali již čtyři knihy, publikovali několik článků v různých časopisech
a o své zážitky se jezdí dělit s lidmi po
celé České republice.
Lenka Hrdinková
Přednáška o málo známé historii Uherského Ostrohu
Ve středu 12. března se v městské knihovně
uskutečnilo setkání k příležitosti výročí protifašistického odboje v Uherském Ostrohu za
II. světové války. Název přednášky Hrdinové
mezi námi nesl příslib osobnějšího seznámení
se s tímto širokým tématem. Upřímně děkuji
paní Věře Hendrychové, pro niž je historie velkým koníčkem. Tématem nás provedla s bravurou a excelencí sobě vlastní. Děkuji za účast
také panu J. Kodríkovi a dalším.
Lenka Hrdinková
Seznam nových knih
si vyžádejte
v knihovně
Městská knihovna bude
z důvodu výměny oken
uzavřena
od 10. do 15. 4. 2014.
22
www.uhostroh.cz
SKAUT - PRVNÍ JARNÍ VÝPRAVA
Konečně jsme se dočkali a zase tu
máme jaro, k němuž neodvratně patří
i první jarní výprava skautů do okolí ostrožských jezer.
KY. Po slibu jsme si nad ohněm opekli
špekáčky a uspokojili tak také potřeby
našich žaludků. Jako dezert a vrchol
dne bylo na programu opékání hadů.
Zklamání některých
při hnětení těsta bylo
očividné. Představa
opékání hadů byla
zřejmě jiná, než skutečnost.
Sešli jsme se v sobotu 22. března sice
v menším počtu, protože ještě zaúřadovala angína. Ale to rozhodně nemělo
vliv na kvalitu akce či na zábavu, které
jsme si užily více jak jindy. Ti skauti, které
neodradilo brzké ranní vstávání, se sešli
u zvoničky blízko pošty. Společně jsme
pak vyrazili na již tradiční jarní výpravu do
lesa za ostrožská jezera. Cestou jsme pozorovali zvěř a přestože bylo suché a slunečné počasí, narazili jsme občas i na
stopy zvěře, které jsme se učili poznávat.
Také jsme museli cestou vybrat, uříznout
a opracovat klacek pro hlavní cíl naší jarní výpravy - OPÉKÁNÍ HADŮ. Když jsme
se vraceli z lesa, snažili jsme se posbírat
a odnést odpadky, které jsme tam našli.
Nejzajímavějším úlovkem byl žlutý kýbl
a sandály, které ležely na kraji lesa, jakoby je někdo před vstupem vyzul, aby nepošlapal trávu. Muselo to být ale hodně
dávno, protože již byly dost zarostlé mechem. Odpadky jsme odnášeli s pokorou, za to, že v lese můžeme být a konat
zde své výpravy. Je to takový malý dobrý
skutek pro dobrý pocit. Posláním nás
skautů je totiž zlepšovat svět.
Po návratu z lesa a krátkém odpočinku
jsme nejdříve slavnostně zapálili oheň.
Byl to oheň slibový, protože jedna ze světlušek se dočkala a po roce a prokázání
všech znalostí a zkušeností ve skautské
odbornosti mohla přistoupit k tomuto
zavazujícímu se aktu. Svůj slibový den si
vychutnávala Lucka Borková, naše pilná
včelička, členka dívčí družiny VČELIČ-
Skautskou tradicí je pečení hadů
z těsta. Potřebovali
jsme k tomu jenom
hladkou mouku,
vodu, sůl a kmín.
Z těchto věcí jsme vytvořili hustší těsto,
které jsme nechli chvíli odležet a pak namotávali na klacky tzv. hady. Nad ohněm
jsme si je opékali, dokud nebyly hotové!
Pochoutka to byla nakonec náramná.
Celý jarní den byl úžasný. Nejenom, že
jsme si udělaly krásnou procházku, zahrály si hry a po zimním, spíše odpočin-
kovém programu, si zopakovaly základní znalosti v přírodě, ale také jsme měli
šanci si vyzkoušet něco úplně nového.
Nově jsme si pořídili luky se šípy, a tak
jsme se celé odpoledne nemohli odtrhnout od této nové zábavy. Odpoledne se
ale neúprosně krátilo a museli jsme se
rozloučit. Jak jinak než naším oddílovým
pokřikem, který se toho dne určitě nesl
až někam k Uherskému Hradišti.
NA ZEMI I NA OBLOZE SPRAVEDLNOST NEZNÁ MEZE. SKATSKÝ DUCH
SE ROZHOŘÍ. PODPOŘÍ HO KONDOŘI.
Domů jsme se pak vracely s dobrou náladou, natěšeni na další výpravy do přírody. A samozřejmě s zážitky, které nám
mohou přinést jen členství ve skautkém
oddílu.
Vladimír Šopík - Grizzly
23
OSTROŽSKÉ LISTY
Pro motoristy
Ekologické poplatky
Kupujete ojetinu a majitel už v inzerátu uvádí, že ekologická
daň byla na autě zaplacena. Přesto to nemusí znamenat, že
nic platit nebudete. Od 1. ledna 2009 platí novela zákona o odpadech, vydaná ministerstvem životního prostředí. Na základě
ní musí každý, kdo poprvé registruje použité vozidlo kategorie
M1 nebo N1 splňující emisní normu Euro 0 až Euro 2, případně jej poprvé přeregistruje, platit poplatek na podporu sběru,
zpracování a využití vybraných autovraků. Kromě již dříve existujících výjimek platí od 1. října loňského roku další změna, která v placení ekologických poplatků zavádí nová pravidla. I nadále se ale ekologická daň hradí za konkrétní vozidlo pouze
jednou. Zavedení tohoto dost nepopulárního poplatku má za
cíl snížení počtu starých, a tedy výrazně opotřebených vozidel.
Ta kromě většího zatěžování životního prostředí
rovněž stále více nevyhovují rostoucím nárokům
na bezpečnost silničního
provozu. Zmíněný poplatek vybírají registry vozidel
při převodu a odevzdávají
Státnímu fondu životního
prostředí.
Ve výše popsaném procesu ovšem od samého
začátku vstupu novely zákona o odpadech v platnost existují výjimky. První je změna v důsledku
zániku společného jmění
manželů. V praxi to znamená, že pokud jste vlastníkem vozidla, které v rámci rozvodového vyrovnání přepíšete
na dnes již bývalou manželku, ekologický poplatek se nehradí.
Podobná situace platí u dědictví. Pokud po vás syn zdědí ojeté
vozidlo, rovněž je od ekologické daně osvobozen.
Třetím případem, kde stát ekologický poplatek nepožaduje, je žádost o přeregistraci (první registraci) od osoby tělesně a zdravotně hendikepované, jež je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP-P. Této skupině vychází stát vstříc, což je pochopitelné. Poslední ukázkou je vozidlo v historickém registru, tedy
veterán.
Jak už to bývá, nic není dokonalé, tím méně některé zákony.
K tomu po čase dospěl také gestor výše zmíněného zákona,
ministerstvo životního prostředí. „Podnikaví“ Češi totiž velice
rychle přišli na způsob, jak se vyhnout placení ekologické
daně při přepisu starších vozidel. Situace došla tak daleko, že
se na různých internetových fórech s automobilovou tématikou
začaly objevovat dokonce celé návody, jak postupovat, aby se
dotyčný zároveň vyhnul nepopulárnímu placení. Jednalo se zejména o různé klubové spolky sdružující majitele vozidel dané
značky, případně modelu.
Finta byla vlastně docela jednoduchá. Stačilo si pouze najít
svolného držitele zmíněných průkazů ZTP či ZTP-P, kterému
24
se vozidlo jakoby prodalo. Přitom došlo pochopitelně k jeho
přeregistrování, přičemž do příslušné kolonky technického
průkazu napsali úředníci registrů vozidel větu „Poplatek dle
paragrafu 37e zákona č. 185/2001 Sb. nevybrán – ZTP“. Pak
už stačilo vozidlo zpětně přepsat třeba druhý den na původního vlastníka a bylo od poplatku nadobro osvobozeno.
Někteří invalidé dělali příslušnou „službu“ za přiměřenou úplatu, přičemž díky plné moci od původního majitele ani nemuseli
osobně navštívit příslušný úřad. Vyskytli se i takoví držitelé ZTP
(ZTP-P), kteří na sebe měli registrovány desítky, ba i stovky aut.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o vědomý podvod, byli za to
někteří dokonce odsouzeni. O uvedeném problému ministerstvo životního prostředí vědělo již nějaký čas, avšak jen nečinně přihlíželo. Změna přišla
1. října 2013, kdy vstoupila v platnost novela zmíněného zákona o odpadech. K paragrafu 37e byl
dodatečně přidán nový
(třetí) odstavec. Ten říká,
že poplatek na podporu,
sběr, zpracování a využití
vybraných autovraků se
nyní platí i při přeregistraci použitého vozidla, která
následuje po registraci,
nebo přeregistraci, při níž
byl žadatel od poplatku
osvobozen.
V praxi to znamená, že
pokud si dnes koupíte
ojetý vůz, jehož držitelem
byla osoba zdravotně a tělesně způsobilá, zaplatíte při přepisu ekologický poplatek. A je jedno, zda zmíněný držitel ZTP
(ZTP-P) byl skutečným vlastníkem nebo pouze majitelem „naoko“. Nadále platí, že ekologická daň se za konkrétní vozidlo
hradí pouze jednou. To znamená, že jakmile ji zaplatíte, při následném prodeji vozidla a jeho přeregistraci již budoucí majitel
nic nehradí.
K omlazování vozového parku v České republice samozřejmě dochází. Otázkou je, jak moc velkou zásluhu na tom mají
ekologické poplatky. Ano, lidé si kupují mladší auta, za něž
jsou ovšem nuceni platit přiměřeně vyšší částky. Ne vždy je
pořizují v hotovosti, takže pak přichází na řadu zadlužování.
Různé úvěry či leasingy bez ohledu na jejich „výhodnost“ sice
ozdravují ekonomiku země, avšak odvrácenou stranou mince
jsou prohlubující se finanční problémy.
Kolik se platí?
Splňuje-li vozidlo normu Euro 0, platí při první registraci
a případné přeregistraci 10 000 Kč, Euro 1 se platí 5 000 Kč
a u Euro 2 pak 3 000 Kč. Vyšší stupně jsou nadále bez poplatku.
Jaroslav Lunda
www.uhostroh.cz
Z DENÍČKU
V roce 1943 – opět se vracím – zakoupil Vilča
stráň na Smraďavce k postavení chaty. Spolu s Arnoštem chtěli tam v horách dopřáti svým nejdražším tichý koutek odpočinku. Docílili toho a chata
vystavěna. Krásná, prostorná, voňavá. Je přitulena
boční stranou až k lesu, z jara a v létě obstarávají
ranní koncert zpěvní ptáci a jako o závod zde pějí
svoje hymny. Všem nám z rodiny bylo již dopřáno
kochati se pobytem na chatě. Děcka tam tráví dny
svých prázdnin a my dospělí své dovolené! A hlavně
dědánci brněnští jí užili. Tam se člověku zdává, že
je blíž Bohu a přírodě dobru a kráse. Jednu dovolenou jsme tam prožili s taťkou a se starým Janem
Ryšavým za velice smutných okolností. Tatínek byl
raněn mozkovou mrtvicí a ochrnutý na nohu a ruku.
Zatoužil jet na Smraďavku. O holi vláčil nevládnou
nohu a nedostal se dál, jenom před chatu na lavičku. Ale pobyt v klidu mu posloužil. Vrací se domů
osvěžen a zdravší.
Také jednu událost spatřila chata, a to naše 25leté manželství, čili stříbrnou svatbu. Chata se rozléhala šťastným smíchem našich všech děcek, zpěvem a štěstím.
Vidím sklánějící se prudký kopec, stáčející se cestičku od
mostku lesem a už jsem u chaty. Louka plná horského kvítí,
přes niž vede potůček obrostlý keři a stromy.
Hlavně lípy tu voní a včeličky bzučí. A v dálce hory, lesy
a stráně, uprostřed lázně s hospůdkou, chata, k níž nás vedou
touhy v létě a v zimě přeludné představy. Och Vili, zdali víš, co
jsi nám chatou všem dal a zdali jsme ti za ni dost vděční? My,
Anička a tvoje děti! Jak šťastný los si vytáhla Anička sňatkem
s tebou, který máš nejen krásu těla, ale i ducha, a co bys byl
pro ně vytvořil ještě do dnešních dnů, kdyby se z tvých dílen
nestaly rozvaliny? Jako ve snu žila Anička po tvém boku a to
tatínkovo přání „aby se Anička měla dobře“ vyplnils víc, než
jsme mohli tušit. A děcka rovněž tak. Jako motýli probíhají
vaší zahradou a dáváš jim všem celé své srdce bez výhrady.
V dnešních dnech ti nastal jiný úkol - vláčit se světem za chlebem, doma jsi hostem a na Smraďavku můžeš jenom s povzdechem vzpomínat.
V roce 1949 se přestěhovala i Zdenička od nás k Jendovým
rodičům do Břeclavi. Tak zůstáváme sami.
Tichý chod našeho domova ruší jenom šum práce z dolejších dílen. Máme čas po práci ku vzpomínkám, čteme a hodně přemýšlíme o vás všech našich. Myslím, že musím popsat
tátovu činnost po znárodnění, abyste měli památku na jeho
osobnost a význam jeho vědomostí.
Thoneti brzy poznali, jakého tvůrčího ducha v sobě chová
a z vedoucího se stává konstruktér ohýbacích strojů. V tomto
oboru vynikal již od svého mládí a nyní je postaven do zaměstnání jenom pro tento obor, plně vyvíjí zázračné schopnosti
tvořit úplně nové typy ohýbacích strojů. Tak úplně zrenovoval
jejich zastaralé ohýbárny, co ohýbali těžce ručně, to se nyní
ohýbá na strojích typu Sádlík. Ve všech továrnách na ohýbaný
sedací nábytek pracují a vytvářejí veliké hodnoty jeho stroje.
Byl několikrát vyznamenaný - „nejlepší pracovník ministerstva“, „za vynikající práci“ a jiné diplomy a uznání. Byl také
filmován a film nese název „Vývoj a mechanizace ohýbáren,“
kde je od základu zachycena ruční práce dřívějška a zmechanizovaná dneška. Hraje tam hlavní roli jako konstruktér
a vynálezce těchto strojů. A velké množství fotografií u strojů,
které zhotovil, plně osvětlují jeho tvůrčí talent vám na věčnou
památku. Jednou, až po letech, až i vnuci dospějí, aby pochopili význam práce, sejdete se i s rodinou Zdeničky a film bude
mluvit! Ukáže vám tatínka a dědečka živého, plného elánu.
Snad bych měla i o mé osobě něco říci, abyste si zachovali
vzpomínku. Nemám o sobě toho mnoho říci, myslím, že jsem
byla takovým tatínkovým přívěskem, že jsem dělala vždy, co
jsem uměla a ráda! Byla-li moje práce takového rytmu, jak
jsem ráda v mládí tancovala a zpívala, nevím, ale určitě to nějakou souvislost mělo. ….
Miluji přírodu, krásné lidi a jejich přátelství, veselost, smích,
knihy, hudbu, nejvíce děti, vás moje děcka, jimž jsem vždy
zasvětila svou práci, své city a starosti a své ideály. Tatínek až
žárlíval na tuto lásku. I dnes (už babička trojnásobná) lituji ze
všeho nejvíce, že nemohu být babičkou štědrou, ne na lásku,
ale na výsledky z naší dlouholeté, úspěšné a plodné práce.
Ve vašich tvářích shledávám obraz svého mládí a pitvu každý odstín, rys a záblesk očí, kdo z vás má nějakou částečku
podoby, povahy a příbuznosti s mojí. Jsem tak u vás všech
pokládána za bezstarostnou maminku i babičku, dosud ani ta
šedesátka nedovedla setřít z mé mysli tu „bezstarostnost“.
A vím, že to tak máte všichni rádi, že si umím stále ještě
s pochopením povykládat o všem, o vašich mladých touhách, snění, ideálech, plesech i šatech. S děckama o škole
i hrách. Jsu ochotna se ihned převtělit do zájmů každého
z vás. Statečně jste nám pomohli unést naši majetkovou pohromu, ovšem nezaviněnou, a to nás sílí. Jako čisté pramenité
potůčky donášíte nám svoji radost, úsměvy a naše shledání
jsou svátečními událostmi.
Pokračování příště
25
OSTROŽSKÉ LISTY
Z naší
historie
Lichtenštejnové a naše město
Než navážeme na naše únorové povídání a představíme si
dalšího z řady Lichtenštejnů coby majitele ostrožského panství,
vraťme se ještě jednou k poslednímu představiteli Karlovy linie,
jeho vnukovi Janu Adamovi I. Ondřejovi, 3. knížeti z Lichtenštejna /1657 – 1712/, jemuž se pro jeho zámožnost říkalo Jan
Adam „Bohatý“. Byl to on, kdo položil základy lichtenštejnského
knížectví v Alpách.
Kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna
Jan Adam I. byl synem Karla Eusebia z Lichtenštejna a Jany
Beatrix z Dietrichsteina. Studoval v Německu, Nizozemí, Anglii,
Francii a Itálii. Již ve třiceti letech se stal císařovým komořím a tajným radou, byl považován za šedou eminenci císařského dvora,
v roce 1693 mu byl udělen Řád Zlatého rouna.
Výtečné organizační schopnosti prokázal především po
smrti svého otce /1684/, po němž zdědil dluh ve značné výši
800 000 zlatých. Jako dobrý hospodář přikročil na svých panstvích k radikálním hospodářským reformám, což mu umožnilo
nejen splatit dlužnou částku, ale i pokračovat v nákupu nových
panství. Řadu dalších rovněž získal do zástavy, svému rezidenčnímu /sídelnímu/ městu Valtice potvrdil privilegia vydaná jeho
otcem.
V roce 1698 byl kníže Jan Adam I. jako zkušený a úspěšný
hospodář na svých rozsáhlých panstvích císařem Leopoldem I.
přizván k řešení finančních problémů jeho komorních panství,
v letech 1703–1705 byl prezidentem první rakouské státní banky
– Girobanky a v roce 1710 jej císař Josef I. jmenoval předsedou
komise, která měla nově uspořádat účetnictví dvorské komory
a její vztahy s účtárnou evidující válečné příjmy a výdaje.
Povinnosti knížete u dvora vyžadovaly být císaři stále nablízku, proto buduje jako milovník architektury ve Vídni dva paláce.
Městský palác na Bankgasse se stal nejvýstavnějším vídeňským
26
palácem té doby a Zahradní
palác na vídeňském předměstí
Rossau, kde při obléhání Vídně
roku 1683 ležel turecký tábor. Na
pozemcích, které kníže skoupil,
vyrostl monumentální palác s velkolepým čestným dvorem, nádhernými konírnami a rozlehlým
parkem, kam se postupně přesunul knížecí dvůr i umělecké
sbírky z Valtic, z nichž učinil letní sídlo. K nové rezidenci patřila
přilehlá obec s patronátním kostelem Čtrnácti svatých pomocníků a pivovarem. Místu, kde do roku 1701 vyrostlo osmnáct
domů, se začalo říkat Liechtenthal.
K velkým zálibám knížete patřil chov ušlechtilých koní, nechal
pro ně vybudovat tzv. Velké stáje i v Lednici. Získané prostředky
vkládal Jan Adam I. i do rozšiřování uměleckých sbírek, současně podporoval řadu významných umělců jako stavitele, malíře
fresek, portrétisty, kteří pro něj tvořili.
I když Lichtenštejnové zaujímali v habsburské monarchii vedoucí pozice, suverenita říšských knížat jim chyběla. K dosažení
říšského knížecího titulu jim chybělo získání nezávislého říšského území. Jan Adam I. se proto snažil koupit nějaké svobodné
knížectví. Příležitost se naskytla v roce 1696, kdy bylo na jihozápadě římskoněmecké říše ke koupi nabídnuto panství Schellenberg, jež prodával kvůli obrovským dluhům hrabě Jakub Hanibal III. z Hohenemsu, který spravoval v těsném sousedství i další
rodové panství Vaduz. Jan Adam I. je ochoten zaplatit za panství
Schellenberg jakoukoli cenu, v červnu 1697 nabízí oproti nižším
nabídkám plných 115 000 zlatých. Kupní smlouva je podepsána 23. února 1699. Hrabství Schellenberg je však malé na to,
aby je mohl císař povýšit na říšské knížectví, proto přikupuje Jan
Adam I. 22. února 1712 za velmi nadhodnocenou cenu 290 000
zlatých i hrabství Vaduz, na které získal již dříve předkupní právo. Obě panství se nacházela v hranicích římské říše, tudíž kníže
měl teoreticky právo hlasovat na říšském sněmu. Svého prestižního postavení si však neužil, jelikož v červnu 1712 náhle zemřel.
Povýšení spojených panství Schellenberg a Vaduz na říšské knížectví Lichtenštejn se podařilo po dlouhém úsilí až jeho dědici
Antonínu Floriánovi z Lichtenštejna, stalo se tak podpisem římskoněmeckého císaře Karla VI. na dokumentu z 23. ledna 1719.
Knížectví lichtenštejnské se stalo posledním 343. suverénním
státem v rámci Svaté říše římské národa německého.
Kníže Jan Adam I. se v roce 1681 ve Vídni oženil s Edmundou
Terezií Marií hraběnkou z Dietrichštejna. Nejbohatší šlechtic na
Moravě si ji vyhlédl již v roce 1678 před svou dvouletou kavalírskou cestou po Evropě. Z jejich svazku se narodilo pět dcer
a dva synové, ale ani jeden z nich nepřežil otce. Oba pochoval
ve vranovské hrobce v jejich nejlepším věku – Karel Josef 22 let
/zemř. 1704/, František Dominik 20 let /zemř. 1711/. Kníže sám
umírá ve Vídni o rok později ve věku 55 let na zástavu srdce.
Jeho manželka Edmunda nechala na jeho památku vybudovat
za své šperky ve vranovském paulánském chrámu Narození
Panny Marie velkolepý hlavní oltář.
Janem Adamem I. vymřela tzv. Karlova rodová linie, její majetek a vedení rodu získal jeho o rok starší bratranec Antonín
Florián z Lichtenštejna /1656 Wilfersdorf – 1721 Vídeň/, mladší bratr Maxmiliána Jakuba Mořice z Lichtenštejna, jinak čtvrtý
www.uhostroh.cz
majitel ostrožského panství /1711 – 1721/. Byl ve Španělsku vychován jako hrdý grand a snad právě to a také ztráta vlastních
mužských dědiců se jeví jako příčina ne zrovna ideálních vztahů,
které Jan Adam I. ke svému příbuznému Antonínu Floriánovi
choval, ba dalo by se říci, že jej přímo nesnášel. Ignoroval proto
ve své závěti starou rodovou dohodu z roku 1606. Nově získaná
říšská panství Schellenberg a Vaduz mu neodkázal, ale věnoval
je rodové sekundogenituře /Gundakerova větev/ sídlící v Moravském Krumlově /sekundogenitura – druhorozenectví–u panovnických a šlechtických rodů/. Vídeňské rezidence a knížecí korunu uloženou na zámku
ve Valticích odkázal
synovi svého bratrance
Filipa Erasma /mladší
bratr Antonína Floriána/
Josefu Václavovi z Lichtenštejna. Jen narychlo
byl dokončen rozestavěný valtický zámek, který
nová hlava rodu Antonín
Florián měl zdědit. Ten
se v budoucnu musel
soudit i o některá panství, která Jan Adam I.
odkázal svým pěti dcerám vedle svých soukromých panství, jež nebyla
součástí rodového svěřenectví. Po smrti svého
manžela se s Antonínem
Floriánem soudila o své
vdovské a dědické nároky též kněžna Edmunda.
Edmunda Terezie Marie hraběnka Přes jeho příslib, že se
s ní vyrovná, jej musela
z Dietrichštejna
o splátky plateb mnohokrát upomínat. Nicméně v nouzi nežila, několik statků i přikoupila. Zemřela ve Vídni v roce 1737 ve věku 85 let.
Knížete Antonína Floriána z Lichtenštejna rodiče /Hartman
z Lichtenštejna a Elisabetha Sidonie/ předurčili politické kariéře.
Již ve věku dvaceti let vstupuje do císařských služeb jako správce pokladny a téměř současně se žení s Eleonorou Barborou,
hraběnkou z Thun–Hohensteinu, která mu porodila šest synů
a pět dcer.
V roce 1687 obdržel uherský inkolát /obdoba dnešního státního občanství/, posléze je jmenován císařem Leopoldem I.
členem tajné rady a vyslán jako mimořádný vyslanec k papežskému stolci do Říma. Po návratu do Vídně se rozhoduje pro
kariéru u dvora – stává se nejvyšším hofmistrem arcivévody Karla /v letech 1685–95 se osvědčil jako dohlížitel nad jeho výchovou/, je jmenován nejvyšším císařským komořím, v roce 1697 je
mu udělen Řád Zlatého rouna.
Když je roku 1704 vyslán arcivévoda Karel do Španělska /po
vymření španělské větve Habsburků/, aby usedl na uprázdněný
trůn jako Karel III., doprovází jej Antonín Florián ve funkci prvního
ministra a hlavního pokladníka, současně se stává španělským
grandem 1. třídy. V roce 1711 náhle umírá císař Josef I. Jeho
mladší bratr, marně svádějící zápas o španělské dědictví, se potvrzení vlády ve Španělsku nakonec nedočkal, vrací se do Vídně
a jako poslední žijící Habsburk v mužské linii usedá na císařský
trůn jako Karel VI. Protože Antonínu Floriánovi naprosto důvěřoval, získává tento u císařského dvora funkci nejvyššího hofmistra
a je navíc jmenován nejvyšším podkoním. Sebevědomý aristo-
krat, dokonalý kavalír, vzdělaný a schopný diplomat je také velkým a hlavně bohatým milovníkem umění.
Jak bylo výše uvedeno, roku 1712 Janem Adamem I. vymřela
po meči Karlova větev Lichtenštejnů a vedení rodu přešlo na větev jeho mladšího bratra Gundakera. Jeho vnuk Antonín Florián,
který nyní stanul v čele Lichtenštejnů, zdědil po svém bratranci
pohádkové jmění – 756 vesnic, 46 zámků, 24 měst a 35 městeček a téměř 5 800 km2 polí a lesů. Na základě závěti však nezískal majorátní /majorát – dědický řád povolávající k dědictví
nejstaršího z nejbližších příbuzných/ nedělitelná říšská panství
Vaduz a Schellenberg, která mu po právu náležela. Závěť napadl, k vyřešení sporu došlo až roku 1718, kdy uzavřel dohodu
s Josefem Václavem z Lichtenštejna, s nímž tato říšská panství vyměnil za bohaté panství Rumburk v severních Čechách
a Břeclav a postoupení pohledávky v hodnotě 250 000 zlatých.
Protože nezdědil ani jeden z vídeňských rezidenčních paláců,
i když se s příbuznými o dědictví soudil, rozhodl se v roce 1715
na důstojnou knížecí rezidenci přestavět zámek ve Valticích. Dříve než byla přestavba dokončena, ve Vídni roku 1721 ve věku
65 let zemřel.
Kníže Antonín Florián z Lichtenštejna
Ještě jednou připomeňme jeho zásluhy o dosažení dlouhodobého cíle Lichtenštejnů – povýšením panství Vaduz a Schellenberg a jejich přejmenováním na Knížectví lichtenštejnské /roku
1719/ získat místo mezi říšskými knížaty na říšském sněmu ve
Frankfurtu nad Mohanem pro sebe i své dědice. I když se hospodářsky jednalo o chudé území /jako první člen rodu jej navštívil až kníže Alois II. roku 1818/, z hlediska prestiže mělo toto
knížectví pro Lichtenštejny nesmírný význam.
Pokračování příště
Připravila Věra Hendrychová
Omluva
V březnovém čísle Ostrožských listů na straně 19 – Velká výstava v zámecké galerii – jsem uvedla mylný údaj. Ve větě „Prostřednictvím depeší bylo uskutečněno několik úspěšných a částečně
úspěšných shozů zbraní a materiálu o váze 17 q…“ patří správně
údaj 17 tun!
27
OSTROŽSKÉ LISTY
SPORT V UHERSKÉM OSTROHU
OSTROŽŠTÍ STŘELCI SI VYSTŘÍLELI POHÁRY
8. 3. 2014 se naši mladí
střelci vydali na závod, a to
v našem regionu, do Březolup. Zde se konal 44. ročník
Zlaté diabolky. Toto střelecké klání opět hrálo pro barvy našeho
klubu. Domů jsme si přivezli ČTYŘI poháry. 2. místo v kategorii do
12 let si vystřílel Vít Turčin nástřelem 294 bodů. Jakub Hlaváček skončil v téže kategorii na 9. místě s 274 body.
V kategorii do 14 let si odnesl stříbrný pohár za 297 bodů
Jan Hendrych, který o bod přestřílel Zuzanu Ilkovou a přenechal jí tak pohár bronzový. Dominik Hájek se tentokrát musel
spokojit s 6. místem. Nastřílel 294 bodů. Adam Procházka byl
osmý s 292 nastřelenými body a Aneta Opluštilová šestnáctá
s 282 body.
Poslední námi obsazenou disciplínou byla VzPu 40. Martina
Bahulová si v ní vybojovala 1. místo nástřelem 389 bodů a Sabina Vaculíková neatraktivní 4. místo s 377 nastřelenými body.
Jitka Zajíčková
Sabina Vaculíková
MARTINA BAHULOVÁ vystřílela
na MČR DRUHÉ MÍSTO
Ve dnech 15. - 16. 3. 2014 proběhla v Plzni na střelnici v Lobzích vrcholná střelecká soutěž - Mistrovství ČR ve střelbě ze
vzduchových zbraní. Konkurence na palebné čáře byla opravdu vysoká. Svoje zástupce vyslalo do Plzně 40 klubů z celé
republiky. Za SSK Uh. Ostroh si nominaci na republikový šampionát vybojovaly dvě střelkyně - Sabina Vaculíková a Martina
Bahulová. Vynikající výkon předvedla v kategorii starších dorostenek Martina, která si ze svého třetího mistrovství v disciplíně VzPu40 vstoje v konkurenci 19 střelkyň z celé ČR odvezla
STŘÍBRNOU MEDAILI za 392 nastřílené body. Velmi dobře si
vedla i Sabina. Ta se umístila v kategorii juniorky s nástřelem
383 bodů na 7. místě.
Tímto našim favoritkám gratuluji a přeji za náš klub hodně
úspěchů i v nadcházející malorážkové sezóně.
Jitka Zajíčková
Martina Bahulová
MUDr. Mrazíková oznamuje svým pacientům, že 2. května
2014 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Hýžová.
MUDr. Hýžová oznamuje svým pacientům, že 7. a 9. května
2014 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Mrazíková.
28
František Slunečko
Uherský Ostroh tel.: 602741535
Nabízí servis, montáž a prodej:
- satelitů, TV antén
- bezpečnostních kamer
- spotřební elektroniky
www.uhostroh.cz
Zpráva z činnosti FK Uherský Ostroh, o. s.
Fotbalový klub Uherský Ostroh má 285 členů. Z šesti družstev jsou dvě družstva dospělých a čtyři mládežnická. Dorostenci hrají krajskou soutěž, ostatní družstva v okresních soutěžích.
Neuspokojivý stav je s úrovní soutěže dospělých, kteří hrají
okresní soutěž, což neodpovídá tradici fotbalu v Uherském Ostrohu. Fotbalový oddíl v našem městě byl založen roku 1920
a jistě by si zasloužil vyšší úroveň.
Příčinou současného stavu je především špatná finanční situace oddílu, která nedovoluje přitáhnout kvalitní hráče z okolí,
jak tomu bývalo v minulosti, a naopak někteří talentovaní hráči
působí v oddílech s lepším zabezpečením.
Od podzimu 2013 se situace alespoň z hlediska financí začala zlepšovat. Fotbalový areál převzalo Město Uherský Ostroh,
které bude financovat provoz a údržbu areálu a oddíl se postará o činnost, která není zanedbatelná. Na rok 2014 se počítá
s rozpočtem 750 000 Kč, z čehož na samotnou činnost bude
vyhrazeno 450 000 Kč, 150 000 Kč bude na údržbu areálu
a 150 000 Kč na naléhavé opravy, na které se dlouho nedostávalo, a areál pomalu chátral.
Příprava na nastávající sezónu mistrovských soutěží začala
u družstva mužů 1. února. Ve dnech 26. 2. až 1. 3. absolvovali kondiční soustředění, které bylo z velké části zabezpečeno formou
sponzorů. Tímto bychom jim chtěli za tuto podporu poděkovat.
Jsou to pánové Jiří Hanák, Milan Rauš, David Obal, Jiří Buráň, Pavel Zámečník Radim Lovecký, Karel Ševela, Aleš Zdráhal a paní
Mgr. Věra Vyskočilová a taky firma Siempelkamp z Blatnice.
Předpokládáme, že absolvování tohoto soustředění podaří
naplnit cíl fotbalového oddílu, kterým je postup do vyšší soutěže. Tato možnost je reálná již v tomto ročníku, neboť A družstvo
se po nepovedeném začátku dotáhlo na špici tabulky, kde ztrácí jen tři body na prvního. Příprava v oddílech mládeže probíhala v zimních měsících v tělocvičně školy od začátku března na
venkovním hřišti. Velkým problémem u mládežnického fotbalu
je nedostatek hráčů. S tím se potýkají dnes všechny fotbalové
kluby. V Uherském Ostrohu je problém o to větší, že v našem
městě je více sportovních oddílů a dětí ochotných sportovat
stále méně. Do budoucna se uvažuje řešit tuto situaci slučováním družstev nebo snížením počtu hráčů na hřišti.
Výbor FK se musí zaměřit na propagaci fotbalu u mládeže
a nábor mladých fotbalistů, aby se podařilo navázat na tradice
fotbalu v našem městě.
Na závěr chci pozvat příznivce tohoto krásného sportu na
první mistrovské utkání s 1. FC Polešovice, které bude zahájeno 6. 4. 2014 v 15.30 hod. na domácím hřišti v Uherském
Ostrohu.
Jan Galuška
První úspěch
Ostravský čertík, tak se jmenují závody, kterých se tradičně ostrožský gymnastický oddíl zúčastňuje. Dvě začínající gymnastky se připravovaly, aby tuhle tradici neporušily
a 8. 3. 2014 se vydaly směr Ostrava. Byly to jejich vůbec
první závody. V konkurenci 15 závodnic z gymnastických
oddílů ze Šumperka, Vítkovic, KSG Moravská Slávie, TJ
VOKD Poruba, Pedagogu Modřany Praha a domácího
Sokol Moravská Ostrava se děvčata z Ostrohu neztratila
a za své sestavy na lavičce a prostných obdržela pěkné
hodnocení, které zajistilo Štěpánce Pavlicové 6. místo
a Karolínce Machové místo 7. Tímto dala krásný dárek
k MDŽ svým maminkám i trenérkám.
M. Zpěváková
Řádková inzerce
PRODÁM BYT 1+1 NADSTANDARDNÍ VELIKOSTI 48,89 M2,
V UH. OSTROHU NA SÍDLIŠTI. BYT MÁ LODŽII, JE PO REKONSTRUKCI, MOC PĚKNÝ. INFO NA 774599779. NE RK.
29
OSTROŽSKÉ LISTY
Křížovka
Citát z minulých Ostrožských listů zněl: „Neexistují žádná náhodná setkání. Každý člověk je v našem životě buď testem, nebo darem.“
Upozorňujeme luštitele, že od ledna již neprobíhá slosování správně vyluštěných křížovek.
Tentokrát jsme pro vás připravili motivační citát: „Nečekej na perfektní okamžik.…“ dokončení v tajence.
Nápověda:
ANČAR;
HALFY;
OLE; OPS
Obnovovat
1. část
TAJENKY
Nobelovy
iniciály
Ruční
nářadí na
mlácení obilí
Jídelní
misky
(slang.)
Veřejná
pocta
Umělá
hmota
2. československý
prezident
Římské
číslo 55
Slaný
výměšek
kůže
Zkratka
pro
laserdisc
2. část
TAJENKY
Činiti
sladkým
Oteklé
Prodejní
stůl
Štětina
černé zvěře
Rukopis
zelenohorský
(zkratka)
Věnovaný
předmět
Velký ještěr
Označení severovýchodu
Prací
prostředek
Nauky
Zakončení
šachové hry
Značka kusu
Západoafrický stát
Výnosy
Chemická
značka
astatu
Maniok
Mořská
želva
Místo
toho
Rod
velkých
stepních
ptáků
Udržet
v tajnosti
A také
ne (zast.)
Mimo
Národní
házená (zkr.)
Tropické
ovoce
3. část
TAJENKY
Žíravina
Sloužící
MPZ
Egypta
Finský
zápor
Slovensky
„oves“
Rusky
„tato“
Chemická
značka
osmia
Osoba
Anglicky
„pobývat“
Římská
bohyně
úrody
Zbabělci
Jihoevropan
Kód pro
tatarštinu
Asfalty
Jitřenka
Zemědělský
pozemek
Operní
píseň
Listy kavylu
(mn. č.)
Okovaná
Šípový jed
Anglicky
„včela“
Severoafrická poušť
Značka
kilovoltu
Ruská
řeka
Nápis
na kříži
Dř. lotyšské
platidlo
Temnota
Teprve
když
Zkratka
pro detto
MPZ Lichtenštejnska
Zeleninový
pokrm
Nuže
Provinění
Jméno
malíře
Muchy
Ostrý
přízvuk
Zemědělec
30
Včelí
produkt
Roleta
www.uhostroh.cz
FAŠANK v KMŠ
FAŠANKOVÁ BESEDA U CIMBÁLU
Download

Ostrozske listy - duben 2014.pdf