Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Příspěvková organizace hlavního města Prahy
Horní Poustevna č. p. 40
407 82 Dolní Poustevna
okr. Děčín, Česká republika
IČO : 708 72 686
Ředitelka Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRACOVNÍ POZICI:
sociální pracovník/pracovnice
DRUH PRÁCE:
vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně
řešení sociálně právních problémů v organizaci, sleduje, vytváří,
hodnotí a rozvíjí kvalitu poskytovaných služeb včetně standardů
kvality sociálních služeb
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
všechna pracoviště Integrovaného centra pro osoby
se zdravotním postižením Horní Poustevna
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:
platová třída 11 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů)
PRACOVNÍ POMĚR:
na dobu určitou dle ZP
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1.9. 2014
Předpoklady:


státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a ovládá
jednací jazyk
Další požadavky:
 vzdělání úplné VOŠ nebo vysokoškolské kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění
 praxe v oboru vítána, komunikační a organizační schopnosti, týmová spolupráce, flexibilita
 zodpovědnost, samostatnost, psychická odolnost, pečlivost, reprezentativní vystupování
 dobrá znalost PC (MS Excel, MS Word, Outlook)
 řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti přihlášky uchazeče:




jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost, místo trvalého pobytu uchazeče a místo současného bydliště
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Příspěvková organizace hlavního města Prahy
Horní Poustevna č. p. 40
407 82 Dolní Poustevna
okr. Děčín, Česká republika
IČO : 708 72 686
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech včetně motivačních podnětů
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky
nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději do 12 hod. 11. 8. 2014
Forma přihlášky:
písemná
Místo a způsob podání přihlášky: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené
slovy „Neotvírat - výběrové řízení na sociálního pracovníka“.
Adresa k zaslání přihlášky:
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna, Horní Poustevna č.p. 40, 407 82 Dolní Poustevna
Bližší informace o druhu práce:
Ing. Lucie Vojtíšková, zástupkyně ředitelky/personalistka
tel.: 412 397 205, 736 752 589, mail: [email protected]
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ing. Ilona Chrtová
ředitelka
Download

VŘ sociální pracovník 2014.pdf - Integrované centrum pro osoby se