Historie
17
Gestapo v Mladé Boleslavi
Příslušníci mladoboleslavského gestapa, zleva: Josef
Gustav Muhr a Edgard Schmidt.
a v Mladé Boleslavi se objevili
Edgard Schmidt, Otto Schumann,
Karl Rotter, Richard Nienau, Josef
Gleisner, Gustav Muhr, Josef
Fischer, Josef Traxler, Rudolf
Grim, Eduard Schweidler, Jindřich Faber, Hans Kinder, Fritz
Lorenzen, Fridrich Saupe, Karel
Sauter, Walter Irmgrand, Franz
Strach, Josef Stockanseen, Philip
Scholtyssik, Leo Seidel aj. Na
„špinavou“ práci při zásazích nebo výsleších zatčených byli často
povoláváni i řidiči Max Braun,
Johan Pfaf nebo Josef Němeček.
Stross, Max Braun, Řidič Němeček, který nakonec
dosáhl jedné z nižších hodností
v SS, byl Čech, bývalý kočí
z Bukovna. Administrativní činnost vykonávala i řada
úřednic.
Martin Hansman, který ve funkci vedoucího působil do 30. dubna 1942, se zasadil o přestěhování
služebny z nevyhovujících prostor bývalého špitálu
příslušníci podíleli na těch největších represích na
českém obyvatelstvu, především pak na tvrdých zásazích proti odbojové činnosti. V prvních poválečných letech bylo prokázáno, že jen do jara roku 1942
bylo zatčeno přes 820 osob, z nichž 108 bylo popraveno nebo zemřelo ve vězení. Největšími případy pak
byla likvidace mladoboleslavské odbojové skupiny
Obrana národa (80 zatčených, z toho 22 mrtvých),
organizace Sokola (70 zatčených, 18 mrtvých), v případě rasové persekuce se mělo jednat o 38 mrtvých,
za poslech zahraničního rozhlasu, členství v KSČ nebo schvalování atentátu na Reinharda Heydricha 27
mrtvých aj.
Jen zlomek těchto zločinů byl po ukončení války
potrestán. Dne 15. září 1945 zahájil v Mladé Boleslavi svou činnost Mimořádný lidový soud, který měl
v retribuci potrestat osoby, které se provinily zločiny
proti československému státu, mezi které přirozeně
patřili i příslušníci gestapa. To bylo podle mezinárodního práva prohlášeno za zločineckou organizaci.
V letech 1945–1947 se nakonec podařilo vypátrat
a před spravedlnost postavit jen několik členů bývalého mladoboleslavského gestapa, z nichž celkem 3
zaplatili za své jednání cenu nejvyšší. K trestu
smrti byl odsouzen bývalý vedoucí Martin
Hansman, dále Theodor Ehrlich a Josef Stross.
S nimi i několik gestapáckých konfidentů a udavačů. Nad jinými byly vzneseny různé tresty
žaláře, ale po jiných se slehla zem. Mezi těmi byl
např. i bukovenský dobrodruh Josef Němeček,
který také nakonec spravedlnosti utekl.
Od podzimu roku 1938 Německo okupovalo
rozsáhlé příhraniční oblasti Československa. V ranních hodinách dne 15. března 1939 přistoupilo
k okupaci zbytku českých zemí, na jejichž území
zřídilo Protektorát Čechy a Morava. S německou
armádou se dostavily i policejní jednotky, které
okamžitě navázaly styk s orgány státní správy
a samosprávy, četnictvem a policií. Orgány
německé tajné policie (gestapo) dorazily 15.
března 1939 i do Mladé Boleslavi a záhy se prezentovaly v budově okresního úřadu. Byli to příslušníci operačního družstva „Jungbunzlau“,
které bylo součástí operačního oddílu „Kolin“,
jenž přijel do středních Čech z Liberce. Úkolem
těchto příslušníků, kteří byli rekrutováni původOsudy všech Mladoboleslavanů, kteří se nebáně z gestapa v Hamburku, bylo zřízení mladoli přispět k osvobození své vlasti, za což mnozí
boleslavské úřadovny. Svou činnost gestapo
z nich zaplatili svým životem, si každým rokem
zahájilo v budově bývalého špitálu Kateřiny
připomínáme vzpomínkovým programem před
Militké (ta stála v dnešní lokalitě U Sportu) a říbudovou kasáren na Jičínské ulici v Mladé
Velitelé mladoboleslavského gestapa Martin Hansmann a Karl Rotter.
dil jí kriminální inspektor Karl Hüntze. Hlavní
Boleslavi. Letošní setkání s netradičním večerním
činnost mladoboleslavského gestapa spočívala, po- do vily známého advokáta JUDr. Karla Meissnera programem proběhne v sobotu 17. března 2012 od
dobně jako v jiných oblastech Čech a Moravy, ve v Husově ulici (dnes budova ZPŠ).
19 hodin. Vzpomínka, kterou našim bývalým spolustíhání jakéhokoliv nepřátelského projevu vůči nacisAdvokáta Meissnera přišlo gestapo zatknout dne
občanům můžeme na tomto setkání věnovat, je alestickému režimu. Jednalo se především o vyšetřování 26. srpna 1939 a v rámci další hromadné akce poň symbolickým díkem za to, že dnes můžeme žít ve
české odbojové činnosti, hospodářské sabotáže „Albrecht“, která byla namířena proti vlivným a čin- vlastním městě a ve vlastní zemi.
Jan Juřena,
nebo delikty, stíhání osob z rasových a politických ným reprezentantům českého národa, ho spolu s deČeskoslovenská obec legionářská Mladá Boleslav,
důvodů apod. Vůbec první zatýkání zdejšího gestapa sítkami občanů z Mladoboleslavska nakonec poslalo
www.csol-mb.net
proběhlo v rámci akce „Mříže“, která byla namířena do koncentračního tábora Buchenwald, kde Karel
Foto: Muzeum Mladoboleslavska
proti významným příslušníkům bývalé komunistické Meissner za necelý rok zahynul. Jeho obsazená výstrany, Židům a německým emigrantům. Na Mla- stavní vila se stala na několik let 2. světodoboleslavsku tak bylo postiženo více než 70 osob.
vé války symbolem krutého zacházení,
Po reorganizaci tajné státní policie v červnu 1939 nelidského mučení a bití osob při výslebyla vytvořena tzv. venkovní služebna gestapa Mladá ších. Toto týrání často pokračovalo i ve
Boleslav a její vedení převzal dne 8. června 1939 vazební věznici gestapa, která byla zřízeinspektor Martin Hansmann. V té době na služebně na v budově bývalých kasáren T. G.
sloužili následující příslušníci gestapa: Martin Masaryka na Jičínské ulici.
Neubecker (zástupce), Max Fricke, Theodor Ehrlich,
V čele boleslavského gestapa se poBerthold Stöbrich a Josef Stross. Dva posledně zději vystřídali ještě Karl Rotter (květen
jmenovaní gestapáci byli sudetští Němci z nedale- 1942–březen 1943) a Daniel Kartarius
kých Doks a k tajné policii byli původně přijati (březen 1943–květen 1945). Po celou
jako tlumočníci. Postupem času se kádr rozšiřoval dobu působení tajné státní policie se její První sídlo gestapa v dnešní lokalitě U Sportu.
Download

Juřena, J.: Gestapo v Mladé Boleslavi, In.