VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3
ZNALECKÝ POSUDEK
č.322-5/2014
O OCENĚNÍ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI
Středomoravská kapitálová, a.s.
Objednatel :
Středomoravská kapitálová, a.s.
IČ: 025 39 390
nám. Sadové 3/3
Svatý Kopeček
779 00 Olomouc
Účel posudku:
Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu ust. §13
odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
v platném znění
Posudek vypracoval:
Ing. Libor Buček
Trávník 2083
686 03 Staré Město
Ocenění provedeno ke dni:
1. září 2013
Datum vyhotovení:
2. dubna 2014
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že
•
nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku,
který je předmětem tohoto posudku
•
je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit
moji nezávislost
•
předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné
vlastnictví a správu vlastnických práv
•
podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly
považovány za správné, pravdivé a reálné
•
veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění
vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění
•
v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době
zpracování ocenění známé
•
odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění
•
toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem
odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel
Strana 2
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
1. ÚVOD
1.1. ZNALECKÝ ÚKOL
Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu
ustanovení §13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
1.2. PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Předmětem posudku je ocenění 121 594 ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě 50,-Kč, na
jméno vydaných společností Středomoravská kapitálová, a.s., se sídlem nám. Sadové 3/3,
Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, IČ: 025 39 390, která byla zapsána do obchodního rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 10. ledna 1992, oddíl B, vložka 10553 (dále též
jen jako „Středomoravská kapitálová“ nebo „společnost“). Ocenění předmětných akcií je
provedeno ke dni 30. září 2013.
1.3. DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
Ustanovení § 307 ve spojení s ust. 141 odst. 3 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev upravuje postup nakládání s listinnými cennými papíry, které nejsou
přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a které nebyly po rozdělení zaniklé
společnosti akcionáři převzaty. Akcie určené k výměně, které nebyly ve lhůtě k tomu určené
převzaté, prodá nástupnická společnost prostřednictvím obchodníka s cennými papíry bez
zbytečného odkladu na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě.
1.4. DEN OCENĚNÍ
Ocenění je provedeno ke dni 1. září 2013. Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze
stavu majetku a závazků ke dni 1. září 2013. K tomuto datu byly společností sestaveny účetní
výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní ocenění.
Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data sestavení
výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo k nějakým
událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění.
1.5. OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti Středomoravská
kapitálová, a.s. i při zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly
kladeny žádné překážky.
1.6. ÚDAJE O POSUDKU
Posudek obsahuje 37 stran textu a 67 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných
vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu
znalce.
Strana 3
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
2. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Právní forma:
Základní kapitál:
Datum vzniku:
Středomoravská kapitálová, a.s.
025 39 390
nám. Sadové 3/3, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
akciová společnost
31 801 650,- Kč
10. ledna 2014
2.1. VZNIK SPOLEČNOSTI
Společnost Středomoravská kapitálová a.s. byla založena v důsledku rozdělení společnosti
OLZ, a.s., se sídlem Olomouc - Svatý Kopeček, Sadové nám. 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138,
jejím rozštěpení se vznikem nových obchodních společností.
Valná hromada společnosti OLZ, a.s., IČ 451 92 138, konaná dne 12.12.2013 rozhodla
o rozdělení společnosti rozštěpením se vznikem 3 nových nástupnických společností, a to
společnosti Středomoravská kapitálová a.s., se sídlem Olomouc - Svatý Kopeček, nám.
Sadové 3/3, PSČ 772 00, společnosti Agro SP s.r.o., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222,
PSČ 753 62 a společnosti Agro ZPMA s.r.o., se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1,
PSČ 793 95, přičemž společnost OLZ, a.s. v důsledku rozdělení rozštěpením zanikla.
Rozhodný den přeměny 1.9.2013.
2.2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Statutární orgán – představenstvo:
Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a
jedná jejím jménem
předseda představenstva:
ČENĚK LACH, dat. nar. 27. dubna 1982
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku funkce: 10. ledna 2014
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen představenstva:
STANISLAV LACH, dat. nar. 13. ledna 1936
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku členství: 10. ledna 2014
KATEŘINA PACÁKOVÁ, dat. nar. 2. srpna 1973
Kamenný vrch 5450, 430 04 Chomutov
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen představenstva:
Strana 4
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Dozorčí rada:
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
předseda dozorčí rady:
MARIE HANOUSKOVÁ, dat. nar. 16. srpna 1944
Stupkova 1157/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
den vzniku funkce: 10. ledna 2014
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen dozorčí rady:
HANA LACHOVÁ, dat. nar. 7. dubna 1965
Darwinova 251/20, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen dozorčí rady:
MIROSLAV HÉDL, dat. nar. 6. března 1956
Hlavní 110, 788 33 Hanušovice
den vzniku členství: 10. ledna 2014
Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Údaje platné ke dni 04.02.2014 06:00:00
2.3. AKCIE
Druh CP:
Forma CP:
Podoba:
Registrace CP:
Počet akcií:
Nominální hodnota:
Celkový objem emise:
akcie kmenové
akcie na jméno
listinná
nekótovaný CP
636 033 ks
50,- Kč/akcie
31,801.650,- Kč
2.4. ŽIVNOSTI
· výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2.5. OBORY ČINNOSTI
· poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
· zprostředkování obchodu a služeb
· velkoobchod a maloobchod
· pronájem a půjčování věcí movitých
· poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
· služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
2.6. ÚDAJE O HLAVNÍCH AKCIONÁŘÍCH
Hlavním akcionářem společnosti je Čeněk Lach, který vlastní 504 346 ks akcií představujících
79,3 % podíl na základním kapitálu.
Strana 5
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
POSUDEK
3. STRATEGICKÁ ANALÝZA
Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory,
o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku.
Strategická analýza se zabývá rozborem vnitřní situace podniku a jeho okolí. Existují dva
základní okruhy orientace strategické analýzy – analýza orientovaná na vnější okolí podniku a
analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku.
3.1. ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU
3.1.1. MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zvýšil o 0,2 %,
v meziročním srovnání však ještě klesal. Odhaduje se, že oživování ekonomické aktivity
pokračovalo i v závěru loňského roku. Přesto se HDP za celý rok 2013 pravděpodobně snížil o
1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu. V letošním roce by však
ekonomika při kladném příspěvku domácí poptávky i zahraničního obchodu mohla vzrůst o
1,4 %. V roce 2015 by se růst HDP mohl zrychlit na 2,0 %.
Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat
velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly
administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak
letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti
s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,4 %.
Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,2 %. Pro rok 2015 pak počítáme se
zrychlením růstu na 4,3 %. Očekáváme totiž, že přesun 2 p. b. statutární sazby zdravotního
pojištění ze zaměstnavatele na zaměstnance bude zaměstnancům zčásti kompenzován
zvýšením mzdy.
Tab. Hlavní makroekonomické indikátory
zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, leden 2014
Strana 6
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
3.1.2. ODVĚTVOVÁ ANALÝZA
Odvětví je tvořeno podniky, které nabízí vzájemné substituty, tedy výrobky či služby
uspokojující stejné nebo podobné potřeby zákazníků. Oborové okolí firmy nejvíce ovlivňují
zákazníci, dodavatelé a konkurenti.
Jedním z dalších hledisek charakteristiky trhu je jeho velikost, v jaké fázi životního cyklu se
nachází, tedy jestli je ve fází růstu, kdy přitahuje ke vstupu nové konkurenty, nebo se už
nasytil a pro nové hráče není místo anebo zda je v úpadku a subjekty z trhu odchází. Vliv na
atraktivitu trhu pro nové firmy mají taktéž vstupní bariéry, ať už se jedná o legislativní
omezení nebo například vysoké vstupní fixní náklady.
3.1.2.1. SEKTOR ZÁKAZNÍKŮ
V první řadě důležité identifikovat, kdo jsou zákazníci firmy a jaké mají požadavky a
očekávání kladené na produkt či služby. Je třeba rozkrýt faktory, které ovlivňují jejich
nákupní rozhodnutí, které se odvíjejí podle charakteru produktu a potřeb, které uspokojuje.
Další důležitou oblastí zkoumání jsou demografické faktory, zejména změny v populaci a její
věkové struktuře a rozložení příjmů populace. Tyto faktory ovlivňují velikost a sílu
koupěschopné poptávky. Poslední ze tří oblastí jsou geografické faktory. Je nutno zvažovat
jednak délku a komplikovanost cesty, kterou se zboží k zákazníkovi dostane a také zdali
zákazník bude sám ochoten se k místu prodeje dopravit a vyhledat ho. Tyto výše zmíněné
faktory jsou využitelné zejména, je-li koncovým zákazníkem individuální spotřebitel. Pokud
jsou však zákazníky jiné firmy, v ústředí jejich zájmu stojí odlišné faktory. Zejména v sektoru
průmyslu, stojí v naprostém popředí zájmu zákazníka cena, informace o výrobku a technické
specifikace, servis nebo soulad s předepsanými normami a zákony.
Sektor zákazníků je vymezen osobami, které mají pronajatý majetek oceňované společnosti.
Jedná o pronájem informačního systému NF společnostem Zábřežská lesní, a.s. a Zemědělský
podnik a.s. Město Albrechtice, dále pronájem lomu v Račicích společnosti a Maletínský
pískovec, s.r.o, nebytových prostor fort XI Slavonín panu Martinu Kubelkovi a společnosti
FeUr style s.r.o, nemovitostí v Dolních Skorošicích společnosti AGROPARKL spol. s r.o. a
pozemků společnosti Statky Potštát, a.s.
3.1.2.2. SEKTOR KONKURENTŮ
Konkurenty můžeme vymezit jako podniky, se kterými analyzovaný podnik soutěží o
stejného zákazníka. Aby mohla společnost posoudit své postavení vůči konkurentům, měla
by si zajistit základní informace, které jí poskytnou obraz o jejich činnosti. Mezi tyto údaje
můžeme zařadit data společnosti, která určují výši obratu, šíři sortimentu, počet
zaměstnanců nebo tržní podíl. Dále je vhodné vymezit hlavní konkurenční výhodu soutěžitele
a jeho silné a slabé stránky.
Vyjednávací síla zákazníků roste, pokud jeho nákupy představují velké procento c celkového
odbytu prodejce. Stejně tak má zákazník silnou pozici, pokud může bez problémů přejít ke
konkurenci nebo je nakupovaný předmět dostatečně standardizován a může snadno zvolit
jiného dodavatele. Taktéž jsou výhody na straně zákazníka, pokud je velmi citlivý na změnu
ceny, tedy zboží má vysokou cenovou pružnost poptávky
Vyjednávací síla dodavatelů je tím vyšší, čím méně důležitým zákazníkem je odběratel a
naopak Stejně tak je pozice dodavatele upevněna, pokud k jeho zboží neexistují relevantní
substituty. Pokud je zboží vysoce diferencované, je pro zákazníka obtížné změnit dodavatele,
Strana 7
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
protože kvalita garantovaná stávajícím dodavatelem je pro něj velmi významná. Zákazník má
tedy velké náklady přestupu.
Hrozba vstupu nových konkurentů je determinována zejména kapitálovými požadavky na
start podnikání. Pokud jsou vyžadovány vysoké vstupní fixní náklady, tato hrozba je
eliminována. Stejně tak pokud existuje nákladová výhoda plynoucí ze zkušeností u firem již
působících v odvětví, např. úspory z rozsahu a nově vstupující firmy by oproti zavedeným
konkurentům vyráběly příliš draze. Významnou zábranou pro vstup nových konkurentů je
omezený přístup k distribučním kanálům, kdy se mohou jen obtížně dostat k zákazníkovi.
Hrozba substitutů je ze strany zákazníka ovlivněna jeho maximální akceptovatelnou výší
nákladů vedoucí k přechodu mezi jednotlivými dodavateli. Čím jsou náklady přestupu vyšší,
tím je zákazník méně ochoten měnit dodavatele a hrozba substitutů se snižuje. Naopak
hrozby je vyšší, pokud firmy nabízející substituty vyrábějí s nižšími náklady nebo zvyšují
nabídku.
Vzhledem k tomu, že společnost není výrobním typem podniku omezuje se rozsah jejich
konkurentů na oblast pronajímatelů obdobných aktiv.
3.1.2.3. SEKTOR DODAVATELŮ
Analýza dodavatelů se zabývá zejména dostupností vstupů, které podnik nezbytně potřebuje
ke své výrobě. Pro volbu dodavatele je klíčová zejména cena, stabilita a kvalita jeho dodávek.
Pokud má podnik možnost odebírat produkt za stejných nebo podobných podmínek od
jiných dodavatelů, drží výhody na své straně a může do značné míry diktovat podmínky
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Opačná situace nastává, pokud podnik nemá možnost
vstupy poptávat u jiného dodavatele.
Oblast dodavatelů je vymezena na dodatelé médií pro administrativní provoz podniku a LČR,
které pronajímají společnosti pozemky v k.ú. Zábřeh.
3.2. ANALÝZA VNITŘNÍCH ZDROJŮ A SCHOPNOSTÍ PODNIKU
Společnost Středomoravská kapitálová a.s. byla založena v důsledku rozdělení společnosti
OLZ, a.s., se sídlem Olomouc - Svatý Kopeček, Sadové nám. 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138,
jejím rozštěpení se vznikem nových obchodních společností. Valná hromada společnosti OLZ,
a.s., IČ 451 92 138, konaná dne 12.12.2013 rozhodla o rozdělení společnosti rozštěpením se
vznikem 3 nových nástupnických společností, a to společnosti Středomoravská kapitálová
a.s., se sídlem Olomouc - Svatý Kopeček, nám. Sadové 3/3, PSČ 772 00, společnosti Agro SP
s.r.o., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222, PSČ 753 62 a společnosti Agro ZPMA s.r.o., se
sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95, přičemž společnost OLZ, a.s.
v důsledku rozdělení rozštěpením zanikla. Rozhodný den přeměny 1.9.2013.
3.2.1. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku zahrnuje tyto činnosti:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Strana 8
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
3.2.2. VYMEZENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Společnost neprovozuje žádnou výrobní činnost. Podnikatelskou náplní společnosti je
pronájem aktiv společnosti a správa dlouhodobého finančního majetku, kterou vykonávají
2 zaměstnanci společnosti.
3.2.3. MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI
Ke dni 1. září 2013 společnost Středomoravská kapitálová, a.s. vykazuje ve svém účetnictví
majetek a závazky takto:
v tis.Kč
Brutto
Netto
Aktiva celkem
76 225
62 605
Dlouhodobý majetek
53 478
41 689
Dlouhodobý majetek tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý majetek představuje 67% z celkových aktiv.
V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto:
Software
6 838
0
Pozemky
4 357
4 357
Stavby
16 276
13 464
Movité věci
1 694
160
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
1 210
605
Oceňovací rozdíl
15 192
15 192
Podíly – ovládaná osoba
7 911
7 911
Oběžná aktiva
16 130
14 544
Oběžná aktiva se sestávají z dlouhodobých pohledávek, krátkodobých pohledávek a
krátkodobého finančního majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 33%.
V účetnictví podniku jsou oběžná aktiva vykazována takto:
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
0
2 751
16 834
3 105
0
2 751
15 500
2 608
57
57
v tis.Kč
Pasiva celkem
62 605
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
51 631
31 802
14 618
1 213
3 998
0
Strana 9
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Vlastní kapitál představuje 82% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí
51%.
Cizí zdroje
10 972
Cizí zdroje tvoří rezervy, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Cizí zdroje představují 18%
z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto:
Rezervy
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
7 263
2 867
842
Ostatní pasiva
2
Vzhledem k tomu, že společnost Středomoravská kapitálová, a.s. vznikla dne 10. ledna 2014
není v rámci strategické analýzy prováděna finanční analýza společnosti.
Strana 10
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
4. METODIKA OCENĚNÍ
4.1. ZÁKLADNÍ POJMY
Cena je pojem používaný pro částku, která je požadována, nabízena nebo zaplacena za zboží
nebo službu. Vzhledem k finančním možnostem, motivacím nebo zájmům kupujícího nebo
prodávajícího může nebo nemusí mít cena zaplacená za zboží či služby vztah k hodnotě,
kterou tomuto zboží nebo službě mohou připisovat jiní. Cena je indikací relativní hodnoty
připisované zboží konkrétním kupujícím v konkrétních podmínkách. S touto definicí je
v souladu i aktuální definice ceny, uvedená v zákoně č.151/97 Sb., o oceňování majetku:
…obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně
obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku, ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího, nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi se
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě, vyplývající z osobního vztahu k nim.
Hodnota je ekonomický pojem, je výrazem schopnosti zboží být předmětem směny. Hodnota
není skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní
definice hodnoty. Hodnota by měla být výsledkem střetu nabídek kupujícího a prodávajícího.
Protože není tato podmínka splněna, je prováděno ocenění. Výsledkem je potom stanovení
tržní hodnoty, ale ta není hodnotou směnnou, již realizovanou, ale potencionálním
východiskem pro cenové jednání o individuální koupi. Základem hodnoty v odhadu je
objektivní (tržní) hodnota („fair value“) vyjádřená v peněžních jednotkách (v české právní
terminologii cena obvyklá). Tato objektivní hodnota je definována v souladu s doporučeními
Evropského sdružení odhadců majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets)
jako finanční částka, která může být směněna mezi dobrovolně jednajícím potenciálním
kupujícím a prodávajícím, aniž by byl činěn nátlak na koupi nebo prodej. Přitom obě
zúčastněné strany si plně uvědomují a znají všechna relevantní fakta o dané věci.
Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží
k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Čistým obchodním majetkem je obchodní jmění po odečtení veškerých závazků vzniklých
podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li právnickou osobou. Obchodním majetkem
právnické osoby rozumíme veškerý její majetek.
Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze
se vykazuje na straně pasiv.
Strana 11
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
4.2. PRÁVNÍ RÁMEC OCEŇOVÁNÍ
V České republice upravuje oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot pro účely
stanovené zvláštními předpisy zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Majetek a služba
se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Jiným
způsobem oceňování se rozumí
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle stavu ocenění
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět
ocenění zní nebo která je jinak zřejmá
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na
základě předpisů o účetnictví
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na trhu
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho
prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen
Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu upravuje §19
odst.1 písm.a)
„Kótované cenné papíry tuzemské nebo zahraniční, obchodované na tuzemském
regulovaném trhu nebo současně na tuzemském i zahraničním regulovaném trhu, se oceňují
kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v den ocenění. Pokud nebylo v den ocenění cenným
papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na
tuzemské burze v období přecházející 30 dnů přede dnem ocenění, pokud byl v tomto dni
cenný papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v těchto
posledních dnech, ocení se nejnižším dosaženým kurzem vyhlášeným ve stejném období u
ostatních organizátorů tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírů.“
Oceňování kótovaných cenných papírů neobchodovaných na regulovaném trhu a
nekótovaných cenných papírů stanovuje §20 odst.1 písm.a)
„Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se
oceňují takto:
a) akcie a podílové listy uzavřených podílových fondů podílem, v jehož čitateli je vlastní
kapitál a akciové společnosti nebo uzavřeného podílového fondu podle účetní závěrky za
předchozí účetní období, pokud není prokázána jiná hodnota vlastního kapitálu, a ve
jmenovateli počet vydaných akcií nebo podílových listů převedený na shodnou emisní
hodnotu
Oceňování podniku je upraveno v § 24
„Podnik nebo jeho část se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle
tohoto zákona sníženým o ceny závazků.“
Je umožněno provést ocenění výnosovým způsobem či v kombinaci s majetkovým oceněním.
Strana 12
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
4.3. METODY OCEŇOVÁNÍ
Finanční ocenění si klade za cíl vyjádřit jejich hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při
stanovování výsledné peněžité hodnoty se používají v zásadě tři skupiny oceňovacích metod:
majetkové metody, metody výnosové, metody porovnávací a metody kombinované
4.3.1. OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU (MAJETKOVÉ METODY)
4.3.1.1. METODA ÚČETNÍ HODNOTY
Metoda účetní hodnoty vychází z informací zjištěných v účetnictví. Schopnost zobrazit
reálnou hodnotu majetku ke dni ocenění je omezena platnými postupy účtování, které
nezobrazují reálnou hodnotu majetku poněvadž
• účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách
• účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje aktuální nákupní či prodejní cenu
• o pohledávkách je účtováno v nominálních hodnotách
Účetní hodnota vlastního kapitálu představuje rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a
účetní hodnotou všech závazků. Na účetní hodnotu vlastního kapitálu je třeba pohlížet jako
na výchozí hodnotu pro jednoduché zjištění hodnoty podniku.
4.3.1.2. METODA SUBSTANČNÍ HODNOTY
Substanční hodnotou podniku rozumíme souhrn relativně samostatných ocenění
jednotlivých majetkových složek z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku (princip
going concern). Tato metoda je nejbližší pojetí § 24 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o
oceňování majetku. U jednotlivých složek aktiv je zjišťována jejich reprodukční hodnota
snížená o patřičné opotřebení. Takto zjištěná hodnota představuje substanční hodnotu
brutto. Náklady na znovupořízení pro ocenění substanční hodnoty je možné zjišťovat
několika způsoby:
•
•
•
•
•
•
metoda tržního porovnání (vychází z již realizovaných prodejů ekvivalentního majetku)
metoda výnosová (výnos představuje diskontovaný budoucí finanční tok spojený s danou
majetkovou částí)
metoda indexová (vychází z historických cen, které jsou upraveny cenovým indexem)
přímé zjišťování cen (odvozením z kalkulací a ceníků)
oceňování podle zvolené jednotky (přepočtem na zvolenou jednotku)
metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod)
4.3.1.3. METODA LIKVIDAČNÍ HODNOTY
V případě podniků v likvidaci či ztrátových podniků je kalkulována likvidační hodnota
podniku. Likvidační hodnotou se rozumí součet prodejních cen jednotlivých majetkových
složek podniku po úhradě nákladů spojených s likvidací. V ocenění podniku likvidační
hodnota tvoří dolní hranici ocenění hodnoty podniku a je kritériem úvah o sanaci podniku.
Pokud je likvidační hodnota vyšší než jeho výnosová hodnota po sanaci, je neekonomické
provádět revitalizaci podniku a lépe přistoupit k likvidaci podniku.
Strana 13
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
4.3.2. OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ (VÝNOSOVÉ METODY)
4.3.2.1. METODA VOLNÉHO PENĚŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY A VĚŘITELE
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow to the Firm) vychází
z peněžního toku podniku financovaného pouze vlastním kapitálem a reálná struktura
financování se respektuje pomocí diskontní sazby. Výsledkem této metody je stanovení
hodnoty podniku. Hodnota vlastního kapitálu se stanoví následně jako rozdíl hodnoty
podniku a cizího kapitálu vyvolávajícího náklady na počátku plánovacího období. Jednotlivé
modifikace této metody se odlišují způsobem stanovení pokračující hodnoty, kterou lze
stanovit pomocí
• perpetuity, tvořené součtem diskontovaného volného peněžního toku 2. fáze
• na základě odhadu poměru tržní ceny akcie a zisku dosaženého na akcii (P/E)
• tzv. likvidační hodnoty, představující odhad ocenění podniku na počátku 2. fáze
• pomocí účetní hodnoty podniku na konci plánovacího období
• modelu tvorby hodnoty (tempo růstu čistého provozního zisku a rentability čistých
investic)
4.3.2.2. METODA VOLNÉHO PENĚŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) vychází
z čistého peněžního toku pro vlastníky (v podobě zisku zadrženého ve firmě, resp. dividend a
podílů na zisku), zbývajícího po úhradě úroků a splátek cizího kapitálu, poskytnutého věřiteli.
Hodnota 2. fáze se stanoví opět pomocí perpetuity. Tato metoda vede primárně ke
stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví následně jako
součet zjištěné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úročeného kapitálu na počátku
plánovacího období.
4.3.2.3. METODA EKONOMICKÉ PŘIDANÉ HODNOTY
Metoda ekonomické přidané hodnoty vychází z výpočtu veličiny, o kterou čistý provozní zisk
převyšuje náklady investovaného kapitálu (tzv. Economic Value Added – EVA®). Hodnotu
podniku tvoří součet hodnoty 1. fáze (souhrn diskontované ekonomické přidané hodnoty za
plánovací období), hodnoty 2. fáze (diskontovaná perpetuita) a celkového investovaného
kapitálu na počátku plánovacího období. Podobně jako v předchozí metodě vede tato
metoda primárně ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví
následně jako součet zjištěné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úročeného kapitálu na
počátku plánovacího období.
4.3.2.4. METODA MINULÝCH KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ
Metoda minulých kapitalizovaných čistých výnosů vychází z tzv. odnímatelného čistého
výnosu, tj. velikosti prostředků, které je možné rozdělit vlastníkům. Hodnotu podniku lze pak
stanovit z odnímatelných čistých výnosů dosahovaných v minulosti zpravidla po období 3 až
5 let. Výsledkem je pak primárně hodnota vlastního kapitálu.
4.3.2.5. DIVIDENDOVÉ DISKONTNÍ MODELY
Výnos pro akcionáře plynoucí ve formě dividendy a kapitálového zhodnocení je základem
pro výpočet hodnoty akcií pomocí dividendových diskontních modelů. Pro aplikaci těchto
modelů jsou nutné následující předpoklady:
•
ustálená struktura financování
Strana 14
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
•
•
Středomoravská kapitálová, a.s.
stabilní dlouhodobá dividendová politika (ustálený výplatní poměr)
vysoká závislost mezi dividendou a volným peněžním tokem pro akcionáře
Základním dividendovým diskontním modelem je Gordonův model pro stabilní růst
A=
kde
DIV
r−g
A……...hodnota akcie
DIV…..dividenda
r……....požadovaná výnosová míra pro akcionáře
g…..….předpokládaná míra růstu dividend
4.3.3. OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY TRHU (TRŽNÍ METODY)
4.3.3.1. POROVNÁVACÍ METODA
Při tomto přístupu k ocenění znalec odhaduje hodnotu oceňovaného podniku na základě
porovnání hodnot podniků srovnatelných s oceňovaným podnikem na rozvinutém trhu mezi
nezávislými účastníky. Základem této metody je důkladná analýza stavu a vývoje
hospodářství jako celku, analýza stavu a vývoje příslušného odvětví a taktéž podrobná
finanční analýza podniku. Nutným vstupním parametrem k stanovení hodnoty podniku je i
dostatečná databáze hodnot srovnatelných podniků. Výběrem vhodných multiplikátorů,
které zohledňují rozdíly mezi vybranými ukazateli oceňovaných a srovnávaných podniků, se
zjistí výsledná hodnota.
4.3.4. OCENĚNÍ KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH METOD
4.3.4.1. METODA KAPITALIZOVANÝCH MIMOŘÁDNÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ
Celková hodnota podniku se zde skládá z hodnoty substance a hodnoty „firmy“. Hodnota
„firmy“ je v tomto případě chápana jako rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanční
hodnotou a představuje v případě silných podniků goodwill a v případě slabých podniků
badwill. Základem hodnoty „firmy“ je kapitalizovaný mimořádný čistý výnos, který
představuje rozdíl mezi celkovým čistým výnosem podniku a čistým výnosem, který bychom
měli dostat při normálním zúročení vloženého kapitálu.
4.4. PŘEDNOSTI A NEDOSTATKY JEDNOTLIVÝCH METOD
Žádná z oceňovacích metod není univerzální. Každá metoda má jak své přednosti, tak i
omezení a záleží na situaci společnosti, jaká z uvedených metod bude pro její ocenění
optimální. Před výběrem metody oceňování je třeba zvážit vypovídající schopnosti metod
v podmínkách České republiky, účel ocenění a dále specifické okolnosti úkolu znalce.
Z metodického hlediska je za nejobjektivnější ocenění považováno výnosové ocenění
metodou diskontovaných peněžních toků, které vychází z výnosu z předmětu ocenění
skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Výnosový způsob ocenění je teoreticky
nejsprávnější metodou, poněvadž představuje pro akcionáře hodnoty určené očekávanými
příjmy.
Substanční hodnotu lze zjistit bez ohledu na podmínky na kapitálovém trhu. Korektní analýza
substanční hodnoty je založena na znalosti situace na trhu a reálnými aktivy, přičemž u aktiv
specifických, neobchodovaných může určování jejich reprodukčních cen narážet na poměrně
Strana 15
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
značné obtíže. Další nevýhodou substanční hodnoty je skutečnost, že opomíjí hodnotu
nehmotných složek nezahrnutých v rozvaze společnosti. I přes tyto nedostatky je substanční
hodnota jednou ze základních oceňovacích metod společnosti.
Metody tržního porovnání se týkají společností, které jsou běžně obchodovány na burze.
Předpokládá rozvinutý kapitálový trh, trh se společnostmi a dostatečné informace o
transakcích na nich probíhajících. Disponibilita těchto informací, resp. existence
reprezentativní srovnávací základny je v podmínkách ČR zatím hlavní příčinou nízké
vypovídající schopnosti této metody.
4.5. POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ
Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně
pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba
rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu
konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti.
Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investorů na perspektivu
podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných
papírů na kapitálovém trhu.
Po prostudování předložených podkladů a provedení analýzy struktury majetku a tvorby
zisku jsem provedl ocenění nákladovým způsobem, a to formou zjišťování neúplné
substanční hodnoty netto. Tato metoda je pro daný případ ocenění vhodná a přiměřená,
poněvadž vystihuje hodnotu balíku akcií oceňovaného podniku. Takto provedené ocenění
podává věrný obraz o hodnotě majetku a závazků společnosti.
Majetkové ocenění zjišťováním likvidační hodnoty nebylo použito vzhledem k účelu ocenění.
Znalecký posudek je zpracováván za účelem ocenění části jmění rozdělované společnosti,
která přejde na nově vznikající nástupnickou společnost Středomoravská kapitálová a.s. Při
tomto procesu nedojde ke zrušení společnosti formou její likvidace, společnost bude
pokračovat po rozdělení ve své podnikatelské činnosti.
Výnosového způsobu ocenění, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle
získat, nebylo použito, poněvadž hodnota oceňované společnosti spočívá v majetkové
podstatě a výše výnosu je odvislá od výnosů z držby majetkového podílu či zpeněžení aktiv
společnosti.
Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty porovnatelných transakcí
mi nejsou známy.
Strana 16
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
5. METODIKA OCENĚNÍ MAJETKOVÝCH PŘÍSTUPEM
5.1. METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ
Pro oceňování pozemků se v praxi používají:
Administrativní ocenění dle vyhlášky.
Porovnávací metoda, která vychází z již realizovaných prodejů pozemků srovnatelných
vlastností.
Při uplatnění metody porovnávací je však nutno zohlednit řadu dalších relevantních faktorů,
mezi které patří zejména takový výběr srovnávaných pozemků, jejichž parametry jsou
shodné, nebo velmi blízké. Při stanovení tržní hodnoty pozemků bylo využito vlastních
informací o realizovaných cenách v dané lokalitě.
5.2. METODIKA OCENĚNÍ STAVEB
Konvenční tržní ocenění nemovitého majetku vychází při stanovení tržní hodnoty obvykle z
následujících elementárních metod a přístupů:
Metody výnosové
Metody zjištění věcné hodnoty
Tržní ocenění
Metody výnosové
Teoretickým základem oceňování výnosovými metodami je tvrzení, že hodnota majetku je
rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů z tohoto majetku plynoucích a to v
průběhu období, po které bude majetek vlastněn.
Jedná se o vztah mezi tokem čistých peněžních příjmů a cenou. Investor nemá ve skutečnosti
zájem nakupovat hmotnou podstatu, ale zajištěný tok čistých příjmů. Tento tok příjmů může
být odvozen buď ze současného využití oceňovaného majetku, nebo úvahou o jeho možném,
nicméně reálném využití, které se může od využití současného lišit.
Metoda výpočtu výnosové hodnoty z odhadu trvalého zisku předpokládá teoreticky
nekonečně dlouhé období, kdy budou konstantní čisté příjmy pobírány, proto je někdy
nazývána metodou věčné renty.
Stanovení výnosové hodnoty je potom limitováno následujícími parametry:
- prokazatelným objemem a spolehlivostí toku čistých výnosů
- stanovením odpovídající kapitalizační míry
- využitím kapitalizace, t.j. převodu toku výnosů na jejich současnou hodnotu
Exaktně vyjádřeno, je výnosová hodnota V majetku (nemovitosti) rovna jeho
stabilizovanému čistému příjmu (započtenému zisku), vydělenému odpovídající kapitalizační
mírou R v procentech. V obecném vyjádření platí :
Strana 17
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
ZZ
V = ------ x 100
R
Čistý stabilizovaný příjem tvoří zisk před, nebo po zdanění. Zisk před zdaněním se zásadně
používá v těch případech, kde je výnos konstruován pomocí fiktivního nájmu. V případě, že
jsou do výnosu z nemovitosti plynoucí zahrnuty skutečné výsledky z podnikání (hotely,
penziony apod.), uplatňuje se zisk zdaněný.
Při akceptaci v úvodní části uvedené definice výnosové hodnoty, lze při zjednodušeném
pohledu využít pro stanovení kapitalizační míry při oceňování nemovitosti úvahy, vycházející
z úrokové míry tzv. jistých cenných papírů (nejlépe státem garantovaných), např. obligací,
včetně zápočtu nezbytné míry rizika, vztahujícího se na konkrétní tržní segment.
Výnosy z oceňovaných nemovitostí kalkulujeme z fiktivních pronájmů všech kancelářských,
sociálních, výrobních, skladových prostor a volných zpevněných ploch včetně příslušenství,
které oceňovaný majetek nabízí. Sazby pronájmů stanovíme ve výši, která je v dané lokalitě
obvyklá a reálně dosažitelná.
Metody zjištění věcné hodnoty
Tento způsob ocenění je založen na principu pojetí náhrady. Teoretickým základem při
oceňování nemovitého majetku dále popsanými metodami je tvrzení, že perspektivní kupující
nebude ochoten platit za tento majetek víc, než by činily náklady na jeho pořízení. Dále
popsanými metodami se zjistí hodnota stavby, snížená o patřičné opotřebení, které
odpovídá průměrně opotřebované věci stejného stáří a přiměřené intenzity užívání, ve
výsledku popř. snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují
funkceschopnost a bezpečné užívání věci.
Dalším krokem je zjištění opotřebení objektu podle jeho skutečného stavu. Časté je např.
použití metody lineární :
O = ( S / Ž ) x 100 [ % ]
kde:
O ... opotřebení v procentech
S ... stáří stavby ( v rocích od kolaudace )
U staveb těsně po generální opravě se uvažuje stáří ve výši cca 20 % z
předpokládané životnosti, u staveb s neúplnou opravou přiměřeně vyšší.
Ž ... předpokládaná životnost stavby, která je uvažována pro jednotlivá provedení staveb 60
až 80 let, u masivních staveb i 100 a více let.
Modifikaci lineární metody představuje metoda analytická, která hodnotí opotřebení
každého prvku stavby zvlášť a konečné opotřebení stanoví jako vážený průměr.
Od výchozí hodnoty budovy se odečte opotřebení (např. podle jedné z uvedených metod),
které odpovídá stavbě daného stáří a popř. náklady na opravu potřebné pro uvedení objektu
do provozuschopného stavu.
Výsledek, tzv. věcná hodnota, je totožná s používanými termíny stavební, nebo technická
hodnota, popř. časová cena.
Strana 18
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Tržní ocenění
Každý odhad tržní hodnoty je obecně zatížen jistou mírou subjektivismu, ať už z pohledu
odhadce, volby použitých oceňovacích metod, nebo změn působících v souvislosti s vývojem
lokálních, ale i globálních tržních podmínek. Je proto žádoucí, aby tržní ocenění obecné
nemovitosti bylo v některých případech provedeno v modelu, který vychází z předností a
nedostatků dvou, nebo více základních přístupů, resp. oceňovacích metod, tj. vycházelo jak
ze stavových veličin (substanční hodnoty), tak i z tokových veličin (metody výnosové), event.
z cen porovnávacích.
Rozdíly mezi výsledky jednotlivých oceňovacích metod jsou poměrně značné. V současných
ekonomických a tržních podmínkách je u většiny nemovitého majetku zcela běžné, že
náklady na pořízení nemovitého majetku nejsou v relaci s výnosy, které z této nemovitosti
plynou. Při stanovení výsledné tržní hodnoty bylo přihlédnuto k obecným ekonomickým
souvislostem a dále ke kladným i záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku.
5.3. OCEŇOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Při oceňování strojů a zařízení je výchozí cenou pro výpočet časové ceny:
a)
b)
pořizovací cena nového stroje stejného typu (je-li oceňovaný stroj na trhu a jeho
cena je zjistitelná u výrobce nebo prodejce)
srovnatelná výchozí cena stroje (jestliže se stroj jako nový nevyrábí ani není
dostupný na trhu); srovnatelná cena se stanoví
• cenovým porovnáním
porovnávají se parametry:
- druh stroje
- účel jeho použití,
- koncepce konstrukce,
- výkonové parametry,
- hmotnostní a rozměrové parametry,
- kvalita provedení a nadstandardní funkce
•
přepočtením historické pořizovací ceny
pořizovací cena se odpovídající roku nákupu z evidence firmy se přepočte
indexem nárůstu cen, který vydává Český statistický úřad na hodnotu
odpovídající cenové hladině toho roku, ke kterému se ocenění provádí
Technická hodnota stroje se určí podle vztahu
TH (%) = VTH x (100 – ZA ) x (100 ± PS) / 104
VTH .................. výchozí technická hodnota
ZA ..................... základní amortizace
PS ..................... přirážka nebo srážka podle zjištěného stavu při prohlídce
Strana 19
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Amortizace stroje
Základní amortizace vyjadřuje snížení technického života stroje v procentech. Stanovuje se
podle amortizačních křivek nebo amortizačních stupnic v závislosti na stáří nebo době a
intenzitě používání stroje. Amortizace slouží pro výpočet technické hodnoty různých typů
strojů a zařízení s předpokládanou životností 5 až 25 let. Je rozdělena do několika základních
stupnic podle odpisových tříd, které respektují rychlejší pokles hodnoty v prvních letech
používání, mírnější pokles do 10 až 30% technické hodnoty v dalších letech (podle stáří a
běžného opotřebení při dodržování doporučené údržby) a pokles v závěrečném využívání
(např. v důsledku vyčerpání zásob náhradních dílů a nemožnosti jejich dalšího nákupu
v důsledku skončení výroby).
Zbytková cena je stanovena hranicí 10% ceny nového stroje. Obvykle je hodnota starých
strojů, které dosud bezproblémově plní funkci stanovena na 20% výchozí ceny. Pokud
v konstrukci převažují díly s dlouhou životností, konstrukční řešení stroje je dobře
dimenzováno a stroje se používají jen nepravidelně může být zbytková cena i vyšší.
Časová cena stroje vyjadřuje technické (fyzické) opotřebení způsobené používáním majetku
a ekonomické (morální) opotřebení způsobené zastaráním koncepce stroje či zařízení
z důvodu trvale se zvyšující úrovně vědeckotechnického poznání a jeho promítnutí do vývoje
nových výrobků.
CČ (EUR) = VCS * TH /100
VCS ................... výchozí cena stroje
TH..................... technická hodnota
Obvyklá cena
Co = Cč x Kp
Cč ..................... časová cena
Kp ..................... koeficient prodejnosti
5.4. OCENĚNÍ POHLEDÁVEK
5.4.1. NOMINÁLNÍ HODNOTA POHLEDÁVEK
V první fázi je zjišťována nominální hodnota pohledávek ve vazbě na hlavní knihu, obratovou
předvahu a jednotlivé analytické účty.
5.4.2. KATEGORIZACE POHLEDÁVEK
Kategorizace pohledávek vzhledem k době splatnosti a finanční a důchodové situaci dlužníka
na
5.4.2.1. STANDARDNÍ POHLEDÁVKY
Standardní pohledávky jsou pohledávky splácené dlužníkem podle dohodnutých podmínek.
Dlužník se nachází v příznivé finanční a důchodové situaci a není důvodu pochybovat o
Strana 20
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
včasném vyrovnání celé pohledávky. Do kategorie standardních pohledávek se zahrnují
pohledávky, které současně splňují všechna následující kritéria:
a) splátky jistiny a úroků jsou řádně spláceny nebo jsou po splatnosti méně než 31 dní
b) věřitel má dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka
5.4.2.2. SLEDOVANÉ POHLEDÁVKY
Sledované pohledávky jsou pohledávky, u kterých se dá na základě hodnocení bonity
dlužníka předpokládat, že jistina a úroky budou splaceny v plné výši. Ve srovnání se
standardními pohledávkami však došlo ke zhoršení skutečností ovlivňujících splácení jistiny a
úroků od doby, kdy pohledávka vznikla, ale v okamžiku hodnocení pohledávky není
předpokládána žádná ztráta.
Do kategorie sledovaných pohledávek se zahrnují dále pohledávky splňující alespoň jedno z
následujících kritérií:
a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 30 dní a
méně než 91 dní
c) jedná se o pohledávku standardní, která však není plně zajištěna proti kurzovému riziku
5.4.2.3. NESTANDARDNÍ POHLEDÁVKY
Nestandardní pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení sledovaných
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka nejisté. Částečné splacení pohledávky je vysoce pravděpodobné. Do kategorie
nestandardních pohledávek se zahrnují i pohledávky splňující alespoň jedno z následujících
kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 90 dní a
méně než 181 dní nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné
výši v době její splatnosti je nejisté
c) na základě informací o finanční a důchodové situaci dlužníka věřitel přepracoval plán
splátek pohledávky před méně než šesti měsíci
5.4.2.4. POCHYBNÉ POHLEDÁVKY
Pochybné pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení nestandardních
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka vysoce nepravděpodobné. Částečné splacení pohledávky je možné a
pravděpodobné.
Do kategorie pochybných pohledávek se zahrnují i pohledávky splňující alespoň jedno z
následujících kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 180 dní a
méně než 361 dní nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné
výši v době její splatnosti je vysoce nepravděpodobné
5.4.2.5. ZTRÁTOVÉ POHLEDÁVKY
Ztrátové pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení pochybných
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka nemožné. Tyto pohledávky se jeví jako nenávratné nebo návratné pouze částečně
ve velmi malé hodnotě. Částečná návratnost pohledávky může být uskutečnitelná v
Strana 21
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
budoucnosti. Věřitel usiluje o splacení těchto pohledávek až do doby, než je s jistotou
prokázáno, že další splácení je nemožné. Do kategorie ztrátových pohledávek se zahrnují i
pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti 361 a více dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka 361 a více dní
nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné výši v době její
splatnosti je nemožné. Věřitel vykazuje pohledávku jako ztrátovou, jestliže dlužník je v
konkurzním nebo vyrovnávacím řízení.
5.4.2.6. OPRAVNÉ KOEFICIENTY
K blokům pohledávek jsou přiřazeny koeficienty snížení podle kritérií všeobecně používanými
bankovními ústavy. Do ocenění jsou zahrnuty pohledávky ve výši
a) u sledovaných pohledávek:
upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,95
b) u nestandardních pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,8
c) u pochybných pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,5
d) u ztrátových pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0
Upravenou hodnotou pohledávek se pro účely tohoto posudku rozumí nominální hodnota
pohledávek snížená o hodnotu kvalitního zajištění příslušných pohledávek.
5.5. ODLOŽENÁ DAŇ ZE ZISKU
Odložená daň ze zisku může mít podobu odloženého daňového závazku nebo odložené
daňové pohledávky. Odložený daňový závazek představuje částku daně ze zisku k úhradě
v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů. Nejčastější příčinou jejich
vzniku jsou odlišné účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a z tohoto titulu odlišná
účetní a daňová zůstatková cena. Odloženou daňovou pohledávkou rozumíme částku daně ze
zisku uplatnitelnou v příštím období z titulu odčitatelných přechodných rozdílů. Nejčastější
příčinou jejího vzniku je tvorba opravných položek a rezerv, které se v příštím období změní
na daňově uznatelné, dále převedené ztráty a nevyužité odpočty na reinvestice převáděné
do příštích období. V konečném důsledku se odložená daň stává nástrojem, jehož
prostřednictvím se uplatňuje obecná účetní zásada opatrnosti a vykazování výsledku
hospodaření. Z hlediska ocenění odložený daňový závazek představuje možný latentní
závazek, který snižuje substanční hodnotu podniku.
5.6. OCENĚNÍ ZÁSOB
Východiskem pro ocenění zásob je jejich účetní hodnota, způsob ocenění, věcná struktura,
upotřebitelnost a doba jejich obratu.
5.7. OCENĚNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Ocenění je prováděno podle charakteru finančního majetku. Peníze na účtech v bankách jsou
oceňovány jejich účetní hodnotou, cizí měny jsou přepočítávány platným kurzem ČNB.
Strana 22
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
5.8. OCENĚNÍ REZERV
Z hlediska ocenění rezervy mající charakter vnitřních závazků jsou již promítnuty v rámci
propočtu substanční hodnoty přímo do ocenění jednotlivých majetkových složek. Tyto
rezervy nepředstavují reálný závazek. V rozsahu, v jakém byly utvořeny rezervy jako daňově
uznatelné, je třeba předpokládat jejich rozpuštění do zdanitelných výnosů a vznikne tak
závazek vůči státu ve výši daně placené z rozpuštěné rezervy. Rezervy mající charakter
vnějších závazků jsou reálným závazkem.
5.9. OCENĚNÍ DLOUHODOBÝCH A KRÁTKOVÝCH ZÁVAZKŮ
Krátkodobé reálné závazky jsou oceňovány jejich účetní hodnotou. Dlouhodobé neúročené
závazky se převádí použitím diskontní sazby na současnou hodnotu.
5.10. OCENĚNÍ ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ
Časové rozlišení zahrnuje účetní případy vyvolané potřebou zahrnovat do výsledku
hospodaření všechny náklady a výnosy, které do něj hospodářsky patří, i když v běžném
období nebyly zaúčtovány, a naopak vyloučit položky, sice zaúčtované v běžném období, ale
týkající se příštích účetních období. Časové rozlišení se zpravidla ponechává v účetních
hodnotách, pokud se jedná o malé částky. Při významnějších velikostech se doporučuje
přepočítat časové rozlišení na jejich současnou hodnotu.
Strana 23
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6. VLASTNÍ OCENĚNÍ
6.1. OCENĚNÍ SUBSTANČNÍ HODNOTY
Základem výpočtu je obchodní majetek společnosti. Pro účely ocenění jsem vycházel ze
zahajovací rozvahy sestavené ke dni 1. září 2013.
Zahajovací rozvaha ke dni 1. září 2013
( v tis. Kč)
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
- ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
- půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
- jiný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
- základní kapitál
- kapitálové fondy
- rezervní zákonné fondy
- výsledek hospodaření minulých let
- výsledek hospodaření běžného roku
Cizí zdroje
- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky
- bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
62 605
41 689
0
0
33 778
4 357
13 464
160
605
15 192
7 911
7 911
0
0
0
0
20 859
0
2 751
15 500
2 608
57
62 605
51 631
31 802
14 618
1 213
3 998
0
10 972
7 263
0
2 867
842
2
Strana 24
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6.1.1. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje 2 položky softwarového vybavení podniku (IS
Navision Financials a Citrix Metaframe XP) v celkové pořizovací ceně 6.838.000,- Kč a nulové
zůstatkové účetní ceně 0,-Kč. Vzhledem k míře zastarání, použitelnosti tohoto software
oceňuji tento druh majetku ve výši 10% jeho pořizovací ceny, tj. v částce 684.000,- Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)
Software
DNM celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
6 838
6 838
Oceněná hodnota
0
0
684
684
Dlouhodobý nehmotný majetek oceňuji částkou 684.000,-Kč.
6.1.2. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky v ceně 4,357.000,-Kč, stavby a budovy
v účetní hodnotě 13,464.000,-Kč, samostatné movité věci a soubory věcí movitých v účetní
hodnotě 160.000,-Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně 605.000,-Kč a
oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 15,192.000,-Kč.
6.1.2.1. OCENĚNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU
Nemovitý majetek představují pozemky zapsané na LV 151 pro k.ú. Lipná , obec Potštát, LV
2060 pro k. ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh, LV 8624 pro k.ú. Holešovice, obec Praha, LV
11025 pro k.ú. Holešovice, obec Praha, LV 693 pro k.ú. Slavonín, obec Olomouc, LV 111 pro
k.ú. Dolní Skorošice, obec Skorošice a budovy zapsané na LV 2060 pro k.ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh, LV 8414 pro k.ú Holešovice, obec Praha, jednotky zapsané na LV 8731
pro k.ú. Holešovice, obec Praha a na LV 693 pro k.ú. Slavonín, obec Olomouc.
Pozemky zapsané na LV 151 pro katastrální území Lipná (684112), obec Potštát
parcela č. výměra v m2 druh pozemku
1570
7862 trvalý travní porost
1591
123611 orná půda
způsob využití
způsob ochrany
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
Pozemky zapsané na LV 2060 pro katastrální území Zábřeh na Moravě (789429), obec Zábřeh
parcela č. výměra v m2
322/46
5
4683
46
4684
53
4685/3
6261
druh pozemku
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
4687/1
57464 lesní pozemek
4687/4
4696 lesní pozemek
4687/5
13154 lesní pozemek
způsob využití
manipulační plocha
způsob ochrany
dobývací prostor
pozemek určený k plnění
funkcí lesa
pozemek určený k plnění
funkcí lesa
pozemek určený k plnění
funkcí lesa
Budovy zapsané na LV 2060 pro katastrální území Zábřeh na Moravě (789429), obec Zábřeh
č.p.
na parcele
typ stavby
způsob využití
způsob ochrany
bez čp/če
4683 budova bez čp/če
stavba občanského vybavení
bez čp/če
4684 budova bez čp/če
stavba občanského vybavení
Strana 25
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Budovy zapsané na LV 8414 pro katastrální území Holešovice (730122), obec Praha
č.p.
na parcele
typ stavby
způsob využití
1587
2356/63
budova s číslem popisným bytový dům
Pozemky zapsané na LV 8624 pro katastrální území Holešovice (730122), obec Praha
parcela č.
2356/52
2356/54
2356/65
výměra v m2
269
3972
12
druh pozemku
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
způsob využití
ostatní komunikace
jiná plocha
ostatní komunikace
způsob ochrany
spoluvlastnický podíl
15010/1529630
15010/1529630
15010/1529630
Jednotky zapsané na LV 8731 pro katastrální území Holešovice (730122), obec Praha
Jednotky
způsob využití
1587/440
byt
Pozemky zapsané na LV 11025 pro katastrální území Holešovice (730122), obec Praha
parcela č.
2356/63
výměra v m2 druh pozemku
2080 zastavěná plocha a nádvoří
způsob využití
spoluvlastnický podíl
15010/1529630
Pozemky zapsané na LV 693 pro katastrální území Slavonín (750387), obec Olomouc
parcela č.
133/7
887/1
887/274
výměra v m2
47
23872
1870
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha
způsob využití
jiná plocha
sportoviště a rekreační plocha
Budovy zapsané na LV 693 pro katastrální území Slavonín (750387), obec Olomouc
č.p.
na parcele
typ stavby
způsob využití
bez čp/če
887/274 budova bez čp/če
jiná stavba
způsob ochrany
způsob ochrany
Pozemky zapsané na LV 111 pro katastrální území Dolní Skorošice (748447), obec Skorošice
parcela č.
1555
výměra v m2
druh pozemku
způsob využití
5123 orná půda
způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
Pozemky a budovy zapsané na LV 2060 pro k.ú. Zábřeh na Moravě se oceňují dle znaleckého
posudku č.1722-13/2011 o ceně nemovitosti – lom na stavební kámen V račicích vč.
pozemků situovaných na katastrálním území 789429 Zábřeh na Moravě, obci 541354 Zábřeh,
okres CZ0712 Olomouc, zpracovaného soudním znalcem Ing. Miroslavem Kořenkem ze dne
7.5.2011 ve výši 10,500.000,-Kč.
Pozemky a budovy zapsané na LV 693 pro k.ú. Slavonín, obec Olomouc, se oceňují dle
doplňku k odbornému posudku č.702-97/2003 o ceně nemovitosti – bývalé fortové pevnosti
č.XI v Olomouci na stav. p.č. 887/274 s ost. plochou p.č. 887/1 Kyselovská pevnůstka,
v katastrálním území Slavonín, okres Olomouc, kraj Olomoucký oceňovatele Ing. Josefa
Dvořáka v částce 3,000.000,-Kč.
Budovy zapsané na LV 8414, pozemky zapsané na LV 8624, jednotky zapsané na LV 8731 pro
a pozemky zapsané na LV 11025 vše pro katastrální území Holešovice (730122), obec Praha
se do ocenění přebírají v tržní ceně ve výši 13,178,000,-Kč (z toho: budovy 11,201.000,-Kč a
1,977.000,-Kč) stanovené dle smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického
podílu na pozemcích uzavřené mezi prodávajícími Prague Marina a.s. a České přístavy, a.s. a
OLZ, a.s. jako kupujícím.
Strana 26
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Zemědělské pozemky představující zejména ornou půdu a trvalé travní porosty jsou oceněny
podle bonitovaných půdně ekologický ch jednotek (BPEJ) se zohledněním jejich polohy (dle
velikosti obce, sousedních obcí nebo sousedních katastrálních území) a prodejnosti.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný číselný
kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost
zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke
klimatickému regionu (0-9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní
jednotce (01-78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým
stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
Zemědělské pozemky zapsané na
a) LV 111 pro k.ú. Dolní Skorošice p.č. 1555 o celkové výměře 5 123 m2 zahrnují ornou
půdu o výměře 4428 m2 pro BPEJ 73214 a 695 m2 pro BPEJ 73244 a v peněžním
vyjádření představují částku 12.416,-Kč,
b) LV 151 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, p.č. 1591 o celkové výměře 123 611 m2 zahrnují
ornou půdu o výměře 2823 m2 pro BPEJ 84844 a 120788 m2 pro BPEJ 84811 a
v peněžním vyjádření představují částku 410.103,-Kč,
c) LV 151 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, p.č. 1570 o výměře 7862 m2 zahrnují trvalý travní
porost pro BPEJ 84811 a v peněžním vyjádření představují částku 26.291,-Kč.
Nemovitý majetek oceňuji částkou 27,127.000,-Kč.
6.1.2.2. OCENĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU
Při stanovení ceny dlouhodobého movitého majetku a jiného dlouhodobého majetku jsem
vycházel zejména z poskytnutých údajů podnikové ekonomické evidence, tj. z pořizovací
ceny daného majetku a roku pořízení. Aktuální obvyklou cenu určil jako součet zůstatkové
ceny majetku a desetiprocentní (patnáctiprocentní u jiného dlouhodobého majetku)
hodnoty již odepsaného dlouhodobého movitého majetku. Sledoval jsem tak přístup
používaný zejména v Německu, kde je v oceňovací praxi respektována skutečnost, že pokud
je daný majetek funkční, je jeho „hodnotou“ možnost tuto funkci plnit.
6.1.2.3. OCEŇOVACÍ ROZDÍL K NABYTÉMU MAJETKU
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku nepředstavuje reálný majetek a je vymezen jako rozdíl
mezi oceněním podniku nebo jeho části a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v
účetnictví zaniklé rozdělené společnosti OLZ, a.s. sníženým o převzaté závazky.
Rekapitulace ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto
Netto
Pozemky
4 357
4 357
27 127
Stavby
16 276
13 464
Movitý majetek
1 694
160
313
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
1 210
605
696
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
15 192
15 192
0
DHM celkem
38 729
6 976
28 136
Dlouhodobý hmotný majetek oceňuji částkou 28,136.000,-Kč.
Strana 27
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6.1.3. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Dlouhodobý finanční majetek vykázaný v rozvaze ve výši 8,485.000,-Kč představuje dle 100%
podíl v ovládané společnosti Zábřežská lesní, a.s., IČ 45193185. Ocenění dlouhodobého
finančního majetku je provedeno v příloze č. 3 tohoto posudku.
Rekapitulace ocenění dlouhodobého finančního majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto
Netto
Podíly v ovládaných a řízených osobách
8 485
8 485
7 911
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
0
0
0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
Dlouhodobý finanční majetek celkem
8 485
8 485
7 911
Dlouhodobý finanční majetek oceňuji částkou 7,911.000,-Kč.
6.2. OCENĚNÍ OBĚŽNÝCH AKTIV
Oběžný majetek představují dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky a krátkodobý
finanční majetek. Oběžná aktiva představují částku v pořizovacích cenách 22,690,000,-Kč a
v zůstatkové ceně 20,859,000,-Kč.
6.2.1. OCENĚNÍ DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK
Dlouhodobé pohledávky představují dlouhodobé pohledávky za ovládanou společností
Zábřežská lesní, a.s. a odloženou daňovou pohledávku. Nominální hodnota pohledávky za
Zábřežskou lesní byla přepočtena na současnou hodnotu. Odložená daňová pohledávka
představuje částku daně ze zisku uplatnitelnou v příštím období z titulu odčitatelných
přechodných rozdílů. Z hlediska ocenění nepředstavuje reálný majetek, ale pouze účetní
kategorii.
Dlouhodobé pohledávky
(v tis. Kč)
Pohledávky za ovládanou osobou
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobé pohledávky celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
2 417
334
2 751
Oceněná hodnota
2 192
334
2 751
2 192
0
2 192
Dlouhodobé pohledávky oceňuji částkou 2,192.000,-Kč.
6.2.2. OCENĚNÍ KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK
Krátkodobé pohledávky představují pohledávky z obchodních vztahů v nominální hodnotě
2,665.000,-Kč, pohledávky za společností pod podstatným vlivem ve výši 12,130.000,-Kč
(nevyplacené dividenda: Statky Potštát, a.s. ve výši 8,220.000,-Kč a Zemědělský podnik, a.s.
Město Albrechtice a.s. ve výši 3,910.000,-Kč), daňové pohledávky ve výši 39.000,-Kč,
krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 196.000,- Kč, dohadné účty aktivní 1,765.000,-Kč a
jiné pohledávky ve výši 39.000,-Kč.
Nominální hodnota krátkodobých pohledávek z obchodního styku byla snižována v závislosti
na intervalu přesahujícím dobu splatnosti, a to podle kritérií všeobecně používanými
bankovními ústavy k tvorbě rezerv na své pohledávky. Pohledávky za ovládanými osobami,
daňové pohledávky a krátkodobé poskytnuté zálohy byly oceněny v jejich nominální
hodnotě. U dohadných účtů a jiných pohledávek byla uplatněna srážka zohledňující jejich
rizikovost splacení.
Strana 28
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Krátkodobé pohledávky
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto Netto
Pohledávky z obchodních vztahů
2 665
1 331
1 025
Z toho: ve splatnosti a po splatnosti do 30 dnů
96
96
po splatnosti do 90 dnů
147
140
po splatnosti do 180 dnů
979
782
po splatnosti do 360 dnů
13
7
po splatnosti více než 360 dnů
1 430
0
Pohledávky za ovládanými osobami
12 130 12 130
12 130
Stát – daňové pohledávky
39
39
39
Poskytnuté zálohy
196
196
196
Dohadné účty aktivní
1 765
1 765
883
Jiné pohledávky
39
39
21
Krátkodobé pohledávky celkem
10 423 10 354
14 294
Korigovaná výše krátkodobých pohledávek představuje částku 14,294.000,- Kč.
6.2.3. OCENĚNÍ FINANČNÍHO MAJETKU
Finanční majetek sestává z peněžních prostředků uložených v pokladně v částce 2.000,-Kč,
na bankovním účtu ve výši 2,606.000,-Kč a krátkodobé cenné papíry v nominální/netto
účetní hodnotě výši 497.000/0,- Kč. Společnost vlastní 5 000 ks akcií IP BANKA v celkové výši
497 tis. Kč. Na tyto krátkodobé cenné papíry je vytvořena 100% účetní opravná položka.
Finanční majetek se zahrnuje do ocenění ve výši jejich netto účetní hodnoty.
Finanční majetek
(v tis. Kč)
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Finanční majetek celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
2
2 606
497
3 105
Oceněná hodnota
2
2 606
0
2 608
2
2 606
0
2 608
Krátkodobý finanční majetek představuje v peněžním vyjádření částku 2,608.000,- Kč.
6.3. OCENĚNÍ OSTATNÍCH AKTIV
Ostatní aktiva představují časové rozlišení v podobě nákladů příštích období na vybavení
kanceláří a pojistné v celkové výši 57.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že časové rozlišení příjmů
příštích období nevykazuje významnější položky, nebude proveden přepočet na jejich
současnou hodnotu a budou ponechány v účetních hodnotách.
Ostatní aktiva
(v tis. Kč)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Časové rozlišení
Účetní hodnota
Brutto
Netto
57
0
0
57
Ostatní aktiva zahrnuji do ocenění v celkové hodnotě 57.000,- Kč.
Strana 29
Oceněná hodnota
57
0
0
57
57
0
0
57
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6.4. MIMOBILANČNÍ AKTIVA
Za mimobilanční aktiva jsou v tomto ocenění považovány položky majetku dlouhodobého
charakteru, jehož pořizovací cena byla účtována do nákladů a v účetnictví je evidována
v operativní evidenci ve 568.000,-Kč. Hodnota tohoto majetku byla oceněna ve výši 10% jeho
pořizovací ceny v částce 57.000,-Kč.
6.5. REZERVY
Rezervy zahrnují zákonné rezervy na sanaci pozemků lomu ve výši 585.000,-Kč a rezervu na
důlní škody ve výši 12.000,-Kč. Přebírané ostatní rezervy ve výši 6,666.000,-Kč představují
1/3 rezervy vytvořenou rozdělovanou společností na případný možný závazek, který by mohl
vzniknout z probíhajícího soudního sporu s panem Kysmanem o náhradu škodu na zmařený
obchod. Vzhledem k tomu, že toto rezerva nepředstavuje skutečný reálný závazek, oceňuji ji
nulovou hodnotou. Rezervy tvořené podle zvláštním právních předpisů mající charakter
vnitřních závazků se do ocenění zahrnují v plné výši.
Rezervy
(v tis. Kč)
Rezervy podle zvl. právních předpisů
Rezerva na důchody a pod. závazky
Rezerva na daň z příjmu
Ostatní rezervy
Rezervy celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
597
0
0
6 666
7 263
597
0
0
0
597
Rezervy oceňuji částkou 597.000,-Kč.
6.6. OCENĚNÍ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Krátkodobé závazky ve výši 2,867.000,-Kč představují závazky z obchodního styku ve výši
34.000,-Kč, závazky ke společníkům ve výši 1,697.000,-Kč, závazky k zaměstnancům ve výši
60.000,-Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 25.000,-Kč,
daňové závazky ve výši 29.000,-Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 102.000,-Kč, dohadné
účty pasivní ve výši 144.000,-Kč a jiné závazky ve výši 776.000,-Kč. Krátkodobé závazky se do
ocenění zahrnují v plné výši, tj. v částce 2,867.000,-Kč.
Krátkodobé závazky
(v tis. Kč)
Závazky z obchodního styku
Závazky ke společníkům
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj.
Závazky daňové a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
34
1 697
60
25
29
102
144
776
2 867
Celková výše krátkodobých závazků představuje částku 2,867.000,-Kč.
Strana 30
34
1 697
60
25
29
102
144
776
2 867
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6.7. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI
Krátkodobé bankovní úvěry ve výši 842.0000,-Kč představují nesplacené zůstatky
dlouhodobého úvěru ve výši 783.000,-Kč a střednědobého úvěru ve výši 59.000,-Kč se do
ocenění přebírají v účetní hodnotě.
Bankovní úvěry a výpomoci
(v tis. Kč)
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Bankovní úvěry a výpomoci celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
0
842
0
842
0
842
0
842
Celková výše bankovních úvěrů a výpomocí představuje částku ve výši 842,000,-Kč.
6.8. OCENĚNÍ OSTATNÍCH PASIV
Ostatní pasiva představují časové rozlišení v podobě výdajů příštích období pro období
8/2013 ve formě oprav, nákladů na pevné a mobilní linky v celkové výši 2.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že časové rozlišení výdajů příštích období nevykazuje významnější
položky, nebude proveden přepočet na jejich současnou hodnotu a budou ponechány v
účetních hodnotách.
Ostatní pasiva
(v tis. Kč)
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Časové rozlišení pasiv
Účetní hodnota
Brutto
Netto
2
0
2
Oceněná hodnota
2
0
2
2
0
2
Ostatní pasiva zahrnuji do ocenění v celkové hodnotě 2.000,- Kč.
REKAPITULACE OCENĚNÍ ZÁVAZKŮ
Cizí zdroje, časové rozlišení a
mimobilanční aktiva (v tis. Kč)
Rezervy
Závazky dlouhodobé
Závazky krátkodobé
Bankovní úvěry
Časové rozlišení pasiv
Mimobilanční pasiva
Celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
7 263
0
2 867
842
2
0
10 974
Celková výše závazků představuje částku 4,308.000,-Kč.
Strana 31
597
0
2 867
842
2
0
4 308
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
6.9. OCENĚNÍ AKCIÍ SUBSTANČNÍ METODOU
Ocenění akcií společnosti Středomoravská kapitálová, a.s. vyjádřené součtem ocenění
poměrných majetkových hodnot ponížených a závazky společnosti představuje výslednou
substanční hodnotu, která vyjadřuje náklady na znovupořízení majetku společnosti ve stavu
podniku k datu ocenění.
( v tis.Kč)
MAJETEK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
Dlouhodobý hmotný majetek
- nemovitý majetek
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly v osobách pod podstatným vlivem
- ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva
Mimobilanční aktiva
55 939
36 731
684
ZÁVAZKY
Závazky z rezerv
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní závazky
Mimobilanční pasiva
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK na 1 akcii v Kč
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK na 121 594 akcii v Kč
4 308
684
28 136
27 127
313
696
0
0
0
7 911
7 911
0
0
19 094
0
2 192
14 294
2 608
57
57
597
0
2 867
842
2
0
51 631
81 Kč
9 849 114 Kč
Hodnota čistého obchodního majetku společnosti Středomoravská kapitálová a.s. stanovená
substanční metodou představuje na 1 / 121 594 akcii v peněžním vyjádření částku
81 / 9 849 114,-Kč.
Strana 32
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
7. KOREKCE PŘEDBĚŽNÉHO OCENĚNÍ
Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích
právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují kontrolu nad
podnikem a podstatný vliv v podniku.
Kontrolou nad podnikem se rozumí „moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak, aby
bylo dosaženo užitku z jeho činnosti“. Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné
poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného
pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje tato hlavní práva:
určovat strategii podniku,
rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách,
rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování,
rozhodovat o případných spojeních (sloučeních, splynutích), změnách právní formy a
likvidaci podniku,
5. rozhodovat o dividendách
1.
2.
3.
4.
Podstatným vlivem se rozumí „účast na rozhodnutích o finanční a provozní politice podniku“.
Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 20 až 50 %), prostřednictvím stanov
nebo pomocí dohod.
Obchodní zákoník v odst. 5 § 66a Podnikatelské uskupení uvádí, že … Není-li prokázáno, že
jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že
osoba, která disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou,
a že osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě,
jsou ovládajícími osobami.
Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s
cílem nabýt nebo postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat
jimi za účelem prosazování společného vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby
anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího
orgánu této osoby nebo jiného ovlivnění chování určité osoby. Není-li prokázán opak, má se
za to, že osobami, jež jednají ve shodě, jsou
a) právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v jejich přímé řídící
působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor, insolvenční správce nebo nucený správce
anebo jakýkoliv okruh těchto osob,
b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,
c) osoby ovládané stejnou ovládající osobou, nebo
d) osoby tvořící koncern.
e) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,
f) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,
g) komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementáři,
h) osoby blízké,
i) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí
obhospodařované fondy.
Strana 33
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost, má
samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je
zvyklostí uplatnit srážku z hodnoty akcie určené majetkovou metodou.
Tab. Výše srážky za vlastnický podíl
Podíl na celkovém počtu akcií
0 - 9,9%
10 - 24,9%
25 - 49,9%
50 - 74,5%
75 - 94,5%
95 - 100%
Srážka za základní hodnoty 1 akcie
neexistuje velkoakcionář
existuje velkoakcionář
30%
50%
25%
35%
15%
10%
5%
0%
-
Výslednou hodnotu 1 kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50,Kč v balíku 121 594 ks akcií vydaných společností Středomoravská kapitálová, a.s. určíme
jako podíl na čistém obchodním jmění při zohlednění výše tohoto podílu (19,1%) pro
aplikaci srážky za velikost podílu.
81 x ( 1- 0,35) = 53 Kč (po zaokr. na celé Kč)
Výslednou hodnotu balíku 121 594 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 50,-Kč vydaných společnosti Středomoravská kapitálová, a.s. určíme jako
součin počtu akcií v balíku a čistého obchodního majetku připadající na jednu akcii.
53 Kč x 121 594 = 6 444 482 Kč
Výslednou hodnotu 1 akcie / 121 594 ks akcií společnosti Středomoravská kapitálová, a.s.
jsem odhadl ve výši 53,-Kč / 6 444 482 Kč.
Strana 34
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
8. ZÁVĚR
Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve
smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
Předmětem posudku je ocenění 121 594 ks akcií vydaných společností Středomoravská
kapitálová, a.s., se sídlem nám. Sadové 3/3, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, IČ 025 39 390.
Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. září 2013. Při zvážení všech předpokladů
a skutečností v posudku obsažených považuji za cenu obvyklou částku
53,-Kč
(slovy:---Padesáttřikorunyčeské---)
za 1 akcii v nominální hodnotě 50,-Kč
6 444 482,-Kč
(slovy:---Šestmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitisícčtyřistaosmdesátdvěkorunyčeské---)
za 121 594 akcií v celkové nominální hodnotě 6,079.700,-Kč
Ve Starém Městě dne 2. dubna 2014
Ing. Libor Buček
Trávník 2083
686 03 Staré Město
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze
dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 a ze dne 26.4. 2013 č.j. Spr 4469/2012 pro základní obor
ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky.
Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 322-5/2014 znaleckého deníku.
Strana 35
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
SOUPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ, LITERATURA A ZDROJE DAT
Podklady
1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Středomoravská kapitálová, a.s.
2. zahajovací rozvaha nástupnické společnosti Středomoravská kapitálová, a.s.
3. soupis dlouhodobého finančního majetku společnosti Středomoravská kapitálová,
a.s. ke dni 1. září 2013
4. soupis krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů společnosti Středomoravská
kapitálová, a.s. ke dni 1. září 2013
5. soupis poskytnutých krátkodobých půjček a úvěrů společnosti Středomoravská
kapitálová, a.s. ke dni 1. září 2013
6. soupis krátkodobého finančního majetku společnosti Středomoravská kapitálová, a.s.
ke dni 1. září 2013
7. znalecký posudek č.1722-13/2011 o ceně nemovitosti – lom na stavební kámen
v Račicích vč. pozemků situovaných na katastrálním území 789429 Zábřeh na Moravě,
obci 541354 Zábřeh, okres CZ0712 Olomouc, zapsané v listu vlastnictví č. 2060
soudního znalce Ing. Miroslava Kořenka ze dne 7.5.2011
8. doplněk k odbornému posudku č.702-97/2003 o ceně nemovitosti – bývalé fortové
pevnosti č. XI v Olomouci na stav. p.č. 887/274 s ost. plochou p.č. 887/1 Kyselovská
pevnůstka, v katastrálním území Slavonín, okres Olomouc, kraj Olomoucký
oceňovatele Ing. Josefa Dvořáka
9. smlouva o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích
uzavřené mezi prodávajícími Prague Marina a.s. a České přístavy, a.s. a OLZ, a.s. jako
kupujícím
10. výpis z obchodního rejstříku společnosti Zábřežská lesní, a.s.
11. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Zábřežská lesní, a.s. ke dni 31.8.2013
12. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Zábřežská lesní, a.s. ke dni 31.12.2012
13. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Zábřežská lesní, a.s. ke dni 31.12.2011
14. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Zábřežská lesní, a.s. ke dni 31.12.2010
15. výroční zpráva společnosti Zábřežská lesní, a.s. za rok 2012, 2011 a 2010
16. příloha k účetní závěrce společnosti Zábřežská lesní, a.s. za rok 2012, 2011 a 2010
17. zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012, MZe Praha
2013
Použitá literatura a zdroje dat
1.
2.
3.
4.
5.
MAŘÍK, M.: Oceňování podniku. Ekopres, Praha 1998
KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. C.H. Beck, Praha 1999
MAŔÍK a kol.: Metody oceňování podniku, Ekopress, Praha 2003
Databáze Ministerstva spravedlnosti ČR, obchodní rejstřík www.justice.cz
Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí ČR, Praha, leden
2014
6. Internetové zdroje makrodat http://www.damodaran.com, www.oecd.org,
www.mfcr.cz, www.czso.cz , www.mpo.cz , www.eurostat.com
Strana 36
Znalecký posudek č. 322 – 5/2014
Středomoravská kapitálová, a.s.
PŘÍLOHY
Příloha č.1
-
Příloha č.2
-
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
-
Příloha č.6
-
Příloha č.7
-
Příloha č.8
-
Výpis z obchodního rejstříku společností Středomoravská kapitálová,
a.s.
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Středomoravská kapitálová,
a.s. ke dni 1.9.2013
Ocenění podílu ve společnosti Zábřežská lesní, a.s.
Výpis z obchodního rejstříku společnosti Zábřežská lesní, a.s.
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Zábřežská lesní, a.s.
ke dni 31.8.2013
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Zábřežská lesní, a.s.
ke dni 31.12.2012
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Zábřežská lesní, a.s.
ke dni 31.12.2011
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Zábřežská lesní, a.s.
ke dni 31.12.2010
Strana 37
Příloha č.1
Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 14.2.2014 v 17:12:08.
EPVid:678WTvvWjMFc1RN77mZjEcc3LNz5px5r
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 10553
Datum zápisu:
10. ledna 2014
Spisová značka:
B 10553 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
Středomoravská kapitálová, a.s.
Sídlo:
nám. Sadové 3/3, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo: 025 39 390
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět
podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Statutární orgán představenstvo:
předseda představenstva:
ČENĚK LACH, dat. nar. 27. dubna 1982
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku funkce: 10. ledna 2014
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen představenstva:
STANISLAV LACH, dat. nar. 13. ledna 1936
Dvorského 74/41, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen představenstva:
KATEŘINA PACÁKOVÁ, dat. nar. 2. srpna 1973
Kamenný vrch 5450, 430 04 Chomutov
den vzniku členství: 10. ledna 2014
Způsob jednání:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen
představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje
tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě
společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné za společnost
podepisovat.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
MARIE HANOUSKOVÁ, dat. nar. 16. srpna 1944
Stupkova 1157/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
den vzniku funkce: 10. ledna 2014
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen dozorčí rady:
HANA LACHOVÁ, dat. nar. 7. dubna 1965
Darwinova 251/20, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
den vzniku členství: 10. ledna 2014
člen dozorčí rady:
MIROSLAV HÉDL, dat. nar. 6. března 1956
Hlavní 110, 788 33 Hanušovice
den vzniku členství: 10. ledna 2014
Akcie:
636 033 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 50,- Kč
Údaje platné ke dni: 14.02.2014 06:00
1/2
oddíl B, vložka 10553
Základní kapitál:
31 801 650,- Kč
Splaceno: 100 %
Ostatní
skutečnosti:
Společnost Středomoravská kapitálová a.s. byla založena v
důsledku rozdělení společnosti OLZ, a.s., se sídlem Olomouc Svatý Kopeček, Sadové nám. 3/3, PSČ 772 00, IČ 451 92 138,
jejím rozštěpení se vznikem nových obchodních společností. Valná
hromada společnosti OLZ, a.s., IČ 451 92 138, konaná dne
12.12.2013 rozhodla o rozdělení společnosti rozštěpením se
vznikem 3 nových nástupnických společností, a to společnosti
Středomoravská kapitálová a.s., se sídlem Olomouc - Svatý
Kopeček, nám. Sadové 3/3, PSČ 772 00 (nástupnická společnost
I); společnosti Agro SP s.r.o., se sídlem Potštát, Půtova č.p. 222,
PSČ 753 62 (nástupnická společnost II) a společnosti Agro ZPMA
s.r.o., se sídlem Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ 793 95
(nástupnická společnost III), přičemž společnost OLZ, a.s. v
důsledku rozdělení rozštěpením zaniká. Rozhodný den přeměny
1.9.2013.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ostravě
Údaje platné ke dni: 14.02.2014 06:00
2/2
Příloha č.2
Příloha č.3
Zábřežská lesní, a.s.
1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Právní forma:
Základní kapitál:
Datum vzniku:
Zábřežská lesní, a.s.
451 93 185
č.p. 115, 789 01 Lukavice
akciová společnost
22, 783.000,- Kč
29. června 1992
Statutární orgán – představenstvo:
Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a
jedná jejím jménem
předseda představenstva:
Bc. Čeněk Lach, dat. nar. 27. dubna 1982
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
místopředseda
představenstva:
Mgr. Stanislav Lach, dat. nar. 13. ledna 1961
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
člen představenstva:
Ing. Stanislav Lach, dat. nar. 13. ledna 1936
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. března 2011
Dozorčí rada:
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
předseda dozorčí rady:
Ing. Marie Hanousková, dat. nar. 16. srpna 1944
Olomouc, Stupkova 6, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
člen dozorčí rady:
Mgr. Hana Lachová, dat. nar. 7. dubna 1965
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. března 2011
člen dozorčí rady:
Ing. Petr Zajíček, dat. nar. 14. října 1953
Hynčina 62, PSČ 789 01
den vzniku členství: 26. června 2012
Strana 1
Zábřežská lesní, a.s.
1.1. PŘEDMĚT ČINNOSTI
Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku zahrnuje tyto činnosti:
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně
- opravy silničních vozidel
- truhlářství, podlahářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1.2. AKCIE
Druh CP:
Forma CP:
Podoba:
Registrace CP:
Počet akcií:
Nominální hodnota:
Celkový objem emise:
Převoditelnost akcií:
akcie kmenové
akcie na majitele
listinná
nekótovaný CP
22 783 ks
1 000,- Kč/akcie
22,783.000,-Kč
není omezena
1.3. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH
Ovládající společnost OLZ, a.s. vlastní 22 783 ks akcií ovládané společnosti Zábřežská lesní,
a.s., což představuje 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané
osoby.
1.4. STAV ÚČETNICTVÍ
Audit řádné účetní závěrky ke dni 31. prosince 2012 provedla auditorská firma HZ Olomouc,
spol. s r.o., konkrétně auditor Ing. Petr Vanský, číslo dekretu 124. Podle názoru auditora
účetní závěrka podává ve všech významných ohledech poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situaci společnosti k 31. prosinci 2012 a výsledku jejího hospodaření za
rok 2012 je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy České
republiky.
Společnost nepodléhá povinnosti sestavovat účetní závěrku podle Mezinárodních účetních
standardů dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neboť není emitentem
kótovaných na regulovaném cenných papírů v členských státech unie.
Strana 2
Zábřežská lesní, a.s.
1.5. MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI
Ke dni 31. srpnu 2013 společnost Zábřežská lesní, a.s. vykazuje ve svém účetnictví majetek a
závazky takto:
v tis. Kč
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
81 735
52 489
26 503
13 330
Dlouhodobý majetek tvoří dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Dlouhodobý majetek představuje 50 % z celkových aktiv. V účetnictví podniku je dlouhodobý
majetek vykazován takto:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Stroje a zařízení
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
108
2 552
15 542
34 068
50
277
Oběžná aktiva
28 779
0
2 552
7 539
2 912
50
277
12 814
Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního
majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 42%. V účetnictví podniku jsou
oběžná aktiva vykazována takto:
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
7 095
0
21 404
280
7 095
0
5 439
280
359
359
v tis. Kč
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
26 503
12 230
22 783
Vlastní kapitál představuje 46 % z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech
činí 86 %.
Strana 3
Zábřežská lesní, a.s.
Cizí zdroje
14 273
Cizí zdroje tvoří rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a bankovní úvěry a
výpomoci. Cizí zdroje představují 54 % z celkových pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí
zdroje vykazovány takto:
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
490
2 330
10 007
1 446
Ostatní pasiva
0
Tab. Tržby z běžné činnosti podle druhu
Strana 4
Zábřežská lesní, a.s.
2. ANALÝZA POTENCIÁLU
BUDOUCÍHO VÝVOJE
OCEŇOVANÉHO
PODNIKU
A
PROGNÓZA
2.1. MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Za celý letošní rok by se měl HDP snížit o 1,5 %, a to zejména kvůli hlubokému propadu
v 1. čtvrtletí. V oblasti užití by hlavním faktorem poklesu měla být tvorba hrubého fixního
kapitálu. Pro rok 2014 již počítáme s mírným růstem ekonomiky o 0,8 %.
Navzdory zvýšení obou sazeb DPH o 1 p. b. k 1. lednu 2013 by letos průměrná míra inflace
měla dosáhnout pouze 1,6 %, v roce 2014 by se růst spotřebitelských cen mohl dále zpomalit
na 1,4 %. V obou letech by se přitom meziroční inflace měla pohybovat v tolerančním pásmu
inflačního cíle ČNB.
Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o 0,4 %, by letos mohla dále vzrůst o 0,5 %.
Tento do jisté míry paradoxní vývoj je důsledkem rozšiřování kratších úvazků a snižování
počtu odpracovaných hodin na pracovníka. Pro rok 2014 se počítá s poklesem zaměstnanosti
o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by z loňských 7,0 % měla vzrůst na 7,5 % a k jejímu
nepatrnému meziročnímu zvýšení by mohlo dojít i v roce 2014. Růst objemu mezd a platů by
v tomto roce mohl dosáhnout 0,7 %, v roce 2014 pak 2,1 %.
V obou letech by tak tempo růstu mezd a platů mělo předstihnout dynamiku nominálního
HDP.
Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by mohl stagnovat na úrovni mírně
přesahující 2 %, a měl by tedy zůstat na udržitelné úrovni.
Vedle dalšího vývoje v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české
ekonomice.
zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, červenec 2013
Strana 5
Zábřežská lesní, a.s.
2.2. ODVĚTVOVÁ ANALÝZA
2.2.1. POSTAVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Celkovou výši těžby dřeva a následných dodávek surového dříví ovlivnila stagnace a pokles
výroby v celém dřevozpracujícím průmyslu v tuzemsku, která probíhá od roku 2008 do
současnosti s měnící se intenzitou a s pokusy o oživení. Především malým a středním
podnikům dřevozpracujícího průmyslu komplikuje život pokles tuzemského stavebnictví.
V důsledku recese zejména tuzemského stavebnictví se snížila v letech 2008–2012 poptávka
v tuzemsku po výrobcích ze dřeva až o 30 % a podniky jsou tak nuceni exportovat část své
produkce na náročných zahraničních trzích často na hranici rentability své výroby. Nadále v
České republice trvá stav, když se exportuje přímo dřevní surovina bez další sofistikované
přidané hodnoty a dlouhodobě tak patříme mezi největší vývozce surového dříví v poměru k
realizovaným tuzemským těžbám dřeva na světě. Výrazně lepší je situace u velkých
zahraničních (nadnárodních) dřevozpracujících firem, které působí na tuzemském trhu a mají
pevně vytvořené obchodní sítě a kanály, které jim umožňují rozumně a snadno exportovat
svoji produkci do zahraničí. Těmto firmám s vysokou konkurenceschopností (nové
technologie s vysokou produktivitou práce a s tvorbou další přidané hodnoty) nemohou
tuzemské malé a střední podniky konkurovat.
Cenu surového dříví v tuzemsku vytváří jak tuzemská poptávka po sortimentech surového
dříví, tak i poptávka ze zahraničí (zejména z Rakouska a Německa) a v důsledku toho se
neustále průměrné ceny u surového dříví zvyšují. K růstu průměrných cen surového dříví
v tuzemsku přispívají rovněž podnikatelské subjekty v lesnictví, které na základě uzavřených
smluv s Lesy ČR, s. p. na komplexní lesnické zakázky s nákupem surového dříví „na stojato“
v roce 2012 často hospodařily na hranici rentability svého podnikání. Pokles tuzemské
spotřeby surového dříví a výrobků z něho byl doprovázen poklesem jak dovozu, tak i vývozu
surového dříví. Přesto se podařilo vlastníkům lesů a podnikatelským subjektům prodat
zvýšený objem zejména jehličnaté kulatiny a vlákniny do zahraničí (především do Rakouska a
Německa). Přes příznivý vývoj cen u surového dříví se většina vlastníků lesů (nebo jeho
správci a nájemci) rozhodla k meziročnímu snížení výše těžeb a následných dodávek
surového dříví s ohledem na těžkosti spojené s jeho prodejem za požadované ceny, přičemž
získané finanční prostředky zejména za prodej surového dříví rozhodující měrou zabezpečily
potřebné finanční zdroje pro správu a obhospodařování jejich lesních majetků
2.2.2. VLASTNICKÁ STRUKTURA LESŮ V ČR
Rok 2012 stejně jako předchozí roky nepřinesl žádné významné změny ve vlastnické
struktuře porostní plochy pozemků.
Nejvíce % zaujímají LČR a to málo přes 50 %, další významný podíl tvoří soukromníci, obce a
města. Ostatní vlastníci lesů jsou zastoupeni menším procentem. K významným změnám
vlastníků již v poslední době nedochází. Za zmínku stojí velmi pozvolný pokles majetků ve
vlastnictví státu. Pozvolna roste výměra lesů AOPK a Armády ČR, kteří si postupně nechávají
zařizovat LHP na svých majetcích v rámci krajů. Původní státní postupně mizí s novým
zařízením („bývalé státní“ zahrnují lesy, kde nelze v LHP jednoznačně rozlišit, komu opravdu
les patří, zařízen a schválen byl jako státní majetek, majetky se postupně vydaly a
soukromníci hospodaří dle výpisu LHP). Nové LHP si nechají zpracovat až při obnově lesního
hospodářského celku. Mírně klesající trend v zastoupení lesních družstev a společenství se
zastavil.
Strana 6
Zábřežská lesní, a.s.
Restituční proces je až na výjimky ukončen, ale i tak podíl státního vlastnictví se stále ještě
pozvolna zmenšuje. U některých právně komplikovaných případů dosud rozhodují o
oprávněnosti restitučních nároků v odvolacím řízení i mimo něj soudy.
Obecně lze konstatovat, že vlastnická struktura bude vždy doznávat určitých změn.
Roztříštěné majetky je zájem slučovat a u velkých vlastníků probíhají arondační programy.
K větším procentům změn ve vlastnické struktuře by však dojít v následujících obdobích při
současné legislativě nemělo. V dalších letech lze očekávat změny vzhledem k návratu
majetků církvím.
2.2.3. EKONOMICKÁ SITUACE PODNIKATELŮ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace vlastníků lesa v rámci hospodaření v lesích včetně případných vedlejších
aktivit se po významném propadu hospodářského výsledku v letech 2006–2009 a jeho
zlepšení v letech 2010–2011 opět zlepšila u všech kategorií vlastníků.
V podnikatelském prostředí lesního hospodářství nadále probíhá koncentrace
podnikatelských subjektů do větších subjektů, které investovaly do svého rozvoje mnoho
finančních prostředků, vlastní výkonnou lesní techniku včetně harvestorových uzlů a
podnikají nejen v ČR, ale i v zahraničí. Na druhé straně existují početné podnikatelské
subjekty místního významu a jednotlivé osoby samostatně výdělečné činné (tzv. živnostníci),
které poskytují služby malým vlastníkům lesa klasickými technologiemi. V průběhu roku
došlo na základě zpracovaného rezortního statistického výkazu Les (MZe) 2-01 „Roční výkaz
o nákladech a výnosech v lesním hospodářství za rok 2012“ oproti minulému roku za
sledované respondenty celkem k výraznému zlepšení hospodářských výsledků (tj. k vykázání
zisku oproti ztrátě v minulém roce) u podnikatelských subjektů v lesnictví.
Podstatnými vlivy na dosaženou ziskovost z podnikání v lesnictví oproti předchozímu roku
byly:
- příznivý nárůst cen (tuzemských i zahraničních) za prodej surového dříví, který konečný
spotřebitel (dřevozpracující podnik) byl nucen akceptovat,
- došlo k nárůstu cen služeb u odběratelů (vlastníků lesů) za prováděné lesnické práce v
těžební činnosti a v jiných nelesnických činnostech při poklesu cen v pěstební činnosti a
ostatní lesnické činnosti,
- vyšší efektivnost vynakládaných nákladů na zabezpečení jednotlivých výkonů v lesnické
činnosti a vyšší produktivita zabezpečovaných prací.
Do hospodaření podnikatelských subjektů se tak výrazně promítl zisk v provádění výkonů v
těžební činnosti (222 Kč/ha lesa) a v mimolesnických činnostech (76 Kč/ha lesa), které
přesáhly dílčí ztráty v pěstební činnosti (-42 Kč/ha lesa), ostatní lesnické činnosti (-22 Kč/ha
lesa).
Ze zpracovaného vzorku podnikatelských subjektů tak vyplývá, že konečná výše vytvořeného
zisku z převažujícího podnikání v lesnictví vedla k jejich ekonomickému posílení včetně
zlepšení financování dalšího rozvoje podniků.
Celkové dodávky surového dříví se meziročně snížily o 320 tis. m3 na celkovou výši 15 061 tis.
m3, v tom dodávky jehličnatého dříví dosáhly výše 13 056 tis. m3 a dodávky listnatého dříví
2 005 tis. m3.
Průměrné ceny téměř u všech sortimentů surového dříví v tuzemsku se po výrazném poklesu
v roce 2008 a dalším poklesu v roce 2009 od roku 2010 stále zvyšovaly až do závěru roku
2012.
Strana 7
Zábřežská lesní, a.s.
2.3. VNITŘNÍ POTENCIÁL SPOLEČNOSTI A HODNOCENÍ KONKUREČNÍ SÍLY
2.3.1. CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v
myslivosti, výroba dřevěných výrobků, specializovaný maloobchod, silniční motorová
doprava nákladní, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu
rostlin, odborný lesní hospodář, nakládání ze semeny dřevin a sazenicemi lesních dřevin,
opravy silničních vozidel a pracovních strojů. Další činnosti jsou uvedené v obchodním
rejstříku.
2.3.2. VYMEZENÍ TRHU
K vymezení působnosti trhu bylo přistoupeno ze 3 hledisek
a) produktové vymezení
Lesnická činnost tj. těžba dřeva, přibližování a odvoz dřeva, dodávky dřeva a pěstební
činnost mají rozhodující podíl ve výnosech společnosti.
b) regionální vymezení
Z hlediska regionálního vymezení společnost podniká v regionu města Zábřehu
c) cílová skupina odběratelů
Hlavním odběratelem jsou Lesy České republiky,s.p. (LČR, s.p.)
2.3.3. HLAVNÍ ZÁKAZNÍCI
Společnost je závislá na několika klíčových zákaznících, mezi které náleží:
- Lesy ČR, s.p. (hlavní zákazník)
- STORA ENSO a.s.
- WOTAN FOREST, a.s.
- Kloboucká lesní s.r.o.
2.3.4. HLAVNÍ DODAVATELÉ
Prakticky hlavním partnerem jak na straně dodavatelské, tak i na straně odběratelské jsou
LČR, s.p. Na dodávky dřevní hmoty jsou využívány malé firmy poskytující práci.
2.3.5. VYMEZENÍ KONKURENCE
Konkurenční prostředí v oblasti podnikání společnosti je silné a společnost je vystavena
tvrdým podmínkám při prodeji své produkce a služeb. Za konkurenci lze považovat regionální
lesní společnosti disponující obdobným technickým vybavením a lidským potenciálem za
které lze považovat společnosti LESY RUDA a.s. a Hanušovická lesní a.s. Nová strategie Lesů
ČR připustila do výběrových řízení firmy s nedostatkem vlastní lidské a výrobní kapacity a
hlavně s dumpingovými cenami.
Strana 8
Zábřežská lesní, a.s.
2.3.6. SWOT
Za silné stránky podniku je možné považovat:
• znalost lokálního trhu
• vlastní lesnická technika
• přístup k cizím zdrojům
Ke slabým stránkám patří:
• závislost na hospodářském cyklu
• závislost na subdodávkách velkých firem
• závislost na klíčových zaměstnancích
• neurčitá podniková strategie
• velký objem finančních prostředků je vázán v zásobách
Jako možné ohrožení se jeví:
• ztráta klíčového zákazníka
• nižší poptávka po surovině
• pokles cen surovin
• nepříznivé klimatické podmínky
• možnost vstupu konkurence na regionální trh
Příležitosti:
• dodávky prací pro jiné vlastníky lesa – obce, soukromníky
• účast na výběrových řízeních na práce v lesích jak u LČR, VLS, NP
• biologická činnost
• přidružená výroba
Strana 9
Zábřežská lesní, a.s.
3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU
Účelem finanční analýzy je posoudit finanční situaci podniku Zábřežská lesní, a.s.,
zanalyzovat a zhodnotit hospodaření společnosti v období let 2008 – 2012 a identifikovat
hlavní činitele, které ovlivňují celkové výsledky hospodaření.
K vypracování finanční analýzy bylo použito účetních výkazů, výročních zpráv a zpráv o
hospodaření společnosti Zábřežská lesní, a.s. z let 2008 – 2012. Data z let 2008 – 2012
pocházejí z účetních závěrek, které byly ověřeny nezávislým auditorem. Na základě výroku
„bez výhrad“ lze považovat údaje v nich obsažené za věrně a poctivě zobrazující stav aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a finanční situace. V úvodu kapitoly jsou zachyceny principy
účetní politiky podniku. Druhá část pak obsahuje analýzu poměrových ukazatelů, které
umožní blíže zhodnotit finanční zdraví podniku.
3.1. ÚČETNÍ POLITIKA
Společnost Zábřežská lesní, a.s. vede podvojné účetnictví, které se řídí zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, účtovou osnovou a postupy
účtování pro podnikatele. Jsou dodržovány obecné účetní zásady reálného zobrazení
majetku, hospodářského výsledku a finanční situace, zásady opatrnosti, bilanční kontinuity,
stálosti metod a zákaz kompenzace
3.1.1. FISKÁLNÍ OBDOBÍ
Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.
3.1.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000,- Kč
v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou
dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než
60 000, Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a
instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení
dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o dotaci
poskytnutou na pořízení tohoto majetku.
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku
vlastní činností (výrobní režie).
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý
darováním. Ocenění dlouhodobého majetku nově zjištěného v účetnictví se stanoví podle
ceny obdobného majetku vedeného v účetnictví nebo odhadem znalce.
Strana 10
Zábřežská lesní, a.s.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období
částku 40 000,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
3.1.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Cenné papíry a majetkové účasti jsou při nákupu oceněny pořizovací cenou. Součástí
pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou přímé náklady související s pořízením např.
poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek
společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti s rozhodným a podstatným vlivem.
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
K datu účetní závěrky se cenné papíry a majetkové účasti oceňují reálnou hodnotou.
Majetkové účastí se oceňují ekvivalencí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se oceňují
pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Realizovatelné
cenné papíry a podíly se oceňují tržní hodnotou. Pokud není tržní hodnota k dispozici použije
se ocenění podle posudku znalce, kvalifikovaného odhadu nebo pořizovací ceny. Součástí
ocenění reálnou hodnotou je u cenných papírů a podílů znějících na cizí měnu i zjištěný
kurzový rozdíl.
3.1.4. ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti
dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v
následujícím měsíci po datu zařazení do používání.
Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda.
Drobný hmotný majetek je odepisován jednorázově přes účty zásob do nákladů. Drobný
hmotný majetek od 1 000,- Kč do 40 000,- Kč s dobou použitelnosti vyšší jak 1 rok je sledován
v operativní evidenci. Drobný majetek z leasingu se odepisuje do 2 roků.
3.1.5. ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též
náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, provize pojistné. Jejich úbytky
se oceňují metodou FIFO /první do skladu – první ze skladu/.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů (výrobní
režie), která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti. Vlastními náklady jsou náklady
stanovené podle plánových kalkulací, které zahrnují přímý materiál, polotovary, přímé mzdy,
kooperace, ostatní přímé náklady, případně podíl výrobní režie.
Dřevo je oceněno fázovou cenou dle lokality „Pařez , odvozní místo, expediční sklad“.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob.
Strana 11
Zábřežská lesní, a.s.
3.1.6. ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
Poměrové ukazatele jsou podle zkoumaných oblastí rozděleny do čtyř skupin:
- Ukazatele rentability
- Ukazatele aktivity
- Ukazatele likvidity
- Ukazatele zadluženosti
3.1.6.1. ANALÝZA RENTABILITY
Tab. Ukazatele rentability
Rok
ROA
ROA - EBT
ROA - EBIT
2008
-6,84%
-7,77%
-7,73%
2009
-11,48%
-13,38%
-13,09%
2010
-21,80%
-21,47%
-21,46%
2011
-7,98%
-7,98%
-7,98%
2012
-11,58%
-11,58%
-11,58%
Rentabilita celkového kapitálu je určena jako rentabilita úhrnných vložených prostředků –
dává do poměru zisk před úroky a zdaněním (EBIT) s velikostí celkového kapitálu, čímž
umožňuje posoudit výnosnost kapitálu bez ohledu na strukturu zdrojů podniku. Tak je možné
zohlednit její o něco málo vyšší hodnoty v porovnání s ukazatelem rentability aktiv. Hodnota
ukazatele ROA (stejně jako ostatních ukazatelů rentability) je dána velikostí výsledků
hospodaření a zároveň ukazuje nízké zhodnocení příp. znehodnocení investovaných
prostředků v minulých letech.
Rentabilita aktiv je vypočítána jako poměr výsledku hospodaření po úrocích a zdanění (EAT)
a celkových aktiv. Dosahuje tudíž nižších hodnot než ukazatel rentability celkového kapitálu,
jelikož v čitateli není zahrnut potenciální daňový štít z placených úroků. Rostoucí hodnota
ukazatele je dána na straně jedné snižující se velikostí ztráty, na straně druhé klesající úrovní
aktiv.
3.1.6.2. ANALÝZA AKTIVITY
Tab. Ukazatele aktivity
Rok
Obrat pohledávek k tržbám
Obrat závazků k nákladům
Obrat zásob k tržbám
2008
141,56
58,58
77,00
2009
48,18
65,99
44,84
2010
55,85
94,71
87,60
2011
50,59
125,28
118,03
2012
82,79
147,64
127,68
Obrátka zásob posuzuje likviditu zásob společnosti. Hodnota ukazatele říká, kolikrát je v
průběhu roku každá položka zásob v průměru prodána a znovu uskladněna. Nízká obrátka
zásob může společně s vysokým ukazatelem běžné likvidity znamenat, že společnost
disponuje zastaralými zásobami, jejichž skutečná hodnota neodpovídá účetní. Dalším
aspektem nadbytečného množství zásob je zmrazení finančních prostředků na krytí těchto
zásob, které by mohly být použity efektivněji.
Strana 12
Zábřežská lesní, a.s.
Průměrná doba splatnosti pohledávek hodnotí rozvahový účet pohledávek. Vypočítá se jako
podíl celkových pohledávek a průměrných tržeb připadajících na jeden den. Podle konvence
se při výpočtu používá 360 dní místo 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během
kterého je inkaso za každodenní tržby zmrazeno v pohledávkách firmy. Srovnáním tohoto
ukazatele s obecnou lhůtou splatnosti při fakturaci lze hodnotit účinnost systému vymáhání
pohledávek.
3.1.6.3. ANALÝZA LIKVIDITY A PLATEBNÍ SCHOPNOSTI
Tab. Ukazatele likvidity
Rok
Běžná likvidita
Pohotová likvidita
Okamžitá likvidita
2008
2,01
1,42
0,07
2009
1,16
1,63
0,13
2010
0,87
0,35
0,01
2011
0,98
0,30
0,01
2012
1,05
0,43
0,03
Ukazatel běžné likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky při
použití oběžných aktiv a představuje základní měřítko krátkodobé solventnosti podniku.
Jinými slovy tento ukazatel sleduje kolikrát je společnost schopna uspokojit věřitele, kdyby
proměnila veškerá svá oběžná aktiva v hotovost. Nízká úroveň běžné likvidity naznačuje, že
krátkodobá pasiva (půjčky, nesplacené závazky apod.) rostou rychleji než oběžná aktiva, což
ukazuje na sníženou schopnost společnosti dostát včas svým závazkům.
Ukazatel pohotové likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky za
použití oběžných aktiv při vyloučení zásob. Zásoby jsou z hlediska obratu nejpomalejší
položkou v rámci oběžných aktiv. To znamená, že jejich přeměna na hotovost by v případě
nutnosti rychle splatit závazky byla zdlouhavá a ztrátová (např. neprodejné výrobky atd.).
Z těchto důvodů jsou při posouzení krátkodobé solventnosti firmy zásoby eliminovány.
Výrazně nižší pohotová likvidita ve srovnání s běžnou likviditou ukazuje na vysoký podíl
zásob v oběžných aktivech. Tento jev je však nutné posuzovat s ohledem na charakter
podnikání společnosti (sezónnost, obch. spol. apod.).
Ukazatel okamžité likvidity hodnotí schopnost společnosti dostát svým závazkům za použití
oběžných aktiv s vyloučením zásob a pohledávek. Pohledávky reprezentují po zásobách další
pomalu se obracející položku oběžných prostředků. Po jejich vyloučení dostáváme v čitateli
pouze vysoce likvidní část aktiv, která je reprezentována hotovostí a jejími ekvivalenty.
Srovnáním s ukazatelem pohotové likvidity tedy sledovat podíl pohledávek na oběžných
aktivech firmy.
Hodnoty ukazatelů běžné, rychlé i okamžité likvidity se postupně zhoršují; od roku 2008 jsou
pod úrovní optimálního obecně stanoveného pásma (interval pro běžnou likviditu je 1,5-2,5;
interval pro rychlou/pohotovou likviditu 0,9-1,1 a interval pro okamžitou likviditu pak 0,2).
Strana 13
Zábřežská lesní, a.s.
3.1.6.4. ANALÝZA ZADLUŽENOSTI
Tab. Ukazatele zadluženosti
Rok
Podíl dlouhodobých úvěrů a vlastního kapitálu
Podíl cizích zdrojů na aktivech
2008
3,86%
30,86%
2009
40,71%
2010
43,61%
2011
44,69%
2012
54,24%
Ukazatel zadluženosti měří podíl cizích zdrojů na krytí celkových aktiv. Poměr mezi vlastním a
cizím kapitálem určuje míru rizika ze strany věřitelů, kteří vyžadují dostatečnou hodnotu
vlastního jmění zaručující splacení jejich pohledávek v případě likvidace společnosti.
3.1.6.5. ZÁVĚRY Z FINANČNÍ ANALÝZY
Po analýze jednotlivých ukazatelů lze potvrdit závěry strategické analýzy, která poukazuje na
postupně se zhoršující se situaci hospodaření společnosti, jehož výsledkem je nejistá
budoucnost podniku jako celku. Ukazatele rentability vykazují ztrátovost podniku. Hodnota
vlastního kapitálu společnosti je nižší než hodnota základního kapitálu, společnost není však
insolventní ani předlužená. Podle provedené analýzy společnost nemá ziskový potenciál,
protože rentabilita celkového kapitálu je nižší než náklady na kapitál.
Výsledky provedené finanční analýzy dávají předpoklad pro aplikaci majetkového způsobu
ocenění, a to stanovením likvidační hodnoty podniku. Před výpočtem likvidační hodnoty
podniku bude taktéž proveden výpočet neúplné substanční hodnoty podniku na principu
reprodukčních cen. Substanční hodnota bude sloužit pouze pro subjektivní ocenění podniku,
nejde o tržní hodnotu podniku.
Strana 14
Zábřežská lesní, a.s.
4. VOLBA PŘÍSTUPU A METODY OCENĚNÍ
Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně
pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba
rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu
konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti.
Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investor, na perspektivu
podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných
papírů na kapitálovém trhu.
Cílem tohoto znaleckého posudku stanovit tržní hodnotu společnosti Zábřežská lesní, a.s.
Po prostudování dat z veřejně přístupných zdrojů, předložených podkladů a provedení
analýzy bylo použito pro ocenění akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. ocenění, které
vychází z majetkové podstaty metodou nevynucené likvidační hodnoty akcie podniku.
Zjišťování likvidační hodnoty je prováděno u podniků ztrátových, poněvadž majetek vložený
do podniku dlouhodobě nepřináší svým vlastníkům požadovaný výnos a příjem získaný
rozprodejem majetku po úhradě závazků a nákladů na likvidaci představuje pro vlastníky
nejlepší možný výnos z této investice.
Použití prostých nákladových metod v souhrnném ocenění, vyjádřených souhrnem ocenění
relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek snížený o ocenění všech
závazků, je omezené, neboť reflektují současnou prodejní cenu na trhu s velkým časovým
odstupem. Substanční metoda na principu reprodukčních cen je účelným doplňkovým
údajem pro výnosové ocenění. Uplatňuje se především pro stanovení rozsahu zastavitelného
majetku podniku, ocenění dílčích podílů na kapitálových společnostech, ulehčuje odhad
potřebných investic a odpisů pro finanční plán.
Výnosový způsob ocenění je teoreticky nejsprávnější metodou, poněvadž představuje pro
akcionáře hodnoty určené očekávanými příjmy. Avšak pro aplikaci metody diskontovaných
peněžních toků pro vlastníky a věřitele nebyly splněny základní předpoklady pokračování
podniku jako celku do nekonečna („going concern“). Taktéž nemohla být použita metoda
minulých kapitalizovaných čistých zisků, protože pro budoucí období fungování podniku
společnost nemusí dosáhnout alespoň takových výsledků hospodaření jako v minulosti.
Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty srovnatelných podniků
mezi nezávislými účastníky nejsou známé.
Metoda kurzové hodnoty, která vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na veřejném trhu, taktéž nebyla použita, poněvadž s předmětnými
akciemi se na oficiálním trhu neobchoduje.
Strana 15
Zábřežská lesní, a.s.
5. METODA SUBSTANČNÍ HODNOTY
Základem výpočtu je obchodní majetek společnosti. Pro účely ocenění jsem vycházel z účetní
rozvahy sestavené ke dni 31. srpna 2013.
Výchozí účetní netto hodnoty ke dni 31. srpna 2013
( v tis. Kč)
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
- ocenitelná práva
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
- ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
- jiný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
- základní kapitál
- kapitálové fondy
- rezervní fondy
- výsledek hospodaření minulých let
- výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky
- bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
Strana 16
26 503
13 330
0
0
0
0
13 330
2 552
7 539
2 912
50
277
0
0
0
0
0
0
0
12 814
7 095
0
5 439
280
359
26 503
12 230
22 783
0
0
- 10 735
182
14 273
490
2 330
10 007
1 446
0
Zábřežská lesní, a.s.
5.1. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
Nehmotný dlouhodobý majetek představuje software ke zpracování mezd. Vzhledem k míře
použitelnosti a míře zastarání stanovuje jeho cenu ve výši 10% z jeho pořizovací ceny.
Společnost neeviduje ve svém majetku žádné patenty, průmyslové či užitné vzory a
ocenitelná práva.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)
Software
DNM celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
108
108
Oceněná hodnota
0
0
11
11
Dlouhodobý nehmotný majetek oceňuji částkou 11.000,-Kč.
5.2. OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky v účetní hodnotě 2,552.000,-Kč, stavby
v účetní hodnotě 7,539.000,-Kč, samostatné movité věci, soubory věcí movitých v účetní
hodnotě 2,912.000,-Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 50.000,-Kč a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 277.000,-Kč.
5.2.1. NEMOVITÝ MAJETEK
Nemovitý majetek představuje pozemky a stavby. Pozemky představují zejména louky, lesy,
zastavěné plochy a ostatní plochy. Stavby zahrnují provozní budovy, mobilní buňky a kolny,
komunikace, zpevněné plochy, kanalizace, přípojky, oplocení apod.
Vzhledem k tomu, že znalci nejsou žádné informace, které by zvyšovaly či snižovaly hodnotu
nemovitého majetku, byl tento majetek oceněn na úrovni jeho účetní hodnoty, tedy částkou
ve výši 10,091.000,-Kč.
5.2.2. MOVITÝ MAJETEK
Movitý majetek představuje speciální stroje pro lesnictví, ostatní stroje a zařízení, dopravní
prostředky a inventář. Movitý majetek je z 91 % účetně odepsán. Celková pořizovací cena
movitého majetku představuje částku 34,068.000,-Kč, zůstatková účetní cena činí
2,912.000,-Kč.
Při stanovení ceny dlouhodobého odepisovaného movitého majetku jsem vycházel zejména
z poskytnutých údajů podnikové ekonomické evidence, tj. z pořizovací ceny daného majetku
a roku pořízení. Aktuální obvyklou cenu určil jako součet zůstatkové ceny majetku a
desetiprocentní hodnoty již odepsaného majetku. Sledoval jsem tak přístup používaný
zejména v Německu, kde je v oceňovací praxi respektována skutečnost, že pokud je daný
majetek funkční, je jeho „hodnotou“ možnost tuto funkci plnit. Tuto hodnotu tedy oceňuji
nejméně ve výši 10% aktuální reprodukční ceny.
Strana 17
Zábřežská lesní, a.s.
5.2.3. JINÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Jiný dlouhodobý hmotný majetek představuje umělecké dílo (dřevořezba) ve výši 50.000,-Kč.
Znalecká hodnota uměleckého díla byla stanovena ve výši pořizovací ceny tohoto díla.
5.2.4. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek představuje především aktivace vlastní činnosti
spojená s hospodářskou činností společnosti. Do ocenění se nedokončený dlouhodobý
majetek přebírá ve výši účetní ceny.
Rekapitulace ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto
Netto
Pozemky
2 552
2 552
2 552
Stavby
15 542
7 539
7 539
Movitý majetek
34 068
2 912
6 028
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
50
50
50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
277
277
277
DHM celkem
52 489
13 330
16 446
Dlouhodobý hmotný majetek oceňuji částkou 16,446.000,-Kč.
5.3. OCENĚNÍ ZÁSOB
Zásoby představující zásoby materiálu (chemikálie a náhradní díly), nedokončenou výrobu
(dřevo, sazebnice ve školkách), výrobky (výrobky dřevařské výroby Lukavice) a zvířata (2
lovečtí psi) do ocenění přebírají v její účetní hodnotě.
Zásoby
(v tis. Kč)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zásoby celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
359
6 285
436
15
7 095
Oceněná hodnota
359
6 285
436
15
7 095
359
6 285
436
15
7 095
Hodnota zásob v peněžním vyjádření představuje částku 7,095.000,-Kč.
5.4. OCENĚNÍ KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK
Nominální hodnota krátkodobých pohledávek z obchodního styku byla snižována v závislosti
na intervalu přesahujícím dobu splatnosti, a to podle kritérií všeobecně používanými
bankovními ústavy k tvorbě rezerv na své pohledávky. Daňové pohledávky, krátkodobé
poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní a jiné krátkodobé pohledávky jsou oceněny v jejich
nominální hodnotě.
Strana 18
Zábřežská lesní, a.s.
Pohledávky krátkodobé
standardní
sledované
nestandardní
pochybné
ztrátové
stát – daňové pohledávky
ostatní poskytnuté zálohy
dohadné účty pasivní
jiné pohledávky
Pohledávky krátkodobé celkem
po splatnosti
[ dny]
ve splatnosti + do 30 dnů po splatnosti
více než 30 dnů a méně než 91 dnů
více než 90 dnů a méně než 181 dnů
více než 180 dnů a méně než 361 dnů
více než 361 dnů
Nominální
Koef. Oceněná
hodnota
hodnota
[ tis. Kč ]
[ tis. Kč ]
1,00
1 805
1 805
1 179 0,95
1 120
421
526 0,80
5 0,50
3
16 156 0,00
0
8 1,00
8
527 1,00
527
955 1,00
955
243 1,00
243
21 404
5 081
Korigovaná výše krátkodobých pohledávek představuje částku 5,081.000,-Kč.
5.5. OCENĚNÍ FINANČNÍHO MAJETKU
Finanční majetek sestává z peněžních prostředků uložených v pokladně. Peníze uložené
v pokladně neupravuji a uvažuji v plné účetní výši.
Finanční majetek
(v tis. Kč)
Peníze
Účty v bankách
Finanční majetek celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
280
0
280
Oceněná hodnota
280
0
280
280
0
280
Korigovaná výše finančního majetku představuje částku 280.000,-Kč.
5.6. OCENĚNÍ OSTATNÍCH AKTIV
Ostatní aktiva představují časové rozlišení v podobě nákladů příštích období. Vzhledem
k tomu, že časové rozlišení nevykazuje významnější položky, nebude proveden přepočet na
jejich současnou hodnotu a budou ponechány v účetních hodnotách.
Ostatní aktiva
(v tis. Kč)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Časové rozlišení
Účetní hodnota
Brutto
Netto
359
0
0
359
Oceněná hodnota
359
0
0
359
359
0
0
359
Ostatní aktiva zahrnuji do ocenění v celkové hodnotě 359.000,-Kč.
5.7. MIMOBILANČNÍ AKTIVA
Za mimobilanční aktiva jsou považovány v tomto ocenění předměty pořizované formou
leasingu, které přejdou po úhradě zůstatkové ceny do majetku podniku, hmotný (nehmotný)
majetek vedený v operativní evidenci účtovaný do spotřeby (jako služba). Oceňovaná
společnost nepořizuje majetek formou leasingu, avšak v operativní evidenci eviduje drobný
Strana 19
Zábřežská lesní, a.s.
majetek, zejména drobný inventář, nábytek, nástroje a nářadí. Hodnota majetku v operativní
evidenci je odhadována ve výši 30% jeho účetní ceny, tj, v částce 87.000,-Kč.
REKAPITULACE OCENĚNÍ MAJETKU
MAJETEK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly s podstatným vlivem
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Mimobilanční aktiva
Účetní hodnota
26 503
13 330
0
13 330
2 552
7 539
2 912
50
277
0
0
0
12 814
7 095
0
5 439
280
359
0
Oceněná hodnota
29 359
16 456
11
16 446
2 552
7 539
6 028
50
277
0
0
0
12 456
7 095
0
5 081
280
359
87
5.8. OCENĚNÍ ZÁVAZKŮ
Cizí zdroje v celkové výši 14,273.000,-Kč zahrnují rezervy ve výši 490.000-Kč, dlouhodobé
závazky ve výši 2 330.000,-Kč, krátkodobé závazky ve výši 10,007.000,-Kč a bankovní úvěry ve
výši 1,446.000,-Kč.
5.8.1. OCENĚNÍ REZERV
Vzhledem k tomu, že společnost vytváří rezervy nemající charakter vnitřních závazků, je
třeba je rozpustit do vlastního kapitálu. Jejich rozpuštěním vznikne vůči státu závazek ve výši
placené daně z rozpouštěné rezervy.
Rezervy
(v tis. Kč)
Ostatní rezervy
Rezervy celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
490
490
Rozpuštění rezerv představuje závazek vůči státu v částce 93.000,-Kč.
Strana 20
93
93
Zábřežská lesní, a.s.
5.8.2. OCENĚNÍ DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Dlouhodobé závazky představují závazek vůči ovládající osobě a do ocenění se přebírají v plné
výši.
Dlouhodobé závazky
(v tis. Kč)
Závazky – ovládající a řídící osoba
Dlouhodobé závazky celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
2 330
2 330
2 330
2 330
Celková výše dlouhodobých závazků představuje částku 2,330.000,-Kč.
5.8.3. OCENĚNÍ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Krátkodobé závazky ve výši 10,007.000,-Kč představují závazky z obchodního styku ve výši
2,150.000,-Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 1,643.000,-Kč, závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 224.000,-Kč, daňové závazky ve výši
4,399.000,-Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 750.000,-Kč, dohadné účty pasivní ve výši
599.000,-Kč a jiné závazky ve výši 242.000.-Kč. Krátkodobé závazky se do ocenění zahrnují v
plné výši, tj. v částce 10,007.000,-Kč.
Krátkodobé závazky
(v tis. Kč)
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj.
Závazky daňové a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
2 150
1 643
224
4 399
750
599
242
10 007
2 150
1 643
224
4 399
750
599
242
10 007
Celková výše krátkodobých závazků představuje částku 10,007.000,-Kč.
5.8.4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI
Výše krátkodobých úvěrů představuje částku 1,446.000,-Kč, která se přebírá do ocenění ve
stejné výši.
REKAPITULACE OCENĚNÍ ZÁVAZKŮ
Cizí zdroje a časové
rozlišení (v tis. Kč)
Rezervy
Závazky dlouhodobé
Závazky krátkodobé
Bankovní úvěry
Časové rozlišení pasiv
Celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
490
2 330
10 007
1 446
0
14 273
Celková výše závazků představuje částku 13,876.000,-Kč.
Strana 21
93
2 330
10 007
1 446
0
13 876
Zábřežská lesní, a.s.
CELKOVÁ REKAPITULACE MAJETKOVÉHO OCENĚNÍ
MAJETEK
(v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly s podstatným vlivem
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Mimobilanční aktiva
Účetní hodnota
26 503
13 330
0
13 330
ZÁVAZKY
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
CISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK
14 273
2 552
7 539
2 912
50
277
0
0
0
12 814
7 095
0
5 439
280
359
0
Oceněná hodnota
29 359
16 456
11
16 446
2 552
7 539
6 028
50
277
0
0
0
12 456
7 095
129
5 081
280
359
87
13 876
490
2 330
10 007
1 446
0
12 230
93
2 330
10 007
1 446
0
15 483
Hodnota čistého obchodního majetku společnosti Zábřežská lesní, a.s. vypočtená majetkovým
přístupem činí 15,483.000,-Kč.
Strana 22
Zábřežská lesní, a.s.
6. METODA LIKVIDAČNÍ HODNOTY
Likvidační hodnota společnosti spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému
okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z tohoto pohledu budou
jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny. Likvidace podniku může
probíhat různou rychlostí a intenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, které bude
likvidátor pro rozprodej podniku potřebovat. Intenzitou se rozumí míra rozdělení
podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány.
Podstatné také je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů
nebo zda se jedná o likvidaci dobrovolnou. Lze předpokládat, že likvidační hodnota pod
tlakem bude podstatně nižší než likvidační hodnota za podmínek řízeného rozprodeje
z hlediska výhodnosti.
Vlastní likvidační hodnota plyne dle rychlosti likvidace z příjmů prodeje majetku ponížených
o náklady na likvidaci:
+
Příjmy z prodeje majetku
Pokud se očekává, že rozprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný
rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu z prodeje majetku
-
Výdaje
- na vyrovnání dluhů
- na úhradu nákladů na likvidaci
±
Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běžné
podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné investiční výdaje
U příjmů z prodeje jednotlivých složek majetku je uplatňována srážka z jeho hodnoty podle
druhu majetku v závislosti na rychlosti a míře intenzity likvidace. Čím více by bylo nutné do
hodnoty zakalkulovat rychlý prodej nebo určitý vnější tlak, tím více by byly prodejní ceny a
následně hodnota podniku nižší.
Při kalkulaci nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i položky, které vznikají až v důsledku
likvidace. Patří sem především závazky plynoucí ze sociálních nároků zaměstnanců podniku
(odstupné při propouštění apod.) a náklady spojené s vlastním odprodejem, případně i
fyzickou likvidací majetku. Rovněž je třeba pamatovat na již zmíněný faktor času a kalkulovat
současnou hodnotu peněžních toků spojených s likvidací.
Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je
osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci
společnosti.
Strana 23
Zábřežská lesní, a.s.
Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:
• oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na
likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost
označuje název firmy spolu s dovětkem "v likvidaci"; k datu likvidace je sestavována
mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému
likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu; faktické předání se realizuje na
bázi mimořádné inventarizace
• sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky
• soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze
• sestavení rozpočtu a plánu likvidace
• řešení pracovněprávních záležitostí
• jednání s úřady a bankami
• jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám
• prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)
• likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)
• vypořádání odvodů, daní a poplatků
• splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů
• předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky
likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek
• návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře a předložení návrhu ke
schválení valné hromadě; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní
závěrka
• zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně
případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam akcionářů a vyplácí likvidační
zůstatek (viz §75a obchodního zákoníku); pokud v období rozdělování likvidačního
zůstatku nenastanou žádné výsledkové operace, není nutno sestavovat účetní
závěrku ke dni podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku
• společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do
30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku,
která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku
6.1. OCENĚNÍ MAJETKU LIKVIDAČNÍ METODOU
U jednotlivých složek majetku byla uplatněna srážka z její hodnoty podle druhu majetku,
poté proveden výpočet nákladů na likvidaci a výsledně zjišťována likvidační hodnota.
6.1.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK
6.1.1.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Software je obtížně zpeněžitelný, a tudíž do ocenění byl zahrnut ve výši jeho zůstatkové
ceny.
6.1.1.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
U nemovitého majetku nebyla uplatňována žádná srážka pro případ likvidace srážka.
Předpokládá se nemovitosti jsou prodejné v jejich účetní ceně. U samostatných věcí
movitých byla provedena srážka ve výši 20 %. Nedokončený dlouhodobý majetek by obtížně
našel kupce, a proto byl oceněn 70 % jeho účetní hodnoty.
Strana 24
Zábřežská lesní, a.s.
6.1.2. OBĚŽNÁ AKTIVA
6.1.2.1. ZÁSOBY
Předpokládá se, že zásoby materiálu a nedokončené výroby jsou vcelku dobře prodejné,
proto u tohoto druhu majetku byla uplatněna srážka ve výši 20 % z jeho tržní hodnoty.
Výtěžnost z prodeje výrobků a zvířat je odhadována na úrovni 100 % jeho účetní hodnoty.
6.1.2.2. POHLEDÁVKY
Odložená daňová pohledávka pro případ likvidace se stává pouze účetní kategorií,
nepředstavuje reálný majetek. U pohledávek z obchodního styku, dohadných účtů aktivních
a jiných pohledávek byla uplatněna riziková a likvidační srážka je výši 20%. Pohledávky za
státem a poskytnuté zálohy byly oceněny nominální hodnotou.
6.1.2.3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech, krátkodobý finanční majetek byl
oceněn tržní hodnotou bez srážek.
6.1.2.4. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
Vzhledem ke k charakteru této položky, která představuje náklady na majetek doposud
nezařazený v evidenci majetku, uplatňuji pro případ likvidace 100 % srážku.
6.1.3. OSTATNÍ AKTIVA
Drobný majetek zařazený v operativní evidenci oceňuji pro případ likvidace 70 % jeho
substanční hodnoty.
6.1.4. ZÁVAZKY
Závazky oceňované společnosti byly oceněny jejich nominální hodnotou.
Rekapitulace ocenění likvidační metodou
MAJETEK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky dlouhodobé
Pohledávky krátkodobé
Finanční majetek
Ostatní aktiva
25 426
15 147
0
15 147
0
10 218
5 766
0
4 172
280
61
ZÁVAZKY
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní závazky
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK
13 876
93
2 330
10 007
1 446
0
11 550
Strana 25
Zábřežská lesní, a.s.
6.2. NÁKLADY NA LIKVIDACI
Předpokládá se, že likvidace podniku potrvá 1 rok a vyžádá si náklady na odstupné, odměnu
likvidátorovi, právní a daňové služby, vedení účetnictví, daňové náklady a ostatní náklady.
( v tis. Kč)
NÁKLADY NA LIKVIDACI
Odstupné
Odměna likvidátora
Právní a daňové služby
Vedení účetnictví
Audit
Daň z převodu nemovitostí
Ostatní (údržba, provoz a ostraha objektů apod.)
1 800
1 020
300
200
180
0
0
100
Odstupné představuje tříměsíční mzdu vyplácenou zaměstnancům v rozsahu dle
předloženého finančního plánu.
Odměna likvidátora sestává z dvanácti měsíčních odměn ve výši 25 000,-Kč. Výše nákladů na
právní a daňové služby je odhadován vzhledem rozsahu majetku a závazků společnosti
v běžné cenové relaci takto poskytovaných služeb v regionu společnosti.
V oblasti účetnictví je plánováno vedení účetnictví jednou osobou s měsíční odměnou
15 000,-Kč. Provedení auditu účetnictví se nepředpokládá, poněvadž nebude splněna ani
jedna ze tří podmínek pro jeho požadování. U daní z převodu nemovitostí se předpokládá, že
tuto daň uhradí kupující.
Výše ostatních nákladů zahrnující zejména běžnou údržbu, provoz, ostrahu apod. je
odhadován v částce 100 000,-Kč.
6.3. VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY
Likvidační hodnota je stanovena jako rozdíl čistého obchodního majetku (tj. zpeněžená
aktiva – uhrazené závazky) a nákladů na likvidaci. Takto vypočtená likvidační hodnota byla
diskontována diskontní sazbou ve výši nákladů na vlastní kapitál 14,77% po předpokládanou
dobu 18 měsíců trvání likvidace.
rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA)
Beta nezadlužené Food Processing
Riziková prémie kap. trhu USA (průměr 1928-2012)
Rating České republiky
2,78%
0,64
4,20%
A1
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů Baa1 oproti AAA)
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům
Riziková prémie země
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci
0,85%
1,5
1,28%
1,7%
Riziková přirážka za menší společnost - odhad
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad
3,81%
0,0%
Strana 26
Zábřežská lesní, a.s.
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku
Daňová sazba
174%
19%
Beta zadlužené
1,5431
Náklady vlastního kapitálu
14,77%
( v tis. Kč)
Čistý obchodní majetek
Náklady na likvidaci
Likvidační hodnota
Délka trvání likvidace v letech
Diskont
Současná hodnota likvidační hodnoty
11 550
1 800
9 750
1,5
14,77%
7 911
Hodnota společnosti Zábřežská lesní a. s. stanovená likvidační metodou činí 7,911.000,-Kč.
7. SHRNUTÍ METOD OCENĚNÍ
Pro účely ocenění akcií společnosti Zábřežská lesní, a.s. byla použita metoda zjišťování
substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na
jednu akcii společnosti.
Výsledek ocenění zjištěný substanční metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost,
představuje hodnotu nákladů na znovupořízení podniku v jeho současném stavu. Metoda
vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo
dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv
okamžiku svůj akciový podíl „proměnit“ v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by
odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu.
Vzhledem k neurčitosti dalšího vývoje podniku je třeba spatřovat jeho hodnotu společnosti
Zábřežská lesní, a.s. v jeho likvidační hodnotě. Odráží tak pohled investora, který chce
vystoupit ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky. Tuto metodu
považuji v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou
hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu
akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci.
Výsledná hodnota společnosti Zábřežská lesní a. s. stanovená likvidační metodou činí
7,911.000,-Kč.
Strana 27
Příloha č.4
Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě" dne 10.10.2013 v 09:16:00. EPVid:8dbRlM3s4Z18pltcliLZxA
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 473
Datum zápisu:
29. června 1992
Spisová značka:
B 473 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:
Zábřežská lesní, a.s.
Sídlo:
č.p. 115, 789 01 Lukavice
Identifikační číslo: 451 93 185
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět
podnikání:
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny,
- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně
opravy silničních vozidel
truhlářství, podlahářství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo
biocidními přípravky
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Statutární orgán představenstvo:
předseda představenstva:
Bc. Čeněk Lach, dat. nar. 27. dubna 1982
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
místopředseda představenstva:
Mgr. Stanislav Lach, dat. nar. 13. ledna 1961
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
člen představenstva:
Ing. Stanislav Lach, dat. nar. 13. ledna 1936
Olomouc - Svatý Kopeček, Dvorského 41, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. března 2011
Způsob jednání:
Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda
nebo
jíný písemně pověřený člen představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Ing. Marie Hanousková, dat. nar. 16. srpna 1944
Olomouc, Stupkova 6, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 25. března 2011
Údaje platné ke dni: 10.10.2013 06:00
1/2
oddíl B, vložka 473
den vzniku funkce: 25. března 2011
den vzniku členství: 25. března 2011
člen dozorčí rady:
Mgr. Hana Lachová, dat. nar. 7. dubna 1965
Olomouc - Svatý Kopeček, Darwinova 251/20, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. března 2011
člen :
Ing. Petr Zajíček, dat. nar. 14. října 1953
Hynčina 62, PSČ 789 01
den vzniku členství: 26. června 2012
Jediný akcionář:
OLZ, a.s.
Olomouc - Svatý Kopeček, Sadové náměstí 3/3, PSČ 772 00
Identifikační číslo: 451 92 138
Akcie:
22 783 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
22 783 000,- Kč
Ostatní
skutečnosti:
Způsob založení:
Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond
národního majetku v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
Den vzniku: 01.07.1992
Část podniku "Středisko Lom Račice" prodána smlouvou o prodeji
části podniku ze dne 28.12.2000 společnosti Lesostavby Šumperk,
a.s. se sídlem Uničovská 19, Šumperk, IČ: 45192138.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Ostravě
Údaje platné ke dni: 10.10.2013 06:00
2/2
Příloha č.5
Minirndlni z6vaznf uldet informaci
ROZVAHA
uvedenf v Opatieni MF dj. 281197 41712001
v pln6m rozsahu
k 31.08.2013
06etni jednotka doruei
06elrr[ z6v6rku soudasn€
(v celich tisicich Kd)
s do,u6enim daiov6ho piiznAni
zadlilzpiljmir
1x
Rozvaha Ud POD 1-01
N6zev a sidlo fcetnijednotky
ZAbieLskA lesni, a.s.
Lukavice 1 15
Lukavice
piislusnemufinancnlmu
789 01
Ifadu
AKTIVA
b
Minul6 ri6. obdobi
Netto
J
Netto
4
27 371 195,21
Pohled6vky za upsanf z6kladni kapitiil
B.
15 185 141,54
E.l
B.l
1
Nehmotne Wsledky vlzkumu a vlvoje
Poskytnute zelohy na dlouhodob! nehmotnf majetek
15 185 141,54
2 530 924,00
8 240 376,00
Samostatne movite vEci a soubory movit\ich vdci
3 854 93S,00
Zakladni stado a lalnAzuiiata
50 000,00
508 902,54
Poskytnute z6lohy na dlouhodoby hmotn! majetek
Ocenovaci rozdil k nabyt6mu majetku
Podily v ovladanych a iizenfch osobdch
Podily v fdetnich jednotkach pod podstiatnym vlivem
Ostatni dlouhodob6 cenn6 papiry a podily
Pijdky a 0v6ry - ovl6dajici a iidicl osoba, podstatny vliv
Poskytnut6 z5lohy na dlouhodobf finandni majetek
i
c
AKTIVA
znac.
b
a
I
i
c.rrr.
rt-
28 778 353,
Materi6l
033
Nedokondene Wroba a polotovary
034
Vfrobky
035
Zvffata
036
Zboli
037
Poskytnut6 z5lohy na z6soby
038
Dlouhodob6 pohled6vky
039
1.
Pohledevky z obchodnich vztah0
040
z.
Pohledavky - ovladajici a iidici osoba
041
J
Pohled6vky - podstatn! vliv
042
Pohled5vky za spoleilniky, 6leny druZstva a za 06astniky
043
Dlouhodob6 poskytnut6 zErlohy
044
6.
Dohadn6 tdty aktivni
045
7
Jin6 pohledevky
046
8.
OdloZen5 dafiov5 pohled6vka
047
Kr6tkodob6 pohled6vky
048
21 404 080
Pohledavky z obchodnich vztahir
049
1
Pohled6vky - ovladajici a iidici osoba
050
J
Pohled6vky - podstatni vliv
051
i
PohledSvky za spoledniky, 6leny druZstva a za udastniky
o52
Soci6lni zabezpedeni a zdravotni pojiiteni
053
1.
c.ilr.
L_
2
032
t.
r--
Korekce
1
Zdsoby
6
I
Brutto
031
4
t.
c
Obezna aktiva
c.t,
c.l
362n,6 Udetni obdobi
idd.
1
-1
5 964 967,00
7 094 376,
358 941, 2
6 284 768
435 666 v
15 000
0
Minul6
obdobi
I
1
1 976 980,30
7 094376,42
6 953 605,37
358 941,72
282931,37
6 284 768,01
6 374 897,01
435 666,69
280 776,99
1
5 000,00
1
5 000,00
39 782,00
39 782,00
I
670 900
,2
-1
5 964 967,00
5 439
'13,32
4 831 512,93
2
-1
5 964 967,00
3 705 933.42
3 686 964,69
r0
8 249,00
47 292p0
1
I
L-I
I
l
o
St5t - daiov6 pohled6vky
054
l
7
Kr5tkodob6 poskytnut6 zalohy
ucc
527 295 i0
527 295,50
531 303,50
8
Dohadn6 i6ty aktivni
056
954 51
)0
954 511,00
520 000,00
Jin6 pohled5vky
057
243 124 t0
243124,40
45 951,84
KdtkodobY finandni majetek
058
279 897 )0
279 897,00
152 080,00
Penize
059
279 897 )0
279 897,OO
152 080,00
t-t-
249
1
I
I
lt--
l"u
r--
]"u
[- 2.
tF_
1
UCty
v bankach
060
i
Kratkodob6 cenne papiry a podily
061
Poiizovanf krdtkodobf fi nandni majetek
062
dasovd rozliSeni
063
359 493 )0
359 493,00
209 073.37
1.
Naklady piistich obdobi
064
359 493 )0
359 493,00
209 073,37
2.
Komplexni naklady pilstich obdobi
uoc
Piijmy pristich obdobi
066
A
i
rlD
rtrID
L_
j
tl;tto
Netto
J
12 813 386,74
116.
02rnaeeni
b
c
v bdiznem 06et. obdobi
067
26 503 075,74
27 36S 956,36
Vlastni kapitdl
068
12230 184.87
15 033
405,79
I
Z6kladni kapit6l
069
22 783 000,00
22 783
000,00
i
1.
Z6kladni kapit6l
070
22 783 000,00
22 783 000,00
2.
Vlastni akcie a vlastni obchodni podily G)
071
Zmeny zekladniho kapit6lu
072
Kapitrilov6 fondy
073
Emisni 52io
074
Ostatni kapit6love fondy
u/c
A.ll
A.tl
rad
PASIVA CELKEM
A.l.
A.t.
PASIVA
1.
Oceiovaci rozdily z piecen6ni majetku
a zavazki
076
Ocenovaci rozdily z pieceneni pR piem€n6ch
077
Rezervni fondy, nedElitelnf fond a ostatni fondy ze zisku
078
1 366 453,46
Zekonny rezervni fond/Ned6litelny fond
079
1 366
Statutarni a ostatni fondy
080
A.l\/
Vysledek hospodaieni minulych let
081
A.l\/
NerozdCleny zisk minulich let
082
Neuhrazena ztreta minulich lel
083
-10 734 646,19
-7 361 747,70
Vysledek hospodafeni bezneho fdetniho obdobi
084
181 831,06
-128 999,24
B.
Cizizdrqe
085
14 272890.87
B.l,
Rezervy
086
490 000,00
90 000,00
1
Rezervy podle zvlestnich pr6vnich piedpisfi
087
2.
Rezerva na duchody a podobn6 zavazky
088
4
A.ill
A.ilt.
1
45s,46
I
2
B.t.
Rezerva na
-8 987 048,43
-1 625 300,73
1
2 336 550,57
089
Ostatni rezervy
090
490 000,00
90 000,00
Dlouhodob6 zdvazky
09'l
2 329 985,00
1 705 528,00
1.
Zluazky z obchodnich vztahir
wz
2.
Zlvazky - ovlidalici a iidici osoba
093
2 329 985,00
1 705 528,00
?
Zbvazky - podstatnj' vliv
094
4.
Zavazky ke spolednik0m, dlen&m druistva a k ridastnikrjm sdruZe
095
5
Dlouhodob€ piijat6 z6lohy
096
o.
Vydane dluhopisy
097
7.
Dlouhodob6 sm€nky k fhrad6
098
8.
Dohadn6 ldty pasivni
099
q
JinEzixazky
100
10,
OdloZenf daiou.i zAv azek
101
4.
8.il.
B.tl
dai z piijmfi
-10 734 646,19
O:rnaieni
PASIVA
Iao.
a
b
c
8.ilt.
8.1il.
KrAtkodob6 zevazkv
l\/
o
102
10 006 757,51
8 582 785,73
2 150 084.06
2230 548,49
1
ZeN
azv z obchodnich vztahfr
103
z.
Zluazky - oulAdailici a iidici osoba
104
o.
Z6vazky - podstatnf vliv
'105
Zluazky ke spolednikfim, 6len0m druistva a k rjdastnik0m sdruZe
106
ZAvazky k zamestnanc0m
107
1 643 042,00
1 859 338,00
o.
Zdvazkl ze socialniho zabezpedeni a zdravotniho pojistdni
108
223 65s,00
705 986,00
7.
St6t - daiov6 zdvazky a dotace
109
4 398 977.45
2 826 509,74
I
Kr6tkodob6 piijat6 zalohy
110
750 000,00
9
Vydane dluhopisy
111
't0.
Dohadn6 0ety pasivni
112
598 500,00
526 933,00
11
Jindz1vazky
113
242 499,00
433 470,50
Bankovni 0v€ry a vry'pomoci
114
1 446 148,36
1 958 236,84
Bankovni iv6ry dlouhodob6
115
Krdtkodob6 bankovni 0v6ry
116
Krdtkodob6 finan6n i u/pomoci
117
dasov6 rozli5eni
118
I
Vfdaje pii5tich obdobi
1'19
a.
Vynosy pfistich obdobi
120
B-l\/
R
Stav v b62n6m (6et. obdobi itav v minul6m 0det. obdob
1
3.
al
1
446 148.36
Podpis statut6rniho organu nebo fyzick6 osoby, kterA je ridetni jednotkoou
Prilivni forma 06etni jednotky
akciov6 spolednost
I
L
1
958 236,84
Schvrlleno MF eR
VY
8.i.2$1ft1 701/1995
KAZ ZISKU
06etr i zevCrku soudasnE
s dorudenim dailov6ho piizn6ni
Vysledovka 0e POo z-ot
(v cellch tisicich Ke)
za d;rfr z piijmrl
N6zev a sidlo 0cetni jednotky
piislu5n6mufinandnlmu
Z6bieZsk6 lesni, a.s.
Iiadu
1is.r
rKF
01 803095
j
ZTRAT
v pln6m rozsahu
Za obdobi: 01.01 .13 aZ 31.08.13
Udetni jednotka doru6i
1x
A
Rok
MEsic
reo
13
OB
451 931 85
I
O::na6eni
TEXT
b
e islo
iddku
c
Triby za prodej zboZi
001
N6klady vynaloZen6 na prodand zboZi
oo2
Lukavice 1 15
Lukavice
789 01
Skutednost v Udetnim obdobi
sledovan6m
z
1
+ Cbchodni marze (i. 01 - 02)
003
Vykony (r. 05 + 06 + 07)
004
11 867 223,52
13 618 347,18
005
12121 724,27
13 580 753,43
006
-254 500,75
?7 RO" 76
il.
il.I .Trzby za prodej vlastnich
It.
2.
il.
l. Aktivace
Wrobk& a sluzeb
ZmEna stavu vnitropodnikowch zasob vlastni Wroby
007
008
6950113,15
I
B.'l Spotieba materialu a energie
009
3 823 123,24
4 925 881,25
B. il . SluZby
010
3 126 989,91
3 581 921,91
Pii(lana hodnota (i. 03 + 04 - 08)
011
4
917 1 10,37
5 1 10 544,02
C.
012
3 612 050,29
3 853 794,35
013
2
Vfkonov6 spotfeba (i.09 + 10)
D.
c.
l
Os
Osobni
naklady (i. 1 3
ai
16)
. Mzdov6 n6klady
71
I
507 803,16
364,00
2 877 906,00
c. il. Odm6ny 6lenirm organt spolednosti a druZstva
014
c. il Naklady na soci6lni zabezpederri
015
868 526.00
945 347,00
Socialni n6klady
016
24 160,29
30 541,35
D.
Dane a poplatky
017
115 611,00
98 390,00
E.
Odpisy dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku
018
875 632,00
ilt.
TrZby z prodeje dlouhodobeho majetku a materi6lu
019
200 000.00
200 000,00
1il.
TrZby z prodeje dlouhodobeho majetku
020
ilt.
TrZby z prodeje materi5lu
021
F.
Zfistatkov6 cena prodan6ho dbuhodob6ho maietku a materielu
r.
I
f.
)4.
1
037 160,00
Zristatkov6 cena prodan6ho dkruhodob6ho majetku
o23
Prodany materi6l
024
Zm€na stavu rezerv a opravnych poloZek v provozni oblasti
025
vt.
Ostatni provozni v!'nosy
026
276 189,65
92 221 ,72
t.
Ostatni provozni n6klady
027
350 838,98
460 012,94
VII
Pievod provoznich v'j'nos0
028
J.
Pievod provoznich n5klad0
029
239 167,75
-46 591,55
PROVOZNi
WsTeoex HoSPoDARENi
030
Ozrnadeni
aceni
e isto
iSdku
TEXT
I
a)b
sledovan6m
TrZby z prodeje cennfch
papiri a podil0
minul6m
03'l
Prodan6 cenn6 papiry a podily
K.
Skutednost v ridetnim obdobi
032
tx. Vynosy z dlouhodob6ho finaneniho majetku (f. 33 + 34 + 35)
033
tx. 1. Vynosy z cennfch papk0 a podil0 v podnicich ve skupine
034
tx. 2. Vynosy z ostatnich cennlich papir0 a podil0
tx. 3. Vynosy z ostatnlho dlouhodob6ho finandniho majetku
X.
Vynosy z kr6tkodob6ho finan6niho majetku
037
L.
Naklady z finandniho majetku
038
xt.
Vynosy z piecen6nl majetko{ch cennfch papir0
039
M.
N5klady z piecendni majetkoufch cennfch papir0
040
N.
Zm6na stavu rezeru a opravnych poloiek ve finandnf oblasti
041
XIV Vlnosov6 0roky
042
N6kladovd 0roky
043
XV. Ostatni finandni Wnosy
044
o.
045
P.
Ostatni
XVI
R.
.
s.
J.
|
036
fi
nanCni naklady
Pievod finandnich Wnosi
Pievod
fi
28 837,47
57 154,38
28 499,22
25 253,31
-57 336,69
-82 407,69
181 831 ,06
-128 999,24
060
181 831,06
-128 999,24
061
181 831,06
-128 999,24
046
nancnich n6kladfi
047
HOSPODARSKT VTSLEDEK
z FII.IANENicH oPERACi
048
Dai z piijmu za b62nou dinnost
049
1. - splatn6
050
2. - odloienA
05't
* roseooAnsrci \rfsLEDEK
zA t3EZNou etNNosT (i. 2s + ss - s1;
ucz
XVII. Mimoiadne Wnosy
053
t.
Mimoi6dne naklady
054
U.
Daf, z
piijmi z mimoi6dn6 cinnosti
(F.
58 + 59)
u55
U.
1. - splatne
056
U.
2. - odloZen6
057
-
I\IIMORADNY HOSPODARSK/ VVSLEDEK (i. 5s - 56 - 57)
058
nEo
Pievod podilu na hospodaisk6m Wsledku spolednikfrm (+/-)
*'t{osPoDARsKf vist-EoEx
HOIJPODARSKY
Wsleox
zl UeerNloeooel
(*l-) (i. 54
+ 60 - 61)
pRED ZDANENIM (+t.) (r. 29 + so + 55 - 56)
Podpis statut6rniho org6nu
nebo fyzick6 osoby, kter6 je
!6etni jednotkoou
Osoba odpov6dn6 za 0detnictvi
(jm6no a podpis)
Osoba odpov6dn6 za u6etni
z6v6rku (jm6no a podpis)
Příloha č.6
ROZVAHA
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky
v plném rozsahu
ke dni
31.12.2012
Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současně s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
Zábřežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
1x příslušnému finančnímu úřadu
IČ
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
45193185
Minulé
úč.období
Běžné účetní období
ozna
č. a
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM
řád.
c
Brutto
1
Korekce
2
Netto
3
Netto
4
81 249
-54 356
26 893
26 555
(ř. 04 + 13 + 23) 003
52 597
-38 391
14 206
16 222
(ř. 05 až
004
12)
108
-108
108
-108
52 489
-38283
14 206
16 222
2 552
2 531
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý
nehmotný majetek
B. I.
1.
Zřizovací výdaje
002
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
011
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
8.
012
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
(ř. 14 až
013
B. II.
22)
majetek
B. II.
Pozemky
014
1.
7.
2 552
2. Stavby
015
15 542
-7 734
7 808
8 517
Samostatné movité věci a soubory movitých
3.
věcí
016
34 068
-30 549
3 519
4 615
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
50
50
50
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
277
277
509
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
8.
majetek
021
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 24
023
až 30)
B. III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
1.
Podíly v účetních jednotkách pod
2.
podstatným vlivem
024
025
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný
vliv
027
4.
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
7.
majetek
030
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
12
ozna
č. a
AKTIVA
b
Netto
3
řád.
c
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031
28 480
12 515
10 138
Zásoby
(ř. 33 až 38) 032
7 419
7 419
7 025
Materiál
033
429
429
392
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
6 690
6 690
6 304
3. Výrobky
035
285
285
314
4. Zvířata
036
15
15
15
5. Zboží
037
C.
Oběžná aktiva
C. I.
C. I.
1.
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
(ř. 40 až
47)
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
Pohledávky za společníky, členy družstva a
4.
za účastníky sdružení
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daňová pohledávka
047
(ř. 49
až 57)
C. III. Krátkodobé pohledávky
C. III.
Pohledávky z obchodních vztahů
1.
40
048
20 776
-15 965
4 811
3 011
049
19 108
-15 965
3 143
2 237
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
Pohledávky za společníky, členy družstva a
za účastníky sdružení
40
039
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
4.
-15 965
052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Stát - daňové pohledávky
054
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
611
611
225
8. Dohadné účty aktivní
056
959
959
520
9. Jiné pohledávky
057
98
98
17
058
285
285
62
059
285
285
62
(ř. 64 až 66) 063
172
172
195
064
172
172
195
C. IV.
Krátkodobý finanční
majetek
(ř. 59 až
62)
C. IV.
Peníze
1.
2. Účty v bankách
060
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D. I.
Časové rozlišení
D. I.
1.
Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
12
13
Ozna
č.
a
PASIVA
b
PASIVA
CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1.
Základní kapitál
(ř. 68 + 85 + 118) = ř.
001
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 +
84)
(ř. 70 + 71 + 72)
řád.
c
Stav v běžném účet. období
5
067
26 893
26 555
068
12 048
14 670
069
22 783
22 783
070
22 783
22 783
078
1 367
1 367
079
1 367
1 367
081
-8 988
-7 362
082
492
083
-9480
-7 362
084
-3 114
-2 118
085
14 586
11 867
086
490
90
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. Změny základního kapitálu
072
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.
1.
Emisní ážio
(ř. 74 až 77)
073
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
(ř. 79 +
80)
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
A. III.
1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření
minulých let
A. IV.
1.
Nerozdělený zisk minulých let
080
(ř. 82 + 83)
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
B.
B. I.
B. I.
1.
Stav v minulém účet.
období 6
Výsledek hospodaření běžného účetního období
ř. 01 - (69+73+78+81+85+118) = ř. 60
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
(ř. 86 + 91 + 102 +
Cizí zdroje
114)
Reze
(ř. 87 až 90)
rvy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy
090
490
90
091
2 167
1 463
2 167
1 463
B. II.
Dlouhodobé
závazky
B. II.
1.
Závazky z obchodních vztahů
092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4.
(ř. 92 až 101)
Závazky ke společníkům, členům družstva a k
účastníkům sdružení
095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8. Dohadné účty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
10.
Odložený daňový závazek
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
101
14
Ozna
č.
a
PASIVA
b
Stav v minulém účet.
období
6
řád.
c
Stav v běžném účet. období
5
102
10 183
8 471
3 969
3 721
B. III.
Krátkodobé
závazky
B. III.
1.
Závazky z obchodních vztahů
103
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke společníkům, členům družstva a k
4.
účastníkům sdružení
106
5. Závazky k zaměstnancům
107
1 387
1 855
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
6.
pojištění
108
534
344
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
3 100
1 558
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
750
(ř. 103 až 113)
Vydané
9.
dluhopisy
Dohadné účty
10.
pasívní
493
111
11. Jiné závazky
(ř. 115 až 117)
112
176
124
113
267
376
114
1 746
1 843
1 746
1 843
118
259
18
259
18
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV.
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. I.
Časové rozlišení
(ř. 119 až 120)
C. I.
1.
Výdaje příštích období
119
2. Výnosy příštích období
120
Ověřeno auditorem:
HZ Olomouc, spol. s. r. o.
Osvědčení o zápisu do
seznamu auditorských
společností č. 63
Husitská 157/4
779 00 Olomouc
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
20.6.2013
Bc. Čeněk Lach
Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání
akciová společnost
těžební a pěstební činnost
Sestavil
Ing. Miroslav Hédl
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
15
VÝSLEDOVKA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce č. 500/2002
Sb.
Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
v plném rozsahu
za období 1.1.2012 - 31.12.2012
Účetní jednotka doručí účetní
závěrku současně s doručením
daňového přiznání za daň z příjmů
Zábřežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště
1x příslušnému finančnímu
úřadu
IČ
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
45193185
Označení
a
I.
A.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.
Číslo
řádku
c
TEXT
b
minulém
2
(ř.01 - 02)
03
(ř. 05 + 06 + 07)
04
20 775
21 470
05
20 418
21 305
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
357
165
3. Aktivace
07
08
15 333
14 331
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
B.
Výkonová spotřeba
B.
Skutečnost v účetním období
sledovaném
1
(ř. 09 + 10)
1.
Spotřeba materiálu a energie
09
7 997
7 549
2.
Služby
10
7 336
6 782
(ř. 03 + 04 - 08)
11
5 442
7 139
(ř. 13 až 16)
12
5 636
6 842
4 199
5 020
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
1.
Mzdové náklady
13
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
1 387
1 581
4.
Sociální náklady
16
50
61
D.
Daně a poplatky
17
208
193
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
1 512
1 909
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
500
121
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku
20
500
99
III.
III.
1.
2. Tržby z prodeje materiálu
F.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
180
22
21
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
306
101
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
306
79
Prodaný
materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
22
24
25
400
50
Ostatní provozní výnosy
26
440
683
Ostatní provozní náklady
27
1 269
857
-2 949
-2 009
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nálkadů
29
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]
30
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
16
Označení
a
VI.
Číslo
řádku
c
TEXT
b
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
VII.
VII. 1.
32
33
34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
K.
IX.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního
majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek
hospodaření
48
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
minulém
2
31
Prodané cenné papíry a
podíly
Výnosy z dlohodobého finančního
(ř. 34 + 35 + 36)
majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
J.
sledovaném
1
128
75
37
34
-165
-109
-3 114
-2 118
[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
1.
2.
XIII.
49
-splatná
50
-odložená
51
Výsledek hospodaření za
běžnou činnost
**
(ř. 50 + 51)
(ř. 30 + 48 - 49)
52
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné
náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.
1.
2.
*
T.
(ř. 56 + 57)
-splatná
56
-odložená
57
Mimořádný výsledek
hospodaření
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
****
55
Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-)
Výsledek hospodaření před
zdaněním (+/-)
58
59
(ř. 52 + 58 - 59)
60
-3 114
-2 118
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
-3 114
-2 118
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu
účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické
osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
20.6.2013
Bc. Čeněk Lach
Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání
Sestavil
akciová společnost
Těžební a pěstební činnost v lesích
Ing. Miroslav Hédl
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
17
Příloha č.7
ROZVAHA
ROZVAHA
Minimální závazný výþet informací
uvedený ve vyhlášce þ. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název úþetní
jednotky
v plném rozsahu
ke dni
31.12.2011
Úþetní jednotka doruþí úþetní závČrku
souþasnČ s doruþením daĖového pĜiznání
za daĖ z pĜíjmĤ
ZábĜežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kþ)
Sídlo nebo bydlištČ úþetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydlištČ
1x pĜíslušnému finanþnímu úĜadu
Iý
Na KĜtaltČ 980/21
789 01 ZábĜeh
45193185
Minulé
úþ.období
BČžné úþetní období
ozna
þ. a
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM
Ĝád.
c
Ĝ 001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý
nehmotný majetek
B. I.
1.
ZĜizovací výdaje
Brutto
1
Korekce
2
Netto
3
Netto
4
80 527
-53 972
26 555
29 787
54 229
-38 007
16 222
18 166
108
-108
54 121
-37 899
16 222
18 166
2 531
2 482
002
Ĝ 003
ĜDå
004
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokonþený dlouhodobý nehmotný
011
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
8.
012
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
ĜDå
B. II.
013
majetek
B. II.
Pozemky
014
1.
7.
2 531
2. Stavby
015
16 124
-7 607
8 517
8 933
Samostatné movité vČci a soubory movitých
3.
vČcí
016
34 907
-30 292
4 615
6 188
4. PČstitelské celky trvalých porostĤ
017
5. Základní stádo a tažná zvíĜata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
50
50
50
7. Nedokonþený dlouhodobý hmotný majetek
020
509
509
509
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
8.
majetek
021
9. OceĖovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III. Dlouhodobý finanþní majetek
4
Ĝ
023
Då
B. III.
Podíly v ovládaných a Ĝízených osobách
1.
Podíly v úþetních jednotkách pod
2.
podstatným vlivem
024
025
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
3ĤMþN\D~YČU\RYOiGDMtFtDĜtGtFtRVREDSRGVWDWQê
4.
YOLY
027
5. Jiný dlouhodobý finanþní majetek
028
6. PoĜizovaný dlouhodobý finanþní majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanþní
7.
majetek
030
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
12
ozna
þ. a
AKTIVA
b
Netto
3
Ĝád.
c
Ĝ 031
26 103
10 138
11 314
Zásoby
ĜDå 032
7 025
7 025
6 741
Materiál
033
392
392
274
2. Nedokonþená výroba a polotovary
034
6 304
6 304
6 214
3. Výrobky
035
314
314
238
4. ZvíĜata
036
15
15
15
5. Zboží
037
40
40
30
40
40
30
C.
ObČžná aktiva
C. I.
C. I.
1.
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
ĜDå
039
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
1.
Pohledávky z obchodních vztahĤ
040
2. Pohledávky - ovládající a Ĝídící osoba
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za spoleþníky, þleny družstva a
za úþastníky sdružení
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné úþty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daĖová pohledávka
047
Ĝ
Då
C. III. Krátkodobé pohledávky
C. III.
Pohledávky z obchodních vztahĤ
1.
048
18 976
-15 965
3 011
4 423
049
18 202
-15 965
2 237
3 243
2. Pohledávky - ovládající a Ĝídící osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
-15 965
Pohledávky za spoleþníky, þleny družstva a
za úþastníky sdružení
052
5. Sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní
053
6. Stát - daĖové pohledávky
054
12
12
193
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
225
225
215
8. Dohadné úþty aktivní
056
520
520
694
9. Jiné pohledávky
057
17
17
78
058
62
62
120
059
62
62
74
C. IV.
Krátkodobý finanþní
majetek
ĜDå
C. IV.
Peníze
1.
2. Úþty v bankách
060
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. PoĜizovaný krátkodobý finanþní majetek
062
D. I.
ýasové rozlišení
D. I.
1.
Náklady pĜíštích období
46
ĜDå 063
195
195
312
064
195
195
312
2. Komplexní náklady pĜíštích období
065
3. PĜíjmy pĜíštích období
066
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
13
Ozna
þ.
a
PASIVA
b
PASIVA
CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1.
Základní kapitál
Ĝ Ĝ
Ĝ
Ĝ
Stav v bČžném úþet. období
5
067
26 555
29 787
068
14 670
16 788
069
22 783
22 783
070
22 783
22 783
078
1 367
1 367
079
1 367
1 367
-7 362
-867
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. ZmČny základního kapitálu
072
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.
1.
Emisní ážio
ĜDå
073
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. OceĖovací rozdíly z pĜecenČní majetku a závazkĤ
076
4. OceĖovací rozdíly z pĜecenČní pĜi pĜemČnách
077
Ĝ
A. III.
Rezervní fondy, nedČlitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
A. III.
1.
Zákonný rezervní fond/NedČlitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaĜení
minulých let
A. IV.
1.
NerozdČlený zisk minulých let
080
Ĝ
B.
B. I.
B. I.
1.
081
2 370
082
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
Výsledek hospodaĜení bČžného úþetního období
Ĝ. 01 - (69+73+78+81+85+118) = Ĝ. 60
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
Ĝ
Cizí zdroje
Reze
ĜDå
rvy
Rezervy podle zvláštních právních pĜedpisĤ
083
-7 362
-3 237
084
-2 118
-6 495
085
11 867
12 991
086
90
40
40
087
2. Rezerva na dĤchody a podobné závazky
088
3. Rezerva na daĖ z pĜíjmĤ
089
4. Ostatní rezervy
090
90
091
1 463
B. II.
Dlouhodobé
závazky
B. II.
1.
Závazky z obchodních vztahĤ
092
2. Závazky - ovládající a Ĝídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4.
ĜDå
Závazky ke spoleþníkĤm, þlenĤm družstva a k
úþastníkĤm sdružení
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé smČnky k úhradČ
098
8. Dohadné úþty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
Odložený daĖový závazek
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
1 463
095
5. Dlouhodobé pĜijaté zálohy
10.
Stav v minulém úþet.
období 6
Ĝád.
c
101
14
Ozna
þ.
a
PASIVA
b
Stav v minulém úþet.
období
6
Ĝád.
c
Stav v bČžném úþet. období
5
102
8 471
11 081
3 721
6 327
B. III.
Krátkodobé
závazky
B. III.
1.
Závazky z obchodních vztahĤ
103
2. Závazky - ovládající a Ĝídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke spoleþníkĤm, þlenĤm družstva a k
4.
úþastníkĤm sdružení
106
493
493
5. Závazky k zamČstnancĤm
107
1 855
2 101
Závazky ze sociálního zabezpeþení a zdravotního
6.
pojištČní
108
344
964
7. Stát - daĖové závazky a dotace
109
1 558
771
8. Krátkodobé pĜijaté zálohy
110
112
124
181
113
376
244
114
1 843
1 870
1 843
1 870
118
18
8
18
8
ĜDå
Vydané
9.
dluhopisy
Dohadné úþty
10.
pasívní
111
11. Jiné závazky
B. IV.
Bankovní úvČry a výpomoci
B. IV.
1.
ĜDå
Bankovní úvČry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvČry
116
3. Krátkodobé finanþní výpomoci
117
C. I.
ýasové rozlišení
ĜDå
C. I.
1.
Výdaje pĜíštích období
119
2. Výnosy pĜíštích období
120
OvČĜeno auditorem:
HZ Olomouc, spol. s. r. o.
OsvČdþení o zápisu do
seznamu auditorských
spoleþností þ. 63
Husitská 157/4
779 00 Olomouc
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu úþetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úþetní jednotkou
Sestaveno dne:
7.6.2012
Právní forma úþetní jednotky
Mgr.Stanislav Lach
PĜedmČt podnikání
Sestavil
Ing. Miroslav Hédl
akciová spoleþnost
tČžební a pČstební þinnost
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
15
VÝSLEDOVKA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Minimální závazný výþet informací
uvedený ve vyhlášce þ. 500/2002
Sb.
Obchodní firma nebo jiný název
úþetní jednotky
v plném rozsahu
za období 1.1.2011 - 31.12.2011
Úþetní jednotka doruþí úþetní
závČrku souþasnČ s doruþením
daĖového pĜiznání za daĖ z pĜíjmĤ
ZábĜežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kþ)
Sídlo nebo bydlištČ úþetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydlištČ
1x pĜíslušnému finanþnímu
úĜadu
Iý
Na KĜtaltČ 980/21
789 01 ZábĜeh
45193185
Oznaþení
a
I.
A.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II.
ýíslo
Ĝádku
c
TEXT
b
minulém
2
Ĝ
03
Ĝ
04
21 470
27 347
05
21 305
27 702
2. ZmČna stavu zásob vlastní þinnosti
06
165
-355
3. Aktivace
07
08
14 331
18 761
1.
Tržby za prodej vlastních výrobkĤ a služeb
B.
Výkonová spotĜeba
B.
Skuteþnost v úþetním období
sledovaném
1
Ĝ
1.
SpotĜeba materiálu a energie
09
7 549
7 398
2.
Služby
10
6 782
11 363
Ĝ
11
7 139
8 586
ĜDå
12
6 842
11 702
+
PĜidaná hodnota
C.
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
13
5 020
7 974
2.
OdmČny þlenĤm orgánĤ spoleþnosti a družstva
14
180
1 080
3.
Náklady na sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní
15
1 581
2 593
4.
Sociální náklady
16
61
55
D.
DanČ a poplatky
17
193
235
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
1 909
2 388
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
121
775
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku
20
99
774
1
C.
III.
III.
1.
21
22
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
101
117
ZĤstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
79
116
24
22
1
25
50
18
Ostatní provozní výnosy
26
683
7 794
Ostatní provozní náklady
27
857
8 982
PĜevod provozních výnosĤ
28
PĜevod provozních nálkadĤ
29
Provozní výsledek hospodaĜení
>Ĝ@
30
-2 009
-6 287
2. Tržby z prodeje materiálu
F.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Prodaný
materiál
ZmČna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladĤ pĜíštích období
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
16
Oznaþení
a
VI.
ýíslo
Ĝádku
c
TEXT
b
Tržby z prodeje cenných papírĤ a podílĤ
VII.
VII. 1.
32
33
34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírĤ a podílĤ
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanþního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finanþního majetku
37
Náklady z finanþního
majetku
38
Výnosy z pĜecenČní cenných papírĤ a derivátĤ
39
L.
Náklady z pĜecenČní cenných papírĤ a derivátĤ
40
M.
ZmČna stavu rezerv a opravných položek ve finanþní oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanþní výnosy
44
Ostatní finanþní náklady
45
PĜevod finanþních výnosĤ
46
PĜevod finanþních nákladĤ
47
Finanþní výsledek
hospodaĜení
48
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
minulém
2
31
Prodané cenné papíry a
podíly
Výnosy z dlohodobého finanþního
Ĝ
majetku
Výnosy z podílĤ v ovládaných a Ĝízených osobách a v úþetních
jednotkách pod podstatným vlivem
J.
sledovaném
1
2
75
57
34
53
-109
-108
>Ĝ@
Q.
DaĖ z pĜíjmĤ za bČžnou þinnost
Q.
Ĝ
1.
-splatná
50
2.
-odložená
51
Výsledek hospodaĜení za
bČžnou þinnost
**
XIII.
Ĝ
52
MimoĜádné výnosy
53
R.
MimoĜádné
náklady
54
S.
DaĖ z pĜíjmĤ z mimoĜádné þinnosti
S.
1.
2.
*
T.
Ĝ
56
-odložená
57
Ĝ
PĜevod podílu na výsledku hospodaĜení spoleþníkĤm (+/-)
***
****
Výsledek hospodaĜení za úþetní
období (+/-)
Výsledek hospodaĜení pĜed
zdanČním (+/-)
100
-2 118
-6 495
55
-splatná
MimoĜádný výsledek
hospodaĜení
100
49
58
59
Ĝ
60
-2 118
-6 495
Ĝ
61
-2 118
-6 395
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu
úþetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické
osoby, která je úþetní jednotkou
Sestaveno dne:
Mgr.Stanislav Lach
7.6.2012
Právní forma úþetní jednotky
PĜedmČt podnikání
Sestavil
akciová spoleþnost
TČžební a pČstební þinnost v lesích
Ing. Miroslav Hédl
Výroþní zpráva za rok 2011 spoleþnosti ZábĜežská lesní, a.s.
17
Příloha č.8
ROZVAHA
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky
v plném rozsahu
ke dni
31.12.2010
Účetní jednotka doručí účetní závěrku
současně s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
Zábřežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
1x příslušnému finančnímu úřadu
IČ
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
45193185
Minulé
úč.období
Běžné účetní období
ozna
č. a
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM
řád.
c
Brutto
1
Korekce
2
Netto
3
Netto
4
82 229
-52 437
29 787
39 419
(ř. 04 + 13 + 23) 003
54 638
-36 472
18 166
20 581
(ř. 05 až
004
12)
108
-108
108
-108
54 530
-36 364
18 166
20 581
2 482
2 473
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý
nehmotný majetek
B. I.
1.
Zřizovací výdaje
002
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
007
4. Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
011
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
8.
012
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
(ř. 14 až
013
B. II.
22)
majetek
B. II.
Pozemky
014
1.
7.
2 482
2. Stavby
015
16 124
-7191
8 933
9 457
Samostatné movité věci a soubory movitých
3.
věcí
016
35 361
-29 173
6 188
8 088
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
50
50
50
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
509
509
509
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
8.
majetek
021
4
4
4
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 24
023
až 30)
B. III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
1.
Podíly v účetních jednotkách pod
2.
podstatným vlivem
024
025
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný
vliv
027
4.
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
7.
majetek
030
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
12
Běžné účetní období
ozna
č. a
AKTIVA
b
řád.
c
Brutto
1
Korekce
2
(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031
27 274
Zásoby
(ř. 33 až 38) 032
Materiál
Netto
4
11 314
18 575
6 741
6 741
7 585
033
274
274
457
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
6 214
6 214
6 312
3. Výrobky
035
238
238
801
4. Zvířata
036
15
15
15
5. Zboží
037
30
30
130
30
30
C.
Oběžná aktiva
C. I.
C. I.
1.
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
-15 965
Netto
3
038
(ř. 40 až
47)
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
Pohledávky za společníky, členy družstva a
4.
za účastníky sdružení
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
30
8. Odložená daňová pohledávka
047
0
048
20 383
-15 965
4 423
9 124
049
19 208
-15 965
3 243
8 150
(ř. 49
až 57)
C. III. Krátkodobé pohledávky
C. III.
Pohledávky z obchodních vztahů
1.
039
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a
za účastníky sdružení
100
052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Stát - daňové pohledávky
054
188
193
320
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
215
215
239
8. Dohadné účty aktivní
056
694
694
397
9. Jiné pohledávky
057
78
78
18
058
120
120
1 736
059
74
74
208
2. Účty v bankách
060
46
46
1 528
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
(ř. 64 až 66) 063
312
312
263
064
312
312
263
C. IV.
Krátkodobý finanční
majetek
(ř. 59 až
62)
C. IV.
Peníze
1.
D. I.
Časové rozlišení
D. I.
1.
Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
13
Ozna
č.
a
PASIVA
b
PASIVA
CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1.
Základní kapitál
(ř. 68 + 85 + 118) = ř.
001
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 +
84)
(ř. 70 + 71 + 72)
řád.
c
Stav v běžném účet. období
5
067
29 787
39 419
068
16 788
23 283
069
22 783
22 783
070
22 783
22 783
078
1 367
1 367
079
1 367
1 367
081
-867
3 660
082
2 370
6 897
083
-3 237
-3 237
084
-6 495
-4 527
085
12 991
16 046
086
40
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. Změny základního kapitálu
072
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.
1.
Emisní ážio
(ř. 74 až 77)
073
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
(ř. 79 +
80)
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
A. III.
1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření
minulých let
A. IV.
1.
Nerozdělený zisk minulých let
080
(ř. 82 + 83)
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
B.
B. I.
B. I.
1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
ř. 01 - (69+73+78+81+85+118) = ř. 60
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
(ř. 86 + 91 + 102 +
Cizí zdroje
114)
Reze
(ř. 87 až 90)
rvy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy
090
B. II.
Dlouhodobé
závazky
B. II.
1.
Závazky z obchodních vztahů
092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4.
(ř. 92 až 101)
Závazky ke společníkům, členům družstva a k
účastníkům sdružení
095
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8. Dohadné účty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
Odložený daňový závazek
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
40
091
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
10.
Stav v minulém účet.
období 6
101
14
Ozna
č.
a
PASIVA
b
Stav v minulém účet.
období
6
řád.
c
Stav v běžném účet. období
5
102
11 081
13 146
6 327
8 228
B. III.
Krátkodobé
závazky
B. III.
1.
Závazky z obchodních vztahů
103
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke společníkům, členům družstva a k
4.
účastníkům sdružení
106
493
493
5. Závazky k zaměstnancům
107
2 101
1 271
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
6.
pojištění
108
964
415
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
771
1 306
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
112
181
361
113
244
860
114
1 870
2 900
1 870
2 900
118
8
90
8
90
(ř. 103 až 113)
Vydané
9.
dluhopisy
Dohadné účty
10.
pasívní
212
111
11. Jiné závazky
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV.
1.
(ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. I.
Časové rozlišení
(ř. 119 až 120)
C. I.
1.
Výdaje příštích období
119
2. Výnosy příštích období
120
Ověřeno auditorem:
HZ Olomouc, spol. s. r. o.
Osvědčení o zápisu do
seznamu auditorských
společností č. 63
Husitská 157/4
779 00 Olomouc
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
15.5.2011
Právní forma účetní jednotky
Bc. Čeněk Lach
Předmět podnikání
Sestavil
Ing. Miroslav Hédl
akciová společnost
těžební a pěstební činnost
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
15
VÝSLEDOVKA
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce č. 500/2002
Sb.
Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
v plném rozsahu
za období 1.1.2010 - 31.12.2010
Účetní jednotka doručí účetní
závěrku současně s doručením
daňového přiznání za daň z příjmů
Zábřežská lesní, a.s.
(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště
1x příslušnému finančnímu
úřadu
IČ
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh
45193185
Označení
a
I.
A.
minulém
2
01
625
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
2 252
(ř.01 - 02)
03
-1 627
(ř. 05 + 06 + 07)
04
27 347
60 972
Obchodní marže
II.
Výkony
05
27 702
60 265
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
-355
707
3. Aktivace
07
08
18 761
41 735
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
B.
Výkonová spotřeba
B.
Skutečnost v účetním období
sledovaném
1
Tržby za prodej zboží
+
II.
Číslo
řádku
c
TEXT
b
(ř. 09 + 10)
1.
Spotřeba materiálu a energie
09
7 398
21 261
2.
Služby
10
11 363
20 474
(ř. 03 + 04 - 08)
11
8 586
17 610
(ř. 13 až 16)
12
11 702
17 766
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
1.
Mzdové náklady
13
7 974
12 718
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
1 080
1 080
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
2 593
3 901
4.
Sociální náklady
16
55
67
D.
Daně a poplatky
17
235
852
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
2 388
2 753
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
775
20 063
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku
20
774
19 689
21
1
374
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
22
117
4 617
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
116
4 289
24
1
328
25
18
15 491
Ostatní provozní výnosy
26
7 794
490
Ostatní provozní náklady
27
8 982
1 742
-6 287
-5 058
C.
III.
III.
1.
2. Tržby z prodeje materiálu
F.
F.
1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Prodaný
materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nálkadů
29
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]
30
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
16
Označení
a
VI.
Číslo
řádku
c
TEXT
b
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a
podíly
Výnosy z dlohodobého finančního
(ř. 34 + 35 + 36)
majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
J.
VII.
VII. 1.
32
33
34
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
K.
IX.
minulém
2
sledovaném
1
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního
majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
2
113
Nákladové úroky
43
57
202
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
53
127
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek
hospodaření
48
-108
-216
49
100
-747
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
(ř. 50 + 51)
1.
-splatná
50
2.
-odložená
51
100
-747
52
-6 495
-4 527
Výsledek hospodaření za
běžnou činnost
**
XIII.
(ř. 30 + 48 - 49)
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné
náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S.
1.
2.
*
T.
(ř. 56 + 57)
-splatná
56
-odložená
57
Mimořádný výsledek
hospodaření
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
****
55
Výsledek hospodaření za účetní
období (+/-)
Výsledek hospodaření před
zdaněním (+/-)
58
59
(ř. 52 + 58 - 59)
60
-6 495
- 4 527
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
61
-6 395
-5 274
Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu
účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické
osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
Bc.Čeněk Lach
15.5.2011
Právní forma účetní jednotky
Předmět podnikání
Sestavil
akciová společnost
Těžební a pěstební činnost v lesích
Ing. Miroslav Hédl
Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Zábřežská lesní, a.s.
17
Download

Znalecký posudek Středomoravská kapitálová, a.s.