ročník 7
květen 2011
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další ze
zpravodajů RERA a.s., jehož prostřednictvím vám chceme nejen
představit naši činnost, ale rádi
bychom se s vámi rovněž podělili
o aktuální informace k našim úspěšným aktivitám v uplynulém období.
Již 12 let se pod hlavičkou RERA
a.s. intenzivně zapojujeme do
regionálního rozvoje. Dnes máme
na svém kontě nejen mnoho strategických dokumentů, rozvojových
plánů a studií, ale také uskutečněných akcí. Vidíme za sebou výsledky v dopravě, podnikání, cestovním ruchu i vědě a vývoji. A to nejen na krajské a národní úrovni, ale
vyprofilovali jsme se na specialisty
v oblasti přeshraniční a mezinárodní spolupráce. I zde v širokém
spektru odborností, od zpracování
projektových záměrů, přes tvorbu
žádostí a veškeré související dokumentace, až po komplexní manage-
ment ve spolupráci se zahraničními
partnery. Díky zahraničním a mezinárodním projektům máme možnost poznávat jiné kultury a takzvaně vidět, jak to dělají jinde.
Každý projekt, bez ohledu na jeho
velikost, se tak pro nás stává výzvou.
Za zmínku jistě stojí, že jsme se nově
stali úspěšnými příjemci dotace
z programu Central Europe v pozici vedoucího partnera. Kromě RERA
a.s. se tímto úspěchem mohou v ČR
pochlubit jen další tři subjekty.
S určitými problémy se v uplynulých měsících potýkal Regionální
operační program NUTS II Jihozápad. Někteří z vás jste tuto skutečnost zaznamenali bohužel na
vlastní kůži. V současné době je již
přehodnocování projektů ukončeno a jsem rád, že naši klienti patří
mezi ty, kterých se odebrání dotace
netýká a mohou tak své projektové
záměry za finanční podpory programu zrealizovat.
Z pohledu evropských dotací se nacházíme v období 2007 – 2013, které je pro Českou republiku pravděpodobně poslední šancí získat
evropské dotace v takovém rozsahu. Realizace většiny projektů bude
sice dobíhat i po roce 2013, my se ale
už nyní díváme dopředu a hledáme
další směry našeho působení tak,
abychom i nadále pomáhali rozvoji zejména Jihočeského kraje.
PhDr. Jiří Vlach
ředitel RERA a.s.
Zemská výstava přiláká návštěvníky do jižních Čech a Horních Rakous
Jihočeský kraj se připravuje na
první zemskou výstavu. Bude zahájena v dubnu 2013 a potrvá
celých osm měsíců. Zatímco do
Čech přijde tato výstava teprve podruhé a do Jihočeského
kraje vůbec poprvé, v Rakousku
sahá její tradice až do roku 1965
a patří k nejvýznamnějším kulturním akcím ve spolkových zemích.
V Horním Rakousku se zemské
výstavy pořádají od roku 1974 pravidelně v odstupu jednoho až dvou
let a vždy se těší velkému zájmu.
První mezinárodní zemská výstava
v našem kraji bude realizována hlavně na čtyřech místech, konkrétně
v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.
Pro tuto výstavu realizuje RERA a.s.
na základě dohody s Jihočeským
krajem dva na sebe navazující
projekty Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy
(příprava a realizace), ve kterých
zastává pozici leadpartnera. Dalšími partnery jsou Regionální muzeum v Českém Krumlově,
Cisterciácké opatství Vyšší Brod, na
rakouské straně pak Úřad hornorakouské vlády, Regionalmanagement OÖ a Oberösterreich Tourismus. Projekty získaly finanční podporu z operačního programu Cíl
3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.
Zemské výstavě předchází náročná
příprava
Naplánovat, připravit a zorganizovat zemskou výstavu vyžaduje čas a
vytrvalost. Intenzivní jednání mezi
městy, agenturou RERA a rakouský-
mi partnery z iniciativy Jihočeského
kraje začala již v roce 2008, od dubna 2010 pak probíhají podle stanovené koncepce na české i rakouské
straně již jednotlivé etapy přípravných prací v rámci projektů. „Naše
role koordinátora je plná náročných
jednání i někdy frustrujících přepestrých „kotrmelců“, ale kontakty např. s panem převorem kláštera
a dalšími pozitivními lidmi kolem
projektu jsou nesmírně obohacující
a náš tým je už touto výzvou zdravě
chycen a na náročné fáze přípravy
a realizace se těší,“ vyjádřil se
k práci ředitel RERA a.s. Jiří Vlach.
V rámci přípravné části projektu modifikuje vědecká skupina výstavní koncept, vzniká společná
marketingová koncepce výstavy, návrhy informačních tiskovin a webové stránky ve třech jazykových
mutacích. V českokrumlovském
Regionálním muzeu byly již v loňském roce započaty badatelské
a technické práce, zpracování podkladů pro výrobu trojrozměrných
modelů a příprava samotného
obsahu expozice, jejímž velice poutavým tématem jsou nerealizované
česko-rakouské projekty z nedávné
i vzdálenější minulosti. Také další
výstavní místo, kterým je vyšebrodský klášter, se na výstavu intenzivně
připravuje. Probíhají zde i stavební úpravy, aby byla například nově
zpřístupněna kapitulní síň. Po staletích, kdy to nebylo možné, bude
na jiném místě trvale vystaven unikátní Závišův kříž, po korunovač-
ních klenotech nejvzácnější a nejvýznamnější movitá národní kulturní památka v naší zemi. „Naším
cílem je přilákat v době výstavy do
celé oblasti co nejvíce návštěvníků,
nabídnout i další zajímavá a atraktivní místa v okolí i doprovodné
víkendové programy, ubytování,
zajímavé gastroprovozy,“ uvádí krajský radní František Štangl,
aktivní aktér příprav již od r. 2008.
Výstava pozve návštěvníky do několika měst v Čechách a Rakousku
Brány výstavy se otevřou v dubnu 2013 a její jednotlivé expozice
budou k vidění na obou stranách česko-rakouské hranice až do
listopadu téhož roku. „Výstava má
naši podporu, koordinujeme aktivity s rakouskými partnery ve shodě
s RERA jako leadpartnerem, zastupitelstvo dokonce výrazně podpořilo např. opatství ve Vyšším Brodě.
Věřím, že tuto jedinečnou příležitost poznat historii a kulturu svých
sousedů využijí obyvatelé Čech
a Rakouska a určitě také turisté
z jiných zemí a že mezinárodní charakter výstavy přispěje k dalšímu
prohloubení přeshraniční spolupráce,“ uzavírá hejtman Jiří Zimola.
Projekt Innovation for Welfare cílí na zdravotní a sociální oblast
V programu Interreg IVC patří projekt Innovation for Welfare (ve zkratce I4W) mezi nejvýraznější. Jedná se
o tříletý projekt typu „miniprogram“
zaměřený na zefektivnění zdravotní
a sociální péče při využití zkušeností z ostatních evropských států. Regionální rozvojová agentura jižních Čech
RERA a.s. se již dlouho aktivně podílí
na realizaci regionální politiky inovací
v jihozápadních Čechách a v rámci projektu I4W je partnerským subjektem
v 5 evropských regionech. V rámci projektu I4W pracují mezinárodní týmy
na 8 podprojektech, partneři z NUTS
II Jihozápad jsou zastoupeni v 5 z nich.
„Jsem přesvědčena, že výstupy z podprojektů budou velmi dobře využitelné v zařízeních v oblasti zdravotnictví
a sociální péče, a to nejenom v našem
kraji. Skvělé by bylo, kdyby se výstupů dokázaly také chopit některé naše
pružné výrobní firmy, kterým tyto šance budeme prezentovat,“ uvedla Ivana
Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje.
Jako názornou ukázku budoucích výstupů představujeme tři z podprojektů:
Podprojekt MRH (Mechatronics
Based Rehabilitation at Home)
Zařízení pro rehabilitaci prstů ruky
pro domácí použití
Věnuje se problematice rehabilitačních
pomůcek a zařízení pro domácí použití s možností vzdáleného dohledu.
„Soustřeďujeme se na pacienty s chronickými problémy, kde rehabilitace
trvá rok a více a výrazně tak zasahuje do jejich života. Pokud budou moci
rehabilitovat v domácím prostředí,
nejenže se tak omezí nutnost častého docházení do rehabilitačních zařízení, ale sníží se také nároky na počet
fyzioterapeutů,“ sdělil Jaroslav Sobota
z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.
Princip spočívá v nastavení parametrů cvičení na přístroji fyzioterapeutem na dálku přes internet.
V určitých časových intervalech probíhající vzdálená kontrola zjistí, jestli a jak pacient cvičí, vyhodnotí vývoj
a případnou úpravu cvičení.
Na vývoji rehabilitačního zařízení se vedle členů katedry kybernetiky
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity podílí pracovní skupiny
ze zahraničních univerzit – Technical
University of Catalonia (Španělsko),
University of Brescia (Itálie), Fontys
University of Applied Sciences (Nizozemí) a Upper Austria University of
Applied Sciences (Rakousko).
Zařízení se skládá ze servomotorů pohybujících mechanickou konstrukcí
a tím i s jednotlivými prsty/články.
Po počátečním upevnění ruky
pacient spustí předdefinovaný cvičební program a ten je následně prováděn.
Ruka je upevněna pomocí suchých zipů
a samodržných mechanismů. Autory konstrukce prototypu jsou Doc. Ing.
Josef Formánek, Ph.D. a Ing. Jan
Kutlwašer ze ZČU, Fakulty strojní.
Podprojekt HSP (Health and SocialPassport)
Zlepšujeme kvalitu služeb, spokojenost pacientů
S cílem nalézt co nejúčinnější a nejkvalitnější metody, které přispějí ke
zvýšení efektivnosti a komfortu služeb a spokojenosti pacientů, se zabývá
podprojekt HSP srovnáním kvality a
inovací poskytovaných služeb ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Na
výzkumu se vedle členů Fakulty managementu v Jindřichově Hradci Vysoké školy ekonomické v Praze podílí
pracovní skupiny z organizací Alintec
(Itálie) a Pro mente OÖ (Rakousko).
„Využíváme unikátní kombinaci dvou
nezávislých přístupů. Na jedné straně
se jedná o subjektivní vnímání kvality poskytované péče očima pacientů
dle tzv. Pickerových kritérií, na straně
druhé pak o strategickou manažerskoekonomickou analýzu. Výsledné
srovnání 30 zařízení z regionů NUTS
II Jihozápad, Lombardie a Horní
Rakousko nám pomůže přiblížit nové
nastavení vnitřních procesů, které povedou k vyšší kvalitě zdravotnických
a sociálních služeb a vyšší spokojenosti pacientů,“ uvedl k projektu Rudolf
Střítecký z Fakulty managementu.
V polovině května letošního roku byl
odstartován ve 4 jihočeských nemocnicích v Českých Budějovicích,
Českém Krumlově, Strakonicích
a Jindřichově Hradci sběr dat, na něj
navazuje sběr dat ve vybraných sociálních zařízeních Jihočeského a Plzeňského kraje. V první rovině je cílem formou anonymních dotazníků
zjistit, jak je ve zdravotnických zařízeních vnímána kvalita očima pacientů. Ve druhé rovině probíhají řízené rozhovory s manažery a řediteli zařízení. Otázky, jejichž cílem bylo zjistit manažersko-technologická data, se
týkaly především prostředí, struktury
vnitřních procesů, kultury a strategie
zařízení.
nikaci se zdravotníky či blízkými osobami,“ vyjádřil se k náplni projektu
Petr Špatenka z katedry fyziky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
Sledovaná osoba má na svém těle
umístěný senzor, který umožňuje snímat srdeční tep, EKG, krevní
tlak, koncentraci glukózy v krvi, teplotu kůže a další významné parametry nezbytné pro úspěšné vyhodnocení
aktuálního zdravotního stavu jedince. Součástí zařízení je i akcelerometr,
pomocí kterého je možné detekovat
pád sledované osoby.
Na vývoji robota se vedle členů
katedry fyziky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity podílí pracovní skupiny ze zahraničních univerzit – Johannes Kepler University Linz
(Rakousko), Italian National Research
Council (Itálie), Fontys University
of Applied Sciences (Nizození)
a University of Tartu (Estonsko).
Podprojekt ROBO M.D. (Home
Care Robot for Monitoring and Detection of Critical Situations)
První návrh designu robota
V rámci podprojektu ROBO MD je
vyvíjen robot, který by měl napomoci lidem se zdravotním postižením, seniorům nebo dlouhodobě nemocným
pacientům zůstat v domácím prostředí a vyhnout se tak často stresové situaci pobytu v nejrůznějších léčebných
zařízeních nebo ústavech pro seniory.
„Zaměřili jsme se na vývoj takového systému, který umožní detekovat kritické situace vyžadující nezbytnou pomoc (změna zdravotního stavu, pád…) a zároveň nabídnout sledované osobě zachování soukromí bez
potřeby přímého dohledu třetí osoby.
Celý systém sestává ze tří částí – robota, který je schopen pohybu po místnosti, senzoru, který umožňuje monitorovat vybrané životní funkce, a základní pracovní stanice, která celý systém řídí a obstarává nezbytnou komu-
Speciální algoritmy umožňují detekovat stav ohrožující zdraví pacienta. Pokud program vyhodnotí situaci jako závažnou, je ke sledované osobě vyslán
robot. Ten je po celou dobu připraven
v pohotovostním režimu v rohu místnosti. Robot osobu v místnosti vyhledá
a přijede k ní na vzdálenosti asi tři čtvrtě metru. Následně zahájí verbální komunikaci. Z odpovědí sledované osoby
a senzorem naměřených dat je postupně rozhodováno o dalším postupu. Celá
situace tak může skončit několika způsoby – planý poplach (robot se vrací do
své původní pozice), posečkáním robota na místě po dobu, než senior dokáže situaci vyřešit sám, přivoláním blízké osoby nebo rychlé záchranné služby.
Projekt InoPlaCe – klíč k úspěchu mladých inovátorů
republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska.
Již v minulosti se agentura podílela
na realizaci mezinárodních projektů, na kterých spolupracovalo více
zahraničních partnerů z několika
regionů Evropy. V projektu Mateo –
4 projektoví partneři ze čtyř zemí,
v projektu Innovation 4 Welfare
– 6 projektových partnerů ze šesti
evropských regionů. U projektu
InoPlaCe je to však poprvé, co je
v obdobném projektu v pozici leadpartnera. Společně s agenturou
RERA je tentokrát zapojeno celkem
8 partnerů ze sedmi zemí – České
Aplikační žádost projektu byla
v rámci programu Central Europe
podána agenturou v květnu 2010.
V prosinci Monitorovací výbor projekt s podmínkou náročných doplnění a mírného snížení rozpočtu schválil. Mezi RERA a.s. jako leadpartnerem a Řídícím orgánem programu Central Europe následně probí-
há proces doplnění a podpisu smlouvy o dotaci. „Je to pro nás výzva, působit jako leadpartner v projektu dotovaném programem, ve kterém jsme
doposud žádný z projektů nerealizovali,“ komentuje tento úspěch ředitel
agentury Jiří Vlach a s úsměvem dodává: „Vše je ale jednou poprvé a my
věříme, že i v programu s takto přísnými pravidly bude spolupráce mezi
projektovými partnery probíhat bez
pokračování na straně 3
pokračování ze strany 2
problémů a realizace projektu bude
mít nejen hladký průběh, ale docílíme napříč Evropou dobře využitelných
výstupů.“
A čím se bude mezinárodní projektový tým zabývat?
Projekt InoPlaCe – Improving of
Key Supporting Services for Young
Innovators across Central Europe - je
zaměřen především na rozvoj prostoru s dobrými podmínkami pro potencionální inovátory, přenos zkuše-
ností z inovačního podnikání a podporu rozvoje výzkumného potenciálu. Má napomoci zkvalitnění služeb,
které v této oblasti mladí inovátoři
nejen v České republice, ale i v ostatních evropských zemích potřebují.
Využije zkušeností mladých, v inovacích začínajících podnikatelů a osob
k tomu, aby co nejlépe zmapoval stávající potřeby a možnosti této cílové skupiny. Aktivně je zapojí do projektu, aby
právě na základě jejich poznatků a potřeb identifikoval, zpřístupnil a zkvalitnil služby usnadňující inovátorům
jejich zapojení do procesu výroby či
uplatnění jejich samotného návrhu na
trhu, zejména v oblasti průmyslu.
Podpora inovativních aktivit je mnohde stále spíše povinně používanou frází. Efektivní podpora inovací je taková, která přímo podporuje samotné
inovátory, osoby, které dokáží využít
podmínky a průkazně vytvořit inovaci. Projekt InoPlaCe chce definovat postup, jak pomoci inovátorovi získat na
inovaci finanční prostředky, kde sehnat možné partnery pro realiza-
ci, jak a kde nalézt prostor pro tvorbu, jak samotný výzkum řídit, jak
zjistit, zda inovace již není kryta patentem a v případě že není, jak a za
jakých podmínek nápad patentovat či
opatřit ochrannou známkou, jak jej
nabídnout zákazníkům atd.
Tzv. Kick-of meeting v polovině
měsíce června 2011 je prvním
společným dvoudenním setkáním
všech projektových partnerů. Projekt je plánován na 36 měsíců a bude
ukončen v květnu 2014. Evropský region Dunaj-Vltava zvýší konkurenceschopnost tří zemí
S cílem vytvořit ekonomicky silný a
sociálně a ekologicky vyvážený životní prostor, dobudovat přeshraniční sítě a dále zlepšit sousedské vztahy
v rozsáhlé příhraniční oblasti Čech,
Rakouska a Bavorska přichází návrh na založení Evropského regionu
Dunaj-Vltava. V rámci přípravy probíhaly více než rok analytické práce.
Analýza podrobně mapuje dosavadní přeshraniční vazby, vztahy a spolupráci na území Jihočeského a Plzeňského kraje, kraje Vysočina, Dolního
Bavorska, Horního Falcka, Horního
Rakouska a dolnorakouských regionů Waldviertel a Mostviertel, a vyhodnocuje možnosti a potenciál dalšího
rozvoje.
„Úvahy o velkém regionu vzešly
z dlouholeté přeshraniční spolupráce
mezi českými, rakouskými a německými regiony s cílem dalšího rozvoje a zatraktivnění celého regionu. Nejenže Evropský region Dunaj-Vltava
podpoří v česko-rakousko-bavorské
příhraniční oblasti společné inovační aktivity, dopravní infrastrukturu,
cestovní ruch, trh práce, ale může zde
fungovat také společný marketing,
zdravotní prevence či plánování transevropských komunikací,“ vyjádřil se
Jiří Vlach, ředitel RERA a.s.
Regionální rozvojová agentura jižních
Čech je na čele konsorcia autorem ana-
na vyhodnocení aktuální situace v celém rozsáhlém území (65.000 km2 a
cca 6 milionů obyvatel). Společným cílem všech zapojených subjektů je posílit konkurenceschopnost příhraničních
regionů a také propojit území a usnadnit a zrychlit mobilitu přes hranice.
„Vycházeli jsme z reálných vztahů
a skutečných potřeb a možností území. Do tvorby analýz jsme zapojili aktivně odbornou veřejnost, proběhly řízené rozhovory s přibližně dvěma sty
klíčovými aktéry a experty a jednotlivá zjištění jsme průběžně konzultovali se specialisty v jednotlivých sektorech,“ řekl zástupce ředitele RERA a.s.
Tomáš Cílek.
lýzy za českou část a společně s partnery z Bavorska a Rakouska se podílí
Analýza se ve svých dvou částech
zaměřuje na existující síť spoluprá-
ce, fungujících vztahů a vazeb a na
potenciál dané oblasti. Analýza sítí
zkoumá přeshraniční sítě mezi vybranými subjekty a institucemi,
jejich velikost, stabilitu, intenzitu
a udržitelnost a posuzuje jejich význam pro rozvoj regionu. Analýza potenciálů odhaluje silné a slabé stránky a hledá stěžejní oblasti s největším potenciálem pro další rozvoj spolupráce v rámci evropského regionu.
„Díky použití sofistikovaných metod
přináší analýza hodnotné informace
a do jisté míry nový pohled na přeshraniční vztahy a vazby,“ konstatoval Luděk Fráně člen týmu agentury RERA
a.s. a dodal, že nejdůležitější závěry
analýzy sítí představuje studie, která
je k nahlédnutí na webových stránkách
www.europaregion-donau-moldau.at.
„Výstupy z analýzy nám budou sloužit
jako cenný podklad pro věcně podložené politické rozhodování o založení
a geografickém i obsahovém vymezení Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Poslouží k odvození skutečného potenciálu území tak, aby byl rozsáhlý
trilaterální česko-rakousko-bavorský
region Dunaj-Vltava hospodářsky
atraktivním a konkurenceschopným
prostorem s vysokou hodnotou kvality života,“ uvedl Jiří Zimola, hejtman
Jihočeského kraje.
Přeshraniční spolupráce s Fondem malých projektů
Podpora přeshraniční spolupráce jižních Čech a Rakouska je hlavním cílem Fondu malých projektů,
jehož administraci zajišťuje již několik let Regionální rozvojová
agentura jižních Čech RERA a.s.
Podporovány jsou jak menší neinvestiční akce, jako jsou například
kulturní výměny, sportovní turnaje nebo společenské akce, tak i malé
infrastrukturní projekty, mj. značení turistických tras, mobiliáře turistických stezek, apod.
V rámci administrace programu zajišťuje RERA a.s. poradenství a konzultace jak při přípravě žádosti o do-
taci, tak následně při realizaci a závěrečném finančním vyúčtování
jednotlivých projektů. „S úspěšnými
příjemci dotace jsme v kontaktu po
celou dobu realizace. Jednotlivé akce
průběžně monitorujeme, abychom
společně dokázali odstranit případné
nedostatky, které by ve svém důsledku mohly zabránit proplacení dotace,“ sdělil Tomáš Kohout z RERA a.s.
a dodal, že RERA takto asistovala již
u 117 projektů, v současné době je
v různém stádiu realizace 51.
„Program pomáhá drobnějšími částkami a již roky je nesmírně cenným a pozitivně přijímaným nástro-
jem. Oceňují ho jak menší města,
tak obce, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, vzdělávací zařízení i např. církve,“ uvedl radní kraje a předseda Regionálního
monitorovacího výboru programu
František Štangl.
„Mezi zajímavější projekty poslední doby patří například Interaktivní dětské a rodinné vzdělávací programy pro Jihočeský kraj a Dolní Rakousko, Den Integrovaného záchranného systému, Scénická čtení divadelních her rakouských autorů nebo
projekt Dopravní značení cílových
míst v Dolním Rakousku,“ doplnil
František Štangl.
Fond malých projektů v českorakouském příhraničí spadá do
operačního programu Cíl 3,
Evropská územní spolupráce, Rakousko
– Česká republika 2007 – 2013.
Regionální rozvoj podpořen dalšími projekty
Zlepšení dopravní infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu,
zkvalitnění vzdělávání či sociálních a zdravotních služeb.
Na tyto a další oblasti mohou
již několik let žadatelé z Jihočeského a Plzeňského kraje
získat dotaci z Regionálního
operačního programu (ROP)
NUTS II Jihozápad.
Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. se
v posledních letech podílí nejen na zpracování projektových
žádostí a veškeré související dokumentace, ale zajišťuje rovněž
komplexní servis v oblasti ma-
nagementu realizovaných akcí.
Jednou z nich je např. právě probíhající převod části jedné z českobudějovických linek MHD
z provozu autobusového na trolejbusový. Investorem projektu
je Statutární město České Budějovice, které na akci získalo dotaci ve výši 37,5 mil. korun.
Páteřní linka číslo 1 spojuje
a obsluhuje na západním okraji
města největší českobudějovické sídliště Máj, vede přes Vltavu a střed města a kolem vlakového nádraží a centrálního autobusového nádraží. Na opačném
východním konci města spoju-
Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. nabízí
komplexní servis pro žadatele o finanční podporu z evropských,
národních i krajských dotačních titulů.
Nabízíme poradenství a monitoring v oblasti státních i evropských dotačních programů, vyhledání vhodného zdroje financování projektového záměru a poradenství při zpracování, řízení
i realizaci projektů.
Zpracováváme žádosti o grant, případové studie, studie proveditelnosti a studie využitelnosti, regionální strategické a programové dokumenty, dále např. analýzy nákladů a užitků.
Zajišťujeme asistenci tuzemským i zahraničním podnikatelům
při vstupu na český trh, vyhledání vhodných objektů a lokalit pro
podnikání, řízení a koordinaci projektů, odbornou pomoc při zapojení firmy do programů a akcí na podporu podnikání, zpracování zpráv, žádostí o platbu, podkladů pro vyúčtování projektu
a komplexní administraci.
Dále se zaměřujeme na pořádání workshopů, aktivní propagaci
regionu na tuzemských i zahraničních výstavách a veletrzích, publikační činnost a další služby dle požadavku zadavatele.
je jeho průmyslovou část se středem města.
„Elektrifikace linky umožní
nasazení trolejbusů místo současných kloubových autobusů, jejichž provoz je výrazně méně ekonomický. Protože
se jedná o jednu z nejvíce vytížených linek MHD, tato změna významně přispěje rovněž ke
zlepšení životního prostředí v jihočeské metropoli, lidově řečeno
v budějovickém „dolíku“ se zlepší dýchatelnost,“ řekl MUDr. M.
Kuba, zastupitel města Č. Budějovice a vícehejtman řešící problematiku dopravy.
Ekologický přínos v číslech hovoří o snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 560 tun a oxidu dusíku (NOx) o 11,7 tun, pevných čás-
tic a polétavého prachu ze spalování nafty o 0,35 tun a polycyklických aromatických uhlovodíků ze
spalování nafty o 0,34 tun ročně.
Modernizace českobudějovické
linky č. 1 se týká úseku ulic. Rošického, M. Horákové a A. Barcala v Českých Budějovicích. Projekt
spadá do zónového Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM)
České Budějovice „Levý břeh
Vltavy“.
Kromě uvedeného projektu se
RERA a.s. podílí na řízení dalších
projektů financovaných z ROP
NUTS II JZ. Za všechny jmenujme například výstavbu Hotelového domu pro seniory v Českých
Budějovicích či modernizaci rekreačních objektů v areálu Brčálník u Železné Rudy na Šumavě.
Podnikáme v oblastech:
Regionální rozvoj
Mezinárodní spolupráce Podpora vědy a výzkumu Podpora podnikání Cestovní ruch Kultura a vnější vztahy
Infrastruktura
Životní prostředí
Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj venkova a zemědělství
Našimi zákazníky jsou:
KRAJE, MĚSTA A OBCE MIKROREGIONY
NEZISKOVÉ ORGANIZACE PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Máte-li zájem o podrobnější informace či spolupráci s naší
společností, kontaktujte nás. V případě Vašeho zájmu Vás rádi
navštívíme.
Na spolupráci s Vámi se těší tým RERA a.s.
www.rera.cz
vydává: Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a. s.
Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 386 720 858, fax: +420 386 720 860, e-mail: [email protected]
www.rera.cz
Download

Zpravodaj RERA květen 2011